Rapportarkivet. Bergvesenet. Karl Ingvaldsen. ommune Fylke Bergdistrikt I: kartblad 1:250000kartblad Kaotokeino Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportarkivet. Bergvesenet. Karl Ingvaldsen. ommune Fylke Bergdistrikt I: 50 000 kartblad 1:250000kartblad Kaotokeino Finnmark 18334."

Transkript

1 Bergvesenet Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr InternJournal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6471 Kommer fra..arkiv Ekstern ranoort nr Oversendt fra Fortrolie pea Fortrolig fra dato: Nordlandske Tittel Undersøkelsesdrift Bidjovagge 1960 Forfatter Karl Ingvaldsen Dato Ar 1960 Bedrift (oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) ommune Fylke Bergdistrikt I: kartblad 1:250000kartblad Kaotokeino Finnmark Fagområde Dokumenttype Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Geologi Geofysikk Geokjemi Diamantboringg Bidjovagge Råstoffgruppe Råstofftype Malm/metall Cu Sammendrae. innholdsforteenelse eller innholdsbeskrivelse Div. notater og rapporter fra Bidjovaggeundersøkelsenei 1960.

2 3.11-4to. 44,674am, latz4bflipa. SlocorviA Gdpp. d emt,ilp(4. `444,4, egrry4144_ //2 årt in4.4.1( eiirti ek)gic itp. 4.4 frztai- IkpW4v (kr-44"-4, 4 Vilm«,444v 44.;Si. 5 Illf. ii:stit4v614: x411 ctizif 0.. eit41.4 tøttittac f 414. Vei- Itc:s. Ki, Nea Fch (R4) 14e, k, 4144 alai401*-4 144,1 itatt.as,40 hnlizi ilo{»mitlite4, (ato ).

3 ad. Kdaz aduk4 674/ in.c.v /49,o edzo; 43./. 4(.447,2Ø.de..cei ased~t 6t4467e 4v P4467., 4,6.;k aa-f tfit;sk, ezza4k40.0;i, aaa..zacj,ti, fin4):4> Araterv Sigia;f ad dernk kl4 Artiny az,(."4714 Zeadeze. nefi7)tt,~9 eeifibr 2. Fitbrizatzeia«, &4' 13ilLartiloi c4 aucm e0-411* G'24)1. acc." 14, ew6p11- aduleccity- tcoft" nadat "petaisofix, fr ite:tratt:qg (%yiv.a.2444q aa bade 47 9)744t.. " deaaa.fai 1;4Setac,uaniatc'eA 4tlny4 0,143 t tax Air. 47zh ity c 4 n - Ryfrai. ar(se) $ illation--4e cmi sweadupt. pciret«m ,fr1/4" / i&d.av 4 årgt,taca tk adea. firi1/462fu- hvt, etppniffka ftvailluazi 3. ints-c i ritlev " da4c77/wedia:1 itu 44d», ta;,-.</). V kt146,, Atadditdaz< it 6 fikriti% 3QtA

4 isi. 11, KAUTOKEI110KOBBERFELTER Statens Undersbkelser Rapport for 2, kvartal (april juni) Stortingetvedtok den 31. mai 1960 at det på-statsbudejettetskapitel 555, ny post 3 - ForsUksdrift Didjovugge (kan overfures)- blir bevilget kr. 1.8 mill4 overensstemmelsemod oppleggeti St.prp. nr. 128 for 1959/60. Da planlagt mute i utvalget for unders6kelsene, ea. 20 juni måtte utsettes,mottok KautokeinoKobberfelter brev fra utvalget av 16. juni 1960 med annadning om å sette igang forsbksdriften. 2, kvartal har forberedelsenetil fors6ksdriften fortsatt. Arbeidet i feltet startetnidt i juni med flytting av Bidjovaggeleirentil forekomstc4 Videre er det cjort bestillingerav nådvendigutstyr. ed najor Ivar H, Rauge, Kautokeino,er det utarbeidet forslag til kontrakt om leie av Nuskeg-traktorerog båter på Stuorajavrrelesom forutsettesbetjent av vare egne nannskaper, Med sbknadsfristtil 16. juni 1960 ble det avertert etter overingeni6r/bergingeniöraom leder av forstiksdriften og prosjel=teringen.det er kommet inn 3 s8knader. Nidlertidigtegnehjelp,Bodil Hanssen, sluttet27. juni. Ved den nye faae som Bidjovaggeundersbkelsenegårinn i vil det for utvalget1,34fremmet forslag om at det faate personaletblir medlemr-avstatens pensjonskasse. Under siste mute i Finnmarksfylkestingble det - rettet forespbrslertil KKSU i forbindelsemed den forestående forsdkodriftog searligda om veibehovet. I 2. kvartal har utvalget ikke holdt abte. Regnskapetpr er avsluttetned en total utcift pt inklusivevederlagettil Bolidens Gruvaktiebolag. Spesifikasjonav utgiftenetil unders6kelseneser slik

5 1"9-8.1* Regneka p. Budejetterteog anvendte nidler 15/ / bulaiati Reenakap kroner , Adninistrasjon , Flyfoto og kart , Gool. kartl. og geokjeni ,19 1,2 Geof. undersiikelser , Dianantboringer , R6ekningerog prövetaking , Analysearbeider ,17 Andre undersiikelser , Underbringelse , Forpleining , Frakt og traneport , Andre foltutgifter , Tilfeldigeutgifter t.799,28 0,0 Dolidenrapporten D , , KAUTOKEINOKOBBERFELTER Statens UndersOkelser Trondheia15, juli 1960 Karl Ingvaldsen

6 101 KAUTOKEIHO KODBERFELTER Statene Underedkeleer Regnekapeoveraiktpr Konto nr.1 Tekets Beldps Sums Havedrumt AwIngTSAUDI A. Unninaer 1. Ldnn til pereonale v. hovedkontor Diroktör p. DerainaeniSr ,04 o. Geolog Tekniker ,49 Kontorejef ,- f, Kontoraeeletanee 2. Koneulentorog siesongenaaaj.modarb. a, Honorar 3. Sopiale utaifter Tryadekaese 1.633,15 Riketryad 0,- e. Ponsjoner 568,80 d. Andre utaiftor 1.357,55,5.619, , ,75 4. Styrehonorar ,- B. Huslotep renhold, lye oa varme 6.846,31 Kontorrekv.,inventarplitterat.,tideekr ,65 Portop tolefon og telegrase 4.510,20 Foreikringer Avalfter c. 423, 4.832;77 Releeutaifter Diettaodtajdrelee 2.397,50 Pelttillegg Utaifter tll kldretdier 3.200,. Porsikrinaer overfsrt ,21

7 KAUTOKEINOKODDERFELTER Statons Undersökolser 2 el 1 Konto nr.i Tokets DolUps Sum Rovedeumt II "."ARDZILLB Flyfotograforingoa kartfromatilling Geoloalak kartlegaing,blokkletingog gookjomiskfoltarboid Goofysiokounderelikolsor Diamantborinaoroa malinger i hull RUskninaer oa pruvetakninaer Analysearboid Andro undersökelserav malmor oa bergarter Div. borogninger,tegnoarboid,modeller oa fotoaraforina overfört 342, , , ,32 255, , , , A ,84 III 1 aø b. 0. 2, a. b. 3. a. b, c. d a. b. 0. Lokal forvaltning LUnn kontorist Kontorrokvisita Porto, telofon og tologram ArboidalUnn Div. arb. i oampon Ovortidstillega Sosiale utalfter Trygdokasse Rikstrygd Forsikrinaer Andro utalftor, rmdlo, aviser m.v. Drakker, hus oa tolt Anekaffeleor Nontasje,vedlikehold Undorbringolsonomkottninger Songoutetyroa inventargjonstander Droneol og lys Renhold 160,15 $ ,23 -- Qa:- 393, , , ; , , , overfftt , ,05

8 I. EAUTOKEIDOKODDERFELTER. 3. Statone Undorebkoleor Konto nr.t Tokets Deltipt Sunt ty a0 b. o. 1.a. b. overfert Forpleiningentalfter Roleoutalfterfor foltporeonalot Frakt oa egno traneportor Fraktutalftor Egno traneportertil og fra feltet Egno traneporter i teltet Transportorav matoriell iflg. kontrakt Vintertraneportertil oa fra foltet Donmertraneportortil og tra feltet Transporteri feltet Anekaffoleorog vedllkehold MadkAnor 9orketedntetyr Mhtorialeroa rekvieita Forsikringer Drannforeikring Tyveriforsikring Andro foreikrinaer Divereo utaifter Refusjon Dolidene koetnader , , ,05 224,33 0,- å, ,. IMULZU 1.a. Overf. fra Det kal. Ind.dep. lkke anvendt 1958/59 b. Overf. fra Det kal. Ind.dep. 2. a. Andre inntekter Tilbakeferingerav avalfter , , , , , ,16 Rovedenms , , , , ,66 overfbrt ,66

9 KAUTOKEIDO KODDFSFELTER Statons Undørsdkolner - 4 Konto nros Tokatt DelOps Sume Rovodsums ovorf8rt ,66 b, Rofuejonor 0. Sals d. Tilfeldido inntektor ,66 Kassa 1.240,77 Dankkonto ,69 Riskontro (dobetealdo)..--12s ,12

10 ta KAUTOKEINO KODDERFELTER Statene Undere8koloer Regnskapooversiktpr fledgåttpr Medgått i 4. kvartal Medgått i alt. Utgiftor I , , ,09 n II , , ,10 " I/I , , ,20 " IV ,28 0, ,20 Totale utgifter , , ,66 Inntekter ,78 30k6.194Q Kaese 1.248,77 Bank ,69 K.pro.div ,12 Inntokteri alt ,70 Utgifter i alt Trondheia 1. jull 19 0 KAOTOKEINOKODBERFELTEB Stathns Ukaerabk.l.er Rol Rkjetao

11 KAUTQKi _ SMas unclinekelar P.P. 8/7-60. Dieselaggregat VDEUTZ dieselaggregat 125 kva. Kra_Zas5kQs=_ inkl. instrumenttavle. Motoren er luftkjölt. Aggregatet er på lager i Oslo og kan leveres omgående. Etter opplysninger fra bl.a. ing. Hageler, Telegrafverket, lift(1 figr Oslo og mekaniker, sersjant Skjevik, Trdndelag ing. bataljon, Pf er DEUTZ dieselmotorer meget gode og aggregatet tåler godt kontinuerlig kjdring. (jfr. brev fra Glomfjord kraftverk). Reservedeler på lager bl.a. i Troms8 og Trondheim. Caterpillar D 337 dieselaggregat 156 kva. at_krs_88a0004 _,. Leveringstid Oslo min. 2 måneder. Caterpillar bygger servicestasjon i Alta. Denne blir ferdig til hbsten, så mulighetene for service på dette aggregat vil bli försteklasses. Motoren kan uten vanskeligheter kjdres på brenselolje nr. 1, General Motors dieselaggregat 125 kva. CAs_krs_78A000a: uten instrumenter. Leveringstid 2 3 måneder. Rbros Kobberverk har hatt meget gode erfaringer med et slikt aggregat. Mercedes Benz dieselaggregat 182 kva. Cas_krs_80A0004.=_A Leveringstid ca. 2 3 måneder. Samme aggregat kan kjöres med 1000 o/min. Utstyrt med spesiell generator blir ytelsen 127 kva.. Pris omtrent den samme.

12 2 Rolls-Royce / Macfarlane dieselaggregat 132 kva.,qe,s_krs_zs0q0a=cif Oslo eller Bergen ufortollet, Leveringstid 14 dager. Aggregatet er brukt, men fullstendig overhalt, og leveres med garanti. Reservedeler til elektrisk anlegg og brennstoffsystem fås i Norge, idvrigedeler må skaffes fra England. De Uvrige tilbud anses ikke for å være tilfredsstillende. Da jeg synes det er betenkelig å vente 2-3 mnd, på aggregat, vil jeg foreslå at vi kjiiperdeutz-aggregatet.

13 .24, E1s Pa-at...ati... V Athati lizazkt. - teee;lefe T BCp., 1 attaire44 t $C1/74 4;tea< ) / qb gasted sd&c:i..-a acc4". dapaczav -14«r fit zzz.t,a SA,bip 67 ag.9'4. M4444 kh"4/144"" s

14 aafif 1)4'èni4-. trtz e_ (ki(). ait Pah.6cm. 4 4., 4t~c ent, 4) «. (7a, / tud cac.ofin", 4 aett»rier ØP 2S kg"94;f4v V / 17)44124 cv /". lb 707az '/ Arlat. V "ifr V fr.lia er.a Anec4:a k-z44,7- in~a. ez-6,.ydfigtac a46 (creasae, Ac&A (aa,) P-&;;7$1 17* alag. (MitAs4; Kølg4cw2 fht 1414,14sA:v 6: ad j I/ Ilk)(46147 ' fr.7( 4u.d

15 695 Bod Verkst S aoo LE1R M 1 :

16 S 43 Lager _ Agg.og Komp. I t 4,1 M I I lk il i I I 00 Kortor fl II 1200 S Ct%%)' bg O Gj.stue b 800 b LEIR mll000 K K.S U

17 Institusjonsgruppen NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE GEOFYSISK MALMLETING STATENS RÅSTOFFLABORATORIUM PREMIE KR.100 PREMIER1N6 AV NYE MALMFUNN 4111 I forbindelse med det undersøkelsesarbeid som utføres av Institusjons- gruppen NGU-GM-SR på Finnmarksvidda ønsker vi også i år hjelp fra almenheten i vår malmleting. Malmprøver fra fast fjell eller løsblokk, som blir innlevert til feltlederen, geolog Skjerlie, Geofysisk Malmleting, Kautokeino (gjerne postforsendelse), og som vi mener er av interesse, vil bli premiert med kr til finneren. Finneren må vise frem funnstedet til representanten for Institusjonsgruppen. Finneren får beholde uaykortet sin rett til eventuell anvisning eller muting og har også full anledning til å sikre sin rett som første finner, overensstemmende med bergloven. Institusjonsgruppen vil, om ønskelig, være vedkommende finner behjelpelig med å foreta en slik sikring av funnet. Denne ordning for feltsesongen 1960 gjelder følgende områder: Kautokeino, Alta og de tilliggende områder av Talvik, Kvenangen og Nordreisa herreder. Ordningen gjelder ikke personer som er engasjert i undersøkelsesarbeider for Institusjonsgruppen. Trondheim 10. mai Karl Adm. Ingvaldsen direktør

18 - e

19 Leie av Hauges transportutstyr. Hauges forslag: Hauge holder reservedeler og forsikringer og KK de löpende driftsutgifter. Muskeg J-5 kr 1500,- pr. mnd. fl Muskeg M-9 " 3000,- " /666,- Leien er beregnet etter en kjöretid på 200 t pr. Muskeg pr.mnd. Leie båt og lastebil. Leien gjelder bare de mnd. utatyret er i bruk. "Borio" kr 300,- pr. mnd. I-C-2)/./ki "Sjarken" tt 200,- " " s--trz;be Lastebil n 500, - n u 2Årb //g Alternativ: Alt utstyr leies for kr ,- pr. år.?e-pelags Muskeg J-5 Muskeg M-9 kr 300,- pr. mnd. og kr. 8,- pr. kjbrt time. ti 800,- " kr. 10,- " Ovrig utstyr: Samme som Haugee forslag.

20 Leie 04) llitt 04vh&n, 4.9 cui CiA ;fth, 3000,- 80,19,- but Otocr.2000r oor baor / boo 00Q.200 4a 60 # 0 Æo 100 b ro So a$ a? sibinev nind

21 KAL)K _.L'I.OBBERFELTEP Statens undersøkelser 14/6-60 PP. Bestillinger i Alta ved tekniker Hofstad spett. spader. krafser. fyllhamrer. lastebrett. lekthamrer. tdmmermannssag. brekkjern. dkser. betongspader. 100 m2 1n bord, uhdvlet 50 1.m. 2 x 40 box 50 n 4 x 4" " 100 m2 ateinullmatter 270 m2 takpapp, kvalitet C 110 m2 forhudningspapp 2 sk. kalk 20 " sement 10 pk. spiker 4" kn 1 0 TI II 2" 5 nii 6" 5 n pappspiker 1 n sveiseelektroder 1 fl. gass 2 " surstoff 2 stk.radiobatterier bren~r propangees propan gasslanger

22 23% ,5(4.44~.:: yf 4bafez4 4 Slanger QtriAnta elou2.44-4",. Ri4 Beetillinger. tmalairlnil) irxaggregat. GenerN1 Motor 125 kwa/50/3. Berner og Lareen, k. rn,. datt. &,Y.\ompreesor. T 1, 10,6 mi/min KAtlasiCopeo, Ingersoll Rand, 11 md/min Maskin A/S K.Lund, lcc 1F \Grubespill. ZrNr av,444/444.. ilfainitsj. 74.å. Lzk. 44 / Bormaskiner og borstål. (4C0 el, Atlas Copeo, Vann og trykkluft m/ koblinger og tilbehör. 4 / Anleggsutstyr. Spett, spader, hakker, krafser, brett. it i. / Materialer. Trematerialer, sement, byggningeartikler. / Betongblander, -båre. (Leies) 4 / Fumper. for lensing og vannforsyning. Monopumper.L / Rörledninger. Vannledn. og hurtigkoblingsrör. 4. / Sprengstoff.G \Drivstoff. Kontrakt med oljeselskap om levering. & Leie av oljetanker.

23 -2- / Teodolitt. / Regnemaskin. / Oljebrennere for ovn(441) / Varmtvannanlegg for bad. 4 / Patria e ( ki6kea.rai, 444;), (Mest mulig av utstyret taes gjennom leverandbrer i distriktet.) irvise44oh:151*, o? insettelsera / Arbeidsfolk. (,P33-41-~a Taes gjennom arbeidsform. i kommunene i distriktet. 3-4 mann med erfaring i grubearbeid. P-etac / Stu2rt. Arf firce. ~kr. Sthert tar selv ut ntidvendighjelp til kjökken og messe. / Stiger og kontorfunksjonwr i Bidjovagge. / Ekspeditor i Kautokeino. Fru Hauge. Transgorts 14, / Kontrakt med Hauge om transport eller leie av transportmateriell. / Opplegg av transporten. 724:4;44114Z/fi1f aeig4 nc4 a64, / 2734A4Arm cg k / sedliaa.6-et 492e cf4zotalak )( P48~4(- kcesatatic..-- tin44. (f /VGV- 7t144T*49.

24 -3- Diverse. \/%. -as-baid / Fastsettelee av lönnsvilkår./ k Arbeidstid. X.X/erfac, free del itran 1 4 prh eft; / Mulighet for å lönne med sjekk, bank- eller postgiro. / Lån av diam.borutstyr (200m Ex) og en borformann fra GM td~r- 41(1,i-ty 44.6, - Az< Etia/ / )(144 l -;/ri-da /43;iler., 44(4 74:4-4c*n / 4//t44;4- et? Satiela.f c4 (eå,, S.r irb). OnY 44 ~10 z ecf-2, %-t",-;) 4Dn-c--v2rrif/ irfa 44 lattily Zat # 6Vce-63,a4 Mg< ef 4, ka 7io. cruo / 43 e. firinota:1 diaings t2j 4-cri aw / ce lactdene,, /. aseiiit44;4 itv t /6,15";4 - / AA teracerinf intio fr&k w Mni- 9104,31)ns, MA-re4- / lanit ist 44ofn, ilarg. øt sp. S1a tp, 44w,

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark Urif 5ttBergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6468 Kommer fra..arkiv Ekstern raonort nr Oversendt fra Fortrolie oea Fortrolig

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU

Detaljer

Oversendt fra Per Sandvik

Oversendt fra Per Sandvik Bergvesenet rapport"nr tntern i-nurna Internt arkiv nr RapP rt lokalisering G\raderinN 6946 Kommer..arkiv,1 Ekstern rapportnr Oversendt fra Per Sandvik TFortroligfra dato: Tittel Om utbyggingen av Bidjovagge

Detaljer

5ePostboks3021, N-744I Trondheim

5ePostboks3021, N-744I Trondheim Bergvesenet 5ePostboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2390 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet Bergvesenet

Rapportarkivet Bergvesenet X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet 5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7130 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915)

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915) Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering GraderIng BV 911 158/88 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet 9Eia 5t Bergvesenet Posihoks3071. N-744I Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7268 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering ist Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3943 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OVERHOLDER KOMMUNEN ANSKAFFELSESREGLENE? NITTEDAL KOMMUNE APRIL 2009 Utført av Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 11. april 2000 kl. 18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser BOREPA A/S Åsvegen 4 7510 Skatval Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0232-14 10.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer