Velkommen til generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til generalforsamling."

Transkript

1 Velkommen til generalforsamling. På grunn av omstendighetene i forbindelse med Korona virus vil årets generalforsamling avholdes digitalt. Det er viktig dersom du ønsker å delta at du gir ditt samtykke til digital kommunikasjon via vibbo.no. Det er kun de lovpålagte sakene som vil bli behandlet, dvs godkjenning av regnskapet, styrehonoraret og valg av styret. Andelseiere kommer til å få en sms når generalforsamlingen har startet den 19 mai og man har mulighet til å delta/ stemme i 8 dager. Det vil bli avholdt en egen ekstraordinær generalforsmaling for resterende saker på et senere tidspunkt når dagens situasjon har endret seg. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 2 Østre Lindeberg Borettslag Digital gjennomføring av årsmøte/generalforsamling i 2020 For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte i Østre Lindeberg Borettslagbli avholdt digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på Vibbo.no. I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtet denne våren. Saker som behandles: Vi vil begrense behandling til de lovpålagte saker; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og eventuelt honorar til tillitsvalgte. Behandling av andre saker og forslag blir utsatt til senere møte. Har dere alt mottatt en innkalling til årsmøtet med saksliste, vær klar over at kun de lovpålagte sakene gjennomføres i det digitale årsmøtet nå. De øvrige sakene vil bli tatt opp på et ekstraordinært møte senere eller på neste ordinære årsmøtet. I år kommer alle til å få papirutgave av heftet selv om andelseieren har gitt samtykket til digital kommunikasjon. Årsmøtet starter: Møtet åpnes Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er Hvordan deltar du? Digital deltakelse Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du motta en SMS med lenke til møtet. Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg. Du kan se gjennom sakene som skal behandles og avgi din stemme. Analog deltagelse Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer vedlagte stemmeseddel til styret innen årsmøtet avsluttes.

3 3 Østre Lindeberg Borettslag Deltagelse på digitalt årsmøte Din (analoge) stemme gir du her: For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte i vårt boligselskap bli avholdt digitalt på vibbo.no. Dette skjema er for deg som ikke har mulighet til å avgi stemme digitalt. Årsmøtet åpnes og er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er Selskapsnummer: 468 Selskapsnavn Østre Lindeberg Borettslag Leilighetsnummer : Navn på eier (e): Jeg bekrefter at jeg ikke har, eller vil avgi digital stemme på Vibbo.no Signatur: Saker til behandling: Du stemmer ved å krysse av i boksen til høyre for ønsket svar. Eksempel: Stemmer: For X Mot Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for 2019 Stemmer: For Mot Fastsettelse av styrehonorar (kr ) Stemmer: For Mot Fastsettelse av Miljøutvalg honorar (kr ) Stemmer: For Mot Vedtektsendring Stemmer: For Mot Valg av tillitsvalgte Stemmer: Verv Navn på kandidat For Leder Christian Opsahl Styremedlem Lars Musdalslie Styremedlem Stine Thorstad Varamedlem Gunnar André Skjær Varamedlem Kristin Iversen Varamedlem Marianne Holand Valg av delegert og varadelegert til OBOS sin generalforsamling Verv Navn på kandidat For Delegert Christian Opsahl Varadelegert Inger Brentebråten Miljøutvalg Verv Navn på kandidat For Leder Ragnhild Flingtorp Medlem Silje Marie Hole Hirsch Medlem Renata Christensen Medlem Guro Gimle Holtan Valg av valgkomite Verv Navn på kandidat For Valgkomite Liubov Tishkova Valgkomite Kine Martinez Valgkomite Cornelia Christiansen Skjemaet leveres/sendes til styrets postkasse innen (gjerne før) eller til: slik at din deltagelse blir registrert.

4 4 Østre Lindeberg Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Østre Lindeberg Borettslag avholdes tirsdag 19. mai 2020 kl.18:00 via VIBBO sin digitale løsning (vibbo.no). Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2019 A) Årsrapport og regnskap for 2019 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Miljøutvalget med kr , - per medlem, totalt 6.000, - 4. INNKOMNE FORSLAG A) Vedtektsendring Innkommet forslag er tatt inn som eget vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år F) Valg av miljøutvalg Oslo, Styret i Østre Lindeberg Borettslag Christian Opsahl Inger Brentebråten Alf Dagfinn Lynegard Lars Musdalslie Frank Pedersen Protokoll fra Ordinær generalforsamling kan du få ved å henvende deg til styret

5 5 Østre Lindeberg Borettslag ÅRSRAPPORT FOR 2019 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Christian Opsahl Jerikoveien 43 H Styremedlem Inger Brentebråten Kløfterhagen 23 A Styremedlem Alf Dagfinn Lynegard Jerikoveien 59 B Styremedlem Lars Musdalslien Jerikoveien 51 A Styremedlem Frank Pedersen Jerikoveien 53 A Varamedlem Skjær Gunnar Endre Kløfterhagen 23 A Varamedlem Marianne Holand Kløfterhagen 11 D Varamedlem Steven Venables Kløfterhagen 19 B Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Christian Opsahl Varadelegert Inger Brentebråten Jerikoveien 43 H Kløfterhagen 23 A Valgkomiteen Cornelia Normann Christiansen Jerikoveien 63 Kine Stabekk Martinez Jerikoveien 57 Liubov Tishkova Kløfterhagen 9 A Miljøutvalg Silje Marie Hole Hirsch Maria Yanessa Dinglasa Ragnhild Flingtorp Imas Fatimah Styrets medlemmer består i dag av 4 menn og 1 kvinne. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Østre Lindeberg Borettslag Borettslaget består av 320 andelsleiligheter. Østre Lindeberg Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel Alna i Oslo kommune med følgende adresse: Jerikoveien Kløfterhagen 1-39 Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2.

6 6 Østre Lindeberg Borettslag Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Østre Lindeberg Borettslag har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styrets arbeid Styret har avholdt 11 ordinære styremøter i 2019 og nærmere 100 saker har vært behandlet. I tillegg har styret hatt arbeidsmøter, befaringer, møter med OBOS og vernerunde. Det har blitt distribuert flere rundskriv i løpet av året, og styret har også benyttet seg av sosiale medier og egen nettside som informasjonskanal. OBOS sin SMStjeneste brukes når det er hensiktsmessig. Ute- og bomiljø Vaktmester Anton Bøtmer har det daglige ansvaret for vedlikeholdet av borettslagets bygninger og uteområder. Styret gir føringer for kostnadsrammer, attesterer innkjøp av betydning, og godkjenner eventuelle varige installasjons-inngrep og får grundig informasjon om dette arbeidet gjennom detaljerte månedlige rapporter. I løpet av året har styret fått meldinger om hærverk på området og innbrudd i biler/mc i garasjeanlegget. Styret har også fått flere klager sammenliknet med tidligere år om husbråk. Generalforsamlingen vedtok nye husordensregler i 2018, og alle andelseiere og beboere bes på ny sette seg godt inn i disse. Å bo i et borettslag betyr at man bor tett på hverandre. Alle må derfor vise gjensidig hensyn for at bomiljøet skal oppleves som trygt og trivelig. Dette innebærer også at vi samtidig aksepterer såkalt «normal livsutfoldelse». Vi er i ferd med å etablere et nytt avfallshåndteringsanlegg med nedgravde brønner, etter pålegg fra renholds-etaten. Kildesortering er stadig viktigere, og papp skal fremdeles brettes og tilpasses dimensjonene til innkastene. Større prosjekter I 2019 har det blitt gjennomført flere store prosjekter som har påvirket dagliglivet til mange i Østre Lindeberg borettslag. Vi er opptatt av å forvalte borettslagets verdier på en langsiktig bærekraftig og økonomisk forsvarlig måte. Styret jobber videre med prosjekt «Våtrom2020», og prosjektadministrator er i ferd med å innhente pristilbud. Også i 2019 ble Rusken gjennomført med bra oppmøte, og det er en hyggelig sosial setting vi oppfordrer flere til å ta del i. Alle bodene i blokkene fikk en opprydning, og gamle sykler ble samlet inn og gitt bort. Dette er en ordning styret har besluttet å holde ved hevd fremover.

7 7 Østre Lindeberg Borettslag I forbindelse med en noe forsinket årsmarkering av Østre Lindeberg Borettslag, ble det lørdag 24. august arrangert borettslagsfest med grilling, kulturelle innslag - samt underholdning og aktiviteter for store og små. Styret retter en stor takk til miljøutvalget og festkomiteen, for arbeidet som ble lagt ned i forbindelse med dette arrangementet. Forsikringsskader Det er meldt inn flere forsikringsskader i løpet av året. I nesten alle tilfellene er dette fuktog vannskader. Det har også vært et par tilfeller av råte/soppskade. I tillegg har styret fått melding om flere tilfeller av skadedyr innendørs. Økonomi Den økonomiske situasjonen i borettslaget er stabil, og økonomistyring er noe styret jobber med kontinuerlig. En av de store investeringene i 2019 har bl.a. vært utskifte av tilhengeren til borettslaget. Denne er tilgjengelig for intern KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2019 var til sammen kr Andre inntekter består i hovedsak av charge 365, Gjensidige forsikring, kontantoppgjør viderefakturering beboere strøm el-bil, nettinnbetalinger, nøkler, utleie. Kostnader Driftskostnadene i 2019 var til sammen kr Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. Disponible midler Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr kr og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

8 8 Østre Lindeberg Borettslag KOSTNADSDIAGRAM Energi 8,5 % Forsikring 12,4 % Div. honorarer 2,5 % Personal/ styrehon Avskrivninger 0,9 % Drift og vedl.hold 7,2 % Kabel-TV 15,4 % Komm.avg 18,5 % Finanskostnader 11,8 % Andre driftskostnader 18,8 %

9 9 Østre Lindeberg Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2020 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. Drift og vedlikehold I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter avfallhåndtering, kontraherings fase våtrom, brannvern og asfaltering. Kommunale avgifter i Oslo kommune Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag høst 2020 til grunn en økning på 4,6 % for renovasjon,10,5 % for vann og avløp og 7,5 % reduksjon av feiegebyret for Eiendomsskatten følger egne satser. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har vi budsjettert med samme energikostnader som beregnet for hele Forsikring Forsikringspremien for 2020 har økt til % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Østre Lindeberg Borettslag. Lån Østre Lindeberg Borettslag har lån i OBOS Banken. Lånnr , månedlige forfall, 2,65 % rente. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 1,00 % p.a Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret øker med ca.2,3%. Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2020 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

10 10 Østre Lindeberg Borettslag

11 11 Østre Lindeberg Borettslag

12 12 Østre Lindeberg Borettslag ØSTRE LINDEBERG BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR. 468 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Salg av aksjer/andeler B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

13 13 Østre Lindeberg Borettslag ØSTRE LINDEBERG BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring TV-anlegg/bredbånd Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

14 14 Østre Lindeberg Borettslag ØSTRE LINDEBERG BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 320 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Påløpte renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret i Østre Lindeberg Borettslag Christian Opsahl/s/ Inger Brentebråten/s/ Alf Dagfinn Lynegard/s/ Lars Musdalslie/s/ Frank Pedersen/s/

15 15 Østre Lindeberg Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Kabel-tv/bredbånd Trappevask Parkering Garasje Strøm el-bil Eiendomsskatt 280 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkering Garasje SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Charge 365 (El-bil) Gjensidige forsikring, kontantoppgjør Viderefakturering beboere strøm el-bil Nettinnbetalinger Nøkler Utleie SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER

16 16 Østre Lindeberg Borettslag Fri bil, tlf etc Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Kantinekostnader -875 Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2018/2019, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr , jf. noten om andre driftskostnader. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Tilleggstjenester, OBOS BBL Lekeplasskontrollen AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold parkeringsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Drift/vedlikehold søppelforbrenningsanlegg Kostnader leiligheter, lokaler -817 Egenandel forsikring Kostnader dugnader -400 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

17 17 Østre Lindeberg Borettslag NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Eiendomsskatt -281 Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper -531 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Vakthold Renhold ved firmaer Snørydding Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Vedlikehold biler/maskiner Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Reisekostnader -250 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Kundeutbytte fra Gjensidige Andre renteinntekter 447 SUM FINANSINNTEKTER

18 18 Østre Lindeberg Borettslag NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter og gebyr på lån i OBOS Boligkreditt OBOS-banken SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/bokført verdi SUM BYGNINGER Gnr.112/bnr.63 M. flere Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Henger Gaupen Tilgang Avskrevet i år El-anlegg Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Gressklipper nr. 1 Kostpris Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktor m/utstyr Kostpris Avskrevet tidligere Traktor Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Utstyr Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktorgarasje Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 15

19 19 Østre Lindeberg Borettslag KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2020) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke forfalte fakturaer som vedrører 2020, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS-banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,65 %. Løpetiden er 20 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 17 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Øket Tilleggsinnskudd SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 18 SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER Skyldig arbeidsgiveravgift -239 SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER -239 NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Ikke-refundert eiendomsskatt utflyttere SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT A. Vedtektsendring (2/3 flertall) Forslagsstiller Styret

20 20 Østre Lindeberg Borettslag Saksinformasjon: Fra trådte en ny bestemmelse som regulerer korttidsutleie i kraft i borettslagsloven. Bestemmelsen er tatt inn som 2. setning i lovens 5-4 «Overlating av bruken når andelseigaren sjølv bur i bustaden», slik at denne nå lyder: «Ein andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til andre. I tillegg kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.» Borettslagsloven er ufravikelig, og bestemmelsen vil gjelder for vårt borettslag uansett om den tas inn i vedtektene eller ikke. Styret anbefaler derfor at følgende nye setning tas inn i våre vedtekter under bestemmelsen om overlating av bruk (3) andre setning. «I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året uten godkjenning.» Forslag til vedtak: godkjennes

21 21 Østre Lindeberg Borettslag

22 22 Østre Lindeberg Borettslag ANNEN INFORMASJON OM BORETTSLAGET RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. STYRET Beboerne kan kontakte styret via brev, e-post. Styret avholder styremøter i Velrommet den første torsdagen i hver måned fra kl Brev kan legges i postkassen ved Kløfterhagen 27B eller sendes via e-post: Kun ved akutte tilfeller: Styretelefon: VAKTMESTER Borettslaget kjøper vaktmestertjenester av Brøtmet park og vedlikehold. PARKERING Borettslaget har P-plasser/garasjeplasser som leies ut etter ventelister. Beboere som ønsker plass kan ta kontakt med styret på for å komme på ventelisten. Ordningen med parkeringsselskap videreføres. Firmaet P-Service AS foretar kontrollen. Portåpner og nøkler til garasjeanlegg fås kjøpt hos Rosings. NØKLER/SKILT Nøkler og skilt til ringeklokke kan bestilles hos vaktmester. Postkasseskilt bestilles via Posten.no. FORSIKRING Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. BRANNSIKRINGSUTSTYR Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

23 23 Østre Lindeberg Borettslag HMS HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. UTLEIE AV EGEN BOLIG (BRUKSOVERLATING) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med Entelios (tidl.los) på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Østre Lindeberg Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. ENERGIMERKING Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. KABEL-TV HomeNet er borettslagets leverandør av TV-og bredbåndstjenester fra HomeNet kan kontaktes via kunderservice tlf eller deres hjemmesider

24 24 Østre Lindeberg Borettslag STØRRE VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING 2018 Bytte av kabel-tv og bredbåndleverandør - HomeNet er leverandør av TV-og bredbåndstjenester fra Vedlikehold av garasjedekket - Gjelder Kløfterhagen 9, Øvre Utbedring av enkelte rekkehustak - Gjelder Kløfterhagen 2017 Ventilasjon, søppelsjakt, drenering, vaktmestergarasjen, ny port garasje - Rens av søppelsjaktene og ventilasjonsanleggene i blokkene. - Utbedring av vaktmestergarasjen. - Utskifting av interne skilt. - Større dreneringsjobb i Kløfterhagen Ny port til garasjeanlegget Kløfterhagen 9 nedre plan. - Ny ståltrapp i Jerikoveien Utomhus, gjerde, velferdsrom - Oppgradert utearealene med nye lekeapparater - Nye gjerder - Nytt kjøkken og oppussing av velrommet 2015 Fasade blokker - Maling av blokker og rekkverk 2014 Fasade rekkehus, asfaltering - Asfaltering, maling av rekkehusene 2012 Utomhus - Større dreneringsjobb i Jerikoveien Utomhus, ventilasjon, stoppekraner m.m. - Felling av trær på fellesområdet - Rensing av ventilasjonsanlegget blokker - Innkjøp av traktor, og annet mindre utstyr - Nye brannslukningsapparater garasjeanlegg - Skiftet til nye stoppekraner for utekraner rekkehus - Montert sklisikring rekkehus etter pålegg fra Oslo kommune - Brann- og redningsetaten. Utbedret veien ved Jerikoveien 49 og 51

25 25 Østre Lindeberg Borettslag 2009 Oppgradert lekeplasser - Nye lekeapparater og oppgradering av lekeplasser - Skifte av lås i inngangsdører og sykkelboder i blokkene - Nye søppelkasser i hele borettslaget. Nye gjerder, stoppekran - Nye gjerder. - Nye varmtvannsberedere i blokkene. - Nye hovedstoppekraner inn til blokkene Utomhus - Nye lekeapparater og oppgradering av lekeplasser, skifte av lås Garasje - Betongrehabilitering og katodisk beskyttelse av garasjeanlegg/grunnmur i Kløfterhagen Fasaderehabilitering - Fasaderehabilitering av blokker og rekkehus 2005 Nye stoppekraner 2004 Nye postkasser - Bytte postkassene i blokkene Fotballbanen - Ombygging til kunstgress på fotballbanen 2003 Brannvarsling - Utskifting av samtlige brann- og røykvarslere 2002 Tak - Rehabilitering av tak på alle blokkene Maling - Maling av blokkene

26 26 Østre Lindeberg Borettslag VEDLIKEHOLD OG HISTORIKK 1998 Ny belysning i gangveiene i forbindelse med borettslagets 20-års jubileum. Bygging av papirhusene. 1998/97 Brannsikring av loftene i rekkehusene Alle lekeplasser opprustet etter EU-regler 1996/97 Maling av rekkehusene og rekkverkene på blokkene 1996 Rehabilitering av velferdsrommet med nye møbler 1993/94 Nye tak på rekkehusene 1994 Montering av porttelefoner i blokkene 1993 Kabelanlegget skiftet til bredbånd 1991/92/93 Fullstendig betongrehabilitering/oppussing av blokkene 1990 Maling av rekkehusene 1988 Vedtak fattet om regler for utbygging av rekkehusene 1986 Traktorgarasjen i Jerikoveien bygges 1985/86 Beising av rekkehus og blokker 1985 Beslutning ble tatt om kjøp av kommunens festetomt 1980 Borettslaget ble overtatt som eget lag 1980/81 Beising av rekkehus og blokker 1979 Vei 2309 fikk navnet Jerikoveien 1978 Vei 2310 fikk navnet Kløfterhagen 1977 Konstituering av tillitsmannsutvalg (TU)

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG Puddefjorden Borettslag 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR. 6172

LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR. 6172 LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR. 885 234 992, KUNDENR. 6172 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag

Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag Velkommen til generalforsamling, torsdag 05. april 2018 kl. 18.00 i Artillerigården, gamlebyen i Fredrikstad. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Velkommen til generalforsamling, torsdag 24. mai 2018 kl. 18.00 på Langerud sykehjem. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte, tirsdag 25. april 2017 kl. 18.00 i Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Munkebakken Borettslag

Til andelseierne i Munkebakken Borettslag Til andelseierne i Munkebakken Borettslag Velkommen til generalforsamling, onsdag 21. mars 2018 kl. 20.00 hos OBOS, Storgt. 20, Tønsberg. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet

Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet Velkommen til årsmøte, torsdag 5. april 2018 kl. 18.00 i Pilestredet 68, fjerde etasje til venstre. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til årsmøte, 24. april 2018 kl. 18:00 på Lommedalen eldresenter. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper du leser

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte 2 Sameiet Langarinden Park Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Sameiet Langarinden Park avholdes 21, mars 2019 kl. 19.00 i Kyrkjekrinsen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Auklend Vest

Til andelseierne i Borettslaget Auklend Vest Til andelseierne i Borettslaget Auklend Vest Velkommen til generalforsamling, mandag 18. mars 2019 kl. 18:00 i Auglendsdalen 64(Frelsesarmeen). Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Valgkomiteen Sigrid Haugen Bertrand Narvesens Vei Espen Alegria Ulimoen Bertrand Narvesens Vei

ÅRSRAPPORT FOR Valgkomiteen Sigrid Haugen Bertrand Narvesens Vei Espen Alegria Ulimoen Bertrand Narvesens Vei 3 Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Valgt for Leder Tommie Antonsen Bertrand Narvesens Vei 27

Detaljer

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S 1 Toftesgt.29 B/S Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L

Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L Velkommen til generalforsamling, torsdag 3.mai 2018 kl. 18:00 på Hammersborg torg 1 (OBOS). Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Blåklokken Borettslag

Til andelseierne i Blåklokken Borettslag Til andelseierne i Blåklokken Borettslag Velkommen til generalforsamling, Tirsdag 17. April 2018 kl. 18.00 hos La Perla. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag

Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling, 18:00 i Shalimar Tandoori, Restaurant - Konghellegata 5. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018.

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat Disponible midler Danvik Borettslag Disponible midler Forskrift om årsoppgjør for borettslag stiller krav til at årsregnskapet skal inneholde en egen oppstilling over borettslagets disponible midler og

Detaljer

Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie

Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Andresbakken Borettslag

Til andelseierne i Andresbakken Borettslag Til andelseierne i Andresbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling, Mandag 23. April 2018 kl. 18.00. Sted: Ingeberg skole. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag

Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling 18.04.2017 kl. 18.00 i Grorud samfunnshus. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til årsmøte, mandag 9 april 2018 kl kl 1800 på Frydenberg skole Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017 Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Elvekanten Brl

Til andelseierne i Elvekanten Brl Til andelseierne i Elvekanten Brl Velkommen til generalforsamling, 15. mai 2019 kl. 18:00 i Ytterkollen Grendehus. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSRAPPORT FOR Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 3 Emanuelfjell Borettslag ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Anne Mette Hyrve Odvar Solbergs Vei 88 Nestleder

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016

ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016 ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag 1 Skullerudbakken 8-10 Borettslag Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie Velkommen til årsmøte, onsdag 20. mars 2019 kl. 17:00 i møterom i bodanlegget. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Østre Lindeberg Borettslag

Til andelseierne i Østre Lindeberg Borettslag 1 Østre Lindeberg Borettslag Til andelseierne i Østre Lindeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE

Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE 1 Risenga Terrasse og Tunet SE Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder vellets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for vellet ved

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til andelseierne i Brl Mølleparken

Til andelseierne i Brl Mølleparken Til andelseierne i Brl Mølleparken Velkommen til generalforsamling, 8. mars 2018 kl. 17.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammersborg torg 1. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling 2017 Onsdag 18. april klokken Bjørnehuset på St Hanshaugen

Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling 2017 Onsdag 18. april klokken Bjørnehuset på St Hanshaugen Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling Onsdag 18. april klokken 18.00 Bjørnehuset på St Hanshaugen Dagsorden: 1. Konstituering a. Valg av møteleder b. Registrering av fremmøtte c.

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Til andelseierne i Skillebekken Borettslag

Til andelseierne i Skillebekken Borettslag Til andelseierne i Skillebekken Borettslag Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017 Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekebergskråningen Sameie

Til seksjonseierne i Ekebergskråningen Sameie Til seksjonseierne i Ekebergskråningen Sameie Velkommen til årsmøte, torsdag 25 april 2019 kl. 19:00 i Valhallveien 24C. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du

Detaljer

Årsregnskap 2014 «navn» Årsregnskap 2017 Borettslaget Jacob Aallsgt 29 Org.nr xxx xxx xxx Org.nr Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap 2014 «navn» Årsregnskap 2017 Borettslaget Jacob Aallsgt 29 Org.nr xxx xxx xxx Org.nr Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap 2014 «navn» Årsregnskap Borettslaget Jacob Aallsgt 29 Org.nr xxx xxx xxx Org.nr 932 098 458 Utarbeidet av OBF sbyrå AS Inntekter Note Årsregnskap - Resultat Felleskostnader og inntekter 1 1

Detaljer

Til beboerne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til beboerne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til beboerne i Skullerudbakken 8-10 Brl Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Siriskjeret 4-6 Velkommen til årsmøte, Tirsdag 26 Mars 2019 kl hos OBOS, Langflåtveien 29, Mariero. Innkallingen i

Til seksjonseierne i Sameiet Siriskjeret 4-6 Velkommen til årsmøte, Tirsdag 26 Mars 2019 kl hos OBOS, Langflåtveien 29, Mariero. Innkallingen i Til seksjonseierne i Sameiet Siriskjeret 4-6 Velkommen til årsmøte, Tirsdag 26 Mars 2019 kl. 18.30 hos OBOS, Langflåtveien 29, Mariero. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018.

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling, torsdag 24. mai 2018 kl. 19.00 på Sagene samfunnshus. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsrapport og regnskap for 2017. Styret

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Tilbakeføring av avskrivninger/nedskrivning 5 087

Tilbakeføring av avskrivninger/nedskrivning 5 087 Årsregnskap Storholtan Borettslag Al Note Inntekter Innkrevde felleskostnader 1 3 542 484 3 542 772 3 373 8 3 896 88 Sum inntekter 3 542 484 3 542 772 3 373 8 3 896 88 Driftskostnader Lønn og andre personalkostnader

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Tilbakeføring av avskrivninger/nedskrivning 5 087

Tilbakeføring av avskrivninger/nedskrivning 5 087 Årsregnskap Storholtan Borettslag Al Note Inntekter Innkrevde felleskostnader 1 3 373 8 3 373 812 3 213 144 3 542 772 Sum inntekter 3 373 8 3 373 812 3 213 144 3 542 772 Driftskostnader Lønn og andre personalkostnader

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE SAMEIET PARKVEIEN 15 TORSDAG, 7. JUNI 2018 KL. 18.00 STED: Norian Regnskap AS Rosenkrantz Gate 16 NORIAN Regnskap AS Rosenkrantz gate 16 Postboks 1095 Sentrum 0104 Oslo

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Til huseierne i Finstad Hageby Villenga

Til huseierne i Finstad Hageby Villenga Til huseierne i Finstad Hageby Villenga Velkommen til årsmøte, Torsdag 26. April 2018 kl. 1900 i Grendehuset Villenga Hageby. Innkallingen inneholder driftsforeningens årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

Til andelseierne i Benterudjordet Borettslag

Til andelseierne i Benterudjordet Borettslag Til andelseierne i Benterudjordet Borettslag Velkommen til generalforsamling Mandag, 15. mai 2017 kl. 18:00 i Løken grendehus Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

5031 Sameiet Elvelunden

5031 Sameiet Elvelunden RESULTAT RESULTAT Note Regnskap Inntekter 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Innkrevde felleskostnader 1 3 050 941 3 554 856 2 939 458 2 887 822 Andre inntekter 2 22 179 2 250 0 0 Sum inntekter

Detaljer

Til andelseierne i Østre Lindeberg Borettslag

Til andelseierne i Østre Lindeberg Borettslag Til andelseierne i Østre Lindeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjons. Verkstedalleen 8

Til seksjonseierne i Eierseksjons. Verkstedalleen 8 1 Eierseksjonssameiet Verkstedalleen 8 Til seksjonseierne i Eierseksjons. Verkstedalleen 8 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudhagen Borettslag

Til andelseierne i Skullerudhagen Borettslag Til andelseierne i Skullerudhagen Borettslag Velkommen til generalforsamling, tirsdag 9. april 2019 kl. 17.30 i Styrerommet på Skullerudløkka Borettslag. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5.

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Side 1 av 23 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Til andelseierne i Tittut Borettslag

Til andelseierne i Tittut Borettslag 1 Tittut Borettslag Til andelseierne i Tittut Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer