Årsberetning 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS"

Transkript

1 Årsberetning 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS er morselskap i konsernet RASMUSSENGRUPPEN. Oversikt over selskapsstrukturen pr. årsberetningens dato for RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap og tilknyttede selskap fremgår av de to siste sider i denne trykksak. RASMUSSENGRUPPEN AS har solgt og pr. 27. februar 2015 overdradd samtlige av sine aksjer i Arctic Securities AS (og dette selskap er pr. årsberetningens dato derfor ikke lenger et tilknyttet selskap). Selskapene POLYSHIPPING AS og POLYPROPERTY AS ble i ekstraordinære generalforsamlinger avholdt 30. januar 2015 besluttet oppløst. Bakgrunnen for beslutningene er for POLYSHIPPING AS' vedkommende at dette selskap for tiden ikke driver noen virksomhet og det planlegges heller ikke noen ny virksomhet for dette selskap, og for POLYPROPERTY AS' vedkommende, ved at dette selskaps virksomhet drives gjennom heleide datterselskap, anses det nå å være mer hensiktsmessig at nevnte datterselskap blir heleide datterselskap i direkte eie til RASMUSSENGRUPPEN AS. For Lysaker Torg Bygg G ANS vil 1% eierandel fortsatt eies indirekte gjennom CORDELIA AS. Konsernets virksomhet er pr. årsberetningens dato organisert i fire forretningsområder; finansielle investeringer, eiendom og eiendomsutvikling, skipsfart og kapitalforvaltningsvirksomhet. RASMUSSENGRUPPEN AS' egen virksomhet drives fra Kristiansand likesom selskapets forretningskontor er i Kristiansand. RESULTAT OG REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Regnskapsoppstillingen er endret i 2014 ved at konsernets aktivitet innen finansielle investeringer er inkludert i driftsresultatet, og tallene for 2013 er tilsvarende omarbeidet. Ved at aksjene i Arctic Securities AS ble overdradd til ny eier 27. februar 2015, har det vært hensiktsmessig å ikke bruttoføre resultattall for dette selskapet i 2014, og tilsvarende er også tallene for 2013 omarbeidet. For konsernet RASMUSSENGRUPPEN ble resultat før skatt i 2014 kr. 222 millioner sammenholdt med kr millioner i Driftsresultatet for konsernet utgjorde i 2014 kr. 165 millioner mot kr millioner i Netto finansinntekter for konsernet utgjorde i 2014 kr. 57 millioner mot kr. 90 millioner i Årsresultatet utgjorde kr. 126 millioner i 2014 mot kr millioner i Den viktigste årsaken til konsernets svakere resultat for 2014 utgjøres av urealisert verditap på aksjer i Dampskibsselskabet NORDEN A/S tilsvarende kr. 782 millioner mot tilsvarende urealisert gevinst i 2013 på kr. 778 millioner. Konsernets totalkapital utgjorde pr kr millioner mot kr millioner pr Egenkapitalen utgjorde kr millioner pr mot kr millioner pr Konsernets bokførte egenkapitalandel tilsvarer 81,2% pr Langsiktig gjeld i konsernet er i hovedsak knyttet til eiendomsvirksomheten i AVANTOR AS med datterselskap. For morselskapet RASMUSSENGRUPPEN AS ble driftsresultatet i 2014 kr. 55 millioner mot kr millioner i Netto finansinntekter utgjorde kr. 63 millioner i 2014 mot kr. 944 millioner i Under netto finansinntekter inngår i 2013 inntektsført del av konsernbidrag fra datterselskap på kr. 780 millioner. Resultat før skattekostnad ble i 2014 kr. 8 millioner sammenholdt med kr millioner i For 2014 fikk RASMUSSENGRUPPEN AS et årsresultat på kr. 32 millioner mot kr millioner i For morselskapet RASMUSSENGRUPPEN AS utgjorde selskapets totalkapital pr kr millioner mot kr millioner pr Egenkapitalen utgjorde kr millioner pr mot kr millioner pr Etter styrets oppfatning gir årsberetningen for RASMUSSENGRUPPEN AS, herunder for konsernet RASMUSSENGRUPPEN, en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av selskapets og konsernets virksomhet og av dets stilling. Regnskapet for RASMUSSENGRUPPEN AS og for konsernet RASMUSSENGRUPPEN er avlagt

2 under forutsetning om fortsatt drift - og forutsetningene for dette er til stede. FORRETNINGSOMRÅDER Finansielle investeringer 2014 ble et positivt år for majoriteten av verdens børser. OSEBX steg 5,0%, mens verdensindeksen MS World Index Large Cap steg 5,5% (begge indeksene inkluderer utbytte). Siste halvdel av året var preget av at oljeprisen falt fra 115 USD/fat i juni til 57 USD/fat ved årsslutt. OSEBX har et stort innslag av oljerelaterte aksjer og indeksen falt 9% fra toppen i juni. Mens 2013 var preget av en kraftig reprising av aksjer i Europa og USA, ble avkastningen i 2014 hovedsakelig drevet av vekst i inntjeningen. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 var opp 11% (inkluderer ikke utbytte) mens inntjeningsforventningene økte med 8%. Anslagene for den globale økonomiske veksten ble senket noe gjennom året og BNP-veksten ble 3,3% i 2014, lavere enn IMFs forventning på 3,7% ved starten av året. I Europa ble BNP-veksten nedjustert fra 1,0% til 0,8%, mens den i USA ble nedjustert fra 2,8% til 2,4%. I Kina ble året preget av en kraftig svekkelse i boligmarkedet og for nye boliger falt salget og igangsettelser henholdsvis 9% og 14%. BNP-veksten i Kina endte på 7,4%, på linje med forventningene. Rentene på statsobligasjoner i Europa, med unntak av greske, fortsatte å falle gjennom 2014, og er nå på historisk lave nivåer. I 2014 var det store endringer i valutamarkedet, hovedsakelig ved at dollaren styrket seg betydelig. I norske kroner steg en amerikansk dollar fra ca. kr. 5,60 til kr. 7,50 og en euro fra ca. kr. 7,30 til kr. 8,30. For råvarer var 2014 et nytt svakt år, drevet av lavere vekst i Kina og overproduksjon av olje. Prisen på jernmalm falt med 47% og kobberprisen falt 14%. Prisen på Brent-olje falt fra 111 USD/fat til 57 USD/fat, mens WTI-olje falt fra 89 USD/fat til 55 USD/fat. Prisfallet for olje ble, i motsetning til fallet i 2008, ikke drevet av etterspørselssvikt men av overproduksjon. Denne overproduksjonen kom som følge av flere år med kraftig vekst av skiferolje i USA. Siden starten av 2012 har oljeproduksjonen i USA steget fra 6 millioner fat pr. dag til over 9 millioner fat pr. dag. Det kraftige fallet i oljepris har påvirket lønnsomheten i skiferoljeproduksjon negativt og antall aktive oljerigger på land i USA har falt med 49% siden toppen i oktober har så langt vært positiv for aksjer, spesielt i Europa. Den viktigste årsaken er at den europeiske sentralbanken i januar annonserte kvantitative lettelser gjennom kjøp av gjeld (inkludert statsobligasjoner) for 60 milliarder euro pr. måned. OSEBX og den tyske indeksen DAX steg henholdsvis 7% og 22% i første kvartal I USA, hvor kvantitative lettelser er avsluttet og spørsmålet nå er når sentralbanken setter opp renten for første gang, var S&P 500 uendret i første kvartal OSEBX har P/B og P/E noe over historiske gjennomsnittsnivåer, og vurderes som nøytralt til høyt priset. RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap sin finansielle investeringsvirksomhet fikk i 2014 et resultat før skattekostnad på kr. 944 millioner mot kr. 778 millioner i I resultatet inngår mottatte aksjeutbytter på kr. 83 millioner (ekskl. utbytte fra Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Arctic Securities AS og Arctic Asset Management AS), netto realisert gevinst på salg verdipapirer med kr. 671 millioner og netto verdiregulering verdipapirer på kr. 107 millioner. Pr utgjorde balanseført verdi av aksjer som inngår i den finansielle investeringsvirksomheten kr millioner (inkl. plassering i aksjefond) mot kr millioner pr Konsernet RASMUSSENGRUPPEN's finansielle investeringer drives gjennom morselskapet RASMUSSENGRUPPEN AS samt de heleide datterselskapene PORTIA AS, VIOLA AS og CRESSIDA AS. Aksjeinvesteringen i Dampskibsselskabet NORDEN A/S sorterer under skipsfartsvirksomheten. Finansiell investeringsvirksomhet i konsernet RASMUSSENGRUPPEN er basert på interne analyser. Eiendom og eiendomsutvikling Konsernet RASMUSSENGRUPPEN's eiendomsvirksomhet har vært drevet gjennom det heleide datterselskapet POLYPROPERTY AS (under avvikling) og dettes heleide datterselskap AVANTOR AS (med datterselskap), CORDELIA AS, Stadion Næring AS, Stadion Parkering AS, Stadion Høyhus AS og A/S Froland Verk. Størstedelen av eiendomsvirksomheten drives av Avantor-konsernet i Oslo,

3 hovedsakelig i Nydalen. Øvrig del av eiendomsvirksomheten drives i Tønsberg (også ved Avantorkonsernet) og i Kristiansand sentrum og i/ved stadionanlegget på Sparebanken Sør Arena i Kristiansand. Markedet for utleie av kontorlokaler i Nydalen er godt med stadig etterspørsel fra eksisterende og nye kunder. Avantor-konsernet har opplevd vekst i leieprisene for kontor i Markedet for boligutvikling er for tiden godt, og Avantor-konsernet la ved årsskiftet ut to av tre boligblokker i prosjekt "Spikerverket" for salg. Prosjektet, som ferdigstilles i slutten av 2016, har blitt meget godt mottatt i markedet. 63 av de 73 boligene som ble lagt ut i markedet, er solgt. I tillegg er nylig den tredje blokken med 43 boliger lagt ut for salg. Ytterligere bygges det i byggetrinn to på "Spikerverktomten" kjeller for to fremtidige kontorbygg. Markedet for næringseiendom i Kristiansand er fremdeles preget av betydelig ledighet og pressede priser. Leienivået har vært uendret siste år for sentrale, gode kontorlokaler. Beliggenhet og kvalitet blir stadig viktigere for leietakere. Det er god tilgang på tomter for næringsbygg, men redusert volum på nye næringsbygg under ferdigstillelse. Redusert aktivitetsnivå for offshorerelaterte næringer som leier betydelige kontorvolumer er en ny usikkerhet inn i AVANTOR AS har forretningskontor i Oslo. Avantor-konsernets forretningsvirksomhet omfatter områdene eiendomsutvikling, huseier og forvaltning. Avantor-konsernets eiendomsportefølje utgjorde pr ca kvadratmeter BTA med en årlig leieverdi på kr. 322 millioner. Konsernet har et regulert utviklingspotensial i Nydalen på ca kvadratmeter BRA og to utviklingstomter i Tønsberg, hvorav en er regulert til bolig og en er uregulert. I 2014 har konsernet lagt frem en Masterplan for Nydalen, Nydalen+. Planen viser blant annet hvordan Nydalen og Storo kan knyttes bedre sammen der man skaper en ny akse fra øst til vest. Planen tar videre opp temaer som er en del av Oslo kommunes strategi for byen frem mot 2030; en trygg, smart og grønn by. Planen viser et potensial for ytterligere utbygging i området og har blitt godt mottatt. Høsten 2014 startet rehabiliteringen av Nydalsveien 28. Kontorbygget, som har et leieareal på omlag kvadratmeter, ble kjøpt i juni 2013 for rehabilitering. De første arealene vil stå ferdige i 4. kvartal 2015 og utleiearbeidet er godt i gang. Rehabiliteringen av handels- og kontorarealene i Nydalsveien 33 startet ved årsskiftet 2014/2015 og vil være fullført i første halvår Avantor-konsernet har bygget og driver Nydalen Energi. Anlegget leverer varme til boliger og kjøling og varme til næringsbygg, i alt omlag kvadratmeter bygningsmasse, syd i Nydalen. Nydalen Energi benytter jordbrønner og varmepumpeteknologi og reduserer behovet for tilført energi til denne del av Nydalen med ca. 60%, og bidrar således til en betydelig reduksjon av belastningen på miljøet. Nydalen Energi AS har utvidet anlegget slik at større deler av Nydalen kan tilknyttes. Utvidelsen ble i hovedsak ferdigstilt i februar Avantor Eiendomsforvaltning AS forvaltet ved utløpet av 2014 en eiendomsportefølje på ca kvadratmeter inkl. Avantor-konsernets egne eiendommer. Avantor Eiendomsforvaltning AS forvalter også all offentlig og privat infrastruktur i Nydalen på vegne av Nydalen Gårdeierforening. Eiendommene Avantor Eiendomsforvaltning AS forvalter, er i det vesentlige kontorbygg med attraktiv beliggenhet i Stor-Oslo, hovedsakelig i Nydalen. Samlede driftsinntekter for konsernet RASMUSSENGRUPPEN's eiendomsvirksomhet utgjorde i 2014 kr. 403 millioner mot kr. 433 millioner i Driftsinntektene i 2014 besto av leieinntekter med kr. 342 millioner, forvaltningsinntekter med kr. 28 millioner og andre inntekter med kr. 33 millioner. For eiendomsvirksomheten ble driftsresultatet i 2014 (inkl. salgsgevinst og nedskrivning eiendom) kr. 143 millioner mot kr. 351 millioner i Resultat før skattekostnad utgjorde i 2014 kr. 86 millioner mot kr. 276 millioner året før. Samlet bokført verdi av eiendommer, inkl. tomter og anlegg under utførelse, utgjør kr millioner.

4 Bokført egenkapitalandel for Avantor-konsernet pr utgjorde 49,5%. Det er ikke ekstern langsiktig gjeld i de øvrige datterselskap. Kapitalsituasjonen muliggjør ytterligere eiendomsutvikling, men nye næringsprosjekter (med unntak av rehabilitering) vil bare bli igangsatt dersom det er inngått leiekontrakter. Det er etterspørsel etter lokaler og nye bygg i Nydalen i Oslo. Det er sterk konkurranse om leietakerne, og entreprisekostnadene er fremdeles på et høyt nivå. Generelt vil det ferdigstilles færre kvadratmeter næringseiendom i Oslo i 2015 enn tidligere år, hvilket kan bidra til positiv utvikling i leieprisene. Det er høy aktivitet med hensyn til bygging av nye boliger i randsonene rundt Nydalen. Dette er med på å styrke Nydalen som område. Avantor-konsernets hovedfokus for 2015 er å tiltrekke seg nye leietakere til nybygg og bygg som er under rehabilitering. Avantor-konsernet fortsetter arbeidet med å redusere energibruken i eksisterende eiendom. Skipsfart Selskapet eier aksjer - motsvarende ca. 11,5% av aksjekapitalen - i det danske rederiet Dampskibsselskabet NORDEN A/S ("Norden"). Nordens største virksomhetsområde er bulkshipping, og selskapet er i internasjonal sammenheng en stor operatør av Handysize, Supramax og Panamax bulkskip. Ved siste årsskifte utgjorde den aktive tørrlastflåten 196,5 skip, hvorav 75,5 skip enten var egeneide eller innbefraktet med kjøpsopsjon. Rederiet har i løpet av de senere år ekspandert innenfor tankskipsfart, med skipstypene MR og Handysize. Den daglige befraktning og operasjon av Nordens i alt 46 egne og innbefraktede produkttankskip, ivaretas av Norient Product Pool, hvor Norden har en eierandel på 50% mens den øvrige andel eies av rederiet Interorient Navigation Company. Nordens resultat for 2014 ble kraftig påvirket av en voldsom nedtur i tørrlastmarkedet. Troen på at tørrlastmarkedet vil bedre seg med det første er svekket - og på denne bakgrunn besluttet Nordens ledelse å belaste årets driftsresultat med USD 230 millioner som følge av at tidligere inngåtte innbefraktninger ble ansett for å være foretatt til for høye rater i forhold til det som rederiet kunne påregne ved bortbefraktning i markedet. Dette bidro til at Nordens årsresultat ble særdeles svakt. Hovedforklaringene til det forverrede tørrlastmarkedet er en markert oppbremsing i kinesisk import, herunder et fall i den globale transport av kull samt kortere skipningsdistanser. Tankmarkedet viste i løpet av året en positiv utvikling, og Norden oppnådde sitt beste driftsresultat innenfor denne sektor siden Særlig i 2. halvår strammet markedet seg betydelig til godt hjulpet av en gradvis fallende pris på råolje. I tillegg bidro en økning av skipningsdistansene på tonnmil basis til markedsbedringen. Man regner med at etterspørselen etter tanktonnasje økte med ca. 4% i løpet av året mens flåteveksten ble på ca. 2%. Man anser nå at kapasitetsutnyttelsen nærmer seg 85%, som er det høyeste nivå siden Norden fikk i 2014 et årsresultat på USD 416 millioner (heri inkludert ovennevnte USD 230 millioner). Selskapets likviditet er fortsatt god. Ved årsskiftet var selskapets ordrebok på 25,5 skip, hvorav 14,5 for eget eie og 11 innbefraktet med kjøpsopsjon. Nordens ledelse vurderer det for tiden slik at Norden i 2015 vil få et totalt EBIT-resultat på konsernbasis på i området USD 40 millioner til USD 40 millioner. Aksjene i Norden er notert på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i København. Nordens hovedkontor er i København. I 2014 er mottatt tilsvarende kr. 27 millioner i aksjeutbytte fra Norden. Aksjene i Norden er regnskapsført til markedspris og i 2014 er resultatført et urealisert verditap på kr. 782 millioner. POLYSHIPPING AS (under avvikling) eide en 10% andel i Partankers VI IS frem til sistnevnte selskap ble avviklet 17. desember. Partankers VI IS eide skipet M/T "Maasen", som opererte i spotmarkedet frem til skipet ble solgt og overlevert ny eier 27. juli. RASMUSSENGRUPPEN-konsernets resultat før skattekostnad fra skipsfartsvirksomhet utgjorde i 2014 kr. 741 millioner. Bokført verdi av skipsfartsvirksomheten pr er kr. 777 millioner.

5 Kapitalforvaltningsvirksomhet m.v. RASMUSSENGRUPPEN AS eide gjennom året og pr ,9% andel i verdipapirforetaket Arctic Securities AS. Arctic Securities AS har hovedkontor og driver sin virksomhet i Oslo. Selskapet har representasjonskontorer i Stockholm og i Rio de Janeiro, Brasil. I 2014 mottok RASMUSSEN- GRUPPEN AS utbytte fra Arctic Securities AS (for 2013) med kr. 9,4 millioner. Ettersom verdipapirhandelvirksomhet ikke lenger er ansett som et satsningsområde, har RASMUSSEN- GRUPPEN AS solgt og pr. 27. februar 2015 overdradd sine aksjer i Arctic Securities AS til ny eier. Aksjeposten har blitt nedregulert med kr. 51,3 millioner i konsernregnskapet for RASMUSSENGRUPPEN AS deltar med 50% i Arctic Asset Management AS som har forretningsadresse og driver sin virksomhet i Oslo. Kapitalforvaltningsvirksomheten drives gjennom Arctic Fund Management AS, hvor Arctic Asset Management AS eier det vesentlige av aksjekapitalen og 67,7% av den stemmeberettigede aksjekapital. Arctic Fund Management AS har 15 ansatte. Kapitalforvaltningsvirksomheten har i 2014 gått med et mindre underskudd, og hvor RASMUSSENGRUPPEN AS sin andel av dette er kr. 1,4 millioner (for 2013 var andelen av overskuddet på kr. 1,4 millioner). RASMUSSENGRUPPEN AS mottok i 2014 et utbytte (for 2013) på kr. 8,75 millioner. Eierandelen i B2Holding AS har i løpet av 2014 blitt redusert til 19,9% slik at B2Holding AS ikke lenger er et tilknyttet selskap. RISIKI M.M. Finansielle investeringer er en vesentlig del av RASMUSSENGRUPPEN-konsernets virksomhet. Vesentlige finansielle risikoforhold er knyttet til utviklingen i de enkeltaksjer og aksjemarkeder konsernet foretar sine investeringer, utvikling i rentenivå, samt utvikling i valutakurser. Forretningsmessig virksomhet innebærer en avveining mellom forventet avkastning og risiko. Det er derfor ikke et mål for konsernet å minimere den samlede risiko konsernet påtar seg. Konsernet er imidlertid opptatt av en bevisst risikostyring og har etablert rutiner for håndtering av de risikotyper konsernet er eksponert for, for å sikre at den samlede risiko konsernet påtar seg står i forhold til konsernets risikobærende evne. Sentralt i denne sammenheng er at morselskapet RASMUSSENGRUPPEN AS ikke har noen lånegjeld. Ved kjøp av utenlandske aksjer i valuta vurderes som fast prosedyre om postene skal valutasikres - og vanligvis gjøres dette. I årsberetningen for AVANTOR AS og for POLYPROPERTY AS (under avvikling) er det nærmere redegjort for risiki knyttet til byggevirksomhet ved eiendomsutvikling, så som rivnings- og gravearbeider, håndtering av eventuelle forurensede masser, samt større terrengarbeider. Samlet sett påvirker dette miljøet rundt byggeplassene i byggeperioden. Påvirkninger som støy, støv og store transportmengder håndteres ved hjelp av tidsstyring, renhold og dels egne anleggsveier. Videre er nødvendige rutiner, instrukser og fullmakter etablert til støtte for HMS-arbeidet. Avantor-konsernet er miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 og det er i den forbindelse etablert konkrete ENØK-tiltak og andre miljøtiltak knyttet til et utvalg av Avantor-konsernets bygg. Eiendomsvirksomheten er eksponert for kommersiell risiko (markedsrisiko og utleierisiko), prosjektrisiko, finansiell risiko, reguleringsrisiko og ulykkesrisiko, og det er etablert rutiner for håndtering av dette. Det vesentlige av Avantor-konsernets lånegjeld er rentesikret. Generelt for RASMUSSENGRUPPEN-konsernet legges det vekt på at alle offentlige miljøkrav etterleves. ANSATTE Det var ved årsskiftet ansatt 3 menn i RASMUSSENGRUPPEN AS, tilsvarende 3 årsverk. Ved rekruttering til nye stillinger søkes hensyntatt at det finnes både kvalifiserte kvinner og menn som aktuelle kandidater. Selskapet kjøper diverse administrative tjenester fra POLYSERVICES AS. I RASMUSSENGRUPPEN-konsernet var det 57 ansatte, tilsvarende 56,8 årsverk. Av de ansatte i konsernet er 18 kvinner og 39 menn. De lønnsmessige forskjeller som eksisterer er basert på ansvar,

6 kompetanse, grundighet og arbeidsinnsats. HELSE, MILJØ, SIKKERHET M.M. Det har i 2014 kun vært registrert helt ubetydelig sykefravær i RASMUSSENGRUPPEN AS. Sykefraværet i konsernet for 2014 var 2,1%. Datterselskapet AVANTOR AS (med datterselskap) er en Inkluderende Arbeidsliv bedrift. I 2014 hadde konsernet ingen yrkesskadetilfeller med fraværsdager. Arbeidsmiljøet i konsernet anses som godt, noe som for Avantor-konsernets del er bekreftet gjennom arbeidsmiljøundersøkelser. Miljøet er preget av motiverte medarbeidere som yter en meget god innsats. Det har for øvrig ikke blitt iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Selskapets egen virksomhet medfører ikke påvirkning på det ytre miljø. For RASMUSSENGRUPPEN AS sine datterselskap vises til det enkelte selskaps årsberetning. Det har ikke blitt iverksatt særskilte forsknings- og utviklingsaktiviteter. Selskapets styre og ledelse er seg sitt samfunnsansvar bevisst, men det er ikke utarbeidet særskilte retningslinjer, prinsipper, prosedyrer eller standarder for dette. FORSLAG TIL ANVENDELSE AV OVERSKUDD M.M. Årsresultatet for RASMUSSENGRUPPEN AS utgjør.. kr Det foreslås Overført fra annen egenkapital.. kr Tilbakeførsel fra overkurs kr TIL DISPOSISJON... kr som foreslås utbetalt som utbytte til aksjeeierne fra overkurs. RASMUSSENGRUPPEN-konsernet viser et årsresultat på kr På grunn av den tyngende skatten på formue for RASMUSSENGRUPPEN AS sine aksjeeiere, ble det på selskapets ordinære generalforsamling den 28. mai 2014 vedtatt en ytterligere nedsetting av selskapets aksjekapital ved at aksjenes pålydende ble redusert fra kr. 15,08 til kr. 11,50 pr. aksje. Av nedsettingsbeløpet ble kr anvendt til utbetaling til aksjeeierne i 2014 mens kr ble avsatt som overkurs under innskutt egenkapital. Av dette beløp foreslås utbetalt til aksjeeierne som utbytte i 2015 kr (se ovenfor). Selskapets egenkapital pr er kr Konsernets egenkapital pr er kr

7 RASMUSSENGRUPPEN AS Konsernresultatregnskap for Note kroner kroner DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Leieinntekter faste eiendommer Gevinst ved salg faste eiendommer Aksjeutbytte fra Dampskibsselskabet NORDEN A/S Aksjeutbytter øvrige omløpsaksjer Øvrige driftsinntekter Resultat salg verdipapirer Verdiregulering aksjer i Dampskibsselskabet NORDEN A/S Verdiregulering aksjer i Arctic Securities AS Verdiregulering øvrige verdipapirer Tilbakeføring vedr. tidligere nedskrivning skipsandel Lønnskostnader o.l. (inkl. sosiale kostnader) Øvrige driftskostnader (inkl. revisjonsgodtgjørelse) Ordinære avskrivninger Nedskrivning fast eiendom DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Valutakursgevinst Rente- og andre finanskostnader NETTO FINANSINNTEKTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT

8 RASMUSSENGRUPPEN AS Konsernbalanse pr. 31. desember Note kroner kroner EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Andel skipseiende deltakerliknet selskap Faste eiendommer (inkl. tomter), anlegg under utførelse m.v Øvrige driftsmidler Finansielle driftsmidler Aksjer i tilknyttede selskap Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kortsiktige fordringer Investeringer Aksjer i Dampskibsselskabet NORDEN A/S Øvrige omløpsaksjer m.v Rentefond Bankinnskudd o.l. Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer à kr. 11,50) Overkurs Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum egenkapital Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til aksjeeiere/tidligere aksjeeiere i RASMUSSENGRUPPEN AS Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt til utbetaling som utbytte til aksjeeierne fra overkurs Øvrig kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD De etterfølgende noter inngår som en del av regnskapet. Kristiansand, 15. mai 2015 EINAR RASMUSSEN (styrets leder) DAG RASMUSSEN (styremedlem og daglig leder) STEIN VIDAR HÅLAND

9 Noter til konsernregnskapet for 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Fra og med 2014 er konsernets aktivitet innen finansielle investeringer inkludert i driftsresultatet og tallene for 2013 er omarbeidet tilsvarende. Ettersom RASMUSSENGRUPPEN AS har solgt og pr. 27. februar 2015 overdradd sine aksjer i det tilknyttede selskapet Arctic Securities AS har det dessuten vært hensiktsmessig å ikke bruttoføre resultattall for dette selskapet i 2014, og tilsvarende er også tallene for 2013 omarbeidet. Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler, herunder finansielle driftsmidler, til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler inklusive fordringer med forfall senere enn et år frem. Fordringer som skal innbetales innen et år og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Annen gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler er vurdert til opprinnelig anskaffelseskost med tillegg av eventuelle aktiverte investeringer/overkurs samt aktiverte byggelånsrenter og med fradrag for akkumulerte avskrivninger. Omregningsprinsipper Inntekter, kostnader, investeringer og salg i utenlandsk valuta bokføres til dagskurs. Pengeposter og verdipapir i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Konsolideringsprinsipper Regnskapsposter i datterselskap konsolideres fullt ut. Aksjer i tilknyttede selskap vurderes etter egenkapitalmetoden. I resultatregnskapet er andel av tilknyttede selskap (med unntak av Arctic Securities AS - se ovenfor) fordelt på de enkelte poster. Kostpris for aksjer i datterselskap er eliminert etter oppkjøpsmetoden - og over/underpris i forhold til bokførte verdier er allokert til de eiendeler hvor over/underpris er identifisert. Netto merverdi avskrives over antatt økonomisk levetid. Konserninterne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap. Investeringer/Omløpsaksjer m.v. Ved realisasjon av verdipapir er fifo-prinsippet benyttet. Ved årsskiftet er børsnoterte verdipapir bokført til markedsverdi. Ikkebørsnoterte verdipapir er oppført til det laveste av kostpris og antatt virkelig verdi. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. POLYSHIPPING AS (under avvikling) sin virksomhet har tidligere vært tilpasset rederibeskatningsreglene, men dette selskapet har fra og med 2014 trådt ut av rederiskatteordningen slik at også dette selskapet for 2014 skattlegges under det ordinære skatteregime. Note 1. Andel shippingselskap Aksjer i Dampskibsselskabet NORDEN A/S RASMUSSENGRUPPEN AS eier aksjer (tilsvarende ca. 11,5% av aksjekapitalen) i Dampskibsselskabet NORDEN A/S ("Norden") som selskapet kjøpte til markedskurs i august 2013 fra POLYSHIPPING AS. Aksjene er vurdert til markedskurs pr Konsernets anskaffelseskost for aksjene er kr Aksjonæravtalen mellom RASMUSSENGRUPPEN AS og A/S Motortramp (Nordens 2 største aksjonærer) som pålegger partene gjensidige restriksjoner ved salg av aksjer i Norden er oppsagt med virkning fra 13. oktober Andel i skipseiende deltakerliknet selskap (eid gjennom POLYSHIPPING AS) 10% andel Partankers VI IS Balanseført verdi pr kr Nedskrivning " Innbetalt kapital " Tilbakebetalt kapital i " Tilbakebetalt kapital i " Forventet tilbakebetaling kapital i " Tilbakeføring vedr. tidligere nedskrivning... " Balanseført verdi pr kr. 0 Partankers VI IS ble endelig avviklet 17. desember 2014.

10 Note 2. Aksjer i tilknyttede selskap Resultatandel Eierandel Arctic Securities AS... 22,9 % kr. Kostpris kr kr. Balanseført verdi Arctic Asset Management AS *) % kr kr kr kr kr *) morselskap til Arctic Fund Management AS RASMUSSENGRUPPEN AS har i 2014 mottatt kr i utbytte fra Arctic Securities AS og kr i utbytte fra Arctic Asset Management AS. Aksjene i Arctic Securities AS ble solgt og pr. 27. februar 2015 overdradd til ny eier. Eierandelen i B2Holding AS har i løpet av 2014 blitt redusert til 19,9% slik at B2Holding AS ikke lenger er et tilknyttet selskap. Note 3. Verdipapir For enkeltselskap som RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap har omløpsaksjer i, har følgende en markedsverdi pr utover kr : Balanseført verdi Selskapets navn Antall aksjer (markedsverdi) Norsk Hydro ASA kr Deutsche Bank AG (Tyskland) kr B2Holding AS kr DHT Holdings, Inc. (Marshalløyene) kr Deutsche Lufthansa AG (Tyskland) kr Airbus Group (Nederland) kr International Business Machines Corporation (IBM) (USA) kr Bortsett fra at RASMUSSENGRUPPEN AS har en eierandel i i B2Holding AS på 19,9%, i TTS Marine ASA på 13,29% og i Torvbygget AS på 12,5% utgjør eierandelene i de enkelte selskap mindre enn 10%. RASMUSSENGRUPPEN AS har dessuten midler plassert i ulike aksjefond registrert i Irland og forvaltet gjennom det tilknyttede selskapet Arctic Fund Management AS. Urealisert verdistigning fra til er inntektsført i Aksjefondene er oppført til markedskurs pr med kr RASMUSSENGRUPPEN AS har med oppstart plassert midler i rentefond gjennom det tilknyttede selskapet Arctic Fund Management AS. I 2014 har RASMUSSENGRUPPEN AS solgt seg ut av rentefond og tilhørende gevinst er inntektsført. Note 4. Lønnskostnader samt revisjonsgodtgjørelse Lønninger *) samt styrehonorar... kr kr Tilbakeført/Opptjent bonus for ledende ansatte i RASMUSSENGRUPPEN AS og POLYSERVICES AS... " " Arbeidsgiveravgift... " " Pensjonskostnader... " " Innleid personell... " " Andre ytelser... " " kr kr *) inkl. bonuser bortsett fra bonuser til ledende ansatte i RASMUSSENGRUPPEN AS og POLYSERVICES AS Kostnadsført revisjonsgodtgjørelse i konsernet (inkl. datterselskap) for 2014 utgjør:... kr I tillegg betales det til revisor for diverse konsulenttjenester etter regning.

11 Note 5. Faste eiendommer (inkl. tomter), anlegg under utførelse m.v. Anskaffelseskost - Bokført verdi Anskaffelseskost pr kr Tilgang... " Avgang (relatert til anskaffelseskost)... " Anskaffelseskost pr kr Akkumulerte av-/nedskrivninger... " Balanseført verdi pr kr Årets ordinære avskrivninger faste eiendommer... kr Årets nedskrivning fast eiendom... kr Årets ordinære avskrivninger øvrige driftsmidler... kr Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Bygningsmassen avskrives med 1 til 2% av kostpris. Tekniske installasjoner anskaffet fra og med 2009 avskrives med 6,7%. Øvrige driftsmidler avskrives med 20 til 30%. Tomter avskrives ikke. I årets ordinære avskrivninger inngår avskrivninger relatert til tilknyttede selskap med kr Note 6. Skattekostnad - utsatt skatt Vedr. utsatt skatt for RASMUSSENGRUPPEN AS m/datterselskap: Beregningsgrunnlag... kr kr % beregnet utsatt skatt... kr kr Skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt for regnskapsåret... kr kr Korrigering av tidligere års betalbare skatt... " " Kildeskatt utenlandske aksjer innenfor fritaksmetoden... " " Resultatmessig endring utsatt skatt... " " Endring utsatt skatt vedr. kjøp/salg datterselskap AVANTOR AS... " 0 " Skattekostnad for RASMUSSENGRUPPEN AS m/datterselskap... kr kr Andel skattekostnad tilknyttede selskap... " " Skattekostnad... kr kr Note 7. Egenkapital Egenkapital pr kr Årets resultat... kr Tilbakebetaling av aksjekapital... kr Avsatt utbetaling som utbytte til aksjeeierne fra overkurs... kr Egenkapital pr kr Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner pr Avantor-konsernet... kr kr Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Avantor-konsernet... kr kr AVANTOR AS har inngått 3 låneavtaler; den første ble inngått 2. januar 2006 for en periode på 10 år og består av et lån på kr. 300 millioner og en trekkfasilitet på kr. 987 millioner. Det skal ikke betales avdrag. Pr er det utover lånet på kr. 300 millioner trukket kr. 960 millioner av trekkfasisiteten. De to andre låneavtalene gjelder trekkfasiliteter på henholdsvis kr. 500 millioner og kr. 395 millioner der det er trukket tilsammen kr. 500 millioner. Det skal ikke betales avdrag. Lånene forfaller henholdsvis i januar 2016, januar 2016 og august Note 9. Det er pr ingen garantiforpliktelser eller forpliktelser det er stilt pant for med unntak for AVANTOR AS' garantiforpliktelser overfor enkelte av sine datterselskap og pantsettelse av AVANTOR AS' datterselskaps eiendom(mer) og/eller aksjer i enkelte datterselskap til AVANTOR AS.

12 Konsernkontantstrømoppstilling for 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS*): KONTANTSTRØMMER FRA KONSERNETS AKTIVITETER kroner kroner Resultat før skattekostnad Gevinst salg faste eiendommer Ordinære avskrivninger Nedskrivning fast eiendom Kontantstrømjustering vedr. verdipapirer Kontantstrømjustering vedr. tilknyttede selskap Betalt skatt for foregående år Endring kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld NETTO KONTANTSTRØM FRA KONSERNETS AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Netto vedr. investering aksjer i tilknyttede selskap Investeringer i faste eiendommer Investeringer i øvrige varige driftsmidler (netto) Salg faste eiendommer (salgssummer) Netto salg/investeringer i omløpsaksjer m.v NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Tilbakebetaling aksjekapital Nedbetaling lån fra aksjeeiere Nedbetaling langsiktig gjeld NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto endring likvider gjennom året Bankinnskudd pr BANKINNSKUDD PR *) Ettersom RASMUSSENGRUPPEN AS har solgt og pr. 27. februar 2015 overdradd sine aksjer i det tilknyttede selskapet Arctic Securities AS, har det vært hensiktsmessig å ikke bruttoføre tall for dette selskapet i 2014, og tilsvarende er også tallene for 2013 omarbeidet.

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS er morselskap i konsernet RASMUSSENGRUPPEN. Oversikt over selskapsstrukturen pr. 31.12.2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap fremgår

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer