Enhet for Barnehage og ungdomstjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enhet for Barnehage og ungdomstjeneste"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Barnehage og ungdomstjeneste Sist revidert: 27. januar 2011 RISØR KOMMUNE

2 INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting Risør kommunes verdier Enhetens ansvarsområde og organisering Enhetens tiltak ift. Handlingsprogrammet Bo og levekår Infrastruktur Kunst og kultur Brukere/innbyggere Status Vurdering Målsetting Tiltak Økonomiske rammer og forutsetninger Status Vurdering Målsetting Tiltak Intern utvikling i enheten Status Vurdering Målsetting Tiltak Spesielle forhold knyttet til Enhet for barnehage og ungdomstjeneste Sykefravær Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Rammebetingelser/budsjettkonsekvenser Pedagogiske utfordringer Ungdomstjenesten Barnehage og ungdomstjeneste Side 2 av 14

3 1 Risør kommunes hovedmålsetting Risør kommune har følgende visjon og hovedmålsetting, vedtatt 28. august 2008: VISJON Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold HOVEDMÅLSETTING Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. I tillegg har kommunen vedtatt følgende satsingsområder: Bo og levekår Infrastruktur Kunst og kultur Næringsutvikling Reiseliv Sentrumsutvikling Skole Barnehage og ungdomstjeneste Side 3 av 14

4 2 Risør kommunes verdier Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon: LØSNINGSORIENTERT Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger Benytte ansattes ressurser og birdre til tverrfaglig samarbeid Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar Gi konstruktiv tilbakemelding Være en miljøbevisst kommune TRYGGHET Utvikle ansattes kompetanse Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking Holde avtaler ÅPENHET Det er riktig å si fra om feil og mangler Sikre god informasjonsflyt Størst mulig grad av medvirkning Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte være en vi-kommune LIKEVERD Behandle hverandre med respekt Bli hørt og sett Være inkluderende Ulikhet er en styrke Barnehage og ungdomstjeneste Side 4 av 14

5 3 Enhetens ansvarsområde og organisering Enheten er ansvarlig for kommunale barnehager, for tilsyn med alle barnehager, organisering av tilskudd, spesialpedagogiske tiltak, minoritetsspråklige tiltak, kvalitets- og kompetanseutvikling og samordnet opptak med private og kommunale barnehager. Enheten har ansvar for ungdomstjenesten som innehar to ungdomskontaktstillinger. Begge ungdomskontaktene organiserer aktiviteter på Ungdomshuset. Barnehager: Barnehagen er en pedagogisk virksomhet og den første delen av utdanningsløpet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrager oppgaver og skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen er forpliktet til å følge forskrift av 1. mars 2006 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Ungdomstjenesten: Ungdomskontaktene samarbeider med skole og helsetjenesten, arbeider med forbyggende programmer, arbeider direkte mot grupper og enkeltindivider. Enhet for barnehage og ungdomstjeneste 38,7 årsverk 51 ansatte Førskoletiltak 4,8 årsverk 7 ansatte Ungdomstjenesten 1,6 årsverk 2 ansatte Randvik barnehage 11,5 årsverk 13 ansatte Fargeskrinet barnehage 16.0 årsverk 21 ansatte Hopebarnehage 3,8 årsverk 7 ansatte Privat barnehager Ca 45 årsverk Ca 60 ansatte Ansatte per : Risør kommune eier og driver 3 kommunale barnehager med til sammen 168 plasser. Barnehagene er plassert på Randvik, på Hope og på Wormli. De private barnehagene er plassert sentrumsnært og har til sammen 185 plasser. I førskoletiltak er det ansatt tre spesialpedagoger og flere assistenter. Spesialpedagogene gir spesialpedagogisk hjelp til barn i alle barnehagene. Alle barnehager kan etter søknad og faglig vurdering innvilges ressurser som skal dekke lønn til ekstra assistent og andre hjelpetiltak. Enheten har ingen morsmålsassistent, men støtter økonomisk de barnehagene som har barn med minoritetsbakgrunn og behov for ekstra hjelp i språk og kulturutvikling. Randvik barnehage har en assistent med somalisk morsmål i grunnbemanningen. Enheten har en lærling i Randvik barnehage og en i Fargeskrinet barnehage. Ungdomstjenesten er under omorganisering og vil i 2011 ha to ungdomskontakter. Begge har fokus på forebyggende arbeid og skal sørge for at det er aktivitet i Ungdomshuset. Barnehage og ungdomstjeneste Side 5 av 14

6 4 Enhetens tiltak ift. Handlingsprogrammet 4.1 Bo og levekår Nr Periodemål og indikatorer med beskrivelse Status 10 Mål 11 Mål 14 1 Målrette tiltak i det forebyggende rus/psykiatri arbeidet med tidlig intervensjon. Utvikle tverrfaglig samarbeid med alle involverte instanser. Omorganisere og øke stillingen på klubben til 100 % stilling med krav om relevant utdanning. Budsjettkonsekvens 2010: kr ,- 2013: 100 % stilling etablert 60 % Øke 40 % (25 % stilling er søkt via KRÅD til SLT modell) Reell økning for RK 15% Kråd : Kriminalforebyggende råd, SLT: Samordning lokalkriminalforebyggende tiltak 4.2 Infrastruktur Nr Periodemål og indikatorer med beskrivelse Status 10 Mål 11 Mål 14 1 IKT i barnehagene, til pedagogisk bruk i avdelingene. Budsjettkonsekvens: 2011: kr ,- Kun kontor 2010: Forberedelse 2011: Innkjøp I Rammeplan for barnehager står det at barn skal få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Videre står det i temaheftet til rammeplanen at Ikt i barnehagen skal supplere barnehagens arbeidsmåter og støtte barnas utvikling og læring og tilby nye uttrykksformer 4.3 Kunst og kultur Nr Periodemål og indikatorer med beskrivelse Status 10 Mål 11 Mål 14 1 Den kulturelle bæremeisen Indikator: Antall barnehager med Budsjettkonsekvens: 2011: ,- 2013: ,- Enheten har ingen mål i satsingsområdene næringsutvikling, reiseliv, sentrumsutvikling og skole. Barnehage og ungdomstjeneste Side 6 av 14

7 5 Brukere/innbyggere Barnehagene har et tett foreldresamarbeid i form av foreldremøter, foreldresamtaler og dugnader og andre uformelle sammenkomster. Alle som har søkt plass innen hovedfristen 1. mars 2010 fikk sitt førstevalg i barnehage. Det vil bli gjennomført en felles brukerundersøkelse i kommunale og private barnehager vinteren I Ungdomstjenesten defineres brukere som ungdom mellom 13 og 18 år. 5.1 Status Per er det til sammen 305 barn i barnehage, hvorav 143 barn er i kommunale barnehager. Det synes å være stor grad av tilfredshet blant foreldrene i private og kommunale barnehager. Barnehagene gjennomfører foreldremøter og foreldresamtaler to ganger per år. I Ungdomstjenesten arbeider Ungdomskontaktene i henhold til de mål som er for stillingene. Det er opparbeidet en stor grad av tillitt mellom ungdommer og ungdomstjenesten. Besøket / aktivitetene på Ungdomshuset varierer i forhold til stabiliteten av ansatte. 5.2 Vurdering Kommunen som barnehagemyndighet: En viktig faktor i forhold til høy brukertilfredshet i barnehagene er å opprettholde full barnehagedekning etter retten til barnehageplass. Like viktig vil det være å ha høy kvalitet på det pedagogiske innholdet i barnehagene samt et variert tilbud. Enheten må yte god service i informasjonsarbeid og i forvaltingsoppgavene. Enheten ønsker kort saksbehandlingstid. Enheten må opprettholde en god dialog med de private barnehagene som yter en viktig kommunal tjeneste. Barnehagene: Det er full barnehagedekning i opptaksåret 2010/2011. Fargeskrinet barnehage har per desember 75 barn. For å imøtekomme behovet i opptaksåret driver barnehagen en ekstra avdeling med dispensasjon fra godkjenningskravet. Ca 40 % av barna i Fargeskrinet har deltidsplasser. Dersom mange av disse ønsker å øke sine plasser vil kapasiteten være for liten. Ved opptak høsten 2011 vil det kun gå 8 barn over i skole. Barnehagen vil sannsynligvis ikke kunne tilby ledige plasser ved opptak høsten Randvik barnehage har redusert driften 2010/2011 med en halv avdeling. Det søkes å redusere driften ytterligere i 2011 for å avvikle drift i Tussekroken (gamle Randvik). Til sammen vil Randvik og Fargeskrinet barnehage redusere mulighetene for opptak i sine barnehager. Barn og foreldre/ foresatte må sikres høy grad av medvirkning og delta aktivt i vurdering av barnehagens virksomhet. Barnehagen må tilstrebe å ha god nok bemanning for å sikre et tilbud med god kvalitet. Barnehage og ungdomstjeneste Side 7 av 14

8 Ungdomstjenesten: Ungdomstjenesten er i ferd med å bygge opp et bedre og bredere tilbud. Tjenesten må sikre høy kvalitet og kontinuitet, både i Ungdomshuset og på de arenaene hvor ungdomskontaktene arbeider. Ungdomskontaktenes virkeområde er i utvikling og det er et godt samarbeid med ulike instanser som helseteam for barn og unge, ungdomsskolen, barneskolen, politiet og barnevernet. Ungdomstjenesten vil være viktige aktører for SLT modellen som skal utvikles i Målsetting Barnehagene: 1. Opprettholde full barnehagedekning barnehageplass til alle som har rett på plass. 2. Opprettholde og arbeide for høy brukertilfredshet. Sørge for at foreldre/foresatte får det tilbudet som de etterspør i forhold til valg av barnehage, oppholdstid og pedagogisk innhold i barnehagen. Ungdomstjenesten: 1. Sørge for et tilbud på Ungdomshuset som er i tråd med ungdommenes ønsker. 2. Ungdomskontaktenes virkeområde skal implementeres og synliggjøres hos alle samarbeidspartnere. 3. Ungdomskontaktene skal arbeide forbyggende og være utførere i henhold til SLT modellens hensikter (samordning lokalkriminalforebyggende tiltak). 5.4 Tiltak Barnehagene: Øke pedagogtettheten i barnehagene. Delta i leseprosjektet Tilby barnehageplasser til de som har rett på plass. Ungdomstjenesten: Øke /endre aktivitetene i Ungdomshuset. Iverksette tiltak i henhold til SLT modellen. Styrke det tverrfaglige samarbeidet i kommunen. Barnehage og ungdomstjeneste Side 8 av 14

9 6 Økonomiske rammer og forutsetninger 6.1 Status Statstilskudd til drift av barnehager, tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og skjønnsmidler til barnehager er ikke lenger øremerkede midler og innlemmes i rammetilskuddet kommunen mottar fra januar Risør kommune følger forskrift om foreldrebetaling samt søskenmoderasjon. Kostpenger betales i tillegg. Alle private barnehager bruker samme satser som de kommunale barnehagene. Risør kommune følger forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd til private barnehager. Tilskudd til språkopplæring for barn med minoritetsbakgrunn fortsetter som et øremerket tilskudd. 6.2 Vurdering Alle kommuner får inntekter til barnehagene i rammen som tildeles kommunen fra og med 1. januar Barnehagenes inntekter er et tilskudd som fordeles fra kommunen og foreldrebetaling. Tildelingen til de private barnehagene er regulert i Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Fastsatt De viktigste enkeltpunktene i forskriften er: Kommunen har plikt til å gi tilskudd til private barnehager tilsvarende mellom 88 og 100 prosent av hva de tildeler egne barnehager per heltidsplass. Prosentandelen skal ikke være lavere enn året før. Kommunen skal fastsette èn sats for driftstilskudd og èn sats for tilskudd til bygninger og utstyr. Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med arbeidet med kommunens årsbudsjett, og satsene skal endelig fastsettes innen 1. februar i tilskuddsåret. Inntil endelig vedtak er fattet, skal kommunen forskuddsvis utbetale tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene. Det vil også være mulig for en kommune å gi private barnehager ekstratilskudd for å dekke utgifter til bygninger og utstyr. Foreldrebetaling beregnes etter oppholdstid. Pga opptak i barnehage midt i året kan barnegruppenes alderssammensetning endres. Forutsetningene for budsjettet kan endres vesentlig. Sentrumsnært har vi full dekning opptaksåret 2010/2011. En barnehage har noe ledige plasser per desember I 2011 vil sannsynligvis Fargeskrinet barnehage (Vormli) og Randvik barnehage ikke kunne ta inn nye barn. Hope har foreløpig noe kapasitet. Ved opptak 1. mars vil det vises om enheten har mulighet til å holde rammen ved en redusert aktivitet jmfr budsjettvedtak. Det er en fare for at Risør kommune ikke vil kunne tilby plass til alle som søker innen hovedfristen for opptak 1. mars Barnehage og ungdomstjeneste Side 9 av 14

10 Utfordringen i enheten ligger i høyt sykefravær og stort vikarbruk i barnehager. Det er i tillegg en utfordring å møte alle brukere i barnehager som trenger spesialpedagogisk hjelp. 6.3 Målsetting Barnehageenhetens målsetting er å ha god økonomistyring og oppfylle kravet til kommunene om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Antall barn som trenger spesialpedagogisk hjelp synes å øke og barn med lese og skrivevansker, barn med adferdsvansker osv. synes å øke på småskoletrinnet. Ved å planlegge og iverksette gode tiltak både i kvalitet og omfang i barnehage bør man se om dette kan ha virkning på lengre sikt. Det skal settes inn tiltak så tidlig som mulig. En ønsker å øke trivselen og bruken av Ungdomshuset. Begrepet Ungdomshuset bør innarbeides og huset skal få flere varierte aktiviteter. Dette kan sees i sammenheng med en omorganisering av stillingen på klubben. Ungdomshuset trenger en opprustning innvendig og dette bør innarbeides i økonomiplanen i Tiltak Opprettholde en god dialog med private barnehager vedrørende tilskudd og tilrettelegging for en viktig kommunal tjeneste. Sette inn spesialpedagogisk hjelp tidlig og i riktig omfang i forhold til behov og ressurser. Iverksette flere aktivitetstiltak på Ungdomshuset. Øke det forebyggende arbeidet jmfr SLT modellen. Barnehage og ungdomstjeneste Side 10 av 14

11 7 Intern utvikling i enheten 7.1 Status Enheten har til sammen 39,8 årsverk fordelt på ca 40 ansatte. Ca. 80 % av de ansatte har deltidsstillinger. Kompetanseheving og utvikling i barnehager gjennomføres ved deltakelse på kurs og konferanser, de fleste i regi av Fylkesmannen. I Realisering av innholdet i barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver krever kompetanseheving på en rekke områder. Kunnskapsdepartementet prioriterer i sin Strategiplan områdene pedagogisk ledelse, barns medvirkning, språkmiljø og språkstimulering og overgang fra barnehage til skole. I tillegg har Fylkesmannen i Aust Agder lagt vekt på IKT, likestilling Nettverk øst (barnehageansvarlige i kommunene: Tvedestrand, Gjerstad, Åmli, Vegårdshei, Froland og Risør) mottar hvert år midler fra Fylkesmannen til kompetanseheving. Høsten 2010 ble det arrangert kurs for pedagogiske ledere og styrere i bruk av IKT. Hope barnehage er deltaker i Leseprosjektet i regi av Universitetet i Agder (UIA) som en del av oppvekstsenteret. Fargeskrinet barnehage er også deltakende og har opprettet et barnehagebibliotek. Ungdomstjenesten har bygget opp kompetanse på flere forebyggende tiltak for barn og unge. Enkelte av tiltakene er i ferd med å implementeres i barnskolen og ungdomsskolen. Forbyggingsprogrammene Kjærlighet og grenser og ØPP gjennomføres. 7.2 Vurdering Enheten har mange deltidsansatte. Flere assistenter tar fagbrev. Alle barnehagene følger loven i henhold til utdanningskrav for pedagogiske ledere og styrere. Det er høy kvalitet på tjenesten som leveres i barnehagene, men det krever enn kontinuerlig utvikling og refleksjon hos medarbeiderne. Det oppfordres til assistenter å ta fagbrev. Barnehagene skal være en lærende organisasjon og personalet må reflektere og videreutvikle sin kompetanse i forhold til nye krav til pedagogisk virksomhet. Vi har behov for medarbeidere som tar både videre- og etterutdanning. Kompetanseheving kan også være uformell læring og i tillegg til kurs som arrangeres bør man stimulerer til deltakelse i utviklingsarbeid, prosjekter, kollegabasert veiledning med mer. Nasjonale føringer setter store krav til forebygging og tidlig intervensjon. I Risør ser behovet i 2011 ut til å være økende, både i barnehage og spesielt i ungdomstjenesten. I barnehagene må vi bygge ned denne tjenesten for å holde oss innenfor rammen. I 2011 innarbeides SLT modellen(samordning lokal kriminal forebyggende tiltak) med stimuleringsmidler fra KRÅD (kriminalforebyggende råd) i ungdomstjenesten. Enhetsleder vil per november 2010 være SLT koordinator. Barnehage og ungdomstjeneste Side 11 av 14

12 7.3 Målsetting Enheten ønsker å øke kompetansen i barnehagene. Enheten ønsker å øke pedagogtettheten samtidig oppfordres assistenter til å starte og fullføre fagutdanning. Enheten ønsker å ha fokus på utvikling av helsefremmende arbeidsplasser som bidrar til god ressursutnyttelse. For å opprettholde en god kvalitet i barnehagene må man kontinuerlig arbeide med utvikling hos personalet. Nettverk øst skal planlegge ytterligere kurs vår/høst Utover dette må det kartlegges videre behov i alle barnehagene. Enheten ønsker å utvikle ungdomstjenesten både mht til kompetanse og endrede tiltak. 7.4 Tiltak Øke pedagogtettheten ansette pedagoger i assistentstillinger ved naturlig avgang. Øke kompetansen hos assistenter. Rekruttere flere fagarbeidere. Permanent arbeid med kvalitetsheving og implementering av Rammeplanen og dens fagområder. Iverksette kompetansehevingstiltak i henhold til strategiske føringer. Skape gode arbeidsvilkår og samarbeidsarenaer for de som jobber i ungdomstjenesten. Øke kompetansen i ungdomstjenesten. Nettverk øst (barnehageansvarlige i 6 kommuner)) arrangerer kurs i henhold til strategiplanen vår/høst Ungdomstjenesten skal evaluere tiltak fra 2010 og iverksette nye tiltak i Barnehage og ungdomstjeneste Side 12 av 14

13 8 Spesielle forhold knyttet til Enhet for barnehage og ungdomstjeneste 8.1 Sykefravær Sykefraværet i barnehager er i perioder høyt og det arbeides med tiltak. Kommunens prosedyrer for oppfølging av sykemeldte følges. Barnehagene er en kvinnearbeidsplass og mange er i perioder hjemme med syke barn. Personalet er i stor grad utsatt for smitte og det blir mye kortidsfravær. Barnehagen er en krevende arbeidsplass med fysiske utfordringer, spesielt etter lang tid i tjenesten. Målsetting: Redusere sykefraværet. Redusere antall uønskede deltidsstillinger under 80 %. Tiltak: Sørge for helsefremmende arbeidsplasser for alle. Tilrettelegge så langt som mulig innenfor barnehagens organisatoriske rammer. Barnehage og ungdomstjeneste Side 13 av 14

14 9 Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer 9.1 Rammebetingelser/budsjettkonsekvenser Barnehageåret starter midt i budsjettåret. Dette skaper utfordringer i forhold til riktig antall barnehageplasser og riktig budsjettering i forhold til både antall ansatte tilskudd til private barnehager. Dersom alle som søker innen fristen for opptak 1. mars hvert år skal få plass, vil dette alltid være en utfordring. I 2011 gjør rammebetingelsene at man sannsynligvis kun kan tildele plass til de som har rett på plass etter loven. Fargeskrinet og Randvik barnehage kan ikke ta inn nye barn i like stor grad som tidligere. Behovene endres raskt i forhold til arbeidsmarkedet. Det er varslet fra sentralt hold at man i fremtiden ønsker to opptak i året. Sammen med rett til barnehageplass vil dette gjøre at kommunen til enhver tid må ha noe ledig kapasitet. Dette vil kunne få økonomiske konsekvenser. Hver vår kommer det nye sakkyndige vurderinger av barn som skal ha et enkeltvedtak, antallet varierer. Dette innebærer som regel en spesiell tilrettelegging i barnehagen som både involverer spesialpedagoger og ekstra assistent -ressurser. Vi har derfor hvert år midlertidige ansettelser av både spesialpedagoger og assistenter. Behovet har vært økende siste fem år. 9.2 Pedagogiske utfordringer I Risør kommune følger vi forskrift i fht. antall pedagoger i barnehager. For å opprettholde kvaliteten på det pedagogiske arbeidet, samt å øke kunnskap og kompetanse ønsker vi å øke pedagogtettheten. Dette er en utfordring, da det generelt i landsdelen er mangel på førskolelærere. Barnehagene i Risør må fremstå som attraktive arbeidsplasser dersom vi skal bli gode på å rekruttere førskolelærere, og helst flere menn. 9.3 Ungdomstjenesten Ungdomstjenesten har iverksatt en behovsundersøkelse og vil prøve å tilrettelegge aktiviteter etter denne. Ungdomskullene varierer noe i interessefelt og utfordringer og vi vil prøve å ha aktiviteter som samsvarer med behovet hvert år. Ungdomstjenesten er i utvikling og arbeider i dag med flere forebyggende tiltak. De fleste tiltakene er avhengig av samarbeid med skolene og kvalifiseringsenheten. Barnehage og ungdomstjeneste Side 14 av 14

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Enhet for barnehage side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for barnehage 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 19.02.2015, POLITISK SAK 35/15, ARKIVSAK 2015/228 Gjennomføring av tilsyn

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Båly barnehage 2014 2017 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram Vedlegg: Plan

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser Rådmannens fagstab Stillingsbeskrivelser Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Fagleder barnehage s. 5 Pedagogisk leder s. 6 Barne- og Ungdomsarbeider s. 8 Assistent s. 9 3 Forord Fafo la våren 2012 fram rapporten

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Vennesla INNHOLD Hvorfor Hvem Hvordan Hva Kalender HVORFOR? Hvorfor skal det drives kompetanseutvikling for barnehageansatte i Vennesla? En overordnet

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret 03.10.2013 K-sak 66/13 1 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2013 2017 1. EIERFORHOLD Disse

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2011-2014 1 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene.... 3 2 Visjon og formål....

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 1: BARNEHAGE Mulige konsekvenser for barnehagene av en eventuell sammenslutning av Gausdal, Lillehammer og

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 FORSLAG Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil

Detaljer

Fagavdeling barnehage

Fagavdeling barnehage Fagavdeling barnehage Kleppestø, 14. 04. 2014 TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I FØRSKOLEALDER 1. Innledning Vi viser til rundskriv F-01-14 kapittel 4 fra

Detaljer

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Til skuddsåret 2015 Lov om barnehager, 14, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig

Detaljer

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål Vedtekter 1. Eierforhold Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år. Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Barnehagens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester... 3 1.1.2

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune Rapport fra tilskuddskontroll Larvik kommune Tidsrom: 15. juli 2014 21.november 2014 Arkivnr. 2014/4443 Fylkesmannens representanter: seniorrådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Lene Hove

Detaljer

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN MARS 2016 Denne veilederen er beregnet for ansatte i kommunale- og private barnehagen i Tromsø kommune. Veilederen omhandler: Hvilke støttetiltak tilbys for kan barn

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 16.06.2010 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU KOMMUNE Disse vedtektene avløser tidligere

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Enhet for Politisk sekretariat

Enhet for Politisk sekretariat VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Politisk sekretariat Sist revidert: 1. feb. 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager Strategiplan FOR KOMMUNALE Barnehager 2011-2016 INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Barnehageloven 8 øverste myndighet og eier av de kommunale barnehagene, og derved ansvarlig for at kravene i Barnehageloven

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Lyngtua Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1959 A16 Grete Oshaug SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR FØRSKOLEBARN - ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1959 A16 Grete Oshaug SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR FØRSKOLEBARN - ORIENTERING SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1959 A16 Grete Oshaug SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR FØRSKOLEBARN - ORIENTERING RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn:

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: Tilsynet var anmeldt/uanmeldt: Tilsynet ble varslet i brev datert: Til stede fra barnehagen: Styrer: Andre: Til stede fra Alstahaug kommune: OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg. Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når?

TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg. Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når? 1 TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når? Er tidligere avvik fra andre tilsynsmyndigheter (f.eks.

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING... 2 1.4. Samarbeidsutvalg... 2 1.5. Foreldreråd... 2 2. FORMÅL... 2 3. INNTAK... 3 3.1. Generelle forhold vedr.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/224-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Jon Bjørndal Dato: 31.01.2012 Endringer av vedtekter for barnehagene. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen

Detaljer

Vedtekter for Furumoen Barnehage

Vedtekter for Furumoen Barnehage 1. Forvaltning Vedtekter for Furumoen Barnehage Vedtektene er gjeldende fra 1. mars 2015 Furumoen barnehage eies og drives av Marisko Stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager som ble opprettet av Alstadhaug

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Vedtatt av Åmli kommunestyre 26.03.2015 Gjennomføring av tilsyn i Nettverk Øst Kommunen som tilsynsmyndighet

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN. FOR Konnerud/Fjell BARNEHAGEOMRÅDE. Britt Halden Kvernberg Virksomhetsleder

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN. FOR Konnerud/Fjell BARNEHAGEOMRÅDE. Britt Halden Kvernberg Virksomhetsleder PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR Konnerud/Fjell BARNEHAGEOMRÅDE 2012 Britt Halden Kvernberg Virksomhetsleder Virksomhetsleder har ansvar for virksomhetsplanen og gjennomføring av denne. Vedtatte strategier

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verdal kommune. barnehage. Organisasjonsnr:

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verdal kommune. barnehage. Organisasjonsnr: SAMARBEIDSAVTALE mellom Verdal kommune og barnehage Organisasjonsnr: MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på grunnleggende ferdigheter hos barna Tildeling av ressurser til spesialpedagogisk

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR STRØMSØ BARNEHAGEOMRÅDE 2012. Anne Hofstad Dahl Virksomhetsleder

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR STRØMSØ BARNEHAGEOMRÅDE 2012. Anne Hofstad Dahl Virksomhetsleder PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR STRØMSØ BARNEHAGEOMRÅDE 2012 Anne Hofstad Dahl Virksomhetsleder Virksomhetsleder har ansvar for virksomhetsplanen og gjennomføringen av denne. Vedtatte strategier i

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Kvalitet i kommunale barnehager Politisk barnehageeierskap

Kvalitet i kommunale barnehager Politisk barnehageeierskap Kvalitet i kommunale barnehager Politisk barnehageeierskap DRIFTSKOMITEEN 26/8-15 KVALITET I KOMMUNALE BARNEHAGER - POLITISK BARNEHAGEEIERSKAP - KARI OLAFSEN AUNET, ENHETSLEDER BARNEHAGE 1 Skille mellom

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan for barnehager. Fræna kommune 2015 2020

Kompetanseutviklingsplan for barnehager. Fræna kommune 2015 2020 Kompetanseutviklingsplan for barnehager Fræna kommune 2015 2020 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 UTFORDRINGER OG STYRINGSSIGNAL 2013 2020 4 PRESENTASJON AV FRÆNABARNEHAGENE 7 BAKGRUNN FOR KOMPETANSEPLANEN

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.03.2016 Eikenøtta Naturbarnehage- www.eikenøtta.no 1 EIERFORHOLD Naturbarnehagene AS, selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Kap. 1 INNLEDNING Side 1

Kap. 1 INNLEDNING Side 1 Kvalitetsplan for Vadsø kommunale barnehager. 1. INNLEDNING 1.1. Innholdsfortegnelse Kap. 1 INNLEDNING Side 1 Kap. 2 DEN GODE BARNDOM Side 2 2.1. Kvalitet for barn Side 2 2.2 Barn med særskilte behov Side

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Enhet for Habilitering

Enhet for Habilitering VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Habilitering Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 4 2 Risør kommunes verdier... 5 3 Ansvarsområde og organisering... 6 4

Detaljer

Høringssvar på forslag til Verdal kommunes forskrift om likebehandling.

Høringssvar på forslag til Verdal kommunes forskrift om likebehandling. Høringssvar på forslag til Verdal kommunes forskrift om likebehandling. Mer/mindre inntak av barn: Hvis det fortsatt skal være 4 telledatoer må det sikres at august blir korrekt. Tellingen i juni kan for

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID KRAGERØ KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 22/2012 Dato: 4. mai 2012 Saksnr.: Saksbehandler: CESE Emnekode: Til alle barnehager i Bergen TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer