OVERENSKOMST OG STANDARD ARBEIDSAVTALE FOR TV-PRODUKSJON MELLOM NORSK FILMFORBUND (NFF) OG NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING (PF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERENSKOMST OG STANDARD ARBEIDSAVTALE FOR TV-PRODUKSJON MELLOM NORSK FILMFORBUND (NFF) OG NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING (PF)"

Transkript

1 OVERENSKOMST OG STANDARD ARBEIDSAVTALE FOR TV-PRODUKSJON MELLOM NORSK FILMFORBUND (NFF) OG NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING (PF)

2 Innhold 1. Bakgrunn Virkeområde Tillitsvalgt Arbeidsavtale Prøvetid Arbeidsinstruks Produksjonsplan Arbeidstid Overtidstillegg Søndag og helligdagstillegg Kveldstillegg for klippere Kompensasjon for reise Ikrafttredelse og varighet...7 Protokolltilførsel 1:...8 Tillitsvalgt...8 Hovedtillitsvalgtes oppgaver og plikter...8 Produksjonstillitsvalgts oppgaver og plikter...8 Arbeidstakernes representanter...9 Arbeidsgivers representant...9 Partenes opptreden...9 De tillitsvalgtes arbeidsforhold...9 Protokolltilførsel 2: Protokolltilførsel 3: Protokolltilførsel 4: ARBEIDSAVTALE

3 1. Bakgrunn Denne overenskomst bygger på det Partene ble enige om i forhandlinger hos Riksmeklingsmannen i august 2010 og som er protokollført i Kretsmeklingsmannens møtebok per 26. august 2010 og signert protokoll fra 27. august Partene er enige om at en viktig målsetting for overenskomsten er å bidra til å skape anstendige, ryddige og forutsigbare lønns- og arbeidsforhold i TV-bransjen som verner TV-arbeidernes helse, fritid og sosiale liv og som bidrar til å skape kontinuitet og dermed bygger bransjens kompetanse og samtidig sikrer produksjonsselskapenes konkurransedyktighet. Partene er innforstått med at produksjon av TV-programmer styres av flere forhold bl.a. eksterne forhold som programpolitiske og redaksjonelle hensyn hos kanalene. Partene er også innforstått med at mange av disse forholdene påvirker tidspunkt for opptak og sending. Overenskomsten er ikke ment å tilsidesette Arbeidsmiljøloven og andre ufravikelige bestemmelser, men å utdype partenes forståelse av lovene og bestemmelsene anvendt på vår bransje 2. Virkeområde Denne overenskomst gjelder medlemmer av NFF og PF som er TV-medarbeidere (Arbeidstaker) og produksjonsselskap (Arbeidsgiver), på området for produksjon av TV-program. Overenskomsten gjelder TV-medarbeidere i fagfunksjonene foto, klipp, regi og lyd og som er lønnsmottakere. Overenskomsten gjelder ikke for medarbeidere som er fast ansatt i produksjonsselskapet. Overenskomsten omfatter ikke dramatiserte TV-produksjoner eller enkeltstående dokumentarfilmprosjekter, nyheter og sportssendinger. 3. Tillitsvalgt NFF kan velge en hovedtillitsvalgt blant sine medlemmer i det enkelte produksjonsselskap (Hovedtillitsvalgt). Stabene kan i tillegg velge tillitsvalgte for den enkelte produksjon (Produksjonstillitsvalgt). Produksjonstillitsvalgt forholder seg til Hovedtillitsvalgt, som er NFFs representant overfor Arbeidsgiver. Hovedtillitsvalgt skal ta seg av, og søke å ordne i minnelighet, klager som medlemmene mener å ha overfor Arbeidsgiver, eller som Arbeidsgiver mener å ha overfor NFFs medlemmer. Hovedtillitsvalgt har rett til innsyn i de arbeidsavtaler som benyttes i en produksjon og som gjelder NFFs medlemmer som er omfattet av overenskomsten. Forholdene skal legges best mulig til rette for at Hovedtillitsvalgt skal kunne utføre sine verv og tilegne seg de nødvendige kunnskaper, herunder gis nødvendig tid til dette uten trekk i lønn innenfor ordinær arbeidstid, hvor dette er avklart med Arbeidsgiver. NFFs notat om tillitsvalgt utgjør protokolltilførsel 1 til Overenskomsten. 3

4 4. Arbeidsavtale Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i tråd med avtaleutkast vedlagt denne overenskomst (Normalkontrakt), jf. Vedlegg 1. Normalkontraktens punkter kan ikke fravikes til ugunst for Arbeidstaker. Arbeidsavtalen skal oversendes Arbeidstaker senest 14 dager før engasjementet starter, og hvor dette ikke er mulig, så snart partene er enige om at avtale er inngått. Arbeidsavtalen skal returneres uten ugrunnet opphold og, forutsatt at det er mulig, signeres senest 7 syv virkedager før arbeidets start. 5. Prøvetid Partene kan avtale prøvetid. Prøvetiden kan maksimalt være på 6 måneder. Under prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager. En eventuell oppsigelse må være skriftlig og følge Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 6. Arbeidsinstruks Arbeidsgiver plikter å utarbeide en separat skriftlig arbeidsinstruks (Arbeidsinstruks) for Arbeidstakeren som gjør rede for hvilke arbeidsoppgaver Arbeidstakeren forventes å skulle ha og gjøre i produksjonen. Arbeidsinstruksen skal forelegges Arbeidstakeren før begges signering av Arbeidsavtalen. 7. Produksjonsplan Arbeidsgiver plikter å utarbeide og forelegge en produksjonsplan (Produksjonsplan) for Arbeidstakeren, som viser hvordan Produksjonen planlegges gjennomført i produksjonsperioden. Hoved- og/eller Produksjonstillitsvalgt har rett til å komme med innspill før endelig Produksjonsplan fastsettes. Arbeidstaker skal forelegges Produksjonsplan før signering av Arbeidsavtalen. 8. Arbeidstid Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 7,5 timer i løpet av 24 timer og 37,5 timer i løpet av sju dager. Spisepause på 30 minutter kommer i tillegg. Ved engasjement for kun en arbeidsdag er alminnelig arbeidstid 7,5 timer. For Arbeidstakere som er i fast ukentlig turnus, skal uker med kun kveldsskift reduseres til 7 timer i alminnelig arbeidstid pr kveldskift. For klippere skal alminnelig arbeidstid ved kveldsskift alltid være 7 timer. 4

5 Den alminnelige arbeidstid skal, i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl 0700 og 1700, mandag til fredag. Arbeid på helg- og/eller helligdager er tillatt dersom produksjonens art gjør det nødvendig. Arbeidstiden starter ved oppmøte på angitt arbeidssted til angitt oppmøtetidspunkt. Arbeidssted skal så langt mulig fremgå av Arbeidsavtalen eller Produksjonsplan dersom arbeidsstedet varierer i løpet av engasjementets varighet. For Arbeidstakere som er pålagt sjåføroppdrag i form av å skulle hente og/eller levere utstyr, stab el.l., eller andre arbeidsoppgaver knyttet til kjøringen, skal den tid det tar å utføre dette, fra tidspunktet for avhenting, regnes som del av arbeidstiden. Arbeidstakere kan ikke pålegges sjåføroppdrag hvor kjøretiden sammen med andre arbeidsoppgaver sammenlagt er på mer enn 14 timer. 9. Særlige sikkerhetsregler (del av HMS) Hviletid, og andre sikkerhetsregler som gjelder for yrkesutførelse som ikke naturlig inngår i TV-produksjon, kommer til anvendelse for Arbeidstakere som utfører dette arbeidet som del av sitt engasjement i en TV-produksjon. For Arbeidstakere som pålegges sjåføroppdrag som involverer tyngre kjøretøy betyr dette at Vegtrafikklovens bestemmelser med tillegg av forskrifter skal følges. 10. Overtidstillegg For arbeidstid ut over alminnelig arbeidstid betales et tillegg på: 50% for de 4 første timene 100% for etterfølgende 3 timer, deretter 200% 11. Nattillegg For nattarbeid mellom kl 00 og 07 betales et tillegg på 70% per time. Nattillegget bortfaller ved overtid når overtidstillegget er høyere enn nattillegget. 12. Søndag og helligdagstillegg For arbeid som utføres på søndager og helligdager utbetales en kompensasjon på NOK 400. Kompensasjonen gis ikke for sammenhengende arbeid på location som medfører mer enn 6 netters overnatting. 13. Kveldstillegg for klippere Klippere kompenseres med NOK 200,- per kveldsskift. 5

6 14. Kompensasjon for reise Reisetid fra egen bolig til angitt arbeidssted eller oppmøtested regnes ikke som alminnelig arbeidstid. Det skal likevel ytes en kompensasjon tilsvarende 50% av timelønn (på søn- og helligdager 100%) dersom avstand mellom produksjonsselskapets faste kontoradresse og angitt arbeidssted eller oppmøtested, krever mer enn to 2 timer med reise totalt i løpet av en arbeidsdag. Kompensasjonen gis for den tid som overstiger de første to 2 - timene. Dette gjelder likevel ikke for reise mellom kl 23:00 og 06:00 hvor det stilles tilfredsstillende sovemulighet. Ved pålagt oppmøte på annet sted enn opptakssted skal reise fra oppmøtested til opptakssted regnes som alminnelig arbeidstid. Reisetid mellom ulike oppmøte/opptakssteder i løpet av en arbeidsdag regnes også som del av alminnelig arbeidstid. Arbeidstaker kan ikke pålegges en sammenhengende reise- og arbeidstid som overstiger 16 timer i løpet av en arbeidsdag med mindre reisetiden gir mulighet for hvile. Reisetid gir ikke grunnlag for overtidstillegg. 15. Tvisteutvalg Tvist om forståelsen av denne overenskomst skal først søkes løst ved forhandlinger mellom Arbeidsgiver og Arbeidstaker, eventuelt med Tillitsvalgt eller dennes deltakelse. Dersom forhandlinger som nevnt ikke fører frem skal tvisten søkes løst i et utvalg bestående av 1 representant fra henholdsvis NFF og PF. NFF og PF kan i den forbindelse enes om å utpeke en uavhengig tredje person (Oppmann) til å megle mellom partene. Om partene ikke enes på denne måten kan det besluttes at Oppmannen innen en gitt frist treffer en endelig beslutning som skal anses bindende mellom partene. Dersom endelig beslutning ikke treffes av Oppmannen kan tvisten fremmes for domstolene. 16. Regulering av overenskomsten Regulering av denne overenskomsten vil i prinsippet følge de samme retningslinjer om hovedoppgjør og mellomoppgjør som gjelder for oppgjør mellom medlemsorganisasjoner av LO og NHO. Regulering av avtalen skal skje årlig. Resultatet skal være fremforhandlet innen 1. mai, med virkningstidspunkt fra og med 1. august samme år. 6

7 17. Ikrafttredelse og varighet Denne overenskomsten gjelder fom. 1. januar 2011 tom. 31. desember 2012 og videre 1 - ett år av gangen, med mindre den skriftlig sies opp av en av partene med 2 to måneders varsel. ****** Denne overenskomst er utferdiget i tre 3 eksemplarer, hvorav én 1 til hver av Partene og én 1 til Riksmeklingsmannen. Oslo, Leif Holst-Jensen Generalsekretær Norske Film- og TV produsenters forening Sverre Pedersen Forbundsleder Norsk Filmforbund 7

8 Protokolltilførsel 1: Tillitsvalgt NFF kan velge en hovedtillitsvalgt blant sine medlemmer i det enkelte produksjonsselskap (Hovedtillitsvalgt). Stabene kan i tillegg velge tillitsvalgte for den enkelte produksjon (Produksjonstillitsvalgt). Produksjonstillitsvalgt forholder seg til Hovedtillitsvalgt, som er NFFs representant overfor Arbeidsgiver. Hovedtillitsvalgt skal ta seg av, og søke å ordne i minnelighet, klager som medlemmene mener å ha overfor Arbeidsgiver, eller som Arbeidsgiver mener å ha overfor NFFs medlemmer. Forholdene skal legges best mulig til rette for at Hovedtillitsvalgt skal kunne utføre sine verv og tilegne seg de nødvendige kunnskaper, herunder gis nødvendig tid til dette uten trekk i lønn, også innenfor ordinær arbeidstid, hvor dette er avklart med Arbeidsgiver. Produsentforeningen og Filmforbundet vil gjennom opplysnings- og kursvirksomhet søke å dyktiggjøre partenes representanter for de oppgaver som påhviler dem. Hovedtillitsvalgt har rett til innsyn i NFFs medlemmenes arbeidsavtaler. Hovedtillitsvalgtes oppgaver og plikter Det er av avgjørende betydning at samarbeidet mellom bedriftens representanter og de hovedtillitsvalgte foregår i rasjonelle og betryggende former, og at hovedtillitsvalgte settes i stand til å ivareta sine oppgaver etter overenskomsten og arbeidsmiljøloven. NFF og PF vil understreke betydningen av at så vel arbeidstakerne som bedriften har representanter med best mulige forutsetninger for behandling av samarbeidsspørsmål. En gjensidig korrekt og tillitsfull opptreden mellom bedriftens representanter og de tillitsvalgte er en avgjørende forutsetning for samarbeidet mellom partene på bedriften. Ved innskrenkninger, omorganiseringer og permitteringer skal det tas hensyn til de tillitsvalgtes spesielle stilling. Produksjonstillitsvalgts oppgaver og plikter Produksjonstillitsvalgt er stabens tillitsvalgte på den enkelte produksjon. Produksjonstillitsvalgt rapporterer normalt til Hovedtillitsvalgt. Produksjonstillitsvalgt skal håndtere saker som kommer opp fortløpende og søke å bidra til gode løsninger og forebygge konflikter. Når Produksjonstillitsvalgt finner det nødvendig skal hun søke bistand fra Hovedtillitsvalgt. Også Produksjonstillitsvalgt skal gis nødvendig tid til å utføre sitt verv innenfor ordinær arbeidstid uten trekk i lønn. Arbeidsgiver skal av Hovedtillitsvalgt gjøres kjent med hvem som er valgt som tillitsvalgt på den enkelte produksjon. Produksjonstillitsvalgt skal bistå Hovedtillitsvalgt i forhandlinger når Hovedtillitsvalgt finner dette nødvendig. 8

9 Arbeidstakernes representanter 1. De tillitsvalgte godkjennes som representanter og talsmenn for de organiserte arbeidstakere. 2. De hovedtillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere, når tariffavtale ikke er til hinder for dette. Det forutsettes at de tillitsvalgte, hvis de anser det nødvendig, legger saken frem for sine arbeidskollegaer før de tar standpunkt til spørsmålet. Bedriften skal ha svar uten ugrunnet opphold. 3. De hovedtillitsvalgte har rett til å ta seg av og søke ordnet i minnelighet klagemål som de enkelte arbeidstakere har overfor bedriften, eller som bedriften har overfor de enkelte arbeidstakere. 4. Når de hovedtillitsvalgte har noe å fremføre, skal de henvende seg direkte til arbeidsgiveren eller dennes representant på arbeidsstedet. Arbeidsgivers representant Arbeidsgiver skal daglig ha en ansvarlig representant til stede som de hovedtillitsvalgte kan henvende seg til. Arbeidsgiveren skal gi Hovedtillitsvalgt skriftlig melding om navnet på representanten og dennes stedfortreder. Kan representanten ikke ta stilling umiddelbart til henvendelsen, men vil foreta nærmere undersøkelser, skal det gis svar uten ugrunnet opphold. Ved forhandlinger kan arbeidsgiver møte selv eller ved stedfortreder for bedriftsledelsen. Arbeidsgiveren eller dennes stedfortreder kan tilkalle andre fra bedriftsledelsen. I tvistesaker møter vanligvis ikke flere enn tre representanter fra hver av partene. Er bare en tillitsvalgt til stede, kan vedkommende ta med en annen arbeidstaker. Partenes opptreden 1. De tillitsvalgte og bedriftens representanter har plikt til å gjøre sitt beste for å opprettholde et rolig og godt samarbeidsforhold, samt løse eventuelle konflikter så tidlig som mulig. 2. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte skal påse at de plikter som påhviler partene etter tariffavtale, arbeidsreglement og arbeidsmiljølov blir fulgt, med mindre disse oppgaver spesielt er tillagt andre organer. 3. Det er uforenlig med arbeidsgivers og de tillitsvalgtes plikter å tilskynde eller medvirke til ulovlig konflikt. De tillitsvalgte har heller ikke anledning til å nedlegge sine verv i forbindelse med slik konflikt. De tillitsvalgtes arbeidsforhold NFF og PF er enige om at de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver i henhold til overenskomsten. Partene kan ved enighet avtale rammer for den tid hovedtillitsvalgt kan bruke for å utføre sitt arbeid innenfor ordinær arbeidstid. Samlet tid avpasses etter arbeidets omfang. Merknad:Hva som er nødvendig tid for utføring av arbeid for Hovedtillitsvalgt vil variere 9

10 fra bedrift til bedrift. Det kan derfor være hensiktsmessig å inngå avtale om en tidsramme. Protokolltilførsel 2: Partene er enige om at utsettelsen av minstelønnssatser ikke skal føre til en samlet inntektsnedgang for TV-arbeiderne. Protokolltilførsel 3: Partene er enige om at forhandlingene om en eventuell locationavtale utsettes til neste forhandlingsrunde. Partene er likevel enige om at det ikke er prinsipielle grunner til at locationavtale utprøves under forutsetning av at denne ikke strider mot den overenskomsten partene har blitt enige om og at locationavtalen ikke er til forringelse av TVarbeidernes rettigheter. Protokolltilførsel 4: (1) Minstesatser skal behandles som del av tarifforhandlingene i (2) Partene skal omgående starte arbeidet med å sluttføre avtalemalen som skal følge som del av overenskomsten. (3) Filmforbundet vil omgående starte arbeidet med å implementere andre faggrupper i overenskomsten. Produsentforeningen stiller seg åpen til dette. Vedlegg: 1. Normalkontrakt/arbeidsavalen 10

11 Denne avtalen er en avtalemal som anbefales brukt av PFs og NFFs medlemmer. Dersom annen/egen avtale brukes, kan den uansett ikke inngås med dårligere vilkår for Arbeidstakeren enn det som gjelder etter denne avtale. ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og Org.nr.: Adr.: heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen av TV-underholdningsprogrammet/serien [Produksjonens navn] heretter kalt Produksjonen Arbeidstakeren og Produsenten benevnes i fellesskap Partene 11

12 1. AVTALENS GRUNNLAG Denne arbeidsavtalen bygger på den til enhver tid gjeldende overenskomst mellom Norsk Filmforbund (NFF) og Norske Film- og TV-produsenters forening (PF) for engasjement av arbeidstakere i tilknytning til produksjon av TV-underholdningsprogram (Overenskomsten). I tilfelle tolkningstvil mellom denne avtale og/eller avtale inngått basert på denne avtale og overenskomsten, legges overenskomsten til grunn. 2. ANSETTELSE Arbeidstakeren ansettes som [tittel/fagfunksjon] i tilknytning til Produksjonen med første arbeidsdag: og siste arbeidsdag [dato] [dato]. Ansettelsesforholdet regnes som en... % stilling basert på alminnelig arbeidstid. 1 Arbeidstakeren plikter før inngåelse av denne avtale å gjøre Produsenten oppmerksom på eventuelle andre oppdrag og/eller ansettelsesforhold som vedkommende har påtatt seg i ansettelsesperioden. Når Arbeidstaker er ansatt i full stilling, kan Arbeidstakeren ikke uten at det er innhentet samtykke fra Produsentens ta oppdrag eller ansettes hos andre under ansettelses perioden. Når Arbeidstaker er ansatt i mindre enn full stilling, kan Arbeidstaker påta seg oppdrag hos andre dersom dette ikke medfører en samlet belastning som reduserer Arbeidstakerens evne til å utføre sitt arbeid, eller strider mot lojalitets- og/eller konkurransehensyn. 3. ARBEIDSOPPGAVER Arbeidstakerens oppgaver følger av vedlagte arbeidsinstruks (Arbeidsinstruks) utarbeidet av Produsenten og forelagt Arbeidstaker før signeringen av denne avtale. Eventuelle endringer i arbeidsinstruksen etter signeringen av denne avtale kan kun skje dersom de finnes nødvendige for gjennomføringen av Produksjonen og skal varsles Arbeidstakeren skriftlig så snart Produsenten ser at de må gjennomføres. 4. PRODUKSJONSPLAN OG FØRING AV ARBEIDSTID 4.1 Produksjonsplan Produsenten plikter å forelegge en produksjonsplan (Produksjonsplan) for Arbeidstakeren, som viser hvordan Produksjonen tenkes gjennomført i produksjonsperioden, jf. punkt 3. 1 Kan om partene ønsker det også defineres i antall dager Arbeidstaker skal jobbe for produksjonen. 12

13 Produksjonsplanen skal så langt mulig angi forventede arbeidsdager og arbeidstid, herunder overtid, for Arbeidstakeren i ansettelsesperioden, og skal forelegges Arbeidstakeren før signering av denne avtale. Dersom produksjonen i tillegg til produksjonsplan utarbeider dagsplan(er) (Dagsplan),skal disse utgjøre vedlegg til produksjonsplanen og anses som en del og spesifikasjon av denne. Endringer i Produksjonsplan og/eller Dagsplan som er nødvendige for gjennomføringen av Produksjonen og som skjer etter signering av denne avtalen, skal varsles Arbeidstakeren så snart Produsenten ser at det må gjennomføres. 4.2 Føring av arbeidstid Partene er enige om at Produksjonsplanen danner grunnlag for føring av faktisk gjennomført arbeide/arbeidstid, herunder overtid. Overtid skal være pålagt eller forhåndsgodkjent av Produsenten eller den Produsenten har gitt fullmakt. Arbeidstakeren skal forelegge Produsenten en oversikt over faktisk arbeidstid og overtid, for skriftlig godkjenning av Produsenten. Dette skal skje én gang ukentlig, eller ved kortere ansettelsesforhold ved ansettelsesforholdets slutt. 5. LØNN OG TILLEGG 5.1 Grunnlønn Arbeidstakeren skal for sitt arbeid motta NOK [beløp] per dag/måned i grunnlønn (Grunnlønn), med en timesats på NOK [beløp]. 5.2 Tillegg a. Overtidstillegg: For arbeidstid ut over alminnelig arbeidstid (Overenskomstens 8 jf.10) betales et tillegg på: 50% av timesatsen de første 4 timene 100% for etterfølgende 3 timer, deretter 200%. b. Tillegg iht. Overenskomsten (reise, nattarbeid, søndags- og helgedagstillegg og skifttillegg): c. Øvrige tillegg: 13

14 5.3 Lønnsutbetaling Arbeidstakeren plikter å levere skattekort for utbetaling av lønn. Manglende innlevering av skattekort gir Produsenten rett til å trekke 50 % skatt i henhold til gjeldende skatteregler. Lønnen forfaller til utbetaling etter Produsentens alminnelige lønnsrutiner som er: 5.4 Feriepenger Arbeidstakerens bruttolønn gir krav på feriepenger som utbetales av Produsenten etter gjeldende ferielov. 6. FORSIKRING Produsenten plikter å holde Arbeidstaker forsikret i ansettelsesperioden i tråd med gjeldende lovgivning. 7. SYKDOM Arbeidstaker skal så snart som mulig varsle kontaktperson om sykdomsforfall. Arbeidstaker skal fremlegge sykemelding ved sykdom utover tre dager. 8. ARBEIDSTAKERENS PLIKTER OG ANSVAR 8.1 Orden Arbeidstakeren plikter som del av sitt arbeid å holde orden på det utstyr som hører inn under stillingen, samt å samt rydde etter seg under og ved arbeidsperiodens slutt, samt levere tilbake utstyr som tilhører Produsenten uten ugrunnet opphold. Arbeidstakeren kan ikke kreve dekket økonomiske utgifter som ikke er forhåndsklarert med Produsenten og kan dokumenteres med originalbilag. Tap som Arbeidstakeren forsettlig eller ved grov uaktsomhet påfører Produsenten i forbindelse med arbeidsforholdet, kan føre til trekk i lønn etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 8.2 Taushetsplikt Arbeidstakeren plikter overfor andre enn de som er del av Produksjonen eller tillitsmann, å forholde seg taus om forhold knyttet til Produksjonen. Dette gjelder likevel ikke hvor taushetsplikten oppheves i medhold av lov. Arbeidstakeren plikter å henvise eventuelle henvendelser fra media vedrørende Produksjonen til Produsent. 14

15 9. OPPHAVSRETTIGHETER Produsenten erverver ved inngåelse av denne avtalen en tidsubegrenset og stedsuavhengig enerett til eksemplarfremstilling, visning og distribusjon av TV-underholdningsprogrammet for så vel offentlige som private visninger i alle kjente og ukjente distribusjonsmedia. De ervervede enerettighetene omfatter ikke rettigheter som er avgrenset i åndsverksloven eller følger av regler om tvangslisens i henhold til åndsverksloven kapittel 2. Det samme gjelder hvor det foreligger avtalelisens eller andre kollektive avtaler mellom foreningene og hvor det ikke er inngått særskilt avtale om overdragelse av enerettigheter mellom opphavsmann og Produsent. 10. KREDITERING Kreditering skal skje i henhold til god skikk og i medhold av åndsverksloven 3 eller etter særskilt avtale mellom Partene. 11. UTSETTELSE, AVBRUDD, BORTFALL Hver av Partene plikter å varsle den andre om forhold som kan føre til utsettelse eller avbrudd, alternativt bortfall av Produksjonen så snart vedkommende har fått kjennskap til forholdene som utløser virkningen. Produsenten kan ved utsettelse, avbrudd eller bortfall av Produksjonen flytte Arbeidstakeren over til en annen produksjon under Produsenten, forutsatt at arbeidet er innenfor samme arbeidsperiode og i all hovedsak av samme art som i den første Produksjonen. Arbeidstakeren skal ved eventuell sykdom varsle Produsenten i så god tid som mulig og senest ved arbeidsdagens begynnelse første arbeidsdag etter oppstått sykdom. For øvrig gjelder Arbeidsmiljø- og Folketrygdlovens bestemmelser ved sykdom. 12. OPPSIGELSE Denne avtale kan, etter utløpet av eventuell prøvetid, av hver av Partene sies opp skriftlig med [én 1 måneds] oppsigelsesfrist regnet fra utløpet av den måned da oppsigelsen kommer frem til mottakeren. Oppsigelse fra Produsenten må være saklig begrunnet i virksomhetens eller en av Partenes forhold 15

16 13. OVERDRAGELSE AV AVTALEN Arbeidstakeren kan heller ikke motsette Produsentens eventuelle overdragelse av Produksjonen og denne avtale til annen Produsent, såfremt engasjementet forutsettes gjennomført som opprinnelig avtalt. 14. TVISTEUTVALG Tvist om forståelsen av denne avtalen skal først søkes løst ved forhandlinger mellom Arbeidsgiver og Arbeidstaker, eventuelt med Tillitsvalgt eller dennes deltakelse. Dersom forhandlinger som nevnt ikke fører frem skal tvisten søkes løst i et utvalg bestående av 1 representant fra henholdsvis NFF og PF. NFF og PF kan i den forbindelse enes om å utpeke en uavhengig tredje person (Oppmann) til å megle mellom partene. Om partene ikke enes på denne måten kan det besluttes at Oppmannen innen en gitt frist treffer en endelig beslutning som skal anses bindende mellom partene. Dersom endelig beslutning ikke treffes av Oppmannen kan tvisten fremmes for domstolene. ***** Denne avtale er utstedt i to eksemplarer hvorav én til hver av Partene [sted], [dato] [Produsenten] [Arbeidstakeren] 16

17 Egne Notater: 17

18 Egne notater: 18

19 Egne notater: 19

20 20

TV-underholdningsoverenskomsten. 1. juni 2014 31. mai 2016. mellom. Hovedorganisasjonen Virke. Norsk Filmforbund

TV-underholdningsoverenskomsten. 1. juni 2014 31. mai 2016. mellom. Hovedorganisasjonen Virke. Norsk Filmforbund TV-underholdningsoverenskomsten 1. juni 2014 31. mai 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund Regelverket er bygget opp slik at del I er Hovedavtalen/Parallellavtalen og del II er overenskomsten.

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter NHO YS HOVEDAVTALE AV 2002 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Avtale nr 276 Utløp 30.06.2010 2 Innhold

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING (PF) NORSK SKUESPILLERFORBUND (NSF) VEDRØRENDE

OVERENSKOMST MELLOM NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING (PF) NORSK SKUESPILLERFORBUND (NSF) VEDRØRENDE OVERENSKOMST MELLOM NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING (PF) OG NORSK SKUESPILLERFORBUND (NSF) VEDRØRENDE PRODUKSJON OG TILGJENGELIGGJØRING AV REKLAMEFILM 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1. Avtaleparter

Detaljer

Journalistavtale NJ P5

Journalistavtale NJ P5 Journalistavtale NJ P5 2014-2016 Journalistavtale P5 Radio Halve Norge 2012 2014 JOURNALISTAVTALEN av 2012 mellom P5 RADIO HALVE NORGE AS og NORSK JOURNALISTLAG (NJ) forsåvidt angår redaksjonelle medarbeidere

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30 INNHOLD Del 1 Hovedavtale... 2 Del 2 Overenskomst... 2 1 Ansettelsesforhold... 2 2 Personalråd... 3 3 Arbeidstid... 3 4 Overtidsarbeid... 4 5 Ferie og feriegodtgjøring... 5 6 Lønn under verneplikttjeneste...

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016. Mønsteravtalen tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016. Mønsteravtalen tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016 Mønsteravtalen tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2014-30. april 2016 mellom privatpraktiserende

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Del I Hovedavtalen mellom NHO/LO, HK og FLT...3 Del II Overenskomstens bestemmelser...3 Kap. 1 Overenskomstens omfang

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN HSH/HK 2004-2006 INNHOLDSFORTEGNELSE

LANDSOVERENSKOMSTEN HSH/HK 2004-2006 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen med tilleggsavtaler (se egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten... 3 1 Overenskomstens omfang og definisjoner... 3 2 Arbeidstid... 4 3 Overtidsarbeid... 11

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer