Referat fra representantskapsmøte kl Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen"

Transkript

1 Referat fra representantskapsmøte kl Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning av innkalling og sakliste Leder 4 Valg av sekretærer Leder 5 Valg av dirigent Leder 6 Godkjenning av forretningsorden Dirigent 7 Beretning Leder 8 Resolusjon fremtiden nærpoliti Forbundssekretær Beretningen (Legges frem under møte) Rapport fra nærpoliti utvalget 9 Nye kollektive forsikringer Forbundssekretær Spørreundersøkelse Regnskap med noter 10 Regnskap 2013 Forbundssekretær og revisjonsrapport 11 Fastsetting av kontingent Leder 12 Budsjett for 2014 Forbundssekretær Budsjett Valg av revisor Leder 14 Valg av valgkomité for 2015 Leder 1

2 Sak 2 Navneopprop Saksframlegg Vedtektene for Norges Politilederlag pkt 3.2.a: Representantskapet er organisasjonens høyeste organ. Det består av lokallagenes ledere samt Landsstyret. Lokallag med mer enn 30 medlemmer får en delegat i tillegg, og videre et delegat for hvert 20 medlem. Dersom lederen i et lokallag samtidig er medlem av landsstyret, kan lokallagets nestleder møte i representantskapet. Det samme gjelder hvis lederen har forfall. I tilfelle nestlederen også har forfall, kan lokallagets styre velge en stedfortreder. Lokallagets styre underretter straks sekretariatet om valget Navneliste Nr. Navn Møtegrunnlag 1 Elisabeth Bråten Engen Akershus og Østfold 2 Kjetil Lunde Akershus og Østfold 3 Knut Kværner Oslo 4 Ingen møtte Hedmark og Oppland 5 Stein Olav Bredli Buskerud 6 Petter Aronsen Vestfold og Telemark 7 Jan Sverre Krogstad Agder 8 Bengt Sporaland Rogaland 9 Tore Salvesen Hordaland 10 Webjørn Moa Sogn og Fjordane 11 Hans-Eirik Pettersen Sunnmøre 12 Ingen møtte Nordmøre og Romsdal 13 Rune Halvorsen Sør-Trøndelag 14 Walter Pedersen Midt Norge 15 Asbjørn Sjølie Hålogaland 16 Tarjej Leinan Mathiesen Finnmark 17 Jonny Nauste Landsstyret leder 18 Bjørn Bergundhaugen Landsstyret - nestleder 19 Kjetil Andersen Landsstyret 20 Elisabeth Eldegard Eriksen Landsstyret 21 Alf-Erling Isaksen Landsstyret 22 Geir Krogh Forbundssekretær 23 Otto Stærk Revisor Steinar Ravlo, Svein Stuberg,, Karl-Vidar Solberg Æresmedlemmer Anita Stenvik, Frank Gran Vara landsstyret Karl Vidar Solberg Akershus og Østfold Representantskapet godkjente fullmaktene. 2

3 Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksframlegg Ifølge vedtektenes pkt 3.2 e skal Representantskapet innkalles med minst en måneds varsel. Formell innkalling med forslag til saksliste ble sendt den til Representantskapets medlemmer per. mail, og i Politilederen Lensmannsbladet 2/2014. Saksdokumentene ble godkjent av landsstyret 14.5 og sendt ut pr mail den Sakslisten og innkallingen ble godkjent Sak 4 Valg av sekretærer Saksfremlegg Etter vedtektenes pkt 3.2 g skal Representantskapet velge sekretærer. Under tidligere representantskapsmøter har vi brukt forbundssekretær sammen med en av delegatene som sekretærer. Som sekretærer under representantskapsmøtet ble Geir Krogh og Stein Olav Bredli valgt Sak 5 Valg av dirigent Saksfremlegg I følge vedtektenes pkt 3.2 f skal Representantskapsmøtet ledes av lederen eller en valgt dirigent. Representantskapsmøtet får en ryddig gjennomføring med egen dirigent. Dette gir forbundslederen en friere rolle under møtet. Det gir også organisasjonens høyeste organ et mer profesjonelt preg. Kjetil Andersen var dirigent i 2013 og foreslås som dirigent også i år. Som dirigent for representantskapsmøtet ble Kjetil Andersen valgt Sak 6 Godkjenning av forretningsorden Saksfremlegg Det er ikke vedtektsfestet obligatorisk forretningsorden for gjennomføring av representantskapsmøtet. Landsstyret ønsker likevel at Representantskapet fastsetter forretningsorden for å sikre ryddighet i møtet. 3

4 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN Representantskapsmøtet holdes for åpne dører hvis ikke landsmøtet for den enkelte sak bestemmer noe annet. 1. Forbundsleder, saksframlegger og forbundssekretær kan ta ordet ubegrenset antall ganger med ubegrenset taletid. 2. Representantskapets medlemmer kan ta ordet tre ganger i samme sak. 3. Taletiden begrenses slik: Første innlegg 8 minutter, annet innlegg 5 minutter, en replikk av 1 minutts varighet. 4. Ordstyrerne kan foreslå ytterligere begrensninger i taletiden. 5. Alle forslag leveres skriftlig og undertegnet til ordstyrers bord 6. Forslag som ikke får støtte fra andre stemmeberettigede bortfaller. 7. Forslag som ikke refererer seg til de saker som er ført opp på dagsorden, kan ikke behandles. 8. Forslag kan ikke leveres etter at strek er satt. Fremsatte forslag kan ikke trekkes etter at strek er satt. 9. Alle innlegg og replikker fremføres fra talerstol. 10. Ordstyrer kan gi ordet til forretningsorden 1 gang. 11. Det føres protokoll fra forhandlingene. I protokollen føres forslag, talere, avstemminger og vedtak. 12. Protokollen leses opp ved hvert møtes slutning og begynnelse. Det fremlagte forslaget til forretningsorden ble godkjent 4

5 Sak 7 Beretning Beretningen var utsendt på forhånd. Jonny Nauste gjennomgikk hvert punkt, uten at beretningen ble lest opp i sin helhet. Referenten inviterte til debatt, men ingen tok ordet. Representantskapet tar beretningen til etterretning Sak 8 Resolusjon fremtiden nærpoliti Landsstyret nedsatte 19. januar et internt arbeidsutvalg med mandat om å foreslå konkrete kriterier for organisering av fremtidens nærpoliti. Utvalget har bestått av forbundssekretær Geir Krogh, Elisabeth Eldegard Eriksen, Bjørn Bergundhaugen og Asbjørn Sjølie. Et utkast til rapporten ble behandlet på lokallagsledersamlingen 7. mars og den ferdige rapporten ble behandlet og godkjent av landsstyret 24. april. Landsstyret ba forbundskontoret om å utarbeide et forslag til resolusjon for organisering av fremtiden nærpoliti med bakgrunn i rapporten. Forslag til resolusjon: Norges Politilederlag vil være premissleverandører for organiseringen fremtidens politi. Nærpolitiet kan ikke bare baseres på rasjonelle og kostnadseffektive argumenter, men må bygges nedenfra med utgangspunkt i borgernes behov for politiets tjenester og en robust og forutsigbar beredskap. Dette betyr i praksis at nærpolitiet må være nært nok til å kunne utgjøre politiets førstelinje i politiets ulike gjøremål. Alt som kan gjøres lokalt bør gjøres lokalt. Mange publikumsrettede oppgaver gir bred kontaktflate med publikum og er både relasjonsbyggende og trygghetsskapende. Politiet må ha kunnskap og eierskap til lokalmiljøene og borgerne må ha tilhørighet til sitt nærpoliti. Nærpolitiet må oppleves tilgjengelig for borgerne og det må være lav terskel for å ta kontakt i ulike spørsmål og saker. Vi mener derfor at Politianalysens anbefaling om at størst mulig del av befolkningen skal ha maksimalt 45 min kjøretid til nærmeste politienhet kan anvendes der avstandene er et problem. Politiet må virke og komme når folk trenger det. Beredskapen må bygges på fremtiden nærpoliti og strukturen må legge til rette slik at det også i grisgrendte strøk er en akseptabel responstid. Vi stiller oss derfor bak Politianalysens formulering om at størst mulig del av befolkning skal nås innen 45 minutter, men dette må gjelde innen hvert politidistrikt. Robust beredskap innebærer blant annet tilstrekkelig bemanning. Vi mener det derfor i utgangspunktet må være minimum 10 politiansatte på et lensmannskontor eller en 5

6 politistasjon. For å få til dette må målet om 2 polititjenestemenn pr 1000 innbygger opprettholdes. 1,5 av disse må plasseres i fremtidens nærpoliti. Borgernes behov og tilstrekkelig beredskap må balanseres mot rasjonell og effektiv organisering av ressursene. Noen oppgaver er det både gode faglige argument for og mer effektivt å samle på et sted i politidistriktene. Krysningspunktet vil variere avhengig av geografi, demografi og kriminalitetsutfordringer. Kostnadseffektivitet alene må ikke være førende for organiseringen av fremtidens nærpoliti. Debatt: Følgende hadde ordet: Hans Eirik Pettersen, Sunnmøre Webjørn Moa, Sogn og fjordane, foreslo et nytt nest siste avsnitt: Målsettingen om reisetid må balanseres mot rasjonell og effektiv organisering av ressursene. Hensynet til effektivitet samt gode faglige argumenter kan tilsi at tjenestene likevel bør samlokaliseres. Krysningspunktet vil variere avhengig av alle relevante faktorer. Knut Kværner, Oslo, foreslo å ta inn følgende formulering: Prosessen må ta utgangspunkt i publikums behov og i et nært samarbeid med kommunene. Tore Salvesen, Hordaland foreslo et nytt avsnitt 5 og endringer i avsnitt 3. Politiet skal jobbe tverretatlig og tverrfaglig, bl.a. gjennom SLT og Politiråd. Kunnskap og eierskap endres til lokalkunnskap og eierskap Petter Aronsen, Vestfold og Telemark foreslo et nytt avsnitt om operasjonssentralene Politiets operasjonssentraler må også forstås som en del av nærpolitiet. Det er på telefon politiet har flest kontaktpunkter med sitt publikum. Derfor kan ikke en operasjonssentrals geografiske ansvarsområde være større enn at sentralene beholder sin kunnskap om og fortsatt har eierskap til sitt distrikt. Kjetil Lunde, Akershus og Østfold Stein Olav Bredli, Buskerud forslag om endringer Stryke siste setning i avsnitt i 3. og 4. avsnitt med koblingen til Politianalysen. Elisabeth Eldegard Eriksen, Sør-Trøndelag Bjørn Bergundhaugen, Landsstyret Asbjørn Sjøli, Hålogaland For å bearbeide forslagene ble det nedsatt en redaksjonskomité bestående av Tore Salvesen, Knut Kværner, Asbjørn Sjøli og Geir Krogh. 6

7 Etter bearbeiding av forslagene i redaksjonskomité ble følgende forslag til resolusjon tatt opp til votering: Norges Politilederlag vil være en premissleverandør for organiseringen av fremtidens politi. Nærpolitiet kan ikke bare baseres på rasjonelle og kostnadseffektive argumenter, men må bygges nedenfra med utgangspunkt i borgernes behov for politiets tjenester og en robust og forutsigbar beredskap. Dette betyr i praksis at nærpolitiet må være nært nok til å kunne utgjøre politiets førstelinje i politiets ulike gjøremål. Alt som kan gjøres lokalt bør gjøres lokalt. Mange publikumsrettede oppgaver gir bred kontaktflate med publikum og er både relasjonsbyggende og trygghetsskapende. Politiet må ha kunnskap om og eierskap til lokalmiljøene og borgerne må ha tilhørighet til sitt nærpoliti. Politiet skal jobbe tverretatlig og tverrfaglig, bl.a. gjennom SLT og Politiråd. Nærpolitiet må oppleves tilgjengelig for borgerne og det må være lav terskel for å ta kontakt i ulike spørsmål og saker. Lensmannskontorene og politistasjonene må derfor plasseres slik at befolkningen som hovedregel har maksimalt 45 min kjøretid til nærmeste politienhet. Politiet må virke lokalt og komme når folk trenger det. Beredskapen må bygges på fremtidens nærpoliti og strukturen må legge til rette slik at det også i grisgrendte strøk er en forsvarlig responstid. Nærpolitiet må derfor organiseres slik at befolkning som hovedregel kan nås innen 45 minutter. Robust beredskap innebærer blant annet tilstrekkelig bemanning. Vi mener det derfor i utgangspunktet må være minimum 10 politiansatte på et lensmannskontor eller en politistasjon. For å få til dette må målet om 2 polititjenestemenn pr 1000 innbygger opprettholdes i politidistriktene. 75 % av disse må plasseres i fremtidens nærpoliti. Etablering av sentrale enheter og funksjoner må ikke gå på bekostning av bemanningen i nærpolitiet. Borgernes behov og tilstrekkelig beredskap må balanseres mot rasjonell og effektiv organisering av ressursene. Noen oppgaver er det både gode faglige argument for og mer effektivt å samle på færre steder i politidistriktene. Krysningspunktet vil variere avhengig av geografi, demografi og kriminalitetsutfordringer. Kostnadseffektivitet alene må ikke være førende for organiseringen av fremtidens nærpoliti. Prosessen må ta utgangspunkt i publikums behov og i et nært samarbeid med kommunene. Forslag til resolusjon med endringer ble enstemmig vedtatt som Norges Politilederslags synspunkter for fremtidens nærpoliti. Landsstyret gis fullmakten til å gjennomføre eventuelle språklige endringer. Sak 9 Nye kollektive forsikringer Flere av medlemmene har stilt spørsmål om de kollektive forsikringsordninger i Norges Politilederlag er gode nok sammenlignet med andre fagorganisasjoner. Det henvises spesielt til PF som har obligatoriske kollektive forsikringer i tillegg til medlemskontingenten. 7

8 Forbundskontoret har opprettet en intern arbeidsgruppe for å se på forsikringsordningene, bestående av Petter Aronsen og Gunnar Orskaug i tillegg til Jonny Nauste og Geir Krogh. Arbeidsgruppens arbeid ble lagt frem for landsstyret 24. april, som fattet følgende vedtak: Landsstyret vedtar et forslag om å utvide de obligatoriske kollektive forsikringene i Norges Politilederlag med en dødsfallsforsikring og en utvidet ulykkesforsikring. Forbundskontoret bes om å utarbeide et saksunderslag for representantskapet. Forslaget innebærer følgende, basert på innhentede tilbud: Obligatorisk dødsfallsforsikring i Gjensidige: - Forsikringssum 5 G ( ) med avtrapping 0,25 G fra 51 til 60 år - deretter 2,5 G ( ) inntil 67 år (Gjelder også for pensjonistmedlemmer) - Årlig pris pr medlem: 851,- totalt for NPL pr år: kr ,- Obligatorisk ulykkesforsikring Gjensidige - Invaliditet ,- - behandling ,- - frem til 67 / 70 år 113 pr pers - Død ,- 19,- pr pers - Totalt pr år basert på 260 medlemmer: kr ,- Eventuelt tilsvarende kollektiv ulykkesforsikring i IF Vi har i dag følgende forsikring, (SP732580) med følgende vilkår (340 medl, inkl pensjonistmedlemmer): ,- ved død og ved invaliditet, - > 70 år totalt pr år kr ,- Vi har fått tilbud om å utvide ulykkesforsikringen i IF (basert på 260 medlemmer): ,- ved død og ved invaliditet, til 70 år, kr ,- pr år Totalt vil dette gi en årlig kostnad (ved å velge alt i Gjensidige): Forsikring Årlig pris Obligatorisk dødsfallsforsikring Gjensidige Obligatorisk ulykkesforsikring Gjensidige Totalt I dag bruker vi ca kr ,- på kollektiv ulykkesforsikring. En økning av kostnadene til kollektive forsikringer må finansieres med en økning i medlemskontingenten. Hvis vi legger inn en økning på kr ,- i året vil dette innebære kr 961,- pr medlem pr år eller kr 80,- pr måned. Snittkontingenten pr mnd er i dag kr 460,- og ny snitt kontingent vil da bli kr 540,-, en økning på 17,4 %. Medlemskontingenten er i dag 1 % av brutto lønn opp til lønnstrinn 70. For å dekke opp den foreslåtte obligatoriske forsikringen, med økning i medlemskontingenten, må den økes til 1,174 % av brutto lønn opp til lønnstrinn 70. Vi har gjennomført ( mai) en spørreundersøkelse blant medlemmene. Vi stilte følgende spørsmål: - Er du villig til å betale mer kontingent og få de foreslåtte forsikringsordningene?(ja/nei) - Hvis nei hva er årsaken? o Trenger ikke forsikringene fordi de statlige ordningeen dekker mine behov o Jeg kunne tenke meg forsikringene, men det er for dyrt o Jeg trenger bare ulykkesforsikringen o Jeg trenger bare dødsfallsforsikringen 83 av medlemmene svarte følgende: 8

9 - Ja 68 (82 %) - Nei 15 (18 %) o 2 krysset av på: Jeg kunne tenke meg forsikringene, men det er for dyrt o 12 krysset av på: Trenger ikke forsikringene fordi de statlige ordningene dekker mine behov Følgende hadde ordet: Hans Eirik Pettersen fremla et alternativt forslag: Saken bør utredes nærmere. Saken utsettes for senere behandling ved første anledning. Jonny Nauste, forbundsleder Tarjej Leinan Mathiesen, Finnmark Stein Olav Bredli, Buskerud Kjetil Andersen, Landsstyret Landsstyrets forslag til nye kollektive forsikringer, inkludert kollektiv dødsfallsforsikring, ble vedtatt med 16 stemmer av 19 stemmeberettiget. Forbundskontoret gis fullmakt til å forhandle frem avtalene og velge den beste forsikringsleverandøren. Sak 10 Regnskap for 2013 Etter vedtektenes pkt 3.2 j er det en oppgave for Representantskapet å godkjenne regnskapet for foregående år. Regnskapet er behandlet i landsstyret den 6.3 og med revisjonsberetningen den og følger vedlagt. Forbundssekretær Geir Krogh redegjorde for regnskapet. Ingen ønsket ordet. Regnskap for Norges Politilederlag 2013 ble enstemmig godkjent. Sak 11 Fastsetting av kontingent Representantskapsmøtet har tidligere fastsatt medlemskontingenten til 1 % av brutto lønn opp til og med lønnstrinn 70. Hvis den foreslåtte endringen i de kollektive forsikringsordningene vedtas må medlemskontingenten økes tilsvarende. Det foreslås en økning til 1,2 % av bruttolønn betinget hvor 0,2 % er forbeholdt kollektive forsikringsordninger. Jonny Nauste innledet. Ingen ønsket ordet. 9

10 Medlemskontingenten ble enstemmig fastsatt til 1,2 % av brutto lønn opp til og med lønnstrinn 70. Sak 12 Budsjett for 2014 Etter vedtektene skal representantskapet vedta budsjett for Norges Politilederlag. Landsstyret vedtok et midlertidig budsjett 6. mars 2014, som vi har forholdt oss til frem til Representantskapet nå er samlet. Styrets budsjettforslag følger vedlagt. Følgende hadde ordet: Hans Eirik Pettersen Kan ikke se at revisors bemerkninger om kontoplan er fulgt opp i budsjettet Revisor Otto Stærk Har påpekt at det vil være en fordel å følge norsk standard slik at det bli et godt arbeidsverktøy Representantskapet godkjente enstemmig det fremlagte budsjett for Norges Politilederlag for Sak 13 Valg av revisor I følge vedtektene pkt 3.2 bokstav j skal Representantskapet velge revisor. Otto Stærk har fungert som revisor for Norges Politilederlag siden Han har sagt seg villig til å fortsette et år til. Jonny Nauste la frem saken, ingen ønsket ordet. Otto Stærk ble enstemmig valgt som revisor for perioden Sak 14 Valg Vedtektenes pkt 3.2 j gir følgende oppdrag til representantskapet: På representantskapsmøtet året før møtet med ordinære valg, velges valgkomité med leder og tre medlemmer. Det må derfor velges en valgkomité med leder og tre medlemmer på dette møtet. Vi har praksis for at medlemmene i denne komiteen blir rekruttert fra de fire valgdistriktene (Nord- Norge, Midt-Norge, Sør og Vestlandet og Østlandet). De som er på valg i 2015 er; leder og nestleder, representanter (vararepresentanter) fra valgdistriktene Sør og Vestlandet og Nord- Norge. 10

11 Jonny Nauste la frem saken, ingen ønsket ordet. Forslag til valgkomité: Landsstyret fremmer følgende forslag til valgkomiteen til representantskapsmøte 2015: 1. Håvard Revå - Østlandet / Leder 2. Per Juell Larsen - Sør- og vestlandet 3. Marit Heistad - Midt-Norge 4. Arnold Nilsen - Nord-Norge De foreslåtte medlemmene ble enstemmig valgt som valgkomité for representantskapsmøte i Eventuelt signering av protokoll Signering av protokoll Dirigenten foreslo Walter Pedersen og Elisabeth Bråten Engen som underskrivere av protokollen fra representantskapsmøte. Vedtak Walter Pedersen og Elisabeth Bråten Engen ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. Sted: Dato: Walter Pedersen Elisabeth Bråten Engen 11

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4 Ledersamling fra s. 5 Redaktørskifte s 19 Politianalysen s 22 STIFTET 1893 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Postboks

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE POLITILEDEREN NR. 3 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt Stiftet 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117 Vi vil bidra til fremtidens politi! Portrettet: Kristin Kvigne Nærpolitiet REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Vårens vakreste eventyr? Ved årets lønnsoppgjør

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008.

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008. Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2008 juni 2009 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006)

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006) Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006 (Landsstyret, 04. mai 2006) INNHOLD 1 Organisering og finansiering... 3 2 Innkalling og saksliste... 3 3 Påmelding... 4 4 Saksfremstillinger og andre

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG STYRET I A/L SJØHAUG INNKALLER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL 12.00 SKARMYRA ALLAKTIVITETSHUS CAFE Skolegata 2, Moss REGISTRERING OG UTDELING AV STEMMESEDDLER

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer