Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar"

Transkript

1 16000VI Utgivelsesdato: Redigert: Erstatter: versjon: 2.2 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 16000VI 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Relevante, identifiserte bruksområder Bruksmåte Bruke kategori : Profesjonell bruk Bruk som blir frarådd 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet MPM International Oil Company Cyclotronweg HN Delft - Nederland T +31 (0) F +31 (0) Nødtelefonnummer Nødtelefon : Hydraulikkvæsker og tilsetningsstoffer : +31 (0) ( GMT+1) Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Norway Poisons Information Directorate of Health and Social Affairs P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo : FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Stoffblandinger/Stoffer: SDB EU 2015: I henhold til vedlegg II i forordning (EF) nr 453/2010 (REACH vedlegg II) Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 3 H412 Fullstendig tekst for H-setninger: se avsnitt 16 Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet 2.2. Merkingselementer Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Ekstra merking til visningekstra klassifisering(er) til visning Signalord (CLP) : - Henvisninger farer (CLP) Sikkerhetssetninger (CLP) 2.3. Andre farer : H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoffer 3.2. Stoffblandinger : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P273 - Unngå utslipp til miljøet. P501 - Innhold/beholder leveres et godkjent avfallsdeponeringsanlegg. Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr.) <= 43 Asp. Tox. 1, H (versjon: 2.2) NO (norsk) 1/7

2 3-(decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide (CAS-nr) (EU nr) ,1-0,5 Aquatic Chronic 2, H411 Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorous compound H-setningenes klartekst, se videre seksjon 16 (EU nr) (REACH-nr.) ,1-0,5 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Førsthjelp Generell Etter innånding Etter hudkontakt Etter øyekontakt Etter fortæring : Ved illebefinnende, oppsøk en lege (vis om mulig etiketten). : Ikke nødvendig. : Vask forsiktig med mye såpe og vann. : Ved kontakt med øynene, skyll straks med klart vann i minutter. : Søk legehjelp umiddelbart. IKKE framkall brekning. Skyll munnen i vann De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 5.3. Råd til brannmannskaper 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Alminnelige forholdsregler : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Ikke utsett for åpen ild. Røyking forbudt For personell som ikke er nødpersonell Verneutstyr : Bruk egnede verneklær og -hansker For nødhjelpspersonell Verneutstyr : Bruk egnede verneklær og -hansker Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Unngå utslipp til miljøet. Myndighetene må varsles dersom væske trenger ned i kloakken eller i offentlige vannløp Metoder og materialer for oppsamling og rensing Andre opplysninger : Ved utilsiktet spill, kan gulvet bli glatt Henvisning til andre avsnitt 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Lagringstemperatur : 40 C Lagringsplass 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) : Må kun oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted (versjon: 2.2) NO (norsk) 2/7

3 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametrer EU IOELV TWA (mg/m³) 5 mg/m³ EU IOELV STEL (mg/m³) 10 mg/m³ Tyskland 8.2. Begrensning av eksponering Tekniske tiltak: Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Personlig verneutstyr: Hansker. Vernebriller. Håndvern: Bruk egnede vernehansker Øyebeskyttelse: Beskyttelsesbriller Hud- og kroppsvern: Bruk egnede verneklær Åndedretssvern: TRGS 910 Godkjent konsentrasjon notiser Det er unødvendig å bruke åndedrettsvern ved normal bruk av produktet Personlig verneutstyr symbol(er): 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstand : Væske Utseende Farge Lukt Luktterskel ph Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) Smeltepunkt Frysepunkt Kokepunkt : Oljelik. : rød. : karakteristisk. Flammepunkt : > 200 C Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Antennelighet (fast stoff, gass) Damptrykk Relativ damptetthet ved 20 C Relativ tetthet Massetetthet Løselighet Log Pow : Ingen data tilgjengelig. : 847 g/l : Vann: Ubetydelig. Viskositet, kinematisk : C Viskositet, dynamisk Eksplosive egenskaper (versjon: 2.2) NO (norsk) 3/7

4 Brannfarlige egenskaper Eksplosjonsgrenser 9.2. Øvrige opplysninger 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Ingen under normale forhold Kjemisk stabilitet Produktet er stabilt i normale håndterings- og oppbevaringsforhold Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Ingen under normale forhold Uforenlige materialer syrer og baser. Oksideringsmidler Farlige nedbrytingsprodukter 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet (oral) Akutt toksisitet (hud) Akutt toksisitet (innånding) LD 50 oral rotte > 5000 mg/kg kroppsvekt OECD 401 LD 50 oral rotte LD 50 hud rotte LD50 hud kanin Hudetsing/hudirritasjon Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Kreftframkallende egenskap Giftighet for reproduksjon STOT enkelteksponering STOT gjentatt eksponering > 2000 mg/kg 67/548/EEG Annex V,B1 > 500 mg/kg 67/548/EEG Annex V, B3 > 500 mg/kg kroppsvekt ph: Ingen data tilgjengelig. ph: Ingen data tilgjengelig. LOAEL (oral, rotte, 90 dager) 125 mg/kg kroppsvekt OECD 408 NOAEL (oral, rotte, 90 dager) Aspirasjonsfare 50 mg/kg kroppsvekt Viskositet, kinematisk C (versjon: 2.2) NO (norsk) 4/7

5 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. LC50 fisk 1 EC50 Daphnia 1 EC50 Daphnia 2 EC50 72h alger 1 LOEC (kronisk) NOEC (kronisk) NOEC chronic algae Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet 1,5 mg/l 0,09 mg/l 0,22 21d 0,31 mg/l 0,35 mg/l Daphnia d 0,14 mg/l 0,13 mg/l Uoppløselig i vann, og derfor meget lite biologisk nedbrytbar. Persistens og nedbrytbarhet Ikke lett biologisk nedbrytbar. Biologisk nedbrytning 52,9 OECD 301B - 10mg/l Bioakkumuleringsevne Log Pow > 6 Bioakkumuleringsevne meget bioakkumulerbart. Bioakkumuleringsevne Mobilitet i jord Bioakkumulerende potensiale. Log Koc 0,343-5,315 Jord/mark Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre skadevirkninger Ytterligere informasjon Adsorberes i jord. : ikke løselig i vann. En del av komponenten er tregt biologisk nedbrytbar. 13: INSTRUKSER VED DISPONERING Avfallsbehandlingsmetoder Regional lovgivning (avfall) : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter. Europeisk avfallsliste (EAL) kode : avfall av motoroljer, giroljer og smøreoljer * - Mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer * - emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN ADR IMDG FN-nummer FN-forsendelsesnavn (versjon: 2.2) NO (norsk) 5/7

6 14.3. Transport fareklasse (es) Emballasjegruppe Miljøfarer Miljøskadelig : Nei Miljøskadelig : Nei Maritim forurensningskilde : Nei Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner Særlige forsiktighetsregler ved bruk Transport på vei Ingen data tilgjengelige Sjøfart Ingen data tilgjengelige Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen eu-forskrifter Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger Har ikke inneholde ingredienser fra REACH kandidaten stoff (er) liste Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV Inneholder ingen stoffer som er underlagt Forskrift (EF) nr. 649/2012 av det Europeiske Parlament og Råd fra 4. juli, 2012, angående eksport og import av farlige kjemikalier. Inneholder ingen stoff(er) som er underlagt Forskrift (EF) nr. 2019/1021 av det Europeiske Parlament og Råd fra 20. juni, 2019, angående vedvarende organiske forurensende stoffer Nasjonale forskrifter Vurdering av kjemikaliesikkerhet 16: ANDRE OPPLYSNINGER Endringsindikasjoner: Avsnitt Endret gjenstand Modifikasjon Merknader 3 SAMMENSETNING/OPPLYSNIN GER OM BESTANDDELER Tilføyet 9.1 Viskositet, kinematisk Tilføyet 9.1 Flammepunkt Endret 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Tilføyet H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: Acute Tox. 4 (Dermal) Akutt giftighet (dermal) Kategori 4 Aquatic Acute 1 Farlig for vannmiljøet - akutt Kategori 1 Aquatic Chronic 1 Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 1 Aquatic Chronic 2 Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 2 Aquatic Chronic 3 Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 3 Asp. Tox. 1 Aspirasjonsfare, Kategori 1 Skin Corr. 1B H304 Etsende/irriterende for huden, Kategori 1B Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene (versjon: 2.2) NO (norsk) 6/7

7 H312 H314 H400 H410 H411 H412 Farlig ved hudkontakt. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. SDS MPM REACH Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet (versjon: 2.2) NO (norsk) 7/7

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12-04-2017 Redigert: 14-02-2018 : Versjon: 1.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS Utgivelsesdato: 01/04/2014 Redigert: 20/04/2015 Erstatter: 01/04/2014 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn :

Detaljer

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II Utgivelsesdato: 24-05-2011 Redigert: 23-03-2018 : Versjon: 1.02 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 16000ZF6 Utgivelsesdato: 9-8-2019 Redigert: 9-8-2019 Erstatter: 3-11-2014 versjon: 7.1 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger

Detaljer

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1. Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Stoff-navn : Plastic additive 21

Detaljer

: Eurol Syncool EPU. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

: Eurol Syncool EPU. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Utgivelsesdato: 13-7-2016 Redigert: 13-7-2016 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blandinger Produktnavn

Detaljer

: DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid

: DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid 16000DSG Utgivelsesdato: 14-2-2011 Redigert: 1-8-2019 Erstatter: 23-5-2016 versjon: 2.2 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar BL001000 Redigert: 26-9-2016 versjon: 1.2 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : BL001000 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Remifentanil Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Paracetamol Produktkode

Detaljer

: ATF Automatic Transmission Fluid MB

: ATF Automatic Transmission Fluid MB Utgivelsesdato: 18-10-2010 Redigert: 23-9-2014 versjon: 2.0 16000MB 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 16000MB 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Ketamine Produktkode

Detaljer

: Automatic Transmission Fluid LV

: Automatic Transmission Fluid LV Utgivelsesdato: 30-8-2013 Redigert: 4-2-2015 versjon: 2.0 16000LV 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode

Detaljer

Soap Dispenser 4,5 kg Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

Soap Dispenser 4,5 kg Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 10920 Redigert: 08-10-2012 : versjon: 1.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikasjon Stoff-navn : Produktkode : 10920 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

: Brannstopp mansjett endeløs CFS-C EL

: Brannstopp mansjett endeløs CFS-C EL 302742 30.03.2017 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 72075120 1.2. Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 3.

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 3. 05000F Redigert: 23-9-2014 versjon: 3.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode : : 05000F 1.2. Relevante

Detaljer

: Hydraulic Oil HVI 32 Zinc Free

: Hydraulic Oil HVI 32 Zinc Free Redigert: 9-7-2014 versjon: 3.0 32000ZF 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode : : 32000ZF 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE Endret 19/12/2016 Revisjon 2 Erstatter dato 21/06/2007 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

: ATF Automatic Transmission Fluid HFM

: ATF Automatic Transmission Fluid HFM 16000HFM Utgivelsesdato: 18-10-2010 Redigert: 6-8-2019 Erstatter: 21-2-2017 versjon: 5.3 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad KJEMIKALIEKLUT (228600, )

Sikkerhetsdatablad KJEMIKALIEKLUT (228600, ) 302485 25.11.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 16000MB7S ATF Automatic Transmission Fluid MB7S MB- 236.15 Utgivelsesdato: 2-8-2019 Redigert: 2-8-2019 Erstatter: 28-2-2017 versjon: 2.4 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruke. : Rengjøringsmiddel

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruke. : Rengjøringsmiddel Ecoforce Gulvpleie Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 07/03/2017 : Versjon: 10.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Vardenafil hydrochloride CRS

: Vardenafil hydrochloride CRS Utgivelsesdato: 28/11/2013 Redigert: 19/02/2014 Erstatter: 28/11/2013 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 OSS162 Redigert: 16-06-2011 : versjon: 1.0 SEKSJON1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikasjon Stoff-navn : OSS DSG-OLJE SYNTETISK DSG Produktkode : OSS162

Detaljer

: Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free

: Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free Redigert: 9-7-2014 versjon: 3.0 31000ZF 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode : : 31000ZF 1.2.

Detaljer

: Easy Iron / Strykelett

: Easy Iron / Strykelett Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 04/11/2016 : Versjon: 10.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

: Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

: Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck 04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck Redigert: 14-4-2014 versjon: 6.5 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn :

Detaljer

: ALPRENOLOL HYDROCHLORIDE CRS

: ALPRENOLOL HYDROCHLORIDE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 27/11/2009 Versjon: 5.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Prem.Synth.

: 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Prem.Synth. 57000 Utgivelsesdato: 19-1-2012 Redigert: 10-10-2014 versjon: 1.3 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 57000 1.2. Relevante

Detaljer

: NOFIRNO Fire Safe Sealant

: NOFIRNO Fire Safe Sealant Utgivelsesdato: 04.11.2016 Redigert: 22.08.2018 Erstatter: 22.09.2017 Versjon: 3.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar BL030000 Redigert: 6-3-2014 versjon: 4.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn : Produktkode : BL030000 1.2.

Detaljer

ATF Automatic Transmission Fluid M

ATF Automatic Transmission Fluid M 16000ZF6 Utgivelsesdato: 12/02/2015 Redigert: 03/11/2014 : versjon: 7.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. : Gojo Multi AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Sikkerhetsdatablad. : Gojo Multi AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301285 01/02/2016 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Hagmans Dammbindning 1K Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Sikkerhetsdatablad. Hagmans Dammbindning 1K Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

GEAR OIL 85W-140 GL Nødtelefonnummer Nødtelefon : ( ) Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon

GEAR OIL 85W-140 GL Nødtelefonnummer Nødtelefon : ( ) Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon OSS14 Utgivelsesdato: 11/04/2011 Redigert: 21/11/2012 : versjon: 6.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : OSS14 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 05000EB Utgivelsesdato: 23-6-2017 Redigert: 2-5-2019 Erstatter: 23-6-2017 versjon: 3.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger

Detaljer

: Sterisol Flytende såpe, uten parfyme

: Sterisol Flytende såpe, uten parfyme 301011 01.09.2017 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 4810, 4819 Produkttype

Detaljer

: DRY & SHINE RINSE WAX

: DRY & SHINE RINSE WAX Utgivelsesdato: 08/11/2018 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode : 15161

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Markis/kapellimpregnering. Erstatter dato: Revisjonsdato:

Sikkerhetsdatablad. Markis/kapellimpregnering. Erstatter dato: Revisjonsdato: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Synonymer: Markise/Kapell impregnering/imprægnering, Markiisi/Kuomukylläste Vare nr.

Detaljer

: VINPOCETINE IMPURITY A CRS

: VINPOCETINE IMPURITY A CRS Utgivelsesdato: 30/08/2013 Redigert: 30/08/2013 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr.

Redigert: Erstatter: Versjon: Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr. Utgivelsesdato: 07.02.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

: Vaseline Acid-Free

: Vaseline Acid-Free Redigert: 10-4-2014 versjon: 2.1 66000 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Stoff Stoff-navn EU nr : : 232-373-2Petrolatum CAS-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Cementitious Coating

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 2.

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 2. Redigert: 10-4-2014 versjon: 2.1 66000 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form Stoff-navn EU nr : Stoff : : 232-373-2Petrolatum CAS-nr

Detaljer

: HYOSCINE HYDROBROMIDE CRS

: HYOSCINE HYDROBROMIDE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 29/05/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo. Farlige ingredienser: ACETIC ACID EINECS CAS REACH CLP Procent

P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo. Farlige ingredienser: ACETIC ACID EINECS CAS REACH CLP Procent Utgivelsesdato 15/06/2016 Redigert 30/05/2018 Versjon 1.1 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: Hand Cleaner Classic Red

: Hand Cleaner Classic Red Utgivelsesdato: 14-3-2012 Redigert: 14-3-2012 versjon: 1.01 10100 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad PowerGranules

Sikkerhetsdatablad PowerGranules 301993 24.06.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 11093 1.2. Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Myggolf Sneglestopp

Sikkerhetsdatablad Myggolf Sneglestopp Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Webac tetteplugg

Sikkerhetsdatablad Webac tetteplugg Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Synonymer : Webac Flens 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

: Novoryt smeltevoks

: Novoryt smeltevoks 302846 30.04.2017 Versjon: 8.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 30110650, 30110640,

Detaljer

: ATF Automatic Transmission Fluid HFM

: ATF Automatic Transmission Fluid HFM 16000HFM Utgivelsesdato: 18-10-2010 Redigert: 21-2-2017 versjon: 5.1 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : : 16000HFM 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Primer M5. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.0.0

Sikkerhetsdatablad. Primer M5. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.0.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Dustex. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.3.0

Sikkerhetsdatablad. Dustex. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.3.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Øvrig Informasjon: Kalsium lignosulfonat / Natrium lignosulfonat 1.2. Identifiserte

Detaljer

: FLUCYTOSINE CRS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

: FLUCYTOSINE CRS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 02/04/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1. Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 215/83 sdato AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Side 1/5 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Glans Tørremiddel Sikkerhetsdatablad

Glans Tørremiddel Sikkerhetsdatablad Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 15/08/2018 : Versjon: 10.11 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: Langtidsvirkende gjødsel Green Viking

: Langtidsvirkende gjødsel Green Viking 304239 03.12.2018 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

: Multisorb oljeabsobent

: Multisorb oljeabsobent i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301292 01/02/2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ultra Wipes 2

SIKKERHETSDATABLAD Ultra Wipes 2 Ultra Wipes 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Ultra Wipes 2 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

CREMSEPE - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CREMSEPE

CREMSEPE - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CREMSEPE CREMSEPE - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CREMSEPE Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

: Gearbox Oil 75W GL-4 Premium Synthetic

: Gearbox Oil 75W GL-4 Premium Synthetic 18000VW Redigert: 23-4-2014 versjon: 3.1 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : : 18000VW 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

: Tyre Dressing. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

: Tyre Dressing. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Utgivelsesdato: 15/06/2016 Redigert: 15/06/2016 : Versjon: 1.2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Beskrivelse Bedrift

Detaljer

: Kakaosmør, pellets økologisk produksjon

: Kakaosmør, pellets økologisk produksjon Kakaosmør, pellets økologisk produksjon Utgivelsesdato: 22.12.2016 Redigert: 27.02.2017 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal Smältlim 282 Universal Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

: DALTEPARIN SODIUM CRS

: DALTEPARIN SODIUM CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 22/04/2008 Versjon: 5.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Glyko-Premium Mix I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

Glyko-Premium Mix I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 50% 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 18000LS Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5 Premium Synthetic Limited Slip Utgivelsesdato: 25-1-2018 Redigert: 24-7-2019 Erstatter: 25-1-2018 versjon: 5.1 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Safety Data Sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006, as amended. Utgivelsesdato:24/07/2015 Redigert: : Versjon: 1.

Sikkerhetsdatablad Safety Data Sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006, as amended. Utgivelsesdato:24/07/2015 Redigert: : Versjon: 1. Utgivelsesdato:24/07/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Mangiferin

Detaljer

: Litex Skjøtebånd Gummiert, Litex Rørmansjett, Litex Mansjett Hjørne, Litex Slukmansjett

: Litex Skjøtebånd Gummiert, Litex Rørmansjett, Litex Mansjett Hjørne, Litex Slukmansjett 302896 30.04.2017 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad Litex Skjøtebånd Gummiert, Litex Rørmansjett, Litex Mansjett Hjørne, Litex Slukmansjett AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

: Fork Oil Medium Heavy 15W

: Fork Oil Medium Heavy 15W Redigert: 17-2-2012 versjon: 2.0 51000C 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode Produkt : 51000C : Blanding 1.2. Relevante

Detaljer

: Premium Ceramic Paste Pressure Pack

: Premium Ceramic Paste Pressure Pack Redigert: 3-11-2017 Erstatter: 22-8-2014 versjon: 3.0 PP200CR 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

: PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 27/11/2009 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Detaljer

Turtle Wax ORIGINAL (101) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 22/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.

Turtle Wax ORIGINAL (101) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 22/04/2015 Redigert: : Versjon: 1. Turtle Wax ORIGINAL (101) Utgivelsesdato: 22/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn

Detaljer

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen Utgivelsesdato: 13.01.2010 Redigert: 01.06.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad er ikke påkrevet for dette kjemikaliet i henhold til REACH artikkel 31. Dette et er utarbeidet på frivillig grunnlag AVSNITT

Detaljer

: Toilet Cleaner Marine

: Toilet Cleaner Marine Utgivelsesdato: 17/03/2017 Redigert: 16/03/2015 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoffblandinger

Detaljer

: Lithium Complex grease EP-2/3 Blue

: Lithium Complex grease EP-2/3 Blue 65000HDB Utgivelsesdato: 21-7-2015 versjon: 1.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode Produkttype

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Rent

Sikkerhetsdatablad Rent i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301290 01/02/2016 Versjon: 4.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

: HYMECROMONE IMPURITY A CRS

: HYMECROMONE IMPURITY A CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 25/11/2009 Versjon: 4.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Clopidogrel Besilate CRS

: Clopidogrel Besilate CRS Utgivelsesdato: 26/07/2016 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Clopidogrel Besilate

Detaljer

: Supersvamp til bad

: Supersvamp til bad 301576 01/03/2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : REN489 Produkttype

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 215/83 Side 1/5 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Euro Ecoforce "skum" håndsåpe Pearl Varenummer: 11074 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

: Strong matt Bonevoks

: Strong matt Bonevoks i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301296 01/02/2016 Versjon: 4.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

Sikkerhetsdatablad TRÄGRUND INNE V VIT MIDUN. Erstatter dato: Revisjonsdato:

Sikkerhetsdatablad TRÄGRUND INNE V VIT MIDUN. Erstatter dato: Revisjonsdato: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vare nr. 11000101 11000301 Vare nr. Beskrivelse Forhandler vare nr. Forhandler vare

Detaljer

: Instant Red Gasket (Pressure Pack)

: Instant Red Gasket (Pressure Pack) Utgivelsesdato: 2-11-2011 Redigert: 3-11-2017 Erstatter: 22-1-2015 versjon: 3.0 PP200R 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MY_ART

Sikkerhetsdatablad MY_ART 301887 17.06.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 454 1.2. Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Filltec All purpose clean Utstedt: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. Filltec All purpose clean Utstedt: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vare nr. 16211 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

: Bupivacaine impurity F

: Bupivacaine impurity F Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn Kjemisk navn EU-identifikationsnummer

Detaljer