EIENDOMSUTVIKLING RYFYLKE AS DETALJREGULERING FOR STOREVIKHAMMEREN PLAN NR PLANBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIENDOMSUTVIKLING RYFYLKE AS DETALJREGULERING FOR STOREVIKHAMMEREN PLAN NR. 1130201502 PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 EIENDOMSUTVIKLING RYFYLKE AS DETALJREGULERING FOR STOREVIKHAMMEREN PLAN NR PLANBESKRIVELSE 14. JANUAR 2016

2 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljplan Storevikhammeren Planbeskrivelse Oppdragsnummer: 2659 Oppdragsgiver: Versjon: 2 Dato: 14. januar 2016 Oppdragsansvarlig: Helene Østmoe Oppdragsmedarbeidere: Veronika Valbø Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: VV HØ O:\2659_Regplan Håhammer\06_Rapport\2659_planbeskrivelse_02.docx

3 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om planarbeidet Bakgrunn for planarbeidet Formål med planarbeidet Konsekvensutredning Planprosessen Gjeldende planer Beskrivelse av planområdet Størrelse og avgrensning Eierforhold Landskap og topografi Naturmiljø og biologisk mangfold Vind, lokalklima og solforhold Eksisterende bebyggelse og arealbruk Kulturminner og fornminner Barn og unge Friområder og friluftsliv Transportsituasjon Spesielle miljøforhold Kommunaltekniske forhold Beskrivelse av planforslaget Formål med planen Arealoversikt Bebyggelse og anlegg Grad av utnytting Estetikk Vegløsninger/trafikkforhold Uteoppholdsareal Støyberegning Forholdet til funksjonshemmede Renovasjon Kommunalteknisk infrastruktur Barn og unges oppvekstsvilkår Rekkefølgekrav Konsekvenser av planforslaget Overordnede planer Landskapsbilde Folkehelse Trafikkforhold Konsekvenser for barn og unge Naturmangfold Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsvurderinger Sjekkliste Identifiserte risikoer Oppsummering... 28

4 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 3 VEDLEGG 1. Planbestemmelser, revidert Plankart, datert Illustrasjonsplan, datert Prinsippsnitt, datert Støyrapport, Sinus, datert Renovasjonsplan, datert Rasvurdering, Multiconsult, datert Kopi varsel og merknader 9. Illustrasjon VA-løsning, datert Sosi- og txt-fil (digitalt)

5 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 4

6 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 5 1 Om planarbeidet 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av bolig i tråd med gjeldende kommuneplan. 1.3 Konsekvensutredning Detaljreguleringen er i samsvar med gjeldende kommuneplan. Strand kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes. 1.4 Planprosessen Tidligere saksgang Brev med melding om igangsetting av reguleringsarbeid sendt ut til berørte parter og instanser, med frist for merknader satt til Kunngjøring i Strandbuen avis med frist for merknader satt til Oppsummering merknader Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet , med frist om innspill satt til Oppstart av planarbeidet ble varslet i Strandbuen, på kommunens nettside, på sin nettside, samt ved brev til naboer og andre berørte parter. Det er kommet inn følgende uttalelser: 1. Statens Vegvesen, brev datert Adkomst til området må legges til Jøssangvegen. Det må reguleres inn byggegrenser langs Rv. 13 på 25 meter målt fra veiens senterlinje. Forslagsstillers kommentar: Adkomst til planområdet er lagt til Jøssangvegen. Det er lagt inn byggegrense langs Rv. 13 på 20 meter fra senter vei, dette er avklart og godtatt av vegvesenet, i epost datert Lyse, brev datert Vil gjøre oppmerksom på eksisterende infrastruktur i planområdet. Flytting/endring samt nye tilknytninger, skjer til de enhver tid gjeldende retningslinjer. Forslagsstillers kommentar: Tatt til etterretning.

7 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 6 3. NVE_epost datert Gjør oppmerksom på at planområdet ligger innenfor aktsomhetskartene for skred i bratt terreng. Ny bebyggelse skal som hovedregel plasseres slik at sannsynligheten for skred er mindre enn 1/1000. Grunn- og terrengforhold må vurderes i forhold til fare for skred i planområdet, eller om planområdet er utsatt for skred som utløses utenfor planområdet. Viser også til at planområdet ligger under marin grense. Det må undersøkes om det er marine avsetninger og fare for kvikkleireskred i området. Forslagsstillers kommentar: Det er utført en skredanalyse, som er vedlagt saken. I henhold til forskrift om tekniske krav til byggverk vurderes sikkerhetsklasse for skred til S3. Basert på observasjoner i felt, kartgrunnlag, klimadata og RocFall-profiler, konkluderes det med at risiko for steinsprang, snøskred, jord- og flomskred er mindre enn kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk. Det vurderes som ikke nødvendig med avbøtende tiltak for planområdet. Det forutsettes at eksisterende skjæring som ligger nordøst i planområdet ikke berøres. Området består av bart fjell og tynt løsmassedekke. Det er dermed ikke fare for kvikkleireskred. 4. Fylkesmannen, epost datert Det er viktig at planarbeidet sikrer hensynet til LNF-området og strandsona. Viser til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegging. Planen må sikre lekeareal som gir mulighet for samhandling og bruk på ulike årstider. Forslagsstillers kommentar: Det er ikke planlagt endringer i strandsonen. Det er avsatt areal til lek innen planområdet, iht. krav i overordnede planer. 5. Fylkesrådmannen, brev datert Vil legge vekt på at planen følger overordnet planverk, særlig når det gjelder tetthet og bokvalitet. Planen må ikke utfordre hensynet til å ivareta strandsonen som viktig rekreasjonsområde. Forslagsstillers kommentar: Overordnede planer er lagt til grunn for planforslaget. Det er ikke planlagt endringer i strandsonen.

8 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 7 2 Gjeldende planer Regionalplan for Jæren Planområdet er ikke definert (hvit) i regionalplanen for Jæren , men ligger tilgrensende tettstedsareal. Planområdet Figur 2-1: Utsnitt fra Regionalplanen Kommuneplan for Strand kommune I gjeldende kommuneplan for Strand kommune ligger området inne som boligformål og LNFR. Figur 2-2: Utsnitt fra kommuneplanen.

9 Storevikhammeren planbeskrivelse Side Reguleringsplaner Planområdet er ikke regulert i dag. Plan , Jøssangvegen ligger tilgrensende sør for planområdet. Plan 93-2, Strandsonen Notvik ligger sør for planområdet, tilgrensende Jøssangveien. Figuren nedenfor viser oversikt over reguleringsplanene i nærområdet. Plan 03-5 Plan 03-4 Plan 98-2 Plan 93-2 Planområdet Plan Plan Figur 2-3: Oversikt reguleringsplaner.

10 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 9 3 Beskrivelse av planområdet 3.1 Størrelse og avgrensning Planområdet ligger ca. 2 km sør for Jørpeland sentrum og like øst for Håhammaren. Planområdet grenser til Rv. 13 i nord og Skjærsvika ligger like sør for planområdet. Planområdet Figur 3-1 Oversiktskart. Kart.gulesider.no. Området ligger plassert i nærhet av eksisterende bebyggelse og mot naturområde/fjell i nord. Varslet planområde er ca. 18 daa.

11 Storevikhammeren planbeskrivelse Side Eierforhold Gnr/bnr Hjemmelshaver 53/12 Privat 53/47 Offentlig 53/54 Privat 56/117 Privat 53/150 Offentlig 53/166 Privat 53/168 Privat 53/180 Privat 53/209 Privat 53/210 Privat 53/288 Offentlig 53/442 Offentlig 53/443 Offentlig 53/446 Privat 3.3 Landskap og topografi Arealene er i hovedsak dekket av blandingsskog som består av hovedsakelig bjørk og furu. Bunndekket består hovedsakelig av lyng, gras og områder der fjellet kommer opp i dagen. Bilde 3-2 Planområdet består av skog med bunndekke av lyng, gras og fjell. Bilde 3-1 Utsikt mot sjøen. Terrenget innenfor området er skrånende fra et toppunkt i sentrum i nord på området. Den høyeste toppen ligger på kote + 32, mens den laveste delen i sørvest ligger på kote + 7, det vil si en høydeforskjell på 25 meter.

12 Storevikhammeren planbeskrivelse Side Naturmiljø og biologisk mangfold Arealene er i hovedsak dekket av blandingsskog som består av hovedsakelig bjørk og furu. Bunndekket består hovedsakelig av lyng, gras og fjell. Det er ikke registrert trua eller rødlistearter i nærheten av planområdet. 3.5 Vind, lokalklima og solforhold Området har et klima preget av følgende: Området ligger solrikt til og vendt mot sørvest. På soldager vil området være solrikt og bli oppvarmet. Området ligger utsatt til for vindretninger fra øst, nordøst og sørvest. I følge lokalbefolkningen er området utsatt for sterk vind fra øst. Fra sørvest vil vinden stå rett på området uten noen naturlige hindringer. Fra nordøst vil fjellknausen Tunglandsfjellet samt eksisterende vegetasjon trolig gi noe ly. Området har en årlig midlere nedbør på mm. 3.6 Eksisterende bebyggelse og arealbruk Det er ikke eksisterende boligbebyggelse innenfor planområdet. Planområdet består av åpen fastmark og skog. Figur 3-2 Arealbruk. Temakart-rogaland.no.

13 Storevikhammeren planbeskrivelse Side Kulturminner og fornminner Det er ikke registrert kulturminner innen planområdet. Men det er registrert et funnsted like vest for planområdet med id 65766, her ble det i 1940 funnet en dolk av grå flint. 3.8 Barn og unge Det er opparbeidet fortau langs nordsiden av Jøssangvegen. Det er mulig at planområdet i dag blir brukt som naturlig lekeareal for barn.

14 Storevikhammeren planbeskrivelse Side Friområder og friluftsliv Krokhøl ligger litt utenfor Jørpeland Sentrum, nord for planområdet, og ligger som statlig sikra friluftsområde i Naturdatabasen til miljødirektoratet. Krokhøl Figur 3-3 Statlig sikra friluftsområder. Miljøstatus.no. Nordøst for planområdet ligger Jørpelandsheia som er et stort regionalt friluftsområde (FINK) og et flott turområde. Vest for planområdet ligger Fjellsholmen. Krokhøl Fjellsholmen Jørpelandsheia Figur 3-4 Jørpelandsheia og Fjellsholmen. Temakart-rogaland.no.

15 Storevikhammeren planbeskrivelse Side Transportsituasjon Biltrafikk Planområdet ligger i dag mellom Rv. 13 i nord og Jøssangvegen i sør. Figur 3-5 Ortofoto som viser Ryfylkevegen (Rv. 13) i nord og Jøssangvegen i sør Kollektivtrafikk Det ligger en bussholdeplass ved Nybu (Vika) ca. 1 km fra planområdet hvor rute 8 går sørover til Forsand kai en gang om dagen, Oanes kai to ganger om dagen og nordover til Jørpelandsvågen kai tre ganger om dagen. Ved Rv. 13 på Tungland ca. 1 km fra planområdet. Her stopper også rute 8 samt rute 110 til Tau kai to ganger om dagen. Rute 8 til Jørpelandsvågen kai og rute 110 til Tau kai går innom Jørpeland sentrum Myke trafikanter Det er opparbeidet fortau langs nordsiden av Jøssangveien fra nytt boligområde på Nybu, fram til bussadkomst fra Rv. 13 til Jøssangveien. Dermed mangler det en strekning på 330 meter med fortau fram til bussholdeplass på Tungland (Rv. 13) og hovedadkomst fra Rv. 13 til Jøssangveien. Fra bussholdeplassen på Tungland er det fortau/gang- og sykkelvei langs Rv. 13 inn til sentrum Spesielle miljøforhold Støyforhold Planområdet ligger tilgrensende Rv. 13 med tilhørende trafikkstøy. Deler av området ligger utsatt til i forhold til støy, det er derfor utarbeidet en støyvurdering av planforslaget som er vedlagt saken.

16 Storevikhammeren planbeskrivelse Side Forurensning Det er ikke kjennskap til forurensning på området Skredfare Planområdet ligger inne med potensiell jord- og flomskredfare, samt som risikoområde for snøskred og steinsprang. Multiconsult har utført en analyse av skredfaren i området og konkluderer med at det er risiko for at enkelte steinblokker kan være løse, men at eventuelle steinsprang vil stoppe opp før det når planområdet eller bli stoppet av den utsprengte skjæringen ved riksveien. Se vedlegg Kommunaltekniske forhold Det ligger eksisterende ledninger i Jøssangveien sør for planområdet.

17 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 16 4 Beskrivelse av planforslaget 4.1 Formål med planen Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av bolig i tråd med gjeldende kommuneplan. 4.2 Arealoversikt Tabellen under viser arealregnskap for områdeplanen: Arealtabell Nr. 1 Bebyggelse og anlegg Areal (m 2 ) Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse m 2 Uteoppholdsareal m 2 Lekeplass 336 m 2 Sum areal denne kategori m Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m 2 ) Kjøreveg 839 m 2 Annen veggrunn - grøntareal m 2 Sum areal denne kategori m 2 Totalt alle kategorier m Bebyggelse og anlegg Planforslaget legger til rette for boligutbyggelse med tilhørende anlegg. Det er i planforslaget lagt opp til mellom boenheter. Det er lagt til rette for at det kan etableres firemannsboliger eller tomannsboliger innenfor felt BK1-BK3 og en tomannsbolig innenfor felt BK4. Bebyggelsen er foreslått i to etasjer, hvor den ene opparbeides som sokkeletasje. Boligene er plassert slik at de nordlige boligene får noe utsikt/gløtt over eller mellom de sørlige boligene. De fleste boligene har god utsikt, mens enkelte boliger i sokkeletasjen i den nordlige rekken får kun gløtt mellom/rundt boligene i sør. De sørlige boligene har fri utsikt mot sjøen. Boligene er orientert mot sørvest og har dermed gode solforhold. Firemannsboligene i den nordlige rekken er koblet sammen med garasje og trapp til de øvre leilighetene. Firemannsboligene i den sørlige rekken er koblet sammen med trapp og har garasje på baksiden av huset mot internveien. Byggegrenser er satt til minimum 20 meter fra senter riksvei.

18 Storevikhammeren planbeskrivelse Side Grad av utnytting I kommuneplanen er det avsatt et område på ca. 10,5 daa til boligformål. I henhold til veileder «grad av utnytting» regnes planområdet som det areal som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan er avsatt til område for bebyggelse og anlegg. Planområdet og tomtens som skal bebygges er på 9,3 daa. I planforslaget er det lagt til rette for boliger, det vil si en utnyttelse på minimum 1,9 og maksimum 3,6 boliger per dekar. Det tillates maksimalt 165 m 2 BRA per boenhet, dette inkluderer garasje, biloppstillingsplass og eventuell terrasse/balkong. I bestemmelsene er det fastsatt en maks BRA for hvert delfelt på bakgrunn av dette, slik at det er mulig å bygge samme bygningsvolum med både to- og firemannsboliger Boligens grunnflate er på 67 m 2. Det er satt av byggegrense og topp gulv i plankartet. Hver boenhet oppføres med tilhørende garasje. 4.3 Estetikk Planforslaget legger til rette for oppføring av 8 nye firemannsboliger/tomannsboliger og 1 ny tomannsbolig. Høyder og volum på bebyggelsen er tilpasset terreng og eksisterende nabobebyggelse. Detaljplanen fastsetter plassering av boliger, topp gulv, adkomstvei og grønnstruktur med lekeplass. Det er satt krav i bestemmelsene om at boliger innen hvert delfelt skal ha samme takløsning, taktekking og hovedkledning for å gi en sammenheng. Garasje, bod, skjermvegger, gjerder og terrasser med rekkverk skal også samsvare med boligen med hensyn til materialer, farge og form. 4.4 Vegløsninger/trafikkforhold Veg Det planlegges internvei fra Jøssangveien med adkomst fra vest til ny boligbebyggelse innen planområdet. Internveien foreslås med en bredde på 5 meter og det legges opp til snuhammer for renovasjonsbil Kollektivtrafikk Det er ikke foreslått nye tiltak i forhold til kollektivtrafikk innenfor planområdet eller som følge av planforslaget Trafikksikkerhet Fortau på nordsiden av Jøssangvegen grenser til planområdet. Internveier har fått en utforming som oppfordrer til lav fart og gode siktforhold. Siktsoner er regulert i plankartet Parkering Hver boenhet planlegges med tilhørende parkeringsplass i garasje, samt en oppstillingsplass bak denne for gjester. Det legges dermed opp til 2 parkeringsplasser per boenhet. Det er stilt krav om opparbeidelse av minimum 2 sykkelparkeringsplass per boenhet.

19 Storevikhammeren planbeskrivelse Side Uteoppholdsareal Lekeplassen skal utformes med spesiell vekt på tilgjengelighet for alle. Det skal sikres god tilgang fram til apparater, benker/bord og lignende. Det finnes ingen opparbeidete lekeplasser innen eller i nærheten av planområdet i dag. Det er foreslått en større sandlekeplass i midten av planområdet. Lekeplassen er på 336 m 2. Det reguleres også m 2 til felles uteoppholdsareal. Regionalplanen for Jæren stiller krav om en lekeplass på 150 m 2 per 25 boenheter. Det legges her kun opp til én lekeplass, men denne har en størrelse som kan romme 2 sandlekeplasser på 150 m 2. Lekeplassens størrelse og gode plassering i forhold til sol, utsikt og terreng gjør at forslagsstiller vurderer dette som tilfredsstillende. I tillegg til felles uteoppholdsareal har alle boenheter private uteområdet i form av hage eller balkong/terrasse. Leilighetene i sokkeletasjen og tomannsbolig har hage på sørvestsiden av boligen, mens de øvre leilighetene får balkong på sørvestsiden av boligen. I tillegg har de øvre leilighetene innen BK1 mulighet for terrasse på taket av garasjen som tilgrenser leiligheten. 4.6 Støyberegning Planområdet ligger tilgrensende Rv. 13 med tilhørende trafikkstøy. Sinus har laget støyrapport for planområdet som er vedlagt saken. Beregningene viser at lekeplassen og sørvendte private uteoppholdsareal i planområdet får støynivå som ligger under nedre grense for gul støysone. Skjermingstiltak vurderes dermed ikke som nødvendig. Dersom en legge til rette for private uteoppholdsareal på taket av garasjene ut mot riksveien vil det være behov for skjerming av enkelte av disse. I dette tilfelle foreslås det en løsning der det etableres en vinterhage på østlige halvdel av garasjetakene. Vinterhagene kan gjerne være åpen mot fjorden. Beregningene viser videre at fasadenivåene kan ligge rundt 60 db for de mest utsatte boligene. Dette betyr at det kan bli aktuelt med mindre fasadetiltak. 4.7 Forholdet til funksjonshemmede Internvei planlegges med stigning mellom 5-8%, det vil si at veien vest for regulert lekeplass ikke tilfredsstiller krav til universell utforming på maks 5% stigning, mens veien øst for regulert lekeplass tilfredsstiller dette og boligene her vil ha universell tilgang til lekeplassen. Det stilles i planforslaget krav om at minimum 8 boenheter innenfor feltet skal opparbeides som tilgjengelige boenheter. 4.8 Renovasjon Det legges opp til private avfallscontainere som plasseres på egen tomt. 4.9 Kommunalteknisk infrastruktur Det må etableres nye offentlige anlegg innen planområdet som kobles til eksisterende ledninger i Jøssangveien. Det er stilt krav i bestemmelsene til at det skal utarbeides egne tekniske planer som må godkjennes før byggetillatelse kan gis Flom Planområdet skråner fra nordøst mot sjøen i sør og sørvest. Flomvann vil følge internvei og uteoppholdsarealer/lekeplass til Jøssangveien og ned i sjøen sør og sørvest for planområdet.

20 Storevikhammeren planbeskrivelse Side Barn og unges oppvekstsvilkår Det finnes ingen lekeplasser innenfor eller i nærheten av planområdet i dag. Det legges til rette for en større sandlekeplass innenfor planområdet på 336 m 2. Største avstand fra bolig til lekeplassen er 80 meter, som er noe lenger enn anbefalingen på maks 50 meter. I forhold til dagens situasjon, terrenget på området og størrelse på planlagt lekeplass anses dette som akseptabelt. Regionalplanen for Jæren stiller krav om en lekeplass på 150 m 2 per 25 boenheter. Det legges her kun opp til én lekeplass, men denne har en størrelse som kan romme 2 sandlekeplasser på 150 m 2. Lekeplassens størrelse og gode plassering i forhold til sol, utsikt og terreng gjør at dette vurderes at barn og unge er godt ivaretatt Rekkefølgekrav Det stilles krav til at lekeplass og internvei skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for boliger innen planområdet. I tillegg stilles det krav om lokale støyskjermingstiltak og fasadetiltak.

21 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 20 5 Konsekvenser av planforslaget 5.1 Overordnede planer Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan som har disponert området til boligbebyggelse. Regionalplan for Jæren anbefaler en tetthet på 2-4 boliger per daa for øvrige områder. Planforslaget legger opp til en utnyttelse på 1,9 3,6 boliger per daa. 5.2 Landskapsbilde Planområdet består stort sett av fjell og skog som etter planforslaget vil bli et nytt boligområde. Boligbebyggelsen søker å følge terrenget best mulig for å unngå større terrenginngrep, men det vil likevel bli en del terrenginngrep. Ny boligbebyggelse vil bli liggende vesentlig høyere enn nedenforliggende Jøssangveien og vesentlig lavere enn ovenfor liggende riksvei. Boligene blir derfor lite synlige fra veien. Dagens skogkledde fjell vil forsvinne slik at planområdets utrykk vil bli endret fra dagens situasjon. 5.3 Folkehelse Det er mange faktorer som har betydning for folkehelse. I reguleringsplaner er tema som støy, solforhold, universell utforming og utearealer temaer som kan ha innvirkning på folkehelse Støy Det er i planforslaget stilt krav om lokale støyskjermingstiltak som f.eks. vinterhage for boliger i felt BK1. I tillegg er det stilt krav om lokale fasadetiltak Universell utforming Lekeplasser og felles uteoppholdsarealer skal utformes med spesiell vekt på tilgjengelighet for alle. Internvei planlegges med stigning mellom 5-8%, det vil si at veien vest for regulert lekeplass ikke tilfredsstiller krav til universell utforming på maks 5% stigning, mens veien øst for regulert lekeplass tilfredsstiller dette og boligene her vil ha universell tilgang til lekeplassen. Det stilles i planforslaget krav om at minimum 8 boenheter innenfor feltet skal opparbeides som tilgjengelige boenheter. Det tilsvarer 23 prosent ved maks utbygging og 44 prosent ved minimums utbygging Sol- og skyggeforhold Området ligger solrikt til og vendt mot sør. Det er utarbeidet sol- og skyggediagrammer for planområdet vist nedenfor. Illustrasjonene viser gode solforhold som tilfredsstiller krav om 50% sol på uteoppholdsarealer 21. mars kl. 15 og 21. juni kl. 18. Av de øvre leilighetene innen BK1 er det ikke sol på halvparten av terrassene oppå garasje 21. juni kl. 18. Disse leilighetene er planlagt med balkong på sørsiden av boligen som har sol, så dette anses som akseptabelt.

22 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 21 Figur mars kl Figur juni. Kl Figur mars kl Viser gode solforhold på private uteoppholdsarealer, både hager og terrasser. Figur juni kl Figur juni kl viser gode solforhold for hage og balkonger på sørvestsiden. Terrasse på garasje i sørøst er skyggelagt.

23 Storevikhammeren planbeskrivelse Side Uteoppholdsareal Lekeplasser og felles uteoppholdsarealer skal utformes med spesiell vekt på tilgjengelighet for alle. Det skal sikres god tilgang fram til apparater, benker/bord og lignende. Det finnes ingen opparbeidete lekeplasser innen eller i nærheten av planområdet i dag. Det er foreslått en større sandlekeplass i sentrum av planområdet. Lekeplassen er på 336 m 2. Det reguleres også m 2 til felles uteoppholdsareal. Det gir 74 m 2 felles uteoppholdsareal per boenhet ved maks utnyttelse. Regionalplanen for Jæren stiller krav om en lekeplass på 150mm 2 per 25 boenheter. Det legges her kun opp til en lekeplass, men denne har en størrelse som kan romme 2 sandlekeplasser på 150 m 2. Lekeplassens størrelse og gode plassering i forhold til sol, utsikt og terreng gjør at dette virker tilfredsstillende. I tillegg til felles uteoppholdsareal har alle boenheter private uteområdet i form av hage eller balkong/terrasse. Leilighetene i sokkeletasje og tomannsbolig har hage på sør/sørvestsiden av boligen, mens de øvre leilighetene får balkong på sørvestsiden av boligen. I tillegg har de øvre leilighetene innen BK1 mulighet for terrasse på taket av garasjen tilgrensende leiligheten. 5.4 Trafikkforhold Det planlegges ny internvei fra Jøssangveien med adkomst fra vest til nye boliger innen planområdet. Internveien foreslås med en bredde på 5 meter og det legges opp til snuhammer for renovasjonsbil. Fortau på nordsiden av Jøssangvegen grenser til planområdet i sør/sørvest. Siktsoner er lagt inn i plankartet. Trafikkforholdene på planområdet anses som tilfredsstillende. 5.5 Konsekvenser for barn og unge Planforslaget legger opp til oppføring av sandlekeplass på 336 m 2. Området ligger i tilknytning til etablert boligområde med bussrute til skole. Det går fortau langs nordsiden av Jøssangvegen tilgrensende planområdet i sør. Det vurderes at barn og unge er godt ivaretatt i planforslaget. 5.6 Naturmangfold Det er ikke registrert spesielle naturverdier, naturtyper eller arter innenfor planområdet. Planforslaget vurderes på grunnlag av dette å ikke ha vesentlig betydning for økosystemene i området. 5.7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhet er utredet nærmere i kapittel 6. Analysen avdekket ingen tema som krever avbøtende tiltak.

24 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 23 6 Risiko- og sårbarhetsvurderinger Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar for seg området som foreslås regulert. Analysen skal finne de farer og sårbarheter som planområdet inneholder. Forhold som avdekkes av risikoog sårbarhetsanalysen skal synliggjøres og være et premiss for planvedtaket. Omfanget av analysen skal tilpasses risikoen. Arealer som det knytter seg risiko til kan brukes dersom det settes vilkår som reduserer sannsynlighet og/eller konsekvens av de uønskede hendelsene. Temaer som er omhandlet andre plasser i konsekvensutredningen er ikke tatt med i denne vurderingen. Formålet med ROS-analysen er å kartlegge mulige risikoer som kan oppstå innenfor planområdet. Risikoidentifiseringen er gjennomført av v/helene Østmoe og Veronika Valbø. Indentifiseringen er foretatt på bakgrunn av den enkeltes befaring i området, kjennskap til planforslaget, kartgrunnlag og kilder som miljøstatus.no. Resultatet er satt inn i en risikomatrise med henblikk på en vurdering av sannsynlighet og konsekvens. De forskjellige risikoene er klassifisert i forhold til sannsynlighet og konsekvens for den enkelte hendelse. I forbindelse med risikoidentifiseringen ble det avdekket at det muligens var fare for ras i området, det ble derfor gjennomført en grundigere vurdering av dette tema basert på observasjoner i felt, kartgrunnlag, klimadata og Rocfall- profiler. Vurderingene er beskrevet nærmere i vedlagt rasvurdering, datert utarbeidet av Multiconsult v/silje Wiik Rese. Tabell 6-1 Klassifisering av sannsynlighet i løpet av 50 år. Grad av sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig Beskrivelse Hendelsen vil etter all sannsynlighet inntreffe, ofte flere ganger Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen vil inntreffe Hendelsen kan inntreffe Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen ikke vil inntreffe Usannsynlig må ikke forstås som at denne hendelsen aldri vil kunne inntreffe, men som at sannsynligheten for en slik hendelse er særdeles lav Tabell 6-2 Klassifisering av konsekvens. Grad av konsekvens Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt Beskrivelse Hendelsen kan medføre små personskader eller økonomisk eller miljømessig skade av ubetydelig størrelse Hendelsen kan medføre personskade, eller en mindre økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre alvorlig personskade (men kun sjelden med døden som følge), eller betydelig økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre alvorlig personskade og dødsfall, eller meget betydelig økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre et betydelig antall alvorlig skade eller døde, eller særdeles stor økonomisk eller miljømessig skade

25 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 24 Tema er vurdert gjennom sjekklisten nedenfor, tabell 6-3. vurdering av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en matrise for å finne grad av risiko temaet utgjør (tabell 6-3) Tabell 6-3 Klassifisering av konsekvens. Konsekvens Sannsynlighet 1. Ufarlig 2. Mindre 3. Alvorlig 4. Svært 5. Katastrofalt alvorlig alvorlig 5. Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig 2. Lite sannsynlig Usannsynlig GRØNN GUL RØD Akseptabel risiko risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig Akseptabel risiko risikoreduserende tiltak må vurderes Uakseptabel risiko risikoreduserende tiltak er nødvendig 6.1 Sjekkliste Tabell 6-4 Ros sjekkliste Hendelse Relevant Sanns Kons Risiko Kommentar/Tiltak Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan reguleringsplanen medføre risiko for: 1. Radongass Nei Det er ikke kjennskap til radon, eller fare for radon i grunnen 2. Snø- eller steinskred Ja Det er fare for stein-snøskred i området 3. Springflo/flom i sjø/vann 4. Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? 5. Vil drenering av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder? 6. Grunnforhold (byggegrunn) Nei Nei Nei Nei Vær, vindeksponering. Er området Planområdet ligger i nærhet av, men i god høyde over havet Ikke relevant Håndtering av overvann vil ikke føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder. Det er ikke kjennskap til spesielle grunnforhold 7. Vindutsatt risiko knyttet til bygning og anlegg Nei Planområdet har ikke spesielle utfordringer i forhold til vind. 8. Nedbørutsatt Nei Planområdet er ikke spesielt nedbørutsatt

26 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 25 Natur- og kulturområder. Vil reguleringsplanen kunne berøre eller skade 9. Sårbar flora Nei Det er ikke kjennskap til sårbar flora 10. Sårbar fauna/fisk Nei Det er ikke kjennskap til sårbar fauna/fisk 11. Kulturminne/-miljø Nei Det er ikke kjennskap til kulturminnereller miljø innenfor eller i forbindelse med planområdet. 12. Friluftsliv i nærmiljøet Nei Det er ikke kjennskap til at planforslaget kan utgjøre risiko for omkringliggende friluftsliv Menneskeskapte forhold 13. Vei, bru, knutepunkt Nei Ikke relevant 14. Kraftforsyning Nei Ikke relevant 15. Vannforsyning Nei Ikke relevant 16. Område for idrett/lek Nei Ikke relevant 17. Sårbare naboer Nei Ikke kjennskap til sårbare naboer i området 18. Park Nei Ikke relevant 19. Brannberedskap Omfatter området spesielt farlige anlegg? Har området tilstrekkelig brannvannforsyning Har området bare en mulig ankomstrute for brannbil? Ja Planområdet har én mulig ankomstrute for brannbil. Forurensningskilder. Berøres reguleringsplanområdet av Boliger kan nås fra tilgrensende veier. 20. Mulig akutt forurensing Nei Ikke kjennskap til bedrifter i område som kan føre til akutt forurensing 21. Permanent forurensing Nei Ikke relevant 22. Støv og støy; trafikk Nei Ikke utover økt trafikk fra beboere 23. Forurenset grunn Nei Ikke kjennskap til forurensing 24. Høyspentlinje Nei (elektromagnetisk stråling) 25. Oljekatastrofeområde. Nei Transport. Er det risiko for 26. Ulykke med farlig Nei gods Ikke kjennskap til høyspentlinjer i området Ikke relevant Ikke relevant Trafikksikkerhet. Medfører reguleringsplanen risiko for: 27. Ulykke i av-påkjørsler Ja Adkomst krysser fortau langs Jøssangvegen.

27 Storevikhammeren planbeskrivelse Side Ulykke med gående/syklende Ja o_kv1 forutsettes brukt av både kjørende, gående og syklende, noe som kan skape konfrontasjoner. 29. Andre ulykkespunkt Nei Ikke vurdert å skape trafikkfarlig situasjoner Risiko. Inneholder området spesielle risikoer, eller medfører tiltaket spesielle risikoer 30. Er tiltaket i seg selv et Nei Ikke relevant sabotasje-/terrormål? 31. Er det potensielle Nei Ikke kjennskap til det sabotasje-/terrormål i nærheten? 32. Regulerte Nei Ikke relevant vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 33. Naturlige Ja Store høydeforskjeller innen terrengformasjoner planområdet. som utgjør spesiell fare (stup osv.) 34. Skjæringer Ja Store høydeforskjeller innen planområdet. Andre forhold 35. Legger de tiltak som planlegges i området spesielle begrensninger mht hvilke tiltak/virksomheter som kan tillates I omgivelsene? Nei Ikke noe utover å tiltak som ikke er forenelig med bolig. 6.2 Identifiserte risikoer Snø- eller steinskred (2 i sjekklisten) Planområdet ligger inne med potensiell jord- og flomskredfare, samt som risikoområde for snøskred og steinsprang. I skrednettdatabasen til NGU er det ikke registrert skredhendelser i området. Figur 6-1 Kartutsnitt jord- og flomskredfare (Miljostatus.no)

28 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 27 Multiconsult har utført en skredfarevurdering for Storevikhammeren i forbindelse med utarbeidelse av planforslag. Basert på observasjoner i felt, kartgrunnlag, klimadata og Rocfallprofiler, konkluderer de med at risiko for steinsprang, snøskred, jord- og flomskred er mindre enn kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk. Det vurderes som ikke nødvendig med avbøtende tiltak. Det forutsettes at eksisterende skjæring nordøst i planområdet ikke berøres. Dersom det skal utføres terrenginngrep i form av grave- eller sprengningsarbeider, må stabilitetsvurderinger utføres. Sannsynligheten for stein- eller snøskred regnes som lite sannsynlig mens utfallet vil kunne være alvorlig Brannberedskap (19 i sjekklisten) Planforslaget legger opp til kun en adkomst til planområdet. Men det vil være mulig å nå boligene fra tilstøtende veger, Rv. 13 Ryfylkevegen og Jøssangvegen. Sannsynligheten for at brannberedskapet ikke skal nå frem anses derfor som usannsynlig, en eventuell konsekvens dersom de ikke når fram vil kunne være svært alvorlig Ulykke i av-påkjørsler (27 i sjekklisten) Internvei krysser fortau ved adkomst fra Jøssangvegen. Det vil være en risiko knyttet til møte mellom myke trafikanter og bilister i krysset. Planforslaget legger opp til god sikt i krysset og lav fart, sannsynligheten for at det skjer en ulykke anses som lite sannsynlig, mens konsekvensen vil kunne være alvorlig Ulykke med gående/syklende (28 i sjekklisten) F_V1 kan benyttes av både kjørende, gående og syklende, noe som kan skape konfrontasjoner. Veiene er oversiktlige og skal gi tilstrekkelig sikt. Fartsgrense for internveien settes trolig til 30 km/t, veiens utforming med sving og smal bredde oppfordrer også til lav fart. Sannsynligheten for at en ulykke mellom kjørende og myke trafikanter anses som lite sannsynlig, mens konsekvensen kan være alvorlig men vil trolig ikke medføre dødsfall på grunn av lav fart og god sikt Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare, stup (33 i sjekklisten) Innenfor planområdet er det store høydeforskjeller som må tas opp av og mellom bebyggelsen, dette vil kunne skape løsninger hvor det enkelte plasser blir bratte stup fra f.eks. hage og ned til terrenget nedenfor. Det er viktig at slike høydeforskjeller blir sikret tilstrekkelig iht. teknisk forskrift. Sannsynligheten for at det vil skje en ulykke i forbindelse med stup anses som lite sannsynlig når disse er sikret, en eventuell konsekvens vil kunne være alvorlig Skjæringer (34 i sjekklisten) Innenfor planområdet er det store høydeforskjeller som må tas opp av og mellom bebyggelsen, dette vil kunne skape løsninger hvor det enkelte plasser blir bratte skjæringer som må tas opp med mur. Det er viktig at disse sikres tilstrekkelig for å unngå utglidninger. Sannsynligheten for at det vil skje en utglidning anses som usannsynlig, en eventuell konsekvens vil kunne være alvorlig og medføre materielle skader.

29 Storevikhammeren planbeskrivelse Side Oppsummering For å oppsummere resultatet av analysen er den anslåtte sannsynligheten og konsekvensen for de forskjellige risikoene satt inn i en tabell. Som det fremgår av tabellen ligger hendelsene innenfor akseptabel risiko. Tabell 9-5 nedenfor viser resultatet. Tabell 6-5 Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens for de ulike hendelsene. Konsekvens Sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt Lite sannsynlig Snø/steinskred (2) Trafikkulykker (27 og 28) Stup (33) Usannsynlig Skjæringer (34) Brannberedskap (19) Fargeforklaring: Røde felter: Uakseptabel risiko, risikoen må reduseres (se hvert enkelt tema for konkrete tiltak). Gule felter: Risiko i grenseland, risikoreduserende tiltak vurderes. Grønne felter: Akseptabel risiko.

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

MEIERIGATEN UTVIKLING AS

MEIERIGATEN UTVIKLING AS MEIERIGATEN UTVIKLING AS REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE. PLAN 272.O1 PLANBESKRIVELSE 10. FEBRUAR 2016 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Ros-analyse. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Saksnummer: 2014/4069

Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Ros-analyse. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Saksnummer: 2014/4069 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Ros-analyse Detaljregulering Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Saksnummer 2014/4069 Ros-analyse Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN: Detaljplan for HOLSTAD B.12 - felt B.1 - PlanID:14-02 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter deler av gnr. 149 bnr 58 og er en detaljregulering

Detaljer

Detaljregulering Del av Vikan Nord

Detaljregulering Del av Vikan Nord RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN DEL AV VIKAN NORD Sak: Forslagsstiller til planforslag: Forfatter: Tiltakshaver: Dato: 27.11.2015 Detaljregulering Del av Vikan Nord Eggen Arkitekter AS Kjersti

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4.

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. Trondheim, 10.03.2016 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger ca 500m øst for Vallentinlystsenteret og tilhører Strindheim bydel.

Detaljer

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 Vedlegg 5 ROS ANALYSE Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 sist revidert: Oppdragsgiver: MEIERIGAARDEN AS INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014

TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014 TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Områdeplan for Time kirke og gravplass Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe Dato: 31.10.2012 Detaljreguleringsplan for Borgen barnehage, del av gbnr 48/7, 48/44 m. fl. BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 13 daa og ligger på Borgen i

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Ved etablering av avkjørsler og nedkjøring til parkeringskjellere må det legges vekt på trafikksikker utforming.

Ved etablering av avkjørsler og nedkjøring til parkeringskjellere må det legges vekt på trafikksikker utforming. ROS analyse Skrevet av: ARC Arkitekter AS, v/håkon Hasslan, arkitekt MNAL Sammendrag med anbefalinger og tiltak Analysen viser at ved utbyggingen av Gartnerikvartalet må det tas hensyn til påviste forurensinger

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen»

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen» DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Gustav Sverdrup- Thygeson, Merete Agnes Kuhle- Hansen, Hege Sverdrup- Thygeson og Ulrik Sverdrup- Thygeson Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2 Dokument type Planbeskrivelse for detaljregulering PLAN ID 1130201404 Dato 10-09-2014 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2 Dato 10.09.2014 Utført av LILD Kontrollert av EDY Godkjent av AMS Beskrivelse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune

ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune RAPPORT ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune OPPDRAGSGIVER Søgne kommune v/enhet for eiendom EMNE ROS-analyse DATO / REVISJON: 11.mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 313482-RAP-ROS-001

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Raudalen del av S2 og S4

Raudalen del av S2 og S4 VANG KOMMUNE Reguleringsplan for Raudalen del av S2 og S4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 09079 Raudalen del av S2 og S4 05.09.2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Raudalen del av S2 og S4 Side 2 av 11 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KF Notat nr. 00 Dato 2016/12/19 Til Lier kommune Fra Rambøll Kopi 1. RISIKO OG SÅRBARHET 1.1 Hensikt og metode Hensikten med

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E Detaljr egu lering for Tomt til Veidekke Industri AS innenfor gnr./bnr. 152/27 og 152/39. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med reguleringen er å

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1 i Halden kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim januar 2011 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV JØRIHAUGEN VEST FREI.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV JØRIHAUGEN VEST FREI. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV JØRIHAUGEN VEST FREI. Trondheim, 14.10.2011 Rev. 28.02.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Jørihaugen Vest ligger på Frei, og har adkomst fra rv 70 via Nygårdsvegen. Vegen mangler

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

ROS - AN ALYSE REGU LERI N GSPLAN, detaljplan for Skjærsjøen Øst II hyttefelt. Gnr./bnr. 399/2. Steinkjer Kommune

ROS - AN ALYSE REGU LERI N GSPLAN, detaljplan for Skjærsjøen Øst II hyttefelt. Gnr./bnr. 399/2. Steinkjer Kommune ROS - AN ALYSE REGU LERI N GSPLAN, detaljplan for Skjærsjøen Øst II hyttefelt Gnr./bnr. 399/2 Steinkjer Kommune Oppdragsgiver: Kvernå Bygdeallmenning Utarbeidet av: PlanID: 2015005 R I SIKO OG SÅRBARH

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby

Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby Reguleringsplan for Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby Risiko- og sårbarhetsanalyse 09030 Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby 15.9.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Skardet masseuttak kommune: Alvdal Dato: 10.08. 2015 Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets

Detaljer

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser Grimstad kommune ROS analyse Planområdet Storvold med omgivelser MULTICONSULT Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tlf 37 40 20 00 multiconsult.no NO 910 253 158 MVA RAPPORT OPPDRAG Detaljregulering for Storvold

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TYNSET KOMMUNE Tynset, 24.02.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse av planer for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR 7 BNR 17 Evje og Hornnes kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 ROS-analyse for reguleringsplan Sommer- og vinterløype Rognmoskaret (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 1. Bakgrunn: I henhold til PBL 4-3 utføres det ROS-analyse for Reguleringsplan sommer- og

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04,

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-57/10 vedlegg 3 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, SANDNES kommune Utarbeidet av Asplan Viak AS Datert: 03.05.2010 Formål: Planen

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Reguleringsplan for Søråsen Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Søråsen Planbeskrivelse Reguleringsplan for Søråsen Planbeskrivelse a. Graver AS, brev av 02.09.2010 b. Graver AS, planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsvurdering, dat. 11.05.2010 c. Graver AS, geoteknisk rapport, dat. 19.04.2010

Detaljer