Innst. S. nr.248. Innstilling fra utenrìks- og konstitusionskomiteen. europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EøS),

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. S. nr.248. Innstilling fra utenrìks- og konstitusionskomiteen. europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EøS),"

Transkript

1 Innst. S. nr.248. (19e1-92) Innstilling fra utenrìks- og konstitusionskomiteen om samúykke til ratifikasion av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EøS), undertegnet i Oporto 2. mai (St.prp. nr.l00.)

2 Innhold. A. Sammendrag Side B. I(omiteens merknader 22 Norge og internasjonølt Økonomisk sarnarbeid.. 22 EF's indre mørked og behouet for en EQSautøIe. 24 Stortingets krav til en EØS-avtale Generell vurdering av avtalen 28 Andre generelle merknød,er 30 HØyres merknad Fremskrittspartiets merknad ,. 31 Sosialistisk Venstrepartis merknad Kristelig Folkepartis merknad 36 Senterpartiets merknad 4I Vurdering ut frthetsalternatioet Detfrieua.rebgtte AlkoholpoLitikk Medi.sinøLdepotet.. 51 Biotelcnologi 52 Anti-dumpingproblemet StatsstØtte og dístrzktspolítiltk.. 56 Landbruk Fzsk-markedsadgang og øndre spørsmô.l. 62 Ð Side Helse, sikkerhet og miljø 66 Offentligeinnkj/p Offshoresektoren.. 69 Kapitalbevegelserogfinansielletjenester?2 Konsesjonslovene.. 74 Transport og grensepassering. 76 Fribevegelseforpersoner Milj/vern Den sosiale dimensjon 83 Rettslige oginstitusjonelle spørsmål SpØrsmålet om folkeavstemning om EØSavtalen 87 Nordisk samarbeid BB NyerelasjonerØst/Vest...: Det indre marked og forholdet til utviklingslandene 91 Framtidsutsikter for EØS.. 92 Konsekvenser for Stortingets arbeidsform 94 SpØrsmålet om utsettelse av saken 95 Yeillegg I : Tilleggsbrev fra Utenriksdepartementet Yetllegg 2: SpØrsmål til Regjeringen, med Regjeringens svar

3 Innst. S. nr.248. ( ) Innstilling fra utenriks- og konstitusionskomiteen om samtykke til ratitikasion av Avtale om l)et europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), undertegnet i Oporto 2.l ai (St.prp. nr. 100.) Til Stortinget. A.. SAMMENDRAG EØS-avtalens formål er å opprette et ensartet europeisk konomisk samarbeidsområde' Dette skal oppnås ved å fremme en vedvarende og balansert styrking av handel og Økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, med iike konkurransevilkår og overholdelse av det felles regelverk. Samarbeidet omfatter fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital, opprettelse av system som sikrer at konkurransen ikke wis og at reglene overholdes på samme måte i hele samarbeidsområdet, og et nærmere samarbeid på andre områder, som forskning og utvikling, miljø, utdanning, forhold i arbeidslivet m.v., heter det i proposisjonen. I innledningen til avtalen fastlegges bredere samfunnspolitiske målsettinger for samarbeidet, som. skal være basert på jevnbyrdighet, giensidighet og balanse mellom fordeler, rettigheter og plikter for partene. Det påpekes at Regjeringen finner at avtalen ivaretar norske interesser på en god måte. Den vil i hovedsak erstatte EFTA-avtalen av 1960 når det gielder vårt forhold til EFTAlandene og frihandelsavtalene av 1973 i forhold til EF. I proposisjonen vises det videre til at avtalen består av en hoveddel samt protokoller og vedlegg og de ca EF-rettsakter (EF's såkalte avledede regelverk) som vedleggene henviser til. Hoveddelen erinndelt i en innledning og ni deler med til sammen 129 artikler. Det påpekes at betydetige. områder av EF's traktatgrunnlag likevel faller utenfor EØS-avtatçn, bl.a. reglene om avgiftsharmonisering, om tollunionen samt om EF's landbruks- og fiskeripolitikk. Avtalen har dessuten egne bestemmelser om felles organer og en bestemmelse om beskyttelsesklausul samt en rekke bestemmelser vedr/rende traktatrettslige forhold som er særegne for EØS, heter det i proposisjonen. Til avtalen hþrer 49 protokoller knyttet til artikler i hoveddelen av avtalen. Enkelte av disse er basert på regler i EE, andre særegne for EØS. Avtalen omfatter 22 vedlegg som henviser til de ca EF-rettsaktene som på den måten gllres til del av EØS-avtalen' Disse er hovedsakelig direktiver og forordninger som forplikter EØS-medlemsland og som nå også danner grunnlaget for EØS-forplikteìsene. De utfyller bestemmelsene i EØS-avtalens hoveddel og vil skape klarere rammer for det Økonomiske samkvem mellom avtalepartene, heter det i proposisjonen. Rettsakter vedtatt mellom 1. august 1991 og 1. mai 1992 og som partene har funnet relevante, er inntatt i en særskilt protokoll som vil bli fremmet i egen proposisjon for Stortinget som tilleggsavtale til EØS-avtalen. Det heter i proposisjonen at ingen av disse endrer balansen av rettigheter og plikter mellom Partene' -Det påpekes i proposisjonen at EØS-avtalens omfattende regelverk innbefatter sentrale områder som konkurranseregler, statsstøtte, offenuige innkjlp, opprinnelsesregler' handel med fisk og landbruksprodukter, samt tekniske handelshindringer. Regelverket skal sikre fri markedsadgang, likebehandling og felles internasjonale styringsredskaper. Dette vil gi stabile og forutsigbare rammevilkår for norsk næringsliv slik at det settes i stand til å gjennomfþte en langsiktig ptanlegging. For de eksportrettede næringene er dette av s-ærlig betydning, heter det i proposisjonen. Innledningsvis i proposisjonen vises til at det er en hovedoppgave for Regjeringen å bidra til et forpliktende internasjonalt /konomisk samarbeid slik at internasjonal handel underlegges forutsigbare og like vilkår. Dette

4 4 Innst. S. nr er særlig avgjprende fordi Norge har en sterkt I 1990 gikk nær to tredeler av den norske vareeksporten til EF og om lag fire femdeler til EFTA- og EF-området. Om lag 70 pst. av Norges vareimport hentes fra EFTA- og EF-området. Hete gasseksporten og om lag % av oljeeksporten går til EFområdet. Selv om otje og gass holdes utenfor, mottar EFTA- og EF-Iandene om lag tre firedeler av Norges vareeksport. Også tjenestesektoren er i dag sterkt internasjonalisert. Det vises til at skiftende regjeringer på denne bakgrunn har arbeidet aktivt for utvidet frihandel og lkonomisk samarbeid i hele etterkrigstiden og at Norge gjennom medlemskap i EFTA og frihandelsavtalene mellom Norge og EF fra 1973 deltar i et frihandelsområde for industrivarer mellom de 1g landene i EFTA og EF. Det påpekes at gjennomfpringen av EØS'indre marked at medlemslandene fjerner barrierer for det lkonomiske samkvemmet seg imellom. Den lkende tyngde handel med tjenester har fått innebærer at Norges interesser ikke lenger er tilstrekkelig ivaretatt gjennom EFTA-konvensjonen og våre frihandelsavtaler med EF. Dersom norske bedrifter ikke oppnår de vilkår som fastlegges giennom reglene for det indre marked, vil de få en relativ svekkelse av konkurransekraften på deres viktigste marked, heter det i proposisjonen. Angående forhandlingsmålsettingene vises bl.a. til det felles EFTA/EF-utenriksministernþtel i Brussel 20..mars 1989, der det var enighet om å utrede grunnlaget for et utvidet og utdypet samarbeid mellom EFTA-landene og EF. Utenriks- og konstitusjonskomiteen ga i sine merknader til finanskomiteens innstilling om norsk tilpasning til EF's indre ma - ked, Innst. S. nr. 38 for , sin stltte til raskt å gå inn i reelle forhandlinger. Komiteen sluttet seg enstemmig til Regjeringens målsettinger for EFTA/EF-prosessen. Et felles EFT.AJEF-ministerm/te i Brussel 19. desember 1989 bekreftet enigheten om å innled.e forhandlinger, som ble åpnet 20. juni 1gg0. Paraferingen av avtalen 14. april 19g2 markerte den formelle avslutning av forhandlingene og avtalen ble undertegnet i Oporto 2. mai d.å. Det vises i proposisjonen til at EØS-forhandlingene har funnet sted samtidig med store omveltninger i Europa der blokkdelinger og motsetninger er erstattet av nye samarbeidsmlnstre basert på økonomisk og politisk interessefellesskap. EF har fått en mer sentral plass i utformingen av europeisk politikk og vokst frem som et europeisk kraftsentrum. EØS-samarbeidet vil omfatte en styrking av partenes utenrikspolitiske dialog gjennom regelmessige ministerdrlftelser. En viktig side av integrasjonsprosessen i Europa går på tvers av det gamle /st-vest-skillet, EF er en drivkraft i denne prosessen bl.a. gjennom inngåelse av assosierings-, handels- og samarbeidsavtaler med pst- og sentraleuropeiske land. Også EFTA-landene har de senere år utbygget sine kontakter med sentral- og /steuropeiske land, bl.a. ved inngåelse av frihandelsavtaler, påpekes det i proposisjonen. Det vises videre til at Østerrike slkte om medlemskap i EF i 1989 og at regjeringen i Sveits har gitt uttrykk for at målet er medlemskap i EF. Sverige og Finland s6kte medlemskap henholdsvis i juli 1gg1 og i mars Medlemskap i EF for disse landene vil endre grunnlaget for det nordiske samarbeidet, for EFTA-samarbeidet og for det fremtidige EØS-samarbeidets virkemåte, heter det i proposisjonen. Det vises til at EØS-samarbeidet på en lang rekke områd.er vil være mer omfattende og mer forpliktende,enn dagens nordiske samarbeid. Angående det frie varebytte vises det i proposisjonen til Norges sterkt og at landet er helt avhengig av utstrakt handel med utlandet. Hoveddelen av norsk bytte av varer og tjenester finner sted med de andre landene i EØS-området. I 1990 gikk nær to tredeler av den norske vareeksporten til EF og om lag fire femdeler tii EFTA- og EFområdet. Hele gasseksporten vår og om lag to tredeler av oljeeksporten går til EF. Ca.?0 pst. av Norges vareimport hentes i EFTA- og EFområdet. Varebyttet har hatt - og har - stor betydning for velstandsutviklingen. Gjennom deltakelse i GATT, EFTA og ved de to frihandelsavtaler med EF har Norge søkt å sikre sine handelspolitiske interesser. Frihandelsavtalene fi ernet toll- og mengdemessige begrensninger i handel med industrivarer mellom Norge og EF. Utviklingen stiller krav til nedbygging av nye handelshindringeq. fnternasjonalt har det vært tendenser til nye handelshindringer gjennom nasjonale produktkrav, tekniske spesifikasjoner og ordninger som kan stenge andre lands bedrifter ute fra nasjonale markeder. EF's indre marked tar sikte på å skape et felles regelverk for å oppnå et reelt felles marked. EØS-avtalens siktemål er at EFTA-landene skal delta i dette markedet. Derlned legges forholdene til rette for fritt varebytte innenfor et enhetlig marked på ca. 370 millioner mennesker i EFTA- og EF-området, fremholdes det i proposisjonen. Det vises videre til at EØS-avtãlens felles konkurranseregler har til formål å sikre konkurranse på like vilkår og hindre at foretak misbruker sin markedsposisjon eller inngår markedssamarbeid som er til skade for andre

5 Innst. S. nr foretak el1er forbrukerne. Anklager om dumping skaper stor usikkerhet for norsk næringsliv. De felles konkurransereglene i EØS er basert på de eksisterende EF-regler og tilsvarende regler i EFTA-konvensjonen. De felles reglene skal anvendes når konkurransebegrensende tiltak har virkning på handelen mellom landene i EØS-området. Hvis en konkurransebegrensning bare har virkning på et nasjonalt marked, skal landets egen konkurranselovgivning anvendes. I dag bruker EF sine konkurranseregler mot foretak fra land utenfor EF hvis et konkurransebegrensende samarbeid har virkning på EF-markedet. Norske foretak har således lenge vært direkte berþrt av konkurransereglene i EF, heter det i proposisjonen. Slik regelverket er innrettet, vil virkningen oftestvære at det særlig er små og mellomstore foretak som beskyttes mot utiiblrlig konkurranse fra storforetak. Avta- Iens konkurranseregler skal anvendes, fortolkes og overvåkes på samme måte innen hele EØS. EF's avståelse av anti-dumpingtiltak forutsetter en like effektiv overvåking og håndhevelse av de felles konkurransereglene i EFTA- og EF-området. Dette forutsetter også at det organ som skal overvåke at reglene overholdes i EFTA-piIaren, tilstås samme myndighet og funksjoner på dette området som EF-kommisjonen. EFTA-landene vil opprette et slikt overvåkingsorgan. Overvåkingsorganene plikter å holde foretakene lppende orientert om saker de er involvert i, og foretakene har rett til å uttale seg på alle stadier i behandlingen av en sak. De harvidere rett til å få sine klager behandlet av overvåkingsorganet og til å ta saker opp for den kompetente domstolen. Overvåkingsorganene skal ha kompetanse til å kreve informasjon fra foretak, foreta kontroller i foretak, forby konkrete konkurransebegrensende handlinger og ilegge bøter og tvangsmulkter når foretak bryter regelverket. De naermere regler om dette er gitt i EFTA-avtalen om Overvåkingsorganet og Domstolen. Hvis en konkurransebegrensning bare har virkning på et nasjonalt marked, skal landets egen konkurranselovgivning anvendes, og saker som bare har virkning på handelen mellom to eller flere EFTAland skal behandles av EFTA's overvåkingsorgan. Tilsvarende skal saker som bare har virkning på handelen mellom EF's medlemsland behandles av Kommisjonen' De fleste konkurransesaker har virkning i både EFTAog EF-området. EFTA og EF skal da fordele konkurransesakene seg imellom i henhold til avtalte kriterier, En viktig virkning av regelverket er at det beskytter små og mellomstore foretak mot utilbørlig konkurranse fra storforetak. Også fra en slik synsvinkel vil en effektiv overvåking og håndhevelse av konkurransereglene være i norsk interesse, heter det i proposisjonen. - Angående anti-dumpingtiltak vises det i proposisjonen til at en med dumping mener ãksportsalg til en pris som er lavere enn den normale pris for varen, dvs. hjemmemarkedsprisen eller en annen sammenlignbar pris' beft gir adgang til å trtiffe mottiltak mot slik eksport under bestemte vilkår. Innen EF er adgangen til å ta i bruk anti-dumpingtiltak tnol,ra.er fra andre EF-tand avskaffet. I forhold til et tredjeland, har EF gjentatte ganger innledet anti.dumpingprosedyrer, og i den siste tiårsperioden har det vært fem store anti-dumpingsaker mellom Norge og EF. Fra norsk side har man ikke brukt anti-dumpingtiltak mot import fra pf. De bransjene i Norge som har vært rammet, er oftest lokalisert i områder av distrikts-norge hvor det er få alternative sysselsettingsmuligheter, påpekes det i proposisjonen. Gjennom artikkel 26 avstår partene i EØS-avtalen fra å anvende antidumpingtiltak i handelsforbindelsene seg imellom. En forutsetning er at EF's relevante regler fullt ut er gjort til EØS-forpliktelser' Angående fiskeriprodukter skal partene giennom videre drøftelser vurdere om konkurranseforholdene er likeverdige slik at det kan avstås fra bruk av anti-dumpingtiltak også på dette området. Med bestemmelsen om avskaffelse av anti-dumpingtiltak, vil EFTA-landenes bedrifter kunne konkurrere på like fot med hverandre og med EF-landenes bedrifter innenfor EØS uten å risikere anklager om dumping. Dette bidrar til stabile markedsvilkår og gir bedre muligheter for langsiktig planiegging for norsk næringsliv. Det fremholdes videre i proposisjonen at partene til avtalen skal sikre at statlige handelsmonopoler tilpasses slik at det ikke oppstår forskjeltsbehandling på grunnlag av nasjonalitet når det gielder vilkårene for inn- Èjøp os salg. Denne artikkel (artikkel 16) må tolkes i samsvar med de avgi/relser EF-domstolen har truffet vedrørende forståelsen av Roma-traktatens artikkel 37 frem til undertegningen av avtalen. EF-domstolen har de senere år strammet inn fortolkningen av artikkel37, samtidig har den vist lkende forståelse for at medlemslandene kan opprettholde og innfpre nasjonale ordninger som er begrunnet ut fra bl.a. hensynet til folkehelsen, iorbrukervernet og effektiv avgiftskontroll' Slike nasjonale ordninger vil kunne opprettholdes. Når det gjelder detaljmonopolene, har EF-domstolen tolket tilpasningskravet mindre strengt enn for importmonopolene. På norsk side berøres Norsk Medisinaldepot og Vinmonopolet A/S av avtalens artikkel 16'

6 o Innst. S. nr Norsk Medisinaldepots enerett til import og engrossalg av legemidler vil måtte oppheves, da dagens ordning kan innebære en forskjellsbehandling overfor ulike produsenter av legemidler. De avgjlrende helse- og sosialpolitiske hensyn som Norsk Medisinaldepot har ivaretatt, vil kunne opprettholdes fullt ut, selv om monopolordningen oppheves. Dette gjelder f/rst og fremst den strenge norske kontrollen med legemidler, heter det i proposisjonen. Angående Vinmonopolets enerettigheter, står disse i en annen stilling. Eneretten til salg av vin og brennevin vurderes i hovedsak å tilfredsstille forbudet mot forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet. Ordningen vil bli opprettholdt. Også Vinmonopolets enerett til import og engrossalg av.vin og brennevin blir opprettholdt, heter det i proposisjonen. Derimot vil dagens importordning for ll, som favoriserer norske produsenter, være uforenlig med EØS- avtalens bestemmelser og bli opphevet. Det påpekes i proposisjonen at landbrukspolitikken ikke inngår som del av EFTA-samarbeidet og at den heller ikke omfattes av EØS-avtalen. Det er til dels store forskjeller i landbrukspolitikken innen EFTA, og mellom EFTA-land og EF. Importvernet for landbruksprodukter, interne stltteordninger og eksportstltte er elementer i pris- og markedsorienteringene i landbrukspolitikken både i EFTA-landene og EF. Siden landbrukspolitikken er holdt utenom EØS-avtalen vil ikke disse ordningene bii berlrt. Dette betyr at det også etter 1. januar 1993 vil være betydelige forskjeller i prisnivået på landbruksprodukter i EØS. Siden importvernet er en viktig del av landbrukspolitikken både i EFTA-landene og i Eq har det heller ikke vært aktuelt å etab- Iere frihandel med landbruksvarer i EØS. Det har imidlertid vært et om å utvide handelen med landbruksvarer. Angående bearbeidede landbruksprodukter, er forutsetningen som under EFTA-Iandenes frihandelsavtaler med EF, at det skal være anledning til å kompensere for forskjeller i pris på innsatsvarene fra landbruket ved stltte til eksport og avgift på import av de aktuelle varer. For lvrig skal disse varene være gjenstand for frihandel. Avtalen inneholder en utviklingsklausul som innebærer at partene regelmessig skal drlfte mulighetene for gradvis utvidelse av handel basert på gjensidighet. Også de eksisterende frihandelsavtaler mellom EFTA-landene og EF inneholder en utviklingsklausul for handel med landbruksprodukter. Andre splrsmål om markedsadgang er blitt forhandlet bilateralt mellom EF og de enkelte EFTA-land. Under henvisning til om å utjevne de sosiale og lkonomiske forskjeller i Europa, vil Norge fjerne tollen på ca. 60 landbruksvarer som særlig de s/rlige EF- Iand produserer. Dette er produkter som i hovedsak ikke produseres i Norge, heter det i proposisjonen. Vedr/rende fisk vises det i proposisjonen til at med en samlet eksportverdi på 14,2 mrd. kroner, sto norsk fiskerinæring for 6 pst. av landets eksport i Fiskerinæringen avsetter rundt 90 pst. av sin produksjori utenlands. Det største markedet er EF, som avtar om lag 60 pst. av norsk fiskeeksport. fnnen Etr'TA ble det innflrt frihandel med fisk og fiskevarer fra 1. juli Også internt i EF er disse varene gienstand for frihandel. Mellom EFTA og EF er det imidlertid til dels betydelige handelsbarrierer, spesielt gjelder dette hlye tollsatser ved eksport av bearbeidede fiskevarer til EF. Det lyktes ikke EFTA å oppnå futl toiifrihet på EF-markedet for fisk og fiskeprodukter. Forhandlingsresultatet innebærer likevel at det blir tollfrihet for en rekke hvitfiskprodukter og betydelige tollreduksjoner for andre fiskeprodukter og bearbeidede fidkevarer. Fiskevarene er delt inn i tre kategorier: Fisk som omfattes av tollfrihet fra 1. januar 1993, fisk der tollen skal reduseres med?0 pst. innen 1. januar 1997 og fisk som ikke omfattes av tollreduksjoner. EØS-avtalen innebærer at EF vil fjerne tollen på fersk og frossen torsk, hyse, sei, kveite og blåkveite samt ferske fileter av disse artene, fra 1. januar Det samme gjelder for salt fisk og av torsk, saltede fileter av torsk og annen hvitfisk og bearbeidede fiskevarer som fiskepinner, kaviar og kaviarprodukter. Når det gielder /vrige fiskeprodukter vil det skje en gradvis tollnedtrapping med 70 pst. av tollen på disse produktene i dag fra 1. januar 1993 til 1. januar Dette betyr en reduksjon av tollen ned til mellom 2,4 og 6,9 pst. Tollen for sild, makrell, laks, reker, en kamskjellart, sjpkreps, frskemel og fiskeolje er ikke redusert, heter det i proposisjonen. Partene skal annet hvert år slke å utvikle samarbeidet på en harmonisk, gjensidig fordelaktig basis innenfor rammene av partenes fiskeripolitikk, heter det i en utviklingsklausul i avtalens protokoli 46. Avtalen vil åpne for betydelige nye muligheter når det gjelder eksporten til EF-land og sette norsk fiskeindustri i stand til å styrke sin posisjon på det europeiske markedet, heter det i proposisjonen. EFTA-landene vil awikle gjenværende toll på fiskevarer fra EF 1. januar Dette betyr at EF får de samme betingelser som gjelder for frihandelsregimet i EFTA. (Norge har i dag tollfrihet på import av alle fiskepro-

7 Innst. S. nr dukter fra EFTA- og EF-land, bortsett fra pä enkelte foredlede produkter der tollsatsen giennomgående er 25 Ørelkg) Adgang til invêsteringer og etablering i fiskeindustrien og i annen industri vil være den samme for alle EØS-borgere. Norge kan videreføre sine restriksjoner på utenlandske investeringer og utenlandske etableringer i fiskeflåten. Dersom oppkjlp finner sted i industri som disponerer fiskebåter, kan norske myndigheter kreve at båtene skilles ut fra vedkommende selskap. FiskefartØyer fra EF skal ha rett til direkte landinger av fisk, men EFTA-landene har ikke gått med på å åpne adgang for fri transitt. Dette sp/rsmålet vil bli drlftet videre med sikte på å finne frem til gjensidig akseptable løsninger fþr iverksettelse av avtalen. Det vises i proposisjonen til at en tollunion (avtale om å etablere et felles tollområde) innebærer at de land som deltar fjerner toll og andre direkte handelshindre seg imellom, samt at de innf/rer felles ytre tollsatser og etablerer felles handelspoiitikk overfor tredjeland. Det er ikke behov for opprinnelsesregler for den interne samhandel i en tollunion. Et frihandelsområde er en avtale om å etablere frihandel med varer som er produsert i området. Totl og andre direkte handeishindre blir fjernet mellom de land som deltar i frihandelsområdet, men de enkelte land kan ha ulike tollsatser og ulike handelsreguleringer overfor tredjeland. I et frihandelsområde som EØS er det nødvendig med opprinnelsesregler. Avtalens opprinnelsesregler angir kriterier som må oppfylles for at en vare skal preferansebehandles, dvs. ha redusert toll eller være tollfri og ha fri sirkulasjon i EØS. Dette innebærer at regelverket forbedres og forenkles. Tollmessig innebærer avtalen forenkling av formaliteter og kontroll i forbindelse med godstransport over landegrensene, heter det i proposisjonen. VedrØrende tekniske handelshindringer vi- 'ses det i proposisjonen til at fritt varebytte mellom landene forutsetter mest mulig ensartede krav til produktene. Nasjonale produktkrav har oftest tii formåi å ivareta særlige hensyn, som f.eks. hensynet til mtljø, helse, sikkerhet, forbrukerinteresser, m.v. Brede produktområder er omfattet av slike krav. Ulike nasjonale produktkrav, godkjenningsprosedyrer o.i. skaper imidlertid hindringer for det frie varebytte landene imellom i form av tekniske handelshindringer. Det er derfor en målsetting i det internasjonale /konomiske samkvem å skape mest mulig ensartede produktkrav. Arbeidet med å fjerne tekniske handelshindringer pågår både i GATT, på europeisk og på nordisk nivå. Utviklingen av et felles regelverk har vært en høyt prioritert oppaave r!li', og inngår i gjennomfgringen av äèi inare marked. Siden 1984 har EFTA-landene og EF samarbeidet om spørsmål knyttet til awikling av tekniske handelshindringer' I EF's arbeid for å awikle og forebygge tekniske handelshindringer, legges det stor vekt på å fastsette regler som sikrer et h/yt nivå for helse, sikkerhet, mitj / o g forbrukerbeskyttelse, heter det i proposisjonen' EØS-avtalen inneholder bestemmelser som motsvarer dette EF-regelverket og som danner grunnlaget for det frie varebyttet innenfor EØS-området' Den innebærer videre et nærmere samarbeid mellom avtalepartene om utvikling av nytt felles regelverk. For de områder som ikke dekkes av felles -regler om produktkrav, er utgangspunktet at prãd.rkt"* som er tillatt omsatt i ett land, skal være fritt omsettelige i andre medlemsland' EØS-avtalens artikkel 11 setter forbud mot mengdemessige importrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning. Rettspraksis kan sammenfattes med at forbudet i artikkel 11 omfatter alle handelshindringer som direkte eller indirekte hindrer samhandelen mellom avtalepartene' Artikkelen får imidlertid bare anvend.else for de områder som ikke er dekket av felles regler om produktkrav. Det er samtidig fastslått at regler som virker handelshindrende ikke npdvendigvis behøver å være i strid med artikkel 11, såfremt de tilgodeser viktige samfunnsmessige hensyn og ikke går lenger enn strengt n/dvendig for å ivaretã disse. Tiltak begrunnet ut fra forbrukerhensyn, miljlvern, hensynet til arbeidsmiljøet o g effektiv skatte/avgiftskontroll, har f' eks' vært akseptert av EF-domstolen, heter det i proposisjonen. Det påpekes at EF ikke har noen felles energipolitikk, men at det pågår en utvikling i retning av å integrere energisektoren i det indre marked.. Energisektoren har derfor ikke hatt noen fremtredende plass i EØS-forhandlingene. De energibestemmelser som inngår i avtalen innvirker i liten grad på norsk energipolitikk. Forvaltningen av norske energiressurser og hovedtrekkene i vår energipolitikk endres ikke som følge av EØS-avtalen. Et tettere og mer forpliktende lkonomisk samarbeid giennom EØS vil kunne bidra til ytterligere å befeste vår poslsjon som energileverandør til Vest-Europa. De friere etableringsforhold innen EØS må også forventes å bedre mulighetene for norsk nedstrþmsvirksomhet' Rammevilkårene for energiforsyningen innenfor EF vil ha stor betydning for Norge. En viktig side ved EØS-avtalen er at det skapes samarbeidsordninger som gir mulighet for innflytelse på fremtidig regelverk, heter det i proposisjonen.

8 I Innst. S. nr Det vises videre til at åpning av de offenflige innkjlpsmarkeder utglør et viktig ledd i gjennomf/ringen av det indre marked i EF. Disse markeder har i de europeiske land gjen_ nomgående vært preget av liten internásþnal konkurranse. EØS-avtalen innebærer at det etableres et felles europeisk offenilig inn_ kjlpsmarked med et fel.les regelverk. I praksis betyr dette åpen internasjonal konkurranse ved av varer for mer enn 1,6 mill. kro_ ner og kontrahering av bygg og anleggsarbeid over 40 mill. kroner. Dette vil gjelde for alle statlige, fylkeskommunale og kommunale innkj /p. Det vil også omfatte private bedrifter som baserer sin virksomhet på særlige og eksklusive rettigheter (konsesjoner) gitt iv offentlige myndigheter. I EF alene vil det være et offentlig over terskelver_ diene på anslagsvis 2 b00 mrd. kroner. Tall for Norge vil være ca. 65 mrd. kroner inkludert offshoresektoren. Åpning av de offenflige innkjlpsmarkedene betyr at det blir r ier krevende å selge på offentlige innkjlpsmarkeder også for norske bedrifter. Norsk næringsliv forventes å ha forholdsvis mer å vinne gjennom /kt eksport enn man vil tape i hjemmemarkedet på dette området. Samtidig er d.et en sentral målsetting å bidra til besparelser for offentlig sektor gjennom reduserte kostnader ved offentlige innkjlp. Det norske offshoremarkedet er, nest etter det britiske, det stlrste i Europa. Norske interesser er sterkt knyttet til offshoresektoren. For Norge har det vært viktig å sikre at situa_ sjonen etter 1. januar lgg3 vil innebaere reell og gjensidig åpning av de europeiske offshoremarkedene. Norsk industri forventes å være konkurransedyktig i dette markedet. EØSavtalen inneholder en beskyttelsesklausul som kan benyttes dersom det oppstår alvorlige problemer i en sektor eller i et distrikt. Bruk av beskyttelsesklausulen innebærer at en begrenset del av avtalen settes ut av funksjon. Det land som rammes av beskyttelsesklausulen vil ha anledning til å iverksette mottiltak. Slike tiltak skat ikke gå ut over det som er strengt nldvendig for å gjenopprette balansen. Det heter i proposisjonen at ut fra en total vurdering må en åpning av de offentlige innkjppsmarkeder i EØS forventes å være til fordel for norsk næringsliv og innkjflpende enheter i offentlig sektor. Det vises i proposisjonen til at man med statsstltte i denne sammenheng mener all som resulterer i en nettooverf/ring fra offentlige kilder. Felles regelverk på begrenser det spillerom konkurrerende land har for bruk av konkurransevridende statsst/tte. Ettersom EØS-landene mottar mer enn 80 pst. av norsk eksport og leverer ca. 60 pst. av norsk import, er et felles re_ gelverk på statsstøtteområdet en viktig del av rammebetingelsene for norsk næringsliv. Det vil skape mer forutsigbare og like konkurransevilkår. For Norge er det derfor klare forde- Ier ved et felles regelverk for statsst/tte. I.EØS-sammenheng har det vært forhandlet om prinsippene for statsstfltte. Ingen enkeltordninger har vært gjenstand for forhandlinger eller godkjenning. Norske stltteordninger skal notifiseres til EFTA,s overvåkningsorgan. EØS-avtalen gir adgang til informasjon om enhver st/tteordning innen EFTA og EF og gir dessuten et håndhevingsapparat som g þr at en klage på handelsvridende statsstltte i andre land kan gi resultater. Etr' har i EØSavtalen forpliktet seg til ikke å benytte sitt re, gelverk om anti-dumpingtiltak på områder der EF's regler er innarbeidet i avtalen. Dette vil eliminere den usikkerhet som har knyttet seg til påstand.er om dumping og anti-áumpingprosedyrer fra EF's side. Dermed fjernes et vesentlig usikkerhetsmoment for norsk utekonkurrerende industri, heter det i proposisjonen. Det påpekes videre at Regjeringen legger stor vekt på at hovedtrekkene i norsk distriktspolitikk kan viderefpres i EØS. Det kriteriet for tildeling av sta.tsstøtte som best sikrer mulighetene for å viderefpre hovedtrekkene i norsk distriktspolitikk, er lav befolkningstetthet. Dette er ivaretatt ved en felles erklæring i tilknytning til EØS-avtalens art. 61 nr. 3 c. Partene erklærer her at en region som ikke tilfredsstiller kriteriene om relativ levestandard og arbeidsledighet, kan vurderes ut fra andre kriterier som lav befolkningstetthet. Lav befolkningstetthet er således et selvstendig kriterium med avgrensning av geografiske virkeområder for de distriktspolitiske ordningene. De fleste av de norske ordningene har paralleller i andre EFTA-land og i EF-land. Norge vil kunne viderefgre hovedlinjene på dette området innenfor EØS, og den overveiende del av norsk statsstlttepraksis vil, med mindre justeringer, være i overensstemmelse med EØS-regelverket, heter det i proposisjonen. EØS-avtalen omfatter ikke regler om stltte til skipsbyggingsindustrien. Regjeringen vil arbeide for en ì.lsning som etablerer lik behandling på dette området, påpekes det, EF har gjennom traktaten om det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) særskilte besternmelser for kull- og stålindustrien. Hovedformålet har vært å oppnå et felles marked på dette området. Traktaten skal opprettholdes til dens utllp innen år EØS-avtalen sikrer sammenfallende markedsvilkår på dette området og legger til rette for avskaffelse av antidumpingtiltak mellom partene. Det vises videre i proposisjonen til at EØS-

En orientering fra Utenriksdepartementet. spørsmål og svar. De Europeiske Felless. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. spørsmål og svar. De Europeiske Felless. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 16 100 spørsmål og svar De Europeiske Felless EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING

FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING Elisabeth Melander Stene FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING FAFO-rapport 145 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon ISBN 82-7422-099-4 Omslagsillustrasjon: Herbjørn Skogstad

Detaljer

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Forord Rapporten om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Evaluering av EØS-avtalen

Evaluering av EØS-avtalen 15 år med EØS Evaluering av EØS-avtalen Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) har i femten år knyttet Norge til EU. Avtalen har blitt kritisert fra flere hold, både fra EU-tilhengere

Detaljer

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom Nr. 2006:13 Oktober 2006 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom FoU Forord KS- kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har bedt om i fi belyst forholdet mellom regelverksutviklingen innenfor

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

LOs 15 krav til EØS-avtalen

LOs 15 krav til EØS-avtalen Notat 1:2012 Stein Stugu LOs 15 krav til EØS-avtalen Hvordan gikk det? Innledning EØS-avtalen ble etablert for å formalisere EFTA-landenes forhold til EU. I flere av landene var det et ønske, i alle fall

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

4-00. Sju år med EØS. En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad. skriftserien 4-00

4-00. Sju år med EØS. En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad. skriftserien 4-00 4-00 Sju år med EØS En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad skriftserien 4-00 Sju år med EØS En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen Nei til eu Skriftserien

Detaljer

Jon Eri~' Dølvlk, DagOd on~s Elisabeth M. Stene, DagStokland NO. RSK ØKONOMI OG. ... EUROPEISK INTEGRASJON, FAFO

Jon Eri~' Dølvlk, DagOd on~s Elisabeth M. Stene, DagStokland NO. RSK ØKONOMI OG. ... EUROPEISK INTEGRASJON, FAFO Jon Eri~' Dølvlk, DagOd on~s Elisabeth M. Stene, DagStokland NO. RSK ØKONOMI OG........ EUROPEISK INTEGRASJON,. FAFO Jon Erik Dølvik, Dag Odnes Elisabeth M. Stene, Dag Stokland NORSK ØKONOMI OG EUROPEISK

Detaljer

EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011

EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011 RAPPORT # 17 EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011 Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 OM RAPPORTEN Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 vett Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 TEMA: EU/EØS OG ARBEIDSLIV Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen Ti år med EU og EØS. Virkninger for fagbevegelsen Redaktør: Boye Ullmann

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2011

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2011 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2011 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks: +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer Kapittel 2 INDRE MARKED Innledning ESAs avdeling for det indre marked (IMA) har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA landene innfører nytt EØS-regelverk, for det meste forordninger og direktiver,

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven Tittel Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping Av Grethe Selven Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2007 Veileder:

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 69 20. årgang 12.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER August 2007 FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER Forslag til strategi og tiltak for et grenseløst nordisk næringsliv Redaktør: Kari-Ann Kristiansen, Nordisk InnovationsCenter

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 1 april 1998 *

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 1 april 1998 * RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 1 april 1998 * (Konkurranse Distribusjonssystem for motorkjøretøyer Forenlighet med EØSavtalen artikkel 53 nr 1 Opptak i systemet Ugyldighet) I sak E-3/97 ANMODNING til

Detaljer

Transatlantisk frihandel og Norge

Transatlantisk frihandel og Norge Transatlantisk frihandel og Norge Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og NorStella, 11. august 2014. Bidragsytere NUPI (Del I): Stian Øby Johansen, Per Botolf Maurseth, Hege Medin, Arne Melchior, Ulf

Detaljer

Indre marked. Kapittel 2. Innledning

Indre marked. Kapittel 2. Innledning Kapittel 2 Indre marked Innledning ESAs avdeling for det indre markedet har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA-landene holder tidsfristene for innføring av nye EØS-regler, for det meste forordninger

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Rapport # 9 Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer