Årsberetning 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS"

Transkript

1 Årsberetning 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS er morselskap i konsernet RASMUSSENGRUPPEN. Oversikt over selskapsstrukturen pr. årsberetningens dato for RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap og tilknyttede selskap fremgår av de to siste sider i denne trykksak. RASMUSSENGRUPPEN AS har solgt og pr. 27. februar 2015 overdradd samtlige av sine aksjer i Arctic Securities AS (og dette selskap er pr. årsberetningens dato derfor ikke lenger et tilknyttet selskap). Selskapene POLYSHIPPING AS og POLYPROPERTY AS ble i ekstraordinære generalforsamlinger avholdt 30. januar 2015 besluttet oppløst. Bakgrunnen for beslutningene er for POLYSHIPPING AS' vedkommende at dette selskap for tiden ikke driver noen virksomhet og det planlegges heller ikke noen ny virksomhet for dette selskap, og for POLYPROPERTY AS' vedkommende, ved at dette selskaps virksomhet drives gjennom heleide datterselskap, anses det nå å være mer hensiktsmessig at nevnte datterselskap blir heleide datterselskap i direkte eie til RASMUSSENGRUPPEN AS. For Lysaker Torg Bygg G ANS vil 1% eierandel fortsatt eies indirekte gjennom CORDELIA AS. Konsernets virksomhet er pr. årsberetningens dato organisert i fire forretningsområder; finansielle investeringer, eiendom og eiendomsutvikling, skipsfart og kapitalforvaltningsvirksomhet. RASMUSSENGRUPPEN AS' egen virksomhet drives fra Kristiansand likesom selskapets forretningskontor er i Kristiansand. RESULTAT OG REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Regnskapsoppstillingen er endret i 2014 ved at konsernets aktivitet innen finansielle investeringer er inkludert i driftsresultatet, og tallene for 2013 er tilsvarende omarbeidet. Ved at aksjene i Arctic Securities AS ble overdradd til ny eier 27. februar 2015, har det vært hensiktsmessig å ikke bruttoføre resultattall for dette selskapet i 2014, og tilsvarende er også tallene for 2013 omarbeidet. For konsernet RASMUSSENGRUPPEN ble resultat før skatt i 2014 kr. 222 millioner sammenholdt med kr millioner i Driftsresultatet for konsernet utgjorde i 2014 kr. 165 millioner mot kr millioner i Netto finansinntekter for konsernet utgjorde i 2014 kr. 57 millioner mot kr. 90 millioner i Årsresultatet utgjorde kr. 126 millioner i 2014 mot kr millioner i Den viktigste årsaken til konsernets svakere resultat for 2014 utgjøres av urealisert verditap på aksjer i Dampskibsselskabet NORDEN A/S tilsvarende kr. 782 millioner mot tilsvarende urealisert gevinst i 2013 på kr. 778 millioner. Konsernets totalkapital utgjorde pr kr millioner mot kr millioner pr Egenkapitalen utgjorde kr millioner pr mot kr millioner pr Konsernets bokførte egenkapitalandel tilsvarer 81,2% pr Langsiktig gjeld i konsernet er i hovedsak knyttet til eiendomsvirksomheten i AVANTOR AS med datterselskap. For morselskapet RASMUSSENGRUPPEN AS ble driftsresultatet i 2014 kr. 55 millioner mot kr millioner i Netto finansinntekter utgjorde kr. 63 millioner i 2014 mot kr. 944 millioner i Under netto finansinntekter inngår i 2013 inntektsført del av konsernbidrag fra datterselskap på kr. 780 millioner. Resultat før skattekostnad ble i 2014 kr. 8 millioner sammenholdt med kr millioner i For 2014 fikk RASMUSSENGRUPPEN AS et årsresultat på kr. 32 millioner mot kr millioner i For morselskapet RASMUSSENGRUPPEN AS utgjorde selskapets totalkapital pr kr millioner mot kr millioner pr Egenkapitalen utgjorde kr millioner pr mot kr millioner pr Etter styrets oppfatning gir årsberetningen for RASMUSSENGRUPPEN AS, herunder for konsernet RASMUSSENGRUPPEN, en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av selskapets og konsernets virksomhet og av dets stilling. Regnskapet for RASMUSSENGRUPPEN AS og for konsernet RASMUSSENGRUPPEN er avlagt

2 under forutsetning om fortsatt drift - og forutsetningene for dette er til stede. FORRETNINGSOMRÅDER Finansielle investeringer 2014 ble et positivt år for majoriteten av verdens børser. OSEBX steg 5,0%, mens verdensindeksen MS World Index Large Cap steg 5,5% (begge indeksene inkluderer utbytte). Siste halvdel av året var preget av at oljeprisen falt fra 115 USD/fat i juni til 57 USD/fat ved årsslutt. OSEBX har et stort innslag av oljerelaterte aksjer og indeksen falt 9% fra toppen i juni. Mens 2013 var preget av en kraftig reprising av aksjer i Europa og USA, ble avkastningen i 2014 hovedsakelig drevet av vekst i inntjeningen. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 var opp 11% (inkluderer ikke utbytte) mens inntjeningsforventningene økte med 8%. Anslagene for den globale økonomiske veksten ble senket noe gjennom året og BNP-veksten ble 3,3% i 2014, lavere enn IMFs forventning på 3,7% ved starten av året. I Europa ble BNP-veksten nedjustert fra 1,0% til 0,8%, mens den i USA ble nedjustert fra 2,8% til 2,4%. I Kina ble året preget av en kraftig svekkelse i boligmarkedet og for nye boliger falt salget og igangsettelser henholdsvis 9% og 14%. BNP-veksten i Kina endte på 7,4%, på linje med forventningene. Rentene på statsobligasjoner i Europa, med unntak av greske, fortsatte å falle gjennom 2014, og er nå på historisk lave nivåer. I 2014 var det store endringer i valutamarkedet, hovedsakelig ved at dollaren styrket seg betydelig. I norske kroner steg en amerikansk dollar fra ca. kr. 5,60 til kr. 7,50 og en euro fra ca. kr. 7,30 til kr. 8,30. For råvarer var 2014 et nytt svakt år, drevet av lavere vekst i Kina og overproduksjon av olje. Prisen på jernmalm falt med 47% og kobberprisen falt 14%. Prisen på Brent-olje falt fra 111 USD/fat til 57 USD/fat, mens WTI-olje falt fra 89 USD/fat til 55 USD/fat. Prisfallet for olje ble, i motsetning til fallet i 2008, ikke drevet av etterspørselssvikt men av overproduksjon. Denne overproduksjonen kom som følge av flere år med kraftig vekst av skiferolje i USA. Siden starten av 2012 har oljeproduksjonen i USA steget fra 6 millioner fat pr. dag til over 9 millioner fat pr. dag. Det kraftige fallet i oljepris har påvirket lønnsomheten i skiferoljeproduksjon negativt og antall aktive oljerigger på land i USA har falt med 49% siden toppen i oktober har så langt vært positiv for aksjer, spesielt i Europa. Den viktigste årsaken er at den europeiske sentralbanken i januar annonserte kvantitative lettelser gjennom kjøp av gjeld (inkludert statsobligasjoner) for 60 milliarder euro pr. måned. OSEBX og den tyske indeksen DAX steg henholdsvis 7% og 22% i første kvartal I USA, hvor kvantitative lettelser er avsluttet og spørsmålet nå er når sentralbanken setter opp renten for første gang, var S&P 500 uendret i første kvartal OSEBX har P/B og P/E noe over historiske gjennomsnittsnivåer, og vurderes som nøytralt til høyt priset. RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap sin finansielle investeringsvirksomhet fikk i 2014 et resultat før skattekostnad på kr. 944 millioner mot kr. 778 millioner i I resultatet inngår mottatte aksjeutbytter på kr. 83 millioner (ekskl. utbytte fra Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Arctic Securities AS og Arctic Asset Management AS), netto realisert gevinst på salg verdipapirer med kr. 671 millioner og netto verdiregulering verdipapirer på kr. 107 millioner. Pr utgjorde balanseført verdi av aksjer som inngår i den finansielle investeringsvirksomheten kr millioner (inkl. plassering i aksjefond) mot kr millioner pr Konsernet RASMUSSENGRUPPEN's finansielle investeringer drives gjennom morselskapet RASMUSSENGRUPPEN AS samt de heleide datterselskapene PORTIA AS, VIOLA AS og CRESSIDA AS. Aksjeinvesteringen i Dampskibsselskabet NORDEN A/S sorterer under skipsfartsvirksomheten. Finansiell investeringsvirksomhet i konsernet RASMUSSENGRUPPEN er basert på interne analyser. Eiendom og eiendomsutvikling Konsernet RASMUSSENGRUPPEN's eiendomsvirksomhet har vært drevet gjennom det heleide datterselskapet POLYPROPERTY AS (under avvikling) og dettes heleide datterselskap AVANTOR AS (med datterselskap), CORDELIA AS, Stadion Næring AS, Stadion Parkering AS, Stadion Høyhus AS og A/S Froland Verk. Størstedelen av eiendomsvirksomheten drives av Avantor-konsernet i Oslo,

3 hovedsakelig i Nydalen. Øvrig del av eiendomsvirksomheten drives i Tønsberg (også ved Avantorkonsernet) og i Kristiansand sentrum og i/ved stadionanlegget på Sparebanken Sør Arena i Kristiansand. Markedet for utleie av kontorlokaler i Nydalen er godt med stadig etterspørsel fra eksisterende og nye kunder. Avantor-konsernet har opplevd vekst i leieprisene for kontor i Markedet for boligutvikling er for tiden godt, og Avantor-konsernet la ved årsskiftet ut to av tre boligblokker i prosjekt "Spikerverket" for salg. Prosjektet, som ferdigstilles i slutten av 2016, har blitt meget godt mottatt i markedet. 63 av de 73 boligene som ble lagt ut i markedet, er solgt. I tillegg er nylig den tredje blokken med 43 boliger lagt ut for salg. Ytterligere bygges det i byggetrinn to på "Spikerverktomten" kjeller for to fremtidige kontorbygg. Markedet for næringseiendom i Kristiansand er fremdeles preget av betydelig ledighet og pressede priser. Leienivået har vært uendret siste år for sentrale, gode kontorlokaler. Beliggenhet og kvalitet blir stadig viktigere for leietakere. Det er god tilgang på tomter for næringsbygg, men redusert volum på nye næringsbygg under ferdigstillelse. Redusert aktivitetsnivå for offshorerelaterte næringer som leier betydelige kontorvolumer er en ny usikkerhet inn i AVANTOR AS har forretningskontor i Oslo. Avantor-konsernets forretningsvirksomhet omfatter områdene eiendomsutvikling, huseier og forvaltning. Avantor-konsernets eiendomsportefølje utgjorde pr ca kvadratmeter BTA med en årlig leieverdi på kr. 322 millioner. Konsernet har et regulert utviklingspotensial i Nydalen på ca kvadratmeter BRA og to utviklingstomter i Tønsberg, hvorav en er regulert til bolig og en er uregulert. I 2014 har konsernet lagt frem en Masterplan for Nydalen, Nydalen+. Planen viser blant annet hvordan Nydalen og Storo kan knyttes bedre sammen der man skaper en ny akse fra øst til vest. Planen tar videre opp temaer som er en del av Oslo kommunes strategi for byen frem mot 2030; en trygg, smart og grønn by. Planen viser et potensial for ytterligere utbygging i området og har blitt godt mottatt. Høsten 2014 startet rehabiliteringen av Nydalsveien 28. Kontorbygget, som har et leieareal på omlag kvadratmeter, ble kjøpt i juni 2013 for rehabilitering. De første arealene vil stå ferdige i 4. kvartal 2015 og utleiearbeidet er godt i gang. Rehabiliteringen av handels- og kontorarealene i Nydalsveien 33 startet ved årsskiftet 2014/2015 og vil være fullført i første halvår Avantor-konsernet har bygget og driver Nydalen Energi. Anlegget leverer varme til boliger og kjøling og varme til næringsbygg, i alt omlag kvadratmeter bygningsmasse, syd i Nydalen. Nydalen Energi benytter jordbrønner og varmepumpeteknologi og reduserer behovet for tilført energi til denne del av Nydalen med ca. 60%, og bidrar således til en betydelig reduksjon av belastningen på miljøet. Nydalen Energi AS har utvidet anlegget slik at større deler av Nydalen kan tilknyttes. Utvidelsen ble i hovedsak ferdigstilt i februar Avantor Eiendomsforvaltning AS forvaltet ved utløpet av 2014 en eiendomsportefølje på ca kvadratmeter inkl. Avantor-konsernets egne eiendommer. Avantor Eiendomsforvaltning AS forvalter også all offentlig og privat infrastruktur i Nydalen på vegne av Nydalen Gårdeierforening. Eiendommene Avantor Eiendomsforvaltning AS forvalter, er i det vesentlige kontorbygg med attraktiv beliggenhet i Stor-Oslo, hovedsakelig i Nydalen. Samlede driftsinntekter for konsernet RASMUSSENGRUPPEN's eiendomsvirksomhet utgjorde i 2014 kr. 403 millioner mot kr. 433 millioner i Driftsinntektene i 2014 besto av leieinntekter med kr. 342 millioner, forvaltningsinntekter med kr. 28 millioner og andre inntekter med kr. 33 millioner. For eiendomsvirksomheten ble driftsresultatet i 2014 (inkl. salgsgevinst og nedskrivning eiendom) kr. 143 millioner mot kr. 351 millioner i Resultat før skattekostnad utgjorde i 2014 kr. 86 millioner mot kr. 276 millioner året før. Samlet bokført verdi av eiendommer, inkl. tomter og anlegg under utførelse, utgjør kr millioner.

4 Bokført egenkapitalandel for Avantor-konsernet pr utgjorde 49,5%. Det er ikke ekstern langsiktig gjeld i de øvrige datterselskap. Kapitalsituasjonen muliggjør ytterligere eiendomsutvikling, men nye næringsprosjekter (med unntak av rehabilitering) vil bare bli igangsatt dersom det er inngått leiekontrakter. Det er etterspørsel etter lokaler og nye bygg i Nydalen i Oslo. Det er sterk konkurranse om leietakerne, og entreprisekostnadene er fremdeles på et høyt nivå. Generelt vil det ferdigstilles færre kvadratmeter næringseiendom i Oslo i 2015 enn tidligere år, hvilket kan bidra til positiv utvikling i leieprisene. Det er høy aktivitet med hensyn til bygging av nye boliger i randsonene rundt Nydalen. Dette er med på å styrke Nydalen som område. Avantor-konsernets hovedfokus for 2015 er å tiltrekke seg nye leietakere til nybygg og bygg som er under rehabilitering. Avantor-konsernet fortsetter arbeidet med å redusere energibruken i eksisterende eiendom. Skipsfart Selskapet eier aksjer - motsvarende ca. 11,5% av aksjekapitalen - i det danske rederiet Dampskibsselskabet NORDEN A/S ("Norden"). Nordens største virksomhetsområde er bulkshipping, og selskapet er i internasjonal sammenheng en stor operatør av Handysize, Supramax og Panamax bulkskip. Ved siste årsskifte utgjorde den aktive tørrlastflåten 196,5 skip, hvorav 75,5 skip enten var egeneide eller innbefraktet med kjøpsopsjon. Rederiet har i løpet av de senere år ekspandert innenfor tankskipsfart, med skipstypene MR og Handysize. Den daglige befraktning og operasjon av Nordens i alt 46 egne og innbefraktede produkttankskip, ivaretas av Norient Product Pool, hvor Norden har en eierandel på 50% mens den øvrige andel eies av rederiet Interorient Navigation Company. Nordens resultat for 2014 ble kraftig påvirket av en voldsom nedtur i tørrlastmarkedet. Troen på at tørrlastmarkedet vil bedre seg med det første er svekket - og på denne bakgrunn besluttet Nordens ledelse å belaste årets driftsresultat med USD 230 millioner som følge av at tidligere inngåtte innbefraktninger ble ansett for å være foretatt til for høye rater i forhold til det som rederiet kunne påregne ved bortbefraktning i markedet. Dette bidro til at Nordens årsresultat ble særdeles svakt. Hovedforklaringene til det forverrede tørrlastmarkedet er en markert oppbremsing i kinesisk import, herunder et fall i den globale transport av kull samt kortere skipningsdistanser. Tankmarkedet viste i løpet av året en positiv utvikling, og Norden oppnådde sitt beste driftsresultat innenfor denne sektor siden Særlig i 2. halvår strammet markedet seg betydelig til godt hjulpet av en gradvis fallende pris på råolje. I tillegg bidro en økning av skipningsdistansene på tonnmil basis til markedsbedringen. Man regner med at etterspørselen etter tanktonnasje økte med ca. 4% i løpet av året mens flåteveksten ble på ca. 2%. Man anser nå at kapasitetsutnyttelsen nærmer seg 85%, som er det høyeste nivå siden Norden fikk i 2014 et årsresultat på USD 416 millioner (heri inkludert ovennevnte USD 230 millioner). Selskapets likviditet er fortsatt god. Ved årsskiftet var selskapets ordrebok på 25,5 skip, hvorav 14,5 for eget eie og 11 innbefraktet med kjøpsopsjon. Nordens ledelse vurderer det for tiden slik at Norden i 2015 vil få et totalt EBIT-resultat på konsernbasis på i området USD 40 millioner til USD 40 millioner. Aksjene i Norden er notert på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i København. Nordens hovedkontor er i København. I 2014 er mottatt tilsvarende kr. 27 millioner i aksjeutbytte fra Norden. Aksjene i Norden er regnskapsført til markedspris og i 2014 er resultatført et urealisert verditap på kr. 782 millioner. POLYSHIPPING AS (under avvikling) eide en 10% andel i Partankers VI IS frem til sistnevnte selskap ble avviklet 17. desember. Partankers VI IS eide skipet M/T "Maasen", som opererte i spotmarkedet frem til skipet ble solgt og overlevert ny eier 27. juli. RASMUSSENGRUPPEN-konsernets resultat før skattekostnad fra skipsfartsvirksomhet utgjorde i 2014 kr. 741 millioner. Bokført verdi av skipsfartsvirksomheten pr er kr. 777 millioner.

5 Kapitalforvaltningsvirksomhet m.v. RASMUSSENGRUPPEN AS eide gjennom året og pr ,9% andel i verdipapirforetaket Arctic Securities AS. Arctic Securities AS har hovedkontor og driver sin virksomhet i Oslo. Selskapet har representasjonskontorer i Stockholm og i Rio de Janeiro, Brasil. I 2014 mottok RASMUSSEN- GRUPPEN AS utbytte fra Arctic Securities AS (for 2013) med kr. 9,4 millioner. Ettersom verdipapirhandelvirksomhet ikke lenger er ansett som et satsningsområde, har RASMUSSEN- GRUPPEN AS solgt og pr. 27. februar 2015 overdradd sine aksjer i Arctic Securities AS til ny eier. Aksjeposten har blitt nedregulert med kr. 51,3 millioner i konsernregnskapet for RASMUSSENGRUPPEN AS deltar med 50% i Arctic Asset Management AS som har forretningsadresse og driver sin virksomhet i Oslo. Kapitalforvaltningsvirksomheten drives gjennom Arctic Fund Management AS, hvor Arctic Asset Management AS eier det vesentlige av aksjekapitalen og 67,7% av den stemmeberettigede aksjekapital. Arctic Fund Management AS har 15 ansatte. Kapitalforvaltningsvirksomheten har i 2014 gått med et mindre underskudd, og hvor RASMUSSENGRUPPEN AS sin andel av dette er kr. 1,4 millioner (for 2013 var andelen av overskuddet på kr. 1,4 millioner). RASMUSSENGRUPPEN AS mottok i 2014 et utbytte (for 2013) på kr. 8,75 millioner. Eierandelen i B2Holding AS har i løpet av 2014 blitt redusert til 19,9% slik at B2Holding AS ikke lenger er et tilknyttet selskap. RISIKI M.M. Finansielle investeringer er en vesentlig del av RASMUSSENGRUPPEN-konsernets virksomhet. Vesentlige finansielle risikoforhold er knyttet til utviklingen i de enkeltaksjer og aksjemarkeder konsernet foretar sine investeringer, utvikling i rentenivå, samt utvikling i valutakurser. Forretningsmessig virksomhet innebærer en avveining mellom forventet avkastning og risiko. Det er derfor ikke et mål for konsernet å minimere den samlede risiko konsernet påtar seg. Konsernet er imidlertid opptatt av en bevisst risikostyring og har etablert rutiner for håndtering av de risikotyper konsernet er eksponert for, for å sikre at den samlede risiko konsernet påtar seg står i forhold til konsernets risikobærende evne. Sentralt i denne sammenheng er at morselskapet RASMUSSENGRUPPEN AS ikke har noen lånegjeld. Ved kjøp av utenlandske aksjer i valuta vurderes som fast prosedyre om postene skal valutasikres - og vanligvis gjøres dette. I årsberetningen for AVANTOR AS og for POLYPROPERTY AS (under avvikling) er det nærmere redegjort for risiki knyttet til byggevirksomhet ved eiendomsutvikling, så som rivnings- og gravearbeider, håndtering av eventuelle forurensede masser, samt større terrengarbeider. Samlet sett påvirker dette miljøet rundt byggeplassene i byggeperioden. Påvirkninger som støy, støv og store transportmengder håndteres ved hjelp av tidsstyring, renhold og dels egne anleggsveier. Videre er nødvendige rutiner, instrukser og fullmakter etablert til støtte for HMS-arbeidet. Avantor-konsernet er miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 og det er i den forbindelse etablert konkrete ENØK-tiltak og andre miljøtiltak knyttet til et utvalg av Avantor-konsernets bygg. Eiendomsvirksomheten er eksponert for kommersiell risiko (markedsrisiko og utleierisiko), prosjektrisiko, finansiell risiko, reguleringsrisiko og ulykkesrisiko, og det er etablert rutiner for håndtering av dette. Det vesentlige av Avantor-konsernets lånegjeld er rentesikret. Generelt for RASMUSSENGRUPPEN-konsernet legges det vekt på at alle offentlige miljøkrav etterleves. ANSATTE Det var ved årsskiftet ansatt 3 menn i RASMUSSENGRUPPEN AS, tilsvarende 3 årsverk. Ved rekruttering til nye stillinger søkes hensyntatt at det finnes både kvalifiserte kvinner og menn som aktuelle kandidater. Selskapet kjøper diverse administrative tjenester fra POLYSERVICES AS. I RASMUSSENGRUPPEN-konsernet var det 57 ansatte, tilsvarende 56,8 årsverk. Av de ansatte i konsernet er 18 kvinner og 39 menn. De lønnsmessige forskjeller som eksisterer er basert på ansvar,

6 kompetanse, grundighet og arbeidsinnsats. HELSE, MILJØ, SIKKERHET M.M. Det har i 2014 kun vært registrert helt ubetydelig sykefravær i RASMUSSENGRUPPEN AS. Sykefraværet i konsernet for 2014 var 2,1%. Datterselskapet AVANTOR AS (med datterselskap) er en Inkluderende Arbeidsliv bedrift. I 2014 hadde konsernet ingen yrkesskadetilfeller med fraværsdager. Arbeidsmiljøet i konsernet anses som godt, noe som for Avantor-konsernets del er bekreftet gjennom arbeidsmiljøundersøkelser. Miljøet er preget av motiverte medarbeidere som yter en meget god innsats. Det har for øvrig ikke blitt iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Selskapets egen virksomhet medfører ikke påvirkning på det ytre miljø. For RASMUSSENGRUPPEN AS sine datterselskap vises til det enkelte selskaps årsberetning. Det har ikke blitt iverksatt særskilte forsknings- og utviklingsaktiviteter. Selskapets styre og ledelse er seg sitt samfunnsansvar bevisst, men det er ikke utarbeidet særskilte retningslinjer, prinsipper, prosedyrer eller standarder for dette. FORSLAG TIL ANVENDELSE AV OVERSKUDD M.M. Årsresultatet for RASMUSSENGRUPPEN AS utgjør.. kr Det foreslås Overført fra annen egenkapital.. kr Tilbakeførsel fra overkurs kr TIL DISPOSISJON... kr som foreslås utbetalt som utbytte til aksjeeierne fra overkurs. RASMUSSENGRUPPEN-konsernet viser et årsresultat på kr På grunn av den tyngende skatten på formue for RASMUSSENGRUPPEN AS sine aksjeeiere, ble det på selskapets ordinære generalforsamling den 28. mai 2014 vedtatt en ytterligere nedsetting av selskapets aksjekapital ved at aksjenes pålydende ble redusert fra kr. 15,08 til kr. 11,50 pr. aksje. Av nedsettingsbeløpet ble kr anvendt til utbetaling til aksjeeierne i 2014 mens kr ble avsatt som overkurs under innskutt egenkapital. Av dette beløp foreslås utbetalt til aksjeeierne som utbytte i 2015 kr (se ovenfor). Selskapets egenkapital pr er kr Konsernets egenkapital pr er kr

7 RASMUSSENGRUPPEN AS Konsernresultatregnskap for Note kroner kroner DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Leieinntekter faste eiendommer Gevinst ved salg faste eiendommer Aksjeutbytte fra Dampskibsselskabet NORDEN A/S Aksjeutbytter øvrige omløpsaksjer Øvrige driftsinntekter Resultat salg verdipapirer Verdiregulering aksjer i Dampskibsselskabet NORDEN A/S Verdiregulering aksjer i Arctic Securities AS Verdiregulering øvrige verdipapirer Tilbakeføring vedr. tidligere nedskrivning skipsandel Lønnskostnader o.l. (inkl. sosiale kostnader) Øvrige driftskostnader (inkl. revisjonsgodtgjørelse) Ordinære avskrivninger Nedskrivning fast eiendom DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Valutakursgevinst Rente- og andre finanskostnader NETTO FINANSINNTEKTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT

8 RASMUSSENGRUPPEN AS Konsernbalanse pr. 31. desember Note kroner kroner EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Andel skipseiende deltakerliknet selskap Faste eiendommer (inkl. tomter), anlegg under utførelse m.v Øvrige driftsmidler Finansielle driftsmidler Aksjer i tilknyttede selskap Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kortsiktige fordringer Investeringer Aksjer i Dampskibsselskabet NORDEN A/S Øvrige omløpsaksjer m.v Rentefond Bankinnskudd o.l. Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer à kr. 11,50) Overkurs Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum egenkapital Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til aksjeeiere/tidligere aksjeeiere i RASMUSSENGRUPPEN AS Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt til utbetaling som utbytte til aksjeeierne fra overkurs Øvrig kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD De etterfølgende noter inngår som en del av regnskapet. Kristiansand, 15. mai 2015 EINAR RASMUSSEN (styrets leder) DAG RASMUSSEN (styremedlem og daglig leder) STEIN VIDAR HÅLAND

9 Noter til konsernregnskapet for 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Fra og med 2014 er konsernets aktivitet innen finansielle investeringer inkludert i driftsresultatet og tallene for 2013 er omarbeidet tilsvarende. Ettersom RASMUSSENGRUPPEN AS har solgt og pr. 27. februar 2015 overdradd sine aksjer i det tilknyttede selskapet Arctic Securities AS har det dessuten vært hensiktsmessig å ikke bruttoføre resultattall for dette selskapet i 2014, og tilsvarende er også tallene for 2013 omarbeidet. Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler, herunder finansielle driftsmidler, til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler inklusive fordringer med forfall senere enn et år frem. Fordringer som skal innbetales innen et år og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Annen gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler er vurdert til opprinnelig anskaffelseskost med tillegg av eventuelle aktiverte investeringer/overkurs samt aktiverte byggelånsrenter og med fradrag for akkumulerte avskrivninger. Omregningsprinsipper Inntekter, kostnader, investeringer og salg i utenlandsk valuta bokføres til dagskurs. Pengeposter og verdipapir i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Konsolideringsprinsipper Regnskapsposter i datterselskap konsolideres fullt ut. Aksjer i tilknyttede selskap vurderes etter egenkapitalmetoden. I resultatregnskapet er andel av tilknyttede selskap (med unntak av Arctic Securities AS - se ovenfor) fordelt på de enkelte poster. Kostpris for aksjer i datterselskap er eliminert etter oppkjøpsmetoden - og over/underpris i forhold til bokførte verdier er allokert til de eiendeler hvor over/underpris er identifisert. Netto merverdi avskrives over antatt økonomisk levetid. Konserninterne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap. Investeringer/Omløpsaksjer m.v. Ved realisasjon av verdipapir er fifo-prinsippet benyttet. Ved årsskiftet er børsnoterte verdipapir bokført til markedsverdi. Ikkebørsnoterte verdipapir er oppført til det laveste av kostpris og antatt virkelig verdi. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. POLYSHIPPING AS (under avvikling) sin virksomhet har tidligere vært tilpasset rederibeskatningsreglene, men dette selskapet har fra og med 2014 trådt ut av rederiskatteordningen slik at også dette selskapet for 2014 skattlegges under det ordinære skatteregime. Note 1. Andel shippingselskap Aksjer i Dampskibsselskabet NORDEN A/S RASMUSSENGRUPPEN AS eier aksjer (tilsvarende ca. 11,5% av aksjekapitalen) i Dampskibsselskabet NORDEN A/S ("Norden") som selskapet kjøpte til markedskurs i august 2013 fra POLYSHIPPING AS. Aksjene er vurdert til markedskurs pr Konsernets anskaffelseskost for aksjene er kr Aksjonæravtalen mellom RASMUSSENGRUPPEN AS og A/S Motortramp (Nordens 2 største aksjonærer) som pålegger partene gjensidige restriksjoner ved salg av aksjer i Norden er oppsagt med virkning fra 13. oktober Andel i skipseiende deltakerliknet selskap (eid gjennom POLYSHIPPING AS) 10% andel Partankers VI IS Balanseført verdi pr kr Nedskrivning " Innbetalt kapital " Tilbakebetalt kapital i " Tilbakebetalt kapital i " Forventet tilbakebetaling kapital i " Tilbakeføring vedr. tidligere nedskrivning... " Balanseført verdi pr kr. 0 Partankers VI IS ble endelig avviklet 17. desember 2014.

10 Note 2. Aksjer i tilknyttede selskap Resultatandel Eierandel Arctic Securities AS... 22,9 % kr. Kostpris kr kr. Balanseført verdi Arctic Asset Management AS *) % kr kr kr kr kr *) morselskap til Arctic Fund Management AS RASMUSSENGRUPPEN AS har i 2014 mottatt kr i utbytte fra Arctic Securities AS og kr i utbytte fra Arctic Asset Management AS. Aksjene i Arctic Securities AS ble solgt og pr. 27. februar 2015 overdradd til ny eier. Eierandelen i B2Holding AS har i løpet av 2014 blitt redusert til 19,9% slik at B2Holding AS ikke lenger er et tilknyttet selskap. Note 3. Verdipapir For enkeltselskap som RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap har omløpsaksjer i, har følgende en markedsverdi pr utover kr : Balanseført verdi Selskapets navn Antall aksjer (markedsverdi) Norsk Hydro ASA kr Deutsche Bank AG (Tyskland) kr B2Holding AS kr DHT Holdings, Inc. (Marshalløyene) kr Deutsche Lufthansa AG (Tyskland) kr Airbus Group (Nederland) kr International Business Machines Corporation (IBM) (USA) kr Bortsett fra at RASMUSSENGRUPPEN AS har en eierandel i i B2Holding AS på 19,9%, i TTS Marine ASA på 13,29% og i Torvbygget AS på 12,5% utgjør eierandelene i de enkelte selskap mindre enn 10%. RASMUSSENGRUPPEN AS har dessuten midler plassert i ulike aksjefond registrert i Irland og forvaltet gjennom det tilknyttede selskapet Arctic Fund Management AS. Urealisert verdistigning fra til er inntektsført i Aksjefondene er oppført til markedskurs pr med kr RASMUSSENGRUPPEN AS har med oppstart plassert midler i rentefond gjennom det tilknyttede selskapet Arctic Fund Management AS. I 2014 har RASMUSSENGRUPPEN AS solgt seg ut av rentefond og tilhørende gevinst er inntektsført. Note 4. Lønnskostnader samt revisjonsgodtgjørelse Lønninger *) samt styrehonorar... kr kr Tilbakeført/Opptjent bonus for ledende ansatte i RASMUSSENGRUPPEN AS og POLYSERVICES AS... " " Arbeidsgiveravgift... " " Pensjonskostnader... " " Innleid personell... " " Andre ytelser... " " kr kr *) inkl. bonuser bortsett fra bonuser til ledende ansatte i RASMUSSENGRUPPEN AS og POLYSERVICES AS Kostnadsført revisjonsgodtgjørelse i konsernet (inkl. datterselskap) for 2014 utgjør:... kr I tillegg betales det til revisor for diverse konsulenttjenester etter regning.

11 Note 5. Faste eiendommer (inkl. tomter), anlegg under utførelse m.v. Anskaffelseskost - Bokført verdi Anskaffelseskost pr kr Tilgang... " Avgang (relatert til anskaffelseskost)... " Anskaffelseskost pr kr Akkumulerte av-/nedskrivninger... " Balanseført verdi pr kr Årets ordinære avskrivninger faste eiendommer... kr Årets nedskrivning fast eiendom... kr Årets ordinære avskrivninger øvrige driftsmidler... kr Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Bygningsmassen avskrives med 1 til 2% av kostpris. Tekniske installasjoner anskaffet fra og med 2009 avskrives med 6,7%. Øvrige driftsmidler avskrives med 20 til 30%. Tomter avskrives ikke. I årets ordinære avskrivninger inngår avskrivninger relatert til tilknyttede selskap med kr Note 6. Skattekostnad - utsatt skatt Vedr. utsatt skatt for RASMUSSENGRUPPEN AS m/datterselskap: Beregningsgrunnlag... kr kr % beregnet utsatt skatt... kr kr Skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt for regnskapsåret... kr kr Korrigering av tidligere års betalbare skatt... " " Kildeskatt utenlandske aksjer innenfor fritaksmetoden... " " Resultatmessig endring utsatt skatt... " " Endring utsatt skatt vedr. kjøp/salg datterselskap AVANTOR AS... " 0 " Skattekostnad for RASMUSSENGRUPPEN AS m/datterselskap... kr kr Andel skattekostnad tilknyttede selskap... " " Skattekostnad... kr kr Note 7. Egenkapital Egenkapital pr kr Årets resultat... kr Tilbakebetaling av aksjekapital... kr Avsatt utbetaling som utbytte til aksjeeierne fra overkurs... kr Egenkapital pr kr Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner pr Avantor-konsernet... kr kr Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Avantor-konsernet... kr kr AVANTOR AS har inngått 3 låneavtaler; den første ble inngått 2. januar 2006 for en periode på 10 år og består av et lån på kr. 300 millioner og en trekkfasilitet på kr. 987 millioner. Det skal ikke betales avdrag. Pr er det utover lånet på kr. 300 millioner trukket kr. 960 millioner av trekkfasisiteten. De to andre låneavtalene gjelder trekkfasiliteter på henholdsvis kr. 500 millioner og kr. 395 millioner der det er trukket tilsammen kr. 500 millioner. Det skal ikke betales avdrag. Lånene forfaller henholdsvis i januar 2016, januar 2016 og august Note 9. Det er pr ingen garantiforpliktelser eller forpliktelser det er stilt pant for med unntak for AVANTOR AS' garantiforpliktelser overfor enkelte av sine datterselskap og pantsettelse av AVANTOR AS' datterselskaps eiendom(mer) og/eller aksjer i enkelte datterselskap til AVANTOR AS.

12 Konsernkontantstrømoppstilling for 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS*): KONTANTSTRØMMER FRA KONSERNETS AKTIVITETER kroner kroner Resultat før skattekostnad Gevinst salg faste eiendommer Ordinære avskrivninger Nedskrivning fast eiendom Kontantstrømjustering vedr. verdipapirer Kontantstrømjustering vedr. tilknyttede selskap Betalt skatt for foregående år Endring kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld NETTO KONTANTSTRØM FRA KONSERNETS AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Netto vedr. investering aksjer i tilknyttede selskap Investeringer i faste eiendommer Investeringer i øvrige varige driftsmidler (netto) Salg faste eiendommer (salgssummer) Netto salg/investeringer i omløpsaksjer m.v NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Tilbakebetaling aksjekapital Nedbetaling lån fra aksjeeiere Nedbetaling langsiktig gjeld NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto endring likvider gjennom året Bankinnskudd pr BANKINNSKUDD PR *) Ettersom RASMUSSENGRUPPEN AS har solgt og pr. 27. februar 2015 overdradd sine aksjer i det tilknyttede selskapet Arctic Securities AS, har det vært hensiktsmessig å ikke bruttoføre tall for dette selskapet i 2014, og tilsvarende er også tallene for 2013 omarbeidet.

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2007 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2007 samtlige aksjer

Detaljer

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr. 31.12.2005 datterselskap til

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer