Saksfremlegg. Drøftingssak: HPV-vaksine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Drøftingssak: HPV-vaksine"

Transkript

1 Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 40/07 Saksnummer: 07/576 Dato: 02. november 2007 Kontaktperson: John-Arne Røttingen Drøftingssak: HPV-vaksine Sosial og helsedirektoratet har drøftet saken med Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet. På bakgrunn av disse drøftingene ønsker Sosial- og helsedirektoratet å løfte spørsmålet om innføring av rutinemessig HPV-vaksinering av jenter som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inn i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten (vedlegg 1). Sosial- og helsedirektoratet påpeker i sitt innspill at før en eventuell innføring av HPVvaksinering som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, er det nødvendig å klarlegge hvilke utfordringer man vil komme til å stå overfor. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler at en rekke faglige perspektiver bør belyses før en beslutning tas. Sosial og helsedirektoratet anbefaler at behandlingen av denne saken skjer i to møter, der det første møtet legges vekt på å diskutere hvilken informasjon som er nødvendig for å kunne gi en anbefaling om hvorvidt HPV-vaksinering bør prioriteres. Deretter vil Rådet i det andre møtet kunne gi en anbefaling. Sosial- og helsedirektoratet ønsker at følgende temaer drøftes i det første møtet: Vaksinasjon og skolehelsetjenesten Bivirkninger og komplikasjoner, overvåking, oppfølging og kostnadsimplikasjoner Vaksinasjonsprogrammet i forhold til andre strategier for å redusere livmorhalskreft Vaksineforsøket sett i lys av innovasjon, forskning og fremtidig utvikling av medisinsk teknologi

2 Humant papilloma virus (HPV) HPV er en vanlig seksuelt overførbar infeksjon. Av mer enn 100 kjente genotyper av HPV kan 40 infisere hud og slimhinner i anogenitalområdet. Disse 40 blir klassifisert som høyrisko eller lavrisiko med hensyn på risiko for kreftutvikling. HPV type 16 og 18 påvises oftest ved livmorhalskreft, hos norske kvinner hos % av krefttilfellene. De fleste kvinner (og menn) vil på et eller annet tidspunkt i sin seksuelt aktive livsfase bli infisert med HPV. De fleste av disse vil klarere infeksjonen spontant av seg selv. Den høyeste forekomsten av HPV sees hos kvinner under 25 år, og deretter er det en avtagende forekomst med alder. En vedvarende infeksjon med en av de 12 HPV-typene som er karakterisert som høyrisiko er nødvendig for å kunne utvikle forstadier til livmorhalskreft (CIN 1 lesjoner) for å føre til kreft. Disse forstadiene graderes etter alvorlighet som CIN 1-3. Prosessen kan ta år. Livmorhalskreft Livmorhalskreft er den nest hyppigste kreftform blant kvinner på verdensbasis. Årlig rammes nær en halv million kvinner, og dør av sykdommen. Ca. 80 % av tilfellene oppstår i land som ikke har screeningprogram eller et organisert helsevesen som kan tilby effektiv behandling. Den aldersjusterte forekomsten i Norge i 2005 var 9,4 per Kreftregisteret opplyser at i 2005 døde 72 kvinner av livmorhalskreft. Dette er det laveste antallet dødsfall som er registrert for denne sykdommen. I 1995 ble screeningprogrammet Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft innført. I det norske screeningprogrammet tas det ca celleprøver årlig. Ca.5 % av prøvene viser lavgradige celleforandringer eller er uavklart, slik at prøven må gjentas eller følges opp. 1,4 % av prøvene viser alvorlige celleforandringer som krever videre utredning og behandling. Per i dag har vi ingen metode til å forutsi hvilke celleforandringer som kan utvikle seg videre til kreft. Ved mistanke om alvorlige celleforandringer eller kreft blir pasienten derfor henvist til utvidet diagnostikk med kolposkopi og eventuell biopsi. Årlig henvises mellom 4500 og 5000 pasienter til utvidet diagnostikk p.g.a. celleforandringer. Rundt 3000 av disse har så alvorlige forandringer at de behandles operativt med konisering. Noen ganske få (2-3 %) får livmoren fjernet. Vaksiner mot HPV-infeksjon Det er utviklet to vaksiner som skal forebygge HPV-infeksjon, en bivalent (mot to virustyper) Cervarix og en tetravalent (mot fire virustyper) Gardasil. Begge vaksinene er laget for å virke spesifikt mot HPV type 16 og 18. Gardasil vaksinen er i tillegg effektiv mot HPV-typene 6 og 11, som er de vanligste årsakene til kjønnsvorter. Begge vaksinene er undersøkt i store kliniske utprøvinger. Vaksinene er i kliniske studier ikke studert for å forebygge andre høyrisko HPV typer som forebyggende mot livmorhalskreft enn HPV-type 16 og 18. To konkurrerende vaksinene har begge markedsføringstillatelser i Norge. 1 (Cervikal intraepitelial neoplasi = CIN)

3 Vaksinenes effekt mot HPV- infeksjon Utredningene til Folkehelseinstituttet og Kunnskapssenteret belyser dette (vedlegg 2-5). Hos kvinner som ikke er tidligere infisert gir begge vaksinene immunrespons i form av økning i antistoffer mot de spesifikke virustypene HPV-type 16 og 18. I randomiserte kliniske studier hos kvinner (16 til 26 år) som ikke tidligere var infisert med høy risk HPVtype 16 og 18, reduserte den tetravalente vaksinen Gardasil forekomsten av forstadier til livmorhalskreft (CIN2+) med 99 % (95 % KI ). Denne reduksjonen gjaldt celleforandringer knyttet til HPV type 16 og 18. Noen av kvinnene som ble inkludert i FUTURE II-studien med Gardasil, viste seg allerede å være smittet med HPV-type 16 eller 18 eller å ha celleforandringer før vaksineringen var gjennomført. Når alle disse kvinnene ble tatt med i analysen og alle tilfeller som oppstod etter at første dose var gitt ble inkludert, ga vaksinen 44 % beskyttelse mot CIN 2/3 forårsaket av HPV-typene i vaksinen gjennom tre år. Når man ser på beskyttelse av alle kvinner i studien (som ovenfor) mot alle typer HPV-infeksjoner som opptrådte etter første dose, viste vaksinen 17 % beskyttelse mot CIN 2/3. Den bivalente vaksinen Cervarix, har gitt 100 % beskyttelse mot vedvarende infeksjoner (4,5 års observasjonstid) og 96 % beskyttelse mot uspesifikke celleforandringer / forstadier til kreft. Vaksinens beskyttende effekt mot HPV type 16 og 18 er avhengig av at kvinnene ikke allerede er infisert med dette viruset. Det er ikke vist noen vaksineeffekt hos personer som allerede har kronisk infeksjon eller celleforandringer. Ingen av vaksinene har blitt studert i målgruppen for anbefalingene i vaksinasjonsprogrammet, jenter i 12 års alderen. Sosial- og helsedirektoratet påpeker dette i sitt innlegg og stiller spørsmål om effekten av vaksinen er den samme når 12- årige jenter vaksineres. For den bivalente vaksinen er det vist kryssbeskyttelse i forhold til to andre viktige kreftfremkallende HPV-typer 31 og 45. Den tetravalente vaksinen har også vist en effekt mot kjønnsvorter. Vaksinenes effekt mot livmorhalskreft Det er ikke gjennomført noen studier som direkte viser at vaksinene kan forebygge livmorhalskreft. Det skyldes dels at observasjonstiden ikke er lang nok, men først og fremst at de registrerte forstadiene normalt vil bli behandlet så fort de oppdages, selv om man vet at noen av dem vil gå tilbake av seg selv uten behandling. Informasjon om direkte effekt mot kreft kan man bare få gjennom å følge opp dem som vaksineres gjennom mange år.

4 Helseøkonomiske beregninger av HPV-vaksinasjon for Norge En helseøkonomisk analyse utført av Kunnskapssenteret har tatt utgangspunkt i det sentrale spørsmålet (vedlegg 6): Hvor effektiv og kostnadseffektiv HPV-vaksinasjon vil være over lengre tid i tillegg til screening? For beslutningstakere er dette et sentralt spørsmål når man skal vurdere introduksjon av nye vaksiner i vaksinasjonsprogrammet. Kunnskapssenteret har estimert kostnadseffektiviteten av en HPV-type 16/18-vaksinasjon i tillegg til screening sammenliknet med screening alene. En dynamisk modell for HPV-smitte ble brukt for å predikere antall forstadier til livmorhalskreft, nye tilfeller av livmorhalskreft og død. Resultatene ble sammenliknet med aldersspesifikke norske data i en situasjon uten vaksinasjon. Dette representerer at screeningprogrammet opprettes slik det er i dag. Den potensielle betydningen av å gi en vaksine til 12 år gamle jenter under forutsetninger om 90 % effekt av vaksinen mot HPV-type 16 og 18 infeksjon, og 90 % dekning i perioden ble belyst. Utfallsmål som reduksjon i antall krefttilfeller og kreftdødsfall som framkom av modellen sammen med data for screeningprogrammet ble benyttet for å beregne kostnadseffektiviteten i et helsetjeneste- og samfunnsperspektiv. Kostnadseffektivitet ble regnet ut både som kostnad per vunne leveår og kostnad per kvalitetsjusterte leveår (QALY). Resultatene fra analysen viste at det å introdusere vaksine og opprettholde screeningprogrammet gav en kostnadseffektivitetsrate på kr per vunne leveår (kr per QALY) i et helsetjenesteperspektiv. Da er kun kostnadene for helsetjenesten tatt med. I et samfunnsperspektiv, der også besparelser grunnet lavere produksjonstap ved redusert dødelighet og sykdom er tatt med, ble dette redusert til kr per vunne leveår (kr per QALY). Estimatene var sensitive overfor antakelser om vaksinedekning, vaksinekostnader, diskonteringsrate og tidshorisonten til analysen. I den norske modellen vil en reduksjon i dekningsgraden på vaksinen fra 90 % til 80 % føre til at vaksinen blir mindre kostnadseffektiv, fra kr til kr per vunnet leveår (fra kr til kr per QALY). Fra analysen kan man også vurdere den estimerte effekten av vaksinasjonsprogrammet gitt at man starter vaksinering av jenter 12 år i Modellen estimerer at i 2028 (etter 20 år med vaksinasjon) vil man se en reduksjon i antall tilfeller med livmorhalskreft på 24 % og en reduksjon i død grunnet livmorhalskreft på 17 %. I 2060 (etter 52 år med vaksinasjon)vil man se en reduksjon i antall tilfeller med livmorhalskreft på 49 % og en reduksjon i død grunnet livmorhalskreft på 47 %.

5 Nylig publiserte europeiske helseøkonomiske analyser av HPV vaksiner fra HTA organisasjoner Sekretariatet har i samarbeid med Kunnskapssenteret foretatt en gjennomgang av nylig publiserte europeiske helseøkonomiske analyser av HPV-vaksiner fra HTA organisasjoner (vedlegg 7). Denne oppdateringen fokuserer kun på de tre helseøkonomiske analysene som er publisert i Europa av internasjonale HTA organisasjoner. Hovedhensikten med oppdateringen er å gi en forklaring på hva det er det som driver resultatene i de ulike analysene og hvordan de skiller seg fra hverandre. Resultatene av de tre analysene rapporterer i sine utgangsscenarier en kostnadseffektivitet som varierer fra kr (Danmark for 40 års tidsperspektiv) kr (Danmark for 62 års tidsperspektiv) til kr (Belgia) per vunne leveår (95 % KI: kr kr ) sett fra et helsetjenesteperspektiv. Tilsammenligning var de norske resultatene sett fra et helsetjenesteperspektiv kr per vunne leveår. Den belgiske modellen ser også på kvalitetsjusterte leveår (QALY), og her er resultatet kr per QALY (95 % KI: kr kr ). Tilsammenligning var de norske resultatene sett fra et helsetjenesteperspektiv kr per QALY. Den norske modellen og den danske modellen tar også hensyn til produktivitetstap. For den danske modellen blir da resultatet kr per vunne leveår (62 års tidsperspektiv). Til sammenligning er de norske resultatene kr per vunnet leveår - kr per QALY. Forskjellene i disse modellene er forårsaket av hvordan de har håndtert følgende parametere ulikt: Modell design/struktur: To hovedtilnærminger har blitt rapportert i litteraturen med hensyn på å modellere HPV-infeksjon og sykdomsprogresjon, enten en dynamisk modell som ser på HPV-transmission eller en statisk (Markov) kohort modell. Modellene håndterer effektspørsmålet noe ulikt. Perspektivet i analysene variere fra helsetjenesteperspektiv til samfunnsperspektiv Noe ulik diskontering er foretatt Det forskjell i om kvalitetsjusterte leveår eller vunne leveår er benyttet som endepunkt Anbefaling fra Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt folkehelseinstitutt fikk i oktober 2006 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gi en samlet vurdering av vaksiner som er utviklet for å forebygge livmorhalskreft forårsaket av HPV-virus, samt komme med anbefalinger om eventuell inkludering i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad mottok den 12. april 2007 en samlet vurdering av en vaksine mot livmorhalskreft (Vedlegg 2). På grunnlag av tre rapporter og annen tilgjengelig kunnskap utførte Folkehelseinstituttet en uavhengig vurdering for å kunne gi sine anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet.

6 De tre rapportene: Kunnskapssenteret har levert rapporten Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksiner. Rapporten ble offentliggjort i januar Denne rapporten er dels vurdert alene, dels utgjør den en del av kunnskapsgrunnlagt for Folkehelseinstituttets ekspertgruppe. Folkehelseinstituttet har nedsatt en ekspertgruppe med eksterne og interne medlemmer som har utarbeidet rapporten Vaksine mot humant papillomavirus. Kunnskapssenteret har laget utredningen Cost-effectiveness of human papillomavirus (HPV) vaccination Folkehelseinstituttets samlede vurdering og anbefalinger (vedlegg 2): HPV-vaksinen bør innføres i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for jenter i års alder. Det bør vurderes å tilby innhentingsvaksine til jenter mellom 12 og 16 år, eventuelt ved at jenter i siste klasse på ungdomsskolen får tilbud om vaksine i en femårsperiode. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan underbygge anbefaling av generell vaksinasjon av gutter på det nåværende tidspunkt. HPV-vaksinen dekker ikke alle genotypene som kan forårsake livmorhalskreft. Derfor må screeningprogrammet for livmorhalskreft opprettholdes. Vaksinen dekker bare de vanligste HPV-genotypene og beskytter ikke mot andre kjønnssykdommer. Behovet for å bruke kondom for å beskytte seg mot andre seksuelt overførbare infeksjoner er like stort som før. Folkehelseinstituttets anbefalinger om oppfølging og registrering av bivirkninger (vedlegg 2) For å kunne kartlegge virkningen av HPV-vaksinen på befolkningsnivå, anbefaler Folkehelseinstituttet at det blir rapporteringsplikt for HPV-vaksine til det nasjonale vaksinasjonsregisteret, SYSVAK. Effekten av HPV-vaksinen må følges nøye for å kartlegge Langtidsvirkning av vaksinen for den enkelte i forhold til varighet av beskyttelse Eventuelle bivirkninger som ikke ble oppdaget gjennom utprøvingene Forekomsten av HPV-assosiert kreft både hos vaksinerte og i befolkningen forøvrig, både blant kvinner og menn og hvorvidt forekomsten av andre kreftfremkallende HPV-genotyper, som ikke dekkes av vaksinen, øker i befolkningen

7 Helsedepartementet høringsmøte og forslag til Statsbudsjett 2008 Helse- og omsorgsdepartementet avholdt den 13. juni 2007 et åpent høringsmøte om HPVvaksinen. Formålet med høringsmøtet var å få vurdert og kvalitetssikret beslutningsgrunnlaget med hensyn til spørsmålet om å innføre HPV-vaksinen i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for barn. Departementet ba Nasjonalt folkehelseinstitutt om å foreta en oppdatert vurdering av om eventuelle forskningsresultater om HPV-vaksinen som var fremkommet etter at instituttets anbefaling ble sendt departementet medio april 2007, og vurdere om dette endret konklusjonene i instituttets rapport. Denne vurderingen foreligger i vedlegg 3. I pressekonferansen i forbindelse med Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2008 opplyste Helse- og omsorgsminister at HPV-vaksinen foreslås ikke nå innført i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet Etiske problemstillinger i knyttet til HPV-vaksine I notatet Etiske utfordringer knyttet til innføring av HPV-vaksine mot livmorhalskreft belyses en del etiske problemstillinger (vedlegg 8). I notatet pekes det på at muligheten for vaksine mot HPV reiser en rekke kompliserte faglige spørsmål med hensyn på vurdering av effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet, og i tilknytning til dette en rekke moralske spørsmål både på samfunnsnivå og på individnivå. Innsikt både i den medisinske og den moralske kompleksiteten synes å være en viktig forutsetning for gode beslutninger og deres begrunnelser med hensyn på innføring av HPV-vaksine. I notatet belyses følgende spørsmål (Vedlegg 8): Hva er alternativene? Hvordan vurdere de ønskede virkningene? Kan vaksinen være skadelig? Hva er betydningen av bivirkningene? Hvilke utfordringer følger av forebyggende tiltak? Hvilke utfordringer er knyttet til selvbestemmelse? Finnes det kulturelle eller sosiale føringer med hensyn på HPV-vaksine? Finnes det andre teknologier som legger føringer for innføring av HPV-vaksine? Bør det forskes mer? Hva trenger vi å vite? Finnes det organisatoriske føringer? Har menn et ansvar? Bør gutter vaksineres? Hvilken interesse har industrien av et vaksinasjonsprogram? Finnes det andre interessestrukturer?

8 Status for innføring i vaksinasjonsprogram i andre europeiske land Sekretariatet har innhentet opplysninger via et prosjekt blant offentlige europeiske vaksineeksperter. (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort; VENICE) Av de landene som har svart på henvendelse kan følgende oppsummeres: I flere europeiske land har man anbefalt HPV-vaksinasjon av jenter. Dette gjelder, England, Danmark, Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Østerrike, Slovenia, Slovakia, Spania og Norge. Anbefalingene kommer fra nasjonale vaksinasjonsekspertkomiteer. Anbefalingene skiller seg noe med hensyn på hvilken alder, og i hvilken grad det skal tilbys en innhentingsvaksine. Følgende land opplyser at de starter vaksinering: England (jenter år; september 2008), Belgia(jenter år; november 2007) Frankrike (jenter 14 år; juli 2007), Tyskland (Jenter år) og Italia (jenter 12 år; april 2007). Følgende land vil starte innhentingsvaksine: England (jenter opp til 18 år i et to års program fra høsten 2009). Belgia (jenter år i et to års program). Frankrike (jenter opp til 23 år under visse betingelser) Når det gjelder finansiering, er det færre land som har konkludert på dette området. England og Italia dekker vaksinen. Belgia refunderer 75 % av vaksine kostnadene. Bulgaria anbefaler vaksine, men dekker den ikke via offentlige ordninger. Frankrike dekker 65 % av vaksine kostnadene. I Tyskland dekkes vaksinen av obligatoriske helseforsikringer. I Danmark og i Norge er det nå opp til helsedepartementene å bestemme om vaksinen skal finansieres. Følgende land opplyser at endelig anbefaling ennå ikke er gitt. Dette gjelder Nederland, Kypros, Irland, Island, Sverige og Polen. I Sverige refunderes likevel den ene av vaksinene via Läkemedelsförmånsnämden kostnader over 1800 SEK for jenter i alderen år. Finland opplyser at de har ikke kommet med noen bestemmelser og har ikke satt ned en offisiell ekspertgruppe for anbefaling av HPV-vaksine. De har et veldig effektivt screeningprogram og ønsker primært å forbedre dette. Det foregår fortsatt en stor HPVvaksinasjonsstudie blant unge i Finland som de ønsker å se resultatene av.

9 Leders forslag til vedtak Fagmiljøer i Norge har vurdert innføring av HPV-vaksine i Norge ulikt. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten ønsker derfor en bred gjennomgang før det gir en anbefaling. Rådet mener følgende forhold av betydning for vurderingen av effekten av HPV-vaksinasjon ikke har vært grundig nok drøftet og bør belyses ytterligere før beslutning skal fattes: HPV-vaksinen er planlagt gjennomført blant 12-årige jenter. De kliniske studiene av effekten av vaksinen er gjennomført på unge, voksne kvinner. Er effekten av vaksinen den samme når 12-årige jenter vaksineres? Det foreligger usikkerhet knyttet til mulig framvekst av nye virus som overtar plassen til virus som vaksinen er designet mot. I hvilken grad vil drift i virustypologi påvirke effekten av vaksinen i forhold til forekomst og dødelighet av livmorhalskreft? Evalueringen av forsøket med meningokokkvaksine viser at informasjonsbehovet ble undervurdert. God informasjon om de faglige og etiske problemstillinger må legges til grunn for samtykke fra foreldre og barnet. I hvilken grad vil det kunne redusere effekten av et vaksinasjonsprogram? Rådet mener enkelte kostnadselementer bør utredes videre som del av en samlet helseøkonomisk analyse: Kostnadene for skolehelsetjenesten. Kostnadene for referanselaboratoriet, for HPV-genotypeundersøkelser, for Folkehelseinstituttets laboratoriefunksjoner knyttet til HPV Kostnader knyttet til register over vaksinerte som nødvendig forutsetning for å avdekke eventuelle senvirkninger Eventuelle kostnader knyttet til å avdekke behovet for boosterdose, og eventuell gjennomføring av revaksinering. En vurdering av mulig gevinst ved begrenset bruk av økte ressurser på dagens cervix screeningprogram, og en analyse av hvordan dette vil påvirke kostnad/nytte analysen av et vaksineprogram Rådet mener at muligheten for å følge konsekvensene av vaksinering i forhold til drift i virustypologi og i forhold til utvikling av morbiditet og mortalitet hos de vaksinerte må være avklart før en kan fatte en beslutning om innføring av et program for HPVvaksinasjon. Rådet vil i et senere møte ta stilling til om det vil anbefale at HPV-vaksineprosjektet bør iverksettes, og eventuelt på hvilken måte.

10 Bakgrunnsinformasjon: Vedlegg 1) Notat: Innføring av program for HPV-vaksinering vurderinger fra SHdir Vedlegg 2) Vedlegg 3) Vedlegg 4) Vedlegg 5) Vedlegg 6) Vedlegg 7) HPV-vaksine samlet vurdering fra Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine: supplerende vurderinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. Vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt folkehelseinstitutt for å vurdere bruk av HPV-vaksine i Norge. Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksiner Rapport fra Kunnskapssenteret nr Økonomisk evaluering av humant papillomavirus (HPV)-vaksinasjon. Rapport fra Kunnskapssenteret nr En gjennomgang av nylig publiserte europeiske helseøkonomiske analyser av HPV-vaksiner fra HTA organisasjoner Vedlegg 8) Etiske utfordringer knyttet til innføring av HPV-vaksine mot livmorhalskreft, Bjørn Hofmann, og Universitetet i Oslo

Anbefalinger om bruk av HPV vaksine. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

Anbefalinger om bruk av HPV vaksine. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Anbefalinger om bruk av HPV vaksine Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI anbefaler at HPV-vaksinen innføres i vaksinasjonsprogrammet Anbefalingen fra FHI bygger på flere

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine i vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine ble inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009

Detaljer

HPV-vaksine samlet vurdering fra Nasjonalt folkehelseinstitutt

HPV-vaksine samlet vurdering fra Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine samlet vurdering fra Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine samlet vurdering fra Nasjonalt folkehelseinstitutt... 1 Interessekonflikter... 2 Sammendrag av anbefalingene... 3 Infeksjon med

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine)

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) Vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinedagene 2008 FHI anbefaler at HPV-vaksinen innføres i vaksinasjonsprogrammet Anbefaling

Detaljer

Status for HPV-vaksinasjon. Fylkesvise forelesninger 2014

Status for HPV-vaksinasjon. Fylkesvise forelesninger 2014 Status for HPV-vaksinasjon Fylkesvise forelesninger 2014 Bakgrunn Hensikten er å forebygge livmorhalskreft som skyldes HPV-infeksjon Inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 Tilbys jenter i

Detaljer

Spørsmålet om innføring av HPV 16/18-vaksinasjon ble første gang behandlet saken 26. november Rådet fattet da følgende vedtak:

Spørsmålet om innføring av HPV 16/18-vaksinasjon ble første gang behandlet saken 26. november Rådet fattet da følgende vedtak: Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 18/08 Saksnummer: 07/576 Dato: 26. mars 2008 Forslagsstiller: Kontaktperson sekretariatet: Bjørn-Inge Larsen Karianne Johansen HPV vaksine videre

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Bakgrunn. HPV- humant papillomavirus. Status for HPV-vaksinasjon 24.03.2014. Fylkesvise forelesninger 2014

Bakgrunn. HPV- humant papillomavirus. Status for HPV-vaksinasjon 24.03.2014. Fylkesvise forelesninger 2014 Status for HPV-vaksinasjon Fylkesvise forelesninger 2014 Bakgrunn Hensikten er å forebygge livmorhalskreft som skyldes HPV-infeksjon Inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 Tilbys jenter i

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

HPV-vaksine for jenter en del av vaksinasjonsprogrammet? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt

HPV-vaksine for jenter en del av vaksinasjonsprogrammet? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine for jenter en del av vaksinasjonsprogrammet? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-infeksjoner Hyppigste seksuelt overførte infeksjoner (hud-mot-hud smitte) 70 % infiseres i løpet

Detaljer

Status for HPV-vaksinasjon

Status for HPV-vaksinasjon Status for HPV-vaksinasjon Folkehelseinsituttet, Fylkesvise forelesninger 2014 Rogaland, september 2014 Bakgrunn Hensikten er å forebygge livmorhalskreft som skyldes HPV-infeksjon Inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet

Detaljer

Vaksinasjonsprogrammet for HPV og oppfølgingsprogrammet HPVnorvaks. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Vaksinasjonsprogrammet for HPV og oppfølgingsprogrammet HPVnorvaks. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinasjonsprogrammet for HPV og oppfølgingsprogrammet HPVnorvaks Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-humant papillomavirus Mer enn 120 kjente typer 30-40 affiserer slimhinner De fleste ufarlige,

Detaljer

HPV vaksinasjon - status og videre oppfølging. Tor Molden, FHI

HPV vaksinasjon - status og videre oppfølging. Tor Molden, FHI HPV vaksinasjon - status og videre oppfølging Tor Molden, FHI Bakgrunn Hensikten er å forebygge livmorhalskreft som skyldes HPV-infeksjon Inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 Tilbys jenter

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Opphentingsprogram for HPV-vaksinen. Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og SYSVAK-registerforskriften

HØRINGSNOTAT. Opphentingsprogram for HPV-vaksinen. Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og SYSVAK-registerforskriften Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Opphentingsprogram for HPV-vaksinen Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og SYSVAK-registerforskriften 1 Høringsfrist: 6. mai 2016

Detaljer

Nyheter om oppfølging av HPV vaksineeffekt i Norge

Nyheter om oppfølging av HPV vaksineeffekt i Norge Nyheter om oppfølging av HPV vaksineeffekt i Norge Mona Hansen Akershus Universitetssykehus HF Nasjonalt referanselaboratorium for HPV Avdeling for mikrobiologi og smittevern Seksjon for forskning og utvikling

Detaljer

HPV-infeksjon og HPV-vaksine. Hanne Nøkleby, Folkehelseinstituttet

HPV-infeksjon og HPV-vaksine. Hanne Nøkleby, Folkehelseinstituttet HPV-infeksjon og HPV-vaksine Hanne Nøkleby, Folkehelseinstituttet HVP-infeksjon, HPV-vaksine og barnevaksinasjonsprogrammet Til nå Mulige endringer Færre doser? Gutter? HPV-vaksine innhentingsprogram for

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2017 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter på 7. klassetrinn Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus

Detaljer

Innføring av HPV-vaksine til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet

Innføring av HPV-vaksine til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet Møte 29/16, sak 16/9245 Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Innføring av HPV-vaksine til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2012 kmål Vaksine for førebygging av livmorhalskreft tilbod til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Frå hausten 2009 får alle jenter

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

HPV-vaksine: Endringer i barnevaksinasjonsprogrammet. Margrethe Greve-Isdahl Overlege Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer

HPV-vaksine: Endringer i barnevaksinasjonsprogrammet. Margrethe Greve-Isdahl Overlege Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer HPV-vaksine: Endringer i barnevaksinasjonsprogrammet Margrethe Greve-Isdahl Overlege Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer Endringer i barnevaksinasjonsprogrammet 1. Vaksinetype endres fra Gardasil

Detaljer

HPV-vaksine: supplerende vurderinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

HPV-vaksine: supplerende vurderinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. HPV-vaksine: supplerende vurderinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. HPV-vaksine: supplerende vurderinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt... 1 Vitenskapelige publikasjoner... 1 Effekt av den tetravalente

Detaljer

Vaksine mot livmorhalskreft - så flott! Så hvorfor ikke udelt entusiasme?

Vaksine mot livmorhalskreft - så flott! Så hvorfor ikke udelt entusiasme? Vaksine mot livmorhalskreft - så flott! Så hvorfor ikke udelt entusiasme?, dr. med, MSc redaktør, r, Tidsskrift for Den norske legeforening Når r vet vi nok til å anbefale ny behandling? til å gi medikamenter

Detaljer

HPV-vaksinasjon i Norge

HPV-vaksinasjon i Norge HPV-vaksinasjon i Norge Lill Trogstad, Margrethe Greve-Isdahl Smitteverndagene 22.mai 2017 HPV-vaksinasjon i Norge HPV-vaksine til jenter i barnevaksinasjonsprogrammet Status og erfaringer Endringer i

Detaljer

HPV vaksine, kreftforekomst og forstadier til livmorhalskreft

HPV vaksine, kreftforekomst og forstadier til livmorhalskreft HPV vaksine, kreftforekomst og forstadier til livmorhalskreft Rapport utarbeidet av Anna Skog, Stefan Lönnberg og Giske Ursin Kreftregisteret, juni 2015 Innhold Oppsummering... 4 Bakgrunn... 4 Beskrivelse

Detaljer

Referat fra møte i Blåreseptnemnda 10. mars 2010

Referat fra møte i Blåreseptnemnda 10. mars 2010 Referat fra møte i Blåreseptnemnda 10. mars 2010 Tilstede fra nemnda: Anne Elise Eggen (leder), Lars Slørdal (nestleder), Bjarne Robberstad, Eline Aas, Lars Småbrekke, Frøydis Ulvin (FFO), Margaret Sandøy

Detaljer

Nytt og Nyttig om HPVvaksinasjon. Lill Trogstad 25. september 2015

Nytt og Nyttig om HPVvaksinasjon. Lill Trogstad 25. september 2015 Nytt og Nyttig om HPVvaksinasjon Lill Trogstad 25. september 2015 HPV-status HPV vaksine til kvinner født 1991-1996 HPV-vaksine til gutter Vaksinasjonsdekning Effekt Bivirkninger HPV vaksine til kvinner

Detaljer

Status for HPV-vaksinasjon. Lill Trogstad Nasjonalt folkehelseinstitutt 17.september 2010

Status for HPV-vaksinasjon. Lill Trogstad Nasjonalt folkehelseinstitutt 17.september 2010 Status for HPV-vaksinasjon Lill Trogstad Nasjonalt folkehelseinstitutt 17.september 2010 Disposisjon Bakgrunn Vaksinasjonstilbudet Overvåkningen Vaksinasjonsdekning Bivirkninger Oppfølging av vaksineeffekt

Detaljer

Postboks 4404 Nydalen Tlf: 21 07 70 00 www.fhi.no Divisjonsledelse og kvalitet

Postboks 4404 Nydalen Tlf: 21 07 70 00 www.fhi.no Divisjonsledelse og kvalitet Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 15/807-9/SMLE/JARO Dato: 29.01.2016 HPV-vaksine til gutter - Anbefaling fra Folkehelseinstituttet Innledning Vaksine mot humant

Detaljer

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer!

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! HPV og Informasjon om HPV-infeksjon vaksine Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! Det er nå det skjer! Nå får du som er ung kvinne tilbud om gratis HPV-vaksine

Detaljer

Katrine Sjøborg, seksjonsoverlege PhD, kvinneklinikken, xatsjo@so-hf.no

Katrine Sjøborg, seksjonsoverlege PhD, kvinneklinikken, xatsjo@so-hf.no Nytt Helsekort for gravide HPV vaksinasjon av jenter Katrine Sjøborg, seksjonsoverlege PhD, kvinneklinikken, xatsjo@so-hf.no Disposisjon Nytt Helsekort Ny symfyse fundus kurve HPV vaksinasjon av jenter

Detaljer

Hvorfor er det viktig med høy vaksinasjonsdekning, og hvordan oppnå det? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Agderkonferansen 2016

Hvorfor er det viktig med høy vaksinasjonsdekning, og hvordan oppnå det? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Agderkonferansen 2016 Hvorfor er det viktig med høy vaksinasjonsdekning, og hvordan oppnå det? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Agderkonferansen 2016 Hvorfor fokus på vaksinasjonsprogrammet? All vaksinasjon tar sikte på

Detaljer

humant papillomavirus (HPV) Nyttig informasjon til jenter og foresatte

humant papillomavirus (HPV) Nyttig informasjon til jenter og foresatte Dette bør du vite om humant papillomavirus (HPV) Nyttig informasjon til jenter og foresatte Denne informasjonen om HPV og livmorhalskreft er utarbeidet av gynekolog Kari Anne Trosterud, Kvinnelegen i Hedmark/Elverum.

Detaljer

HPV-vaksinasjon i Norge

HPV-vaksinasjon i Norge HPV-vaksinasjon i Norge Lill Trogstad, FHI Fagdag Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 7.november 2016 HPV-vaksinasjon i Norge Barnevaksinasjonsprogrammet Jenter Gutter Oppfølging av vaksinasjon og meldeplikt

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2016 Vaksine for å førebyggja livmorhalskreft tilbod til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomvirus (HPV)

Detaljer

Innst. 219 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:55 S (2014 2015)

Innst. 219 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:55 S (2014 2015) Innst. 219 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:55 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Har vi et barnevaksinasjonsprogram som virker? Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Folkehelseinstituttet

Har vi et barnevaksinasjonsprogram som virker? Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Folkehelseinstituttet Har vi et barnevaksinasjonsprogram som virker? Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Folkehelseinstituttet Vaksiner redder liv Lørdagsseminar UiO 26. april 2014 Hva er

Detaljer

Endring av screeningteknologi i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Endring av screeningteknologi i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Møtesaksnummer 38/13 Saksnummer 13/200 Dato 26. august 2013 Kontaktperson Hege Wang (etiske aspekter ved professor Bjørn Hofmann) Sak Endring av screeningteknologi i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Detaljer

Cervix cytologi og HPV-vaksine. Pizzakurset Buskerud legeforening mars 2017 Overlege Biljana Karamehic

Cervix cytologi og HPV-vaksine. Pizzakurset Buskerud legeforening mars 2017 Overlege Biljana Karamehic Cervix cytologi og HPV-vaksine Pizzakurset Buskerud legeforening mars 2017 Overlege Biljana Karamehic Livmorhalsprogrammet Målgruppe kvinner mellom 25 og 69 år Screeningintervall hvert 3 år Prøvetaking

Detaljer

Kunnskapsbasert HPV vaksinering Kan motstanden lenger forsvares? Ingvil Sæterdal, forsker

Kunnskapsbasert HPV vaksinering Kan motstanden lenger forsvares? Ingvil Sæterdal, forsker Kunnskapsbasert HPV vaksinering Kan motstanden lenger forsvares? Ingvil Sæterdal, forsker Nytt tiltak Ikke nyttig Metodevurdering Entusiasme Overbevisning Press Nyttig Helsetjenestetilbud 31. august 2015

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Mai 2011. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Mai 2011. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Mai 2011 Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om godtgjørelse av helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som

Detaljer

HPV-vaksine til unge kvinner Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet

HPV-vaksine til unge kvinner Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet HPV-vaksine til unge kvinner 2016-2018 Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Rammene for programmet Stortinget har besluttet at alle kvinner født 1991 og senere skal få tilbud om HPV-vaksine (innhentingsvaksinasjon)

Detaljer

Refusjonsrapport. HPV-vaksine Gardasil til forebygging av HPV infeksjon, livmorhalskreft og kjønnsvorter.

Refusjonsrapport. HPV-vaksine Gardasil til forebygging av HPV infeksjon, livmorhalskreft og kjønnsvorter. Statens legemiddelverk Norwegian Medicines Agency Refusjonsrapport HPV-vaksine Gardasil til forebygging av HPV infeksjon, livmorhalskreft og kjønnsvorter. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon

Detaljer

Vaksinedagene 2016 Fredag 30. September

Vaksinedagene 2016 Fredag 30. September Vaksinedagene 2016 Fredag 30. September Rammene for programmet Stortinget har besluttet at alle kvinner født 1991 og senere skal få tilbud om HPV-vaksine (innhentingsvaksinasjon) Innhentingsprogrammet

Detaljer

Screeningprogram for kreft i tykktarm / endetarm Notat til Nasjonalt Råd for prioritering 16.03.2010

Screeningprogram for kreft i tykktarm / endetarm Notat til Nasjonalt Råd for prioritering 16.03.2010 Screeningprogram for kreft i tykktarm / endetarm Notat til Nasjonalt Råd for prioritering 16.03.2010 Forekomst Kreft i tykktarm og endetarm (CRC colorectal cancer) er en av de hyppigst forekommende krefttypene

Detaljer

Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Etiske aspekter ved innføring av profylaktiske HPVvaksiner

Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Etiske aspekter ved innføring av profylaktiske HPVvaksiner Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Etiske aspekter ved innføring av profylaktiske HPVvaksiner Rapport fra Kunnskapssenteret nr 22 2008 Etisk vurdering Bakgrunn: Rundt 300 kvinner får påvist livmorhalskreft

Detaljer

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet.

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet. Møtesaksnummer 17/09 Saksnummer 09/41 Dato 31. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppdatering av saker tidligere behandlet av Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT. Overvåking av HPV-vaksinens effekt. Forslag til endringer i MSIS-forskriften

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT. Overvåking av HPV-vaksinens effekt. Forslag til endringer i MSIS-forskriften Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Overvåking av HPV-vaksinens effekt Forslag til endringer i MSIS-forskriften 3. september 2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1 Humant papillomavirus

Detaljer

FOREBYGGING AV LIVMORHALSKREFT SOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET

FOREBYGGING AV LIVMORHALSKREFT SOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET FOREBYGGING AV LIVMORHALSKREFT SOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET FEBRUAR 2008 1 INNLEDNING 4 HPV-INFEKSJON 4 LIVMORHALSKREFT OG SCREENINGSPROGRAMMET 5 ANDRE MULIGE TILTAK FOR Å FOREBYGGE LIVMORHALSKREFT 7 SEKSUALHYGIENISKE

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/5293-4 Dato: 30.07.2014

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/5293-4 Dato: 30.07.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/5293-4 Dato: 30.07.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I NASJONALT VAKSINASJONSPROGRAM - INNFØRING AV VAKSINE MOT ROTAVIRUS

Detaljer

PMU2016 Tirsdag 25. oktober

PMU2016 Tirsdag 25. oktober PMU2016 Tirsdag 25. oktober Humant papillomavirus 200 kjente HPV-typer Den vanligste seksuelt overførbare infeksjon hos kvinner og menn Mer enn 70 % av seksuelt akhve smiies i løpet av livet 10 % av befolkningen

Detaljer

Testing og vaksinering

Testing og vaksinering 30 Testing og vaksinering for humant papillomavirus (HPV) norske anbefalinger AV KATHRINE LIE Institutt for populasjonsbasert kreftforskning, Kreftregisteret og Patologisk anatomisk avdeling, Akershus

Detaljer

rapport 2016:2 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) www.fhi.no

rapport 2016:2 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) www.fhi.no rapport 2016:2 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) Utgitt av Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-post: folkehelseinstituttet@fhi.no www.fhi.no Bestilling: Rapporten

Detaljer

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt folkehelseinstitutt for å vurdere bruk av HPV-vaksine i Norge 12.4.07 1 Forord Folkehelseinstituttet nedsatte i

Detaljer

Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge

Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge Smitteverndagene 2015 Ellen Furuseth Avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Tidligere anbefaling Mangeårig anbefaling

Detaljer

HPV, celleforandringer og kreft. Av Sveinung Sørbye Overlege, klinisk patologi UNN

HPV, celleforandringer og kreft. Av Sveinung Sørbye Overlege, klinisk patologi UNN HPV, celleforandringer og kreft Av Sveinung Sørbye Overlege, klinisk patologi UNN Hvorfor får nesten aldri nonner livmorhalskreft? Humant papillomavirus (HPV) Livmorhalskreft skyldes et virus som er seksuelt

Detaljer

Dr. Andreas Tandberg Bekkestualegene Bærumsveien 206 1357 Bekkestua. Vår ref.: 2008/19 Deres Ref.: Dato: 16.09.2008

Dr. Andreas Tandberg Bekkestualegene Bærumsveien 206 1357 Bekkestua. Vår ref.: 2008/19 Deres Ref.: Dato: 16.09.2008 Dr. Andreas Tandberg Bekkestualegene Bærumsveien 206 1357 Bekkestua Vår ref.: 2008/19 Deres Ref.: Dato: 16.09.2008 En studie for å undersøke immunrespons og sikkerhet av GlaxoSmithKline Biologicals HPV

Detaljer

Innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Helse- og omsorgsdepartementet Innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Høringsfrist: 17. april 2015 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Helseeffekter av screening for kolorektal kreft. Hurtigoversikt

Helseeffekter av screening for kolorektal kreft. Hurtigoversikt 2016 Helseeffekter av screening for Hurtigoversikt Hovedbudskap Det skal fattes en beslutning om hvorvidt det skal etableres et nasjonalt screeningprogram for. Kunnskapsenteret i Folkehelseinstituttet

Detaljer

HPV. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne fødd i 1991 og seinare. Det er no det skjer! Informasjon om HPV-infeksjon og vaksine NYNORSK

HPV. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne fødd i 1991 og seinare. Det er no det skjer! Informasjon om HPV-infeksjon og vaksine NYNORSK HPV Informasjon om HPV-infeksjon og vaksine NYNORSK Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne fødd i 1991 og seinare. Det er no det skjer! Det er no det skjer! No får du som er ung kvinne tilbod om

Detaljer

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet) Ullevål sykehus 25.10.2012 Stefan Lönnberg KRG, Livmorhalsseksjonen

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet) Ullevål sykehus 25.10.2012 Stefan Lönnberg KRG, Livmorhalsseksjonen Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet) Ullevål sykehus 25.10.2012 Stefan Lönnberg KRG, Livmorhalsseksjonen Livmorhalskreft forekomst globalt Tredje hyppigste kreftformen blant kvinner

Detaljer

Refusjonsrapport. HPV-vaksine Cerva rix til forebygging av HPV infeksjon og livmorhalskreft. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2

Refusjonsrapport. HPV-vaksine Cerva rix til forebygging av HPV infeksjon og livmorhalskreft. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 Statens legemiddelverk Norwegian Med icines Agency Refusjonsrapport HPV-vaksine Cerva rix til forebygging av HPV infeksjon og livmorhalskreft Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 01.09.2010

Detaljer

Hvordan kan screening program evalueres? Mette Kalager MD Oslo Universitetssykehus Harvard School of Public Health

Hvordan kan screening program evalueres? Mette Kalager MD Oslo Universitetssykehus Harvard School of Public Health Hvordan kan screening program evalueres? Mette Kalager MD Oslo Universitetssykehus Harvard School of Public Health Mette Kalager, Marvin Zelen, Frøydis Langmark, Hans-Olov Adami Effect of screening mammography

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dato) med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det Kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 dep 0030 Oslo Dato: 21. juni 2011 Deres ref.: Vår ref.: Høring - HPV- test i sekundærscreening Undertegnede

Detaljer

Vaksinering av immunsupprimerte. Hanne Nøkleby Nasjonalt folkehelseinstitutt

Vaksinering av immunsupprimerte. Hanne Nøkleby Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinering av immunsupprimerte Hanne Nøkleby Nasjonalt folkehelseinstitutt Tre spørsmål før vaksinering av immunsupprimerte pasienter: Kan det være farlig å vaksinere? Har vaksinen effekt? Er det behov

Detaljer

Årsmøte (2011) i Norsk Forening for Klinisk Cytologi SEMINAR OG ÅRSMØTE. Primær HPV screening. Overlege, prof. dr. med. Olav K.

Årsmøte (2011) i Norsk Forening for Klinisk Cytologi SEMINAR OG ÅRSMØTE. Primær HPV screening. Overlege, prof. dr. med. Olav K. Årsmøte (2011) i Norsk Forening for Klinisk Cytologi SEMINAR OG ÅRSMØTE Primær HPV screening Overlege, prof. dr. med. Olav K. Vintermyr IMPLEMENTERINGSSTUDIE I 4 FYLKER: HPV-TEST I PRIMÆRSCREENING MOT

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

Høringssvar: Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2013/145-2 Deres ref.: 13/3664 Dato 12.11.2013 Høringssvar: Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

Detaljer

TARMKREFTSCREENING NASJONALT RÅD FOR PRIORITERING

TARMKREFTSCREENING NASJONALT RÅD FOR PRIORITERING TARMKREFTSCREENING NASJONALT RÅD FOR PRIORITERING 22.09.16 Screening et tema som skaper engasjement Diskuterer vi screening»per se», eller for hvilken tilstand det skal screenes for? 1. Tilstanden skal

Detaljer

Torsdag 2. juni 2016 kl. 10.00 16.00, KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 2. juni 2016 kl. 10.00 16.00, KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Formål Referat fra møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Torsdag 2. juni 2016 kl. 10.00 16.00, KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder: Bjørn

Detaljer

Samlet kardiovaskulær risiko som grunnlag for avgjørelse om å iverksette medikamentell primærforebygging

Samlet kardiovaskulær risiko som grunnlag for avgjørelse om å iverksette medikamentell primærforebygging Møtesaksnummer 56/08 Saksnummer 08/1351 Dato Kontaktperson Sak 3. november 2008 Håkon Lund Retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer - Fastsettelse av tiltaksgrenser Bakgrunn Helsedirektoratet

Detaljer

Bør rotavirusvaksine tas inn i barnevaksinasjonsprogrammet?

Bør rotavirusvaksine tas inn i barnevaksinasjonsprogrammet? Bør rotavirusvaksine tas inn i barnevaksinasjonsprogrammet? Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 4. Juni 2010 1 Arbeidsgruppe med mandat: Vurdere

Detaljer

Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge

Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge Vaksinedagene 2014 Ellen Furuseth Avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Tidligere anbefaling Mangeårig anbefaling

Detaljer

Dato: 18.05.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/25 Inger Lise Myklebust 212.0

Dato: 18.05.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/25 Inger Lise Myklebust 212.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 18.05.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/25 Inger Lise Myklebust 212.0 Saksgang Utvalg Møtedato Rådet for funksjonshemmede 02.06.2015 Barne- og

Detaljer

rapport 2007:9 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

rapport 2007:9 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) rapport 2007:9 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt folkehelseinstitutt for å vurdere bruk av HPV-vaksine i Norge Rapport 2007:9 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Helseøkonomiske aspekter ved kreftscreening

Helseøkonomiske aspekter ved kreftscreening Helseøkonomiske aspekter ved kreftscreening Eline Aas Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) Helseøkonomisk forskningsprogram ved UiO (HERO) Fagseminar, Helsedirektoratet, 28. oktober 2010 Helseøkonomers

Detaljer

Oppfølging av barn med hepatitt B-positive mødre

Oppfølging av barn med hepatitt B-positive mødre Oppfølging av barn med hepatitt B-positive mødre Margrethe Greve-Isdahl Overlege, Avdeling for Vaksine Divisjon for Smittevern Nasjonalt Folkehelseinstitutt 2 184 av 194 land har hepatitt B-vaksine i sine

Detaljer

Innføring av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Faktahefte. Humant papillomavirus (HPV), livmorhalskreft og HPV-vaksine

Innføring av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Faktahefte. Humant papillomavirus (HPV), livmorhalskreft og HPV-vaksine Innføring av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Faktahefte Humant papillomavirus (HPV), livmorhalskreft og HPV-vaksine Humant papillomavirus (HPV), livmorhalskreft og HPV-vaksine Dette heftet handler

Detaljer

HPV-TEST I PRIMÆRSCREENING MOT LIVMORHALSKREFT

HPV-TEST I PRIMÆRSCREENING MOT LIVMORHALSKREFT 1 UTGAVE AV 3. DESEMBER 2010 IMPLEMENTERINGSSTUDIE I 4 FYLKER: HPV-TEST I PRIMÆRSCREENING MOT LIVMORHALSKREFT Utvalgsmedlemmer: Olav K. Vintermyr Björn Hagmar Mari Nygård Ivar Sønbø Kristiansen Ole-Erik

Detaljer

Er det arbeid til alle i Norden?

Er det arbeid til alle i Norden? Er det arbeid til alle i Norden? I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting, både blant menn og kvinner, viser tall for 2010. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 7. september 2009 Dato møte: 10. september 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Brev 3.9.2009 fra Helse Sør-Øst RHF Brev 28.8.2009 fra Helse-

Detaljer

Innføring av nye kreftlegemidler Et likeverdig tilbud i Norge

Innføring av nye kreftlegemidler Et likeverdig tilbud i Norge Innføring av nye kreftlegemidler Et likeverdig tilbud i Norge Stein Kaasa, prosjektdirektør Kjell M Tveit,avdelingsleder OUS Figur 1. Antall krefttilfeller i Norge, 2000-2009. Med kreftregisterets fremskrivning

Detaljer

Internasjonalt samarbeid innen prioritering og innføring av ny teknologi. Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet

Internasjonalt samarbeid innen prioritering og innføring av ny teknologi. Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet Internasjonalt samarbeid innen prioritering og innføring av ny teknologi Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet Helsesektorens utfordringer Gap mellom forventninger, muligheter

Detaljer

HPV, kreftutvikling og vaksinering

HPV, kreftutvikling og vaksinering HPV, kreftutvikling og vaksinering Denne oppgaven tar for seg HPV generelt, HPV hos gutter, HPV-assosiert sykdom, vaksinering og kunnskap om HPV hos studenter ved Universitetet i Tromsø. 5.års oppgave

Detaljer

Hensikten med et vaksinasjonsprogram

Hensikten med et vaksinasjonsprogram Hensikten med et vaksinasjonsprogram Individuell vaksinasjon versus samfunnsrettet vaksinasjonsprogram Hanne Nøkleby Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva skiller vaksinasjonsprogram fra annen vaksinering?

Detaljer

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET)

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Møtesaksnummer 62/09 Saksnummer 08/258 Dato 27. november 2009 Kontaktperson Berit Mørland Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Bakgrunn PET teknikk går ut på å avbilde fordelingen av radioaktivt

Detaljer

Påminnelse om å ta celleprøve fra livmorhalsen.

Påminnelse om å ta celleprøve fra livmorhalsen. «Fornavn» «Slektsnavn» «Fodt» «Adresse» Lnr: «Lopenummer» «Postnr» «Poststed» 19. des. 2014 Påminnelse om å ta celleprøve fra livmorhalsen. Legen din tar prøven timen bestilles av deg. Dette er en påminnelse

Detaljer

Oppfølging av legemiddelmeldingen utredning av spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon. Vaksinedagene 2016

Oppfølging av legemiddelmeldingen utredning av spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon. Vaksinedagene 2016 Oppfølging av legemiddelmeldingen utredning av spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon Vaksinedagene 2016 Oppdrag til Folkehelseinstituttet 1. Utrede etablering av et mer robust system for å vurdere

Detaljer

HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Faktahefte. Humant papillomavirus (HPV), livmorhalskreft og HPV-vaksine

HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Faktahefte. Humant papillomavirus (HPV), livmorhalskreft og HPV-vaksine HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Faktahefte Humant papillomavirus (HPV), livmorhalskreft og HPV-vaksine 2. utgave, 2010 Humant papillomavirus (HPV), livmorhalskreft og HPV-vaksine Dette heftet

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2017 Vaksine for å førebyggja livmorhalskreft tilbod til jenter på 7. klassetrinn Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus

Detaljer

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Aktuelle infeksjonssykdommer Chlamydia Humant papilloma virus Gonorè HIV Syfilis Aktuelle sykdommer Chlamydia Chlamydia den

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 42/07 Saksnummer: 07/572 Dato: 31. oktober 2007 Kontaktperson sekretariatet: Berit Mørland/Karianne Johansen System for håndtering av ny teknologi

Detaljer

Tabell V.1. Andel friske som vil kvalifisere for primærforebygging ved de foreslåtte risikonivå.

Tabell V.1. Andel friske som vil kvalifisere for primærforebygging ved de foreslåtte risikonivå. V e d legg 2 Data for beregning og begrunnelse av v alg av tiltaksters kler Epidemiologisk beregning basert på norske data av hvor stor andel av befolkingen som vil bli berørt av de foreslåtte anbefalingene

Detaljer

Oppfølging av meslingetilfeller

Oppfølging av meslingetilfeller Oppfølging av meslingetilfeller Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Vaksinedagene 2015 Innhold Status på meslingetilfeller

Detaljer

11.05.2012. Mammografiscreening med fokus på Norge. Kreftscreening. Grunnlag for screening i en befolkningen. Mammografi screening

11.05.2012. Mammografiscreening med fokus på Norge. Kreftscreening. Grunnlag for screening i en befolkningen. Mammografi screening Kreftscreening Mammografiscreening med fokus på Norge Mette Kalager Lege og postdoc Tidlig deteksjon Prevensjon Blanding av de to 3 Grunnlag for screening i en befolkningen Vanlig sykdom Høy dødelighet

Detaljer

VAKSINASJON I KOMMUNEHELSETJENESTEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER

VAKSINASJON I KOMMUNEHELSETJENESTEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER VAKSINASJON I KOMMUNEHELSETJENESTEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER BJØRG T. DYSTHE SMITTEVERNOVERLEGE, BÆRUM KOMMUNE DM ARENA 10 SEPT. 2015 1 SMITTEVERNLEGENE Nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger

Detaljer

Formål med Laboratoriemappen

Formål med Laboratoriemappen Formål med Laboratoriemappen Laboratoriemappen inneholder definisjoner, algoritmer og prosedyrer som inngår i implementering av HPV-test i primærscreening. Formålet med mappen er å sørge for at laboratoriene

Detaljer

HPV DNA og HPV mrna ved celleforandringer i cervix. Sveinung Sørbye Overlege, Klinisk Patologi Universitetssykehuset Nord-Norge

HPV DNA og HPV mrna ved celleforandringer i cervix. Sveinung Sørbye Overlege, Klinisk Patologi Universitetssykehuset Nord-Norge HPV DNA og HPV mrna ved celleforandringer i cervix Sveinung Sørbye Overlege, Klinisk Patologi Universitetssykehuset Nord-Norge Hva er hensikten med Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft? Finne kvinner

Detaljer