Årsrapport Program 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Program 2015"

Transkript

1 Årsrapport 2014 og Program 2015 (Fremlegges for generalforsamlingen 7. februar 2015) v. 1.1 Astronomi og romfart

2 Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge. I den grad foreningens ressurser tillater det, bør det også drives praktiske faglige aktiviteter på de nevnte områdene. 2. Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den avholdes hvert år, fortrinnsvis innen utgangen av februar måned, men innen medio mars. Alle avgjørelser fattes ved enkelt stemmeflertall, unntatt lovendringer som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller dersom minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig med 2 ukers varsel. Det kan kun stemmes over saker som er anført på dagsorden. 3. Styret har foreningens daglige ledelse. Det velges for ett år av gangen og består av formann, sekretær, kasserer, informasjonsleder, bibliotekar, dataadministrator, observatorieleder og opptil 4 andre styremedlemmer og varamedlemmer. Det skal også velges revisor som ikke er medlem av styret. Før generalforsamlingen velger nytt styre, bør avgående styre legge frem forslag til etterfølgende styre. 4. Foreningen har tre medlemskapskategorier: Type 1 for ekstra aktivt medlemskap, Type 2 for normalt medlemskap og Type 3 for husstandsmedlemskap. Alle personlige medlemmer av de to førstnevnte kategoriene mottar medlemsbladet og all annen informasjon som tilhører deres medlemskategori, i ett eksemplar og har stemmerett på generalforsamlingen. Skoler, biblioteker, institusjoner osv kan tegne seg som abonnenter på medlemsbladet. Husstandsmedlemmer har samme rettigheter som Type 2, men mottar normalt ikke egen informasjon, da denne fås gjennom hovedmedlemmet i husstanden. 5. Arrangementer, så som medlemsmøter, ekskursjoner, observasjoner og kongresser, avholdes minst åtte ganger i året. 6. Foreningen bør søke å drive et eget medlemsblad, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre foreninger. Styret utnevner en hovedredaktør som står til ansvar for styret dersom foreningen utgir bladet på egen hånd. Dersom utgivelsen er et samarbeid med andre foreninger, utnevner styret i stedet en representant til redaksjonsledelsen. Hovedredaktøren/redaksjonsledelsen rekrutterer redaksjonsmedarbeidere etter behov. 7. Foreningen bør søke å drive et eget observatorium. Observatorielederen rekrutterer medlemmer til deltakelse i en observatoriestab etter behov. Staben står for den daglige drift av observatoriet. 8. Betaling av kontingenten skal skje innen to måneder etter generalforsamlingen. Medlemmer som ikke har betalt innen fristens utløp, skal motta minst to purringer. Medlemmer som ikke har betalt én måned etter mottakelse av siste purring, kan strykes. 9. Foreningen kan oppløses dersom 3/4 av medlemmene forlanger det. En slik beslutning kan kun fattes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Det skal her velges et interimstyre som i løpet av 6 måneder skal avvikle foreningens aktiviteter i samsvar med de avtaler som er inngått. Observatoriet søkes fristilt og drevet etter samme prinsipper som en stiftelse. Så langt råd er skal foreningens annen eiendom og rettigheter, som ikke naturlig hører inn under eller ønskes overført til observatoriet, fordeles mellom Norsk Astronomisk Selskap og Norsk Astronautisk Forening etter deres respektive interessefelter. 2

3 Innhold FORENINGENS LOVER... 2 FORENINGENS ØKONOMI... 4 STYRE OG STELL... 9 ÅRSRAPPORT PROGRAM ARRANGEMENTER ÅRSRAPPORT PROGRAM ASTRO RAPPORT ÅRSRAPPORT PROGRAM AKTIVITETSGRUPPENE ÅRSRAPPORT PROGRAM NOVA ÅRSRAPPORT PROGRAM BIBLIOTEKET ÅRSRAPPORT PROGRAM INFORMASJONSVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT PROGRAM

4 Foreningens økonomi Cathrine Hallberg, Per Morten Johnsen REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2014 INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER Astro Rapport , , Arrangementer , , Bibliotek 0,00 696, Diverse , , Kontingent ,00 0, Kontor 0, , Informasjonsvirksomhet 1 320, , NOVA , , Aktivitetsgruppene 0,00 0, Underskudd ,49 1 0, SUM , , STATUS BEHOLDNING Kasse 2 811, ,00 Postbanken 2 373, ,73 Bank: Astro Rapport , ,28 Bank: Forening , ,98 Bank: Plassering 300, ,50 Kundefordringer , ,00 SUM (eiendeler) , ,49 Egenkapital , ,49 Leverandørgjeld ,76 0,00 Ekspedisjoner 0, ,00 Depositum - nøkler 1 500, ,00 SUM , ,49 NOVA-fondet , ,00 1 At underskuddet er lavere enn budsjettert skyldes en ekstraordinær forsikringsutbetaling. 2 Avviket fra kontosaldo over skyldes at renteinntektene på kr 5658,- for 2013 var satt inn på fondskontoen, men ennå ikke formelt overført til fondet ved utgangen av

5 NOVA-fondet er ikke er en ordinær del av foreningens beholdning og skal ikke benyttes til foreningens normale drift. Formålet med fondet er å spare opp midler til nødvendige, større arbeider på observatoriet. Da en fremtidig utbygging av NOVA, fortrinnsvis for å erstatte oppholdsbrakken Sirius, vil kreve midler som ligger langt utenfor det foreningen normalt har mulighet til å bekoste, er det nødvendig med langsiktig sparing og avsetting av midler gjennom flere år. Fremtidig bruk av fondsmidlene vil således holdes utenfor foreningens ordinære driftsregnskap. Styret har som målsetning at inntekter fra loddsalg, renteinntekter fra fondskontoen samt eventuelle overskudd fra ekspedisjonene skal overføres fra DSE til NOVA-fondet, slik at dette på sikt vil kunne finansiere en utbygging av NOVA. KASSERERS KOMMENTARER Regnskapet for 2014 viser et underskudd etter finansposter på kr 6.437,-, inkludert ekstraordinære finansinntekter. Foreningen hadde i april 2014 et skadetilfelle på NOVA som har resultert i et foreløpig forsikringsoppgjør på kr ,- (av annen finansinntekt på kr ). Skaden er foreløpig ikke ferdig utbedret. Forsikringsutbetalingen gjør at underskuddet for 2014 blir mindre enn budsjettert. Foreningen hadde i løpet av 2012 og 2013 opparbeidet et etterslep på utgivelsen av Astro Rapport og budsjetterte med et underskudd på kr ,- for å hente inn igjen dette med 6 utgivelser i Støtte fra Sandefjord kommune var kr ,- i Ordinære renteinntekter var totalt kr 7.748,- i NOVA-fondet er ved inngangen til 2015 på kr ,-, etter at foreningen har avsatt kr ,-. Dette består av overskudd fra årets ekspedisjon kr 5.566,-, diverse lotterier kr 1.460,-, renteinntekter for 2014 på kr 5.680,-, samt renteinntekter for 2013 på kr 5.658,-. Rentene fra 2013 skulle ha vært bokført i Ekspedisjonen til Svalbard i mars 2015 er i 2014 bokført med utgifter på kr ,-. Dette beløpet er trukket fra kontoen «forskudd ekspedisjoner». Ved årsskiftet gjenstår kr på denne kontoen, og beløpet er bokført som en gjeldspost i påvente av gjennomføring. Foreningens øvrige leverandørgjeld utgjør ved årets slutt kr 0,- og utestående fordringer er kommet ned i kr 4.450,- Foreningen har nå god likviditet. 5

6 KONTINGENT REGNSKAP 2014 Kontingent Type ,00 Kontingent Type ,00 Kontingent Type ,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,00 Årsresultat ,00 DIVERSE REGNSKAP 2014 Sponsormidler ,00 Annen driftsrelatert inntekt 0,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,00 NOVA - avsatt til utbygging (NOVA-fondet) ,00 SUM VAREKOSTNAD ,00 Porto - div frimerker ,00 Gaver - diverse 0,00 Bank- og kortgebyr -133,50 Annen kostnad -135,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,50 Annen renteinntekt 7 748,75 Annen finansinntekt ,00 Årsresultat ,25 NOVA-FONDET REGNSKAP 2014 NOVA-fondet - bevilget DSE ,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,00 Årsresultat ,00 Se kasserers kommentarer for detaljer. Når det gjelder andre poster, så er de omtalt nærmere i egne kapitler. 6

7 REGNSKAPKONTROLLØRS BERETNING Undertegnede har gjennomgått regnskapet til foreningen (DSE) for Det er i alt 548 bilag som er ført for DSE har god og sunn økonomi, og underskudd på 6347 kroner. Det har gått ut en del penger på Astro Rapport fordi det ble gitt ut seks nummer. Astro Rapport er dermed i rute. Det er mye penger i omløp siden det i 2014 var en ekspedisjon, og at det i 2015 vil være en ekspedisjon til Svalbard for å se på den totale formørkelsen 20. mars Mesteparten av turens kostnader og inntekter ble bokført i Regnskapet er ført etter god regnskapsskikk og funnet i orden. Sandefjord, 5. februar 2015 (sign) Petter Moe, regnskapskontrollør 7

8 BUDSJETT 2015 INNTEKTER UTGIFTER Arrangementer Astro Rapport NOVA Aktivitetsgruppene Informasjonsvirksomhet Bibliotek Kontor Kontingent Diverse Overskudd/underskudd SUM STYRETS KOMMENTARER Det legges opp til en marginal økning i kontingentsatsene for å kompensere for generelle økninger i utgifter. Det er også lagt opp til en moderat økning av medlemsantallet. Type 1: 540 kr Type 2: 365 kr Type 3: 90 kr Abonnenter (institusjoner) skal betale samme takst som Type-2-medlemmer, men har foruten Astro Rapport ikke tilgang til noen av foreningens øvrige tilbud. De siste årene har vi ikke vært flinke nok til å kreve inn betaling fra abonnentene. Dette vil bli fulgt opp i DIVERSE BUDSJETT 2015 INNTEKTER UTGIFTER Støtte Renter Gebyr SUM

9 Styre og stell Ragnvald Irgens ÅRSRAPPORT 2014 STYRET FOR 2014 Formann: Sekretær: Kasserer: Observatorieleder: Informasjonsleder: Bibliotekar: IT-ansvarlig: Vararepresentant: Regnskapskontrollør: Ragnvald J. Irgens Petter Lohne Cathrine Hallberg (med støtte fra PMJ) Rune Solberg Line Karlsen John Skjøtø Henning Holen Per Morten Johnsen (kassererstøtte) Vidar Lund Iversen Petter Moe Det ble avholdt fire fysiske styremøter i Vi startet året med et heldagsmøte 26. januar for hovedsakelig å planlegge foreningens aktiviteter i 2014, detaljplanlegge vårhalvåret og forberede årsmøtet. Behandlingen av regnskapet og budsjettet tok også mye tid, og dette ble det jobbet videre med pr. e-post og telefon etter styremøtet. Neste styremøte var 29. juni. Dette møtet ble holdt på DSE-kontoret i Sandefjord og startet med en dugnad og opprydding på kontoret. Viktige saker på agendaen denne gangen var blant annet Ekspedisjon 2014 og Ekspedisjon 2015, grovplanlegging av høstprogrammet og oppfølging av fremdriften i Astro Rapport. Vi møttes så igjen rett etter sommerferien, 31. august. Også denne gang var ekspedisjonene, høstprogrammet og Astro Rapport viktige saker. Vi diskuterte også utfordringene vi har med rekruttering av nye medlemmer samt status på kontingentinnbetalingene. Årets siste styremøte fant sted 7. desember. Hovedpunktet på agendaen var igjen utviklingen av medlemsmassen, Astro Rapport og kontingentene. I tillegg til fysiske styremøter har styret vært i jevnlig kontakt gjennom året, via telefon og e-post. Saker har slik kunnet avklares etter hvert som de har oppstått, uten at det har vært nødvendig å møtes ansikt til ansikt. Styrets ordinære arbeid i 2014 inkluderte å skaffe foredragsholdere til medlemsmøtene, forberede Åpent Hus, planlegge og arrangere observasjonskvelder på NOVA, ekspedisjon og Stjernetreffet, utsendelse av invitasjoner og annet materiell til medlemmene, diverse sekretæroppgaver, vedlikehold av medlemsregisteret, regnskapsføring, oppfølging av NOVA, drift av biblioteket, vedlikehold av websidene og elektroniske tjenester samt gjennomføring av informasjonsvirksomhet. Planlegging og gjennomføring av ekspedisjonene til DSE representerer et omfattende arbeid uten at det finnes en formelt ansvarlig for dette i styret. DSE Ekspedisjon 2014 ble foreslått av Vidar Iversen gjennom en skisse til turopplegg. Ekspedisjonen ble ellers planlagt, organisert og gjennomført av Rune Solberg. 9

10 KONTOR REGNSKAP 2014 Leie av postboks ,00 Kontorrekvisita ,00 Regnskapsprogram ,00 Telefon ,34 Styreaktiviteter ,39 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,73 Årsresultat ,73 PROGRAM 2015 Styrets forslag til styresammensetning i 2015 er som følger: STYRET FOR 2015 Formann: Sekretær: Kasserer: Observatorieleder: Informasjonsleder: Bibliotekar: IT-ansvarlig: Vararepresentant: Regnskapskontrollør: Ragnvald J. Irgens Petter Lohne Petter Moe Rune Solberg Joakim Martin Line Karlsen Henning Holen Vidar Lund Iversen Tove Doris Langeid Per Morten Johnsen Foreningens tilbud og aktiviteter krever at flere enn de som er i styret og i staben ved NOVA engasjerer seg. Bidragsytere i denne delen av foreningen betegnes som Øvrig administrasjon, der enkeltpersoner har ansvar for forskjellige tilbud og aktiviteter. Vervene i den øvrige administrasjonen besettes ved at styret verver personer blant medlemmene som er egnet og interessert. Den øvrige administrasjonen er ment å være fleksibel i størrelse og sammensetning og kan derfor endres raskt etter behov. Ved årsskiftet består den av: Nettserver-ansvarlig (programvare): Kristian André Gallis Nettserver-ansvarlig (maskinvare): Roar Almås Disse fungerer som støtte for IT-ansvarlig i styret. I den øvrige administrasjon regnes også staben ved NOVA, som er beskrevet under kapitlet om NOVA. Hovedoppgaven for styret i 2015 er å gjennomføre arrangementer og annet i programdelen av denne rapporten. I tillegg til dette vil tre sentrale fokusområder være medlemsrekruttering, Astro Rapport og videreutvikling av NOVA. I de senere år har vi opplevd en nedgang i medlemsantallet. Vi klarte ikke helt å snu denne trenden i En hovedoppgave for styret i 2015 blir derfor å forsøke å snu denne utviklingen. Mulige tiltak kan være å være mer aktive ovenfor skoler og massemedia samt ha flere åpne publikumsarrangementer. En hovedoppgave for den nye informasjonslederen blir å jobbe for å gjøre foreningen mer synlig slik at vi når frem til flere potensielle nye medlemmer. Styret vil også jevnlig vurdere tiltak for å gjøre foreningens tilbud mer attraktivt for nye og gamle medlemmer. Astro Rapport er tilbake i rute. Styret vil følge opp arbeidet med bladet for å hjelpe til med å unngå nye forsinkelser. Det er enkelte ubesatte roller i redaksjonen, og arbeidsfordelingen er noe ujevn. Styret vil derfor forsøke å bidra til rekruttering til redaksjonen. Bladet holder generelt et høyt nivå, mens enkelte spalter bl.a. har vært preget av for få bidrag fra skribenter. Styret vil også hjelpe redaksjonen med å bedre dette. 10

11 I 2015 er det 25 år siden NOVA ble innviet. Observatoriet gir våre medlemmer tilgang til topp utstyr, og observasjonssesongen ble utvidet med sommermånedene i 2014 etter anskaffelse av to solfiltre. Observatoriet utgjør da også mye av foreningens virksomhet og stod for et flertall av arrangementene i DSE i Styret tror imidlertid det ligger et enda større potensial i NOVA og vil derfor jobbe videre med å se på hvordan det kan utnyttes enda bedre og gjøres mer attraktivt for så vel medlemmer som publikum ellers, inklusive tilbudet om gruppebesøk til skoler og andre interesserte. Dette passer ekstra bra i et jubileumsår, som vil bli markert på forskjellige måter gjennom En annen prioritert oppgave blir også å få på plass et nettbasert «styrerom» (arkiv m.m.). Dette arbeidet skulle vært påbegynt i 2014, men har blitt forsinket. Det er behov for tilsvarende funksjonalitet til arbeid i redaksjonen, staben ved NOVA og i observasjonsgruppene. En liknende løsning som for styret, kan antakelig også benyttes for disse. Vi ønsker også å oppdatere nettsidene våre, både når det gjelder innhold og tilgjengelige tjenester for medlemmene. Dette inkluderer en nettbasert tjeneste for bestilling av utlån fra biblioteket. Videre vil vi revitalisere og bedre informere om de tre aktivitetsgruppene våre (astrofoto, astrofysikk og romfart) samt e-post- og SMS-tjenestene for Type 1-medlemmer. BUDSJETT 2015 INNTEKTER UTGIFTER Postboks Styret Porto Telefon Konvolutter Vedlikehold Rekvisita Regnskapsprogram SUM

12 Arrangementer Petter Lohne ÅRSRAPPORT 2014 Det har vært stor aktivitet i foreningen i Dette året har vi også hatt en romfartsrelatert ekspedisjon. Ellers har vi hatt et velfylt program av medlemsmøter, åpent hus, observasjonskvelder og stjernetreff. Vi har også hatt en ekskursjon dette året. MEDLEMSMØTER MED FOREDRAG 8. februar Årsmøte: I år var Per Arne Martinsen hentet inn for å holde innledningsforedraget som handlet om romfartshistorie fra begynnelsen til i dag. Deretter ønsket Ragnvald velkommen til de 22 deltagerne som hadde funnet veien til Sandefjord Motor Hotell og gikk igjennom aktivitetene i Årsrapporten ble lagt fram, nytt styre ble valgt og budsjettet vedtatt. Etter festmiddagen viste Petter lysbilder fra Sør Afrika, og Line fra Nicaragua. 22. mai Romprosjekter som ikke ble noe av: Dette møtet ble holdt i lokalet til A. Stihl. Øyvind Guldbrandsen fortalte om en rekke prosjekter som aldri var blitt noe av. Han fortalte om bakgrunnen for dem og i noen tilfeller hvordan de kunne endre romfartshistorien. Vi var 16 medlemmer som møtte opp til dette godt besøkte møtet. 11. september Utviklingen av vårt verdensbilde: Denne gangen ble møtet holdt på Holms kafeteria i Larvik. Kveldens foredragsholder Øyvind Grøn holdt et interessant foredrag om hvordan verden ble oppfattet fra de gamle grekere via middelalderen, til Galilei, Kepler, Copernicus, Newton og Einstein. Etter foredraget ble det tid til diskusjon og spørsmål fra de 15 som var på dette møtet. 13. november Satellitter for miljø- og klimaovervåking: Foredraget ble holdt av Rune Solberg som er sjefsforsker ved Norsk Regnesentral og har jobbet i årevis med jordobservasjon (satellittobservasjoner av Jorda). Han fortalte om forskjellige slags satellitter og hva slags observasjoner de blir brukt til og hvordan de kan fortelle om Jordas miljø og klimatilstand. Dette godt besøkte møtet ble også holdt på Holms Kafeteria, og 15 medlemmer hadde funnet veien dit. «ÅPENT HUS» - MEDLEMSMØTER 21. mars: Dette møtet ble holdt hjemme hos Vidar i Gannestadveien 7 i Horten. Her var temaet intet mindre enn ideer til en dugnad i foreningen for medlemsrekruttering. Et problem vi har slitt med i flere år, og vi kom vel ikke fram til en endelig løsning. De 12 frammøtte koste seg i hvert fall med mye av Norges «nasjonalrett». 27. juni: Da var det allerede sommeravslutning, og den fant som vanlig sted hjemme hos Line på Verningen i Larvik. Her var grillen tent opp, og de ca fremmøtte grillet sitt medbrakte. Her ble det også fortalt at foreningen har gått til anskaffelse av nye solfiltre, blant annet et hydrogen alfafilter, så nå var det duket for solobservasjoner utover sommeren. 3. oktober: Denne gangen var vi invitert hjem til Cathrine og Einar på Tolvsrød. Her var det observasjon av meteorsvermer som var temaet. Det ble servert lapskaus og eplekake. I tillegg til at det kom fram mange gode observasjonsråd, ble det også vist en film fra turen til Peenemünde for de åtte gjestene som var på dette møtet. 5. desember: I år var juleavslutningen hos Eli og Trond Erik på Barkåker. 10 besøkende hadde funnet veien til dette møtet. Her ble det servert god mat og holdt en liten utlodning til inntekt for NOVAfondet. Ellers ble det pratet om året som gikk og hva vi har å se fram til av begivenheter og aktiviteter i året som kommer. 12

13 OBSERVASJONER 31. januar (1. februar): Dette var ment å bli årets første observasjonskveld, men det ble overskyet begge kveldene så vi måtte avlyse. 28. februar (1. mars): Det astronomiske ekstremværet fortsatte å forfølge oss. Også denne helgen var det overskyet begge kvelder, så vi måtte avlyse igjen. 28. (29.) mars: Denne gangen hadde vi endelig hellet med oss, og observasjonskvelden ble gjennomført på fredagskvelden under glimrende forhold. Her fikk både store og små sett en rekke galakser og stjernehoper. 25. (26.) april: Dette vår vårhalvårets siste observasjonskveld. Den ble avviklet under gode forhold på fredagskvelden. Ettersom det ble så seint mørkt på denne årstiden, startet vi med å observere Jupiter, Mars og Saturn. Etterpå fortsatte vi med relativt lyssterke objekter slik som åpne stjernehoper. 4. (5.) juli: Nå, midt på sommeren, skulle vi forsøke oss med en observasjonskveld med solobservasjoner. Dessverre ble det dårlig vær begge disse kveldene. 30. juli: Nytt forsøk på solobservasjoner, og denne gangen hadde vi hellet med oss. Det var fint vær utover kvelden, og de frammøtte fikk se en rekke solflekker og stor aktivitet av flares og protuberanser langs solranden. 15. (16.) august: Høsthalvårets første observasjonskveld ble en kveld for å observere meteorsvermen Perseidene. Observasjonene ble gjennomført på fredagskvelden selv om det var for mye skyer. 29. (30.) august: Denne kvelden var ment å være en kombinert kveld med solobservasjoner først, deretter grilling av pølser på bålplassen i påvente av at himmelen ble mørk. Dessverre ble det regn begge disse kveldene. 13. (14.) september: Nå var det en ny runde med solobservasjoner. Den ble gjennomført på lørdag, og de fremmøtte kunne nyte synet av stor aktivitet på Solen. 19. (20.) september: Nå var høstmørket for alvor tilbake mens det fortsatt var relativt mildt. Det var mørkt nok til å se lyssvake objekter, og på denne observasjonskvelden tok vi for oss objekter i Kassiopeia, Persevs, Kusken og noen andre stjernebilder. Observasjonskvelden ble gjennomført på fredagen. 25. oktober: Dette var en observasjonskveld som var viet en okkultasjon av Saturn. Det var en vrien utfordring fordi nymånen var bare halvannen dag gammel og i ferd med å gå ned da okkultasjonen fant sted. Det var også en del skyer i horisonten. Det gikk ikke å se okkultasjonen, så de to deltagerne grillet pølser i påvente av mørk himmel, men i mellomtiden skyet det dessverre over. 21. (22.) november: Da var vi klare for en ny observasjonskveld med lange mørke netter. Det var mulighet for oppklarning på fredagen, men det skjedde ikke. Lørdagen var også overskyet, så denne helgen ble det avlyst. 27. (28.) desember: Vi rundet av året med de tradisjonelle romjulsobservasjonene. I år var det lørdag 27/12 som ble brukt. Det var en veldig klar himmel, og de tre som deltok konsentrerte seg om det som finnes i og rundt stjernebildet Orion. ANDRE ARRANGEMENTER 24. august Ekskursjon: I anledning fotografiets dag, 25. august, arrangerte DSE en tur til Preus Fotomuseum i anledning av at fotografiet feirer 175 år. Der var utstillingen «The History of Space Photography». Ragnvald Irgens var hyrt inn for å fortelle om bildene og astronomi til publikum. Han hadde også skrevet informasjon om hvert bilde som ble brukt til utstillingen. Derfor fikk gruppa vår en egen omvisning. 13

14 september Ekspedisjon: Årets ekspedisjon gikk med buss til Peenemünde i Tyskland og øya Ven mellom Sverige og Danmark. I Peenemünde så vi restene av tyskernes rakettsenter fra 2. verdenskrig. På Ven var det observatoriet til Tycho Brahe som var hovedattraksjonen. Turen inneholdt også en del andre attraksjoner til glede for de 12 deltagerne. 31. oktober 2. november Stjernetreff: Årets stjernetreff var også denne gangen holdt på Gavelstad ved Svarstad. Som vanlig hadde vi en rekke interessante foredragsholdere innen romforskning og astronomi. Vi hadde også diskusjonsgrupper hvor medlemsverving og mulige solformørkelsesekspedisjoner i 2016 og 2017 ble diskutert. Selv om det klarnet litt opp utover kvelden på lørdag, ble det ikke kjørt noen tur opp til NOVA. Det deltok i underkant av 30 på årets stjernetreff. ARRANGEMENTER REGNSKAP 2014 Arrangement - Medlemsmøter 3 062,10 Arrangement - Årsmøte ,60 Arrangement - Stjernetreff ,00 Arrangement - Ekspedisjoner ,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,70 Medlemsmøter ,70 Årsmøte ,00 Stjernetreff ,00 Ekspedisjoner ,00 SUM VAREKOSTNAD ,70 Bevertning 0,00 Porto - Arrangement ,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,00 Årsresultat 8 494,00 PROGRAM 2015 Arrangementene som er foreslått nedenfor, er ment som en liste man kan velge fra. I praksis vil det ikke være mulig å avholde så mange arrangementer. I mange tilfeller er foredragsholderne som nevnes heller ikke forespurt, slik at disse kun må oppfattes som forslag. MEDLEMSMØTER MED FOREDRAG Videre utforskning av Mars Norsk Romsenter/Tandberg Bemannet romfart i USA etter romfergene v/erik Tandberg eller Ivar Johansen Atmosfære eller ikke/terraforming v/ragnvald Irgens DSE Ekspedisjon 2014, deltakerne forteller om turen til Peenemünde og Ven DSE Ekspedisjon 2015, deltakerne forteller om formørkelsen og turen til Svalbard Satellitter måler klimaendringer og bidrar til klimaprognoser fram mot 2100 v/rune Solberg Barnemøte v/eirik Newth Fremtidsperspektiver i astronomi og romfart v/eirik Newth Meteoritter v/gunnar Råde Andøya, Svalsat og Trollsat, v/norsk Romsenter. Om utforskningen av Venus og Merkur, v/øyvind Gulbrandsen 14

15 Nye romsonder for å studere Sola, v/pål Brekke På vei mot operativ varsling av romværet, v/pål Brekke Hvem kommer først tilbake til Månen? v/terje Wahl Galileo-prosjektet. Hva vi har lært om Jupiter og dens måner? Cassini-ferden til Saturn New Horizons møte med Pluto Voyager «ÅPENT HUS» MEDLEMSMØTER Kometobservasjoner/komet Lovejoy NOVA 25 år hva vil vi videre? New Horizons passerer Pluto AstroFest/Lewis Houck Hva skjer på stjernehimmelen? Stjernekveld. Ta med ditt eget teleskop. En rundreise i astronomiens og romfartens historie i det nordlige Europa Hva foregår i gruppen for astrofysiske observasjoner ved NOVA? Hva foregår i gruppen for astrofoto ved NOVA? Hva foregår i gruppen for romfart? Filmkveld Astrofoto fra NOVA på storskjerm Observasjoner av meteorsvermer Observasjoner av ISS EKSKURSJONER Urania-observatoriet i Danmark Utflukt til amatørobservatorium Kongsberg Norspace i Horten Universeum, Göteborg Ole Rømer-museet ved København Natursenteret i Horten Observatoriet på Harestua Det gamle observatoriet i Oslo Nordlysobservatoriet i Tromsø Satellittstasjonen i Nittedal for telekommunikasjon Norsk Regnesentral for satellittobservasjoner av Jorden Rakettoppskytning i Trysil i regi av NEAR Statisk test av faststoffrakettmotor i regi av NEAR Andøya rakettskytefelt og ALOMAR Kiruna, ESRANGE OBSERVASJONER Cirka 8 observasjonskvelder med invitasjon og program Cirka 3 solobservasjoner med invitasjon og program Lokale arrangementer i vestfoldbyene i forbindelse med solformørkelsen ANDRE ARRANGEMENTER Stand på Innflyttertreff 2015, 31. januar i Sandefjord Ekspedisjon til Svalbard for å observere total solformørkelse Stjernetreff, november 15

16 Diverse kurs Fortausastronomi Astronomikveld ved Borre kirke Kulturnatta i Larvik BUDSJETT 2015 INNTEKTER UTGIFTER Medlemsmøter Årsmøtet Stjernetreff Ekskursjon Porto Gaver SUM

17 Astro Rapport Ragnvald J. Irgens ÅRSRAPPORT 2014 Arbeidet med Astro Rapport er nok noe av det mest tids- og ressurskrevende vi gjør i foreningen vår. Bladet kommer ordinært ut i fire utgaver hvert år, og publiseres både i en papirversjon samt elektronisk på våre hjemmesider. For å få tilgang til den elektroniske versjonen trenger man et brukernavn og passord. Dette endres jevnlig. Gyldig brukernavn/passord står alltid oppført i siste nummer av papirutgaven av bladet. Tidligere år har vist oss at redaksjonen er sårbar og at forsinkelser lett oppstår når redaksjonsarbeidet skal veies opp mot familie, jobb og andre forpliktelser, eller hvis det oppstår tekniske problemer. Arbeidet med bladet foregår på redaksjonsmedlemmenes (begrensede) fritid uten noen form for kompensasjon. Ved inngangen av året lå vi to utgaver på etterskudd, men var fast bestemt på at dette etterslepet skulle tas igjen i løpet av året. Med iherdig innsats fra redaksjonen, samt god hjelp av enkelte styremedlemmer og andre, klarte vi målet om å gi ut seks utgaver av bladet i 2014, og var dermed i rute igjen til jul. Bladet er svært viktig for vår forening, og også for samarbeidsforeningene. Redaksjonen fortjener honnør for innsatsen i Vi håper vi skal klare å holde normal fremdrift i I løpet av året byttet vi også trykkeri. Kostnadene for trykking er omtrent som før, men papir og trykkekvalitet har blitt bedre. På den negative siden må det nevnes at Haugaland Astronomiske Forening sa opp samarbeidsavtalen om bladet. De mottok imidlertid kun noen få eksemplarer, så frafallet av HAF får liten betydning for bladets opplag. Utgivelsen av Astro Rapport skjer nå som et samarbeid mellom DSE, Gjøvik og Toten Astronomiske Forening (GoTAF), Bergen Astronomiske Forening (BAF) og Astronomiforeningen i Agder (AiA). Redaksjonen har vært stabil og har i 2014 bestått av hovedredaktør, spalteredaktørene og spaltemedarbeiderne. Spaltemedarbeidernes hovedoppgave er å støtte spalteredaktørenes arbeid, spesielt ved å gjennomgå stoffet mht. språk og grammatikk. Fremdeles skulle vi gjerne hatt en ekstra spalteredaktør, for å ta seg av «Nytt fra foreningene»-spalten, samt spaltemedarbeidere i Astro Nytt og Amatørsidene. REDAKSJONEN 2014 Hovedredaktør: Red. Astro Nytt: Red. Artikler: Spaltemedarbeider: Red. Astrobarna: Spaltemedarbeider: Red. Amatørsidene: Red. Nytt fra foreningene: Ferdiggjøring: Digitalutgave: Trykk: Abonnementsregister: Utsendelse: Ragnvald J. Irgens Henning Holen Ove C. D. Omang Kristian André Gallis Geir Bakken Line Karlsen Petter Moe Henning Holen Ragnvald J. Irgens Ragnvald J. Irgens Los Digital Ragnvald J. Irgens Petter Lohne 17

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2012 og Program 2013 Vedtatt av generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge.

Detaljer

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2011 og Program 2012 Styrets innstilling til generalforsamlingen 4. februar 2012 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Redaktørens ord Trondheim Astronomiske REDAKSJONEN

Redaktørens ord Trondheim Astronomiske REDAKSJONEN Redaktørens ord Trondheim Astronomiske Forening fylte 5 år den 10. desember, et jubileum som ikke er stort nok til at vi slår på stortromma, men vi markerer det i hvert fall med en artikkel i dette nr.

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer