Kontakt oss: Ta gjerne kontakt med Tommy Guttormsen om du har spørsmål for din aktivitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontakt oss: Ta gjerne kontakt med Tommy Guttormsen om du har spørsmål for din aktivitet."

Transkript

1 BORDTENNIS- SERIEN

2 Lykke til! Bedriftsidrettens formål er å skape aktivitet og trivsel i tilknytning til arbeidsplassen. Vi håper du forsøker å få med flest mulig kolleger. Hos oss skal det være plass til de fleste uansett alder, form og fasong. Husk også at bedriftsidretten har mer å by på. I Rogaland har vi hele 16 forskjellige idretter. Dvs. at det også kan være noe for de på jobben som ikke er interessert i akkurat din favoritt aktivitet. På baksiden finner du informasjon om aktivitetstilbudet i ditt område. Ta gjerne kontakt med kretskontoret om du har generelle spørsmål: Rogaland Bedriftsidrettskrets PB Stavanger Telefon: E-post: Kontakt oss: Ta gjerne kontakt med Tommy Guttormsen om du har spørsmål for din aktivitet. Telefon: E-post: Utvalg for din aktivitet: Bedriftsidretten er en ideell organisasjon uten mål om økonomisk fortjeneste. I Rogaland har vi ca 80 tillitsvalgte og 100-vis av frivillige. De tillitsvalgte er organisert i utvalg som har faglig ansvar for sine aktiviteter. Bordtennis utvalget består av: Leder: Jørg Pedersen IBM Sekretær: Stein-Erik Engbråten Palmar Medlem: Michael Nickel Schlumberger Medlem: Ruben Gjelsten Statoil Medlem: Reidar Nygård Figgjo Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å være med som tillitsvalgt eller frivillig.

3 Puljeoppsett Figgjo 3 B.I.L Reidar Nygård divisjon (trukket rekkefølge) 1. ConnocoPhillips B.I.L Bjørn Engsteh CHC Helisport Per G. Søyland Toyota Sport Kurt Hjorteland Figgjo1 B.I.L Reidar Nygård Schlumberger B.I.L Michael Nickel Jernbanen B.I.L Sveinung Kjellesvik divisjon (trukket rekkefølge) 1. PetrOil B.I.L Leif Inge Nesvik Solborg Folkehøgskole K Sætre 3. Coca Cola Trond H Aasmoen Statoil 2 B.I.L Ruben Gjelsten Figgjo 2 Reidar Nygård NAV Sport B.I.L Geir Tvedt Statoil 1 B.I.L Ruben Gjelsten

4 Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Dette regelverket er laget med utgangspunkt i Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBF) Norm for kamp- og konkurransereglement. Reglene er vedtatt av kretsstyret og er felles for alle som deltar i aktiviteter som organiseres av Rogaland Bedriftsidrettskrets. I tillegg til disse bestemmelsen kan det utarbeides regler for den enkelte aktivitet. Arrangement skal avvikles etter særforbundets regler, de lover som gjelder for NBF og evt. tilleggsreglement. Ved tvil gjelder tilleggsreglement. Eksempler på forgåelser mot NBFs konkurranseregler og organisasjonsleddenes kamp- og konkurransereglement er: a) Delta som aktiv utøver b) Benytte ulovlig utøver c) Unnlate å møte til kamp uten å melde fra d) Opptre upassende ovenfor dommer, funksjonær eller andre utøvere e) Overtredelse av bestemmelser i kamp eller konkurransereglement f) Overtredelse av idrettsgrenens regelverk Sanksjoner og administrative forføyninger som kan idømmes av bedriftsidrettens organisasjonsledd er: a) Irettesettelse b) Bot med inntil kr for lag og inntil kr for personer c) Tap av plasseringer og resultat d) Utelukkelse fra deltakelse i inntil 3 måneder, eller i et bestemt antall kamper/konkurranser innenfor et tidsrom på maksimalt 3 måneder a) Fellesbestemmelser for alle idretter 1 Hvem kan delta a) Generelt For å kunne delta for bedriftsidrettslag må utøveren være medlem av laget 1. b) Medlemmer under sykmelding, attføring, rehabilitering Personer som er sykmeldt, uføretrygdet eller under attføring kan delta i konkurranser der det medisinsk ikke er noe til hinder for at utøveren kan delta. Pasienter ved rehabiliteringsinstitusjoner kan delta for institusjonens lag så lenge de er under behandling ved institusjonen, og dersom det ikke foreligger medisinske grunner for ikke å utøve fysisk aktivitet. c) Arbeidsledige Arbeidsledige kan delta for laget på sin siste arbeidsplass. d) Faglige sammenslutninger I lagkonkurranser kan lag dannet av faglige sammenslutninger 2 ikke benytte utøvere som er ansatt på bedrifter der bedriftsidrettslag har tilbud om gjeldende aktivitet, med mindre bedriftsidrettslaget på arbeidssteder godkjenner dette. 1 Medlemmer i bedriftsidrettslaget kan være ansatte, ektefeller/samboere, barn over 16 år og pensjonister (ref. Lov for NBF). Medlemmer som ikke er ansatt må overholde 2. Studenter er å regne som ansatt ved den undervisnings-institusjon som danner lag. 2 Dvs. bedriftsidrettslag som ikke er dannet med utgangspunkt i en bedrift eller virksomhet.

5 Se for øvrig kapittel 2 i NBFs konkurranseregler. 2 Regler som begrenser deltagelse 3 Aktive utøvere som er medlem, men ikke ansatt, kan ikke delta i åpne konkurranser arrangert av NBFs organisasjonsledd. De kan heller ikke delta i klasser for NBFs medlemslag i konkurranser arrangert av andre særforbunds organisasjonsledd. En idrettsutøver er aktiv i den gren konkurransen omfatter når vedkommende deltar i åpne konkurranser i samme eller beslektet idrettsgren, eller i obligatoriske kamper i lagidretter arrangert av andre enn NBFs egne ledd. 4 En utøver regnes ikke som aktiv etter fylte 30 år. Bowlere, bueskyttere og skyttere regnes ikke som aktive etter fylte 40 år. 5 Se for øvrig kapittel 1 i NBFs konkurranseregler. 3 Dispensasjon Utøvere som faller utenfor NBFs regler om deltagelse, og ellers vanskelig kan aktiviseres, kan gis dispensasjon. Intensjonen er ikke å høyne konkurransenivået. Søknad som dispensasjon sendes av bedriftsidrettslagets leder på fastsatt skjema. Det gis dispensasjon som følger: 1. Fotball: Inntil 3 dame- og 3 herrespillere for hvert bedriftsidrettslag 2. Håndball: Fritt antall, men minst 3 spillere fra moderbedriften skal delta (forsøk ) 3. Volleyball: Inntil 3 dame- og 3 herrespillere for hvert bedriftsidrettslag 6 4. Innebandy: Inntil 2 dame- og 2 herrespillere for hvert bedriftsidrettslag 5. GoKart: Inntil 2 førere for hvert bedriftsidrettslag (uansett kjønn) 6. Bowling: Av de 3 spillende skal to 2 til enhver tid komme fra hovedbedriftsidrettslaget. 4 Sanksjoner ved bruk av aktiv/ulovlig utøver For aktiv utøver: 1. Utøveren ilegges en bot på kr 500,- 2. Laget ilegges en bot på kr 2.500,- 3. Laget taper kampen, og settes sist i sin divisjon etter endt sesong. Annen ulovlig utøvere: 1. Utøveren ilegges en bot på kr 100,- 2. Laget ilegges en bot på kr 1.000,- 3. Laget taper kampen. For lag medfører forgåelsen tap av resultat og poeng og har tilbakevirkende kraft for de kamper vedkommende utøver har deltatt i. Målresultatet i disse kamper settes til 0-0, og motparten tilkjennes seieren. I begge tilfeller ilegges bot. Se for øvrig NBFs sanksjons- og straffereglement. 5 Protest Bedriftsidrettslag eller utøver(e) som ønsker et resultat kjent ugyldig, må legge ned skriftlig protest innen 5 virkedager etter stevne/kampdag. Protest på forhold under konkurransen må gjøres kjent for dommer/stevneleder før en forlater stevnestedet. 3 2 gjelder ikke medlemmer som er ansatt i bedriften. 4 En utøver kan delta i arrangement med egne klasser for bedriftsidrettslag, evt. arrangement av mer propagandamessig art. Se for øvrig regel Aldergrensene for fri overgang fra aktiv idrett er absolutt. Det vil si at aktiv utøver ikke kan gå direkte over til bedriftsidrett før etter fødselsdagen. 6 Volleyball i Nord-Rogaland kan ha fritt antall spillere på dispensasjon (forsøksordning ).

6 Protest skal være signert av bedriftsidrettslagets leder og sendes til: Rogaland Bedriftsidrettskrets PB Stavanger E-post: Protestgebyr kr 100,- skal betales til kretsens konto innen fristen. NBFs protestreglement skal følges. 6 Appell Den som er uenig i avgjørelsen av en protest, kan appellere denne innen 5 virkedager etter at meddelelse om avgjørelsen er mottatt. NBFs appellreglement skal følges. 7 Anmeldelse De som vil anmelde overtredelse av kamp- og konkurransereglementet må gjøre dette til nærmeste organisasjonsledd. Avgjørelsen kan ankes til et høyere organ. Anmeldelse av straffebelagte handlinger/unnlatelser som ikke kommer inn under kamp- og konkurransereglene skal behandles av NBFs domsutvalg. Avgjørelsen kan ankes til et høyere organ. Anmeldelse må fremmes innen 6 måneder. Se for øvrig NBFs sanksjons- og straffereglement. b) Særbestemmelser for lagidretter 7 8 Arrangørens plikter Arrangøren er ansvarlig for minimum følgende funksjoner: - Sekretariat med nødvendig utstyr. - Jury med 3 personer, for behandling av protester. 8 - Førstehjelpsutstyr som er tilgjengelig under arrangement. 9 - Resultatlister. 9 Lagleders plikter Lagleder skal sørge for at NBFs lover og regler er kjent for utøverne, samt påse at de overholdes. Dersom det er tvil om en idrettsutøver er å regne som aktiv, plikter ethvert lag å undersøke når vedkommende siste gang deltok i den aktuelle idrettsgren. 10 Dommerkort Lagleder skal i god tid før kampen sørge for korrekt utfylling av dommerkort. Spillernes fornavn, etternavn og draktnummer skal påføres. Alle spillere som er påført kortet betraktes som om de har spilt kampen. Reserver kan påføres av dommer når disse blir satt inn. Dersom et lag benytter en spiller som ikke står oppført på kampkortet, regnes kampen som tapt og resultatet settes til 0-0. Ved gjentatte ganger blir laget strøket. 11 Dommerens plikter Dommeren skal møte til oppsatt kamp og skal før kampstart kontrollere at dommerkortet er korrekt utfylt. Møter ikke dommeren til fastsatt tid kan lagene velge en annen som er villig til å dømme. I slike tilfeller må vedkommende få valget bekreftet av begge lags kapteiner før kampens begynnelse. 7 Særbestemmelser for lagidretter er først og fremst utformet for ballidretter som utelukkende spilles med lag. Ved lagspill med utgangspunkt i individuelle idretter vil avvik være nødvendig. 8 Alle saker som behandles av juryen skal oversendes overliggende myndighet for eventuell videre behandling etter NBFs konkurranseregler. 9 Forøvrig gjelder NIFs retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste ved idrettsarrangement.

7 Dommer som ikke kan møte til kamp skal selv skaffe stedfortreder og varsle kretskontoret. En dommer som ikke møter til oppsatt kamp bøtelegges kr 100,- og kan ved gjentagelser utelukkes. 12 Beramming, omberamming eller avlysing av kamper Varsel om beramming, omberamming eller avlysing av kampskal skal være mottatt av berørte parter med minimum 48 timers varsel. Unntak kan kun gjøres om alle parter samtykker i kortere frist. Alle søknader om omberamming skal skje skriftlig og sendes arrangør senest 2 virkedager før kampen. Omberammingsgebyr på kr 400,- skal betales. Lagene kan ikke flytte kamper fra 1. halvdel av sesong til den 2. halvdel. Kretsen kan dispensere fra denne regel for spesielle yrkesgrupper og i særtilfeller Ventetid og uteblivelse En berammet kamp skal spilles til fastsatt tid og sted. Dersom ett lag ikke møter spilleklar på banen innen 5 minutter etter berammet kampstart, og ikke har lovlig forfall, regnes kampen som vunnet av laget som er klar til kamp. Enkeltspilleres uteblivelse regnes ikke som lovlig forfall. Dommeren kan tillate at ventetiden på 5 minutter overskrides dersom han er overbevist om at forsinkelsen er uforskyldt, og at den ikke vil sjenere avviklingen av etterfølgende kamper. Et lag regnes som uteblitt når: - laget møter for sent til oppsatt kampstart. - laget møter med for få spillere til at kampen kan starte. - laget uteblir helt uten å ha varslet berørt parter innen 2 virkedager før kampen. 11 Uteblivelse fra kamp bøtelegges kr 700,- første gang, og senere kr 900,- pr. tilfelle. Se for øvrig NBFs sanksjons- og straffebestemmelser. 14 Flere lag fra samme bedriftsidrettslag Bedriftsidrettslag kan stille flere lag i samme idrettsgren og i samme divisjon, men ikke i samme avdeling når det er flere avdelinger. Om det er bare en avdeling bør lagene fra samme bedriftsidrettslag møte hverandre så tidlig som mulig i serien. Spiller to lag fra samme bedriftsidrettslag i samme divisjon, må en spiller stå over en kamp, uansett hvilket lag vedkommende spiller på, for å kunne delta på det andre laget. Spillere kan bare delta på ett lag samme dag. Bedrifter som stiller med flere lag i samme serie, kan i sluttspill om divisjonsmesterskap for lag 2 eller 3 ikke benytte spillere som i løpet av sesongen har deltatt i 50 % eller flere av de obligatoriske kampene for lag som spiller i en høyere divisjon. Denne regel gjelder også deltakelse på lag 2 hvis lag 1 blir strøket fra serien. 15 Utstyr og sikkerhet Det skal være tydelig forskjell på lagenes drakter og målvaktens drakt skal skille seg ut. Har to lag like drakter har hjemmelaget rett til å benytte sine drakter. Draktene skal være nummererte. Kapteinen bør ha armbind. I ballidretter plikter begge lag å stille med minst en ball med riktig lufttrykk. Spillere skal ta av klokker, ringer, ørepynt, m.m. kan medføre egen eller andre skade. Spillere som blør skal ikke delta i spillet før blødningen er stoppet. Lag som ikke stiller med reglementert utstyr kan ilegges en bot på inntil kr 500,-. 16 Walk-over 10 Avlysning eller flytting av kamp pga. stengt idrettsanlegg kan være eksempel på særtilfelle. 11 Berørte parter ved omberamming er kretsen, dommere, motspillende lag og evt. sekretariat.

8 Dersom et lag uteblir, eller gir walk-over, i 3 kamper i sesongen, vil laget bli strøket i inneværende sesong. Eventuell nedrykking skjer etter lokalt vedtatte regler. 17 Poengberegning Poengberegning følger særidrettenes regelverk. Blir et lag tilkjent seier pga. protest, uteblitt motstander, walk-over, eller annet regnes målresultatet for 0-0. Dersom ett lag trekkes, strykes eller diskvalifiseres vil tidligere resultater fra spill mot dette laget ikke lenger telle. 18 Opprykk og nedrykk De to beste lagene i hver divisjon rykker opp og de to dårligste rykker ned. Står to eller flere lag likt i poeng, når det ikke tas hensyn til resultater mot motstander som har gitt walk-over til det/de lag som står likt i poeng, er målforskjellen avgjørende. Er målforskjellen lik, går det lag som har scoret flest mål foran. Dernest vil resultatet av deres innbyrdes kamper være avgjørende. Skulle heller ikke dette være utslagsgivende, må det spilles omkamp. Et lag som har gitt walk-over seier kan ikke vinne avdelingen. 19 Terminliste og arrangementsform Hjemmelag er det lag som står oppført først i terminlisten. Alle arrangement og kamper skal avvikles i henhold til terminliste. Utvalg for den enkelte aktivitet kan om nødvendig endre terminliste. Kamptid i ballidretter kan endres i henhold til regler for omberamming av kamp. Ved andre vesentlige endringer i aktivitetene skal utøvere og bedriftsidrettslag informeres, og ha anledning til å uttales seg, før behandling i kretsstyret. 20 Trekning av lag 1. Lag som trekkes innen enn 1 måned etter frist for påmelding skal ikke belastes startkontingent eller bøter. 2. Lag som trekkes senere enn 1måned etter frist for påmelding skal betale full startkontingent. 3. Lag som trekker seg etter seriestart skal betale full startkontingent og bot på kr 750,- 21 Røyking og alkohol All bruk av alkohol og røyking er forbudt i innendørs idrettsanlegg. På uteanlegg, utenom garderober, er røyking tillatt. Alle som overtrer bestemmelsen vises bort fra anlegget. Spillere, trenere og lagledere som bryter bestemmelsen skal også rapporteres på dommerkort.

9 Særidrettsreglement (C) Bordtennis i Rogaland bedriftsidretts krets spilles i hovedsak etter bordtennis forbundets regler, men med enkelte avvik som fremgår i denne delen av kamp- og konkurransereglementet. Nye spilleregler vedtatt i bordtennis forbundet innføres normalt en sesong senere i bedriftsserien. Lagserien Vi er 6 lag i 1div og 6 i 2div. Dobbelserie. Rundeoppsettettet har 2 ukers intervall. Arrangøren bestemmer spillested, dag og tid etter konferanse med motstander. Om arrangøren ikke tar kontakt på tiden må det andre laget gjør Det for å få kampene spillt i tide. Vi spiller uten dommer. Lagene dømmer selv. Den som starter serven teller høyt hele settet. Neste sett teller motstanderen, osv annenhver gang. Dersom et lag trekker seg fra en kamp, så bestemmes evt. Poeng og score av BU. Cup for lag Det blir alle mot alle i cup en for de påmeldte lag. Individuelle stevner Poeng til alle deltakere. Poengsammendrag pr. sesong både individuelt og for lag. Vi forsøker en ny vri for premiering i år. I stedet for premiering stevne for stevne, samler vi opp premiene på personkonto for den enkelte deltaker. Beløpet på personkontoen deles ut etter sesongen i form av gavekort til den enkelte mottaker. Vi beholder samme premieandel, minimum 1/3 dels premiering og bruker også samme poenggiving som før. I tillegg til premiering for enkeltstevnene samler man poeng totalt hvor deltakelse på mange stevner gir ekstrapoeng som før. Også for samlepremiene er det 1/3 premiering basert på totalt oppnådd poengsum for hele sesongen. Lagpremiene blir pokal som før. Ved Rådsmesterskapet blir det medaljer som før. Utdrag av spilleregler for bordtennis 2010 / 2011 Lagserien: 1. div. spilles med 6 lag i dobbel serie 2. div. spilles med 7 lag i dobbel serie. Slutt-tabellene siste sesong er grunnlaget for divisjons plassering. Rekkefølgen i divisjonene er trukket. Hvert lag består av 3-tre-spillere ( damer kan delta ). Best av 5-fem-sett med hver spiller, + doublekamp best av 5-fem-sett. Hvert sett går til 11. Spillerne server 2 ganger hver. Ved stillingen server spillerne hver sin gang inntil en har vunnet 2 baller mer enn motstanderen.

10 Spillerne skifter side etter hvert sett. Ved evt. 5.sett skifter spillerne side når en spiller har vunnet 5 baller. Spilleren som starter å serve settet teller resultatet høyt før hver serve i hele settet. Neste sett er det motstanderen som server først, og som teller hele settet. Hver vunnet kamp belønnes med 1 poeng. Resultat som kan oppnås i en seriekamp : 10-0, 9-1, 8-2, 7-3, 6-4, = seier og 2 lagpoeng 5-5, = uavgjort og 1 lagpoeng 0-10, 1-9, 2-8, 3-7, 4-6, = tap og 0 lagpoeng Dersom begge lag stiller med 2 spillere, blir resultatet: 5-0, 4-1, 3-2, = seier og 2 lagpoeng 0-5, 1-4, 2-3, = tap og 0 lagpoeng Kamp resultatet sendes som E-post til : med kopi til motstander. (Lag, dato, resultat og navn på begge lags spillere). Serveregel: Ballen kastes opp minst 16 cm. i vertikalretning før den når topp-punktet. Ballen skal slås etter at topp-punktet er passert. Ballen kan altså kastes så skrått en bare vil, men i høyderetning må den opp minst 16 cm. ( som tilsvarer netthøyden eller bredden på en racket ). Spillerantrekk: Når hvit ball brukes er det ikke tillatt med lys overdel eller lys bukse. Når gul ball brukes er det ikke tillatt med gul overdel eller gul bukse. Bordtennisracket: I serie-/ cupkamper og stevner bruker vi godkjent racket. Kamp - tid: Førstnevnte lag er arrangør. Dette lag sørger for å kontakte motpartens lag for å avtale tid, spillested etc. Kampene spilles etter oppsatt rundeskjema ( 2 uker pr. kamp ). B.U. kan gi max. 3 - tre - ukers utsettelse. Er kampen ikke spilt innenfor 2-ukers fristen, så skal BU ha beskjed. BU bestemmer da hva som skal skje videre. F.eks.: Kampen spilles / spilles ikke. Et av lagene får poeng / ingen av lagene får poeng. Avtalt kampresultat uten BU's medvirkning anses som "KAMPEN IKKE SPILT" og null poeng til begge lag. Begge lag har ansvar for at serieoppsettet følges. Kampen må spilles selv om et av lagene bare kan stille med 2 - to - spillere. Lag som trekker seg fra en kamp, får notert 0-10 som resultat. Motstander får 2 - to - poeng og 10-0 i protokollen. Lag som uten gyldig grunn unnlater å spille 2 - to - kamper eller mer, får annulert alle sine kamp resultater, og plasseres sist i puljen.

11 Flytting av spiller: B.I.L som stiller med flere lag i serien, kan flytte en spiller fra høyere lag til lavere lag, såfremt spilleren på forhånd står over en kamp for det høyere lag. Spiller som flytter fra lavere til høyere lag kan gå rett over såfremt det ikke er samme runde. Lag som spiller i samme divisjon er likeverdige. Spiller som flyttes, må stå over 1 - en - kamp før hver flytting. DET ER TERMINLISTENS RUNDEOPPSETT SOM TELLER, IKKE AVTALT KAMPTID!!! Eksempel: Høyere lag Lavere lag 1. runde A spiller 2. """ A spiller ikke A ulovlig 3. """ A kan spille 4. """ A kan spille o.s.v. BYTTE AV LAG SKAL PÅFØRES KAMPKORTET / E-POSTEN!! Rangering ved lik poengsum i serien 1 Størst netto score 2 Høyest score 3 Innbyrdes oppgjør 4 Omkamp Opp / nedrykk i serien: 2 lag rykker ned, og 2 lag rykker opp. Premiering i serien Gull og sølv i 1. divisjon. Gull og sølv i 2. divisjon.

12 Kampoppsett Dobbel serie 7 lag Uke 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/1 1.runde 2.runde 3.runde 4.runde 5.runde 6.runde 7.runde Uke 2/3 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 14/15 8.runde 9.runde 10.runde 11.runde 12.runde 13.runde 14.runde divisjon 2010/ 2011 ( Trukket rekkefølge ) 1 PetrOl 2 Solborg Folkehøgskole 3 Coca Cola 4 Statoil 2 5 Figgjo 2 6 NAV 7 Statoil 1

13 Rundeoppsett for dobbel serie med 6 lag. Serie omgang: 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Uke nr.: Lag nr.: Serie omgang: 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 1o.r. Uke nr.: 49-5o Lag nr.: divisjon 2010/ 2011 ( Trukket rekkefølge ) 1 Conoco Phillips 2 CHC Helisport 3 Toyota Sport 4 Figgjo 1 5 Schlumberger 6 Jernbanen

14 Cup Cup for 3 tre manns lag Tre lag påmeldt. Spilles alle mot alle Kamp 1 Kamp 2 Kamp 3 NAV Schlumberger CHC Helisport NAV Schlumberger CHC Helisport Første lag har hjemmekamp. Cup en skal være ferdigspillt innen februar 2011 En spiller kan bare delta for 1 ett cuplag pr. sesong. Premiering: Gull. Stevner i Stavanger Idrettshall. Spille-dager Lørdag 25/09-10 kl /10-10 kl /11-10 kl /12-10 kl /01-11 kl /02-11 kl 1000 Rådsmesterskap 16/04-10 kl 1000 Påmelding sendes til E-post innen 2 dager før stevnedato. Startgebyr er 80,- for single (60,- + 20,-) og 80,- for double par. (40,- hvis arrangør skaffer makker). Spillere uten medlemskap i bedriftsidrettslag betaler dobbelt startgebyr. Nybegynnere som er medlem i bedriftsidrettslag får spille gratis 2 stevner. Gebyret beregnes av bedriftsidrettslaget og sendes før stevnedato til: IBM bil v/ Jørg Pedersen Nordre Ramsvigvei Stavanger Bankkonto Betaling etter stevnedato regnes som etterpåmelding (dobbel betaling).

15 Vi kårer uoffisielle årsmestere i hver singelklasse og for lag. Alle deltakere får tildelt poeng etter sin individuelle plassering i stevnene: 12. poeng 1. plass 10. poeng 2. plass 9. poeng 3. plass 8. poeng 4. plass 7. poeng 5. plass 6. poeng 6. plass 5. poeng Resten av deltakerne 20 ekstrapoeng til deltakere som deltar i alle stevner. 10 ekstra til deltakere som mangler 1 ett - stevne. Lag-poengene blir lagt sammen fra antall oppnådde poeng i hver klasse. Poengene i hver klasse teller like mye. Alle stevner teller med, både individuelt og for lag. Total-poeng ved sesongens slutt vil gi en uoffisiell lag-mester, og en individuell mester i hver klasse. Spillere som har deltatt bare på ett stevne teller ikke med ved utregning av antall års premier (1/3 av deltakerne for hver premiegruppe). Arrangøren kan avgjøre om det skal spilles ren serie, og/eller serie/cup. Deltakerne er garantert minst 3 tre - kamper hver. Etter opprop får hver klasse utlevert puljeskjema, Kampskjema og oppsett for sluttspill. Rekkefølge i puljen ved lik poengsum: 1. Størst netto score 2. Innbyrdes oppgjør 3. Loddtrekning Serve Spilles som i serie og cup (hvert sett til 11 med minst 2 poeng mer enn motstander). Best av 5 fem - sett har vunnet (se side 1). Telling under kampene: Spiller som starter å serve 1. sett, teller høyt hele 1. sett """"""""""""""""""""""""""""" 2. """" """""""""""""""" 2. """" """"""""""""""""""""""""""""" 3. """" """""""""""""""" 3. """"

16 Opprykksregler for individuelle stevner: 1. Spilleren må ha deltatt i minst halvparten av sesongens stevner, inkl. mesterskap, med plassering blant de 3 - tre - beste i 2 - to - av sesongens stevner. 2. Max. 1/3 av deltakerne i hver klasse pr. stevne teller med for opprykk, d.v.s.: 1 av 2-4 deltakere 2 " 5-7 """"""" 3 " 8 eller flere deltakere 3. Medaljevinnerne i mesterskap rykker opp, uansett deltakelse i andre stevner,men i henhold til pkt. 2. Nedrykk: Det gis anledning til å rykke ned fra klasse A og B. En spiller kan ikke rykke ned fra klasse C B.U. behandler og avgjør søknader om opp-/ og nedrykk. Nye spillere: Nye spillere starter i klasse B/C, bortsett fra tidligere aktive som starter i klasse A evt. B. Klasse A forbeholdes tidligere aktive, og deltakere som ønsker å spille sammen med de beste. Ethvert opp- og nedrykk i klasseinndelingen på individuelle stevner avgjøres av B.U. Målet er å få klasser med jevnbyrdige spillere. Søknad om å få endret klasse vurderes løpende. Klasseplassering baseres på oppnådde resultater. Spillere som skifter klasse i sesongen får med seg 5 poeng pr. deltakelse i tidligere klasse. Karenstiden for tidligere aktive se 2-4 i Kamp og konkurransereglementet. Klasseopprykk i individuelle konkurranser: Til kl. A: Ref resultater. Eller etter eget ønske. Til kl. B: Etter resultater. Eller eget ønske.

17

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Dette regelverket er laget med utgangspunkt i Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBIF) konkurranseregler. Reglene er vedtatt av kretsstyret og er

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf. 22 57 97 75 E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 Kontonummer 9005.08.30828. KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove

Detaljer

Reglement for bedriftsfotball

Reglement for bedriftsfotball Reglement for bedriftsfotball Pkt. 1 1.1 Spillernes utstyr Det skal være forskjell på lagenes drakter. Målmannens drakt skal skille seg tydelig ut fra de andre. Draktene skal være nummererte og like for

Detaljer

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPENE SPILLES PÅ S.A.T.S. GRORUD Kampstart kl. 20.00 slutt kl. 22.00 Kontaktperson på kretskontoret er Moussa Elkam E-post: moussa.elkam@bedriftsidrett.no

Detaljer

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Dette regelverket er laget med utgangspunkt i Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBIF) konkurranseregler. Reglene er vedtatt av kretsstyret og er

Detaljer

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Dette regelverket er laget med utgangspunkt i Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBIF) konkurranseregler. Reglene er vedtatt av kretsstyret og er

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

KAMPREGLEMENT. Paragraf 1

KAMPREGLEMENT. Paragraf 1 KAMPREGLEMENT Alle kamper i volleyballserien spilles etter Norges Bedriftsidrettsforbunds lover og konkurranseregler. Disse er inntatt i Håndbok for bedriftsidretten. I tillegg gjelder etterfølgende reglement.

Detaljer

KAMPREGLEMENT Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, spilleregler for innebandy fra NBF, håndbok for

KAMPREGLEMENT Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, spilleregler for innebandy fra NBF, håndbok for KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Fotballserien i HBIK spilles etter følgende reglement, og i følgende rekkefølge: HBIK sitt reglement, NBF sitt reglement, og NFF sitt reglement.

Fotballserien i HBIK spilles etter følgende reglement, og i følgende rekkefølge: HBIK sitt reglement, NBF sitt reglement, og NFF sitt reglement. 1. GENERELLE BESTEMMELSER Fotballserien i HBIK spilles etter følgende reglement, og i følgende rekkefølge: HBIK sitt reglement, NBF sitt reglement, og NFF sitt reglement. 1.1. Det spilles i divisjoner,

Detaljer

Konkurranseregler for HelseNM 2015

Konkurranseregler for HelseNM 2015 Konkurranseregler for HelseNM 2015 1 KONKURRANSEREGLER FOR NM-ARRANGEMENT 1.1 Klasseinndeling er spesifisert i alle idrettsgrener. Arrangøren skal benytte NHIFs konkurranseregler. 1.2 Domsutvalg oppnevnes

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR SERIE OG CUPER SOM FØLGER NBIF S REGLER

KAMPREGLEMENT FOR SERIE OG CUPER SOM FØLGER NBIF S REGLER KAMPREGLEMENT FOR SERIE OG CUPER SOM FØLGER NBIF S REGLER Alle kamper spilles etter Bedriftsidrettens lover og konkurransereglement, inntatt i Håndbok for bedriftsidretten, etterfølgende reglement og Norges

Detaljer

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf E-post Org.nummer Kontonummer

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf E-post Org.nummer Kontonummer OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf. 22 57 97 75 E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 Kontonummer 9005.08.30828. KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove

Detaljer

BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2014

BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2014 BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2014 Lørdag 30. august 2014 Velkommen til Forus & Gausel Cup! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til Forus og Gausel Cup. Arrangementet

Detaljer

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN 24.-26. oktober 2014 Haugesund Velkommen til SYDVESTEN 2014! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til SYDVESTEN 2014! Arrangementet gjennomføres

Detaljer

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST Sist endret 1. april 2014 NB! For 1M og 1K se eget reglement. INNHOLD: 1 Generell instruks... 2 2 Påmelding av lag til regionsseriene samt Easy Basket... 2 3 Spillernes kvalifikasjoner...

Detaljer

Kontaktperson på kretskontoret er Reidun Bjørtomt Tlf

Kontaktperson på kretskontoret er Reidun Bjørtomt Tlf Ekebergveien 101, 1178 Oslo. E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove Strand OUS BIL Medlemmer: Sindre Kvil LO BIL Merete Øyberg Oslo Kommune

Detaljer

1.1 Sesongen er delt i 2; Høstsesongen spilles i 2 oppsatte divisjonene, der lagene møter hverandre 2 ganger.

1.1 Sesongen er delt i 2; Høstsesongen spilles i 2 oppsatte divisjonene, der lagene møter hverandre 2 ganger. 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Sesongen er delt i 2; Høstsesongen spilles i 2 oppsatte divisjonene, der lagene møter hverandre 2 ganger. Vårsesongen: 2 nederste lagene rykker ned, og de 2 øverste rykker

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

Konkurransereglement BSB-SB60+-ÅSB (Bergen Senior Bowlere)

Konkurransereglement BSB-SB60+-ÅSB (Bergen Senior Bowlere) Bergen B S B Senior Bowlere -- (Bergen Senior Bowlere) Bergen Senior Bowlere () Senior Bowlere 60 + (SB 60+) Åsane Senior Bowlere () Utgave nr. 5 22.08.2011 Sammendrag: Konkurransekomiteene i BPB, BSPB

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Velkommen til Ungdomsfotballen

Velkommen til Ungdomsfotballen Velkommen til Ungdomsfotballen NFFs Lov og reglement er omfattende og det er mye en skal sette seg inn i som nykomling i ungdomsfotballen. Her har vi samlet noen sentrale spørsmål og utfordringer som man

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

Reglement for Lavere Divisjoner

Reglement for Lavere Divisjoner Reglement for Lavere Divisjoner 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 1.0 Struktur for lavere divisjoner 4 1.1 Klasser 4 1.2 Spillesystem for lavere divisjoner 4 1.3 Organisering

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

BEDRIFTSGOLF BERGEN OPPMANNSBOK 2016

BEDRIFTSGOLF BERGEN OPPMANNSBOK 2016 BEDRIFTSGOLF BERGEN OPPMANNSBOK 2016 Velkommen! Viktig vedr. kamptid Hjemmelaget har ansvar for å booke flight på egen bane innen et tidsrom på 2 uker i hver runde. Match bør spilles i oppsatte uker. Golfutvalget

Detaljer

BEDRIFTSIDRETTENS SUPERHELG

BEDRIFTSIDRETTENS SUPERHELG BEDRIFTSIDRETTENS SUPERHELG HÅNDBALL - OLJECUPEN 21.-22. mars 2014 Stavanger Velkommen til SUPERHELG 2014! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til SUPERHELG 2014! Arrangementet

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT :STOPP VOLDEN TURNERINGEN NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP KAMPREGLEMENT SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget

Detaljer

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Det vises til Utdrag av NSG Turneringsbestemmelser (TB) 2016. De punktene fra TB som er gjengitt eller vist til i dette dokumentet, er angitt enten

Detaljer

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN 24.-26. oktober 2014 Haugesund Velkommen til SYDVESTEN 2014! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til SYDVESTEN 2014! Arrangementet gjennomføres

Detaljer

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER REGLEMENT LAVERE DIVISJONER 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KLASSER... 3 DELTAKELSE I LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENTER OG SATSER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER... 3 ORGANISERING...

Detaljer

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum Vårcup 2015 Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum IL, fotballgruppa, ønsker igjen velkommen til fotballcup på Haslumanlegget. Vårcupen er et tilbud rettet til de klubber som ivaretar breddelagene

Detaljer

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook.

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook. EL-TEAM CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR Velkommen til EL-TEAM CUP Sortland IL ønsker deltakere, ledere, dommere og tilskuere velkommen til Blåbyhallen og EL-TEAM CUP 2014. Dette er første året

Detaljer

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017 ABC Ungdomsfotball Dette må DU vite for sesongen 2017 Samarbeid med Trygg Trafikk Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene Huskeliste hjemmekamp

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Undervanns - Rugby Avd/Dok nr./år - Dept/Doc no./year UVR / 2003

Undervanns - Rugby Avd/Dok nr./år - Dept/Doc no./year UVR / 2003 Side 1 av 6 1 REGELVERK FOR NORGESSERIE, A-NM OG B-NM 1.1 Påmelding / innbydelse Påmeldingsfristen er alltid 3 uker (21 dager) før arrangementets første dag. På innbydelsen skal det stå: Som bindende påmelding

Detaljer

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement Turneringsreglement Urædd Supercup 2018 5 er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen 10-14 år. 10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere 13-14 årsklasser spiller

Detaljer

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 17. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledende bestemmelser... 2 2. En kamps begynnelse... 2 4. Spilleberettigelse... 2 5. Forfall... 3 6. Arrangør... 3 7. Hallfasiliteter,

Detaljer

BEDRIFTSFOTBALLSESONGEN 2016 REGLER, CUP- OG SERIEKAMPER.

BEDRIFTSFOTBALLSESONGEN 2016 REGLER, CUP- OG SERIEKAMPER. ØBIK-MOSS 2016 BEDRIFTSFOTBALLSESONGEN 2016 REGLER, CUP- OG SERIEKAMPER. INNHOLD 3 Forord 4 Kontaktinfo for fotballutvalget 5 Dommerholdninger 6 Fair Play 7 Utdrag fra regelverket 12 Oversiktskart 13 Tidligere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP

RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP 1. Deltakelse/rettigheter/plikter 1.1 Cupen omfattes av klubber som etter bestemmelsene er kvalifisert til å delta. 1.2 Ved deltakelse i cupen forplikter klubbene seg til å

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016

TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016 TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016 Kamparena Sørlandshallen, bane 1, 2, 3 og 4 (alternativt A, B, C og D) Underlag Kunstgress. Kampoppsett Hvis antall påmeldte lag i en klasse er flere enn 6 lag vil det

Detaljer

BEDRIFTSIDRETTENS SUPERHELG

BEDRIFTSIDRETTENS SUPERHELG BEDRIFTSIDRETTENS SUPERHELG Stavangercupen - Volleyball 13.-15. mars 2015 Stavanger Velkommen til SUPERHELG 2015! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til SUPERHELG 2015!

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Regler... 2 2. Klasseinndeling, aldersbestemmelser og bane... 2 Unntak fra kravene til alder:... 2 Dispensasjon fra kravene til alder:... 2 3.

Detaljer

Elektronisk kamprapportskjemaer

Elektronisk kamprapportskjemaer Elektronisk kamprapportskjemaer Elektroniske kamprapporter Tester alle kretser i 2012 Alle avdelinger fra 2013 sesongen Utfordringer med forbundstinget 2012 Oppgaver før, under og etter kamp Tidsfrister

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor:

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor: Kråkerøy IL Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015 Turneringens hovedsponsor: STENE STÅL GJENVINNING AS VELKOMMEN TIL KRÅKERØY Igjen har vi gleden

Detaljer

SYDVESTEN turneringshelg

SYDVESTEN turneringshelg SYDVESTEN turneringshelg Haugesund 25. 27. oktober 2013 SAGA TURNERING for Bedriftslag Teknisk arrangør: Volleyballutvalget i Nord-Rogaland Velkommen! I heftet finner ditt lag informasjon om Sydvesten

Detaljer

Reglement Kanonball NTBIK 2017

Reglement Kanonball NTBIK 2017 Reglement Kanonball NTBIK 2017 Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement og håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund. 1. Spillebanen Banen deles opp i to like store spillefelt.

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL

Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL 17.-18. august 2013 Velkommen til Charlottenlund Charlottenlund er en bydel som ligger 7 km øst for Trondheim sentrum. Charlottenlund Sportsklubb er en bydelsklubb

Detaljer

Velkommen til julecupen 2011

Velkommen til julecupen 2011 Velkommen til julecupen 2011 Også i år er det en stor glede for oss å kunne ønske deltakere og tilskuere velkommen til den tradisjonelle julecupen i regi av Rælingen Håndballklubb. Arrangementet er det

Detaljer

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller!

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! 1. Regler Den European Youth Academy Football League vil bli spilt i samsvar med gjeldende deler av FIFA

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 Dette vedlegget fungerer som ett tillegg til WPBO regelverk for 2016 Innhold 2.1.1 Introduksjon & generell informasjon... 3 2.1.1.1 Registrering og «ranking»... 3 2.1.1.1.1

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

Fjord Line cup ungdom 2018

Fjord Line cup ungdom 2018 Turneringsreglement Fjord Line cup ungdom 2018 9 er fotballturnering for ungdom i alderen 13 år. 11 er fotballturnering for ungdom i alderen 14-16 år. Revisjon 1.0 08.11.2017 Urædd Fotball, E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglement Turneringsreglement Lørenskog IF U13 Akademi Cup 2017 Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Norges Fekteforbunds stevneregler Vedtatt på NF-styremøte 3.11.2015

Norges Fekteforbunds stevneregler Vedtatt på NF-styremøte 3.11.2015 Norges Fekteforbunds stevneregler Vedtatt på NF-styremøte 3.11.2015 A Generelle regler 1. Generelt 1.1. Nedenstående regler er obligatoriske i følgende stevner: Norgesmesterskap (NM) individuelle- og lagstevner

Detaljer

BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2015

BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2015 BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2015 Lørdag 19. september Velkommen til Forus & Gausel Cup Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til Forus og Gausel Cup. Arrangementet

Detaljer

Norsk Helsevesens Idrettsforbund

Norsk Helsevesens Idrettsforbund Norsk Helsevesens Idrettsforbund Konkurranseregler for NM-arrangment 14. februar 2011 Vedtatt 07.11.92 Endret 23.11.96. 31.10.98. 11.11.00. 23.11.02 (rettet 16.10.03 / nettsiden korrigert 15.06.04). 20.11.04.

Detaljer

INVITASJON VETERANLIGA 2015/2016

INVITASJON VETERANLIGA 2015/2016 NORGES BOWLINGFORBUND Til alle klubber Kopi til kretsene Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651

Detaljer

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 DOMUS CUP OPPDAL 2014 spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra

Detaljer

Lyns Høstturnering. - Gutter 2002 Ordinærklassen. Dette skrivet innholder:

Lyns Høstturnering. - Gutter 2002 Ordinærklassen. Dette skrivet innholder: Lyns Høstturnering - Gutter 2002 Ordinærklassen Dette skrivet innholder: - praktisk informasjon for foreldre og lagledere - Turneringsreglement - Kart over området - Åpningstider for klubbhus og garderober

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

SYDVESTEN turneringshelg

SYDVESTEN turneringshelg SYDVESTEN turneringshelg Haugesund 25. 27. oktober 2012 Teknisk arrangør: Håndballutvalget i Nord-Rogaland Velkommen! I heftet finner ditt lag informasjon om Sydvesten Turneringshelg, som er et samarbeid

Detaljer

Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler.

Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler. Reglement Fotball Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler. 1. Spillebanen Det spilles på håndballbane. Det

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

SARPSBORG BANDYKLUBB

SARPSBORG BANDYKLUBB REGLEMENT/INFO POSTBANKEN SARPSBORG CUP AUGUST 2008 Spilleravgift overnatting - bowling Spilleravgiften betales i klubbhuset ved fotballbanen. Den kan betales i sekriteriatet til vår kasserer Lene Bøhaugen

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gateup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 velkommen Sluttspill J/G 14 år Trondheim Spektrm 10.-12. april 2015 2 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 Alle lag må henvende seg til hovedsekretariatet

Detaljer

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte.

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte. Turneringsreglement Midnattsol cup Midnattsol cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer

Detaljer

INVITASJON VETERANLIGA 2016/2017

INVITASJON VETERANLIGA 2016/2017 NORGES BOWLINGFORBUND Til alle klubber Kopi til kretsene Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2012

Turneringsreglement Norway Cup 2012 Turneringsreglement Norway Cup 2012 Norway Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med Norges

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer