Bruksanvisning Infinity Acute Care System

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Infinity Acute Care System"

Transkript

1 Bruksanvisning Infinity Acute Care System ADVARSEL For at det medisinsk-tekniske apparatet skal brukes på riktig måte, må du lese og følge denne bruksanvisningen. Pasientmonitoren Infinity M540 Software VG2

2 Typografiske regler 1 Etterfølgende numre indikerer handlingstrinnene, der nummereringen starter med 1 for hver ny handlingssekvens. Punktlister indikerer individuelle handlinger eller ulike handlingsalternativer. Strekene indikerer dataoppføringer, alternativer eller mål. (A) Bokstaver i parentes viser til elementer i den tilhørende illustrasjonen. A Bokstavene i illustrasjonene viser til elementer som beskrives i teksten. Skjermbilder Det brukes skjematiske representasjoner av skjermbildene, som kan variere i utseende eller konfigurasjon i forhold til de faktiske skjermbildene. All tekst som vises på skjermen og all merking på utstyret, vises i fet skrift og kursiv, for eksempel, Alarmer eller Meny. Større enn -tegnet > viser navigasjonsbanen i et dialogvindu, for eksempel Meny > Pasient oppsett > Innskrivingsdato. I dette eksemplet representerer Meny funksjonstasten, Pasient oppsett en horisontal fane og Innskrivingsdato et menyvalg. 2 Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

3 Varemerker Acute Care System TM DrägerService Infinity Hemo4 Hemo2 Innovian MCable Medical Cockpit TM MPod MonoLead TruST er varemerker som tilhører Dräger. Masimo Masimo SET (signaluttrekkingsteknologi) Masimo Rainbow SET PVI SET SpCO SpHb SpMet SpOC TM Pulse CO-Oximeter TM M-LNCS TM er varemerker som tilhører Masimo Corporation. Durasensor Nellcor OxiMax OxiCliq OxiBand TM SoftCare SatSeconds er varemerker som tilhører Covidien. Compliance TM er et varemerke som tilhører Cardinal Health, Inc. Dismozun pur er et varemerke som tilhører BODE Chemie GmbH. Sporox II er et varemerke som tilhører Sultan Healthcare, Inc. Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 3

4 Definisjoner for sikkerhetsinformasjon ADVARSEL En ADVARSEL-melding gir viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan medføre dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG En FORSIKTIG-melding gir viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan medføre mindre eller moderat skade på brukeren eller pasienten, eller skade på det medisinske utstyret eller andre gjenstander. MERKNAD En MERKNAD gir ytterligere informasjon som skal følges, for å unngå problemer under bruk. Definisjon av målgrupper Målgrupper for dette produktet er brukere, servicepersonell og eksperter. Disse målgruppene må ha fått opplæring i bruk av dette produktet og må ha den opplæringen og kunnskapen som er nødvendig for å bruke, installere, reprosessere, vedlikeholde eller reparere produktet. Produktet må kun brukes, installeres, reprosesseres, vedlikeholdes eller repareres av de definerte målgruppene. Brukere Brukere er personer som bruker produktet i samsvar med produktets bruksformål. Servicepersonell Servicepersonell er personer som har ansvar for vedlikehold av produktet. Servicepersonell må være opplært i vedlikehold av medisinsk utstyr og installerer, reprosesserer og vedlikeholder produktet. Eksperter Eksperter er personer som utfører reparasjoner og avansert vedlikehold på produktet. Eksperter må ha den kunnskapen og erfaringen fra avansert vedlikehold som er nødvendig for å arbeide på produktet. Forkortelser og symboler Du finner forklaringer i avsnittene Forkortelser på side 32 og Apparatsymboler på side Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

5 For din og dine pasienters sikkerhet For din og dine pasienters sikkerhet Følg denne bruksanvisningen nøye Oppbevaring av bruksanvisningen Opplæring Vedlikehold Sikkerhetskontroller Det medisinske utstyret skal regelmessig gjennomgå sikkerhetskontroller. Se kapittel Vedlikehold Tilbehør Installere tilbehør Sterilt tilbehør Bruksbegrensninger Restriksjoner for distribusjon Tilkoblet utstyr Sikker tilkobling til annet elektrisk utstyr Nettverk og tilkobling til annet utstyr Tilkobling til sykehusets nettverk Pasientsikkerhet Pasientovervåking Generell sikkerhetsinformasjon Skal ikke brukes i eksplosjonsutsatte områder Informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet Brukssted Forholdsregler ved bruk av defibrillator Elektrokirurgi Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 5

6 For din og dine pasienters sikkerhet Følg denne bruksanvisningen nøye MERKNAD Flere tilleggsbruksanvisninger er tilgjengelige for Infinity Acute Care System: Infinity Acute Care System Overvåkingsapplikasjoner (beskriver Cockpit-grensesnittet iiacs) Infinity Acute Care System Medical Cockpit (beskriver Cockpit-maskinvaren) Infinity Acute Care System Overvåkingstilbehør (beskriver alt IACS-tilbehør). Disse tilleggsbruksanvisningene gir enhetsspesifikk informasjon. ADVARSEL Risiko for feilaktig bruk. All bruk av det medisinsk-tekniske apparatet forutsetter kjennskap til alle avsnittene i bruksanvisningen og at alle instruksjoner i bruksanvisningen blir fulgt. Det medisinske utstyret skal bare brukes til formål som er spesifisert under Bruk og kombinert med hensiktsmessig pasientovervåking. Følg alle ADVARSEL og FORSIKTIG meldinger i denne bruksanvisningen og alle meldinger på apparatets etiketter nøye. Hvis denne sikkerhetsinformasjonen ikke følges, ansees det for å være bruk i strid med beregnet bruksmåte. Opplæring Brukere kan få opplæring gjennom den ansvarlige Dräger-organisasjonen. Se Vedlikehold ADVARSEL Risiko for svikt i medisinsk utstyr og for pasientskade. Det medisinske utstyret skal kontrolleres og vedlikeholdes regelmessig av kvalifisert servicepersonell. Reparasjoner og komplekst vedlikehold av det medisinske utstyret skal utføres av eksperter. Hvis punktet ovenfor ikke overholdes, kan dette resultere i svikt i det medisinske utstyret og pasientskade. Se kapitlet Vedlikehold. Dräger anbefaler at det inngås en servicekontrakt med DrägerService og at alle reparasjoner utføres av DrägerService. Dräger anbefaler også at bare originale deler fra Dräger benyttes til vedlikehold. ADVARSEL Endringer i utstyrets maskinvare eller programvare skal bare utføres av serviceteknikere som er godkjent av Dräger. Endringer som ikke er godkjent, kan redusere pasientsikkerheten, oppheve brukerens rett til å bruke utstyret og gjøre garantien ugyldig. Oppbevaring av bruksanvisningen ADVARSEL Risiko for feilaktig bruk Bruksanvisningen må være tilgjengelig for brukeren. 6 Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

7 For din og dine pasienters sikkerhet Sikkerhetskontroller Det medisinske utstyret skal regelmessig gjennomgå sikkerhetskontroller. Se kapittel Vedlikehold. Tilbehør ADVARSEL Risiko knyttet til inkompatibelt tilbehør. Dräger har kun testet kompatibiliteten til tilbehør som er oppført i den gjeldende listen over tilbehør. Hvis det brukes annet tilbehør, kan dette føre til pasientskade som et resultat av svikt i det medisinsk-tekniske apparatet. Dräger anbefaler at det medisinsk-tekniske apparatet bare brukes sammen med tilbehør som er oppført i den gjeldende listen over tilbehør. Installere tilbehør FORSIKTIG Risiko for svikt i medisinsk utstyr Installasjon av ekstrautstyr på grunnenheten må gjennomføres i overensstemmelse med bruksanvisningen for grunnenheten. Pass på at det er en trygg tilkobling til grunnenheten. Følg bruksanvisningen og monteringsveildningen nøye. Sterilt tilbehør FORSIKTIG Risiko for svikt i medisinsk utstyr og for pasientskade. Ikke bruk sterilt pakket tilbehør dersom emballasjen har vært åpnet, er skadet eller det er andre tegn på manglende sterilitet. Engangsprodukter må ikke brukes, prosesseres eller steriliseres på nytt. Bruksbegrensninger FORSIKTIG Utstyret skal bare brukes på helseinstitusjoner og bare av personer som tilhører de definerte målgruppene (se Vedlikehold på side 6). Restriksjoner for distribusjon Føderal lovgivning i USA begrenser salg og bestilling av dette apparatet til leger. Tilkoblet utstyr ADVARSEL Fare for elektrisk støt og utstyrssvikt Alt tilkoblet utstyr og alle utstyrskombinasjoner som ikke samsvarer med kravene i denne bruksanvisningen, kan resultere i at det medisinske utstyret ikke fungerer slik det skal, og kan også føre til elektrisk sjokk. Før det medisinske utstyret tas i bruk, skal bruksanvisningene for alt tilkoblet utstyr og alle utstyrskombinasjoner leses og følges nøye. Sikker tilkobling til annet elektrisk utstyr FORSIKTIG Fare for skade på pasienten Elektriske tilkoblinger til utstyr som ikke står oppført i denne bruksanvisningen eller monteringsveiledningen, skal bare opprettes hvis dette er godkjent av produsentene av det aktuelle utstyret. Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 7

8 For din og dine pasienters sikkerhet Nettverk og tilkobling til annet utstyr Når Dräger-utstyr kombineres med annet elektrisk utstyr, skal eieren sørge for at sluttsystemet oppfyller kravene i henhold til følgende standarder: IEC (EN ) Medisinsk elektrisk utstyr Del 1: Generelle sikkerhetskrav IEC (EN ) Medisinsk elektrisk utstyr Del 1-1: Generelle sikkerhetskrav Tilleggsstandard: Sikkerhetskrav for elektromedisinske systemer IEC (EN ) Medisinsk elektrisk utstyr Del 1-2: Generelle sikkerhetskrav Tilleggsstandard: Elektromagnetisk kompatibilitet, krav og tester IEC (EN ) Medisinsk elektrisk utstyr Del 1-4: Generelle sikkerhetskrav Tilleggsstandard: Programmerbare elektromedisinske systemer FORSIKTIG Kombinasjoner av Dräger-utstyr og tredjepartsutstyr som ikke er godkjent av Dräger, kan skade virkemåten til dette utstyret og kan utsette pasienten for større risiko for personskade. FORSIKTIG Det medisinske utstyret skal bare brukes med programvare som er testet og godkjent av Dräger. Alle endringer av innstillingene for operativsystemet kan påvirke driftssikkerheten. Ansvaret for slike endringer ligger hos eieren. Følg monteringsveiledningen og bruksanvisningen for hvert enkelt tilkoblede apparat nøye. Tilkobling til sykehusets nettverk Mye av det medisinske utstyret som er produsert av Dräger, benytter nettverk til overføring av pasientdata i sanntid og varsling av kliniske brukere om alarmtilstander. Sykehus bør referere til IEC før de forsøker å koble slikt medisinsk utstyr til sine IT-nettverk. IEC krever at produsenter som Dräger gjør teknisk støttedokumentasjon for slike nettverksforbindelser tilgjengelig ved forespørsel. Kontakt Dräger-representanten. Pasientsikkerhet Utformingen av det medisinske utstyret, den medfølgende dokumentasjonen og merkingen på utstyret forutsetter at innkjøp og bruk av utstyret er begrenset til personer som kjenner de viktigste iboende egenskapene ved det medisinske utstyret. Bruksanvisningen og ADVARSEL- og FORSIKTIGmeldingene begrenser seg derfor hovedsakelig til spesifikke egenskaper ved Dräger-utstyret. Denne bruksanvisningen inneholder ikke informasjon om følgende: Risikomomenter som er åpenbare for brukere Konsekvenser ved åpenbart feilaktig bruk av det medisinske utstyret Potensielt negative virkninger på pasienter med andre underliggende sykdommer Produktmodifisering eller feilbruk kan være farlig. FORSIKTIG Fare for skade på pasienten Ikke ta behandlingsmessige avgjørelser kun på bakgrunn av individuelle måleverdier og overvåkingsparametre. 8 Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

9 For din og dine pasienters sikkerhet Pasientovervåking Brukeren av det medisinske utstyret er ansvarlig for å velge et egnet pasientovervåkingssystem som gir relevant informasjon om ytelsen til det medisinske utstyret og pasienttilstanden. Pasientsikkerhet kan oppnås gjennom et bredt spekter av metoder, fra elektronisk overvåking av ytelsen til det medisinske utstyret og pasienttilstanden til direkte observasjon av kliniske tegn. Ansvaret for å velge best mulig grad av pasientovervåking ligger ene og alene hos brukeren av det medisinske utstyret. Generell sikkerhetsinformasjon Følgende ADVARSEL- og FORSIKTIG-meldinger gjelder generelt for bruk av det medisinske utstyret. ADVARSEL- og FORSIKTIG-meldinger som gjelder bestemte delsystemer eller funksjoner på det medisinske utstyret, beskrives i de respektive avsnittene i denne bruksanvisningen eller i bruksanvisningene for et annet produkt som brukes sammen med dette medisinske utstyret. ADVARSEL Følg lokale forskrifter for sikker avfallshåndtering av batterier. På grunn av brann- og eksplosjonsfare må batterier aldri brennes. ADVARSEL På grunn av faren for elektrisk sjokk må alle kabler kontrolleres før bruk. Bruk aldri kabler med sprekkdannelser, slitasjemerker eller skader (bruk av slike kabler kan påvirke bruksegenskapene og utsette pasienten for risiko). ADVARSEL Ikke dekk enheten med tepper eller laken. Unngå direkte kontakt mellom overflatene på enheten og pasienten for å forhindre at pasienten skal få brannskader. FORSIKTIG På grunn av fare for skade på pasienten må alle sensorer som ikke skal brukes under transport, kobles fra før pasienten flyttes. FORSIKTIG Les alle rengjøringsveiledninger (for eksempel fra produsenten av rengjøringsmiddelet eller fra sykehuset) nøye før du rengjør utstyret. Du finner veiledning for rengjøring av de enkelte apparatene i kapitlet Rengjøring og desinfisering på side 289. Fukt kan skade kretser, påvirke kritiske bruksegenskaper og utgjør en sikkerhetsrisiko. ADVARSEL Dräger anbefaler at Infinity Acute Care System eller M540 brukes til primærdiagnose, og at ICS (Infinity CentralStation) bare brukes til pasientvisning. For land som er underlagt EU-direktiv 2002/96/EF Dette apparatet er underlagt EU-direktivet 2002/96/EF (WEEE). For å oppfylle registreringskravet i henhold til dette direktivet, skal dette utstyret ikke kastes på kommunale mottak for elektrisk og elektronisk avfall. Dräger har autorisert et foretak for innsamling og avhending av utstyret. Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 9

10 For din og dine pasienters sikkerhet For henting av avfallet og mer informasjon, se Dräger på Internett på Bruk søkefunksjonen med søkeordet WEEE for å finne relevant informasjon. Hvis Drägers nettsted ikke er tilgjengelig, ta kontakt med den lokale Dräger-organisasjonen. Skal ikke brukes i eksplosjonsutsatte områder ADVARSEL Fare for brann Det medisinsk-tekniske apparatet er ikke godkjent for bruk i eksplosjonsutsatte områder. ADVARSEL Pass på at apparatet plasseres slik at luftgjennomstrømningen er tilstrekkelig. For å unngå overoppheting skal apparatet ha minst 5 cm (2 tommer) ledig plass rundt seg på alle kanter. Informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet Generell informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til internasjonal EMC-standard IEC : Medisinsk elektrisk utstyr er underlagt spesielle forebyggende tiltak som gjelder elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), og skal installeres og idriftssettes i henhold til EMC-informasjonen som er beskrevet på side 331. Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan forstyrre medisinsk elektrisk utstyr. ADVARSEL Ikke bruk kontakter som har et ESD-advarselssymbol, og ikke berør pluggene på slike kontakter uten at forebyggende tiltak for ESD er implementert. Slike forebyggende tiltak kan være antistatiske klær og sko, berøring av en jordingstapp før og under tilkobling av pinnene eller bruk av elektrisk isolerende og antistatiske hansker. Alle aktuelle brukere skal instrueres i disse ESD-forebyggende tiltakene. Brukssted Bare bruk apparater (monitor, MPod, MCable og ekstrautstyr) i omgivelser som oppfyller miljøkravene som er angitt i kapitlet om tekniske data. ADVARSEL For å unngå av forstyrrelse av utstyr under bruk må utstyret (monitor, MPod, MCable og tilbehør) ikke brukes innenfor en avstand av 10 m (33 fot) fra utstyr som avgir mikrobølgestråling eller høyfrekvent stråling. ADVARSEL Sørg for at utstyret er korrekt montert på ramme og sikret, slik at man unngår skade. Sørg for at kravene til maks. last og gulvhelling oppfylles. Mer informasjon finner du i dokumentasjonen fra rammeprodusenten. ADVARSEL Plasser og sikre sensorkabler nøye, slik at faren for kvelning av pasienten blir så liten som mulig. Plasser i tillegg sensorkabler slik at man i størst mulig grad unngår induktive sløyfer. FORSIKTIG På grunn av fare for overoppheting skal ikke utstyret plasseres i direkte sollys eller i nærheten av radiatorer. 10 Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

11 For din og dine pasienters sikkerhet FORSIKTIG Når utstyret har blitt utsatt for kulde over lengre tid, må utstyret akklimatiseres forsiktig, slik at det ikke dannes kondens på elektriske deler som kan skade utstyret. FORSIKTIG På grunn av fare for skade på berøringsskjermen må ikke skarpe instrumenter komme i kontakt med frontpanelet på utstyret. FORSIKTIG På grunn av fare for kortslutning og annen skade på utstyret anbefaler Dräger at IACS-apparater ikke kommer i kontakt med væske når de er koblet til en nettstikkontakt. Dersom det søles væske på utstyret, må det berørte utstyret tas ut av bruk så raskt som mulig, og teknisk personell må kontrollere at det ikke er fare for pasientenes sikkerhet. Forholdsregler ved bruk av defibrillator M540 og de eksterne enhetene er beskyttet mot høyfrekvent støy fra defibrillatorer og elektrokirurgiske enheter og mot nettstøy på 50 og 60 Hz. FORSIKTIG For å unngå forbrenninger og elektrisk sjokk på grunn av omruting av elektrisk strøm gjennom elektroder må ikke defibrillatorelektrodene plasseres nær sensorer eller andre elektroder. FORSIKTIG Defibriller kun på tvers av brystkassen. FORSIKTIG Ved å bruke EKG-elektroder og -kabler som er spesifisert av Dräger, beskyttes utstyret mot skade under defibrillering, og det blir mindre støy og annen interferens på EKG-kurven. Elektrokirurgi Overhold følgende forholdsregler under elektrokirurgi, slik at det blir mindre støy på den elektrokirurgiske enheten (ESU) og større sikkerhet for bruker og pasient. ADVARSEL Bruk alltid tilbehør som er utformet for ESU-miljøer, for å oppnå bedre bruksegenskaper og redusere faren for forbrenninger under kirurgi. Bruk ikke hudtemperatursensorer. ADVARSEL Reduser faren for forbrenning under elektrokirurgi ved å holde sensoren eller transduseren (EKG, trykk) og de tilhørende kablene borte fra operasjonsområdet, fra ESU-returelektroden og fra jord. MERKNAD Dekk innvendig plasserte flergangs temperatursensorer med temperatursondehylser. Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 11

12 Denne side er tom med vilje. 12 Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

13 Innhold Innhold Skjermbilder Definisjon av målgrupper For din og dine pasienters sikkerhet Følg denne bruksanvisningen nøye Oppbevaring av bruksanvisningen Opplæring Vedlikehold Sikkerhetskontroller Det medisinske utstyret skal regelmessig gjennomgå sikkerhetskontroller. Se kapittel Vedlikehold Tilbehør Installere tilbehør Sterilt tilbehør Bruksbegrensninger Restriksjoner for distribusjon Tilkoblet utstyr Sikker tilkobling til annet elektrisk utstyr Nettverk og tilkobling til annet utstyr Tilkobling til sykehusets nettverk Pasientsikkerhet Pasientovervåking Generell sikkerhetsinformasjon Skal ikke brukes i eksplosjonsutsatte områder Informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet Brukssted Forholdsregler ved bruk av defibrillator Elektrokirurgi Innhold Bruk Anvendelsesområde Indikasjoner for bruk Systemoversikt Oversikt over Infinity M Frontpanelet på M Bakpanelet på M Sidepanel på M Dokkingstasjonen M M500-frontpanel M500-bakpanel M540 dokket i M Annen maskinvare Apparatsymboler Trådløssymboler Forkortelser Betjening Oversikt M540 i frittstående og trådløs modus Konfigurasjonsendringer under trådløs transport Innstilling for sengeetikett Symbol for nettverksstatus M540 i en IACS-konfigurasjon Kommunisere med Infinity-nettverket Kommunikasjon med ICS (Infinity CentralStation) Lydpausefunksjonen Avbrudd i nettverkskommunikasjon Fjernvisning og fjernkontroll Funksjonstaster Standard funksjonstasttilordning Alternative funksjonstasttilordninger Overvåkingsområde Overskriftslinje Parameterbokser Kurver Dialogvinduer Justere skjermbildet Kalibrere berøringsskjermen Batteridrift Batteriladningstider Batteridriftstider Tilstand med svakt batteri Strømsparingsmodus Visninger Velge visning Profiler Innstillinger som er inkludert i en profil Profilinnstillinger for alarm Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 13

14 Innhold Profilinnstillinger for CO Innstillinger for puls og arytmi Profilinnstillinger for ST Profilinnstillinger for respirasjon (RRi) Profilinnstillinger for SpO2 (Masimo) Profilinnstillinger for Puls-CO-oks (Masimo) Profilinnstillinger for SpO2 (Nellcor) Profilinnstillinger for noninvasivt blodtrykk Profilinnstillinger for Temp Profilinnstillinger for invasivt blodtrykk Overvåkingsinnstillinger Innstillinger som ikke er inkludert i en profil Lagre en profil Profilatferd i en IACS-konfigurasjon Profiladferd i en frittstående konfigurasjon Ta i bruk profilinnstillinger fra andre apparater Andre profilkonfigurasjoner Eksempel på bruk Standbymodus Stille modus Utskrifter/rapporter Tidsbegrensede, kontinuerlige og lagrede utskrifter Hvile-EKG-rapporter Montering og klargjøring Oversikt Kommersielt tilgjengelige M500-monteringsløsninger Dokke / dokke av M M500 sett forfra med M540 dokket til M500 sett fra siden (med M540 dokket av) Låse / låse opp M Koble til systemkabler i en IACSkonfigurasjon Koble systemkabelen til M540 i frittstående-konfigurasjon Montere Infinity MCable Masimo SET og Masimo rainbow SET/ Nellcor OxiMax Oppstart Oversikt over pasientovervåking Slå M540 på/av Skrive inn en pasient Skrive inn en pasient med Hent HIS Avslutte en pasient Pasientkategorier Velge en ny pasientkategori Alarmer Oversikt over alarmer Alarmprioriteter Alarmtilstander med høy prioritet Alarmtilstander med middels prioritet Alarmtilstander med lav prioritet Alarmbehandling Låst og ulåst alarmadferd Flere alarmtilstander Aktivere eller deaktivere alarmbekreftelse Visuelle alarmsignaler Alarmlys Lydalarmer Justere alarmtonen Teste visuelle alarmsignaler og lydalarmsignaler Spesiell alarmadferd Alarmer for arytmi/ventrikkelflimmer Alarmer for lav SpO Alarmer for NIBP/SpO2 mellomlås Nullstille invasivt blodtrykk Stille modus Standbymodus OR-modus Cardiac bypass Fransk NFC-modus Forhåndsavstille alarmer Sentral lydpausefunksjon Starte en forhåndsavstillingsperiode Sette lydalarmer på lydpause (lydpause) Sette alarmer på pause på M Sentral lydpausefunksjon Alarmovervåking pauses midlertidig Aktivere eller deaktivere alarmovervåking Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

15 Innhold Konfigurere en pasients alarminnstillinger Stille inn øvre og nedre alarmgrenser Bruke Autostill-funksjonen Aktivere/deaktivere alarmer Arkivfunksjon Hendelsesgjenkalling Vise lagrede hendelser Vise et øyeblikksbilde av en enkelthendelse Konfigurere alarmprioritet for SpO Konfigurere alarmprioritet for sensor av-meldingen (Masimo) Konfigurere alarmtilstand for sjekk sensor-meldingen (Nellcor) Oppsett av alarmstyring (passordbeskyttet) Funksjonstasten Kode Alarmgrupper Alarmområder og standardverdier Arytmiområder og standardverdier EKG, arytmi og ST-segment Oversikt over EKG- og pulsovervåking EKG-signalbehandling og -visning Støttede parametre Forholdsregler for EKG Koble til ledningssett med 3, 5 eller 6 avledninger for EKG-overvåking Koble til ledningssett for EKG-overvåking med 12 avledninger Koble til EKG-ledninger for EKG-overvåking av neonatale pasienter Klargjøring av pasienten for EKG-overvåking Elektrokirurgi EKG-visning EKG-parameterboks EKG-kurver Farger på EKG-elektroder Elektrodeplassering Standardkonfigurasjon, tre elektroder (IEC/AHA) Standardkonfigurasjon, fem elektroder (IEC/AHA) Pacerkonfigurasjon, fem elektroder (IEC/AHA) Standardkonfigurasjon, seks elektroder (IEC/AHA) Konfigurasjon med 12 avledninger, ti elektroder for Hvile-EKG-overvåking med 12 avledninger (AHA) Konfigurasjon med 12 avledninger, ti elektroder for Hvile-EKG-overvåking med 12 avledninger (IEC) Overvåking med 12 avledninger Åpne EKG-dialogvinduet Oppsettsfunksjoner for EKG-parametre Overvåking av pacemakerpasienter Forholdsregler ved bruk av pacemaker Pacerfusjonsmodus Utstyr med interferens ved pacemakerovervåking Optimere pacerbehandling Oversikt over arytmiovervåking Valg av arytmiavledninger Arytmimodeller Arytmivisning Grunnparameterboks for arytmiovervåking Åpne dialogvinduet for arytmiovervåking Oppsettsfunksjoner for arytmiparametre Oversikt over ST-overvåking Standard ST-overvåking TruST-overvåking med 12 avledninger ST-overvåking med 12 avledninger Koble til ledningssett for ST-overvåking ST-visning Dialogvinduer for ST-komplekser Zoome inn på ett enkelt ST-kompleks ST-målepunkter Justere ST-målepunkter ST-referanse Lagre ST-referanse Åpne ST-dialogvinduet Oppsettsfunksjoner for ST Lære/omlære QRS-mønster Manuell omlæring Impedansrespirasjon (RRi) Oversikt over respirasjonsovervåking Støttede parametre Forholdsregler ved RRi Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 15

16 Innhold Koble til avledningssett med 3, 5 eller 6 avledninger for respirasjonsovervåking Koble til ledningssett for respirasjonsovervåking med 12 avledninger Koble til EKG-ledninger for respirasjonsovervåking av neonatale pasienter Klargjøring av pasienten for respirasjonsovervåking Respirasjonsskjermbildet Respirasjonsparameterboks Respirasjonsmarkører Moduser for respirasjonsmåling Åpne respirasjonsdialogvinduet Oppsettsfunksjoner for respirasjonsparametre Overvåking av SpO2 og Pulse CO-Ox med Masimo SET MCable Oversikt over SpO2-overvåking Støttede parametre Forholdsregler for SpO2 og Pulse CO-Ox Koble til Masimo SET MCable Koble til Masimo rainbow SET MCable Klargjøring av pasient Feste sensoren Visning av SpO2 og Pulse CO-Ox Åpne SpO2-dialogvinduet Oppsettsfunksjoner for SpO2-parametre Åpne Pulse CO-Ox-dialogvinduet Oppsettsfunksjoner for Pulse CO-Oxparametre Passordbeskyttede Masimo rainbow SET-oppsettfunksjoner Overvåking av SpO2 og pulsfrekvens med Nellcor OxiMax MCable Oversikt over SpO2-overvåking Støttede parametre Forholdsregler ved SpO Koble til Nellcor OxiMax MCable Klargjøring av pasient for SpO2-overvåking Feste sensoren Visning av SpO Åpne SpO2-dialogvinduet Oppsettsfunksjoner for SpO2-parametre Temperatur Oversikt over temperaturovervåking Støttede parametre Koble til temperatursensorer Koble temperatursensorene til M Koble temperatursensorene til de hemodynamiske podene Temperaturvisning Temperaturparameterboks Åpne dialogvinduet Temperatur Oppsettsfunksjoner for temperaturparametre Noninvasivt blodtrykk (NIBP) Oversikt over overvåking av noninvasivt blodtrykk Støttede parametre Forholdsregler ved overvåking av noninvasivt blodtrykk Tilkobling av trykkgasslangen og mansjetten for noninvasivt blodtrykk Klargjøring av pasienten for overvåking av noninvasivt blodtrykk Bruk av mansjetten for noninvasivt blodtrykk Skjermbilde for noninvasivt blodtrykk Målingsmoduser for noninvasivt blodtrykk Enkeltmålingsmodus Intervallmålingsmodus Kontinuerlige målinger Venestase Aktivere eller deaktivere venestase Åpne dialogvinduet for noninvasivt blodtrykk Parameteroppsettsfunksjoner for noninvasivt blodtrykk Invasivt blodtrykk (IBP) Oversikt over overvåking av invasivt blodtrykk Støttede parametre IBP-poder Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

17 Innhold Forholdsregler ved overvåking av invasivt blodtrykk Koble til Hemo4 og Hemo2-poder Koble til MPod QuadHemo Koble til Dual Hemo MCable Tiltak mot væskeinntrenging Klargjøring av pasienten for overvåking av invasivt blodtrykk Visning av invasivt blodtrykk IBP-parameterboks Merke IBP-kanaler Standard trykketiketter Trykketikettkonflikter Pod-M540-etikettkonflikter Nullstille en transduser for invasivt blodtrykk Nullstille en spesifikk transduser Nullstille alle trykktransdusere Pulmonalt wedge-trykk Åpne dialogvinduet for invasivt blodtrykk Parameteroppsettsfunksjoner for invasivt blodtrykk Hjerteminuttvolum (C.O.) Oversikt over overvåking av hjerteminuttvolum Metode for måling av hjerteminuttvolum Støttede parametre Forholdsregler ved hjerteminuttvolum Tilkobling av maskinvare for hjerteminuttvolum Klargjøring av pasienten for overvåking av hjerteminuttvolum Konsentrasjoner av karbondioksid (CO2) Oversikt over CO2-overvåking Støttede parametre Forholdsregler ved CO Koble til CO2-sensoren Klargjøring av pasient for CO2-overvåking Visning av CO CO2-parameterboks CO2-kurve (kapnogram) Problemløsning Åpne CO2-dialogvinduet Oppsettsfunksjoner for CO2-parametre Systemkonfigurasjon Oversikt over systemkonfigurasjon Konfigurere generelle innstillinger Konfigurere pasientinnstillingene Konfigurere systemtinnstillingene Åpnesysteminformasjonen Åpne Alarm-oppsett-dialogvinduet Åpne konfigurerbare SpO2- alarmfunksjoner Vise systeminformasjonen Konfigurere MedTek-innstillinger Konfigurere måleenheter Konfigurere M500-oppsett Konfigurering av trådløst nettverk Konfigurere skjermoppsett Konfigurere alarminnstillinger Alternativer Midlertidige innstillinger Problemløsning Oversikt Kommunikasjonsmeldinger på apparatet / generelle meldinger på apparatet M540-batterimeldinger EKG ST Arytmi Respirasjon (RRi) SpO Noninvasivt blodtrykk Hjerteminuttvolum Temperatur Invasivt blodtrykk CO Vedlikehold Oversikt Forklaring av vedlikeholdsuttrykk Inspeksjon Visuell kontroll Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 17

18 Innhold Inspeksjon/sikkerhetskontroller Omfang av inspeksjoner/sikkerhetskontroller for M Metrologiske kontroller Forebyggende vedlikehold Rengjøring og desinfisering Oversikt over rengjøring og desinfisering av M540 med tilbehør Forholdsregler ved rengjøring og desinfisering Godkjente rengjøringsmidler Rengjøring og desinfisering av M540, M500 og strømforsyning Forholdsregler for M540, M500 og strømforsyning Rengjøring og desinfisering av MCable og MPod Forholdsregler for MCable Rengjøre og desinfisere pasientkabler Forholdsregler for pasientkabler Rengjøre og desinfisere EKG-ledninger for flergangsbruk Rengjøre og desinfisere temperatursensorer og -kabler Forholdsregler for temperatursonde og temperaturkabel Rengjøre NIBP-mansjetter Forholdsregel ved NIBP Rengjøre og desinfisere IBP-transdusere og hemodynamikkpoder Transdusere Rengjøre og desinfisere luftveis-co2- sensorer og luftveisadaptere Forholdsregel for luftveissensorer og luftveisadaptere Infinity MCable luftveis-co Infinity MCable Masimo SET og Infinity MCable Masimo rainbow SET Infinity MCable Nellcor OxiMax Infinity Hemo2- og Hemo4-poder Infinity MPod Quad Hemo Infinity MCable Dual Hemo Infinity MCable analog/synkr Infinity MCable sykesignal Parameterovervåkingsspesifikasjoner EKG Supplerende informasjon om EKG/arytmi/ST som kreves i henhold til ANSI/AAMI EC13:2002 og IEC : Arytmi (ARR) ST-segmentanalyse Respirasjon (RRi) Invasivt blodtrykk (IBP) Noninvasivt blodtrykk (NIBP) Hjerteminuttvolum (C.O.) Pulsoksimetri (SpO2) Infinity MCable Masimo SET og Infinity MCable Masimo rainbow SET Pulsoksimetri (SpO2) Infinity MCable Nellcor OxiMax Konsentrasjoner av karbondioksid (CO2) Temperatur Elektromagnetisk kompatibilitet Generelle merknader Avfallshåndtering Direktiv 2002/96/EF (WEEE) M540, M500 og bruksanvisning Tekniske data Oversikt Infinity M Infinity M Strømforsyning (PS50) Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

19 Bruk Bruk Anvendelsesområde Indikasjoner for bruk Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 19

20 Bruk Anvendelsesområde Infinity M540 (M540) er beregnet for overvåking av fysiologisk pasientinformasjon med flere parametre innhentet fra tilkoblet maskinvare i miljøer der pasientpleie utføres av opplært helsepersonell. M540 er beregnet for overvåking av én pasient om gangen. M540 er også beregnet for pasienttransport i sykehus og i et ambulansekjøretøy utenfor sykehus. Ved ambulansetransport støtter den batteridrevne M540-pasientmonitoren EKG, SpO2, temperatur og luftveis-etco2. Tester er gjennomført i samsvar med følgende standarder: EN1789, EMC (IEC ). EMC og miljøkrav varierer fra land til land i samsvar med lokale standarder og forskrifter. Dette apparatet er ikke godkjent for ambulansekjøretøy i USA og Canada. M540 og eventuell tilkoblet maskinvare er ikke beregnet for bruk i følgende sykehusmiljøer: Overtrykkskamre Miljøer med MRI-utstyr MERKNAD Drägers trådløse 802,11 b/g-radiokort oppfyller kravene i del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: Dette apparatet skal ikke forårsake skadelig støy (interferens). Dette apparatet må kunne tåle all støy som det blir utsatt for, inkludert støy som kan ha uønskede virkninger på apparatets drift. 20 Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

21 Bruk Indikasjoner for bruk M540 kan overvåke følgende parametre: Hjertefrekvens Arytmi (bare voksne og pediatriske pasienter) EKG-overvåking med 12 avledninger TruST-overvåking (bare voksne og pediatriske pasienter) ST-segmentanalyse (bare voksne og pediatriske pasienter) ST-segmentanalyse med 12 avledninger (bare voksne og pediatriske pasienter) Apné Respirasjonsfrekvens RRi Invasivt blodtrykk IBP Noninvasivt blodtrykk NIBP Temperatur Hjerteminuttvolum bare tilgjengelig når M540 er dokket i en IACS-konfigurasjon (bare voksne og pediatriske pasienter) Oksygenmetning i arterie SpO2 Pulsfrekvens Luftveis-etCO2 Perfusjonsindeks PI Samlet hemoglobin SpHb (bare voksne og pediatriske pasienter) Samlet oksygeninnhold SpOC (bare voksne og pediatriske pasienter) Karboksyhemoglobinmetning SpCO Methemoglobinmetning SpMet Indeks for pletysmogramvariabilitet PVI Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 21

22 Denne side er tom med vilje. 22 Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

23 Systemoversikt Systemoversikt Oversikt over Infinity M Frontpanelet på M Bakpanelet på M Sidepanel på M Dokkingstasjonen M M500-frontpanel M500-bakpanel M540 dokket i M Annen maskinvare Apparatsymboler Trådløssymboler Forkortelser Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 23

24 Systemoversikt Oversikt over Infinity M540 Denne bruksanvisningen beskriver M540. Monitoren er en robust, lett, håndholdt, transportabel pasientmonitor med berøringsskjerm og uavhengig brukergrensesnitt. Når M540 er dokket i Infinity M500 og inngår i en Infinity Acute Care System (IACS)-konfigurasjon, er M540 signalinnhentings- og databehandlingsmodul for Infinity C500/C700. M540 kan også brukes som frittstående monitor dokket i en Infinity M500. M540 gir også sømløs pasientovervåking når den er dokket fra M500 for pasienttransport (seside71). M540 har trådløsfunksjon som gjør det mulig å overføre pasientdata til ICS (Infinity CentralStation) under transport. MERKNAD Fordi M540 også er en del av en IACS-konfigurasjon, er noen av IACS-komponentene også beskrevet her. Du finner mer informasjon om IACS i bruksanvisningen Infinity Acute Care System Overvåkingsapplikasjoner. Noen av begrepene som benyttes denne bruksanvisningen: Cockpit henviser til Infinity C700 Medical Cockpit eller Infinity C500 Medical Cockpit, som er visningsmodulen i Infinity Acute Care System M540 henviser til Infinity M540 Pasientmonitor M500 henviser til Infinity M500 som sikrer M540 og lader det interne batteriet til M540 Dokke M540 betyr å sette M540 på M500. Når M540 er dokket i en M500, kan den settes opp som en frittstående konfigurasjon for å lade batteriet når M540 ikke er den del av en IACS-konfigurasjon. Det følgende diagrammet viser en frittstående konfigurasjon for M540. I tillegg kan du koble til ulikt utstyr for å få flere overvåkingsmuligheter. A B C D E E M540 M500 Y-kabel/Y-adapter Strømforsyning Strømkabel D B A C Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

25 Systemoversikt Frontpanelet på M540 Illustrasjonen nedenfor viser elementene på frontpanelet. A B C D Faste M540-taster M540 har følgende faste taster: Tast/LED Funksjon Fast tast for på/av Slår M540 på eller av. LED-lampen for knappen blinker når M540 er avdokket, og den lyser når M540 er dokket. Batterisymbol J I A 8 funksjonstaster (se side 44) B Tittellinje (se side 45) C Parameterboks (se side 46) H GFE 098 Dette symbolet lyser når M540 er dokket til, for å indikere at batteriet lades. Det lyser ikke når M540 er dokket fra. Fast tast for lydpause Pauser lydalarmsignaler itominutter. D E F Fast tast for NIBP Alarmlinje Fast tast for strøm av/på Tast for start/stopp av NIBP Starter/stopper målinger av noninvasivt blodtrykk. G Batterisymbol H Fast tast for lydpause I Parameterboks i alarm J Kurveområde (se side 46) Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 25

26 Systemoversikt Bakpanelet på M540 Sidepanel på M540 A B A B C C D E F A B C Ladningskontaktpunkter Etiketter Optiske Ethernet-koblinger FORSIKTIG Ikke sett på etiketter som dekker til de optiske Ethernet-koblingene eller ladekontaktpunktene på baksiden av M540. A B C D E F Kontakt for måling av noninvasivt blodtrykk Temp (2) / Aux-kontakt SpO2-kontakt Hemokontakt CO2-kontakt EKG-kontakt 26 Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

27 Systemoversikt Dokkingstasjonen M500 M500 er det apparatet som holder M540 på plass og gir det strøm. M500 lader også batteriet til M540. Hvis M540 er del av en IACS-konfigurasjon, kontrollerer M500 kommunikasjonen mellom M540 og Cockpit via en optisk Ethernet-kobling. M500-bakpanel Når den brukes i frittstående konfigurasjon, forenkler M500 pasienttransport ved at M540 kan dokkes fra en M500 og deretter dokkes til en annen M500 samtidig som alle pasientmonitortilkoblingene er intakte. I tillegg til å forsyne M540 med strøm lagrer M500 nettverksinformasjon, kobler M540 til Infinity-nettverket og lagrer standardprofilinnstillinger som kan tas i bruk ved dokking. Du finner detaljert informasjon under Profiler på side 51. G E F 302 M500-frontpanel E Sykesignalkontakt (ikke tilgjengelig i frittstående konfigurasjon) B A B F G Nettverkslysdiode lyser grønt når apparatet er koblet til nettverket Kontakt for systemkabel C D 301 A B C D Låsemekanisme holder M540 på plass (du finner mer detaljert informasjon under Låse / låse opp M540 på side 72) Utløserknapp for avdokking av M540 (du trenger bare å trykke på én knapp for å løse ut M540) Optiske Ethernet-linker Pinner for ladning av batteriet til M540; pinnene gir også strøm til M540 når den er dokket Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 27

28 Systemoversikt M540 dokket i M500 Diagrammet nedenfor viser M540 dokket i M500. A M540 B M500 A B 097 Annen maskinvare Tabellen nedenfor angir hvilke andre apparater som kan kobles til M540. Apparat Beskrivelse Tilkobling Infinity MCable Masimo SET Måler hvor stor prosentdel av det funksjonelle hemoglobinet som er mettet med oksygen (%SpO2), og angir perfusjonsindeksen (PI) og pulsfrekvensen (PLS). Kobles direkte til SpO2-kontakten på M540 (se side 168 og 184). Infinity MCable Masimo SET Rainbow Måler hvor stor prosentdel av det funksjonelle hemoglobinet som er mettet med oksygen (%SpO2), og angir perfusjonsindeksen (PI) og pulsfrekvensen (PLS). I tillegg måler den total hemoglobin (SpHb), totalt oksygeninnhold (SpOC), pletysmogramvariabilitet (PVI), karboksyhemoglobinmetning (SpCO) og methemoglobinmetning (SpMet) 28 Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2

29 Systemoversikt Apparat Beskrivelse Tilkobling Infinity MCable Nellcor OxiMax Hemo4-pod Infinity MPod QuadHemo Hemo2-pod Infinity MCable DualHemo Måler hvor stor prosentdel av det funksjonelle hemoglobinet som er mettet med oksygen (%SpO2), og angir pulsfrekvensen (PLS). Måler opptil fire trykkverdier, hjerteminuttvolum samt kjerneog overflatekroppstemperatur. Måler opptil to trykkverdier, hjerteminuttvolum samt kjerneog overflatekroppstemperatur. Måler opptil to trykkverdier. Kobles direkte til SpO2-kontakten på M540 (se side 168 og 184). Kobles direkte til hemokontakten på M540 (se informasjonen som begynner på side 213). Infinity MCable luftveis-co2 Måler luftveis-co2. Kobles direkte til CO2-kontakten på M540 (se side 232). Infinity MCable analog/synkr. Gir en synkroniseringspuls for å synkronisere defibrillatorer til pasientens hjerteslag under kardioversjon. Kabelens analoge utgangsfunksjon gir et EKGog arterieblodtrykkssignal til utstyr som for eksempel aortaballongpumper. Kobles til Temp/Aux-kontakten på M540 (se side 192) eller til CO2-kontakten ved hjelp av en Y-kabel. Bruksanvisning Infinity Acute Care System Infinity M540 VG2 29

Opplæringsmateriell corpuls 3. Praktiske oppgaver. Følgende praktiske oppgaver gjennomføres alene eller i grupper.

Opplæringsmateriell corpuls 3. Praktiske oppgaver. Følgende praktiske oppgaver gjennomføres alene eller i grupper. Opplæringsmateriell corpuls 3 Praktiske oppgaver Følgende praktiske oppgaver gjennomføres alene eller i grupper. Sørg for å ha brukerveiledning tilgjengelig når du arbeider deg gjennom listen, og slå opp

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

VSK Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000.

VSK Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000. VSK 2000 Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for å ivareta din sikkerhet

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruksanvisning Viridian EcoLite hjemmelader

Bruksanvisning Viridian EcoLite hjemmelader Bruksanvisning Viridian EcoLite hjemmelader Denne guiden er ment til å instruere i riktig bruk av alle Viridian ladestasjoner. Installasjon av dette utstyret skal kun utføres av en kvalifisert elektriker.

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Instruksjons håndbok Bain Maries

Instruksjons håndbok Bain Maries Instruksjons håndbok Bain Maries Modell Bain Maries BHM & BM Bestellingsnummer: 172-3000 / 172-3005 / 172-3012 / 172-3015 / 172-3017 Bain Marie BMH 160-2 Bain Marie BM 210 norsk oversatt fra tysk INNHOLD

Detaljer

TAU STERIL MINI AUTOMATIC - INSTRUKSJONER FOR BRUK - CE 04262

TAU STERIL MINI AUTOMATIC - INSTRUKSJONER FOR BRUK - CE 04262 TAU STERIL MINI AUTOMATIC - INSTRUKSJONER FOR BRUK - CE 04262 ADVARSEL Tau Steril Mini Automatic er en varmluftssterilisator: Du må derfor aldri legge fuktige gjenstander inn i steriliseringskammeret.

Detaljer

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:03 02 05 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installeringsveiledning Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/208/230 Vac Stativmontert 2U

Installeringsveiledning Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/208/230 Vac Stativmontert 2U Installeringsveiledning Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/208/230 Vac Stativmontert 2U Sikkerhetsmeldinger TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGENE Håndbøkene inneholder viktige instruksjoner som skal følges

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MYJACK AUX-INNGANG TRÅDLØS OMFORMER BRUKERHÅNDBOK

MYJACK AUX-INNGANG TRÅDLØS OMFORMER BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Håndbok for hjemmebruk

Håndbok for hjemmebruk TM Nellcor bærbart SpO 2 -overvåkningssystem (PM10N) Håndbok for hjemmebruk 2014 Covidien. COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien-logoen og Nellcor er varemerker registrert i USA og internasjonalt, og som

Detaljer

Manual Start Unit SU3. Version-E Manual - 1 -

Manual Start Unit SU3. Version-E Manual - 1 - Start Unit SU3 Version-E180611 Manual - 1 - Start enhet SU3 Viktig informasjon Generelt Før du bruker ALGE-TIMING-enheten, les nøye gjennom hele håndboken. Den er en del av enheten og inneholder viktig

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P164A Mk II Rekkeviddeforsterker, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P164A Mk II Rekkeviddeforsterker, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P164A Mk II Rekkeviddeforsterker, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TVT1500IN-2 IP24

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TVT1500IN-2 IP24 HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer IP24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladestativ DT-910 kan du lade telefonen din trådløst. Legg telefonen på laderen, så begynner den

Detaljer

Infrarød Elektrisk Grill

Infrarød Elektrisk Grill Infrarød Elektrisk Grill Model: IB2017-1 BRUKSANVISNING LES INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE PRODUKTET DETTE PRODUKTET ER DESIGNET KUN FOR HUSHOLDNINGSBRUK VIKTIG SIKKERHETS INFORMASJON Ved

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

aanonsen TRÅDLØS DIGITAL BADETERMOMETER ART. NR

aanonsen TRÅDLØS DIGITAL BADETERMOMETER ART. NR aanonsen TRÅDLØS DIGITAL BADETERMOMETER ART. NR. 48-212 1. Beskrivelse av deler Fig.1: Mottager enhet Bruksanvisning A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A8 A7 A10 A11 A12 A1: Innetemperatur A7: Ute-/vann maksimum/minimum

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

Aurora R6. Væskekjølemodul. Forskriftsmessig modell: D23M Forskriftmessig type: D23M001

Aurora R6. Væskekjølemodul. Forskriftsmessig modell: D23M Forskriftmessig type: D23M001 Aurora R6 Væskekjølemodul Forskriftsmessig modell: D23M Forskriftmessig type: D23M001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

DS-7100. DS-7101L/ DS-7101LT/ DS-7141 Bærbar, Multiparameter monitor. Allsidig display, mange variasjoner

DS-7100. DS-7101L/ DS-7101LT/ DS-7141 Bærbar, Multiparameter monitor. Allsidig display, mange variasjoner DS-7100 DS-7101L/ DS-7101LT/ DS-7141 Bærbar, Multiparameter monitor Allsidig display, mange variasjoner 35 DS-7100 sørger for topp ytelse på en rekke forskjellige områder innen sykepleie Kompakt og komplett

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Lagre disse instruksjonene CZ-RE2C2. Forenklet fjernkontroll for splitt-system-klimaanlegg BRUKSANVISNING

Lagre disse instruksjonene CZ-RE2C2. Forenklet fjernkontroll for splitt-system-klimaanlegg BRUKSANVISNING Lagre disse instruksjonene CZ-RE2C2 Forenklet fjernkontroll for splitt-system-klimaanlegg BRUKSANVISNING 85464609074024 1. Viktige sikkerhetsinstruksjoner Før du bruker dette systemet, sørg for at du leser

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning Demosett med avleser og sensor Hurtigstartveiledning Innhold Tiltenkt bruk............................................ 1 Systemoversikt... 1 Avleser... 3 Sensor...................................................

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P155B radiomottaker med kabel utgang Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha gulvovn FG 1800

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha gulvovn FG 1800 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha gulvovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for gulvovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Semko for sertifisering av ovnen. Dette for å ivareta

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Kom i gang. GridPad EYE 12.5

Kom i gang. GridPad EYE 12.5 Kom i gang GridPad EYE 12.5 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

Nye dimensjoner for multiparamter monitor DYNASCOPE 7000-serien

Nye dimensjoner for multiparamter monitor DYNASCOPE 7000-serien Nye dimensjoner for multiparamter monitor DYNASCOPE 7000-serien DS-7300 Nattbordsmonitor (5/9 tommer) Nye dimensjoner for multiparameter monitor hvor fleksibilitet og kompatibilitet er påkrevet DS-7300

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

Meaco Vifte Instruksjonsmanual

Meaco Vifte Instruksjonsmanual Meaco Vifte 1056 Instruksjonsmanual Utgave for juli 2018 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker viften. Ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor

Detaljer

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Håndbok for hjemmebruk

Håndbok for hjemmebruk TM Nellcor SpO 2 pasientovervåkningssystem ved sengen PM100N Håndbok for hjemmebruk COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien-logoen og «positive results for life» er registrerte varemerker tilhørende Covidien

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

4P G. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok

4P G. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok 4P359542-2G Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk Installasjonshåndbok Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Detaljer