Konkurransegrunnlag Bistand knyttet til revisjon av Håndbok 146 Trafikkberegninger Dokumentets dato: Saksnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag Bistand knyttet til revisjon av Håndbok 146 Trafikkberegninger Dokumentets dato: 11.03.2014 Saksnummer: 2014019268"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Bistand knyttet til revisjon av Håndbok 146 Trafikkberegninger Dokumentets dato: Saksnummer: Side 1 av 23

2 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 A Informasjon om anskaffelsen... 3 A.1 Innbydelse til konkurranse... 3 A.2 Orientering om anskaffelsen... 3 A.3 Konkurransegrunnlaget... 5 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav... 6 B.1 Spesielle konkurranseregler... 6 B.2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner (firmakvalifikasjon)... 9 B.3 Kriterier for valg av tilbud C Kontraktsbestemmelser C.1 Avtaledokumentet C.2 Spesielle kontraktsbestemmelser C.3 Alminnelige kontraktsbestemmelser D Beskrivelse/Kravspesifikasjon D.1 Bakgrunn/formål D.2 Beskrivelse av oppdraget E Svardokumenter E.1 Tilbudsopplysninger E.2 Dokumentasjon på tilbyders kvalifikasjoner/firmakvalifikasjon E.3 Beskrivelse av tildelingskriteriene E.4 Pris Vedlegg Side 2 av 23

3 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp del A A Informasjon om anskaffelsen A.1 Innbydelse til konkurranse A.1.1 Om oppdragsgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet ( oppdragsgiver ) innbyr til konkurranse for kjøp av bistand til revisjon av Håndbok 146 Trafikkberegninger. Informasjon om Statens vegvesen finnes på: Oppdragsgivers kontaktperson fremgår av vedlegg 1 Administrative bestemmelser. A.1.2 Generelle konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 ( LOA ) med senere endringslover og forskrift om offentlige anskaffelser 07. april 2006 nr 402 ( FOA ) med senere endringer gjelder for konkurransen. A.1.3 Konkurranseform Konkurransen gjennomføres som: Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurransepreget dialog, jf. FOA 20-8 Konkurranse med forhandling, jf. FOA 11-8 A.1.4 Tjenestekategori Konkurransen omfatter anskaffelse av: Prioritert tjeneste, tjenestekategori 12 Uprioritert tjeneste, tjenestekategori A.1.5 Terskelverdi Anskaffelsen gjøres i henhold til reglene som gjelder kontraktsverdi: Over EØS-terskelverdi Under EØS-terskelverdi A.2 Orientering om anskaffelsen A.2.1 Anskaffelsens formål, art og omfang Oppdragsgiver ønsker tilbud på bistand i arbeidet med revisjon av Håndbok 146 Trafikkberegninger i Statens vegvesen. Det legges opp til at revidert/ny håndbok, i tillegg til å være en veileder for beregning av trafikk i veg- og gatenett, også skal være en veileder for transportanalyser mer generelt i etaten. Håndboken skal beskrive og henvise til teori og metoder med utgangspunkt i de beregningsverktøy som i dag brukes i etaten. Hovedoppgaven i oppdraget vil være bistand i arbeidet med å revidere og utarbeide nye beskrivelser av metoder og fremgangsmåter for å beregne trafikk og transport, fordeling på ulike transportmidler og effekter på trafikk Side 3 av 23

4 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp del A og transport av tiltak (Del 1). Del 1 omfatter å gi anbefalinger om innhold og utforming av delkapitler i håndboka, bidra med tekstforslag for delkapitler og avsnitt og kvalitetssikring av tekstutkast. I tillegg er det anledning til å levere tilbud på bistand til å etablere og legge inn data i et registreringssystem for turproduksjonstall (Del 2). Oppdraget skal gjennomføres i 2014, med forventet oppstart i mai. Oppdragsgiver vil på bakgrunn av en samlet vurdering av arbeidet og økonomiske rammer i etaten, kunne be om forlenget bistand fra leverandøren(e) i Anskaffelsen har en samlet anslått økonomisk ramme på inntil NOK eksklusiv moms og opsjon. Anslått økonomisk ramme for en eventuell opsjon på forlengelse i 2015, jf. D.2.3, er inntil NOK eksklusiv moms. Nærmere beskrivelse av anskaffelsen fremgår av Konkurransegrunnlagets del D Beskrivelse/Kravspesifikasjon. A.2.2 CPV-koder Anskaffelsen har følgende Common Procurement Vocabulary produktkoder (CPV): A.2.3 Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i: DOFFIN ( DOFFIN og TED ( A.2.4 Tilbudskonferanse eller befaring Tilbudskonferanse: Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferanse A.2.5 Tilbudsåpning Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning Tilbudsåpning vil finne sted: Side 4 av 23

5 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp del A A.3 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av: - Konkurransegrunnlagets del A, B, C, D og E - Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Side 5 av 23

6 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp del B B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B.1 Spesielle konkurranseregler B.1.1 Dekning av kostnader for å delta i konkurransen Leverandøren må selv dekke kostnader til å utarbeide tilbud og andre kostnader han påføres ved å delta i konkurransen. B.1.2 Oppdragsgivers rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer Oppdragsgivers rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer fremgår av FOAs bestemmelser om dette. B.1.3 Leverandørens rett til å tilbakekalle eller endre tilbud Leverandørens rett til å tilbakekalle eller endre tilbud fremgår av FOAs bestemmelser om dette. B.1.4 Tilbudsfrist frist for innlevering av tilbudet Siste frist for innlevering av tilbudet er: klokka Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. Tilbud som ikke er kommet oppdragsgiver i hende innen tilbudsfristen vil bli avvist. B.1.5 Vedståelsesfrist Tilbudet er bindende til B.1.6 Adresse for levering av tilbud Oppdragsgivers postadresse er: Oppdragsgivers besøksadresse er: Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Brynsengfaret 6A, 0667 Oslo. Leverandøren bærer ansvaret for forsinkelser i postgangen o.l. Levering av tilbudet på andre adresser enn ovenfor, kan føre til avvisning. B.1.7 Spørsmål og svar i kunngjøringsperioden Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt med oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristens utløp dersom det oppdages at konkurransegrunnlaget inneholder feil, utelatelser, uklarheter eller annet og dette har betydning for tilbudet. Dersom leverandøren har spørsmål vedrørende konkurransen, skal spørsmål i den forbindelse fremsettes på e-post til oppdragsgiver: Navn: Henrik Vold Side 6 av 23

7 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp del B E-post: Spørsmål skal fremsettes på e-post innen Alle spørsmål og svar vil bli lagt ut på DOFFIN uten å oppgi identiteten til spørsmålsstilleren. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget. B.1.8 Tilbudskonvolutt- eller pakke Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt eller pakke. Konvolutten eller pakken (dette gjelder også budpakker) skal være merket med: Tilbud: Saksnummer , Bistand til revisjon av Håndbok 146 Trafikkberegninger, att. Henrik Vold. Tilbudet skal ikke leveres per e-post. B.1.9 Språk, format og kopier Det skal leveres to eksemplarer av tilbudet, hvorav den ene skal være merket original. Det skal i tillegg leveres en elektronisk versjon av tilbudet (e-post godtas ikke). Ved motstrid mellom elektronisk utgave og original papirutgave, vil original papirutgave ha forrang. Innsendte tilbud vil ikke bli returnert. Tilbudet skal være på norsk. B.1.10 Tilbudet Tilbudet skal inneholde dokumentasjon som er etterspurt i del E Svardokumenter. B.1.11 Deltilbud Det er kun anledning til å gi tilbud på hele oppdraget Det er anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget (se nærmere beskrivelse i del D Beskrivelse/Kravspesifikasjon ). B.1.12 Alternative tilbud Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud Det er anledning til å gi alternative tilbud i tillegg til det som fremgår av vedlagt del D Beskrivelse/Kravspesifikasjon B.1.13 Forbehold og avvik Forbehold og avvik til konkurransegrunnlaget vil kunne føre til avvisning. I stedet for å gi tilbud med forbehold/avvik bør leverandørene stille spørsmål, jf. punkt B.1.7 Spørsmål og svar i kunngjøringsperioden. Eventuelle forbehold og avvik skal fremgå klart av tilbudet, og være presist og entydig beskrevet i et eget vedlegg, slik at Statens vegvesen kan vurdere avvikene uten kontakt med leverandør. Hvis tilbudet ikke inneholder en klar og entydig beskrivelse, kan konsekvensen bli at tilbudet må avvises. En annen mulig konsekvens er at avviket/forbeholdet ikke kan Side 7 av 23

8 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp del B påberopes ved gjennomføringen av leveransen (se kontraktens punkt C.2.1 om rangorden og håndtering av eventuell motstrid). Eventuelle forbehold og avvik skal så vidt mulig prissettes. Forbehold eller avvik som ikke er prissatt, vil om mulig bli kostnads- eller skjønnsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse med evaluering av tilbud. Tilbyders henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom vilkårene avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. Slike henvisninger vil følgelig kunne lede til avvisning. Side 8 av 23

9 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp del B B.2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner (firmakvalifikasjon) For å avgjøre om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil krav og dokumentasjon som følger nedenfor legges til grunn. I tillegg til den dokumentasjon som tilbyder har levert vil oppdragsgiver kunne vektlegge egne dokumenterte erfaringer med tilbyderen. B.2.1 Obligatoriske og ufravikelige krav som følger av regelverket Kvalifikasjonskrav Skatteattester Foretaket skal ha ordnede forhold hva gjelder betaling av skatter og avgifter. HMS-egenerklæring Foretaket skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Dokumentasjonskrav Tilbyder skal vedlegge to attester: 1. Attest fra kemner eller kommunekasserer (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift). 2. Attest fra skattekontor i vedkommende region (merverdiavgift). Norske firma: Attestene skal være så nye som mulig og ikke eldre enn seks måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Begge attestene skal ha betegnelsen RF-1244 og være fastsatt av Skattedirektoratet. Utenlandske firma: For utenlandske leverandører skal det fremlegges attester som dokumenterer at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser vedrørende betaling av skatter og avgifter. Tilbyder skal vedlegge utfylt og undertegnet HMSegenerklæring. (Mal for egenerklæring ligger på: Egenerklæringen skal være undertegnet av daglig leder og en representant for de ansatte. Side 9 av 23

10 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp del B B.2.2 Andre kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskrav Leverandøren skal ha erfaring med relevantte oppdrag av lignende art, kompleksitet /vanskelighetsgrad og omfang/størrelse Dokumentasjonskrav En liste over firmaets viktigste relevante leveranser og utførte oppdrag de siste 3 år, herunder opplysninger om oppdragets verdi, tidspunkt, navnet på den offentlige eller private mottaker og referanseperson. Det skal redegjøres for minimum 3 referanseoppdrag. NB: Må ikke forveksles med referanser for tilbudt personell Side 10 av 23

11 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp del B B.2.3 Arbeidsfellesskap erklæring om solidaransvar Der tilbyder støtter seg på andre leverandører for å bli kvalifisert, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver og tredjemann. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS. For HMS vurderes hver enkelt deltager individuelt. B.2.4 Bruk av underleverandør krav om forpliktelseserklæring Der leverandøren støtter seg på en underleverandør for å bli kvalifisert, må leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene. Dette kan dokumenteres ved at leverandøren fremlegger en gjensidig forpliktelseserklæring eller tilsvarende. Side 11 av 23

12 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp del B B.3 Kriterier for valg av tilbud For denne konkurransen vil tildeling av kontrakt skje: ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: Tildelingskriterier Vekt (%) Dokumentasjonskrav Timepris 40 Tabell med timepriser for tilbudt personell, jf E.4. Kompetanse og erfaring på tilbudt personell: 60 Tilbudte personells dokumenterte erfaring og kompetanse og gjennomføring og resultat oppnådd for relevante oppdrag. For del 1 vil det spesielt bli vektlagt: Erfaring fra og teoretisk kunnskap om transportanalyser og trafikkberegninger og arbeid med transportmodeller og trafikkberegniger Erfaring med å skrive veiledningsmateriell For del 2 vil det spesielt bli vektlagt: Erfaring fra og kunnskap om turproduksjonsundersøkelser og databaseløsninger/registreringssystemer CV for tilbudt personell. CV-en skal inneholde utfyllende informasjon om utdannelse og relevant erfaring. CV-ene er oppdragsgivers mulighet til å bli kjent med kandidatene og vurdere deres kvalifikasjoner. Det er derfor viktig at de er utførlige og inneholder all relevant informasjon, herunder: Personalia Nøkkelkvalifikasjoner Utdanning: Årstall, institusjon, linje, grad Tilleggsutdanning: Årstall, institusjon, beskrivelse av fag, studiepoeng Tidligere utførte oppdrag (oppdragsgiver, størrelse, verdi og type/art og medarbeiderens rolle i prosjektet). Side 12 av 23

13 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del D C Kontraktsbestemmelser C.1 Avtaledokumentet Avtale om kjøp av bistand knyttet til revisjon av Håndbok 146 Trafikkberegninger med saksnummer er inngått mellom: Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet Postadresse: Postboks 8142 Dep. Postnr.: Poststed: 0033 Oslo Organisasjonsnr.: Telefonnr.: E-post: og Leverandør: Postadresse: Organisasjonsnr.: Telefonnr.: Postnr.: Poststed: E-post: Avtaledokumentet med eventuelle vedlegg er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt signerte eksemplar. Sted og dato: Sted og dato: (sign.) Statens vegvesen Vegdirektoratet (sign.) Leverandør Side 13 av 23

14 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del E C.2 Spesielle kontraktsbestemmelser C.2.1 Kontraktsdokumentene Kontrakten består av: 1. Avtaledokumentet (C.1) 2. Spesielle kontraktsbestemmelser (C.2) 3. Leverandørens tilbud 4. Oppdragsgivers konkurransegrunnlag del A, B, D og E 5. NS 8402: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Kontraktsdokumentene er rangert i rekkefølge og ved eventuell motstrid er det dokumentet med høyest rang som har forrang. C.2.2 Immaterielle rettigheter (se NS 8402:2010 punkt 5) C.2.3 Priser (se NS 8402:2010 punkt 12) Priser skal være oppgitt i norske kroner (NOK) og eksklusive merverdiavgift. Priser skal være inklusive samtlige kostnader forbundet med Oppdraget, slik som administrasjons- og faktureringskostnader. Prisene er faste i hele avtaleperioden. C.2.4 Avtaleperiode og levering Kontrakten gjelder fra og med signering til og med 31. desember 2014 med opsjon på forlengelse i Fristene som er opplyst ovenfor er dagbotbelagt. Eventuell fremdriftsplan fremgår av Del D Beskrivelse/Kravspesifikasjon. C.2.5 Fakturering Saksnummer: Ansvarkode: Att.: Henrik Vold Betalingsfristen er 30 dager etter at faktura er mottatt. Betaling skjer etter kontraktsmessig levering. Det vil ikke bli betalt ut forskudd. Det skal ikke betales ekspedisjons- eller fakturagebyrer. Dersom det faktureres månedlig, skal fakturaen vedlegges en oversikt over det arbeid som er utført. Leverandørens fakturaer skal være med god trykk på nøytral bakgrunn og skal spesifiseres med følgende informasjon: Side 14 av 23

15 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del E navn og adresse på avsender, organisasjonsnummer, bankkontonummer, fakturanummer, saksnummer, fakturadato, og fakturabeløp (må komme tydelig frem). Leverandørens fakturaer skal sendes til: Statens vegvesen, regnskap, 9815 VADSØ. Fakturaer som ikke oppfyller minstekravene i denne bestemmelsen, har Oppdragsgiver rett til å returnere. Dersom Oppdragsgiver rettmessig har returnert en faktura, skal betalingsfristen i denne forlenges til et tidspunkt som er rimelig. Side 15 av 23

16 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del E C.3 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. Side 16 av 23

17 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del E D Beskrivelse/Kravspesifikasjon D.1 Bakgrunn/formål Håndbøkene i Statens vegvesen deles inn i kategoriene normaler, retningslinjer og veiledere. Normaler og retningslinjer er kravdokumenter og er hjemlet i lovverk eller instrukser fra Vegdirektøren. Veiledere er hjelpedokumenter som skal understøtte normalene og retningslinjene, med utdypende fagmateriell og anbefalinger om metoder og fremgangsmåter innenfor ulike innsatsområder. Håndbok 146 Trafikkberegninger er Statens vegvesens veileder for beregninger av trafikk i veg- og gatenettet, beregninger som er grunnlag for planlegging og dimensjonering av veg- og gatenett og anbefalinger om prioritering av tiltak i samferdselssektoren. Dagens håndbok er imidlertid svært gammel og det pågår et arbeid med å revidere den. Deler av håndboka planlegges revidert i våren 2014 og innarbeidet i en grovrevisjon av håndboka med sikte på publisering sommeren Dette gjelder omtale av beregning av turproduksjon basert på erfaringstall, med anbefalte turproduksjonstall der det er grunnlag for dette, samt omtale om beregning av trafikkvolum i enkeltpunkter basert på tellinger (planlegges ivaretatt i hovedsak gjennom referanser til andre håndbøker). Parallelt igangsettes et arbeid med en grundigere gjennomgang og revisjon av resterende metodeomtale for beregninger av trafikk og transport i veg- og gatenett. Det legges opp til at revidert/ny håndbok, i tillegg til å være en veileder for beregning av trafikk i veg- og gatenett, også skal være en veileder for transportanalyser mer generelt i etaten. Håndboka skal beskrive og henvise til teori og metoder med utgangspunkt i beregningsverktøy som brukes i etaten. I forbindelse med arbeidet med håndboka søker vi etter en ekstern leverandør som kan bistå med eksperthjelp til å definere og utforme innhold i håndboka (Del 1 under D.2). I tillegg planlegger vi å etablere et registreringssystem (database) for erfaringstall for turproduksjon i løpet av 2014, og vurderer i denne forbindelse å benytte noe ekstern hjelp til innlegging av data i og utforming av et slikt system (Del 2 under D.2). D.2 Beskrivelse av oppdraget D.2.1 Oppdraget Oppgaver som inngår i oppdraget er beskrevet nedenfor. Det kan gis tilbud på enten del 1 eller del 2, eller begge deler. Hoveddelen av oppdraget er knyttet til del 1. Del 2 vil utgjøre en mindre del av oppdraget. Oppdragsgiver vil vurdere omfanget av del 1 og del 2 basert på innkomne tilbud og behov. Side 17 av 23

18 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del E D.2.2 Oppgaver som inngår i oppdraget Del 1: Statens vegvesen ser foreløpig for seg følgende hovedinnhold/innholdsfortegnelse i den reviderte håndboka: - Introduksjon (Innledning, hensikt, målgrupper, definisjoner) - Teori og metoder for transportanalyser o Omtale av metoder for beregning av persontransport med litteraturhenvisninger (basert på tellinger, enkle elastisitetsbetrakninger, beregninger basert på erfaringstall for turproduksjon, transportmodellberegninger (etterspørselbaserte modeller, rene rutevalgsmodeller) og for de ulike transportformene (bil, kollektiv, sykkel, gåing) o Metoder for beregning av godstransport og godstrafikk o Anbefalinger om valg av metode tilpasset problemstilling o Retningslinjer og veiledning for praktisk gjennomføring av analyser - Eksempler på anvendelser - Anbefalte normverdier for turproduksjon basert på erfaringstall Innholdet i håndboka vil knyttes opp mot de modeller og beregningsverktøy som i dag brukes i Statens vegvesen og i tverretatlige analyser i transportsektoren, herunder TraMod_By, Regional transportmodell, Nasjonal transportmodell, Aimsun, Nasjonal godsmodell. Det vil i revidert håndbok legges større vekt på helhetlige transportanalyser, og ikke kun beregninger av trafikk i veg- og gatenettet. Analyser av godstransport og persontransportmodeller på meso- og mikronivå forventes også vektlagt sterkere i håndboka. Hovedbidrag fra leverandør: - Diskusjonspartner for å definere nærmere innhold og utforming av kapitler i håndboka - Bidra med tekstforslag for delkapitler og avsnitt - Bidra til kvalitetssikring for å sikre at oppdatert kunnskap kommer med i håndboka Oppgaven krever høy kompetanse og erfaring innenfor fagområdet transportanalyser. Side 18 av 23

19 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del E Del 2: Hjelp til å etablere registreringssystem for erfaringstall for turproduksjon: - Innlegging av observasjonsenheter med tilhørende data, eventuelt koblet til databaseløsninger i NVDB. - Stedfesting av turproduksjonsundersøkelser - Råd om og hjelp til utforming av registreringssystemet med tanke på vedlikehold og oppdatering. D.2.3 Opsjon Oppdraget gjelder for Oppdragsgiver vil på bakgrunn av en samlet vurdering av arbeidet og økonomiske rammer i etaten, kunne be om forlenget bistand fra leverandøren(e) i Arbeidsoppgaver knyttet til en eventuell opsjon vil være innenfor de oppgavene som er som er beskrevet under D.2.2. D.2.4 Økonomisk ramme Anskaffelsen har en samlet anslått økonomisk ramme på inntil NOK eksklusiv moms og opsjon. Anslått økonomisk ramme for en eventuell opsjon på forlengelse i 2015, jf. D.2.3, er inntil NOK eksklusiv moms. D.2.5 Tidsplan og tilhørende frister Forventet oppstart for oppdraget er i løpet av mai 2014, med avslutning innen 31. desember 2014 og med mulig opsjon for videre arbeid i D.2.6 Møter og kommunikasjon Møteomfang vil tilpasses behovene i oppdraget. Anslagsvis forventes det 5-6 møter av inntil en dags varighet under del 1 og 2-3 halvdagsmøter under del 2. Tilbyder må ha mulighet til å delta på møter tilpasset behov hos oppdragsgiver, enten hos oppdragsgiver eller tilbyder. Side 19 av 23

20 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del E E Svardokumenter I dette kapittelet redegjøres for hvordan opplysningene skal presenteres i tilbudet. Tilbyder skal fylle ut vedlagte skjemaer. Attester for skatt og merverdiavgift er standardiserte dokumenter. E.1 Tilbudsopplysninger Følgende dokumenter ligger til grunn for tilbudet Punkt i konkurransegrunnlaget Komplett konkurransegrunnlag som utsendt av oppdragsgiver Del A-E med vedlegg Spørsmål og svar i kunngjøringsperioden Punkt B.1.7 Dokumenter sendt av oppdragsgiver i ettertid Dokumentasjon som skal innleveres (i nedenfor angitte rekkefølge) og som sammen med tilbudsbrevet utgjør tilbudet Tilbudsbrev: a. Tilbudsbrevet skal være datert og signert av en person med nødvendig fullmakt til å binde tilbyderen, Tilbyders eget dokument (mal ikke utarbeidet) b. I tillegg bør tilbudsbrevet inneholde en innholdsfortegnelse over tilbudsbesvarelsen og vedlagt dokumentasjon, og c. Eventuelle forbehold skal framgå av tilbudsbrevet, jf. B Skatteattest fra kommunekasserer (kemner) Skatteattest fra skattekontor i fylket HMS egenerklæring En liste over firmaets viktigste relevante leveranser og utførte oppdrag de siste 3 år, herunder opplysninger om oppdragets verdi, tidspunkt, navnet på den offentlige eller private mottaker og referanseperson. Det skal redegjøres for minimum 3 referanseoppdrag. Erklæring(er) om solidaransvar for arbeidsfellesskap (hvis aktuelt for tilbyder) B.2.1/E.2 B.2.1/E.2 B.2.1/E.2 B.2.2. Tilbyders eget dokument (mal ikke utarbeidet), jf. punkt Side 20 av 23

21 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del E B.2.3 Forpliktelseserklæring eller tilsvarende for underleverandører (hvis aktuelt for tilbyder) Tilbyders eget dokument (mal ikke utarbeidet), jf. punkt B.2.4 Prisskjema B.3/E.4 CV for tilbudt personell B.3 Referanser for tilbudt personell B.3 E.2 Dokumentasjon på tilbyders kvalifikasjoner/firmakvalifikasjon Her setter tilbyder inn dokumentasjon på kravene i punkt B.2.1. E.3 Beskrivelse av tildelingskriteriene Her setter tilbyder inn dokumentasjon på kriteriene i punkt B.3 E.4 Pris Prisevalueringen vil skje på grunnlag av timepris. Prisene skal være i NOK, ekskl. mva. Følgende prisskjema skal benyttes av tilbyder, spesifisert på den eller de deler det leveres tilbud på: Del 1: Navn på personell Spesialkompetanse, dersom særskilt kompetanse på delområder innenfor oppdraget Timepris (ekskl. mva.) Anslått andel av oppdragets del 1 i % Side 21 av 23

22 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del E Del 2: Navn på personell Spesialkompetanse, dersom særskilt kompetanse på delområder innenfor oppdraget Timepris (ekskl. mva.) Anslått andel av oppdragets del 2 i % Side 22 av 23

23 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - vedlegg Vedlegg 1 Administrative bestemmelser 1. Kontaktpersoner Alle henvendelser vedrørende Kontrakten skal rettes til: Kontaktpersoner: Telefon: Mobiltlf.: E-post: Henrik Vold [Leverandørens kontaktperson] Kommunikasjon vedrørende Kontrakten skal rettes til partenes kontaktpersoner. Henvendelser skal besvares uten unødig opphold. Dersom det blir endringer i kontaktinformasjonen ovenfor plikter partene å informere hverandre skriftlig om dette uten ugrunnet opphold. Side 23 av 23

Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser

Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser Dokumentets dato: 15.10.2013 Saksnummer: [2011021865] Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 E Svardokumenter I dette kapittelet redegjøres for hvordan opplysningene skal presenteres i tilbudet. Tilbyder skal

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Rammeavtale Konkurransegrunnlag

Rammeavtale Konkurransegrunnlag Rammeavtale Konkurransegrunnlag Kjøp av Ingeniørgeologisk og tunnelteknisk rådgivning Dokumentets dato: 17.01.2014 Saksnummer: 2013140522 Side 1 av 21 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Strategi-, veg- og transportavdelingen Rådgiver innen transportanalyse og gjennomføring av transportanalyser for KVU Kryssing av Oslofjorden Dokumentets

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av sekretariat for sykkelbynettverket. Dokumentets dato: Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Kjøp av sekretariat for sykkelbynettverket. Dokumentets dato: Saksnummer: Konkurransegrunnlag Kjøp av sekretariat for sykkelbynettverket Dokumentets dato: 13.06.2013 Saksnummer: 2013055428 Side 1 av 20 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Internasjonale retningslinjer for iverksetting og valg av rensetiltak for forurenset vann fra veg under anleggsperiode og drift Dokumentets dato: 20.06.2012

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen [fyll inn enhet] Oppdragsgiver Dokumentets dato:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Dokumentets dato: 3.5.2012 Saksnummer: 2010/193636 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av

Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av Byggherrepersonell til prosjektene E16 Sandvika Skaret / Høvik stasjon og E18 Ørje - Vinterbro Dokumentets dato: 15.2.2013 Saksnummer: 2013/19707 Side 1 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag for administrative tjenesteanskaffelser

Konkurransegrunnlag for administrative tjenesteanskaffelser Konkurransegrunnlag for administrative tjenesteanskaffelser Kjøp av prosessleder til prosjektet «ny jord» og bistand/rådgivning E18 Ørje - Vinterbro Saksnummer: 2015020858 Dokumentets dato: 23.03.2015

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag - Prekvalifisering

Kvalifikasjonsgrunnlag - Prekvalifisering Kvalifikasjonsgrunnlag - Prekvalifisering Kjøp av refleksprodukter Dokumentets dato: 09.04.2014 Saksnummer: 2014023673 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Informasjon om anskaffelsen...

Detaljer

Rammeavtale med minikonkurranse - avropsmal

Rammeavtale med minikonkurranse - avropsmal Rammeavtale med minikonkurranse - avropsmal Kjøp av FoU tjenester innen trafikksikkerhet, tittel på minikonkurransen og Statens vegvesen, [enhet]] Saksnummer: 2015001264 Dokumentets dato: [dd.mm.åååå]

Detaljer

Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av byggeleder til prosjektet Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund Dokumentets dato:

Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av byggeleder til prosjektet Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund Dokumentets dato: Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av byggeleder til prosjektet Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund Dokumentets dato: 29.04.2014 Saksnummer: 2014042144 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS.

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS. Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS. Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021733 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Dokumentets dato: 2012 02 03 Saksnummer: 2012012687 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av kompetansebistand på Oracle-produkter til Autosys-prosjektet. Dokumentets dato: Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Kjøp av kompetansebistand på Oracle-produkter til Autosys-prosjektet. Dokumentets dato: Saksnummer: Konkurransegrunnlag Kjøp av kompetansebistand på Oracle-produkter til Autosys-prosjektet Dokumentets dato: 12.12.2013 Saksnummer: 2013144954 Side 1 av 19 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Dokumentets dato: 7.2.2012 Saksnummer: 2011163998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt mellom XXXX ( Tilbyder ) og Statens vegvesen Vegdirektoratet ( Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Dokumentets dato: 19.02.2013 Saksnummer:2013003509 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale GNSS-instrumenter, totalstasjoner, nivellerer, GNSS/GIS løsning og GNSS for VegReg

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale GNSS-instrumenter, totalstasjoner, nivellerer, GNSS/GIS løsning og GNSS for VegReg Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale GNSS-instrumenter, totalstasjoner, nivellerer, GNSS/GIS løsning og GNSS for VegReg Dokumentets dato: 17. januar 2013 Saksnummer: 2012139467

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø.

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø. Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region nord Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av

Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av Tunnelgeologer for prosjekt E39 Rogfast Dokumentets dato: 01.09.2015 Saksnummer: 2015087998 Side 1 av 21 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av Busstransport i forbindelse med Jubileum Dokumentets dato: Saksnummer: Sveisnummer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av Busstransport i forbindelse med Jubileum Dokumentets dato: Saksnummer: Sveisnummer Konkurransegrunnlag Kjøp av Busstransport i forbindelse med Jubileum 2014 Dokumentets dato: 21.02.14 Saksnummer: Sveisnummer 2014-020666 Side 1 av 12 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - Innholdsfortegnelse

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) Og Statens vegvesen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester RAMMEAVTALE OM LEVERING AV FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS mellom ( Leverandør ) og Statens

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 01.02.2016 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for rammeavtale om kjøp av juridiske tjenester kontrakts /entrepriserett. Prosessoppdrag og rådgivning

Konkurransegrunnlag. for rammeavtale om kjøp av juridiske tjenester kontrakts /entrepriserett. Prosessoppdrag og rådgivning Konkurransegrunnlag for rammeavtale om kjøp av juridiske tjenester kontrakts /entrepriserett. Prosessoppdrag og rådgivning Dokumentets dato: 26. mai 2010 Saksnummer: 2010108796 Innholdsfortegnelse: Del

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Konkurransegrunnlag

Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Konkurransegrunnlag Kjøp av: Rådgivings- og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg Dokumentets dato: 9. januar 2015 Saksnummer: 2014/142240

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Konsulentbistand for gjennomføring av Interreg-prosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) mellom

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Lakseoppsyn og skjøtsel i verneområder på Sør-Trøndelagskysten, primært i Fosenregionen» Tilbudsfrist: 22.5.2014 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Direktoratet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale Konsulentbistand Geodataseksjonen Region sør mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Måling av støvproduksjon ved bruk av ulike pigger i vinterdekk mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør )

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

[Fyll inn leverandør]

[Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rådgivende ingeniørtjenester Statens vegvesen Region sør, avdeling Buskerud mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør

Detaljer

ETT-TRINNS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFORESPØRSEL MED KONKURRANSEREGLER

ETT-TRINNS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFORESPØRSEL MED KONKURRANSEREGLER Ett-trinns konkurranse med forhandlinger - GJELDER FRA: REV.NR.: 3.00 SIDE 1 av 14 ETT-TRINNS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFORESPØRSEL MED KONKURRANSEREGLER 501578 RYKKINN SKOLE AVD. BERGER JURIDISK

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen

AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen Statens vegvesen Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen MELLOM [Fyll inn leverandør]

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND Saksnr.: 14/00072 Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Om Fredskorpset... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER ETTER NS 8401 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER ETTER NS 8401 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE PROSJEKT 2455236 ISKURAS TILBUD 450601 ISKURAS FORLEGNINGS- OG OPPHOLDSDEL UTARBEIDELSE AV FORPROSJEKT KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER ETTER NS 8401 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Administrasjon av opplæringssamlinger 2017

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Administrasjon av opplæringssamlinger 2017 KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Om avtalen... 3 2.1 Avtalen vil omfatte... 3 2.2 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 3 Om konkurransen... 3 3.1 Prosedyre... 3 3.1.1 Taushetsplikt...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region Vest

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region Vest Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 12/470 04.05.2012 Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA [2006] Del II) Sak (12/470)

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for administrative tjenesteanskaffelser

Konkurransegrunnlag for administrative tjenesteanskaffelser Konkurransegrunnlag for administrative tjenesteanskaffelser Kjøp av konsulenttjenester 2 kontrollingeniører til tunnel Saksnummer: 2015025573 Dokumentets dato: 27.02.2015 Versjon 1.7 sist revidert 09.02.2015

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Periferiprodukter; skrivere, skannere og A4 multifunksjonsskrivere med tilhørende tjenester

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Periferiprodukter; skrivere, skannere og A4 multifunksjonsskrivere med tilhørende tjenester Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Periferiprodukter; skrivere, skannere og A4 multifunksjonsskrivere med tilhørende tjenester Dokumentets dato: 03.05.2013 Saksnummer: 2013050712 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer