Årsmøtet Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00"

Transkript

1 Årsmøtet 2014 Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 1

2 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Dagsorden side 3 Årsberetning fra styret side 4-5 Årsberetning fra jaktutvalget side 6 Årsberetning fra fiskeutvalget side 7-8 Årsberetning fra B&U side 9 Årsberetning fra foreningshytta side 10 Årsberetning fra jente/damegruppa side 11 Rapport fra revisor side 12 Regnskap for ToJFF 2014 m/ utvalgene side 13 Kontigentandel for 2016 side 14 Forslag til vedtektsendringer side 15 Innkomne saker til årsmøtet side 16 Aktivitetsplan for 2015 side 17 Valgkomiteens innstilling side 18 2

3 Dagsorden 1. Konstituering av årsmøtet. a. Godkjenning av innkalling. b. Godkjenning av dagsorden. c. Valg av ordstyrer. d. Valg av referent. e. Valg av tellekorps. f. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 2. Årsberetninger for Revidert regnskap for Styrets forslag til aktivitetsplan og budsjett for Foreningens kontingentandel Valg av styre i.h.h.t Valg av valgkomité på 3 medlemmer rullerende over 3 år. 8. Valg av revisor med en vararepresentant. 9. Forslag om vedtektsendringer. 10. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak. 3

4 Årsberetning fra styret i ToJFF 2014 Styret i Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening har i 2014 bestått av: Leder: Tom Arne Johannessen Kasserer: Mette Holm-Olsen Sekretær: Thomas Bjørgan Kvinneutalget: Liv Mikalsen Fiskeutvalget: Per Ove Nilsen Jaktutvalget: Jan Ivar Johannessen Ungdomsutvalget: Tore Gullik Dokken 1. Vararepresentant: Truls Øhrn 2. Vararepresentant: Eivind Ingvaldsen Styret har i 2014 avholdt 10 ordinære styremøter og et budsjettmøte. Medlemsantallet er 407 medlemmer, fordelt på 376 menn og 31 kvinner. BU gruppen vår består av 102 medlemmer. Medlemstallet viser en tilbakegang fra tidligere år, men mer parten av tilbakegangen er fiskesommer medlemmer. Foreningen trenger også medlemmer som kan være villige til å ta på seg verv i styret vårt, vi ser fram til å få inn nye personer som kan være med å delta i foreningens styre og stell. Økonomien i foreningen er veldig sunn og god, og vi har en solid kapital på bok som gir oss en god trygghet og gode muligheter til å utvikle oss i framtiden. Styret og utvalgene har som vanlig vært gode til å søke om tilskudd og bidrag til aktiviteter og tiltak til foreningen. Og for å nevne noen, så har Sparebank 1 gitt oss et stort tilskudd til foreningshytta på Vestre Bolæren og fylkesmann har bidratt med betydelige beløp til Sjøørretkultiveringen som vi driver med. Foreningen har også for 2014 fått tilskudd fra Grasrotandelen til Norsk Tipping. Vi oppfordrer selvsagt alle som ikke har valgt noen mottaker å velge TOJFF som mottaker. Vårt nummer som du må oppgi, enten du spiller via nett eller hos kommisjonær er Foreningen har i 2014 gjennomført flere aktiviteter med god markedsføring av ToJFF og flere av disse har vært knyttet til Sportsfiskeåret Og som vanlig har Fiskesommer på brygga i Tønsberg i juli med mange deltagende barn, ungdom og voksne, vært et av høydepunktene for oss. Og i år resulterte det at vi fikk 18 nye BU medlemmer. Foreningen har også i år vært medarrangør av den store sjøørretkonkurransen i Tønsberg i april, hvor flere hundre ivrige sjøørretfiskere kom fra hele landet. Vi har gjennomført 2 åpne medlemsmøter på Furustrand camping. Og oppslutningen på disse møtene har vært god. Det arbeides med å finne en skytebane for foreningen og vi håper at det vil være en realitet i nær framtid. Det er blitt gjort et stort løft med oppgradering av foreningshytta på V. Bolæren, og i løpet av 2015 vil vi bytte vindu og hoveddør. Vi har startet arbeidet med opplæring av nye jegerprøveinstruktører i foreningen, noe som vil gagne oss i framtiden med mål om økt medlemsmasse og økte aktiviteter. Foreningen har deltatt på safarimessen i Tønsberg sammen med flere foreninger og lag fra kommunen. I 2015 skal ToJFF satse enda mer på markedsføring av foreningen og vil gjennomføre flere aktiviteter hvor vi vil ha muligheter for dette. Se forøvrig mer fra utvalgenes egne årsberetninger om hva de har gjennomført av aktiviteter i

5 Vi er veldig fornøyd med alle som stiller opp og hjelper til hver gang vi har forskjellige aktiviteter og dugnader i foreningen vår og takker spesielt for dette. På veiene av styret og foreningen ser vi fram til et godt år i 2015 med mange hyggelige og gode aktiviteter Tom Arne Johannessen Leder i ToJFF. 5

6 Årsberetning fra Jaktutvalget 2014 Leder for jaktutvalget Jan Ivar Johannessen Det har i løpet av året vært lav aktivitet i utvalget. Lufteområde for jakthunder Det ble i løpet av første halvår tatt kontakt med Bondelaget via en gårdeier på Nøtterøy for å få leid et ca. 100 mål stort område hvor vi sammen med Vestfold Fuglehund klubb skulle etablere et lufteområde for hunder i båndtvangstiden, og som kunne brukes av hundene til begge klubbers medlemmer. Etter en spørrerunde fra Nøtterøy i sør og til Slagendalen i nord var det ingen som var villig til å stille opp så prosjektet ble skrinlagt. Jegerprøvekurs Det ble vedtatt at det i 2014 skulle settes i gang en ny runde med jegerprøvekurs. Det ble tatt kontakt med tidligere instruktører som var villig til å stille opp med oppstart på Nøtterøy videregående skole i mars måned. Dessverre så meldte det seg ikke nok deltagere så kurset ble avlyst. Aktiviteter 2015 Aktiviteter og tilbud fra jaktutvalget vil i 2015 bli oppjustert med et bredere tilbud til medlemmene. Aktiviteter som er oppført på aktivitetsplanen kan endres i rekkefølge og dato for når aktiviteten gjennomføres. Følg med på hjemmesiden. For Jaktutvalget Jan Ivar Johannessen. 6

7 Årsberetning fra «Fiskeutvalget» Vi har avholdt 7 innemøter i vårt klubbhus på Torød med varierende oppmøte. - Sjøørretkonkurransen 2014 ble gjennomført på Furustrand i samarbeid med Hesby Sport og TFF. Dette ble også i år en kjempefin konkurranse med bra antall deltagere og flott premiebord. Det ble ikke kåret noen klubbmester. - Det ble satt opp ørretturer både i juni og september, men med liten interesse. - Resten av klubbmesterskapa ble preget av dårlig vær og få fremmøtte. -Vi vil fortsette med kultiveringen også i 2015 og håper at dette vil være en spire til økt aktivitet. -Sjøørretgruppa; Hva har vi gjort gjør vi og planlegger framover!! Aktiviteter og tiltak utført i sjøørretbekkene på Tjøme og Nøtterøy i 2014 Tjøme Budalsbekken Det er i løpet av tre dugnader kjørt ut flere bilhengerlass med grus, til sammen ca. 9,5 tonn, som er plassert i nedre del av bekken, rett i overkant av fossen og opp mot renseanlegget. Det er bygd opp en terskel i nedkant av kulverten ved nedre bekkelukking for å lette oppgangen for fisk. Bakkebekk, Grepan Det er gjennomført 2 dugnader i Bakkebekk på Grepan. Det er lagt ut 3 bilhengerlass med gytegrus i øvre deler av bekken. To lass ble lagt ut rett i nedkant av Bakkebekk veien og et lass midt inne på campingplassen på oversiden av veien. Det ble på siste dugnad lagt ut et bilhengerlass med grus på oversiden av gul hytte. Også dette på oversiden av tidligere øvre bekkelukking. Til sammen er det lagt ut ca. 5 tonn grus i øvre del av bekken. Haugsbekken, Hagakilen Det er gjennomført 3 dugnader med opprydding i bekkeløpet langs hovedveien opp mot Haug gård. En del hageavfall ble fjernet og et par kvistdemninger ble revet og fjernet for å lette oppgangen for gytefisk. I tillegg er det lagt ut ca. 12,5 tonn grus på utvalgte plasser oppover langs hovedveien. Det er også laget en terskel i nedkant av nederste kulvert for å lette oppgang for sjøørret. Kjærebekken, Eidene Det er lagt ut 2 lastebillass med grus på til sammen ca. 37 tonn i øvre halvdel av Kjærebekken. Dvs. området langs jorder/hestegård på oversiden av områdene vi tidligere har utført tiltak. Grusen er kjørt ut i bekken med maskin. Med årets tiltak er hele bekken oppgradert og kun noen mindre oppfølgingstiltak vil bli gjennomført i Grimestad nord I forbindelse med oppgradering av vann- og avløpsnettet i området, så har Tjøme kommune i 2014 åpnet en 220 meter lang bekkelukking i den nordre bekken ved Grimestad. Bekkelukkingen startet 100 meter fra munningen. Det nye bekkeløpet er steinsatt, det er laget tre litt større kulper, stein er lagt ut og det er lagt ut ny gytegrus på egnede plasser. Med denne bekkeåpningen er bekken tilgjengelig for sjøørret i en lengde av ca. 430 meter. Representanter for TOJFF har vært med og kommet med innspill til prosjektet. 7

8 Nøtterøy Siden 2012 har Fiskeutvalgets sjøørretgruppe utført tiltak i flere bekker på Tjøme. Fra og med 2014 har også sjøørretgruppa begynt å se på bekkene på Nøtterøy og utført de første tiltakene også her. I tillegg til tiltak, har det også vært gjennomført inspeksjoner i flere av bekkene for å få en bedre oversikt over sjøørretførende områder i bekkene på Nøtterøy. Undersøkelser av bekkene vil også være viktige oppgaver framover. Bruabekken Bruabekken er den største bekken på Nøtterøy og den har flere sidebekker, de viktigste er Bjønnesbekken, Lofterødbekken og Sannebekken. I løpet av 2014 har Fiskeutvalgets sjøørretgruppe utført tiltak i Bjønnesbekken og i hovedløpet i Bruabekken. Høsten 2014 ble det lagt ut ca. 66 tonn grus i Bruabekken ved Gipø over et område på ca. 100 meter. Sjøørretgruppa fikk maskinell hjelp til å legge ut grusen i bekken og medlemmer i sjøørretgruppa fordelte grusen i bekken. Det ble også lagt ut en del større steiner i bekkeløpet. Lofterødbekken Lofterødbekken har blitt undersøkt ved flere anledninger siste år og det har blitt observert brukbart med sjøørret helt opp til området hvor den krysser Kirkeveien. Sannebekken Sannebekken har blitt undersøkt ved flere anledninger siste år og vi kan slå fast at sjøørret finner veien opp til de første dammene på golfbanen. Bekken mangler kantvegetasjon, er mye gjengrodd av takrørsiv og det er lite egnet gytegrus i bekken. Vi vurderer å legge ut noe gytegrus i Bjønnesbekken Vinteren 2014 ble det kjøpt inn ca. 8 tonn gytegrus som ble fraktet ut til Bjønnesbekken ved Skjerve. Grusen ble deponert ved bekken. Høsten 2014 ble grusen lagt ut i bekken over et område på ca. 50 meter. Området er kjent fra tidligere som et område hvor det gyter sjøørret men det har vært sparsomt med egnet gytegrus. I 2015 vurderer vi å legge ut mer gytegrus i tilstøtende områder, samt at vi skal undersøke bekken sydover mer i detalj. Aråsbekken Aråsbekken har vært undersøkt ved flere anledninger. Det er i dag ikke registrert sjøørret i bekken. Det ble spekulert i om en rist ved bekkelukking nederst i bekken kunne være et oppgangshinder. Det ble gjennomført en dugnad med å rydde og renske opp ved kulvert/rist ved bekkelukking. Det ble ikke registrert sjøørret etter tiltak. Bekken vil bli fulgt opp videre. For Fiskeutvalgets sjøørretgruppe; Frode Andersen, Fiskeutvalget takker for innsatsen, og ønsker alle velkommen til et nytt år med møter og aktiviteter. For fiskeutvalget: Per Ove Nilsen 8

9 Årsberetning B&U-gruppa i 2014 Barne- og ungdomsgruppa i TOJFF har i 2014 blitt driftet av Tore Gullik Dokken, med gode hjelpere til å gjennomføre aktivitetene. Som i alle tidligere år har all aktivitet bestått av utendørs arrangementer. Driften av B&U-gruppa har i flere år hatt god finansiering gjennom NJFFs disponering av FRIFONDmidler som er øremerket til aktiviteter. Vi har også hatt bidragsytere som har gitt oss tjenester kostnadsfritt eller til svært fordelaktige betingelser. Dette har gjort oss i stand til å tilby aktivitetene uten bruk av egenbetaling for medlemmer. De tildelte aktivitetsmidler er brukt, men vi har fremdeles ubrukte midler som er øremerket til utstyr. Vi har et økonomisk handlingsrom som tillater et ambisiøst aktivitetsprogram uten bruk av deltakerbetaling for medlemmer. Responsen på tilbudene har stort sett vært god, men utfordringen er å rekruttere nok voksne til å drifte virksomheten. Rekruttering av arbeidskraft til å drifte gruppa er stadig en viktigere oppgave enn rekruttering av nye juniormedlemmer. Mulighetene til aktiviteter er uendelige. Siden 2013 har klubben vært uten egen skytebane, og dette skaper utfordringer også for B&Uvirksomheten. Jakt er en naturlig aktivitet for eldre juniorer, og grunnopplæring i ferdigheter og sikkerhet er nødvendig. Uten egen skytebane, er det arbeidskrevende å gjøre dette på en tilfredsstillende måte. B&U-gruppa har i 2014 vært på fuglejakt og vært på havfisketur. Vi har vært på tur til foreningshytta på V Bolæren. TOJFF har blitt skikkelig gode på å arrangere fiskekonkurranse for barn på brygga i Tønsberg i fellesferien. Dette arrangementet har blitt nærmest en parademarsj og samlet også i år mange deltagere. TOJFF arrangerte sjøfiskecamp på V Bolæren i Dette er et tilbud til barn og ungdom i hele fylket. Nytt i 2014 var landsleir. Dette er et flott tilbud fra Norges jeger- og fiskerforbund. Interessen blant våre medlemmer var overraskende liten, og kun en deltager ble med. Fylkeslaget tilbyr stadig opplæringsjakt til ferske jegere. Tilbudet burde være svært attraktivt, men av ukjent årsak er interessen blant våre medlemmer liten. Konsentratet av 2014 er at Tønsberg og omegns JFF har mange juniormedlemmer, omlag 150. Ambisjonen vår er å aktivisere 20% av medlemmene på minst en aktivitet i løpet av sesongen. Vi må også ha et interessant tilbud til de mer ressurskrevende eldre juniorene. For å lykkes med å oppnå målsetningen, trengs det et par nye koster. Tønsberg, Tore Gullik Dokken 9

10 Årsberetning for foreningshytta i Jensesund på Vestre Bolæren i Tønsberg og omegns JFF har siden 2008 hatt en egen klubbhytte for foreningens medlemmer i Jensesund på Vestre Bolæren. Hytta har tidligere vært eksplosivverksted, og het da Bygning 226. Derav navnet B226. B226 har en grunn-flate på 40 kvadrat-meter og bruksareal på ca 55 kvadratmeter. Hytta har 4 doble køyer på hemsen, i tillegg til at et par personer kan sove greit i hjørnesofaen i stua. Det er kjøkken-krok med innlagt vann, koke- og kjøle/ frysemuligheter, ovn/peis. Dusj og toaletter er tilgjengelig i nabobygningen «Fort Knox». Bua kan brukes av alle medlemmer, hele året. En kan være der i inntil 5 sammenhengende døgn, og en kan selvsagt ha med seg familie og venner. Det er gode muligheter for å telte i umiddelbar nærhet av bua. I 2014 ble hytta brukt som senter for årets sjøfiskecamp. Fiskecamp er en helgeleir til barn og ungdom i hele fylket. Fylkeslaget står som offisiell arrangør og lokallagene står for den praktiske gjennomføringen. Med nytt sanitæranlegg i nabobygget, og etter at kjøkkenet ble rustet opp for et par år siden, fungerer klubbhytta og lokaliteten i Jensesund på V Bolæren perfekt til slike arrangementer. Hytta fikk en betydelig ansiktsløfting i Det ble støpt nytt gulv ved inngangen, med varme, fliser og fall ut mot utgangsdøra. Det gjør at regnvann ikke flyter fritt inne i hytta, og at våte sko og klær får mulighet til å tørke. Kjøkkenet har fått nytt fryse- og kjøleskap, nytt gulv med fliser og gulvvarme. Resten av første etasje har fått nytt eikegulv. Nye vinduer er kjøpt inn, men har enda ikke erstattet de gamle og fuktskadede vinduene i fasaden mot sjøen. B226 fremstår som veldig sympatisk til klubbhytte å være. Oppgraderingen fikk solide kroner i økonomisk støtte fra Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg. Hytta skal primært brukes til organiserte klubbaktiviteter, men det er mye tid til overs som benyttes av foreningens medlemmer. Det er stadig plass til flere som ønsker å benytte seg av tilbudet. Og bli gjerne med på dugnad i påska. For mer info kan du ringe undertegnede på Tønsberg, Tore Gullik Dokken 10

11 Årsberetning 2014 jente/damegruppa Det har i 2014 vært arrangert fisketur for jenter, vi har vært gjester hos Brunlanes JFF - hagleskyting for damer og vi har i samarbeid med resten av TOJFF arrangert Fiskekurs for foreldre. Nøtterøy, Liv Mikalsen, leder av jente/dame gruppa. 11

12 Rapport fra revisor Rapport fra revisor legges ved regnskapet på årsmøtet 5. februar

13 Regnskap for ToJFF 2014 m/utvalgene Kasserer vil gjennomgå regnskapet for 2014 på årsmøtet 5. februar Ønsker du å få oversendt regnskapet før årsmøtet, kan du kontakte kasserer på telefon

14 Foreningens kontingentandel for 2016 Det foreslås ingen endringer i foreningens kontingentandel for

15 Forslag til vedtektsendringer Det er ikke innkommet forslag til vedtektsendringer innen frist 10. januar

16 Innkomne saker til årsmøtet 2014 Ingen innkomne forslag til årsmøtet for

17 Aktivitetsplan for 2015 Se hjemmeside for aktivitet og påmelding 17

18 Valgkomiteens innstilling på tillitsvalgte for 2015 til årsmøtet i Tønsberg og Omegns JFF Verv Eksisterende tillitsvalgte Kommentarer Forslag nye tillitsvalgte Leder Tom Arne Johannessen Ikke på valg Alek Andreassen Nestleder Ingen På valg for 2 år. Gisle Odberg Kasserer Mette Holm-Olsen Stiller til gjenvalg Sekretær Thomas Bjørgan Stiller til gjenvalg 1 Vararepresentant Truls Øhrn 1 år igjen 2 Vararepresentant Eivind Ingvaldsen På valg for 2 år Odd Segerstrøm Kvinnekontakt Liv Elise Mikaelsen Stiller til gjenvalg Fiskeutvalget Per Ove Nilsen Stiller til gjenvalg Jaktutvalget Jan Ivar Johannessen Stiller til gjenvalg Ungdomsutvalget Tore Gullik Dokken Stiller til gjenvalg Skolekontakt På valg for 2 år Ingen forslag Revisor Odd Segerstrøm 1 år igjen Vararevisor Ingen Valgkomite Ingen På valg for 3 år Velges på årsmøte Valgkomite Ingen På valg for 2 år Velges på årsmøte Valgkomite Styret i ToJFF På valg for 2 år Ingen forslag Valgkomiteen for 2014 har bestått av: Styret i ToJFF Tønsberg For valgkomiteen: Thomas Bjørgan 18

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING 2014 DAGSORDEN: 1. Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av dagsorden 1.3 Valg av ordstyrer 1.4 Valg av sekretær 1.5 Valg av tellekorps

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011 God jul! Foto: Jan Tore Rui-Haugerød www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte for 2010 i NOIL-huset, 2. etg. Torsdag 27.1.2011 kl. 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

LOSEN. Prøvefiske på Vindfjell. Jakt i Etne 2014. side 6. side 11. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 3-2014

LOSEN. Prøvefiske på Vindfjell. Jakt i Etne 2014. side 6. side 11. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 3-2014 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 3-2014 Prøvefiske på Vindfjell side 6 Jakt i Etne 2014 side 11 ØNSKER DU EN BANK MED PERSONLIG SERVICE OG GODE BETINGELSER? Kontakt en av våre

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015 Velkommen Onsdag 15. april 2015 Protokoll Årsmøte 2015 Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede og innkalling. Antall medlemmer med stemmerett: 23 Vedtak: Innkallingen

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer