Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006"

Transkript

1 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit 401 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : V005.1 barbidt dn: Trykkdato: Erstattr vrsjon fra: AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandningn og av slskapt/fortakt 1.1 Produktidntifikator Loctit Rlvant fastsatt bruksformål av stoff llr blanding og bruksformål, av diss blir frarådt: Planlagt bruk: Klbstoff 1.3 Dtaljr om lvrandørr som stillr datablad til rådight Hnkl Nordn AB / Branch Norway Karnslyst Allé 8b 0278 Oslo Norg Tl.: +47 (2337) Nødtlfonnummr (kontortid) Klassifisring av stoff llr blanding AVSNITT 2: Faridntifikasjon Klassifisring (CLP): Hudirritasjon Katgori 2 H315 Irritrr hudn. Alvorlig øyirritasjon Katgori 2 H319 Gir alvorlig øyirritasjon. Toksisitt for Bstmt Målorganr - Enklt Eksponring Katgori 3 H335 Kan forårsak irritasjon av luftvin. Målorgan: Irritasjon i luftvin. 2.2 Idntifikasjonslmntr Idntifikasjonslmntr (CLP): Farpiktogram: Innholdr

2 SDB-Nr.: V005.1 Loctit 401 Sid 2 av 13 Signalord: Farinstruksjon: Supplrnd informasjon Advarsl H315 Irritrr hudn. H319 Gir alvorlig øyirritasjon. H335 Kan forårsak irritasjon av luftvin. Cyanoakrylat. Farlig. Klistrr sammn hud og øyn på få skundr. Oppbvars utilgjnglig for barn. Sikkrhtsinstruksjon: Forbygging Sikkrhtsinstruksjon: Rspons Sikkrhtsinstruksjon: Disponring P261 Unngå innånding av damp. P280 Bruk vrnhanskr/vrnbrillr. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig md vann i flr minuttr. Fjrn vntull kontaktlinsr drsom dtt nklt lar sg gjør. Fortstt skyllingn. P337+P313 Vd vdvarnd øyirritasjon: Søk lghjlp. P501 Avfall og rstr fjrns/avhnds i ovrnsstmmls md lokal forskriftr. 2.3 Andr farr Ingn vd anbfalt bruk. Oppfyllr ikk prsistnt, bioakkumulrnd og giftig (PBT), svært prsistnt og svært bioakkumulrnd (vpvb) kritrir Stoffblandingr Gnrll kjmisk karaktrisring: Cyanoakrylat-lim AVSNITT 3: Sammnstning/opplysningr om bstanddlar Erklæring av ingrdinsn i hnhold til CLP (EF) nr. 1272/2008: Farlig innholdsstoffr EC-Nummr REACH- Rgistrringsnum mr Innhold Klassifisring % Ey Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Skin Irrit. 2 H315 0,01- < 0,1 % Aquatic Acut 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Carc. 2 H351 Muta. 2 H341 Acut Tox. 4; Oralt H302 Ey Dam. 1 H318 Skin Sns. 1 H317 For fullstndig forklaring på H -uttallsr og andr forkortlsr s avsnitt 16 "Andr opplysningr". Obsrvr at stoffr utn klassifisring kan ha lokal yrkshyginisk grnsvrdir. 4.1 Bskrivls av førsthjlpstiltak AVSNITT 4: Førsthjlptiltak

3 SDB-Nr.: V005.1 Loctit 401 Sid 3 av 13 Inhalr: Frisk luft, oppsøk lg vd vdvarnd ubhag. Hudkontakt: Sammnlimt hud må ikk trkks fra hvrandr md makt. Kan forsiktig prsss fra hvrandr md n butt gjnstand, for ksmpl n skj, som bør vær fuktt md varmt såpvann. Cyanoakrylatr avgir varm vd hrding. I sjldn tilfllr vil n stor dråp kunn avgi nok varm til å forårsak forbrnningskad. Forbrnningskad bhandls som vanlig brannsår ttr at limt r fjrnt fra hudn. Hvis lppn r blitt sammnlimt, fukts lppn md varmt vann og spytt prsss forsiktig inn mllom lppn fra innsidn. Prss md fingrn llr rull lppn fra hvrandr. Lppn må ikk rivs dirkt fra hvrandr. Øykontakt: Hvis øyt r gjnklistrt, løs øybrynn md varmt vann på n fuktig klut. Cyanoakrylat vil hft til øyts protin og frmkall tårflod, som vil bidra til å løs opp limt. Hold øyt tildkkt inntil limt r fullstndig løsnt, vanligvis 1-3 dagr. Øyt må ikk åpns md makt. Søk lghjlp i tilfll fast cyanoakrylat-lim bak øylokkt forårsakr sårskad. Svlging: Sørg for fri luftvir. Produktt vil polymrisr umiddlbart i munnhuln, og vil vær nstn umulig å svlg. Spytt vil langsomt løsn dt fast stofft fra munnn (flr timr). 4.2 Viktig akutt og forsinkd symptomr og konskvnsr Øy, Irritasjon, Konjunktivitt. NO: Hud, rødht, btnnls. Ånddrtt, Irritasjon,hosting, kort pust, Trykk i brystt. 4.3 Opplysningr om vntull nødvndig øyblikklig mdisinsk hjlp og spsialbhandling S pkt.: Bskrivls av førsthjlpstiltak 5.1 Slokningsmiddl Egnd slukningsmidlr: Skum, pulvr, kullsyr. Vanntåk Av sikkrhtsgrunnr ugnd slukningsmidlr: Ikk kjnt. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.2 Spsill farr md utgangspunkt i stoff llr blanding I branntilfllr kan dt frigjørs kullmonoksid (CO) og kulldioksid (CO2). Karbon- og nitrognoksid, irritrnd organisk damp. 5.3 Instruksjonr for brannbkjmpls Vd brannslukking bnytts ånddrttsvrn md trykkluft. Tillggshnvisningr: Hvis brann, kjøl nd utsatt bholdr md spylvann. AVSNITT 6: Tiltak vd utilsiktd utslipp 6.1 Prsonlig forsiktightstiltak, vrnutstyr og bruk av nødprosdyrr Sørg for tilstrkklig vntilasjon. Unngå kontakt md hudn og øynn. Bnytt vrnutstyr. 6.2 Miljøbskyttlsstiltak Unngå utslipp til avløp, ovrflatvann og grunnvann.

4 SDB-Nr.: V005.1 Loctit 401 Sid 4 av Mtodr og matrill for inndmming og rngjøring Ikk bruk klutr til å tørk opp. Ha på mass vann for å fullfør polymrisasjonn, og skrap dt opp fra gulvt. Hrdt stoff kan avhnds som ufarlig avfall. 6.4 Rfrans til andr dlr S kapittl 8. AVSNITT 7: Håndtring og lagring 7.1 Forsiktightstiltak for sikkr håndtring Vntilasjonskrav må vurdrs vd arbid md stor mngdr llr drsom luktn blir tydlig (lukttrskl r ca 1-2 ppm) Bruk av dispnsr-utstyr vil rdusr risikon for kontakt md hud llr øyn. Unngå kontakt md øyn og hud. S kapittl 8. Hygintiltak Vask hndn før pausr og ttr arbidsslutt. Dt må ikk spiss, drikks llr røyks undr arbidt. Høy industrill og hyginisk standard bør praktisrs Bruk kun CE-mrkt PVU iht. Forskrift av 19. august 1994 nr Btinglsr for sikkr oppbvaring md hnsyn på uforliklight Rfrr til Tknisk datablad. 7.3 Spsifikk sluttbrukformål Klbstoff AVSNITT 8: Eksponringskontroll/prsonlig vrnutstyr 8.1 Kontrollparamtr Grnsvrdir Gyldig for Norg Innholdsstoff [Rgulrt substans] ppm mg/m 3 Vrdi typ Kortsiktig Rttslig grunnlag ksponringskatgori / Mrknad [HYDROKINON] 0,5 Administrativ normr N_TLV Prdictd No-Effct Concntration (PNEC): Navn fra listn Environmntal Compartmnt Eksposisjo nstid Vrdi mg/l ppm mg/kg andr Friskvann 0,00057 mg/l Saltvann 0, mg/l Sdimnt( 0,0049 Frskvann) mg/kg Sdimnt ( 0,00049 Saltvann) mg/kg Vann 0,00134 mg/l Grunn 0,00064 mg/kg Kloakkrnsanl 0,71 mg/l gg Bmrkningr

5 SDB-Nr.: V005.1 Loctit 401 Sid 5 av 13 Drivd No-Effct Lvl (DNEL): Navn fra listn tyl-2-cyanoakrylat tyl-2-cyanoakrylat tyl-2-cyanoakrylat tyl-2-cyanoakrylat Application Ara Rout of Exposur Halth Effct Arbidr Innånding langvarig lokal Arbidr Innånding langvarig Gnrll Innånding langvarig bfolkning lokal Gnrll bfolkning Innånding langvarig Arbidr drmal langvarig Arbidr inhalasjon langvarig Gnrll bfolkning Gnrll bfolkning Gnrll bfolkning drmal inhalasjon oral langvarig langvarig langvarig Exposur Tim Vrdi 9,25 mg/m3 9,25 mg/m3 9,25 mg/m3 9,25 mg/m3 3,33 mg/kg 2,1 mg/m3 1,66 mg/kg 1,05 mg/m3 0,6 mg/kg Bmrkningr Biologisk grnsvrdi: ingn/intt 8.2 Bgrnsning og ovrvåking av ksponring: Informasjon ang. oppbygging av tknisk anlgg: Sørg for ffktiv vntilasjon. Ånddrttsvrn: Sørg for tilstrkklig vntilasjon. Bnytt godkjnt mask md filtr for organisk dampr llr friskluftmask drsom produkt bnytts i områdr md darlig vntilasjon Filtrtyp: A (EN 14387) Håndbskyttls: Bruk hanskr i polytyln llr polypropyln vd håndtring av størr mngdr. Kjmikalibstandig vrnhanskr (EN 374). Egnd matrialr vd kort kontakt llr sprut (Anbfalt: Minst bskyttlssindks 2, tilsvarnd > 30 minuttr prmasjonstid ifølg EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjikttykkls). Egnd matrialr også vd lngr, dirkt kontakt (Anbfalt: Bskyttlssindks 6, tilsvarnd > 480 minuttr prmasjonstid ifølg EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjikttykkls). Dnn informasjonn r basrt på littraturrfransr og informasjon fra hanskprodusntr llr r avldt fra analogiprognos for lignnd stoffr. Mrk at bruksvarightn for n hansk til bskyttls mot kjmikalir i praksis kan vær my kortr nn dn prmasjonstidn som r brgnt ifølg EN 374, på grunn av d mang innflytlssfaktorn (f.ks. tmpratur). Skift ut hanskn drsom dn visr tgn på slitasj. Bruk ikk hanskr i PVC, gummi llr nylon. Vnnligst bmrk at brukstidn for kjmikalihanskr kan forkorts vsntlig av mang påvirknd faktorr (f.ks. tmpratur). Brukrn må slv forta dn ndlig risikovurdring. Skift hanskr rglmssig og når d r prgt av slitasj llr annn påvirkning som kan rdusr bskyttlsn.

6 SDB-Nr.: V005.1 Loctit 401 Sid 6 av 13 Øynbskyttls: Bruk vrnbrillr md sidskjrm llr ansiktsskjrm drsom dt r risiko for sprut. Bskyttnd øy utstyr bør samsvar md EN166. Kroppsbskyttls: Bruk gnd vrnklær. Bskyttlssklær bør samsvar md EN for væsksprut llr til EN for støv. Råd for prsonlig bskyttlsstiltak: Informasjonn på prsonlig vrnutstyr r for vildnd. En full risikovurdring bør gjnnomførs før du brukr dtt produktt for å bstmm gnt prsonlig vrnutstyr tilpasst lokal forhold. Prsonlig vrnutstyr bør samsvar md dn rlvant ENstandardn. AVSNITT 9: Fysisk og kjmisk gnskapr 9.1 Opplysningr om grunnlggnd fysikalsk og kjmisk gnskapr Utsnd Væsk Lukttrskl fargløs til gulaktig ph-vrdi Smltpunkt Størkningstmpratur Initilt kokpunkt Flammpunkt Fordampingshastight Antnnbarht Eksplosjonsgrnsr Damptrykk (50 C (122 F)) Spsifikk Damptttht: Dnsitt (20 C (68 F)) Styrttttht løslight Løslight kvalitativt (Løsmiddl: Vann) Fordlingskoffisint: n-oktanol/vann Slvantnningstmpratur Spaltningstmpratur Viskositt Viskositt (kinmatisk) Eksplosiv gnskapr Oksidrnd gnskapr > 149 C (> F) C ( F) < 700 mbar 1,1 g/cm3 Polymrisrr i kontakt md vann. 9.2 Andr opplysningr AVSNITT 10: Stablilitt og raktivitt Raktivitt Hurtig ksotrmisk polymrisasjon vil skj i nærvær av vann, aminr, alkalir og alkohol Kjmisk stabilitt Stabil undr anbfalt lagringsforhold Mulight for farlig raksjonr S avsnitt raktivitt Btinglsr som må unngås Stabilt vd vanlig lagrings- og bruksbtinglsr.

7 SDB-Nr.: V005.1 Loctit 401 Sid 7 av Ufornlig matrialr S avsnitt raktivitt Farlig spaltningsproduktr Ingn kjnt vd anbfalt bruk. AVSNITT 11: Toksikologisk opplysningr Gnrll opplysningr om toksikologi: Cyanoakrylatr r rlativt lit giftig. Akutt LD50 (oral, rott) r >5000 mg/kg. Produktt r nstn umulig å svlg, da dt polymrisrr raskt i munnhuln. Langvarig ksponring for høy konsntrasjonr md damp kan før til kronisk hos ovrfølsomm prsonr. I tørr atmosfær md rlativ luftfuktight <50% kan dampr mdfør irritasjon av øyn og luftvir Opplysningr om toksikologisk Akutt oral toksisitt: Vrdtyp Vrdi Artr Mtod LD50 > mg/kg Rott OECD Guidlin 401 (Acut Oral Toxicity) LD mg/kg Rott OECD Guidlin 401 (Acut Oral Toxicity) Akutt drmal toksisitt: Vrdtyp Vrdi Artr Mtod LD50 > mg/kg Kanin OECD Guidlin 402 (Acut Drmal Toxicity) LD50 > mg/kg Kanin OECD Guidlin 402 (Acut Drmal Toxicity) Akutt inhalativ toksisitt: Ingn data tilgjnglig Ets-/irritasjonsvirkning på hud: Limr sammn hud i løpt av skundr. Vurdrs som lit giftig; akutt drmal LD50 (kanin) >2000 mg/kg. På grunn av polymrisring på hudns ovrflat, vil allrgisk raksjonr npp kunn oppstå. Rsultat Eksponri ngstid Artr Mtod Ltt irritrnd 24 h Kanin OECD Guidlin 404 (Acut Drmal Irritation / Corrosion) ikk irritrnd 24 h Kanin Wight of vidnc Alvorlig øyskad/-irritasjon: Flytnd produkt vil klistr igjn øylokkn. Vd lav rlativ luftfuktight (TH<50%) vil dampn forårsak irritasjon og tårflod. Rsultat Eksponri Artr Mtod ngstid Irritrnd. 72 h Kanin OECD Guidlin 405 (Acut Ey Irritation / Corrosion)

8 SDB-Nr.: V005.1 Loctit 401 Sid 8 av 13 Snsibilisring av luftvir/hud: Blandingn klassifisring r basrt på trskln, som rfrrr til d klassifisrt stoffr i blandingn. Rsultat Tsttyp Artr Mtod ikk snsibilisrnd Marsvin ikk spsifisrt snsibilisrnd Marsvin maksimring tst Marsvin quivalnt or similar to OECD Guidlin 406 (Skin Snsitisation) snsibilisrnd Mus lokal lymfknut tst Mus quivalnt or similar to OECD Guidlin (LLNA) 429 (Skin Snsitisation: Local Lymph Nod Assay) Kimcll-mutagnitt Blandingn klassifisring r basrt på trskln, som rfrrr til d klassifisrt stoffr i blandingn. Rsultat Typ studi / Administrringsv i ngativ bactrial rvrs mutation assay (.g ngativ ngativ ngativ ngativ positiv Ams tst) gnmutasjonstst i pattdyrcllr in vitro kromosom abbrasjonstst i pattdyr bactrial rvrs mutation assay (.g Ams tst) in vitro kromosom abbrasjonstst i pattdyr gnmutasjonstst i pattdyrcllr Mtabolsk aktivring / ksposisjonstid vd og utn vd og utn vd og utn vd og utn vd og utn Artr Mtod OECD Guidlin 471 (Bactrial Rvrs Mutation Assay) OECD Guidlin 476 (In vitro Mammalian Cll Gn Mutation Tst) OECD Guidlin 473 (In vitro Mammalian Chromosom Abrration Tst) quivalnt or similar to OECD Guidlin 471 (Bactrial Rvrs Mutation Assay) OECD Guidlin 473 (In vitro Mammalian Chromosom Abrration Tst) OECD Guidlin 476 (In vitro Mammalian Cll Gn Mutation Tst) positiv intrapritonal Mus quivalnt or similar to OECD Guidlin 474 (Mammalian Erythrocyt Micronuclus Tst) ngativ oral: sond Rott quivalnt or similar to OECD Guidlin 478 (Gntic Toxicology: Rodnt Dominant Lthal Tst) positiv intrapritonal Mus quivalnt or similar to OECD Guidlin 483 (Mammalian Sprmatogonial Chromosom Abrration Tst) Karsinognitt Blandingn klassifisring r basrt på trskln, som rfrrr til d klassifisrt stoffr i blandingn. Farlig innholdsstoffr Rsultat krftfrmkallnd krftfrmkallnd Eksponrings vi oral: sond oral: sond Eksponrin gstid / Frkvns av bhandling 103 w 5 d/w 103 w 5 d/w Artr Kjønn Mtod Rott Mannlig/Kvi nnlig quivalnt or similar OECD Guidlin 453 (Combind Chronic Toxicity / Carcinognicity Studis) Mus Kvinnlig quivalnt or similar OECD Guidlin 453 (Combind Chronic Toxicity / Carcinognicity Studis)

9 SDB-Nr.: V005.1 Loctit 401 Sid 9 av 13 Rproduksjonstoksisitt: Blandingn klassifisring r basrt på trskln, som rfrrr til d klassifisrt stoffr i blandingn. Rsultat / Vrdi Tsttyp Eksponrin gsvi Artr Mtod NOAEL P 15 mg/kg Two oral: sond Rott EPA OTS gnration (Rproduction and Frtility NOAEL F1 150 mg/kg study Effcts) NOAEL F2 150 mg/kg Spsifikk målorgan-toksisitt vd ngangs ksponring: Ingn data tilgjnglig Spsifikk målorgan-toksisitt vd gjntatt ksponringr:: Blandingn klassifisring r basrt på trskln, som rfrrr til d klassifisrt stoffr i blandingn. Rsultat / Vrdi Eksponrin gsvi Eksponring / frkvns av bhandling NOAEL 50 mg/kg oral: sond 13 w 5 d/w NOAEL 73,9 mg/kg drmal 13 w 6 h/d, 5 d/w Artr Rott Rott Mtod ikk spsifisrt quivalnt or similar to OECD Guidlin 411 (Subchronic Drmal Toxicity: 90-Day Study) Aspirasjonsfar Ingn data tilgjnglig

10 SDB-Nr.: V005.1 Loctit 401 Sid 10 av 13 AVSNITT 12: Økologisk opplysningr Gnrll opplysningr om økologi: Unngå utslipp til avløp, ovrflatvann og grunnvann. Biologisk og kjmisk oksygnbhov (BOD og COD) r ubtydlig Toksisitt Toksisitt (fisk): Vrdtyp Vrdi Eksponringsti Artr Mtod d LC50 0,638 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guidlin 203 (Fish, Acut Toxicity Tst) Toksisitt (dafnir): Vrdtyp Vrdi Eksponringsti Artr Mtod d EC50 0,134 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guidlin 202 (Daphnia sp. Acut Immobilisation Tst) Kronisk toksisitt for vannlvnd virvlløs dyr Vrdtyp Vrdi Eksponringsti Artr Mtod d NOEC 0,0057 mg/l 21 d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia magna, Rproduction Tst) Toksisitt (algr): Vrdtyp Vrdi Eksponringsti Artr Mtod d EC50 0,335 mg/l 72 h Slnastrum capricornutum OECD Guidlin 201 (Alga, (nw nam: Psudokirchnrilla Growth Inhibition Tst) subcapitata) Toksisitt til mikroorganismr Vrdtyp Vrdi Eksponringsti Artr Mtod d EC50 0,038 mg/l 30 min ikk spsifisrt Prsistns og ndbrytbarht Ingn tilgjnglig opplysningr. Rsultat Tsttyp Ndbrytbarh t Eksponrin gstid Mtod Ikk ltt ndbrytbart. arob 57 % 28 d OECD Guidlin 301 D (Rady Biodgradability: Closd Bottl Tst) ltt biologisk ndbrytbar arob % 30 d EU Mthod C.4-E (Dtrmination of th "Rady" BiodgradabilityClosd Bottl Tst)

11 SDB-Nr.: V005.1 Loctit 401 Sid 11 av Prsistns og ndbrytbarht Ingn tilgjnglig opplysningr. Ingn substansdata tilgjnglig Mobilitt i jord Hrdt klbmidlr r immobil. LogPow Tmpratur Mtod 0, C EU Mthod A.8 (Partition Cofficint) 0,59 EU Mthod A.8 (Partition Cofficint) Rsultatr av PBT- og vpvb-vurdring: PBT / vpvb Oppfyllr ikk prsistnt, bioakkumulrnd og giftig (PBT), svært prsistnt og svært bioakkumulrnd (vpvb) kritrir. Oppfyllr ikk prsistnt, bioakkumulrnd og giftig (PBT), svært prsistnt og svært bioakkumulrnd (vpvb) kritrir Andr skadlig : Ingn data tilgjnglig AVSNITT 13: Sluttbhandling Frmgangsmåt vd avfallsbhandling Avfallsbhandling av produktt: Polymrisrs vd å stt dt sakt til vann (10:1). Avhnd som vannuoppløslig ikk giftig fast kjmikali på autorisrt fyllplass, llr brnn vd kontrollrt forhold. Disponrs i hnhold til lokal og nasjonal rglr for disponring av spsialavfall. Bidrag til forurnsning fra dtt produktt r ubtydlig i forhold hvor dtt bnytts Avfall skal lvrs til dn som lovlig kan håndtr dtt. Søk hos kommunn llr fylksmannn. Avfallsbhandling av ikk rngjort mballasj: Brukt tubr, kartongr og flaskr md innhold av rstprodukt disponrs som kjmisk forurnst avfall "i hnhold til lokal forskriftr". Avfallshåndtr mballasj /produkt ttr d gjldnd forskriftr. Avfallsnøkkl rstr av bindmiddl og ttningsmiddl som innholdr organisk løsningsmidlr og andr. EAK-avfallsnøkln rfrrr ikk til produktt, mn til dtts opprinnls. Produsntn kan drfor ikk angi avfallsnøklr for produktr som bruks i forskjllig bransjr.d angitt nøkln skal forstås som anbfaling for brukrn.

12 SDB-Nr.: V005.1 Loctit 401 Sid 12 av 13 AVSNITT 14: Transportopplysningr UN-nummr ADR Ikk farlig gods RID Ikk farlig gods ADN Ikk farlig gods IMDG Ikk farlig gods IATA UN forsndlssnavn ADR RID ADN IMDG IATA Ikk farlig gods Ikk farlig gods Ikk farlig gods Ikk farlig gods Aviation rgulatd liquid, n.o.s. (Cyanoacrylat str) Transportfarklass (r) ADR Ikk farlig gods RID Ikk farlig gods ADN Ikk farlig gods IMDG Ikk farlig gods IATA Emballasjgrupp ADR RID ADN IMDG IATA Ikk farlig gods Ikk farlig gods Ikk farlig gods Ikk farlig gods III miljøfarr ADR RID ADN IMDG IATA ikk rlvant. ikk rlvant. ikk rlvant. ikk rlvant. ikk rlvant Spsill forholdsrglr for brukrn ADR RID ADN IMDG IATA ikk rlvant. ikk rlvant. ikk rlvant. ikk rlvant. Primærpakningr md mindr nn 500 ml r urgulrt vd dnn transportmåtn og kan snds ubgrnst Transport i bulk i hnhold til vdlgg II i MARPOL 73/78 og IBC-kodn ikk rlvant. AVSNITT 15: Opplysngr om rglvrk Forskriftr om hls, miljø og sikkrht/spsifikk lovforskriftr for stoff llr blanding VOC-innhold < 3 % (2010/75/EC) Kjmisk sikkrhtsvurdring En kjmisk sikkrhtsvurdring r utført.

13 SDB-Nr.: V005.1 Loctit 401 Sid 13 av 13 Nasjonal forskriftr/hnvisningr (Norgs): Forskrift om dklarring av kjmikalir til produktrgistrt (Dklarringsforskriftn) FOR Forskrift om rgistrring, vurdring, godkjnning og bgrnsning av kjmikalir (REACH-forskriftn) FOR md snar ndringr. Forskrift om landtransport av farlig gods FOR md snar ndringr. Forskrift om klassifisring, mrking og mballring av stoffr og stoffblandingr (CLP) FOR md snar ndringr Forskrift om gjnvinning og bhandling av avfall (avfallsforskriftn) FOR md snar ndringr. Mrkingn av produktt r anngitt i kapittl 2. Forklaring på av all forkortlsr som bruks i dtt sikkrhtsdatabladt r som følgr: H302 Farlig vd svlging. H315 Irritrr hudn. H317 Kan utløs n allrgisk hudraksjon. H318 Gir alvorlig øyskad. H319 Gir alvorlig øyirritasjon. H335 Kan forårsak irritasjon av luftvin. H341 Mistnks å kunn gi gntisk skadr. H351 Stofft mistnks å forårsak krft. H400 Mgt giftig for liv i vann. H410 Mgt giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. AVSNITT 16: Andr opplysningr Yttrligr informasjonr: Dtt sikkrhtsdatabladt r produsrt for salg fra Hnkl til partir som kjøpr fra Hnkl, r basrt på forordning (EF) nr. 1907/2006 og gir kun informasjon i hnhold til gjldnd forskriftr i EU. I dn forbindls r ingn uttalls, garanti llr rprsntasjon av no slag gitt md hnsyn til ovrholdls av lovbstmt lovr llr forskriftr i andr jurisdiksjonr llr trritorir nn EU. Når du ksportrr til andr trritorium nn EU, vnnligst kontakt dt rspktiv sikkrhtsdatabladt for dt brørt trritorit for å sikr samsvar llr kontakt md Hnkls produktsikkrhts- og rgulringsavdling før ksportr til andr trritorium nn EU. Opplysningn r basrt på vår nåværnd kunnskapr og gjldr produktt i lvrt form. Dt r mningn å bskriv vår produktr md tank på sikkrhtskrav og ikk garantr bstmt gnskapr. Kær kund, Hnkl r forpliktt til å skap n bærkraftig frmtid vd å frmm mulightr langs hl vrdikjdn. Hvis du ønskr å bidra vd å bytt fra papir til dn lktronisk vrsjonn av SDS, vnnligst kontakt dn lokal kundsrvicn. Vi anbfalr at du brukr n ikk-prsonlig -postadrss (for ksmpl Rlvant ndringr i dtt sikkrhtsdatabladt r indikrt md vrtikal linjr på vnstr marg i tkstn på dtt dokumntt. Korrspodrnd tkst viss i n annn farg på skyggt flt. Vdlgg - ksponrinsscnarir: Eksponrinsscnarir for tyl-2-cyanoakrylat kan lasts nd undr følgnd link: Altrnativt kan d nås på Intrnttområdt vd å skriv inn nummrt

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 4062 Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 173255 V003.4 barbidt dn: 23.07.2019 Trykkdato: 21.10.2019 Erstattr vrsjon fra: 14.06.2017 AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandningn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 496 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 153541 V004.1 barbidt dn: 23.04.2019 Trykkdato: 07.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 16.05.2016 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 496

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LocSGPlast12X2G/4ml Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 427627 V005.0 barbidt dn: 06.03.2018 Trykkdato: 09.03.2018 Erstattr vrsjon fra: 11.09.2017 1.1 Produktidntifikator LocSGPlast12X2G/4ml

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 406 Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 422581 V003.5 barbidt dn: 05.01.2018 Trykkdato: 11.01.2018 Erstattr vrsjon fra: 13.12.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 406

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattx Aro 360 Rfill Sid 1 av 9 SDB-Nr. : 580280 V001.1 barbidt dn: 21.02.2018 Trykkdato: 20.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 23.01.2017 1.1 Produktidntifikator Pattx

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 420 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 153535 V002.5 barbidt dn: 04.04.2018 Trykkdato: 27.08.2019 Erstattr vrsjon fra: 30.03.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 420

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 480 Sid 1 av 17 SDB-Nr. : 153522 V004.0 barbidt dn: 27.03.2019 Trykkdato: 02.10.2019 Erstattr vrsjon fra: 21.06.2018 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 480

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 415 Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 153533 V004.1 barbidt dn: 22.08.2019 Trykkdato: 09.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 20.11.2017 AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandningn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7414 known as Loctit 7414 50ML SFDN Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 310207 V006.0 barbidt dn: 24.05.2018 Trykkdato: 25.07.2019 Erstattr vrsjon fra: 26.10.2016

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE EA 3463 known as Loctit 3463 Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 153766 V007.1 barbidt dn: 04.12.2018 Trykkdato: 06.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 24.07.2018 Kapittl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 573 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 153496 V005.1 barbidt dn: 16.03.2018 Trykkdato: 28.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 20.12.2016 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 573

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit SI 5990 40 ml SFDN Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 444476 V002.2 barbidt dn: 19.02.2018 Trykkdato: 16.05.2018 Erstattr vrsjon fra: 26.02.2015 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 408 Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 434634 V002.0 barbidt dn: 17.01.2018 Trykkdato: 01.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 26.02.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 408

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit SuprGlu Progrssiv Gl -454- CLP Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 460697 V001.0 barbidt dn: 12.06.2019 Trykkdato: 02.07.2019 Erstattr vrsjon fra: - AVSNITT 1: Idntifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE HY 4060 GY Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 574613 V003.0 barbidt dn: 23.04.2018 Trykkdato: 26.04.2018 Erstattr vrsjon fra: 12.04.2018 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7840 known as Loctit 7840 200L, Multi Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 534161 V002.2 barbidt dn: 07.08.2018 Trykkdato: 26.08.2019 Erstattr vrsjon fra: 05.02.2018

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE LB 8009 HEAVY DUTY ANTI-SEIZE known as Havy Duty Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 153749 V003.1 barbidt dn: 07.06.2019 Trykkdato: 25.08.2019 Erstattr vrsjon fra:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 660 Sid 1 av 19 SDB-Nr. : 164196 V007.0 barbidt dn: 17.07.2018 Trykkdato: 28.07.2019 Erstattr vrsjon fra: 22.05.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 660

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SI 5980 known as Loctit 5980 200ml S/Fi/No x6 Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 367607 V006.1 barbidt dn: 06.02.2018 Trykkdato: 05.10.2018 Erstattr vrsjon fra: 03.11.2017

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit 510 Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 153499 V005.1 barbidt dn: 17.05.2018 Trykkdato: 20.07.2018 Erstattr vrsjon fra: 22.06.2017 1.1 Produktidntifikator Loctit 510

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 403 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434636 V002.4 barbidt dn: 02.05.2014 Trykkdato: 13.05.2015 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 403 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit 272 Thradlockr Sid 1 av 18 SDB-Nr. : 153465 V006.0 barbidt dn: 23.08.2018 Trykkdato: 16.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 26.10.2016 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 5331 Whit Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 152750 V003.0 barbidt dn: 20.11.2018 Trykkdato: 18.10.2019 Erstattr vrsjon fra: 10.05.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 8040 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 190437 V004.0 barbidt dn: 22.03.2018 Trykkdato: 23.03.2018 Erstattr vrsjon fra: 31.05.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE LB 8201 known as Loctit 8201 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 173458 V006.0 barbidt dn: 05.10.2018 Trykkdato: 23.04.2019 Erstattr vrsjon fra: 22.03.2018 Kapittl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 567 Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 153487 V005.1 barbidt dn: 23.07.2018 Trykkdato: 01.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 18.05.2016 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 567

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7091 PRIMER known as Loctit 7091 1L EN/CH/JP. Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 176841 V004.0 barbidt dn: 28.01.2019 Trykkdato: 30.06.2019 Erstattr vrsjon fra:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 PP Elastic 180ml Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 259426 V001.0 barbidt dn: 17.04.2018 Trykkdato: 24.09.2018 Erstattr vrsjon fra: - 1.1 Produktidntifikator PP Elastic 180ml

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON RB 2759 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 75675 V007.0 barbidt dn: 25.09.2018 Trykkdato: 19.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 11.02.2015 1.1 Produktidntifikator TEROSON

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7063 known as Loctit 7063 Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 179512 V005.1 barbidt dn: 22.03.2018 Trykkdato: 19.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 05.01.2018 Kapittl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 7063 Arosol Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 179512 V007.0 barbidt dn: 05.06.2019 Trykkdato: 14.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 30.04.2019 AVSNITT 1: Idntifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 PTX PP Chmical Mtal 180 mlx6 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 603447 V001.2 barbidt dn: 23.08.2018 Trykkdato: 26.02.2019 Erstattr vrsjon fra: 20.12.2017 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 PP Chm Mtal 180ml Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 231418 V001.0 barbidt dn: 09.04.2018 Trykkdato: 24.09.2018 Erstattr vrsjon fra: - 1.1 Produktidntifikator PP Chm Mtal

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit Rpair Xtrm Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 583432 V002.0 barbidt dn: 11.06.2018 Trykkdato: 19.06.2018 Erstattr vrsjon fra: 06.07.2017 1.1 Produktidntifikator Loctit

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 3472 A&B Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 178501 V003.0 barbidt dn: 27.07.2018 Trykkdato: 28.07.2019 Erstattr vrsjon fra: 20.04.2018 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 770 Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 153555 V006.0 barbidt dn: 12.03.2019 Trykkdato: 13.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 13.12.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 770

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Ptx PP Rpair Kit 250mlx6 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 593370 V001.1 barbidt dn: 20.12.2017 Trykkdato: 09.01.2019 Erstattr vrsjon fra: 30.03.2017 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 574 Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 153497 V006.3 barbidt dn: 09.01.2018 Trykkdato: 21.05.2019 Erstattr vrsjon fra: 13.12.2016 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 574

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 7649 Arosol Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 179515 V003.0 barbidt dn: 15.05.2018 Trykkdato: 12.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 07.08.2015 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE EA 3475 known as Loctit 3475 Mtal St DK,NO Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 178498 V001.0 barbidt dn: 22.03.2018 Trykkdato: 30.05.2018 Erstattr vrsjon fra: - Kapittl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON PU 9225 SF Sid 1 av 11 SDB-Nr. : SET000882103 V008.0 barbidt dn: 23.07.2018 Trykkdato: 17.03.2019 Erstattr vrsjon fra: 16.11.2017 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON PU 8596 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 75742 V009.0 barbidt dn: 27.05.2019 Trykkdato: 22.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 02.03.2017 AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandningn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattx PP GLASSFIBER,CS Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 608519 V001.0 barbidt dn: 23.05.2018 Trykkdato: 13.11.2018 Erstattr vrsjon fra: - 1.1 Produktidntifikator Pattx PP

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7900 AE 400ML Sid 1 av 17 SDB-Nr. : 326229 V005.1 barbidt dn: 05.09.2018 Trykkdato: 30.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 08.11.2017 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SI 5368 BK known as 5368 BLACK 310ML GB Sid 1 av 19 SDB-Nr. : 164824 V005.0 barbidt dn: 28.05.2019 Trykkdato: 14.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 09.04.2019

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Plastic Padding Marin Epoxy Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 214904 V004.2 barbidt dn: 17.08.2018 Trykkdato: 17.08.2018 Erstattr vrsjon fra: 16.09.2015 Kapittl 1: Btgnls

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE FREKOTE 700NC 25L AERO known as FREKOTE 700-NC Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 153836 V006.0 barbidt dn: 05.12.2018 Trykkdato: 28.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 10.03.2016

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 5366 Clar Sid 1 av 17 SDB-Nr. : 164436 V008.0 barbidt dn: 12.09.2019 Trykkdato: 18.10.2019 Erstattr vrsjon fra: 18.02.2019 AVSNITT 1: Idntifikasjon av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 577 known as Loctit 577 PIPE SEALANT 50ML Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 168431 V009.0 barbidt dn: 20.03.2019 Trykkdato: 06.05.2019 Erstattr vrsjon fra: 11.04.2016

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 5900 Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 152855 V004.0 barbidt dn: 02.05.2019 Trykkdato: 16.07.2019 Erstattr vrsjon fra: 07.04.2017 AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffbldningn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 5399 Rd Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 164825 V005.1 barbidt dn: 14.03.2018 Trykkdato: 23.01.2019 Erstattr vrsjon fra: 27.06.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikkel 31 Sid 1/5 Rvisjon: DEL 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandingn og av slskapt/fortakt 1.1 Produktidntifikator Handlsnavn: blu gl ink (blå glblkk) Artikklnummr: 100000002535 Rgistrringsnummr Innholdsstoffn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2013, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ifølg Forordning CE nr. 1907/2006 (REACH) SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SSS 100 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml Hvit SSS 200 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE Kintsu, all colours Side 1 av 8 SDB-Nr. : 596520 V001.0 bearbeidet den: 21.02.2017 Trykkdato: 06.07.2017 Erstatter versjon fra: - 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 9450A Kit component Side 1 av 12 SDB-Nr. : 152801 V005.0 bearbeidet den: 21.01.2016 Trykkdato: 29.05.2016 Erstatter versjon fra: 08.06.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex No more nails water resistant Side 1 av 9 SDB-Nr. : 412640 V002.2 bearbeidet den: 29.04.2014 Trykkdato: 17.11.2014 1.1 Produktidentifikator Pattex No

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE PC 5085 known as Loctite 5085 Reinf.FiberTape Side 1 av 12 SDB-Nr. : 452257 V001.2 bearbeidet den: 31.05.2015 Trykkdato: 27.06.2016 Erstatter versjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2019, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 2701 Side 1 av 15 SDB-Nr. : 173107 V007.0 bearbeidet den: 03.08.2015 Trykkdato: 07.10.2015 Erstatter versjon fra: 13.03.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1 Side 1 av 5 Loctite 415 SDB-Nr. : 153533 V001.2 bearbeidet den: 19.05.2006 Trykkdato: 18.07.2007 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse Varenavn:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7471 known as LOCTITE 7471 150ml EN Side 1 av 14 SDB-Nr. : 179503 bearbeidet den: 22.05.2015 Trykkdato: 03.02.2016 Erstatter versjon fra: 05.05.2014

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 243 Side 1 av 19 SDB-Nr. : 316211 V008.2 bearbeidet den: 14.12.2015 Trykkdato: 18.05.2016 Erstatter versjon fra: 19.06.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Flxibl Bumpr Patch Kit, 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 480 Side 1 av 14 SDB-Nr. : 153522 V003.4 bearbeidet den: 21.06.2018 Trykkdato: 27.12.2018 Erstatter versjon fra: 22.03.2017 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 4850 Side 1 av 8 SDB-Nr. : 313072 V001.1 bearbeidet den: 21.03.2012 Trykkdato: 21.09.2012 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 638 Side 1 av 13 SDB-Nr. : 450822 V003.0 bearbeidet den: 26.04.2013 Trykkdato: 28.11.2013 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 7850 Side 1 av 5 SDB-Nr. : 173739 V001.9 bearbeidet den: 26.01.2012 Trykkdato: 03.07.2013 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 319 Side 1 av 18 SDB-Nr. : 153501 V003.3 bearbeidet den: 04.07.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidentifikator Loctite 319 Inneholder: 2-hydroksyetyl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 638 Side 1 av 18 SDB-Nr. : 153473 V004.1 bearbeidet den: 13.07.2015 Trykkdato: 27.02.2017 Erstatter versjon fra: 07.05.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Glue Precision Max Side 1 av 10 SDB-Nr. : 234063 V001.3 bearbeidet den: 18.04.2013 Trykkdato: 01.11.2013 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv.

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 4062 Side 1 av 12 SDB-Nr. : 173255 V003.2 bearbeidet den: 29.05.2015 Trykkdato: 28.02.2017 Erstatter versjon fra: 03.02.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7200 400ML SFDN Side 1 av 20 SDB-Nr. : 173071 V006.1 bearbeidet den: 22.03.2018 Trykkdato: 16.05.2018 Erstatter versjon fra: 21.03.2018 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 3421A Kit component Side 1 av 11 SDB-Nr. : 293497 V003.4 bearbeidet den: 26.08.2015 Trykkdato: 25.11.2015 Erstatter versjon fra: 29.01.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex No More Nails 300 ml Side 1 av 7 SDB-Nr. : 357674 V002.1 bearbeidet den: 17.06.2015 Trykkdato: 17.07.2015 Erstatter versjon fra: 04.04.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 319 Side 1 av 19 SDB-Nr. : 153501 V006.0 bearbeidet den: 29.10.2015 Trykkdato: 06.11.2015 Erstatter versjon fra: 14.07.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Hybrid Side 1 av 12 SDB-Nr. : 417674 V003.3 bearbeidet den: 18.06.2014 Trykkdato: 17.11.2014 1.1 Produktidentifikator Loctite Hybrid Kapittel 1: Betegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite SF 7800 400ML EFAT Side 1 av 18 SDB-Nr. : 280484 V006.0 bearbeidet den: 24.10.2017 Trykkdato: 16.05.2018 Erstatter versjon fra: 18.08.2016 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 422 Side 1 av 16 SDB-Nr. : 153536 V005.0 bearbeidet den: 07.03.2018 Trykkdato: 27.12.2018 Erstatter versjon fra: 18.08.2016 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Stick Side 1 av 6 SDB-Nr. : 43182 V001.8 bearbeidet den: 12.10.2017 Trykkdato: 12.10.2018 Erstatter versjon fra: 20.05.2016 1.1 Produktidentifikator Pritt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 2701 Side 1 av 12 SDB-Nr. : 173107 V002.7 bearbeidet den: 01.10.2013 Trykkdato: 17.03.2014 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer