Notater Bjørn Mathisen. Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2001 J/J. Seksjon for Arbeidsmarkedsstatistikk Emnegruppe: 0601

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater 2003. Bjørn Mathisen. Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2001 J/J. Seksjon for Arbeidsmarkedsstatistikk Emnegruppe: 0601"

Transkript

1 Notater 2003 m o u 1 Bjørn Mathsen Flyktnnger og arbedsmarkedet 4. kvartal 2001 E J/J Seksjon for Arbedsmarkedsstatstkk Emnegruppe: 0601

2

3 Sammendrag I underkant av 3000 flere flyktnnger* var jobb ved utgangen av november 2001 enn ved samme tdspunkt året før. I samme perode økte tallet på regstrerte helt arbedsledge flyktnnger med 593 personer, mens antallet tltaksdeltakere ble redusert med 611. I 4. kvartal 2001 hadde 41,7 prosent av alle flyktnnger alderen år et arbedstakerforhold, mot 40,3 prosent året før, en nedgang på 1,7 prosentpoeng. Sterkest vekst sysselsettngen blant de største flyktnnggruppene hadde flyktnngene fra Irak. Den største nedgangen hadde flyktnngene fra Etopa. Andelen flyktnnger arbed varerer betydelg med landbakgrunn. Høyest yrkesdeltakelse har flyktnnger fra Chle og Sr Lanka. Dsse to gruppene har en arbedstakerprosent på nvå med den for hele befolknngen samlet. Lavest andel arbed fnner v blant somalske og rakske flyktnnger. Som for de norskfødte, er arbedstakerprosenten for flyktnngene høyere blant menn enn kvnner. Denne kjønnsforskjellen er mer markant blant flyktnnger enn for totalbefolknngen, men har utjevnet seg betydelg løpet av de sste årene. I 2001 hadde 44,9 prosent av de mannlge og 37,1 prosent av de kvnnelge flyktnngene et arbedstakerforhold. Den største kjønnsforskjellen sysselsettngsnvå er det blant flyktnnger fra Irak og Somala, mens forskjellen var mnst blant flyktnngene fra Iran og Vetnam. Botd og bosettngstdspunkt er, ved sden av den generelle konjunkturstuasjonen, svært vktg for nvået på sysselsettngen blant flyktnnger (og nnvandrere generelt). Arbedstakerprosenten blant flyktnnger varerer betydelg med bostedsfylke. Yrkesdeltakelsen blant flyktnnger var høyest Akershus og Sogn og Fjordane, mens den er lavest Nordland og Nord- Trøndelag. De fleste flyktnnggrupper har et høyere ledghets- og tltaksnvå enn totalbefolknngen. Per 4. kvartal 2001 var 8,8 prosent av flyktnngene regsteret enten som helt ledg eller på arbedsmarkedstltak. Den høyeste bruttoledgheten (ledge + tltak) fnnes blant rakske og somalske flyktnnger, mens den er lavest blant de som kommer fra Chle. * A\ de bosatt etter 1986.

4 1. Innlednng 1.1 Innhole! notatet I dette notatet presenteres arbedsmarkedsstatstkk for flyktnnger alderen år som var bosatt Norge pr. 4. kvartal (november) Statstkken gjelder flyktnnger regstrert som arbedstakere, helt arbedsledge eller på arbedsmarkedstltak. 1.2 Defnsjon av flyktnng En flyktnng er denne statstkken defnert som en person med utenlandsk fødeland bosatt Norge, som har fått nnvlget opphold landet som flyktnng eller fått oppholdstllatelse på humantært grunnlag. Famlegjenforente tl dsse personene blr også regnet som flyktnnger. Med flyktnngkull mener v flyktnnger som ble bosatt en kommune en gtt perode. 1.3 Omfang på statstkken Statstkken over flyktnnger omfatter de som var regstrert som bosatt som hadde vedtak om bosettng en kommune peroden Norge pr. november 2001, og 1.4 Datagrunnlag Arbedsledghetsstatstkken og statstkken for personer på arbedsmarkedstltak bygger på data fra Arbedsdrektoratets regster over personer regstrert som helt arbedsledge eller på arbedsmarkedstltak ved arbedskontorene. Arbedstakerstatstkken bygger på tall fra arbedstakerregsteret som Rkstrygdeverket og trygdekontorene er ansvarlg for. Regsteret holdes a jour ved at arbedsgverne er pålagt å sende meldng tl trygdekontoret hver gang et arbedsforhold starter eller opphører. Arbedstakerstatstkken gr tall for alle som er sysselsatt som arbedstakere (ansatte), unntatt verneplktge og helt kortvarge ansettelsesforhold. I tllegg mangler v tall for selvstendg nærngsdrvende og famlearbedere for at statstkken skal dekke alle sysselsatte. Opplysnngene om hvem som er flyktnnger er hentet fra Utlendngsdrektoratets flyktnngregster (FLYREG). Opplysnngene om fødeland, kjønn, alder og bostedsfylke er hentet fra Statstsk sentralbyrås Befolknngsstatstkksystem. 2

5 1.5 Om vurderng av tallmateralet Sammenlgnng avflyktnnger med nnvandrere alt og alle bosatte I denne rapporten gjør v enkelte sammenlgnnger mellom flyktnnger og 1. generasjonsnnvandrere alt/hele befolknngen, alderen år. Statstkken over 1. generasjonsnnvandrere (heretter omtalt som nnvandrere 1 ) omfatter alle som er defnert som nnvandrer, uavhengg av hvlket tdspunkt personene ble bosatt Norge. Statstkken over alle bosatte Norge omfatter hele befolknngen, uavhengg av tdspunktet de ble bosatt. Dette betyr at alle nnvandrere/alle bosatte er med datagrunnlaget mens bare en gruppe av flyktnngene (de som ble bosatt en kommune en gang mellom 1987 og 2001) er med. Dette er en vktg årsak tl at en kke uten vdere kan sammenlgne tallene for flyktnnger med tallene for nnvandrere/alle bosatte. Det er trolg at flyktnngene som ble bosatt før 1987 gjennomsntt har en lavere arbedsledghets- og tltaksprosent og en høyere arbedstakerandel, enn de som ble bosatt 1987 og senere. Dette betyr at statstkken som her presenteres kke gr et fullstendg blde av arbedsmarkedsstuasjonen for alle flyktnnger som er bosatt Norge. Konsekvenser av at enkelte grupper omfatter svært få personer En del arbedstaker-, arbedsledghets- og tltaksprosenter er beregnet for svært små grupper tabellene, noe som kan medføre stor varasjon fra år tl år. Særtrekk vedflyktnngene og ved statstkken som er utarbedet ) Mange flyktnnger, speselt de helt nyankomne, er en første tlpasnngsfase tl det norske samfunn og arbedsmarked. I denne fasen er mange beskjeftget med norskopplærng, og en relatvt stor andel av flyktnngene deltar på ulke arbedsmarkedstltak. Flyktnngene er en prortert gruppe arbedsmarkedspoltkken. De gs derfor fortrnnsrett tl enkelte tlrettelagte tltak for å bl bedre kvalfsert for arbedsmarkedet. ) Beregnngen av botd for flyktnnger denne rapporten er ulk beregnngen av botd for nnvandrere den ordnære arbedsmarkedsstatstkken. Flyktnngene er fordelt kull etter hvlket år de ble bosatt en kommune. I den ordnære arbedsmarkedsstatstkken for nnvandrere beregnes botd fra første regstrerte oppholdsdato Norge. Denne datoen vl være før datoen for når flyktnngene bosetter seg en kommune. En del flyktnnger ( hovedsak asylsøkere) har vært på statlg mottak tden for de ble bosatt en kommune, mens andre flyktnnger ( hovedsak overførngsflyktnnger og famlegjenforennger tl dsse) er bltt bosatt drekte en kommune. Som en følge av dette har en del flyktnnger en vss botd Norge som kke er regstrert statstkken, og denne botden kan varere flyktnnggrupper mellom. En flyktnng med ett års beregnet botd denne statstkken kan derfor være regstrert med for eksempel to års botd den ordnære arbedsmarkedsstatstkken for nnvandrere. V har kke gjort en kontroll av dsse forskjellene, men det er grunn tl å tro at de en del tlfeller kan utgjore ett. kanskje to års beregnet botd. 1 I arbedsmarkedsstatstkken har man valgt a ta utgangspunkt 1. generasjonsnnvandrer nar man skal beskme nnvandrerbefolknngens stuasjon på arbedsmarkedet. Personer født Norge av to utenlandstodte foreldre (tdlgere omtalt som 2. generasjonsnnvandrere) er kke tatt med tallmateralet. 3

6 2. Presentasjon av tallmateralet Antallet flyktnnger alderen år som har bltt bosatt en kommune årene etter 1986 utgjorde personer 4. kvartal Dette er en øknng på underkant av personer forhold tl samme tdspunkt Klart størst øknng tallet på flyktnnger yrkesaktv alder (16-74 år) har det vært blant dem som kom fra Irak og Somala. Fgur 2.1 Endrng antallet flyktnnger alderen år fra 2000 tl Utvalgte fødeland. " Vekst antall personer yrkesaktv alder (16-74 år) fra et år tl et annet skyldes som regel enten økt nnvandrng og/eller en aldersforskyvnng (for hvert observasjonsår rykker det eldste fødselskullet ut og et nytt fødselskull kommer nn som det yngste). Redusert utvandrng og dødshyppghet vl selvfølgelg også ha betydnng for vekst tallet på personer yrkesaktv alder. 4

7 Tabell 2.1 Flyktnnger alderen år som ble bosatt en kommune en gang årene 1987 tl 2001, etter fødeland og kjønn. Alle land med flere enn 100 personer. 4.kvartal 2001 og Menn 2000 Kvnner Menn Kvnne Bosna-Heregovna Irak Iran Somala Jugoslava Vetnam Sr Lanka Chle Etopa Tyrka Kroata Afghanstan Lbanon Pakstan Syra Polen Ertrea Sudan Ghana Algere Colomba Inda Kenya Rwanda Uganda Romana Zare Russland ~ Bl 2.1 Flyktnnger fordelt etter bosettngskull Åtte prosent av flyktnngene ble bosatt en kommune lopet av året Vel 17 prosent ble bosatt toårsperoden og 7 prosent prosent ble bosatt årene I perodene og ble henholdsvs hele 19 og 11 prosent av flyktnngene bosatt kommunene. 16 prosent av flyktnngene ble bosatt årene , mens 12 prosent ble bosatt Hvs v tar utgangspunkt de enkelte kullene, er det store varasjoner mellom de ulke fødeland. V fnner f.eks. hele 95 prosent av de hlenske flyktnngene årskullet 1990 eller tdlgere, mens flyktnngene fra Bosna-Heregovna er konsentrert om året , da ble 81 prosent bosatt. 40 prosent av somalerne ble bosatt Arskullene kan dessuten være forskjellg sammensatt med tanke på kjønn og alder. Flyktnngenes utdannngsnvå og yrkeskompetanse vl også kunne varere med årskull og fødeland. Når man vurderer stuasjonen på arbedsmarkedet for flyktnngene som er bosatt peroden fordelt etter fødeland, er det derfor vktg å ta hensyn tl varasjoner nnvandrngen fra år tl år. 5

8 2.2 Flyktnnger fordelt etter kjønn og alder Andel menn blant flyktnngene yrkesaktv alder er noe høyere enn befolknngen for øvrg (hhv. 58 og 42 prosent menn og kvnner). I 2001 var det en høyere andel kvnner enn menn blant flyktnngene fra Bosna-Heregovna, Vetnam og Polen. Den høyest mannsandelen blant de største flyktnnggruppene har flyktnngene fra Irak. 74 prosent av de rakske flyktnngene er menn. I tllegg tl Irak har også Sr Lanka og Iran en mannsandel på over 60 prosent. Det er vktg å ta hensyn tl alders- og kjønnsfordelngen blant flyktnngene når man skal vurdere yrkesdeltakelse, ledghets- og tltaksnvå. I befolknngen generelt er det slk at yrkesdeltakelsen er lavere for kvnner enn menn, og lavere for de yngste og eldste aldersgruppene. Hvs den norskfødte del av befolknngen hadde hatt den samme kjønns- og aldersfordelng som flyktnngpopulasjonen, vlle bldet av at flyktnnger har lavere yrkesdeltakelse og høyere ledghetsprosenter enn totalbefolknngen vært betydelg forsterket. 2.3 Flyktnnger som er arbedstakere I 4. kvartal 2001 var det flyktnnger alderen år som hadde et arbedstakerforhold. Dette er en øknng på eller 14 prosent forhold tl samme tdspunkt året før. Den største øknngen tal let på arbedstakere var det blant flyktnngene fra Irak. Det var også en betydelg øknng antallet arbedstakere fra henholdsvs Somala, Iran, Afghanstan og det tdlgere Jugoslava. V har dette tallmateralet kke kontrollert for at enkelte personer kan være defnert som både arbedstaker og deltaker på ulke sysselsettngstltak. Pr. 4. kvartal 2001 var det flest arbedstakere som er flyktnnger blant dem som kom fra Bosna- Heregovna, Irak, Iran, og Sr Lanka. For å kunne sammenlgne landgrupper er det nteressant å ta utgangspunkt hvor mange personer det er nnenfor hver flyktnnggruppe som er arbed, sett forhold tl det totale antallet personer gruppen. Dette målet på yrkesdeltakelse kaller v denne sammenheng for «arbedstakerprosenten». Totalt 41,7 prosent av alle flyktnngene yrkesaktv alder var regstrert som arbedstakere Dette er en øknng på 1,4 prosentpoeng forhold tl samme perode året før. Blant de store flyktnnggruppene var øknngen størst for flyktnnger fra Irak. Størst nedgang arbedstakerprosenten hadde flyktnngene fra Etopa. Ellers var det lten eller ngen endrng arbedstakerprosenten blant de største flyktnnggruppene. Det er relatvt store varasjoner nvået på sysselsettngen når v tar utgangspunkt de enkelte fødeland. Størst yrkesdeltakelse er det blant flyktnngene fra Chle og Sr Lanka. Arbedstakerprosenten for flyktnnger fra Sr Lanka og Chle er på samme nvå som for alle bosatte. Lavest arbedstakerprosent har de som kommer fra Somala og Irak. 6

9 Fgur 2.2 Endrnger arbedstakerprosenten fra 2000 tl 2001 for flyktnnger, nnvandrere alt og alle bosatte. Utvalgte fødeland. Bosna- Heregovna H Flyktnng alt Vetnam Jugoslava WM Alle bosatte Chle Innvandrere alt Somala Iran Sr Lanka Tyrka Etopa M^^^BHB Irak -5 0 Endrng prosentpoeng Fgur 2.3 Arbedstakerprosenlen for flyktnnger, nnvandrere alt og alle bosatte. Utvalgte fødeland 4. kvartal Chle Sr Lanka Bosna-Heregovna Vetnam Jogoslava Etopa Iran Tyrka Irak Somala Flyktnng alt Innvandrere alt Alle bosatte Arbedstakerprosent 7

10 2.4 Arbedstakerprosenten etter bosettngsår (flyktnngkull) Botd og bosettngstdspunkt Norge er vktg med tanke på nvået på sysselsettngen blant flyktnnger (og nnvandrere). Yrkesdeltakelsen var 4. kvartal 2001 klart lavest for de nyankomne flyktnngene. 19,6 prosent av flyktnngene som ble bosatt en kommune 2001 var arbed ved utgangen av året. Men som man ser tabell 2.2 har arbedstakerprosenten for førsteårsbosatte flyktnnger vært stgende de sste årene. Yrkesdeltakelsen var 2001 høyest for de som ble bosatt 1987 og Som man ser av tabell 2.2 er arbedstakerprosenten lav for de første årene flyktnngene er bosatte Norge. Det er mange årsaker tl at flyktnngene har vanskelgheter med å få arbed den første tden de lever Norge. Språkproblemer er trolg en vktg årsak. Det kan dessuten være vanskelg å få tlpasset utdannng og yrkeskompetanse fra hjemlandet tl norske forhold. Flyktnngene vl trolg begynnelsen av deres opphold Norge også mangle kjennskap tl norsk kultur og arbedslv og vl befnne seg en første tlpasnngsfase tl det norske samfunn og arbedsmarked. I denne fasen er mange beskjeftget med norskopplærng, og relatvt mange vl etter hvert delta på ulke arbedsmarkedstltak for å bl bedre kvalfsert for arbedsmarkedet. I vurderngen av utvklngen arbedstakerprosenter for flyktnnger er det vktg å ta hensyn tl varasjoner nnvandrngen fra år tl år. I år med særlg stor nnvandrng fra et land, vl arbedstakerprosenten for dette landet falle. På slutten av 80-tallet utgjorde for eksempel ranere og hlenere den største gruppen av flyktnnger, mens det var flest flyktnnger fra Vetnam og Somala først på 90-tallet. Senere har flyktnngene fra Balkan utgjort en stor del av flyktnngene bosatt Norge. I 1994 kom det mange flyktnnger fra Bosna-Heregovna, mens det 1999 kom mange fra Jugoslava (Kosovo). Tabell 2.2 Flyktnnger alderen år som er arbedstakere etter flyktnngkull. I prosent av personer alt. 4. kvartal lyktnng] :u. ABSOLUTT TALL I PROSENT alt ,8 40,3 41, , ,0 31, ,3 19,1 29, ,5 23,8 30, ,9 23,9 27, ,1 35,4 37, ,9 41,3 43, ,4 53,0 54, ,4 39,9 40, ,4 44,1 43, ,1 45,6 45, ,1 46,4 46, ,2 50,1 49, ,2 51,6 51, ,3 56,2 54,2 8

11 2.5 Arbedstakerprosenter etter kjønn og alder Som for de norskfødte, er arbedstakerprosenten for flyktnnger høyere blant menn enn kvnner, men forskjellen er lkevel mer markant enn for nordmenn. I 4. kvartal 2001 hadde 44,9 prosent av de mannlge og 37,1 prosent av de kvnnelge flyktnngene et arbedstakerforhold. Innenfor alle flyktnnggrupper var yrkesdeltakelsen høyere for menn enn kvnner. Størst yrkesdeltakelse blant mennene fnner v blant de som kommer fra Sr Lanka. Chlenske kvnner hadde høyest arbedstakerprosent blant kvnnene. Den laveste arbedstakerprosenten, både for menn og kvnner, fnner v blant flyktnngene fra Irak og Somala. For dsse to landene fnner v også den største kjønnsforskjellen sysselsettngsnvå. Kjønnsforskjellen var mnst blant ranere og vetnamesere (vedleggstabell 2 og 3). Forskjellene yrkesdeltakelsen mellom kjønnene blant flyktnngene har vært relatvt stor, men den har utjevnet seg betydelg løpet av de sste årene. Yrkesdeltakelsen flyktnngpopulasjonen økte blant både menn og kvnner fra året før. For befolknngen som helhet var det en svak nedgang arbedstakerprosenten som var sammensatt av en lten nedgang for menn og en lten oppgang for kvnner. For nnvandrere generelt var det en oppgang for både menn og kvnner. Størst for menn. Totalt økte arbedstakerprosenten med 2,0 prosentpoeng blant mannlge flyktnnger sste år. For menn befolknngen som helhet var det en nedgang på 0,2 prosentpoeng. Blant hele gruppen menn som er nnvandrere var det en øknng på 0,6 prosentpoeng. Arbedstakerprosenten for flyktnngkvnner økte med 0,3 prosentpoeng sste år, mens den økte med 0,1 prosentpoeng for kvnner befolknngen som helhet og med 0,1 for nnvandrerkvnner. Med utgangspunkt de enkelte flyktnngegrupper, var veksten sysselsettngen blant mannlge flyktnnger størst for de fra Irak. Menn fra Etopa hadde størst tlbakegang arbedstakerprosenten. Blant kvnnene økte arbedstakerprosenten for flyktnnger mest for de fra Bosna-Heregovna. Den største tlbakegangen var blant kvnnelge flyktnnger fra Iran. 9

12 Fgur 2.4 Flyktnnger alderen år som er arbedstakere etter kjønn. Prosent av personer alt. Utvalgte fødeland. 4. kvartal Arbedstakerprosent Yrkesdeltakelsen blant flyktnnger er lavere nnenfor alle aldersgrupper sammenlgnet med totalbefolknngen og nnvandrere alt (tabell 2.3). Blant flyktnnger var oppgangen arbedstakerprosenten størst for de alderen. Totalt økte arbedstakerprosenten for flyktnnger denne aldersgruppen med 2,2 prosentpoeng. For flyktnngene mellom 25 og 54 år var det en øknng på 1,5 prosentpoeng, mens det var en øknng på 0,5 prosentpoeng for de yngste arbedstakerne (). Tabell 23 Arbedstakerprosenten for alle bosatte, nnvandrere alt og flyktnnger alt fordelt etter alder. 4. kvartal 2000 og år år år Alle bosatte 61,1 60,8 49,0 47,7 74,6 74,3 36,7 37,7 Innvandrere 50,9 51,3 39,7 39,7 56,9 57,3 33,4 33,8 Flyktnnger 40,3 41,7 34,0 34,5 45,2 46,7 10,4 12,6 10

13 2.6 Arbedstakere fordelt etter bostedsfylke 29,9 prosent av flyktnngene som er arbed er bosatt Oslo. Tlsvarende tall for nnvandrere generelt er 32 prosent, mens 12 prosent av de norskfødte arbedstakerne er bosatt hovedstaden. Det er særlg grad de afrkanske flyktnngene som er bosatt Oslo. I 4. kvartal 2001 var omlag halvparten av de afrkanske flyktnngene som hadde en jobb bosatt Oslo. Flyktnngene fra Bosna-Heregovna og Jugoslava er sterkest underrepresentert hovedstaden. En stor andel av arbedstakerne som er flyktnnger fra Iran er bosatt Akershus (se vedleggstabell 8), mens arbedstakerne fra Tyrka er den mest overrepresenterte gruppen Rogaland og Sør-Trøndelag. I Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Fnnmark fnner v en relatvt stor del av flyktnngene fra Sr Lanka. I Hordaland og Vest-Agder fnner v relatvt mange hlenske arbedstakere. 2.7 Arbedstakerprosent etter bostedsfylke Sev om mange av flyktnngene er bosatt Oslo, så er det flere fylker der yrkesdeltakelsen blant flyktnngene er større enn hovedstaden. Den høyeste arbedstakerprosenten 2001 fnner v Akershus. Deretter følger Sogn og Fjordane. Lavest yrkesdeltakelse har flyktnnger bosatt Nordland og Nord-Trøndelag. Fgur 2.5 Arbedstakerprosenter etter bostedsfylke. Flyktnnger alt. 4.kvartal Arbedstakerprosent Sogn og Fjordane More og Romsdal 11

14 2.8 Nærngsfordelngen blant flyktnnger I forhold tl resten av arbedstakerne er flyktnnger speselt overrepresentert nærngene nærngs- og nytelsesmddelndustr, hotell- og restaurantvrksomhet og forretnngsmessg tjenesteytng, derunder rengjørngsvrksomhet (se vedleggstabell 5). Det er ngen vesentlge endrnger nærngsfordelngen fra foregående år. Det er store varasjoner nærngstlknytnng de enkelte fødeland mellom. Relatvt mange av flyktnngene fra, Vetnam og Sr Lanka arbeder nærngs- og nytelsesmddelndustren. Totalt arbedet 14,2 prosent av arbedstakerne fra Irak denne ndustren Tallene for Vetnam og Sr Lanka var 11,1 og 10,6 prosent. Blant alle arbedstakere Norge samlet var tl sammenlgnng 2,7 prosent av arbedstakerene sysselsatt denne nærngen. Flyktnnger er betydelg underrepresentert nnen bygge- og anleggsvrksomhet, med unntak for flyktnnger fra Bosna-Heregovna og Jugoslava. Dsse flyktnngene hadde en tlnærmet lk andel arbedstakere nnenfor bygge- og anleggsvrksomhet som befolknngen som helhet (6,5 prosent). Innen hotell- og restaurantvrksomhet er flyktnnger sterkt overrepresentert. 22,6 prosent av flyktnngene fra Tyrka arbedet denne nærngen 2001 mot 3,2 prosent av befolknngen totalt. Det samlede tallet for flyktnnger var 10,7 prosent. Annen foretnngsmessg tjenesteytng som bl.a. nkluderer rengjørngsvrksomhet er en av nærngene med høyest overrepresentasjon av personer med flyktnngbakgrunn. Høyest andel denne nærngen har flyktnnger fra Sr Lanka og Somala med henholdsvs 22,9 og 21,7 prosent. Mange av de etopske og ranske flyktnngene er sysselsatt nnen helse- og sosaltjenesten. Hele 34,8 prosent av arbedstakerne fra Etopa og 27,1 prosent av de fra Iran fnnes nnenfor denne nærngen. Svakest representert denne nærngen er flyktnnger fra Vetnam (10,7 prosent) og Irak (10,9 prosent). For hele arbedsstyrken Norge er andelen 18 prosent, et nvå tlnærmet lk flyktnngene samlet sett. 2.9 Flyktnnger som er arbedstakere etter avtalt arbedstd pr. uke I 2001 hadde 67,4 prosent av de sysselsatte flyktnngene en heltdsjobb (30 tmer eller mer pr. uke). Dette nnebærer en lten øknng fra året før. Med utgangspunkt de enkelte nasjonalteter vser det seg at andelen som jobber heltd er lavest blant flyktnnger fra Somala (se vedleggstabell 13b). Høyest andel heltdsarbedende er det blant flyktnnger fra Vetnam. Andelen heltdsansatte mannlge og kvnnelge flyktnnger var på henholdsvs 76,9 og 51,4 prosent Det var flest bosnske, vetnamesske og hlenske menn som arbedet heltd Lavest andel hadde somalske og rakske menn. Blant kvnnene var heltdsandelen klart størst blant dem som kommer fra Vetnam. Lavest andel heltdsansatte var det blant kvnner fra Somala, etterfulgt av de fra Tyrka. 12

15 2.10 Flyktnnger som er regstrert som helt arbedsledge Ved utgangen av november 2001 var det regstrert helt arbedsledge flyktnnger. Dette er en oppgang på 593 personer forhold tl samme tdspunkt året før. Den største endrngen ledghetsprosent var for flyktnngene fra Tyrka. For flyktnngene fra bl a Etopa gkk den regstrerte ledgheten ned. Totalt 8,0 prosent av alle flyktnnger yrkesaktv alder (16-74 år) var regstrert helt ledg ved utgangen av november Det var opp 0,3 prosentpoeng sden tlsvarende tdspunkt året før. Det var en øknng ledghetsprosenten fra 2000 tl 2001 på 0,5 prosentpoeng for kvnner, mens det var en øknng på 0,1 prosentpoeng for menn. Ledghetsprosenten er allkevel fremdeles markant høyere for menn enn for kvnner, hhv. 9,3 og 6,2. Samtdg har v sett at mannlge flyktnnger har en høyere yrkesdeltakelse. Følgelg er andelen utenfor "regsterarbedsstyrken", det vl s summen av arbedstakere og regstrerte ledge, høyere blant kvnner enn blant menn. Det er bare blant flyktnngene fra Sr Lanka at ledghetsprosenten er høyere for kvnner enn for menn. Den høyeste regstrerte arbedsledgheten fnner v blant menn fra Somala og Tyrka. Blant kvnnene var ledgheten høyest for de fra Sr Lanka. Ledgheten for menn var lavest blant de fra Chle og Iran, mens ledgheten blant kvnnene var lavest for kvnner fra Irak og Somala. Fgur 2.6 Regstrerte helt arbedsledge flyktnnger, nnvandrere alt og alle bosatte etter kjønn. Utvalgte fødeland prosent av personer alt. 4. kvartal Alle bosatte Innvandrere alt Flyktnnger alt Jugoslava Bosna-Heregovna Tyrka Irak Iran Sr Lanka Vetnam Etopa Somala Chle Kvnner Menn Ledghetsprosent 13

16 2.11 Flyktnnger på ordnære arbedsmarkedstltak Det var en nedgang antallet flyktnnger som deltar på ordnære arbedsmarkedstltak fra 2000 tl Totalt flyktnnger var regstrert som deltakere på ordnære arbedsmarkedstltak ved utgangen av november Dette er en nedgang på 611 forhold tl samme tdspunkt året før. Nedgangen var relatvt jevnt fordelt mellom flyktnnggruppene. Størst nomnell nedgang antall tltaksdeltakere var det blant flyktnngene fra Bosna-Heregovna med 134 personer. (se vedleggstabell 12). Andelen flyktnnger på tltak utgjorde 3,6 prosent av flyktnngbefolknngen 4. kvartal 2001, en reduksjon på 1,6 prosentpoeng fra året før. De vetnamesske flyktnngene hadde størst prosentvse nedgang tallet på tltaksdeltakere. Tltaksprosenten fat fra 3,7 tl 1,5 målt prosent av vetnamesske flyktnnger yrkesaktv alder. Reduksjonen tltaksprosenten var ltt lavere for kvnner enn menn med 1,3 mot 1,7 prosentpoeng. For 4. kvartal 2001 var andelen tltaksdeltakere 3,9 prosent for menn og 3,2 prosent for kvnner. Klart høyest andel menn på tltak var det blant flyktnngene fra Irak, mens andelen var lavest blant menn fra Tyrka. Blant kvnnene var det relatvt flest på tltak fra Irak. Lavest andel hadde kvnnene fra Chle. 14

17 2.12 Total andel flyktnnger som er helt ledg eller på arbedsmarkedstltak («bruttoledghet») Totalt var 8,8 prosent av flyktnngene yrkesaktv alder regstrert enten som helt ledg eller på et ordnært arbedsmarkedstltak ved utgangen av november Dette er en reduksjon på ett prosentpoeng forhold tl året før. De fleste flyktnnggruppene hadde en lten øknng bruttoledgheten (ledge + tltak). Størst øknng hadde flyktnngene fra Irak. Fgur 2.7 Regstrerte helt arbedsledge og personer på ordnære arbedsmarkedstltak alderen år som er flyktnnger, nnvandrere alt og alle bosatte. I prosent av personer alt. Utvalgte fødeland. 4. kvartal Alle bosatte Innvandrere alt Flyktnnger alt Jugoslava osna-heregovna Iran Sr Lanka Vetnam Ledge Tltak Etopa Somala

18

19 Tabell 1. Arbedstakere alderen år som er flyktnnger etter fødeland, flyktnngkull og alder. I prosent av personer alt. 4. kvartal Bosna- SBR- OO 3ST - Jugo- Herje- tr- MELLOM EUROPA slava govna AMERIKA 1 I Tynna Irak Tran Vler.as AFFIFA Etopa Somala Chle I *lt flyktmngkull 01 I lt flyktnngkull flyktnngkull I «It Jlyktnngkull ,3 20, ,6 37,8 33,5 3,4 31,9 41, 5 11, 1 =. 23,2 30,3 31, 3 5,1 25, I 23,7 34, 2 5,8 17,3 5,8 8,6 18,0 3,6 50, , ,2 20,5 19,1 52, 9 8,7 LI ; 22, , 5 81,8 36, ,0 flyktnngkull flyktnngkull tlyktnngkull flyktnngkull ,3 58,7 27,6 66,6 53, 1 38, , ,7 7,1 57,2 69,4 16,8 50,0 43,6 7,5 45,6 51,5 14,3 44,6 29,2 21,4 38,8 4,3 51,1 43,1 7,5 46,9 48,1 12, , 3 33, 3 31,8 37,9 40,4 49, 5 51,6 ; , 3 54,7 25,0 53,1 32, , ,3 54, 3 33,3 52,0 33,3 63,6 69,4 51,4 59,9 38,8 67, 3 45, r flyktnngkull flyktnngkull flyktnngkull flyktnngkull flyktnngkull år flyktnngkull flyktnngkull ,2 1, 9 23,9 38, ,5 18, ,7 42, , ,8 41,5 46,3 45,5 38,3 52,7 19, , 2 13,9 75, ,9 32, 3 11, ,1 35,7 17,0 43,2 39, ,0 16,1 17,8 23,5 33,8 25, ,7 18,6 2,4 31,1 4, 3 48,5 52,4 22, , : 30,5 33, , , 5 43,7 65,2 13. : t 14,8 25,3 3,4 35, ,4 46,6 14,1 48,4 47, :?, : ,2 23,3 27,7 26,2 29,6 38, ,5 11,8 50,0 55,6 33,3 45,5 32,6 58, 3 61,1 39,6 39,7 46,5 50,0 50,0 a#, 9 57,4 61,S 39,9 «7,9 53, a 65.a 1) Tyrka medregnet

20 Tabell 2. Arbedstakere alderen år som er flyktnnger etter fødeland, flyktnngkull og alder. I prosent av personer alt. Menn. 4. kvartal Bosna- *P». : Her""..T., - Srl" la govma ASIA II TyrKa Lanka Irak Iran Vetnam AFRIKA Etopa Somala AMERIKA Chle SBR 34,9 IS-7«år 17.2 flyktnngkvn 01 25,5 20,8 54,4 42,9 43,8 35, , ,5 33,5 35,5 25,3 62,7 35, 1 46,2 28,0 27,1 28, ,9 34,4 10, S 22,5 14,8 21,6 100,0 flyktnngkvn , ,1 flyktnngkvn ,5 41,0 38,3 43,4 50,1 4 3,: 39,0 36, ,0 II " 41, 3 9,8 19,9 21, ,3 19, 1 32, 9 19,9 19, 1 18,0 16,7 40,5 41, ,9 39,3 3,0 51,5 62,5 55,1 49,5 2a,5 16,5 55, 9 54,5 flyktnmgkull ,1 39,0 55,1 38,1 12,5 flyktnngkvn ,2 17,1 22,2 53,1 40,0 61, flyktnmgkull ,a 34, , :4 : 59,7 41,2 43,9 36,5 "2,: 45,6 36,8 37,5 35,1 20,0 21,2 39,9 41, 1 52,9 3, ,7 36,2 38,9 33,3 38,4 14, 3 45,2 55, ,3 36, ,9 51,9 3 0,8 30,6 75,0 48,5 39,6 45, 3 36,3 45,2 35,2 67,5 49,1 33,1 52,9 37,7 29,5 40,7 32,0 52,4 flyktnngkull ^4 23^8 flyktnngkvn ,5 43,3 54,- 49,7 33,3 43,2 52,7 35, 3 55,3 29, 5 64,2 72,1 35,6 51,4 54,2 39,2 58,3 30,2 53,1 44,3 41,S 30,6 54,5 100,0 53,5 42,1 36,9 38,1 9, ,4 54,0 52,7 50,6 15,4 69,2 71,6 34, 0 47, 9 37,5 52,3 100,0 38, 3 36,4 33,3 35,3 41,7 63,1 34,8 42,6 MENN I ALT !< flyktnngkvn ,8 51,«46,0 31,2 21,7 20,3 45,2 42, 9 45,1 36,4 46,5 49,6 31,6 24, ,6 37, 3 68,3 19,7 1S.1 16,7 16,7 47,5 19,8 år flyktnngkvn \ ,5 3, ,5 22,6 29,2 27,0 33,3 5S-74 år 0, ,2 52,6 58,3 25,3 24, ,2 42, 9 21,4 14,5 26,9 14,3 73,3 27,1 45,5 33,3 50, 0 flyktnngkvn , ,3 flyktnngkvn , , , , ,9 42,9 25, 0 29,4 25,0 32, ,0 66,5 39,1 40,5 42, 1 52,2 37,1 25,6 63,2 63,2 52,9 17^9 flyktnngkvn , ,3 42,2 46,9 45,2 19,5 8,5 31,6 29,6 51,3 62,2 38,4 42,6 61,1 22, år ;-, Ar 52,4 år 13,5 flyktnngkvn , ,5 100 : 39,2 66,7 54,1 12,8 35,1 34,3 5,3 45,4 30,6 50, 5 7,8 52,6 31, 9 45,5 21,4 47,1 53,1 29,0 10,0 52,6 34,8 65,6 50, 0 50,3 lt-24 år 39,3 54,3 S5--4 år 22,7 flyktnngkvn »7, , , , , 9 28,1 35,7 34,5 51,9 24, 3 51, 3 66,8 53,5 44,2 29,2 15, 0 52,9 47, 1 54,2 25,0 36,3 39,7 35,2 45,7 60,6 67,2 54,9 5 9 'l år 2« ,5 100,( 54,0 37, ,1 49,8 53,3 55,3 33, 3 63,9 70,0 42,1 42,1 1) Tyrka medregnet

21 1 Tabell 3. Arbedstakere alderen år som er flyktnnger etter fødeland, flyktnngkull og alder. I prosent av personer alt. Kvnner. 4. kvartal ast - Jugo- Bert- Sr- MUOM EUROPA 3lava govna ASIA 1) Tyrka Irak Irar. Vetnam Lar.ja Ifn It] j_a Smala «HTRrA Chle KVINNER I ALT år Ar flyktnngkull år flyktnngkull I «It Ar Ar år flyktmngkull flyktnngkull flyktnngkull flyktnmgkull Ar flyktnngkull ,2 19,7 1,6 27,3 48,5 10,0 39," 6,9 15, ,1 53,4 10,4 17,2 24,1 27,7 35,7 52,1 43, , , 3 53,6 54,8 66,6 100,0 4,5 4, 12,2 2,a 24, 1 2, 9 40,7 8,3 41,5 11, ,2 2, ,2 5,1 5,6 IS. I , ,5 42, ,3 ':-., " 53,2 37, 5 9, 1 9,9 16, 7 26,5 31, ,3 16,1 21,3 16, 9 50,0 38,5 33,3 37,5 48, 9 --, S , 7 16,8 19,3 5,3 2a Fl ,3 34, ,3 58, ,0 20,0 54,2 51,7 42, Ar Ar Ar 41,4 55,9 48,5 54,6 47,1 53,2 24, 1 53,3 22,2 52,4 60, 0 57,1 61,6 61,7 KVIKNEB I ALT Ar Ar flyktnngkull Ar Ar 15,8 45,0 23, 3 33,7 34,4 5,6 13, , , 1 24,1 18,7 25,6 63,3 flyktnngkull Ar Ar flyktnngkull flyktnngkull Ar Ar flyktnngkull Ar Ar flyktnngkull Ar 17,6 0,9 37,6 52,9 14,8 50,5 45,5 55,5 48, ,0 17, 46,9 25,4 40,4 t,f 35,6 51,5 1,9 18,2 30,6 43,4 7, , ,7 50,0 28, ,6 25,6 45,5 54,4 49,9 53,3 54, 0 21,4 42, ,7 41,1 48, 9 50,1 63,6 18,5 22, ,5 38, ,2 53, , ,4 20,5 2«3 19, , , J » 5«.«53.« , ,3 40, ,5

22 I I floflr^l/loclr-* roctco *CNLDLDU*)LnOOOrHLDLO-H I 1) rj H h OD h H CO LT) CO r U3 h fl" r-i fl l * r-l I 00 «- ro OJ P OJ ID H I *H I,G H O O 'OS-1'- a: j w w S W E w 2 < '. (OoOTOj^r^rHrHor^^OrHnt -h v) r r- n n æ oj 'j rono *rou~ I r-hldh OJ (thro^o *U> IrO I O' CO I "e3 ed > "a 2 o < _! <t> 'C H tf > < T3 C JH T3 - <U W) s _>, -Hao n rho pj (C n o D m rh m m I -H, W n h m x <T ro I n I M I I a: (N,-h I [, I < I, (0'Cn vx>ojlt h/hhrhnh ha; oj «< W C ' CO fl3 CN. I J I, I 0; I -H 6! m m m o o vx> CCOUlCN ITl-HrHCM rh 1 > ' I ra I fl < o o h o o) t Clooj h I «rh I I w fl n / ro ^p^ln n U oj o æ o h h fl æ t n h a m< o ro rh floro I! 3 I " rh rh ' U j \ ; rh < m o m >f h o rh MI (M OJ rh rhrhl^lrh I UJ I rh < '! ' 'LD^o^JojrHærr-Lnrnojon^ojr^rroOflLnrH 'roolldoojiæ flohorltnrulmflhhohiflllllnrflo I! -H <D G ' CO rh OJrHrH OJOrHflfOOJ rh I 1 01 r > ', fl rh rh rh ] 1 0 0) 0 m x <3*r-r-L/o<x>ojoj[-~r\fln-r~rHr>OrHrj.r>or)ojoj. f-1 ' r~ OJ rouilt) I I Ul > I OJ 1 3 (0 I-D <; J "5" - rhfl rhojrh fo M H U) r Pl I E-n' 00 "TOJOJ T h CN VD ko "J1 CTr~flflU10J r-< I -f gg - - OJ rh W I oom«)\m>ononoh)hohoonoflha! 4JflLnojt-~CMflCT\rOrOrOrHnu3(TLnrHrOOJrHr~flOOfl rhjcorhko \O IT> VD &\ m t> KO O IT) flohloflnrn I M r0 "-1 Ul rhojrh n n H h r <f I r <u a -^ C/S '53 <! m >'.>''.:: '.'u :::?, :; CQClH -C ID -MtJlTDM -MC - «S * * B at a p H -h UClJ <r (-h>hmo 3 2 h * xj u- S -r-1 m. ;!Il St S Sh!.llf ll!> =III=o1ogr^8;:g:_ Sen. n ** j u S -.^ " H o I C Unn moflr m flt-fl er, H T!«?. " fft? ;N I rh ^ r~--7'onorojlnonofllnlnolnon Ln &, r

23 rt! o o o o -* r>> vo~ o tt ø» r-t * r rn o n m m vo ve * o o o ' I -H I O CN r-l rh I S. I H l. U 0 S < - ' oox ootno^rovoo^or- I I 3 (K I H I a k u ' s s s ' <S) < I I O M> f * O 00 HOlOOt^HCOfJHI ' aj' ' I -H loorho^ooot-ht/lhl/r^^or- ' rrj H ' ~ > 0 ' CO I htffl1 o '"O rj <r\ vo oo n t! fl - ' -HoooOt-toN 1 O; I O r >-l rh T 0 rh I I U I I ' I X I MlOrH rh r-\ r* *t C- I «I rh I K ' < e o Cu j u bu I fqlooct» OOCN O] n f*l O -H I O <-H ( H r-t (N (1 ro H W C rh ' /l ro ' J ' ro n3orhr~--h ^Lno^ousoo^DOor^^oo-joo^o I ClOCNrH mth rj^h I U I r-t -H '. > C ' O O rh O CN O rh. O CN ro O3 O O O (E LD d CD ( OrHO I fo I O r-1 CN rh r-t -^CJ I - I H ' e u > 3 bl) O -a _ 3 «s a> "53 «U W) s u o rcocnm CN rh rh-icnh I U I H ' ' aj ' -HOrHCOOCNOrH rold lotnco rorhcnhrhcn" < I r-l I H ' : p; I rh I O O CT O CO n o ro *d* Cl VO O t I O I lorh (N r~ r-tr-t Ol I < I rh I M Ul <. I I ' ' I ol/mrhool/l'3'<n<ndct*t-h't'-r1pvdr0rh[^cnc^r<jo rto ' -HtjrO loo^oln^rnoujcnrooor-^oool/-hudlnofno CIDCOOI IM rh rorh I 03 U -H I rh ' O h > ', fl) II ' X I lol/lrnoj-hldro IrOlo<TVOLlHOO 1/1Ol HJ I ', o o d o vd [Nno/NM^ot^ovnfo^/ ^-ho I BB fl I O H CN rhrhcorh 5 T1 ' H 01 > ' 3 ' n ]! I lovocooj^ldcnroctl O 'J' VDOClrH ' I I CX I O O CN O LTl r*l ro OLTlCNC*lCDt LPO lolohvdl/lrhrho I OlOfN CN rhrhclrh E- «I rh I W D I ' l S U >r, I CO I rh U r3 5 r3 S tj 'S x> < X a! I M I... H (1) U - C J (TJ Ty _>, f. u..b.qn..g.. 09 V -H - II > h (DS-Q,CTl-' > 'BQ b ' ' '2 '<j ' 'H DltH ' 'IB '. < -H - K > E K C (Th -H- -HU O D C O Q -!>,>< 1J1U-' -1vKh3 < -O«l 'JlJkJll -^Ol^1 HH 1-> Jt X > u p B,, IIhS»T) -MoHalS; o» -w utnu ' mq<t)-hu -suna-ho '«a ho2h«u 5::t)h>')0 2o«2 (jh( - u.x u ta u o u«2w«>w 'Cj ', ftotaoazmuroartj-h-n-j-ajna)-'. owo4)>t3'-xo ;<)raxt-lda'k-f-' -» t-< O> UrHCZCt JJJU'1, I UCl]rH-l-rt>.hHl0 32U -IJ«2 'HO, udujtluhcffljtjlo;jm2 '2 -H S -H I «) S W -h 6 55 o «h ttcq pq,o00. hzuo 1) CCOUO aoo BtjEz j?t un tr T)un 0S«>00u3z OCOUHH^CnOCCTrHt.u 1 0 <J >-< < > M><- m O WO-rt «0h «h IJ a: too u u rn r. = j u>>w-ho,,a!«:ozcrhtn5oq-)rh^ho;jlut:t1a)3co'a.> CDD>->"<n3C ' I I tjl K fl 2 J fl ' ' «3,Cl.1JJCl*C/}E-*C*H[Jt'O rh -H C O< ' *O «fflzzojuhmiolicwz -C*j C0)3CO'<l), r<qrhrhz5:(-..ud<qz<o:«;o -3<:<D'E OK > «HUCt: ÆZCK Cu 1 1 e } M b P u u o --h 1 Dl 1 X C 1 W 1 n v r^ 1 rh o t t h fn ro *j" r* o> -l I tf I. I I I I III 'f- I

24 Tabell 6. Arbedstakere alder år som er flyktnnger etter fødeland og kjønn Absolutte tall og prosent av personer alt. 4. kvartal Fødeland ABSOLUTT TALL I PROSENT I ALT Flyktnnger alt , 8 40,3 41, 7 ØST - EUROPA , 9 46, 4 48, 0 Jugoslava ,7 42, 0 42, 9 Bosna-Heregovna , 6 48, 6 50, 7 ASIA 1) , 9 37,4 39,5 Tyrka , 9 38, 1 36, 5 Irak , 1 19,5 30, 5 Iran ,6 40, 9 40, 0 Vetnam ,2 42, 8 44, 1 Sr-Lanka ,5 60, 9 60, 0 AFRIKA , 5 31, 7 31, 2 Etopa , 5 44, 0 40, 3 Somala , 0 26, 0 25, 8 SØR- OG MELLOM AMERIKA , 7 58,3 59,5 Chle ,4 59,6 60, 3 ANNET LAND ,4 39,6 45, 8 KVINNER MENN Flyktnnger alt , 7 42, 9 44, 9 ØST - EUROPA , 8 50, 1 51, 9 Jugoslava , 9 46, 1 47,6 Bosna-Heregovna , 2 52,3 54, 4 ASIA 1) , 9 39, 6 42, 9 Tyrka , 0 41, 8 38, 6 Irak , 1 21, 7 35, 9 Iran , 8 41, 8 41, 0 Vetnam , 7 45,2 46, 5 Sr-Lanka , 8 67,4 65,4 AFRIKA , 1 36,4 35,5 Etopa , 4 46, 5 40, 8 Somala , 2 31, 6 31, 1 SØR- OG MELLOM AMERIKA ,5 60, 2 62, 7 Chle , 0 61, 6 63, 2 ANNET LAND , 7 41, 1 47, 9 Flyktnnger alt ,7 36, 8 37, 1 ØST - EUROPA , 7 42,5 43, 9 Jugoslava ,2 36, 9 37, 2 Bosna-Heregovna ,2 45, 0 47, 1 ASIA 1) , 9 33, 7 33,8 Tyrka ,3 32, 7 33, 7 Irak ,3 13, 5 15,4 Iran ,6 39,4 38,4 Vetnam , 5 41, 0 42, 2 Sr-Lanka ,6 47, 9 49, 1 AFRIKA , 8 25,2 25,3 Etopa ,4 40, 1 39,5 Somala ,0 18,7 19, 0 SØR- OG MELLOM AMERIKA , 0 55, 8 55, 6 Chle , 9 57, 1 56, 6 ANNET LAND ,0 38, 0 43,6 1) Tyrka medregnet

25 *h oor*<-or-nrh(-f-hadrhnmlnv )0^rx'-*. O ' rt o (N 2 > M *t! 1) ouguu > r3 C K ou u ">> «O X) bo o -o -2 "S -o a> s 1) W) '2-2 u o _ oc^ * r-- so U U U U.12 '53 x> < "H3 X) r3 H rn 5" (rf l/1 n h rh o <-h rn n»~t o -h o qo r** \ o o 2 > PS W W ' rt Q S ' CO S ' f^aoor^^-nn^lnrhlnloa>cdr^<-hrhr^lor^'-h rh I 03lOJOgmCN'-HrHmrHf-HCNCN(N'-<'-<fNr-(CN'-HfN(Nl 0 W ' ft3 O'^ ^*'OOrr -Hl»»»*»» > ) otnoo--<ro 0! (N H M ro I -rh I ' Cd 2 Q Du > I < I I ro»» * I -H M CO A I t-j I ' 03' ' _) 1 lolotj'ln^j«j^^ ^o^t roo CU I f4 ' Hl > I C1 ' frt o ~> -j rn ld r -h o> o *t* <3* o o o o v ro * o M * «.»»-»»»«.! (13 j-tmm^mr^rhmnhrhojmnt^nmtnmm I M ' ro ld o ' X' lo rn tr o o ro o ro o r-" o o o ro,y d ul O O ro rolnncnrororonfnnn (Nro >, ' h H < I Hl I ' CO ' fl o -h a m ' - ' CCUC O U > pq 0J ' x ' 0}qJCNr0r-*CT^Or0CTOC0OO 1^0UJ' (r~1^d(n'^d <O Q -h ro Ln *3* 1 ro ro ro u") ro ro CN n > ' 3 ' *-D < lor^rooojooot*! *r^o r*l/l/ I CU I CO D ' r-<no>u3c--onr-ran(t*r-<~at-r~aoors<"'r'" j-, ' I h-1 '! 4) l 01 - lg n <0 ITJ CT1 ' D TJ T3 01 "0 ' OJ Vj al <T3 r- ' T3 j< I rh o - m ' UtnOOIT) 'j E >, Q t) V T3 b. OS 73 G «j '2 m "073-:T3-O-OC C STI JCT! tl] <733 f-h t3 jt-x; m ' j d) 003 E- * tn,jj U>*-MOÉrH:jJH)4JjJflT3C(l)T3T3EC >- m O [a.m<na!q34)s>3wooo&soov<'<-' r- 'CQ 'IS<OXODQ>H<>0XUlZæ22HU.

26 (D» -h I P O rh (N rh (Nj I I O ' rh, o (N ' a s < '! -JCd OS H W O CN HM ' Q '.h W < ra H I I I r-hl - - *.»*»*^*»^ <T!oCNr-rsr-rHrO-r-O-!nr\)OCN(NO.-H E o r-t lt 0 H ' «1 ro! ba <u o t/5 fe Q. > " (Uv: O aj a ' I 0lOOCT\U->O.-l<N-Hr\JOCNnn OrHOrH^O I -rt I O Ul rh I 4J I t-h U et: I < I H, t- C I CO 03 O LT) >J l H, 'g! n3 ' 4-> or^mln^ntntomrnnaæo-r^oo (U I O -H (M I -H I th 1 > ' ' -a <D +d o JO O "O C _5 u -a a _& 1 05' - U I I M o r\ ro ' I rh 1 aj ~ >^ v I M P O CN I ra h outu} rhoot NLnær~- nr*cn<t> n ] VjOrHæa onoo" o >1 I O fl rh rh GC U. W) B 'S IS Ua o v:!_ rh <C I M I O rh ro I CO I rh 1 < ' I 03 0 I -h j) n ' CDU-rH I OMIllNnnhlonMlDrJmNlDlllHHHO I 1 0 >H > I O rh. CQ 0) I rh 1 3C 10 rh I I 1 oaj *»»»»*»»-.*»^*^» f»\, ' h oonhnnhnmoso^odnrhoo I rh ' I 1 < I I Dj oæmmononmttfnor-oæomjo» Hg I ' 1 S W I rh I 4J 1 03 I I T3 '53 x; < od l V C I C rh I 01 oj 03 q) n, m T3 T> 03 l h 01, S u tn ra r-n a H 0 E rh OJ fl,, > IQ -no(ut3 E : Ssl -g «rn BIJHOEHuOJujTjCBTnJECN m Tr2^^^^^Æ aj3ll)oooss oor;-!h, «IS<OIO01>h<>a:fflE[jzzhI,.

27 r I lll rh t*" ' O -H "H» OsD^^1 I (J> ( -t rh H -H I rh : g : j U *H \O H ll fn [~-OU~O UD r- H tj} \C 1/1 kd, ; -1! as! 0! U U ' s x t ; I *-H ' n]! ' ll ' o ' 01 _! U 53 o "a 5b e ' _*: >> "d J2 -o 1 <D fjo ' 0) g p O o l; H! ' a E ' ' ' < rg, [ 'o* fl *hv ---- l -H I 01 l ' I I OJ I rh rh rh -H rh I I > n! U l IT) ' I I r- * I ' I l rh<*>n OJlCT>l "Tt/I C0'U"l> CN^CTl1 flrhl/lt frtl rold TP~ r-ojrj rhno h KJ I.Hl rh-h-h-< -H rh rh-hrhcn I M > I U ' rh I rh rh rh rh I <! I >-H I I Ol I I < l -H l» - " *» * * * * * I I! -r 0 > rh -H -H rh a fr s ' a 0 0 CD u 01 x ^ (fl rh rh I -H rh I rh ' I O ' : f : >-> ; CD - «, <, r- m ««r-» kohk : hs :! 3 I 11 5 S I 8. «s I J I rh -"H I fl ' I I M 1 "5b *^ o< 13 X; r3! HHU U U Ul,, j Mhh J -TjxtJ^O1 m) C C C C C C - C - "t Tf «f <) h - «' tj. rr t t «r " * * onr-g rsr» r- C <Nu~>r-C Nj>r-u (Nnr-' (Nnr-C, ( u (/ j( ve.1 j j j j1 r >; t' - \ p ur j»; «t n.tf HOJ >, H PN HClft>* -H(NT«>s H «(fl> -HtN^jM HINd>. H (Nu, S HM1/1>,

28 Tabell 10. Regstrerte helt arbedsledge alderen år som er flyktnnger etter fødeland og kjønn. Absolutt tall og prosent av personer alt. 4. kvartal Fødeland ABSOLUTT TALL I PROSENT I ALT , 7 7, 7 8, 0 ØST - EUROPA , 5 7, 5 7, 7 Jugoslava , 1 8, 7 8,4 Bosna-Heregovna ,2 6, 9 7,4 ASIA 1) , 7 7,5 8,0 Tyrka ,3 7,4 9, 1 Irak , 9 7,6 7, 9 Iran , 9 6,3 6,5 Vetnam , 0 7, 8 8, 7 Sr-Lanka , 7 9,6 AFRIKA 10, ,6 8,7 9,0 Etopa , 6 8, 7 7,6 Somala ,2 9, 1 9,6 SØR- OG MELLOM AMERIKA Chle ,4 7, 3 6, ,4 v, o 6,6 ANNET LAND , 8 7, 3 8, 3 MENN I ALT , 1 9,2 9,3 ØST - EUROPA , 7 8, 8 8, 8 Jugoslava , 7 10, 7 9, 7 Bosna-Heregovna ,2 7, 7 8,2 ASIA 1) ,8 8, 8 8, 9 Tyrka ,3 7, 7 Irak 10, ,2 9, 3 Iran 9, , 0 7, 7 7, 6 Vetnam ,4 10, 6 Sr-Lanka 9, ,5 9, 1 AFRIKA 9, ,1 11,3 12, 1 Etopa " ,1 Somala 10,2 8, , 7 12, 3 13,5 SØR- OG MELLOM AMERIKA , 8 8, 9 7,2 Chle , 1 8,5 7,4 ANNET LAND , 1 7, 8 8, 8 KVINNER I ALT , 8 5, 7 ØST - EUROPA 6, , 2 6,2 6,6 Jugoslava , 1 6, 2 6, 8 Bosna-Heregovna ,2 6, 1 6,5 ASIA 1) , 0 5, 5 6,4 Tyrka , 9 7, 0 Irak 7, 7 3^ ,6 Iran 3, 1 3, , 1 4,2 Vetnam 5, ,2 5, 7 Sr-Lanka 7, , 1 AFRIKA ,4 11, , 9 Etopa 5,0 4, , 1 Somala 6,4 5, ,6 4, 9 4, 5 SØR- OG MELLOM AMERIKA , 5 5, 3 Chle 5, , 3 5, 2 ANNET LAND 5, ,5 6, 9 7, 8 1) Tyrka medregnet

29 -Hl r-t r- r-l O o ' O E ! J 0! gjjl s d z: a 4 ro*r OOCTl (N 'O r I Or"' rho-hcnr-iojrhi I r-t I -T "1 H I (13 l U") ro r~!n H (NOrO ro 1 ' 0 I I 01 I ul U r3 O "3 J2 bb s >-, (S -d tj æ t o I Qj 0 ' a a In > < I l/l fl g, rt o, p. I <TJ O O r»1 CD I I <N -H OJ O <fl I J I U W TCNroO CT> ro t ro (71 CO O (N ' ' 1/ILflCNO r- CS CNCS(N ro ro rjroj CN ro r-h Pg O I r-t rh ' OJrHrO t t-ho (N H CJ rj H H f rh CN rh-h(n ' I _ E 1/1CN<h fl Cl rrr aj > t no r-^do H n r rhrr r- OOr I _ <U M C ( og n n o I M I O]U3<TJ OOrorO'?* COrOl IDU?! h y3 rj Ororol CO ro l/l ro CN ro lor rorh ' ' H I,y I m M> rh I IT! I - -» - J v) *r oj O CO rh O r- m o oj oo o^r^ roro r-hn LTtfNjO'* oo u h h nrovx rr n o r- oj ro oa _ I J l H rh I >. I, t ojr roxp~ a O -a <n. o I m (N * O < CO ro -h (T3 ] m O n -h > C (CO ' (N r no o Dl ' o I) a u h O Ol H r- L/lror~-rH <NrHrO r- O r- r- O r- I ro r (NO KO Or (NojroO r 0) ' fl nj T m r- N/r~T rrnooj n <d /><r^ a 0 ', o 53. a.... HO1 CN rh roo CO & S D U (NCsJroo (NrfNO -Hrr r- (N O O W o yj roo/~ rorsjr- nr-o<t /<nvx>' '-5 8 u. OJ O D- > rø ro (N "T O I I-H I * ro r- r- a3 u o y; O OJ O-. "o3! t b h I «rø «TJ «TJ *J 'T T 1* <U. r-l o H -H 3 X > - H J "T 'T T 4J «0 o æ «" M S S 0 a\ <T> en en <r> <*> en A ro r - r- ;" a er, r> a 01 o a> '^ d n - 3 = 3 " 1 V U t 5 jl-'!''s Cn «TJ«TJ"«CP <«<1>5 01 «U<0<0!Tl <t <5<l Ol «0O-0CT1 <DO«D'«C C C C C C,-.«,! Cr'jl?CrNl??Crr;??Crl * 2 leum «mm u j ««unj o u J l vonmx >Mrt«S>MHr(lfl>,MH(1l«>,Mrt<1l(l>lMHrtl(l>lHH(1n> MH(1<l U O O

30 Tabell 12. Personer på ordnære arbedsmarkedstltak alderen år som er flyktnnger etter fødeland og kjønn. Absolutt tall og prosent av personer alt. 4. kvartal Fødeland ABSOLUTT TALL I PROSENT , 3 5,2 3,6 ØST - EUROPA , 7 4, 1 2,6 Jugoslava , 2 4, 9 3,2 Bosna-Heregovna , 5 3, 7 2,2 ASIA 1) , 8 5,5 3,8 Tyrka , 7 2,3 1, 7 Irak , 7 9,7 6,7 Iran , 3 4,5 2,8 Vetnam , 3 3, 7 1,5 Sr-Lanka , 8 3, 2 2,0 AFRIKA ,4 6,3 5, 1 Etopa ,0 5, 3 5, 8 Somala ,5 6,2 4, 9 SØR- OG MELLOM AMERIKA ,2 2,5 1,4 Chle , 9 2,2 ANNET LAND 1, ,3 8, 7 5, 1 MENN ,3 5,6 3, 9 ØST - EUROPA , 6 4, 1 2,3 Jugoslava , 1 4, 8 3,0 Bosna-Heregovna , 3 3, 7 1, 9 ASIA 1) , 7 6,2 4,2 Tyrka , 3 Irak 2, 0 1,1 Iran , 8 11, , ,2 4, 7 Vetnam 65 2, , 6 3, 0 1, 3 Sr-Lanka ,2 2,3 AFRIKA 1, ,5 6, 8 5, 8 Etopa ,5 Somala 5, 1 6, , 1 6, 7 5,8 SØR- OG MELLOM AMERIKA , 8 2,5 Chle 1, , 6 2,2 1,4 ANNET LAND ,2 9, 6 5, 1 KVINNER ,2 4, 5 3,2 ØST - EUROPA , 9 4, 1 2,8 Jugoslava ,3 4, 9 3,4 Bosna-Heregovna , 7 ASIA 1) 3, 7 2, , 9 4, 3 3,2 Tyrka , 7 Irak 2, 7 2, ,4 Iran 5,2 5, , 3 Vetnam 4, 1 3, , 8 4,3 Sr-Lanka, v , 0 AFRIKA 4, 9 2, , 8 5, 8 4,2 Etopa ,0 Somala 5, 6 4, ,4 5, 6 3, 7 SØR- OG MELLOM AMERIKA 2 6 3" 23 2,6 Chle 2,5 1, , 3 ANNET LAND 2,2 1, ,4 7, 7 5, 1 1) Tyrka medregnet

31 o n n «holo^ l (Ul fntooo IDHIOCO >ÆClCl01I r o e CN n Or-1 o r^cn-m I -H I ' I JZ I fh H H CJ O ' x> o o r n o d æ n n l/1 oj o f o t «a> n e h o o (\ h g J 05 ' I 05 J W I >"H rh <-( I I S W S I ' UJ S < ' I I 031 OroINl/l COLD-tCN tnco^tm -h o n> en nmoo o^^^ l rhl ull/lhco OfN> It-- LD(N Hl nj E I rh -H 0 ' o oj -h o n " o / / r h nr-cnfn CNfN rh 0 I -H I jj U ' ' I ' I ' h to o OtnmkD < neu) a oj^m^ I GlCO (NCO CTl -d1hro O-^rH^I I M I ' I Q I CN rh th th (H I I Bh I ' 0J M 3 l_ Ch T3 v. p < l Oror--O rs dl /l CO LD H (N * * COrorOrH C0(M(Nn IrO -l C ' I CO 03 I <N rh rh rh I I J I ' ojkor-t oj r- o o m o m 031 u) romko r-orof\ ^NrH^ C omthro oh r- omh ' I Q) I -t th ' I -H I ' > ' ' h o o f h o o o 1 o o n LnnmvD I Cl IflINrH O>ClH"J* I ro ' I U I (N rh rh r I I hh I ' W) o -o -a aj _ aj 60 C ' >1 _ aj E o _ I I OrHrHCO 01Cl Ol rco^oll xvor hnrou LDnNr- NM"r\]Lr mh.h 03 ' I VH I <N r CN rh I I hh I ' I O<7*mn LflCNrCN LDOjCNrl rd >-hvdo r-r-nr- -Hl-C r CN r I CN CN l X. I H I >, ' I ' I ' H ] I r<lru><d COOH I I rl -TOrCN r~-u3cnctl omn nr~- n I < I ' M r-r n ror r I CO I r ' I < I I III /l CO CO Ol OLDlDO 1/1 fl Cl fl lajtjrfl Dr~or- n-^r- -HCUCl CNVDCICN CO 01 a u -h ' I(/1S-I> C1CN CNCN rl O QJ 0 ' ' m / o h r r-t -* n Dr or- \o &> o <s> < I COOjl Cl r-l O CO (N (NCl 0 "H I I 01 > <N r r I 3 ro ' I l"3 l l O h W * CN l/l Ul CN CO (N "f M <C o n n n v >a(nm< rnræ I dl COlDCOD CI^CNVX1 LDOXlCOl HO' ' I [fl Ct I r-r LD "3" Cl Clr rl r«-, W ' l aj _j aj r3 2 aj!2 ~ 'åj O - -C < < ed "aj I OOLD1D COCOOO (NrNDLDl I JI Tj"LDr[~- 1/11/101H CO01O) U) I II CO r VD O Ol CN r ID CO CO f l/l I 03 ' I I rol/linvo M<(Nrr 00 (NH l r l CN r r r l V* a '! rj U U kl I -H I 1) Cl) <U l *j e e B «w ' u D p *h tn fl -h >-D0 >h<d0,0) ZOJE d)e d) E X) '2 h E -h - U V- V ' K H XJ d) -H 4J 0) -H 4J <D I 1(0 4JE U E I OlHajj OlH bdj 01 -H ->,J I HOlCNU I I rh CdOr rh ror 2 (0, n O ooz ooz oo I jjcd I I >.y d U > ' < D CQ 2 4-J CD Z. Bl 0 H -a a; ro H u H r

32 OJ o \q t-\ ro o oj r- o -h o ao ~t o I X! I O rh rh \> o o *x m O r- CO o o r- oj O ro rh LD t ; 8 g - I J t-f O O> rh CT* I J 0 I O rh rh OS [d W I rh S X 1 W < O O I O~ o t-t r- O H CO rh O rh CO UD I O O CO rh I O ro rh LD -H l I ID O f1] T T]" O rh LO O rj< OJ 1 r-h I O OJ O r- rd o m t-n ld o <r r O CM UD O CT\ OJ CO <O -rf r- C*~ 0! o I ft3 ' O O> O rh I -H I o n rj- r- O ro O r- I tt O IN CO (Jl I 0 ' O CM VD ' -H I rh I 4_) I I W I O LT> LD CO o rh r- O ro OJ O ro rh ld <J o m o r- O O <D o oj o r- n o a o o I 04 I O OJ rh UD I bu I rh I < I O CN CO CT <O> -r? rh *? I n; o m -h x - - Vj C o oo n ko I CO 05 I O rh rh KD I J I rh o og < > m o n m t O rh rh f- o *r o ld o ro oj -rr _' Q- T3.r,."2 '3 X) E o o *r n nj d o o o m I 4-J I O rh [^ I <D I rh I -rh I I > ' C ' o r~ m... u o o n rh o og O ro ld m o n m O rh CO o n m (M o r- *x> o rh r*. O rh O> (T\ I O OJ rh UD I rh o r- ud > O UD T CO o ro rh t~ > W) O -a I I O O\ O rh (fl... ' I O rh rh [-- 1 M I O CN rh I I rh o rh r- ro o a> o o o rh -H r~- O LD (T UD O O fs] UD o <r t-\ *r -2 <u -a _ (fl o o r~ n ' X I O V Cl rh I I O CN rh V ) >, I rh o r- <j\ rr o o O rh rh t^ O rh ro UD O rh CO O O rh *T I x- I _ 0) W) -l _ - I O m rh 1 I O rh rh F- I < I O CN rh K > I CO I <C ' fo 0 O en ro o I -H 01 (fl C 0) C o o en rh W O -h o rh r- I O U > I rh O t) t na O rh V > OJ O UD CTN o rh r- rh O CO rh rh o o ld O rh CO o o r- O ro LD rh O ro rh LD I rh I o rh oj r-- O CO LD UD I O OJ rh LD I E - o o ofl O s- (N od _ I fo CØ t O CN O CO ra > o rh rj. 0 o r\ u} rh I 01 I rh a I 1-3 I O (J\ UD UD o o h en O rh [*- O rh rh 00 o rh O ro OJ T <U T" "O ' < o o a...» 1 O o en o o I E- CK I O rh rh f- I W P I rh S W I O ro OJ LO O rh LD ro O rh CO o ro ro O CT> r- ro O OJ rh LD I 3 W) I 4_) I O O rf O -H O O> O UD O 6 I (fl I O rh rh r- 1 I O OJ rh <O O LD CO UD O rh f- t I O OJ UD rh I O ro rh ld "l "o I S < a, jd en "a3 jo f2 I tt I T3 ' -H I U ra I s_, aj 'O s 'V >H Q 2 n a) 0 U Z d) E 1 03 Q 'r* r : u ; 2 1 ftj I W CT( (N 4J l-ljø I OH I l O I O 1 > M O 1 < D W n m 1 a rh u a) a; e u Ul o H 4J 0) -U E CT -H 2 rh I 2 O O W OJ ro 2 4-J 0) C U en QJ 0) B n u rj) a) oj o b h aj e E -h h n3 H aj OJ -H 4J E J^ a W -h m n 2 OJ JJ I >, S rh» I H M O O

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2 Repetsjon 4 (16.09.06) Regler for oksdasjonstall 1. Oksdasjonstall for alle fre element er 0 (O, N, C 60 ). Oksdasjonstall for enkle monoatomske on er lk ladnngen tl onet (Na + : +1, Cl - : -1, Mg + :

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse)

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse) Fyskk / ermodynamkk Våren 2001 5. ermokjem 5.1. ermokjem I termokjemen ser v på de energendrnger som fnner sted kjemske reaksjoner. Hver reaktant og hvert produkt som nngår en kjemsk reaksjon kan beskrves

Detaljer

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 3 MET359 Økonometr ved Davd Kreberg Vår 0 Oppgaver Alle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Multple regresjon Oppgave.* Ta utgangspunkt

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe.

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe. STK H-26 Løsnngsforslag Alle deloppgaver teller lkt vurderngen av besvarelsen. Oppgave I et tlfeldg utvalg på normalvektge personer, og overvektge personer, måles konsentrasjonen av 2 ulke protener blodet.

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535 NORGE [B] () UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 3535 (5) Int. Cl. B Ol D 53/0 STYRET () Patentsøknad nr. 6/73 FOR DET INDUSTRIELLE () nngtt. RETTSVERN (3) Løpedag 5.06.73 (4) Søknaden ålment tlgjengelg fra 30..74 (44)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Løsningskisse for oppgaver til uke 15 ( april)

Løsningskisse for oppgaver til uke 15 ( april) HG Aprl 01 Løsnngsksse for oppgaver tl uke 15 (10.-13. aprl) Innledende merknad. Flere oppgaver denne uka er øvelser bruk av den vktge regel 5.0, som er sentral dette kurset, og som det forventes at studentene

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

^333Ø /10 TVEDESTRAND KOMMUNE

^333Ø /10 TVEDESTRAND KOMMUNE 333Ø /1 TVDSTRAD KU RGSKAP 29 TVDSTRAD KU RGSKAP FR 29 HDSFRTGS Hovedoverskter Sde nvesterngsregnskap - skjema 2 A og B 1 Økonomsk overskt - nvesternger- vedlegg 5 5 Drftsregnskap - skjema 1 A og B 6 Økonomsk

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Sentralisering, byvekst og avfolking av distrikjørgen Carling tene

Sentralisering, byvekst og avfolking av distrikjørgen Carling tene nnenlandsk flyttemønster 1977-1998: Grå og grønne bølger Sentralserng, byvekst og avfolkng av dstrkjørgen Carlng tene er spørsmål som har stått sentralt samfunnsdebatten en årrekke. De sste tårene "grå"

Detaljer

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder 007/30 Notater Nna Hagesæter Notater Bruk av applkasjonen Struktur Stabsavdelng/Seksjon for statstske metoder og standarder Innold 1. Innlednng... 1.1 Hva er Struktur, og va kan applkasjonen brukes tl?...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Prosjekt. Troll Antall sider

Prosjekt. Troll Antall sider o Stato Den norske stats ojeseskap as AVDELNG FOR RESERVOAREVALUERNG Denne rapport thører L&U DOK. SENTER L NR. ^O S qq 00 f S KODE \M«.U 3/.V T Returneres etter bruk Ttte Hstore-tpasnng, brønn 3/3-2 Oppdragsgver

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater 009/30 Notater Mare Lllehammer Notater Uskkerhetsanalyse or utslpp av arlge stoer vdelng or IT og metode/seksjon or statstske metoder og standarder Innhold 1. Bakgrunn og ormål.... Metode....1 Fastsettelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer