SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 31. Versjon: Produktidentifikator 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode: CESCARBSOL Produktnavn: Cesium Carbonate Solution, REACH registrering nummer: Se avsnitt 3 Synonymer: Cs2CO3, Dicesium karbonat, Cesiumkarbonat 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Anbefalt bruk: Katalysator, Industrielle produkter Identifisert bruk og tilhørende eksponeringsscenarioer (ES): ES1: industribruk som elektrolytt i brenselceller ES2: industribruk som katalysator ES3: industribruk i produksjon av spesialglass ES4: bruk i organisk-/ikke-organisk syntese Frarådede bruksområder: Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Cabot Specialty Fluids C/O Cabot Corporation 4400 North Point Parkway Suite 200 Alpharetta, Georgia30022 USA TELEFON E-post: E-postadresse: 1.4. Nødtelefonnummer Telefonnummer for nødstilfelle: Service 24 timer/7 dager i uken Storbritannia: CHEMTREC: USA: CHEMTREC eller Canada: CANUTEC Internasjonal CHEMTREC: eller VIKTIGSTE FAREMOMENTER Side 1 / 12

2 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Reproduktiv toksisitet Spesifikk målorgangiftighet (gjentatt eksponering) Kategori 1 - (H318) Kategori 2 - (H361f) Kategori 2 - (H373) 2.2. Etikettelementer Signalord: FARE Faresetninger: H318 - Forårsaker alvorlig øyeskade H361f - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen H373 - Kan forårsake organskader (nyrer, binyrer) ved langvarig eller gjentatt eksponering sikkerhetssetninger: P201 - Innhent spesielle opplysninger før bruk P202 - Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og forstått P260 - Ikke inna nd t age/spary P280 - Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiksskjerm P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER P308 + P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp P405-Oppbevaresinnela st P501 - Innhold/beholder kasseres i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter 2.3. Andre farer Viktigste eksponeringsveier: Hudkontakt: Innåndning: Svelging: Kontakt med øynene, Hudkontakt Intet forventet basert på komponent data. På grunn av sin væskeform vil produktet ikke utgjøre signifikant fare ved inhalering. Aerosoler og tørkede produkter kan være irriterende for luftveiene. Kan være skadelig ved svelging. Reproduktive effekter: Mannelige reproduktive system. Se punkt 11. Kreftfremkallende påvirkninger: Inneholder ingen komponenter listet av IARC (det internasjonale kreftforskningsbyrået), NTP (National Toxicology Program), OSHA (USAs administrasjon for yrkesmessig sikkerhet og helse), ACGIH (Amerikansk konferanse for industrihygienikere) eller EU (den Side 2 / 12

3 europeiske unionen). Se også avsnitt 11. Effegter på målorganer: Medisinske forhold som forverres ved eksponering: Luftveiene, Øyne, Hud, Nyre, Binyre Nyresykdommer, Sykdom i binyre Potesielle miljøeffekter: Ingen kjente. Se også avsnitt Stoffer 3.2 BLANDINGER 3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER Kjemikalienavn EU-nummer: CAS-nr vekt-% Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EU Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP] REACH-registrerin gsnummer Vann * Cesium Karbonat Eye Dam. Cat.1 - H318; Repro 2 - H361f; STOT RE 2 - H373 ** Andre opplysninger: * Utelatt ** Forhåndsregistrert Streken (-) betyr "gjelder ikke" 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Hudkontakt Kontakt med øynene Innåndning Svelging: Vask grundig med såpe og vann. Fjern kontaminerte klesplagg og sko. Oppsøk lege hvis det utvikles symptomer. Skyll øynene umiddelbart med store mengder vann i 15 minutter. Kontakt lege dersom det oppstår rødhet, opphovning, kløe, svie eller synsforstyrrelser. Dersom hosting, kortpustethet eller andre pustevansker oppstår, må den skadde flyttes til frisk luft. Kontakt lege dersom symptomene fortsetter. Bruk om nødvendig vanlig førstehjelp for å gjenoppta normalt åndedrett. Ikke fremkall brekninger. Hvis personen er ved bevissthet, skal det gis flere glass vann. Tilfør aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Oppsøk medisinsk hjelp De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Side 3 / 12

4 Symptomer: De viktigste, kjente symptomene og effektene er beskrevet i avsnitt 2 og/eller avsnitt Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Merknad til leger: Behandle symptomatisk Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Uegnede slukningsmidler: 5. BRANNSLUKNINGSTILTAK Bruk slukningsmidler som er egnet for forholdene og omgivelsene: Karbondioksyd (CO2). Skum. Tørt kjemikalium. vann. Ingen Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Spesielle farer ved kjemikaliet: Farlige forbrenningsprodukter: Ingen. Oksider av Cesium. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksyd (CO2) Råd til brannbekjempningspersonale Spesielt verneutstyr for slukking av brann Fare for støveksplosjon: Bruk egnet verneutstyr. I tilfelle brann skal det brukes røykdykkerapparat. : Dette produktet er en vannholdig løsning Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personlige forholdsregler: Unngå danning av tåke og aerosoler. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr. Se også avsnitt 8. For beredskapspersonell: Bruk personlig verneutstyr som anbefalt i avsnitt Miljømessige forholdsregler Miljømessige forholdsregler: Begrens det sølte materialet på land, hvis det kan gjøres på en sikker måte. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. Se også avsnitt Metoder og materialer for forurensning og opprensing Metoder for avgrensning: Metoder for rengjøring: Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt. La det suge opp i et inert absorberende materiale. Samles opp og anbringes i korrekt merkede beholdere. Se avsnitt Referanse til andre seksjoner Referanse til andre seksjoner Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Se avsnitt 13 for flere opplysninger. Side 4 / 12

5 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Forholdsregler for sikker håndtering: Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå danning av tåke og aerosoler. Ikke pust inn aerosoler eller støv fra tørket materiale. Sørg for passende avgassventilasjon ved maskinen og ved områder der støv, aerosoler eller spray/tåke kan dannes. Unngå svelging. Unngå forlenget eller gjentatt eksponering. Generelle hygieneprinsipper Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter Oppbevaringsforhold Uforenlige stoffer: Hold beholderen godt lukket på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares i korrekt merkede beholdere. Oppbevar ikke sammen med sterke oksyderende midler. Sterke syrer. Sterke oksidasjonsmidler Spesifikk bruk Tiltak vedrørende risikohåndtering (RMM) Se eksponerinsscenarier. 8. EKSPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Retningslinjer for eksponering:. Det er ingen eksponeringsgrenser identifisert for dette produktet. DNEL (Derived No Effect Level) Eksponering ved svelging er usannsynlig under normale, forutsigbare bruksbetingelser. DNEL - INNÅNDING for arbeidere: 0,95 mg/m 3 DNEL - HUDEN for arbeidere: 0,14 mg/kg bw/d Beregnet høyeste konsentrasjon uten. virkning (PNEC, Predicted No Effect Concentration) 8.2. Eksponeringskontroller Konstruksjonsmessige tiltak: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for å redusere eksponering. Sørg for passende avgassventilasjon ved maskinen og ved områder der støv, aerosoler eller spray/tåke kan dannes. Personlig verneutstyr [PVU] Åndedrettsvern: Håndvern: Det kan bli nødvendig å bruke godkjente pusteapparater hvis ikke den lokale avtrekksventilasjonen er tilstrekkelig. Åndedrettsvern i samsvar med EN 149 og OSHA Bruk egnede hansker (i samsvar med EN 374 og OSHA ): Ugjennomtrengelige hansker. Neoprenhansker. Nitril gummihansker. Gummihansker. Side 5 / 12

6 Annet: Vernebriller/ansiktsskjerm: Hud- og kroppsvern: Øye-/ansiktsvern i samsvar med EN 166 og OSHA : Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Bruk vernebriller med sidevern (eller vernebriller). Bruk ansiktsskjerm hvis sprut kan forekomme. Bruk kjemisk ugjennomtrengelig verneutstyr/klær hvis hudkontakt kan forekomme. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Øyevask og sikkerhetsdusj bør finnes på stedet, til bruk i nødstilfeller. Miljømessige eksponeringskontroller: I samsvar med alle lokale lover og tillatelseskrav. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Fysisk tilstand: Væske Lukt: Ingen. Utseende: Luktterskel: Farge: fargeløs Egenskap Verdier Merknader Metode ph: (målt i 1:10 løsning i vann) Smeltepunkt/frysepunkt: > 400 C Cesiumkarbonat: DSC; Ifølge OECD 102/EU-metode A.1 Kokepunkt/kokepunktsinterval l Fordunstingstall: Damptrykk: Damptetthet: Tetthet: C Romdensitet: Egenvekt ved 20 C: 1.76 Vannløselighet: Løselig i vann Løselighet(er): Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Spaltningstemperatur: Viskositet: Kinematisk viskositet: Dynamisk viskositet: Oksidasjonsegenskaper: Mykningspunkt: VOC-innhold (%): % flyktighet (volumbasert): % flyktighet (i vekt): Overflatespenning: Eksplosivegenskaper: Flammepunkt: brennbarhet (fast stoff, gass) Brennbarhetsgrense i luft Ingen kjemikaliegrupper med brennbare eller eksplosive egenskaper Ikke aktuelt Side 6 / 12

7 Øvre eksplosjonsgrense i luft (g/m 3 ): Nedre eksplosjonsgrense i luft (g/m 3 ): Selvantennelsestemperatur: Minimum antennelsestemparatur: Minimum antennelsesenergi: Tennenergi: Maksimalt absolutt eksplosjonstrykk: Maksimalt sats for trykkstigning: Forbrenningshastighet: Kst-verdi: Støveksplosjon klassifisering: Sluttpunktet er listet som "gjelder ikke" på grunn av de iboende egenskapene til stoffet: Produktet er en vannholdig løsning "Ingen informasjon" betyr at det ikke er utført noen tester DSC: Differensial-skannekalorimetri Reaktivitet 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet: Reagerer med sterke, oksiderende midler, Sterke syrer Kjemisk stabilitet Stabilitet: Stabil under anbefalte håndterings- og lagringsforhold. Eksplosjonsdata Følsomhet for mekanisk støt: Følsomhet for statiske utladninger: Ingen Mulighet for farlige reaksjoner Farlig polymerisering: Mulighet for farlige reaksjoner: Katalyserer I etylenoksid polymerisering. Ingen ved normal prosesshåndtering Forhold som må unngås Forhold som må unngås: Unngå kontakt med uforlikelige materialer. Oppvarming kan frigjøre farlige gasser Uforenlige materialer Uforenlige stoffer: Sterke syrer, Sterke oksidasjonsmidler Farlige spaltningsprodukter Farlige nedbrytningsprodukter: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksyd (CO2), Oksider av Cesium 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Informasjon gitt er basert på data angående komponentene og toksikologien til lignende produkter. Side 7 / 12

8 11.1. Informasjon om toksikologiske effekter Akutt Giftighet Oral LD50: LD50/oralt/rotte = 2333 mg/kg. LD50/oralt/mus = 2170 mg/kg. (Anon et al, 1978). Innåndning LC50: Hud, LD50: Etsing/irritasjon på huden: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Sensitiviseringseffekter: Mutagenisitet: Karsinogenitet Reproduktiv toksisitet: Utviklingstoksisitet: STOT - enkel eksponering: STOT - gjentatt eksponering: Ikke bestemt Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet Basert på resultatene i en studie på akutt dermal toksisitet (OECD 402) på lignende stoffer (cesiumnitrat og cesiumjodid), er dette produktet ikke klassifisert som et akutt dermaltoksisk stoff Dette produktet er testet in vitro på menneskehud (OECD 431) og er ikke ansett som et etsende stoff for huden. Dette produktet er testet på kaninhud (0/24) (OECD 404) og er ansett som et ikke-irriterende stoff for huden. Etsende. Dette produktet er testet in vitro BCOP-test (OECD 437), og er klassifisert som skadelig for øynene, kategori 1 (irreversibel virkning på øyet). Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet. Basert på resultatene i en sensitiveringstudie (OECD 429) på et lignende stoff (cesiumnitrat), er dette produktet ikke klassifisert som et sensitiverende stoff. Dette produktet er ansett som ikke-mutagen i et revers muteringsforsøk på bakterier (OECD 471). Basert på resultatene i en in vitro genmutasjontest på pattedyrceller (OECD 476) på lignende stoffer (cesiumhydroksid og cesiumjodid), er dette produktet ansett å ikke være mutagent. Inneholder ingen komponenter listet av IARC (det internasjonale kreftforskningsbyrået), NTP (National Toxicology Program), OSHA (USAs administrasjon for yrkesmessig sikkerhet og helse), ACGIH (Amerikansk konferanse for industrihygienikere) eller EU (den europeiske unionen). Basert på en 90-dagers oral gjentatt dose-toksisitetstudie (OECD 408) på et lignende stoff (cesiumklorid), er dette produktet klassifisert som toksisk for forplantningsevnen, kategori 2 - mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Hann- og hunnrotter ble brukt i studien. Virkninger på forplantningsorganer og forplantningssyklus, ble kun påvist på hanner. Virkningene på forplantningsevnen ble generelt sekundære til andre toksiske virkninger på binyre og nyrer. Ingen påvist negativ effekt-nivå (NOAEL) for virkninger på forplantningsevnen er tilsvarende 10 mg Cs/kg kroppsvekt/dag. Basert på resultatene i en studie på prenatal utviklingstoksisitet (OECD 414) på et lignende stoff (cesiumhydroksid), ansees ikke dette produktet å være et utviklingsmessig toksikum. Ikke entydig for klassifisering. Basert på en 90-dagers oral gjentatt dose-toksisitetstudie (OECD 408) på et lignende stoff (cesiumklorid), er dette produktet klassifisert som STOT-RE-kategori 2 - mistenkes for å kunne skade flere organer (nyrer og binyre), gjennom langvarig eller gjentatt eksponering. Ingen påvist negativ effekt-nivå (NOAEL) for virkninger på nyrer og binyre er tilsvarende 10 mg Cs/kg kroppsvekt/dag. Side 8 / 12

9 Aspirasjonsfare:. 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE Informasjon gitt er basert på data angående komponentene og toksikologien til lignende produkter Toksisitet Toksisitet i ferskvann: AKUTT GIFTIGHET. Fisk: Basert på resultatene av OECD 203-studien på akutt toksisitet for fisk, på on cesiumhydroksidmonohydrat, er de beregnede verdiene for LC50 (96t), LOEC (96t) og NOEC (96t) for cesium, høyere enn eller lik 79 mg/l, og for cesiumkarbonat høyere enn eller lik 97 mg/l. Dafnie: Dafnie magna (OECD 202) - cesiumkarbonat: EC50 (48t) = 91,6 mg/l; NOEC (48t) = 24,3 mg/l. KRONISK TOKSISITET:. Det foreligger ingen data om selve produktet. Fisk: Basert på resultatene av toksisitetstesten for fiskers tidlige livsfase (OECD 210), på cesiumhydroksidmonohydrat (zebrafisk (danio rerio)), var beregnet NOEC for cesium 34,0 mg/l og LOEC var høyere enn 34,0 mg/l. For cesiumkarbonat var beregnet NOEC 41,7 mg/l and LOEC var høyere enn 41,7 mg/l. Dafnie: Basert på resultatene av testen av forplantningsevne, OECD 211, for dafnie magna på cesium hydroksidmonohydrat, var beregnet NOEC (21d) for cesium 12,5 mg/l, EC50 (21d) var høyere enn 12,5 mg/l og LOEC var 23,7 mg/l. For cesiumkarbonat, var beregnet NOEC (21d) 15,3 mg/l, EC50 (21d) var høyere enn 15,3 mg/l og LOEC var 39,2 mg/l. Alger: Basert på resultatene i OECD 201-testen på hemming av akutt algevekst, på grønne ferskvannsalger (pseudokirchneriella subcapitata) - var cesiumhydroksidmonohydrat, EC50 (72t) beregnet for cesium, 106,1 mg/l, LOEC (72t) var 19,8 mg/l og NOEC (72t) var 9,9 mg/l. For cesiumkarbonat, var den beregnede EC50 (72t)-verdien 130,0 mg/l, LOEC (72t) var 24,4 mg/l og NOEC (72t) var 12,1 mg/l. Mikroorganisme: Basert på resultatene i OECD 209-testen for hemming av innånding av aktivert slam - cesiumhydroksidmonohydrat, beregnede EC10- og EC50-verdier for cesium var høyere enn 792 mg/l og NOEC var 792 mg/l. For cesiumkarbonat var de beregnede verdiene som følger: EC10 og EC50 var høyere enn 970 mg/l og NOEC var 970 mg/l Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulativt potensiale. Side 9 / 12

10 12.4. Mobilitet i jord Mobilitet: Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Blandingen oppfyller ikke kriteriene for PBT eller vpvb Andre uønskede virkninger. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL Frasigelse: Opplysningene i dette avsnittet gjelder for produktet i den stand det ble sendt fra produsenten, med den tiltenkte sammensetningen som er beskrevet i avsnitt 3 i dette databladet. Forurensning eller prosessering kan endre avfallsegenskapene og -kravene. Tomme beholdere, foringer og avløpsvann fra rengjøring kan også være underlagt forskrifter. Lokale forskrifter kan være ulike fra de nasjonale Metoder for avfallsbehandling Avfall fra rester/ubrukte produkter: Andre opplysninger: Avhendes i henhold til gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og reguleringer. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Det ubrukte materialet vil være ansett som farlig avfall under EU-direktivene. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Samferdselsdept. (USA) 14.1 UN/ID-nr Ikke klassifisert 14.2 Varenavn ved transport Ikke klassifisert 14.3 Fareklasse Ikke klassifisert 14.4 Emballasjegruppe Ikke klassifisert IMDG 14.1 UN/ID-nr Ikke regulert 14.2 Varenavn ved transport Ikke regulert 14.3 Fareklasse Ikke regulert 14.4 Emballasjegruppe Ikke regulert RID 14.1 UN/ID-nr Ikke regulert 14.2 Varenavn ved transport Ikke regulert 14.3 Fareklasse Ikke regulert 14.4 Emballasjegruppe Ikke regulert ADR 14.1 UN/ID-nr Ikke regulert 14.2 Varenavn ved transport Ikke regulert Side 10 / 12

11 14.3 Fareklasse Ikke regulert 14.4 Emballasjegruppe Ikke regulert ICAO (luft) 14.1 UN/ID-nr Ikke regulert 14.2 Varenavn ved transport Ikke regulert 14.3 Fareklasse Ikke regulert 14.4 Emballasjegruppe Ikke regulert IATA 14.1 UN/ID-nr Ikke regulert 14.2 Varenavn ved transport Ikke regulert 14.3 Fareklasse Ikke regulert 14.4 Emballasjegruppe Ikke regulert 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Helse-, miljø- og sikkerhetforskrifter/-lover som er spesifikke for stoffet eller blandingen Den europeiske unionen Fareindikasjon: Produktet er en farlig blanding ifølge EU-forskrift 1272/2008 (CLP) med endringer. Tyskland Vannfareklasse (WGK) Ikke bestemt Sveitsisk giftklasse: Cesium karbonat Klasse 4: Annet: GHS-klassifisering: Akutt toksisitetskategori 5 brukes for blandinger som har relativt lav toksisitet men som ved bestemte omstendigheter, kan representere en fare for sårbare populasjoner. Kategori 5-blandinger forventes å ha en oral eller dermal LD50-verdi i området mg/kg kroppsvekt. Basert på data for bestanddelene, er oral LD50 for denne blandingen estimert til å være på mellom mg/kg kroppsvekt Internasjonale stofflister TSCA - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste DSL/NDSL - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav EINECS/ELINCS - Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/eu-liste over innmeldte, kjemiske stoffer ENCS - Japan Eksisterende og nye kjemiske stoffer IECSC - Kina, liste over eksisterende kjemiske stoffer KECL - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering PICCS - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer AICS - Australsk stoffliste over kjemiske stoffer NZIoC - New Zealands stoffliste TCSI - Taiwanske stoffliste over kjemiske stoffer Kjemisk sikkerhetsvurdering EUs vurdering av kjemikaliesikkerhet: Det er utført en kjemisk sikkerhetsvurdering: Cesium karbonat. Side 11 / 12

12 EUs eksponerinsscenarier: Eksponeringscenarioer er under utvikling. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Referanser: Anon et al., 1978, Vest Akad. Meditisin. Nauk SSSR 8, 10 Kontakter: Produksjonsanlegg Tantalum Mining Corporation of Canada, Ltd. Bernic Lake Box 2000 Lac du Bonnet, MB R0E 1A0 CANADA Tlf: Faks: Frasigelse: De angitte opplysningene er basert på informasjon som Cabot Corporation anser som korrekte. Opplysningene er ikke ment å være garantier, hverken uttrykte eller underforståtte. Opplysningene er bare gitt som informasjon for vurdering av produktet. Cabot tar intet ansvar for bruken eller påliteligheten av dem. Hvis det finnes avvik mellom informasjonen i dokumentet på andre språk enn engelsk og den engelske motparten, skal den engelske versjonen gjelde. Utarbeidet av: Revisjonsdato: Cabot Corporation - Helse-, miljø- og sikkerhetsavdeling 18-Apr-2017 Versjon: 3 Årsak til revisjon: Revisjoner gjennom hele Endring, fareklassifisering Forrige revisjonsdato: 07/August/2015 Alle navn som er merket med symbolet Ò eller Ô er varemerker for Cabot Corporation eller dets datterselskaper Slutt på sikkerhetsdatabladet Side 12 / 12

Side 1 / 6 Sikkerhetsdatablad i henhold til det globale harmoniserte systemet. Aqueous Wiper Fluid

Side 1 / 6 Sikkerhetsdatablad i henhold til det globale harmoniserte systemet. Aqueous Wiper Fluid Side 1 / 6 Sikkerhetsdatablad i henhold til det globale harmoniserte systemet Aqueous Wiper Fluid 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Physiological Standard Produktkode 80-6002-80 CAS-nummer Andre navn IUPAC MFCD-nummer EC/EINECS Stoff REACH-nummer Index-No

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Dynabeads Protein G, 50 ml Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato 30-May-2017 Revisjonsdato 05-Jul-2016 Revisjonsnummer 2

SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato 30-May-2017 Revisjonsdato 05-Jul-2016 Revisjonsnummer 2 SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato 30-May-2017 Revisjonsnummer 2 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktbeskrivelse 1000

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Ultropac 8 resin, lithium form Stoff Produktkode CAS-nummer Andre navn 80-2104-74 69011-20-7 IUPAC MFCD-nummer EC/EINECS

Detaljer

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/05/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: IC8-RTU 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010)

Sikkerhetsdatablad. (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010) Sikkerhetsdatablad (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010) Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Produktnavn HU CD8 PE Kjemikalienavn

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 08-04-2011 Revidert utgave nr.: 11 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: OAG30L 1.2. Relevante,

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: (CLP) Regulering (EU 1272/2008) Revisjonsdato 09-Aug-2016 Versjon 2

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: (CLP) Regulering (EU 1272/2008) Revisjonsdato 09-Aug-2016 Versjon 2 SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: (CLP) Regulering (EU 1272/2008) Versjon 2 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Dolomitt

SIKKERHETSDATABLAD Dolomitt SIKKERHETSDATABLAD Dolomitt Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikasjon 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket MOUSE ANTI-PCNA-BT

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket MOUSE ANTI-PCNA-BT Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn MOUSE ANTI-PCNA-BT Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DESULCO. 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/leverandør. Superior Graphite Europe. 2. Faremerking

SIKKERHETSDATABLAD DESULCO. 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/leverandør. Superior Graphite Europe. 2. Faremerking Endret: 2015-01-30 Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/leverandør Bruksområder: Leverandør/produsent: Oppkullingsmiddel Superior Graphite Europe Box 13000 SE-850 13 Sundsvall Sverige

Detaljer

SDB SIKKERHETSDATABLAD

SDB SIKKERHETSDATABLAD Produktnavn 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET OG SELSKAPET 1.1 Produktbetegnelse 1.2 Bruksområde Tiltenkt bruk: 1.3 Detaljer om leverandøren: Internett: Adresse: Telefon: 1.4 Nødnummer: Smøremiddel www.lubkorelease.com

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDNINGEN OG AV SELSKAPET/ FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDNINGEN OG AV SELSKAPET/ FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDNINGEN OG AV SELSKAPET/ FORETAKET 1.1 Produktidentifikasjon: BATTERIVANN 1.2 Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Dulbecco's Modified Eagle Medium (D-MEM) (1X) liquid Identifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC15: Overflatebehandlingsprodukter ikke-metall. -: EUH208 Inneholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.

HMS-DATABLAD. PC15: Overflatebehandlingsprodukter ikke-metall. -: EUH208 Inneholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 04/02/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: DR9 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon ifølge EF-direktiv 1907/2006 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16.08.2010 Revisjonsdato: 15.03.2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 22-07-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: RM6092160 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/02/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: LK-EB3 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 09-09-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9529 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.12.2002 Revisjonsdato

Detaljer

PC9a: Belegg og malinger, tynnere, malingfjernere. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

PC9a: Belegg og malinger, tynnere, malingfjernere. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 11/09/2018 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 4000 Synonymer: ABLATIVE

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: (CLP) Regulering (EU 1272/2008) Revisjonsdato 19-Oct-2016 Versjon 3

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: (CLP) Regulering (EU 1272/2008) Revisjonsdato 19-Oct-2016 Versjon 3 SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: (CLP) Regulering (EU 1272/2008) Versjon 3 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERSHETS DATABLAD

SIKKERSHETS DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 25/05/2018 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/10/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Telefon: Faks: E-post:

Sikkerhetsdatablad. Telefon: Faks: E-post: 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Pathlength Calibration Fluid Blanding Produktkode 80-2140-09 CAS-nummer Andre navn IUPAC MFCD-nummer EC/EINECS REACH-nummer

Detaljer

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 12 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XFFO*L 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Telefon: Faks: E-post:

Sikkerhetsdatablad. Telefon: Faks: E-post: 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Biochrom Sodium Oxidised Buffer Kit Produktkode 80-6000-19 CAS-nummer Andre navn IUPAC MFCD-nummer EC/EINECS REACH-nummer

Detaljer

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 31 Revisjonsdato: 18-Apr-2017. Versjon: 4 1.1. Produktidentifikator 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 24/11/2011 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 195-50-094 Synonymer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Solid Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul

Solid Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Solid Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

ABX Minilyse LMG 1L A91A00247FNO Revisjon 04/11/2009

ABX Minilyse LMG 1L A91A00247FNO Revisjon 04/11/2009 Materialdatablad ABX Minilyse LMG 1L A91A00247FNO Revisjon 1. Produkt- og firmaidentifikasjon 1.1. Identifikasjon av produktet Produktnavn: ABX Minilyse LMG 1L Produktkode: Ref.: 0702010 1.2. Bruk av produktet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.02.2003

Detaljer

Solid Ink - Svart, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Svart, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Solid Ink - Svart, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. DSD/DPD.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. DSD/DPD. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 15/10/2012 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 5798 Synonymer: OTHER

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 31/10/2011 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 5611716 Synonymer: OTHER

Detaljer

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 as amended Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn KB Extender Identifikasjon av selskapet/foretaket Manufacturer/Supplier

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Telefon: Faks: E-post:

Sikkerhetsdatablad. Telefon: Faks: E-post: 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Sodium Regeneration Buffer 6 Produktkode 80-2037-57 CAS-nummer Andre navn IUPAC MFCD-nummer EC/EINECS REACH-nummer Blanding

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 08-apr-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk CN0020 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

Arjo Liquids. Flusher Rinse SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til: Regulering (EU) nr.1907/2006. Navn: Arjo Liquids Flusher Rinse

Arjo Liquids. Flusher Rinse SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til: Regulering (EU) nr.1907/2006. Navn: Arjo Liquids Flusher Rinse SIKKERHETSDATABLAD Arjo Liquids Flusher Rinse I henhold til: Regulering (EU) nr.1907/2006 Del 1 1.1 Navn: Arjo Liquids Flusher Rinse 1.2 Flusher Rinse er en mild alkalisk løsning beregnet for automatisk

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010)

Sikkerhetsdatablad. (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010) Sikkerhetsdatablad (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010) Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Produktnavn Cathode Buffer Container

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 18/03/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 26183-52-8 EINECS-nummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 31 Revisjonsdato: 12-aug-2015 1.1. Produktidentifikator 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode:

Detaljer

Revisjonsdato 12-mar-2013 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig

Revisjonsdato 12-mar-2013 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig Utstedelsesdato 12-mar-2013 Revisjonsdato 12-mar-2013 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsnummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Cat No. SR0077 Relevante

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 09/11/2012 Revisjonsdato: 12/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12-04-2017 Redigert: 14-02-2018 : Versjon: 1.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Telefon: Faks: E-post:

Sikkerhetsdatablad. Telefon: Faks: E-post: 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Produktkode CAS-nummer Andre navn IUPAC MFCD-nummer EC/EINECS REACH-nummer Lithium Buffer 2 80-2038-16 Blanding 2. Relevant

Detaljer

Water-based Dye Ink - Gul

Water-based Dye Ink - Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Water-based

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Xerox Aqueous Flushing Fluid

Xerox Aqueous Flushing Fluid Side 1 / 7 Sikkerhetsdatablad i henhold til det globale harmoniserte systemet Xerox Aqueous Flushing Fluid 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes FUGGER NORGE AS HMS-DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 20/12/2017 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: GRAFT Produktkode: GFT006 Synonymer:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Oligo(dT)20 50 µm Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

(revision) date Versjon 1. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

(revision) date Versjon 1. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD (revision) date 01-12-2016 Versjon 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket Produktnavn rengjøringsmiddel til gulv Internal

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 30/07/2015 Revidert utgave nr.: 10 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XSGG40*L 1.2. Relevante,

Detaljer

HIAB SIXTEN Utstedt:: 2015-07-03

HIAB SIXTEN Utstedt:: 2015-07-03 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn HIAB SIXTEN 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X phosphatase Buffer Utstyrnavn: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING ENZYME KIT Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

Vannbasert blekk - Magenta

Vannbasert blekk - Magenta Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Vannbasert blekk

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 13-apr-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk SR0096 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og av ansvarlig firma

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og av ansvarlig firma Sikkerhetsdatablad Side 1 av 5 Utgave: 01.02.2017 LYRECO-limstifter AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og av ansvarlig firma 1.1. Produktidentifikator: LYRECO-limstift 1.2. Relevant identifisert

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16/03/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: LK-DS80 1.2. Relevante,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 31 Revisjonsdato: 12-aug-2015 1.1. Produktidentifikator 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktkode:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Telefon: Faks: E-post:

Sikkerhetsdatablad. Telefon: Faks: E-post: 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Lithium Loading Buffer Produktkode 80-6000-05 CAS-nummer Andre navn IUPAC MFCD-nummer EC/EINECS REACH-nummer Blanding 2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Navn på produktet og foretaket. 1.1 Produktidentifikasjon. Handelsnavn: AirX

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Navn på produktet og foretaket. 1.1 Produktidentifikasjon. Handelsnavn: AirX Utarbeidet 16032014 AVSNITT 1: Navn på produktet og foretaket Sikkerhetsdatablad 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn: AirX 17 + 19 REACHnr: Ikke anvendelig Prnr.: Ikke anmeldelsespliktig 1.2 Relevante

Detaljer

STROVELS DEFOAMER 100

STROVELS DEFOAMER 100 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON Utstedelsesdato 23-jan-2012 Revisjonsnummer 1 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktidentifikator Produktnavn Cat No. TS0003 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERSHETS DATABLAD

SIKKERSHETS DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2018 Revisjonsdato: 29/10/2010 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer