- for stjerner i vekst -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- for stjerner i vekst -"

Transkript

1 - for stjerner i vekst - Oppdatert informasjon frå barnehage, SFO og skule, finn du også på heimesida til oppvekstsenteret: www. minskole.no/strandvik

2 Innhald: 1. Visjon og verdigrunnlag 2. Utviklingsmål og tiltak 3. Aktivitets og handlingsplan for barnehage og skule 4. Årshjul for samarbeid barnehage og skule 5. Barnehagen: Arbeidet med omsorg, oppseding, leik og læring Bemanning Dokumentasjon og vurdering I oppvekstsenteret legg vi stor vekt på å ha god dialog internt og med føresette. Dette skjer gjennom daglege samtalar/kontakt, utviklings- og foreldresamtalar, foreldremøte, klasseforeldremøte, og samarbeidet i rådsorgana FAU (Foreldrerådet sitt arbeidsutval) og SU (Samarbeidsutvalet) Årsplanen er drøfta og godkjent på møte Samarbeidsutvalet april 2014 Årsplanen skal evaluerast av alle partar innan februar 2015 Tone Vik Sverre Vindenes Solveig Vindenes Heidi Baldersheim SU-leiar Tillitsvalt Styrar Rektor

3 1. Visjonen og verdigrunnlag Visjonen vår og Fusa kommune sitt verdigrunnlag skal prega kvardagen for elevar og tilsette. Borna skal bli møtt av tydelege og omsorgsfulle vaksne som set læring, trivsel og danning i fokus. Visjonen vår SMIL - for stjerner i vekst er grunnleggjande i arbeidet : SMIL = Saman - Mot og Meistring Inspirasjon - Latter. Leik og læring Fusa kommune sine verdiar Respekt Dette gjer vi: Vi har og tar ansvar for å skapa eit godt miljø i oppvekstsenteret Omsorg Vi viser omsorg og er proaktive Mot Vi opnar dørar! Samarbeid Vi støttar kvarandre og gjer kvarandre gode Løysingsorientert Vi løyser utfordringane saman Engasjert Vi inspirerer og blir inspirert Godt humør Vi ler med kvarandre Handlingsreglane som er utarbeidd i tilknyting til verdisettet for Fusa kommune, skal vi arbeida for å følgja.

4 2. Utviklingsmål og tiltak Årsplanen for Strandvik oppvekstsenter tek utgangspunkt i Vedtekne planmål for økonomiplanperioden pedagogiske tenester (budsjett 2014),føringar i Oppvekstplan for Fusa kommune samt Strandvik oppvekstsenter sin visjon, satsingsområde, sosiale plan og plan for vurdering. Barnehage UTVIKLINGSMÅL : Barnehagane i Fusa skal leggja til rette for at barna skal oppleva trivsel, glede og vennskap. 1. Barnehagane skal bruka den sosiale læreplanen og laga felles handlingsplan for handtering av mobbesaker. 2. I barnehagane skal barna møta leik, glede og humor. 3. Barna skal utvikla sosial kompetanse i barnehagane. 4. Barna i barnehagane skal få erfaring med alle fagområda i Rammeplanen. UTVIKLINGSMÅL : Vi brukar planen aktivt i samværet med barna og deler erfaringar/drøftar på personalmøte Vi brukar glede og humor i samværet med barna og legg til rette for god, skjerma og inkluderande leik. Barn og vaksne er i aktiv kontakt med kvarandre heile dagen, der vi erfarer korleis vi vil ha det i lag. Fagområda i rammeplan skal danna grunnlaget for alle aktivitetane som skjer i barnehagen. Barnehagane i Fusa skal leggja til rette for at kvart enkelt barn får oppfølging og individuell tilrettelegging. 1. Barnehagane følgjer systematisk opp resultata etter kartleggingar. 2. I barnehagane blir barna sett, høyrt og verdsett utifrå sine eigne føresetnader, og dei opplever meistring. 3. I barnehagane får kvart barn eit tilrettelagt tilbod i samråd med foreldra. UTVIKLINGSMÅL : Vi arbeider spesielt med dei områda som kartleggingane viser barna treng ekstra fokus på. Vi møter kvart barn der det er og legg utfordringane og rosen deretter. Kva barna treng/kan trena på blir avtalt med foreldra, ved daglege treff og på foreldresamtalar. Barnehagane i Fusa skal ivareta barna sin rett til medverknad i barnehage-kvardagen. 1. Barna opplever at dei har reell medverknad i barnehagen. 2. Barnehagane har system for barna sin medverknad og legg til rette for gode relasjonar. 3. Personalet har nødvendig kompetanse til å ivareta barna sin medverknad Dei vaksne lyttar til barna, tek verbale og fysiske ytringar på alvor. Gode relasjonar vert bygd frå barna startar i barnehagen og skal gjera at barna opplever seg sett og lytta til. Gjennom faglig litteratur og gode faglige diskusjonar i personalet gjer vi oss i stand til å ivareta barn sin medverknad

5 UTVIKLINGSMÅL : Barnehagane i Fusa skal gje optimal språkstimulering ut frå det enkelte barn sin ståstad. 1. Årsplanane for barnehagane skal innehalda strategiar for arbeid med språkstimulering. 2. Barna utviklar språk og kommunikasjonsevne i vid forstand. 3. Personalet er bevisst si rolle i forhold til stimulering av barna si språkutvikling. 4. Barnehagane i Fusa legg til rette for at framandspråklege barn blir inkludert i leik og samspel og får språkstimulering. Vi har utarbeidd språkstimuleringsstrategiar som står i årsplanen. (sjå s. Gjennom motiverande aktivitetar og med deltakande vaksne utviklar barna språk og god kommunikasjonsevne. Personalet er pålogga heile barnehagedagen. Faglig litteratur og gode faglige diskusjonar på personalmøta er viktig. Framandspråklege barn får ekstra hjelp og støtte, både med tanke på samvær og språkstimulering. UTVIKLINGSMÅL : Barnehagane i Fusa skal leggja til rette for at barna vert stimulerte til å vera nysgjerrige, og får erfaring med ulike teknikkar og grunnleggjande matematisk forståing. 1. Barna opplever gleda ved utforsking og at det er tid og rom for undring. 2. Barna får tileigna seg grunnleggjande matematiske omgrep utifrå sin ståstad. Vi legg til rette for motiverande aktivitetar, men tar oss også tid til det som berre skjer Dei vaksne skal ikkje ha alle svar, vi let barna undre/filosofere. Vi leikar med mengde, størrelse, form med meir. Brukar oss sjølve og det som er rundt oss. UTVIKLINGSMÅL : Barnehagane i Fusa skal ha system for evaluering for å sikra kvaliteten. 1. Barnehagane har system for interne vurderingar. 2. Barnehagane har gode rutinar for barna sine vurderingar. Barnehagane gjennomfører brukarundersøking annakvart år. Aktivitetar og liknande, blir vurdert/evaluert i etterkant Barna blir spurt og lytta til i etterkant av aktivitetar, og ved andre høve. Barna sine meiningar blir lagt til grunn ved nye planer. Nå ein felles brukarundersøking er klar vil denne bli nytta.

6 Undervisning UTVIKLINGSMÅL : Skulane i Fusa skal ha gode og trygge læringsmiljø og høg trivsel. 1. Alle skulane brukar den sosiale læreplanen og har rutinar for handtering av mobbesaker. 2. Skulane har trygge og tydelege vaksne og set fokus på vaksenrolla minst to gongar i året. Vi drøftar rutinar og gjennomgår tiltak på utviklingstid, haust og vår Vi arbeider aktivt med felles sosiale vekemål for alle elevane Vi har gode system for TL-aktivitetar Vi set klasseleiing på dagsorden 2 g haust og 2 g vår Vi gjennomfører skulevandring Vi hjelper kvarandre og gir råd og rettleiing 3. Skulane legg vekt på å skapa trivsel gjennom ulike tiltak. Vi gjennomfører tiltaka i årshjulet i sosial læreplan Vi gjennomfører fellestiltak i oppvekstsenteret UTVIKLINGSMÅL : Skulane i Fusa skal ha høg fagleg kvalitet i opplæringa. 1. Skulane følgjer systematisk opp resultata etter kartleggingar og nasjonale prøvar. 2. Skulane brukar etter- og vidareutdanning som verkemiddel. Vi fyller ut skjema og lagar oppsummering som vert gått gjennom med føresette Vi drøftar resultat på utviklingstid og bestemmer tiltak for å skapa ei god utvikling for elevane vidare Vi drøftar kurs og etterutdanningstilbod og gir dei tilsette muligheit til å delta 3. Skulane rekrutterer pedagogar og fagarbeidarar som stettar kompetansekrava i statlege føringar. Vi følgjer opp ved nytilsetjingar UTVIKLINGSMÅL : Skulane i Fusa skal tilpassa opplæringa slik at den enkelte opplever meistring og utvikling. 1. Den enkelte elev får rettleiing i forhold til eiga fagleg og sosial utvikling. Vi gjennomfører tiltak i tråd med Plan for vurdering Vi har gode system og rutinar for SMIL-timen 2. Skulane identifiserer barn sine behov for tilrettelegging og utfordringar og set i verk tiltak. 3. Tidleg innsats er eit gjeldande prinsipp for skulane. Vi gjennomfører kartleggingar og følgjer opp resultata med tiltak Vi utviklar læringsøkter for enkeltelevar/grupper på meistringsrommet Vi har tett dialog med føresette. Vi drøftar bruk av ressursane og legg til rette for best mogeleg gruppedeling frå hausten 2014 Vi har fokus både på den første og andre på lese - og skriveopplæringa

7 UTVIKLINGSMÅL : Skulane i Fusa skal skapa heilskap og identitet gjennom tverrfagleg samhandling. 1.Skulane sikrar eit systematisk samarbeid med PPT gjennom aktiv bruk av Årshjul for systemarbeid og samhandlingsrutinar. 2.Skulane samarbeider med PPT gjennom effektiviseringsnettverket for å betra tilpassa opplæring, og redusera vedtak om spes.underv. i Fusa kommune med 5 % i Vi følgjer opp og arbeider aktivt med årshjulet Spesialpedagogisk koordinator er ein viktig pådrivar i arbeidet Alle i personalet får nødvendig informasjon Vi følgjer opp dei mål og tiltak som vert bestemt i arbeidet i Effektiviseringsnettverket 3.Nore Fusa skule og Eikelandsosen skule har fått oppgradert og digitalisert skulebibliotek i tråd med Plan for bibliotektenestene i Fusa. 4.Fusa u.skule samarbeider med Fusa vid. skule om det 13. årige skuleløpet. Vi arbeider inn gode rutinar for bruk av det digitaliserte biblioteket vårt UTVIKLINGSMÅL : Skulane i Fusa skal ta vare på framandspråklege tilflyttarar og inkludera dei. 1. Skulane inkluderer barn i leik, samspel og språkstimulerande grupper. 2. Skular som får framandspråklege barn, får ressursar frå ein sentral pott til å starta norskopplæring straks. Elevar får norskopplæring etter 2.8 til dei kan følgja ordinær opplæring. 3.Vaksne med rett og plikt til opplæring og andre vaksne som flyttar til Fusa, får opplæring i norsk gjennom vaksenopplæringa ved Fusa ungdomsskule. UTVIKLINGSMÅL : Vi har rutinar for å ønskja dei nye elevane velkomne Vi inkluderer elevane i leik og sosiale aktivitetar Vi tilrettelegg for språkgruppe Vi får på plass tolk/morsmålslærar når forholda krev dette Vi har ein plan for kva materiell vi brukar i norskopplæringa Vi har gode rutinar for arbeidet med nye, framandspråklege elevar Skulane i Fusa skal fremja fysisk aktivitet og stimulera til kulturell kreativitet og mangfald. 1.Skule og kulturskule har ein plan for samarbeid som omfattar alle skulane etter tur. Har eit kulturskulearrangement i løpet av året 2.Skulane har gode ordningar for bruk av det fysiske miljøet og stimulerer til fysisk aktivitet. 3.Skulane legg til rette for kunst, musikk, dans og drama gjennom året, og inviterer til to kulturelle aktivitetar i løpet av året. Vi brukar det flotte utemiljøet vårt aktivt både i friminutt og undervisning Vi har gode planar for: FYSAK, TL-friminutt, Aktiv SFO Vidarefører skulekor og tilrettelegg for dans/musikk i grupper Inviterer til minst tre kafear i løpet av året Inviterer til Strandvik sine talent

8 3.Aktivitets og Tiltaksplan for barnehage og skule 2014 Aktivitets/tiltaksplan VÅREN 2014 NÅR SKULEN BARNEHAGEN FELLES JANUAR Oppstart Planleggingsdag 2.januar Elevrådsmøte Repetisjon av reglar/rutinar Skulekameratane torsdagar kl 10 Lesekompis fredagar kl FEBRUAR MARS Leikekurs TL Matematikkens dag fokus på læringsmål, skulekameratane med Karneval Prøysenkafe Elevrådsmøte Bokbåtbesøk Elevrådsmøte Skøytedag i Bergenshallen Elevsamatalar/utviklingssamtalar Klassemiljøtiltak Karneval Besøk på bokbåten Barnehagedagen Skulekameratane Lesekompis Skulekameratane Lesekomis APRIL DKS Wolfgaaang. DKS: Svarte Mathilda Symjing 1-4 Elevrådsmøte MAI Symjing 1-4 Tinestafett Fusanisto 5.kl til Vinnesholmen, 6.kl til Engjavik Maritime dagar Elevrådsmøte Kartleggingsprøvar 1.-3.kl Strandvik sine talent JUNI Aktivitetsdag på Vinnes for skulane på Fusahalvøya Prøvedag for 7. kl på ungdomsskulen Førskuledag Planleggingsdag tilsette Påskevandring i kyrkja Fjellerobringar Sykkeldagar Foreldresamtalar Fjellerobringar Sykkeldag/sykkelkort Sykkeldagar Fjellerobringar Skulekameratane Påskefrukost Den kulturelle skulesekken Øving til 17.mai felles Uteskule der skulekameratane er med Overføringssamtale barnehage/skule Unicef-runden Sommarfest for oppvekstsenteret 8

9 Aktivitets/tiltaksplan HAUSTEN 2014 blir klar august 2014 NÅR SKULEN BARNEHAGEN FELLES August September Oktober Skulekameratane Lesekompis November Skulekameratane Lesekompis Lanternefest Desember Lystenning og nissemarsj Luciamarkering 9

10 4. ÅRSHJUL STRANDVIK OPPVEKSTSENTER PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKULE - MÅNAD TILTAK ANSVAR Januar o Felles planleggingsdag Rektor/styrar Februar o Skulekameratane 1 time kvar veke (5- åringane har aktivitet saman med 1.kl ) o Matematikkens dag for alle Mars o Felles personalmøte - tema o Lesekompis 6.kl og 4/5-års-gruppa o Skulekameratane 1 time kvar veke (5- åringane har aktivitet saman med 1.kl) April o Lesekompis 6.kl og 4/5-års-gruppa o Skulekameratane 1 time kvar veke (5- åringane har aktivitet saman med 1.kl) o Påskefrukost for alle i oppvekstsenteret Mai o Øving til 17.mai o 5-årsgruppa med på uteskule med 1.-2.kl o Overføringsmøte nye 1.klassingar + informasjonsmøte for foreldrgruppa Juni o 5-årsgruppa med på uteskule med 1.-2.kl o Unicefrunden o Felles sommaravslutning for alle i oppvekstsenteret o Førskuledagar August o Felles planleggingsdag o Sosialt treff for personalet Fagleiar/kontaktlærar Samla personale Adm.gruppe Fagleiar/kontaktlærar Fagleiar/kontaktlærar Fagleiar/kontaktlærar Fagleiar/kontaktlærar Alle Alle Uteskulelærar /fagleiar Einingsleiar Fagleiar/kontaktlærar Alle Rektor/styrar Sosialkomiteen September o Felles foreldremøte og val av FAU FAU/rektor/styrar o Informasjon til foreldra om overgang Rektor / styrar barnehage/skule Oktober o Felles personalmøte - tema Rektor/styrar November o Kunst, kultur og kreativitetsdag for alle i oppvekstsenteret eller annan fagdag/opplevingsdag Desember o Nissemarsj, grautkos, tenning av julegran for alle o Luciamarkering, barnehagen og 1.-2.kl o Sosialt treff for personalet Alle Alle Kontaktlærar/fagleiar Sosialkomiteen 10 o Utgangspunkt for arbeidet: Felles visjon, Prosessmål i barnehage kompetansemål i K06, Permen: Førebuande lese og skriveopplæring. o FAU: Felles temakveldar for foreldra i oppvekstsenteret gjennom året + DUGNAD o Personalmøte prega av forventningsavklaringar, erfaringsdeling,kompetanseutvikling og felles planlegging o Oppvekstsenteret brukar eige skjema for overføringssamtalar og registreringsskjema o Felles bruk av uteområdet og gymnastikksal o Når skulen får besøk av DKS/Rikskonsertane, vert barnehagen invitert med når opplegget høver til det

11 5. Barnehagen: Arbeidet med omsorg, oppseding, leik, læring og barns medverknad skal synleggjerast i årsplanen. I. Omsorg og oppseding. Barna treng tydelege og trygge vaksne. Verdigrunnlaget vårt seier konkret noko om korleis vi vil møta det einskilde barn og vaksne. Det daglege arbeidet skal vera prega av omsorg. Barna skal bli møtt med respekt og anerkjenning, ros og oppmuntring. Barna skal oppleva meistring. Barna får øving i det å ta omsyn til andre, får hjelp til konfliktløysing og har fokus på vennskap. II. Leik Leik er den viktigaste uttrykksforma til barna og er ein viktig del av kvardagen. Her kan dei gje uttrykk for sin naturlege spontanitet, fantasi, forskar- og skapartrong. Barna utviklar evna til sosial samhandling. Dei lærer om samarbeid, venta på tur og får kunnskap om reglar og øving i roller. III. Læring Barna lærer heile tida, både gjennom planlagde og ikkje planlagde situasjonar. Det er viktig å møta borna med interesse og entusiasme og støtta dei i undringa. Dei vaksne er viktige rollemodellar. I barnehagen føregår det uformell læring i dei mange kvardagsaktivitetane. Når dei vaksne er medvitne i å bruka desse situasjonane, blir også dei ulike fagområda naturleg omhandla. Barna lærer blant anna samhandling, omgrep innan ulike tema og sosiale spelereglar. Det ligg også ein unik sjanse til språktrening i dei mange kvardagssituasjonane. All kroppsleg aktivitet fremjar barnet si eg-læring. Formell læring føregår i samlingsstund og ulike grupper. Her vert det sett ekstra fokus på tema, språk, rim og regler, mengder og former, - mange ulike metodar vert brukt. Sosial kompetanse vert arbeidd med i dei mange aktivitetane, på turar, i leik og gjennom systematisk bruk av Det er mitt val. IV. Barns medverknad V. Barn har i følgje Barnehagelova 3, rett til medverknad. Dei har rett til å gje uttrykk for sitt syn og blir tekne med i planlegging og vurdering. Dei vaksne tek omsyn til modning og alder. Barna får blant anna fridom i val av aktivitetar. Dei blir lytta til både gjennom det dei seier og gjennom kroppsspråk. Barna sine interesser skal prega innhaldet i barnehagen. 11

12 Fagområda i barnehagen er synleggjort gjennom månadsplan og aktivitetar i kvardagen. Ulike aktivitetar inngår ofte i fleire fagområde. Det vil vera progresjon i arbeidet med fagområda. Dei sju fagområda er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antal, rom og form Barneguppene fekk nye navn ved innflytting i ny barnehage: Gruppene i barnehagen er sett saman slik: Ministjerner 1 år Skogstjerner 3 år Stjerneskudd -5 år Småstjerner 2 år Sjøstjerner 4 år Vi har to baser som vi kaller Småstjerno og Storstjerno. Til daglig viser det seg i praksis at det er desse to namna som vert mest brukt. Dette året har vi ingen barn i Sjøstjernegruppa. Bemanning pr : Styrar/pedagogisk leiar: 100 % Pedagogisk leiar/fagarbeidar: 100% Fagarbeidar/assistent: 240% Bemanninga kan bli justert etter opptak mars

13 Plan for språkstimulering i Strandvik Oppvekstsenter, avd barnehage redigert mars 2014 Samling Aktivitet 1-3 år 3-6 år Av og påkledning Bleieskift 1-3år Måltid Leikegrupper Klubbar Andre verkemiddel Bravo Regler/vers/sangar Rytme/klappe bruke kroppen Begrepstrening Visualisere forteljingar og eventyr Gode samtaler sette namn på klede og kroppsdelar Fingerregler Gode samtalar Song Regler Fingerregler, Tåregler, kroppsleikar Gode samtalar Sette namn på mat og servise Fortelje eventyr Begrepstrening Gode samtaler Leike saman med kvarandre Bravo Fysisk trening/ bruka alle sanser. Bruke mykje bøker Eventyr/høgtlesing konsentrera seg, hugse og gjenfortelje. Rim og regler, gjerne med bevegelsar Kunne en del regler Klappe stavingar - rytme Kjenne igjen sitt eige og etter kvart andre sitt namn skriftlig. Begrepstrening Riming høyre kva som rimar leike med språket Sette namn på klede og kroppsdelar bruke språket aktivt. Gode samtalar Samtale lytte til kvarandre Ordleikar Sette namn på mat/servise/alt rundt oss bruke språket aktivt. Legge til rette for spill samtale/turtaking Gode rolleleiksituasjonar små grupper gode samtaler Lytteleiker lydlotto, kva for lyd er dette Leike med bokstaver/tal/lyder Mønster/sortering Ordleikar Mitt skip er lasta med, Kva tenker eg på, kven skal ut.. Første lyd i ord Samansette ord Skriva namnet sitt Bravo Fysisk trening bruke alle sanser Ikt Salaby, Google earth Bruke mykje bøker 13

14 Dokumentasjon og foreldresamarbeid: Kva Korleis Kvifor Oppbevaring/arkivering Dagleg kontakt Velkomst og avskjed Samtale med foreldre når barnet kjem og når barnet blir henta. For at barn og foreldre skal vite at barnet blir sett og ivaretatt. For god informasjonsflyt ved dagens begynnelse og slutt. Viktige beskjeder skrives i barnehagen sin dagbok. Foreldre- samtale To foreldresamtalar årleg, hyppigare etter ønske/ved behov Kommunikasjon mellom foreldre og barnehage for å fokusera på barnet si utvikling og gje eit godt barnehagetilbod. Oppbevarast i barnehagen Foreldre- Møte Foreldre blir invitert til møte 1-2 gonger i året. Haustmøte vert lagt i tilknyting til fellesmøte for oppvekstsenteret Informasjon om barnehagen og barnehagetilbodet. Henta inn foreldra sine ønsker/tanker for barnehageåret. Styrke samarbeidet mellom barnehage og føresette Referat sendt til alle heimane og/eller lagt på heimesida Arkivert i barnehagen Bilete Personalet tek bilete av turar, aktivitetar.. Vert vist på digital ramme i gangen, noko vert lagt på heimesida Dokumentera aktivitet. Visualisera og skapa rom for samtale gjennom dagen Grunnlag for samtale mellom barn-barn, vaksne-barn, foreldre - barn Blir arkivert i barnehagen. Blir brukt i permane som borna får med heim. Månadsplan Viser aktivitetane til kvar enkelt aldersgruppe kvar månad. Skapa god oversikt for barn, foreldre og personale og gje grunnlag for førebuing av dagen Vert delt ut til alle føresette og hengt synleg i barnehagen. Leggas ut på heimesida Barna sine permar Teikningar, bilete m.m blir sett inn i rekkefølgje. Barnet styrkar identitetsfølelsen sin og har glede av å bruke permen i løpet av barnehageåra. Permen kan seinare bli eit minne frå barnehagetida. Oppbevart i barnehagen, tilgjengelig for barn og føresette Barna får permen heim siste dag /på sommarfesten 14

15 Dagsrapport Kort kva som har skjedd i dag På whiteboard, dersom dette kan prioriterast. Informasjon til foreldre, utgangspunkt for samtale mellom foreldre og barn om dagen. Arkiverast i barnehagen Tras Alle med Skjema for observasjon av barna, med tanke på utvikling innan språk, uttale, kommunikasjon og samspel Synleggjera kvar borna står når det gjeld utvikling og fanga opp dei barna som treng ekstra oppfølging/tilrettelegging tidlig hjelp. Blir brukt undervegs i barnehagetida og i samtale med føresette. Blir brukt ved overgang skule -barnehage. Vurderingsarbeidet i barnehagen (Rammeplanen s.50, 4.3): Barnehagens styrer har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på Vurderingsarbeidet i barnehagen (Rammeplanen s.50, 4.3): Barnehagens styrer har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte.. I barnehagen vår, vurderer vi på følgjande måte: Kva tid Kven er med Kva blir evaluert Avdelingsmøte kvar månad Planleggingsdagar, 5 dagar i året Foreldreevaluering, annakvart/tredjekvart år Dagleg kontakt med foreldre eller evt. via foreldrekontaktar Personalet Borna indirekte Personalet Barna er med indirekte Foreldre Foreldre Evaluering av opplegg, aktivitet Konklusjonar i Møtereferat Tema, dagsrytme Årsplan Satsingsområde Ulike emne Barnet si utvikling, trivnad, rutinar Kontinuerleg Borna Barnet si utvikling, trivnad, rutinar Alle med Personalet Barna si utvikling 15

16 16

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER Fotograf: Ragnhild Kvålseth5 år ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN 2015-2016 Barnehagen jobbar ut ifrå barnehagelova og forskrifta Rammeplan for barnehagens innhald

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune Årsplan 2008-2010 Trollongane barnehage Time kommune 1 ...1 Visjon og mål for pedagogisk arbeid...3 Dagleglivet i barnehagen...5 Pedagogisk grunnsyn...5 Fysisk miljø og nærmiljø...5 Organisering i barnehagen...5

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

2. Sjå tiltak under punkt 2.1. 3. Ikkje aktuel

2. Sjå tiltak under punkt 2.1. 3. Ikkje aktuel Barnehage og skule tek i bruk den sosiale læreplanen og utviklar felles rutinar for handtering av mobbesaker. Barnehage og skule har trygge og tydelege vaksne og set fokus på vaksenrolla. Barnehage og

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

Årsplan Søre Fusa oppvekstsenter avdeling barnehagen 2015/2016

Årsplan Søre Fusa oppvekstsenter avdeling barnehagen 2015/2016 Årsplan Søre Fusa oppvekstsenter avdeling barnehagen 2015/2016 1 INNHALDSLISTE: Del 1 : FELLES DEL FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Årsplan S. 3 Visjon + verdigrunnlag S. 4 Mål for barnehagane i Fusa 2015

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn.

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Utviklingsplan Borsheim barnehage 2014 2016 I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Borsheim.barnehage@klepp.kommune.no Heimeside: www.minbarnehage.no/borsheim

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

VÅGE SKULE BESØKSSKULE

VÅGE SKULE BESØKSSKULE VÅGE SKULE BESØKSSKULE Velkommen til Våge skule på Bømlo. Du finn skulen vår ca 2 km sør for Kulleseidkanalen. Skulen ligg godt plassert i naturen, noko som gjer det lett for store og små elevar å vera

Detaljer

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD ********** Barnehagen er eit pedagogisk tilbod for barn under skulealder. Barnehagen er det fyrste frivillige ledd i utdanningsløpet, og bygger si verksemd på:

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring BIGSET BARNEHAGE -omsorg gjennom latter, leik og læring ÅRSPLAN 2015-2016 Bigset barnehage -der latter, leik og læring går hand i hand. «Barna i Hareid skal gjennom sitt møte med vaksne og barn i barnehagen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP Siktemålet

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Skjema for eigenvurdering

Skjema for eigenvurdering Skjema for eigenvurdering arbeidet med språk og språkmiljø i barnehagen I denne delen skal du vurdere påstandar om noverande praksis i barnehagen opp mot slik du meiner det bør vere. Du skal altså ikkje

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 Årsplan Barnehagelova og Rammeplan for barnehagen slår fast at barnehagen er ei pedagogisk verksemd som skal planleggast, dokumenterast og vurderast, og

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel.

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013 BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Vi vil at alle barn skal kunne ta del i eit fellesskap der trygghet og trivsel står i fokus gjennom leik og læring.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Innhald: 1. Visjon 2. Satsingsområde 3. Kompetanseutvikling 4. Oversikt over innhaldet i barnehageåret 2012/2013 5. Avdelingane 6. Vil du vite meir? 7. Samarbeid med

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

HANDBOK GRUPPELEIING

HANDBOK GRUPPELEIING HANDBOK I GRUPPELEIING Forord Denne handboka er eit resultat av eit godt stykke arbeid av heile personalet i Trollongane barnehage. Den viser korleis vi jobbar med gruppeleiing, over for barna, foreldra

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling Deltakarar; Både små og store barn, men tilpassa til ulike aldrar Hovudansvarlege; Sven, Monica, Norun og Sissel Mål; Barna skal bli glad og trivast i naturen forstå samspelet i naturen

Detaljer

NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE

NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: «TRIVSEL, LEK OG GLEDE MED VAKSNE SOM ER TILSTEDE» Velkommen til Nærlandparken barnehage! Litt om barnehagen vår: Barnehagen vår ligger til i eit fantastisk

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016 - En god start på livet Lunde barnehage Lundevegen 159 5690 Lundegrend Kontor: 53431715 Sønnavind Tlf: 974 97 474 Nordavind Tlf: 904 05017 Onarheim barnehage Onarheimsvegen

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN - IUP

INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN - IUP KONFIDENSIELT INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN - IUP FOR BARN I FØRSKULEALDER BRUKARRETTLEIING OS KOMMUNE 1 HEI! Eg heiter: Namn, alder, avdeling i barnehagen, litt om familien om ønskeleg. Når eg er glad, viser

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på: D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på:  D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis Ståstadsanalyse for Innleiing Ståstadsanalysen for kan nyttast av barnehagar og oppvekstsenter som ønskjer å drøfte og vurdere eigen praksis som eit grunnlag for felles forbetringsarbeid. Ståstadsanalysen

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

VELKOMMEN til SELJE barnehage

VELKOMMEN til SELJE barnehage Da er vi godt i gang med nytt barnehageår. Vi står foran et år med mye glede, undring og samspill. Det skal bli en glede å følge barna deres gjennom dette året. Vi er opptatt av hverdagsglede, av de gylne

Detaljer

Jettegryto barnehage Brakabygda 49 5640 Eikelandsosen tlf. 56581050 e-post : jettegryto.barnehage@fusa.kommune.no

Jettegryto barnehage Brakabygda 49 5640 Eikelandsosen tlf. 56581050 e-post : jettegryto.barnehage@fusa.kommune.no Jettegryto barnehage Brakabygda 49 5640 Eikelandsosen tlf. 56581050 e-post : jettegryto.barnehage@fusa.kommune.no ÅRSPLAN 2015 1 INNHALDSLISTE: Del 1 : FELLES DEL FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Årsplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE Wenche Fagerbakk Tysnesbarnehagane 09.11.2015 Hovudmål: Barnehagane har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE Rammeplanen for barnehagens innhald og oppgåver seier at barnehagane bør ha ein langtidsplan for å sikre progresjon og samanheng

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Forord --------------------------------------------------------------------

Forord -------------------------------------------------------------------- BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER 9A OPPVEKSTSENTERETS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord Side 2 1. Kva er mobbing Side 3 2. Oppvekstsenterets arbeid for eit trygt barnehage og skulemiljø Side 5 3. Avdekking av

Detaljer

Årsplan Nore Fusa oppvekstsenter

Årsplan Nore Fusa oppvekstsenter Årsplan Nore Fusa oppvekstsenter Avd Holmefjord Barnehage 2013 Visjon: Læring og leik i eit trygt miljø. Med omsorg, tillit og respekt, finn me løysingar og har det kjekt INNHALD KORT INNLEING s. 3 KVARDAGSLIVET

Detaljer

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Trudvang skule og aktiv læring Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1 Fakta om skulen Bjarte Ramstad, rektor 1-5 skule,

Detaljer

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv.

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Innhald Innleiing s. 2 Verdigrunnlag s. 3 Resultatleiing Sjumilssteget

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer