MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21."

Transkript

1 MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig AS, SiT Velferd 5 stk. administrasjonen SiT 1 stk. Tapir AS 8 stk Konsernstyret SiT Studentutvalg Studentmedia REPRESENTANTER TILSTEDE: Sverre B. Midthjell Mari Nordin Martin Gustavsen Mari Husand Georg Husebæk Jan Trygve Borlaug Eirik Sandaas Svein Brembo Erling Wegger Linde Marit Brochmann Vegard Austmo Eirik Paulsen Maria Serafia Fjellstad Carina Flaam Moen Espen Thorstensen Bjørn Tore Johansen Michael Johansen FORFALL REPRESENTANTER: Line Bjørgen Øystein Fjørtoft Henrik Kierulf Maja Reinåmo Olsson Leder Nestleder AU-medlem AU-medlem AU-medlem ( vara) (vara) (vara) HiST HiST HiST (vara) HiST TJSF DMMH FASTE OBSERVATØRER OG ANDRE BAKBENKERE TILSTEDE: Mona Gjærde Kontrollkomite Andreas Istad Kontrollkomité Ingvill Kvernmo Konsernstyret Åge Halvorsen Konsernstyret Ola Edvind Vie Konsernstyret Kristian Johnsen Kulturstyret Per Kristian Helland HS, I Daniel Frøyland SiT Kafe Åshild Østtveit Odeen STi AU 1

2 Saksliste Referatsaker: Referat-sak 55/04 Velferdstingets møte den * Referat-sak 56/04 Arbeidsutvalgets møte den * * Referat-sak 57/04 Konsernstyremøte SiT den * Referat-sak 58/04 Styremøte i SiT Bygg Referat-sak 59/04 Styremøte i SiT Bolig AS den * * Referat-sak 60/04 Styremøte i SiT Tapir AS den Referat-sak 61/04 Styremøte i SiT Kafe AS den * * Referat-sak 62/04 Fra STi, SP, SR-DMMH, TJSF Referat-sak 63/04 Fra råd og utvalg som VT innstiller til/velger til VT-saker: VT-sak 34/04 VT-sak 35/04 VT-sak 36/04 Reglement og forretningsorden Suppleringsvalg til driftsstyret for idrettsbyggene Suppleringsvalg til kontrollkomiteen Leder ønsket velkommen og foreslo Hanne Pedersen som møteleder. Møteleder ble godkjent ved akklamasjon. Møteleder foreslo Heidi S. Kestilæ som referent og Åge Halvorsen, Ola Edvind Vie og Ingvill Kvernmo som tellekorps. Alle valgt ved akklamasjon. Møteinnkalling ble godkjent og følgende dagsorden ble lagt frem: Kl DAGSORDEN Velkommen ved leder Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent og tellekorps Godkjenning av dagsorden Kl Referatsaker Kl VT-sak 35/04 Suppleringsvalg til driftstyret for idrettsbyggene* Kl VT-sak 36/04 Suppleringsvalg Kontrollkomiteen* Pause Kl VT-sak 34/04 Reglement og forretningsorden* Eventuelt Møtekritikk Kl Dagsorden godkjent. Møtet hevet! REFERATSAKER Referatsak 55/04 Godkjent Referatsak 56/04 Referatsak 57/04 Referatsak 58/04 Godkjent Godkjent, Ingvill orienterte Ikke ref. 2

3 Referatsak 59/04 Referatsak 60/04 Referatsak 61/04 Referatsak 62/04 Referatsak 63/04 Godkjen Kristin refererte. Godkjent STi: Maria refererte, SP: Bjørn Tore referere, SR-DMMH: Ikke tilstede., TJSF: Ikke tilstede. Ikke ref. VT-sak 35/04 Suppleringsvalg til driftstyret i idrettsbyggene* Mari orienterte. Det skal suppleres inn 1 kandidat, grunnet Marte Strickert har trukket seg fra vervet. Kandidater: Per Kristian Helland Kandidaten fikk 5 min til å presentere seg. Det ble åpnet for spørsmål. Votering: 13 stemmer for, 1 blank. Vedtak: Per Kristian Helland ble supplert inn i styret for idrettsbyggene fram til 04.05, VT-sak 36/04 Suppleringsvalg til Kontrollkomiteen * Kjersti Marie orienterte rundt saken. Anne Kirstine Eskeland har tekt seg fra vervet i kontrollkomiteen, så det skal suppleres inne et nytt medlem. Ingen kandidater melte seg, så saken ble utsatt. VT-sak 34/04 Reglement og forretningsorden* Sverre orienterte rundt saken. Det ble åpnet for spørsmål og deretter debatt. Vedtak til denne saken er blitt forelagt AU på forhånd. De som hadde levert inn forslag til vedtak fikk anledning til å forklare forslaget sitt. 3

4 Votering: Voteringen foregikk slik at reglementet ble votert over først, fra forslag til forslag, og deretter forretningsordenen: Reglement: Forslag 1: (Redaksjonell endring) Enstemmig vedtatt Forslag 2: (Endringsforslag) 13 stemmer for, 2 stemmer mot. Vedtatt. Forslag 3: (Endringsforslag) 1 stemme for, 14 stemmer mot. Falt Forslag 4: (Redaksjonelle endringer) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 5: (Redaksjonelle endringer) Enstemmig vedtatt. Vedtatt Forslag 6: (Endringsforslag) 1 stemme for, 14 stemmer mot. Falt Forslag 7: (Endringsforslag) 14 stemmer for, 1 stemme mot. Vedtatt. Forslag 8: (Endringsforslag) 9 stemmer for, 1 avh, 5 mot. Falt. Forslag 9: (Endringsforslag) 7 stemmer for, 8 mot. Falt Forslag 10: (Endringsforslag) Falt til fordel for forslag 9. Forslag 11: (Endringsforslag) Falt til fordel for forslag 9. Forslag 12: (Endringsforslag) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 13: (Redaksjonell endring) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 14: (Endringsforslag) 1 stemme for, 1 avh, 13 stemmer mot. Falt. Forslag 15: (Redaksjonelle endringer) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 16: (Endringsforslag) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 17: (Endringsforslag) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 18: (Tilleggsforslag) 14 mot, 1 avh. Falt Forslag 19: (Tilleggsforslag) 13 for, 2 mot. Vedtatt. Forslag 20: (Tilleggsforslag) 8 for, 7 mot. Falt Forslag 21: (Endringsforslag) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 22: (Endringsforslag) Falt Forslag 23: (Endringsforslag) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 24: (Endringsforslag) Enstemmig Vedtatt. Vedtatt. Forslag 25: (Tilleggsforslag) 13 stemme for, 2 avh. Vedtatt. Forslag 26: (Redaksjonell endring) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 27: (Endringsforslag) 14 stemme for, 1 stemme mot, 0 avh. Vedtatt. Forslag 28: (Tilleggsforslag) 14 stemmer for, 1 avh. Vedtatt. Forretningsorden: Forslag 1: (Endringsforslag) 14 stemmer for, 1 stemme mot. Vedtatt. Forslag 2: (Endringsforslag) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 3: (Endringsforslag) Falt Forslag 4: (Tilleggsforslag) 14 stemmer for, 1 stemme avh. Vedtatt. Forslag 6: (Redaksjonell endring) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 7: (Redaksjonell endring) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 8: (Endringsforslag) 9 Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 9: (Endringsforslag) 13 stemmer for, 1 mot. Vedtatt Forslag 10: (Endringsforslag) Falt til fordel for forslag 9. Forslag 11: (Endringsforslag) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. Forslag 12: (Endringsforslag) Enstemmig vedtatt. Vedtatt. 4

5 Vedtak: Reglement for Velferdstinget KAPITTEL 0. DEFINISJONER Absolutt Flertall: Mer enn 50% av Velferdstingets 17 valgte representanter må stemme for, altså må 9 representanter stemme for. Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: stemmer for. Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke. Mer enn 50% av de tilstedeværende representanter med stemmerett Kvalifisert 2/3flertall:2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede stemmer for. Absolutt 2/3flertall: 2/3 av Velferdstingets representanter må stemme for, altså 12 må stemme for. KAPITTEL 1. ORGANER OG VIRKEOMRÅDE 1-1 Organer. Dette reglement omhandler: 1. Velferdstinget 2. Kontrollkomiteen 3. Arbeidsutvalget 4. Kulturstyret 1-2 Virkeområde Velferdstinget er det representative organ for studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim(SiT). KAPITTEL 2: VELFERDSTINGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING 2-1 Velferdstinget formål. Velferdstinget - 1. skal ivareta studentenes interesser ovenfor SiT. 2. skal søke å påvirke institusjoner, organisasjoner og andre instanser som har betydning for velferdssitusjonen til studentene i Trondheim. 5

6 2-2 Oppgave. Oppgave og myndighetsfordeling mellom Velferdstinget og SiT reguleres i egen avtale mellom Velferdstinget og Konsernstyret SiT. 2-3 Sammensetning. Alle studentene ved utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiT skal være representert i Velferdstinget. Velferdstinget består av 17 representanter. Representantene velges fra fire valgkretser med følgende fordeling: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet () Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH) Trondheim Juridiske Studenters Forening (TJSF) 11 representanter 4 representanter 1 representant 1 representant Velferdstingets representanter velges av det øverste studentorganet ved hver utdanningsinstitusjon. Disse studentorganene har ansvaret for at Velferdstinget til enhver tid er fullt representert. Representantene i Velferdstinget er uavhengige av sine respektive valgkretser. Styremedlemmer i konsernstyret SiT kan ikke sitte som representanter i Velferdstinget. 2-4 Faste observatører med møteplikt. Representanter til forskjellige styrer, råd og utvalg valgt eller innstilt av Velferdstinget har møteplikt på Velferdstingets møter. Dette gjelder: 1. Kontrollkomiteen for Velferdstinget 2. Studentrepresentantene i Konsernstyret SiT 3. Studentrepresentanter i styrene for SiTs datterselskaper 2-5 Faste observatører. Følgende personer er faste observatører i Velferdstinget: 1. Studentrepresentantene i Styret i Mediastud A/S 2. Studentrepresentanten i Driftstyret for Idrettsbyggene 3. Kulturstyret 4. Leder Studenttinget 5. Leder Studentparlamentet ved HiST 6. Leder Studentrådet ved DMMH 7. Leder TJSF I saker som angår de organer som er nevnt under 2-5 punkt 1 t.o.m. 3 vil det være møteplikt for de personer som blir berørt. KAPITTEL 3. ARBEIDSUTVALGET 3-1 Sammensetning. 6

7 Velferdstinget ledes av et arbeidsutvalg bestående av 5 medlemmer: 1. leder 2. nestleder 3. tre AU-medlemmer Arbeidsutvalgets funksjonstid er fra 1.1 til Leder fungerer til ny leder er valgt. 3-2 Oppgave. Arbeidsutvalget retter seg etter Instruks for Velferdstingets arbeidsutvalg. KAPITTEL 4 VALG OG INNSTILLINGER 4-1 Generelt Ved valg skal skriftlig avstemming benyttes. Ved personvalg benyttes preferansevalg dersom det innstilles til mer enn en plass. Det er anledning til å avgi blank stemme Det avholdes en valgomgang, og den/de som får flest stemmer er valgt. Kandidatene velges. Vekting av stemmer er som følgende: Første oppførte får 1/1 stemme, neste oppførte før 1/3 stemme, tredje oppførte får 1/5 stemme og så videre. Ved avgjørende stemmelikhet holdes omvalg. I denne valgomgangen deltar alle kandidater bortsett fra den kandidaten som fikk færrest stemmer i første stemmeomgang. Resulterer også dette i stemmelikhet skal loddtrekning benyttes. 4-2 Valg til Arbeidsutvalget. Velferdstinget velger på konstituerende møte: -leder -nestleder, -tre AU-medlemmer Leder og nestleder velges blant studentene ved institusjonene tilknyttet SiT. Disse regnes ikke som representanter i Velferdstinget og har dermed ikke stemmerett i Velferdstinget. I de tilfeller der leder og nestleder velges blant Velferdstingets representanter eller vararepresentanter trer disse av som ordinære representanter med virkning fra heving av det møtet der de ble valgt. Det foretas suppleringsvalg til de plasser som blir stående ledig etter ovennevnte valg. De 3 AU-medlemmene velges blant representantene i Velferdstinget 4-3 Fravær og fratreden Ved lengre tids fravær av leder, innkalles det til Velferdstingsmøte der det konstitueres leder for fraværsperioden. Hvis en eller flere av personene valgt til verv nevnt under 4-1 fratrer, holdes nyvalg i tråd med 4-1. Ved leders fratreden fungerer nestleder som leder inntil ny leder er valgt eller konstituert. 4-4 Valg til Studentsamskipnaden i Trondheim Generelt 7

8 Representanter for studentene i datterselskapene og konsernstyret i SiT bør: 1. ha minst 3 semestre, inkludert inneværende semester, igjen av studietiden. 2. være student ved minst en av utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiT. 3. ha studieadresse i Trøndelagsfylkene. Til verv og utvalg hvor to eller flere representanter skal velges, skal det tilstrebes en jevn kjønnsfordeling. Blant studentene i Konsernstyret skal det tilstrebes en bred reprentasjon med hensyn på de tilknyttede utdanningsinstitusjoner Konsernstyret. Velferdstinget velger fire medlemmer og to varamedlemmer til Konsernstyret SiT i henhold til Reglement for Studentsamskipnaden i Trondheim Valg til datterselskapene. - SiT TAPIR AS. Velferdstinget innstiller to medlemmer og to varamedlemmer til styret i SiT TAPIR AS. - Mediastud A/S. Velferdstinget innstiller et medlem og et varamedlem til styret i Mediastud AS. - Driftsstyret for idrettsbyggene. Velferdstinget innstiller et medlem til driftsstyret for idrettsbyggene og et medlem innstilles fra I. - SiT Bolig AS VT innstiller to medlemmer og to varamedlemmer til styret i SiT Bolig AS. - SiT Kafe AS VT innstiller to medlemmer og to varamedlemmer til styret i SiT Kafe AS Valgbarhet Leder, nestleder og medlemmer av Velferdstinget er ikke valgbare til medlemmer av konsernstyret SiT, eller som vara til dette. Leder og nestleder av Velferdstinget, samt medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg kan ikke innstilles som styremedlemmer i SiTs datterselskaper, eller som vara til disse. 4-5 Valg til Kulturstyret. Velferdstinget velger 7 medlemmer til Kulturstyret i henhold til "Retningslinjer for Kulturstyret". Velferdstinget velger, etter innstilling fra kulturstyret, en av disse til leder. 4-6 Valg til andre. Velferdstinget innstiller på valg til utvalg og organer som har tilknytning til SiTs virksomhet, og hvor studenter skal være representert. 8

9 4-7 Tiltredelse Personer valgt av Velferdstinget tiltrer i sine verv i følge instruksene til disse vervene, men tidligst ved heving av møtet de er valgt på. KAPITTEL 5 KONTROLLKOMITEEN 5-1 Valg til kontrollkomiteen. Velferdstinget velger på første ordinære møte, tre medlemmer til kontrollkomiteen. En av disse velges til leder. Disse velges for ett år, eller til ny kontrollkomité er valgt. 5-2 Oppgave. Kontrollkomiteens oppgaver er regulert i "Instruks for kontrollkomiteen". KAPITTEL 6. MISTILLIT/ TILBAKEKALLING Velferdstinget kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til leder og/eller nestleder i Velferdstinget. Velferdstinget kan med absolutt 2/3 flertall tilbakekalle representanter valgt av Velferdstinget. Den som får mistillit mot seg eller blir tilbakekalt fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Velferdstinget. Mistillit eller forslag om tilbakekalling skal være bekjentgjort på foregående møte og sendt ut ved møteinnkalling. Nyvalg finner sted på første møte etter at mistillit er vedtatt. KAPITTEL 7. VELFERDSTINGET 7-1 Gjennomføring av møte i Velferdstinget. 1. Velferdstinget avholder møter etter innkalling fra Arbeidsutvalget. 2. Velferdstinget innkalles til ekstraordinært møte når noen av de følgende krever det: Leder, Arbeidsutvalget, minst 1/4 av Velferdstingets representanter, administrerende direktør i SiT eller konsernstyret i SiT. 3. Velferdstinget er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene eller deres vararepresentanter er tilstede. Vedtak fattes med simpelt flertall der ikke annet er fastsatt. 4. Velferdstingets møter er åpne. Alle studenter tilknyttet SiT har tale- og forslagsrett på Velferdstingets møter. Andre kan med simpelt flertall innvilges tale- og forslagsrett. 5. I spesielle saker kan Velferdstinget beslutte at forhandlingene skal foregå for lukkede dører. Forhandlinger om dette skal foregå for lukkede dører. 6. Møter i Velferdstinget avvikles foruten etter disse bestemmelser i henhold til "Forretningsorden for Velferdstinget". KAPITTEL 8. ØKONOMI 9

10 8-1 Økonomiinstruks. Velferdstinget vedtar "Økonomiinstruks for Velferdstinget". Vedtatt instruks gjelder inntil ny er vedtatt. 8-2 Regnskap og budsjett. Fjorårets leder fremlegger, på vegne av fjorårets arbeidsutvalg, regnskapet fra forrige kalenderår i avsluttet og revidert stand, med innstilling fra sittende arbeidsutvalg, revisor og Kontrollkomiteen for Velferdstinget til godkjenning. KAPITTEL 9. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER 9-1 Reglementsendringer Endringer i "Reglement for Velferdstinget" vedtas med kvalifisert 2/3 flertall. Forslag til reglementsendringer må være Arbeidsutvalget i hende minst tre uker før Velferdstingsmøtet, og skal gjøres kjent for Velferdstingets representanter minst to uker før møtet. Kontrollkomiteen skal uttale seg om reglementsendringene, og uttalelsen skal vedlegges når endringsforslagene sendes Velferdstingets representanter. 9-2 Gyldighet "Reglement for Velferdstinget" er overordnet: " Forretningsorden for Velferdstinget" " Økonomiinstruks for Velferdstinget" " Retningslinjer for Kulturstyret" " Instruks for Kontrollkomiteen" " Instruks for Arbeidsutvalget i Velferdstinget" Dette reglement viker for lov og forskrift gitt av offentlig myndighet. 10

11 Forretningsorden for VELFERDSTINGET Vedtatt på møte i Velferdstinget Siste endringer vedtatt på VT-møte den INNLEDNING Denne forretningsorden viker for "Reglement for Velferdstinget" Velferdstinget kan fravike denne forretningsorden med kvalifisert 2/3 flertall. 2 VELFERDSTINGET Rett til å melde saker: Innleveringsfrist: Frammøte: Møteledelse: Dagsorden: Alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) har rett til å melde saker til Velferdstinget sine møter. Vedtaksforslag fra den som melder en sak må være innkommet senest kl 12.00, 11 dager før møtet. Velferdstingets representanter eller vararepresentanter har møteplikt. Dersom representanter kommer etter at møte er satt eller går før møtet er hevet, skal dette meldes muntlig til møteleder. En representant må være til stede under hele behandlingen av en sak for å kunne stemme i saken. Dersom en representant ankommer et møte etter at det er satt. Tiltrer vedkommende ikke Velferdstinget før åpningen av neste sak. Velferdstinget velger møteleder før dagsorden vedtas. Saker kan ikke stemmes inn på dagsorden etter at møtet er s Velferdstinget kan med kvalifisert 2/3 flertall endre dagsorden før møtet er satt. Faste punkter på dagsorden: Referat fra møter i Velferdstinget og AU. Referat fra Konsernstyret SiT. Referat fra styrene i SiTs datterselskaper. Referat fra Studenttinget, Studentparlamentet HiST, SR-DMMH, TJSF Referat fra råd og utvalg Velferdstinget innstiller/velger til Eventuelt Kritikk av møtet 11

12 Alle med talerett kan stille spørsmål og gi korte kommentarer til referatene. Det gis ikke anledning til generell debatt under referatsakene. Det kan ikke foretas vedtak i saker som er reist under eventuelt. Før møtet heves skal alle innkomne protokolltilførsler og stemmeforklaringer leses opp. Protokolltilførsel og stemmeforklaring Velferdstingets medlemmer kan for å erklære uenighet i vedtak gjort av Velferdstinget, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere hhv. protokolltilførsel eller stemmeforklaring til møteleder. Disse må meldes før Velferdstinget hever møtet. 3 DEBATTEN Under debatten kan møteleder begrense taletiden. Likevel kan ikke taletiden begrenses til mindre enn 2 minutters innlegg, og replikk og svarreplikk til 1 minutt hver. Dersom det tillates mer enn en replikk, økes svarreplikkens lengde tilsvarende. Møteleder og/eller referent fører taleliste og setter strek. Strek kan ikke settes før alle forslag er fremmet, og det skal opplyses før strek settes. Strek oppheves ved simpelt flertall. Forslag og endringsforslag skal fremsettes skriftlig og leveres møteleder. Saksopplysninger og innlegg til forretningsorden, dagsorden og voteringsorden gis 1 minutts taletid uten adgang til replikk. Deretter fortsetter en på taleliste/ replikker. I kollisjonstilfeller går saksopplysninger foran innlegg til forretningsorden som går foran dagsorden som går foran voteringsorden. Ved forslag om å gå til votering eller utsettelse av saken tillates en kort ordveksling til forslaget før man umiddelbart voterer over det. Å utsette en sak, eller gå rett til votering krever 2/3 flertall. For å begrense lengden på Velferdstingets møter påbegynnes ingen vedtakssaker etter kl Gjenværende punkter på dagsordenen utsettes. 4 VOTERING For at et vedtak skal fattes, kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet legges arbeidsutvalgets innstilling til grunn. Votering skjer ved håndsopprekning. Det kan stemmes for, mot og avholdende. Voteringsorden fastsettes av møteleder. Under voteringen er det ikke anledning til å framsette nye forslag, eller forslag til voteringsorden. Det er heller ikke anledning til å holde innlegg til saksdebatten under voteringen. 5 VALG Alle valg og innstillinger fra Velferdstinget avholdes i henhold til reglementet for Velferdstinget. 6 Tolkninger Kontrollkomiteen assisterer møteleder med fortolkning av reglement, forretningsorden, rutiner og praksis. Oppstår det uenighet om tolkning, skal kontrollkomiteens tolkning legges til grunn. Velferdstinget kan med kvalifisert flertall overprøve kontrollkomiteens tolkning. 12

13 7 ENDRINGER Velferdstingets forretningsorden vedtas med kvalifisert flertall. Forslag til endringer i "Forretningsorden for Velferdstinget " skal gjøres kjent for Velferdstinget minst to uker før møtet. Kontrollkomiteen skal før møtet forelegges og uttale seg om forslag til endringer av "Forretningsorden for Velferdstinget ". Forandringer gjort i "Forretningsorden for Velferdstinget" trer i kraft på første påfølgende møte. Eventuelt: Maria kom med kritikk ang valg og kandidatlobbing. Vegar mente Kontrollkomiteen bør uttale seg om sakene før møter og ikke under møter. Møtekritikk: Kom litt sendt, men godt møte. Begynn møtene kl i stede for kl 18.00, fordi det er vanskelig for Dragvollstudenter å komme i rett tid til møtene. Koselig å være her som 10 vara. Sarkastiske uttalelser bør ikke finne sted under Velferdstinget s møter. Kritikk til AU i reglementssaken. Litt kaos men greit møte. Greit møte, koselig belysning! Nesten romantisk. :o) Kritikk til bakbenken. Hyggelig å være tilbake. Litt komplisert rundt reglementssaken. Synd at reglementsendring 20 ikke ble vedtatt. Veldig ros til AU over arbeidet med reglementssaken. Ordstyrer var veldig flink! Bakbenken tar kritikk. Skryt til møteleder. Møtet hevet klokken Sverre Bugge Midthjell/s/ leder 13

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet)

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 09.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.16.00 18.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig

Detaljer

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 08.09.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Realfagsbygget R73 Kl.18.15 19.15 Referent: Heidi S.

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21.45 Referent: Kopi til: Heidi S. Kestilæ 3 stk: SiT Kafé AS, SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 23.20 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

FORRETNINGSORDEN STUDENTPARLAMENTET

FORRETNINGSORDEN STUDENTPARLAMENTET FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert 14.02.2018 1 KAPITTEL 1 Innledning, Endring av Forretningsorden 1. Denne forretningsorden inngår i StOrs

Detaljer

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 26.01.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 28.04.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 20.15 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 12.03.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST, Kalvskinnet rom Retorten Kl.18.15 23.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.10.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: 5 stk.

Detaljer

MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 08.12.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

MØTEREFERAT. Gunn Marit Fosshaug HiST (vara, måtte forlate bordet etter sak 58/06) Grete Roaldseth

MØTEREFERAT. Gunn Marit Fosshaug HiST (vara, måtte forlate bordet etter sak 58/06) Grete Roaldseth MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, sangerhallen Kl.18.15 20.50 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

MØTEREFERAT. Gunn Irja Wålberg Einar Winther - Larsen Vegard Austmo NTNU Vara. Gikk etter behandling av sak 55/06)

MØTEREFERAT. Gunn Irja Wålberg Einar Winther - Larsen Vegard Austmo NTNU Vara. Gikk etter behandling av sak 55/06) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 4. Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

ÅRSMØTE Studentenes Hus Gjøvik

ÅRSMØTE Studentenes Hus Gjøvik ÅRSMØTE 2018 Studentenes Hus Gjøvik Saksliste: Sak 1 Konstituering av årsmøtet Sak 2 Godkjenning av innkalling Sak 3 Godkjenning av dagsorden Sak 4 Regnskap 2017 Sak 5 Budsjett 2018 Sak 6 Forslag til vedtektsendringer

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, R4 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, R4 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, R4 Kl.18.15 23.10 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet i Østfold

Forretningsorden for Studentparlamentet i Østfold Forretningsorden for Studentparlamentet i Østfold 1. Virkeområde og fravikelsesmuligheter 1.1. Denne forretningsorden gjelder for Studentparlamentet i Østfold (SpiØ), og er opprettet i henhold til vedtekter

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, K5 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, K5 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 10.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, K5 Kl.18.15 21.50 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET 2018/2019

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET 2018/2019 Vedtatt på sentralstyremøte 1, 3. september 2018. FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET 2018/2019 Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode, og gjelder frem til ny forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet VID Siste endring av reglementet ble gjort den xx.xx.xx.

Vedtekter for Studentparlamentet VID Siste endring av reglementet ble gjort den xx.xx.xx. Vedtekter for Studentparlamentet VID Siste endring av reglementet ble gjort den xx.xx.xx. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende stemmer telles ikke. Kvalifisert

Detaljer

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 07.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Rådsalen Kl.16.15 18.25 Referent: Hege Spjøtvold Kopi

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.09.2018 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-18/19 Gjelder Godkjenning av forretningsorden for sentralstyret 2018/2019 Vedlegg til saken: 1. Forslag

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for studentidrettsråd i Oslo og Akershus

Vedtekter for studentidrettsråd i Oslo og Akershus 1 2 3 Vedtekter for studentidrettsråd i Oslo og Akershus Vedtatt på møte i Velferdstinget 19.03.2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 03.02.11 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl. 17.15 23.25 Referent: Kopi til: Jone Rivrud Rygg 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT VT-møte 01/09

MØTEREFERAT VT-møte 01/09 MØTEREFERAT VT-møte 01/09 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 29.01.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Kjelhuset 4 Kl.18.15 20.55 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen 3 stk: SiT

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert 16.02.2019 Kapittel 1 Innledning, Endring av Forretningsorden 1. Denne forretningsorden inngår i StOrs

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

REPRESENTANTER TILSTEDE:

REPRESENTANTER TILSTEDE: MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 21.03.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Kalvskinnet HiST, G 119 Kl.18.15 24.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.01.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Realfagsbygget R54, Gløshaugen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 07.02.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen. Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Vedlegg 9 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016

Vedlegg 9 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedlegg 9 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 09/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 05.09.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 01/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 23.01.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Kursrom SiT Råd, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 09.02.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Forretningsorden for Samisk kirkelig valgmøte

Forretningsorden for Samisk kirkelig valgmøte Forretningsorden for Samisk kirkelig valgmøte Forslag vedtatt av Samisk kirkeråd xx.xx.2018 Kap. 1 Generelle bestemmelser 1-1. Formål Samisk kirkelig valgmøte er et representativt organ for samisk kirkeliv

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Contents 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Nasjonal tilknytning... 2 4 Sammensetning og periode... 2 5 Myndighet... 3 5.1 Studentparlamentets

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Valgreglement for Studentorganene ved Høgskolen i Østfold

Valgreglement for Studentorganene ved Høgskolen i Østfold Valgreglement for Studentorganene ved Høgskolen i Østfold Kapittel 1. Virkeområde 1. Virkeområde 1.1 Bestemmelsene gjelder for alle valg av studentrepresentanter ved Høgskolen i Østfold, som gjennomføres

Detaljer

REPRESENTANTER TILSTEDE:

REPRESENTANTER TILSTEDE: MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 29.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, sangerhallen Kl.18.15 21.40 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer