Årsrapport Program 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Program 2015"

Transkript

1 Årsrapport 2014 og Program 2015 (Fremlegges for generalforsamlingen 7. februar 2015) v. 1.1 Astronomi og romfart

2 Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge. I den grad foreningens ressurser tillater det, bør det også drives praktiske faglige aktiviteter på de nevnte områdene. 2. Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den avholdes hvert år, fortrinnsvis innen utgangen av februar måned, men innen medio mars. Alle avgjørelser fattes ved enkelt stemmeflertall, unntatt lovendringer som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller dersom minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig med 2 ukers varsel. Det kan kun stemmes over saker som er anført på dagsorden. 3. Styret har foreningens daglige ledelse. Det velges for ett år av gangen og består av formann, sekretær, kasserer, informasjonsleder, bibliotekar, dataadministrator, observatorieleder og opptil 4 andre styremedlemmer og varamedlemmer. Det skal også velges revisor som ikke er medlem av styret. Før generalforsamlingen velger nytt styre, bør avgående styre legge frem forslag til etterfølgende styre. 4. Foreningen har tre medlemskapskategorier: Type 1 for ekstra aktivt medlemskap, Type 2 for normalt medlemskap og Type 3 for husstandsmedlemskap. Alle personlige medlemmer av de to førstnevnte kategoriene mottar medlemsbladet og all annen informasjon som tilhører deres medlemskategori, i ett eksemplar og har stemmerett på generalforsamlingen. Skoler, biblioteker, institusjoner osv kan tegne seg som abonnenter på medlemsbladet. Husstandsmedlemmer har samme rettigheter som Type 2, men mottar normalt ikke egen informasjon, da denne fås gjennom hovedmedlemmet i husstanden. 5. Arrangementer, så som medlemsmøter, ekskursjoner, observasjoner og kongresser, avholdes minst åtte ganger i året. 6. Foreningen bør søke å drive et eget medlemsblad, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre foreninger. Styret utnevner en hovedredaktør som står til ansvar for styret dersom foreningen utgir bladet på egen hånd. Dersom utgivelsen er et samarbeid med andre foreninger, utnevner styret i stedet en representant til redaksjonsledelsen. Hovedredaktøren/redaksjonsledelsen rekrutterer redaksjonsmedarbeidere etter behov. 7. Foreningen bør søke å drive et eget observatorium. Observatorielederen rekrutterer medlemmer til deltakelse i en observatoriestab etter behov. Staben står for den daglige drift av observatoriet. 8. Betaling av kontingenten skal skje innen to måneder etter generalforsamlingen. Medlemmer som ikke har betalt innen fristens utløp, skal motta minst to purringer. Medlemmer som ikke har betalt én måned etter mottakelse av siste purring, kan strykes. 9. Foreningen kan oppløses dersom 3/4 av medlemmene forlanger det. En slik beslutning kan kun fattes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Det skal her velges et interimstyre som i løpet av 6 måneder skal avvikle foreningens aktiviteter i samsvar med de avtaler som er inngått. Observatoriet søkes fristilt og drevet etter samme prinsipper som en stiftelse. Så langt råd er skal foreningens annen eiendom og rettigheter, som ikke naturlig hører inn under eller ønskes overført til observatoriet, fordeles mellom Norsk Astronomisk Selskap og Norsk Astronautisk Forening etter deres respektive interessefelter. 2

3 Innhold FORENINGENS LOVER... 2 FORENINGENS ØKONOMI... 4 STYRE OG STELL... 9 ÅRSRAPPORT PROGRAM ARRANGEMENTER ÅRSRAPPORT PROGRAM ASTRO RAPPORT ÅRSRAPPORT PROGRAM AKTIVITETSGRUPPENE ÅRSRAPPORT PROGRAM NOVA ÅRSRAPPORT PROGRAM BIBLIOTEKET ÅRSRAPPORT PROGRAM INFORMASJONSVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT PROGRAM

4 Foreningens økonomi Cathrine Hallberg, Per Morten Johnsen REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2014 INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER Astro Rapport , , Arrangementer , , Bibliotek 0,00 696, Diverse , , Kontingent ,00 0, Kontor 0, , Informasjonsvirksomhet 1 320, , NOVA , , Aktivitetsgruppene 0,00 0, Underskudd ,49 1 0, SUM , , STATUS BEHOLDNING Kasse 2 811, ,00 Postbanken 2 373, ,73 Bank: Astro Rapport , ,28 Bank: Forening , ,98 Bank: Plassering 300, ,50 Kundefordringer , ,00 SUM (eiendeler) , ,49 Egenkapital , ,49 Leverandørgjeld ,76 0,00 Ekspedisjoner 0, ,00 Depositum - nøkler 1 500, ,00 SUM , ,49 NOVA-fondet , ,00 1 At underskuddet er lavere enn budsjettert skyldes en ekstraordinær forsikringsutbetaling. 2 Avviket fra kontosaldo over skyldes at renteinntektene på kr 5658,- for 2013 var satt inn på fondskontoen, men ennå ikke formelt overført til fondet ved utgangen av

5 NOVA-fondet er ikke er en ordinær del av foreningens beholdning og skal ikke benyttes til foreningens normale drift. Formålet med fondet er å spare opp midler til nødvendige, større arbeider på observatoriet. Da en fremtidig utbygging av NOVA, fortrinnsvis for å erstatte oppholdsbrakken Sirius, vil kreve midler som ligger langt utenfor det foreningen normalt har mulighet til å bekoste, er det nødvendig med langsiktig sparing og avsetting av midler gjennom flere år. Fremtidig bruk av fondsmidlene vil således holdes utenfor foreningens ordinære driftsregnskap. Styret har som målsetning at inntekter fra loddsalg, renteinntekter fra fondskontoen samt eventuelle overskudd fra ekspedisjonene skal overføres fra DSE til NOVA-fondet, slik at dette på sikt vil kunne finansiere en utbygging av NOVA. KASSERERS KOMMENTARER Regnskapet for 2014 viser et underskudd etter finansposter på kr 6.437,-, inkludert ekstraordinære finansinntekter. Foreningen hadde i april 2014 et skadetilfelle på NOVA som har resultert i et foreløpig forsikringsoppgjør på kr ,- (av annen finansinntekt på kr ). Skaden er foreløpig ikke ferdig utbedret. Forsikringsutbetalingen gjør at underskuddet for 2014 blir mindre enn budsjettert. Foreningen hadde i løpet av 2012 og 2013 opparbeidet et etterslep på utgivelsen av Astro Rapport og budsjetterte med et underskudd på kr ,- for å hente inn igjen dette med 6 utgivelser i Støtte fra Sandefjord kommune var kr ,- i Ordinære renteinntekter var totalt kr 7.748,- i NOVA-fondet er ved inngangen til 2015 på kr ,-, etter at foreningen har avsatt kr ,-. Dette består av overskudd fra årets ekspedisjon kr 5.566,-, diverse lotterier kr 1.460,-, renteinntekter for 2014 på kr 5.680,-, samt renteinntekter for 2013 på kr 5.658,-. Rentene fra 2013 skulle ha vært bokført i Ekspedisjonen til Svalbard i mars 2015 er i 2014 bokført med utgifter på kr ,-. Dette beløpet er trukket fra kontoen «forskudd ekspedisjoner». Ved årsskiftet gjenstår kr på denne kontoen, og beløpet er bokført som en gjeldspost i påvente av gjennomføring. Foreningens øvrige leverandørgjeld utgjør ved årets slutt kr 0,- og utestående fordringer er kommet ned i kr 4.450,- Foreningen har nå god likviditet. 5

6 KONTINGENT REGNSKAP 2014 Kontingent Type ,00 Kontingent Type ,00 Kontingent Type ,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,00 Årsresultat ,00 DIVERSE REGNSKAP 2014 Sponsormidler ,00 Annen driftsrelatert inntekt 0,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,00 NOVA - avsatt til utbygging (NOVA-fondet) ,00 SUM VAREKOSTNAD ,00 Porto - div frimerker ,00 Gaver - diverse 0,00 Bank- og kortgebyr -133,50 Annen kostnad -135,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,50 Annen renteinntekt 7 748,75 Annen finansinntekt ,00 Årsresultat ,25 NOVA-FONDET REGNSKAP 2014 NOVA-fondet - bevilget DSE ,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,00 Årsresultat ,00 Se kasserers kommentarer for detaljer. Når det gjelder andre poster, så er de omtalt nærmere i egne kapitler. 6

7 REGNSKAPKONTROLLØRS BERETNING Undertegnede har gjennomgått regnskapet til foreningen (DSE) for Det er i alt 548 bilag som er ført for DSE har god og sunn økonomi, og underskudd på 6347 kroner. Det har gått ut en del penger på Astro Rapport fordi det ble gitt ut seks nummer. Astro Rapport er dermed i rute. Det er mye penger i omløp siden det i 2014 var en ekspedisjon, og at det i 2015 vil være en ekspedisjon til Svalbard for å se på den totale formørkelsen 20. mars Mesteparten av turens kostnader og inntekter ble bokført i Regnskapet er ført etter god regnskapsskikk og funnet i orden. Sandefjord, 5. februar 2015 (sign) Petter Moe, regnskapskontrollør 7

8 BUDSJETT 2015 INNTEKTER UTGIFTER Arrangementer Astro Rapport NOVA Aktivitetsgruppene Informasjonsvirksomhet Bibliotek Kontor Kontingent Diverse Overskudd/underskudd SUM STYRETS KOMMENTARER Det legges opp til en marginal økning i kontingentsatsene for å kompensere for generelle økninger i utgifter. Det er også lagt opp til en moderat økning av medlemsantallet. Type 1: 540 kr Type 2: 365 kr Type 3: 90 kr Abonnenter (institusjoner) skal betale samme takst som Type-2-medlemmer, men har foruten Astro Rapport ikke tilgang til noen av foreningens øvrige tilbud. De siste årene har vi ikke vært flinke nok til å kreve inn betaling fra abonnentene. Dette vil bli fulgt opp i DIVERSE BUDSJETT 2015 INNTEKTER UTGIFTER Støtte Renter Gebyr SUM

9 Styre og stell Ragnvald Irgens ÅRSRAPPORT 2014 STYRET FOR 2014 Formann: Sekretær: Kasserer: Observatorieleder: Informasjonsleder: Bibliotekar: IT-ansvarlig: Vararepresentant: Regnskapskontrollør: Ragnvald J. Irgens Petter Lohne Cathrine Hallberg (med støtte fra PMJ) Rune Solberg Line Karlsen John Skjøtø Henning Holen Per Morten Johnsen (kassererstøtte) Vidar Lund Iversen Petter Moe Det ble avholdt fire fysiske styremøter i Vi startet året med et heldagsmøte 26. januar for hovedsakelig å planlegge foreningens aktiviteter i 2014, detaljplanlegge vårhalvåret og forberede årsmøtet. Behandlingen av regnskapet og budsjettet tok også mye tid, og dette ble det jobbet videre med pr. e-post og telefon etter styremøtet. Neste styremøte var 29. juni. Dette møtet ble holdt på DSE-kontoret i Sandefjord og startet med en dugnad og opprydding på kontoret. Viktige saker på agendaen denne gangen var blant annet Ekspedisjon 2014 og Ekspedisjon 2015, grovplanlegging av høstprogrammet og oppfølging av fremdriften i Astro Rapport. Vi møttes så igjen rett etter sommerferien, 31. august. Også denne gang var ekspedisjonene, høstprogrammet og Astro Rapport viktige saker. Vi diskuterte også utfordringene vi har med rekruttering av nye medlemmer samt status på kontingentinnbetalingene. Årets siste styremøte fant sted 7. desember. Hovedpunktet på agendaen var igjen utviklingen av medlemsmassen, Astro Rapport og kontingentene. I tillegg til fysiske styremøter har styret vært i jevnlig kontakt gjennom året, via telefon og e-post. Saker har slik kunnet avklares etter hvert som de har oppstått, uten at det har vært nødvendig å møtes ansikt til ansikt. Styrets ordinære arbeid i 2014 inkluderte å skaffe foredragsholdere til medlemsmøtene, forberede Åpent Hus, planlegge og arrangere observasjonskvelder på NOVA, ekspedisjon og Stjernetreffet, utsendelse av invitasjoner og annet materiell til medlemmene, diverse sekretæroppgaver, vedlikehold av medlemsregisteret, regnskapsføring, oppfølging av NOVA, drift av biblioteket, vedlikehold av websidene og elektroniske tjenester samt gjennomføring av informasjonsvirksomhet. Planlegging og gjennomføring av ekspedisjonene til DSE representerer et omfattende arbeid uten at det finnes en formelt ansvarlig for dette i styret. DSE Ekspedisjon 2014 ble foreslått av Vidar Iversen gjennom en skisse til turopplegg. Ekspedisjonen ble ellers planlagt, organisert og gjennomført av Rune Solberg. 9

10 KONTOR REGNSKAP 2014 Leie av postboks ,00 Kontorrekvisita ,00 Regnskapsprogram ,00 Telefon ,34 Styreaktiviteter ,39 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,73 Årsresultat ,73 PROGRAM 2015 Styrets forslag til styresammensetning i 2015 er som følger: STYRET FOR 2015 Formann: Sekretær: Kasserer: Observatorieleder: Informasjonsleder: Bibliotekar: IT-ansvarlig: Vararepresentant: Regnskapskontrollør: Ragnvald J. Irgens Petter Lohne Petter Moe Rune Solberg Joakim Martin Line Karlsen Henning Holen Vidar Lund Iversen Tove Doris Langeid Per Morten Johnsen Foreningens tilbud og aktiviteter krever at flere enn de som er i styret og i staben ved NOVA engasjerer seg. Bidragsytere i denne delen av foreningen betegnes som Øvrig administrasjon, der enkeltpersoner har ansvar for forskjellige tilbud og aktiviteter. Vervene i den øvrige administrasjonen besettes ved at styret verver personer blant medlemmene som er egnet og interessert. Den øvrige administrasjonen er ment å være fleksibel i størrelse og sammensetning og kan derfor endres raskt etter behov. Ved årsskiftet består den av: Nettserver-ansvarlig (programvare): Kristian André Gallis Nettserver-ansvarlig (maskinvare): Roar Almås Disse fungerer som støtte for IT-ansvarlig i styret. I den øvrige administrasjon regnes også staben ved NOVA, som er beskrevet under kapitlet om NOVA. Hovedoppgaven for styret i 2015 er å gjennomføre arrangementer og annet i programdelen av denne rapporten. I tillegg til dette vil tre sentrale fokusområder være medlemsrekruttering, Astro Rapport og videreutvikling av NOVA. I de senere år har vi opplevd en nedgang i medlemsantallet. Vi klarte ikke helt å snu denne trenden i En hovedoppgave for styret i 2015 blir derfor å forsøke å snu denne utviklingen. Mulige tiltak kan være å være mer aktive ovenfor skoler og massemedia samt ha flere åpne publikumsarrangementer. En hovedoppgave for den nye informasjonslederen blir å jobbe for å gjøre foreningen mer synlig slik at vi når frem til flere potensielle nye medlemmer. Styret vil også jevnlig vurdere tiltak for å gjøre foreningens tilbud mer attraktivt for nye og gamle medlemmer. Astro Rapport er tilbake i rute. Styret vil følge opp arbeidet med bladet for å hjelpe til med å unngå nye forsinkelser. Det er enkelte ubesatte roller i redaksjonen, og arbeidsfordelingen er noe ujevn. Styret vil derfor forsøke å bidra til rekruttering til redaksjonen. Bladet holder generelt et høyt nivå, mens enkelte spalter bl.a. har vært preget av for få bidrag fra skribenter. Styret vil også hjelpe redaksjonen med å bedre dette. 10

11 I 2015 er det 25 år siden NOVA ble innviet. Observatoriet gir våre medlemmer tilgang til topp utstyr, og observasjonssesongen ble utvidet med sommermånedene i 2014 etter anskaffelse av to solfiltre. Observatoriet utgjør da også mye av foreningens virksomhet og stod for et flertall av arrangementene i DSE i Styret tror imidlertid det ligger et enda større potensial i NOVA og vil derfor jobbe videre med å se på hvordan det kan utnyttes enda bedre og gjøres mer attraktivt for så vel medlemmer som publikum ellers, inklusive tilbudet om gruppebesøk til skoler og andre interesserte. Dette passer ekstra bra i et jubileumsår, som vil bli markert på forskjellige måter gjennom En annen prioritert oppgave blir også å få på plass et nettbasert «styrerom» (arkiv m.m.). Dette arbeidet skulle vært påbegynt i 2014, men har blitt forsinket. Det er behov for tilsvarende funksjonalitet til arbeid i redaksjonen, staben ved NOVA og i observasjonsgruppene. En liknende løsning som for styret, kan antakelig også benyttes for disse. Vi ønsker også å oppdatere nettsidene våre, både når det gjelder innhold og tilgjengelige tjenester for medlemmene. Dette inkluderer en nettbasert tjeneste for bestilling av utlån fra biblioteket. Videre vil vi revitalisere og bedre informere om de tre aktivitetsgruppene våre (astrofoto, astrofysikk og romfart) samt e-post- og SMS-tjenestene for Type 1-medlemmer. BUDSJETT 2015 INNTEKTER UTGIFTER Postboks Styret Porto Telefon Konvolutter Vedlikehold Rekvisita Regnskapsprogram SUM

12 Arrangementer Petter Lohne ÅRSRAPPORT 2014 Det har vært stor aktivitet i foreningen i Dette året har vi også hatt en romfartsrelatert ekspedisjon. Ellers har vi hatt et velfylt program av medlemsmøter, åpent hus, observasjonskvelder og stjernetreff. Vi har også hatt en ekskursjon dette året. MEDLEMSMØTER MED FOREDRAG 8. februar Årsmøte: I år var Per Arne Martinsen hentet inn for å holde innledningsforedraget som handlet om romfartshistorie fra begynnelsen til i dag. Deretter ønsket Ragnvald velkommen til de 22 deltagerne som hadde funnet veien til Sandefjord Motor Hotell og gikk igjennom aktivitetene i Årsrapporten ble lagt fram, nytt styre ble valgt og budsjettet vedtatt. Etter festmiddagen viste Petter lysbilder fra Sør Afrika, og Line fra Nicaragua. 22. mai Romprosjekter som ikke ble noe av: Dette møtet ble holdt i lokalet til A. Stihl. Øyvind Guldbrandsen fortalte om en rekke prosjekter som aldri var blitt noe av. Han fortalte om bakgrunnen for dem og i noen tilfeller hvordan de kunne endre romfartshistorien. Vi var 16 medlemmer som møtte opp til dette godt besøkte møtet. 11. september Utviklingen av vårt verdensbilde: Denne gangen ble møtet holdt på Holms kafeteria i Larvik. Kveldens foredragsholder Øyvind Grøn holdt et interessant foredrag om hvordan verden ble oppfattet fra de gamle grekere via middelalderen, til Galilei, Kepler, Copernicus, Newton og Einstein. Etter foredraget ble det tid til diskusjon og spørsmål fra de 15 som var på dette møtet. 13. november Satellitter for miljø- og klimaovervåking: Foredraget ble holdt av Rune Solberg som er sjefsforsker ved Norsk Regnesentral og har jobbet i årevis med jordobservasjon (satellittobservasjoner av Jorda). Han fortalte om forskjellige slags satellitter og hva slags observasjoner de blir brukt til og hvordan de kan fortelle om Jordas miljø og klimatilstand. Dette godt besøkte møtet ble også holdt på Holms Kafeteria, og 15 medlemmer hadde funnet veien dit. «ÅPENT HUS» - MEDLEMSMØTER 21. mars: Dette møtet ble holdt hjemme hos Vidar i Gannestadveien 7 i Horten. Her var temaet intet mindre enn ideer til en dugnad i foreningen for medlemsrekruttering. Et problem vi har slitt med i flere år, og vi kom vel ikke fram til en endelig løsning. De 12 frammøtte koste seg i hvert fall med mye av Norges «nasjonalrett». 27. juni: Da var det allerede sommeravslutning, og den fant som vanlig sted hjemme hos Line på Verningen i Larvik. Her var grillen tent opp, og de ca fremmøtte grillet sitt medbrakte. Her ble det også fortalt at foreningen har gått til anskaffelse av nye solfiltre, blant annet et hydrogen alfafilter, så nå var det duket for solobservasjoner utover sommeren. 3. oktober: Denne gangen var vi invitert hjem til Cathrine og Einar på Tolvsrød. Her var det observasjon av meteorsvermer som var temaet. Det ble servert lapskaus og eplekake. I tillegg til at det kom fram mange gode observasjonsråd, ble det også vist en film fra turen til Peenemünde for de åtte gjestene som var på dette møtet. 5. desember: I år var juleavslutningen hos Eli og Trond Erik på Barkåker. 10 besøkende hadde funnet veien til dette møtet. Her ble det servert god mat og holdt en liten utlodning til inntekt for NOVAfondet. Ellers ble det pratet om året som gikk og hva vi har å se fram til av begivenheter og aktiviteter i året som kommer. 12

13 OBSERVASJONER 31. januar (1. februar): Dette var ment å bli årets første observasjonskveld, men det ble overskyet begge kveldene så vi måtte avlyse. 28. februar (1. mars): Det astronomiske ekstremværet fortsatte å forfølge oss. Også denne helgen var det overskyet begge kvelder, så vi måtte avlyse igjen. 28. (29.) mars: Denne gangen hadde vi endelig hellet med oss, og observasjonskvelden ble gjennomført på fredagskvelden under glimrende forhold. Her fikk både store og små sett en rekke galakser og stjernehoper. 25. (26.) april: Dette vår vårhalvårets siste observasjonskveld. Den ble avviklet under gode forhold på fredagskvelden. Ettersom det ble så seint mørkt på denne årstiden, startet vi med å observere Jupiter, Mars og Saturn. Etterpå fortsatte vi med relativt lyssterke objekter slik som åpne stjernehoper. 4. (5.) juli: Nå, midt på sommeren, skulle vi forsøke oss med en observasjonskveld med solobservasjoner. Dessverre ble det dårlig vær begge disse kveldene. 30. juli: Nytt forsøk på solobservasjoner, og denne gangen hadde vi hellet med oss. Det var fint vær utover kvelden, og de frammøtte fikk se en rekke solflekker og stor aktivitet av flares og protuberanser langs solranden. 15. (16.) august: Høsthalvårets første observasjonskveld ble en kveld for å observere meteorsvermen Perseidene. Observasjonene ble gjennomført på fredagskvelden selv om det var for mye skyer. 29. (30.) august: Denne kvelden var ment å være en kombinert kveld med solobservasjoner først, deretter grilling av pølser på bålplassen i påvente av at himmelen ble mørk. Dessverre ble det regn begge disse kveldene. 13. (14.) september: Nå var det en ny runde med solobservasjoner. Den ble gjennomført på lørdag, og de fremmøtte kunne nyte synet av stor aktivitet på Solen. 19. (20.) september: Nå var høstmørket for alvor tilbake mens det fortsatt var relativt mildt. Det var mørkt nok til å se lyssvake objekter, og på denne observasjonskvelden tok vi for oss objekter i Kassiopeia, Persevs, Kusken og noen andre stjernebilder. Observasjonskvelden ble gjennomført på fredagen. 25. oktober: Dette var en observasjonskveld som var viet en okkultasjon av Saturn. Det var en vrien utfordring fordi nymånen var bare halvannen dag gammel og i ferd med å gå ned da okkultasjonen fant sted. Det var også en del skyer i horisonten. Det gikk ikke å se okkultasjonen, så de to deltagerne grillet pølser i påvente av mørk himmel, men i mellomtiden skyet det dessverre over. 21. (22.) november: Da var vi klare for en ny observasjonskveld med lange mørke netter. Det var mulighet for oppklarning på fredagen, men det skjedde ikke. Lørdagen var også overskyet, så denne helgen ble det avlyst. 27. (28.) desember: Vi rundet av året med de tradisjonelle romjulsobservasjonene. I år var det lørdag 27/12 som ble brukt. Det var en veldig klar himmel, og de tre som deltok konsentrerte seg om det som finnes i og rundt stjernebildet Orion. ANDRE ARRANGEMENTER 24. august Ekskursjon: I anledning fotografiets dag, 25. august, arrangerte DSE en tur til Preus Fotomuseum i anledning av at fotografiet feirer 175 år. Der var utstillingen «The History of Space Photography». Ragnvald Irgens var hyrt inn for å fortelle om bildene og astronomi til publikum. Han hadde også skrevet informasjon om hvert bilde som ble brukt til utstillingen. Derfor fikk gruppa vår en egen omvisning. 13

14 september Ekspedisjon: Årets ekspedisjon gikk med buss til Peenemünde i Tyskland og øya Ven mellom Sverige og Danmark. I Peenemünde så vi restene av tyskernes rakettsenter fra 2. verdenskrig. På Ven var det observatoriet til Tycho Brahe som var hovedattraksjonen. Turen inneholdt også en del andre attraksjoner til glede for de 12 deltagerne. 31. oktober 2. november Stjernetreff: Årets stjernetreff var også denne gangen holdt på Gavelstad ved Svarstad. Som vanlig hadde vi en rekke interessante foredragsholdere innen romforskning og astronomi. Vi hadde også diskusjonsgrupper hvor medlemsverving og mulige solformørkelsesekspedisjoner i 2016 og 2017 ble diskutert. Selv om det klarnet litt opp utover kvelden på lørdag, ble det ikke kjørt noen tur opp til NOVA. Det deltok i underkant av 30 på årets stjernetreff. ARRANGEMENTER REGNSKAP 2014 Arrangement - Medlemsmøter 3 062,10 Arrangement - Årsmøte ,60 Arrangement - Stjernetreff ,00 Arrangement - Ekspedisjoner ,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,70 Medlemsmøter ,70 Årsmøte ,00 Stjernetreff ,00 Ekspedisjoner ,00 SUM VAREKOSTNAD ,70 Bevertning 0,00 Porto - Arrangement ,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,00 Årsresultat 8 494,00 PROGRAM 2015 Arrangementene som er foreslått nedenfor, er ment som en liste man kan velge fra. I praksis vil det ikke være mulig å avholde så mange arrangementer. I mange tilfeller er foredragsholderne som nevnes heller ikke forespurt, slik at disse kun må oppfattes som forslag. MEDLEMSMØTER MED FOREDRAG Videre utforskning av Mars Norsk Romsenter/Tandberg Bemannet romfart i USA etter romfergene v/erik Tandberg eller Ivar Johansen Atmosfære eller ikke/terraforming v/ragnvald Irgens DSE Ekspedisjon 2014, deltakerne forteller om turen til Peenemünde og Ven DSE Ekspedisjon 2015, deltakerne forteller om formørkelsen og turen til Svalbard Satellitter måler klimaendringer og bidrar til klimaprognoser fram mot 2100 v/rune Solberg Barnemøte v/eirik Newth Fremtidsperspektiver i astronomi og romfart v/eirik Newth Meteoritter v/gunnar Råde Andøya, Svalsat og Trollsat, v/norsk Romsenter. Om utforskningen av Venus og Merkur, v/øyvind Gulbrandsen 14

15 Nye romsonder for å studere Sola, v/pål Brekke På vei mot operativ varsling av romværet, v/pål Brekke Hvem kommer først tilbake til Månen? v/terje Wahl Galileo-prosjektet. Hva vi har lært om Jupiter og dens måner? Cassini-ferden til Saturn New Horizons møte med Pluto Voyager «ÅPENT HUS» MEDLEMSMØTER Kometobservasjoner/komet Lovejoy NOVA 25 år hva vil vi videre? New Horizons passerer Pluto AstroFest/Lewis Houck Hva skjer på stjernehimmelen? Stjernekveld. Ta med ditt eget teleskop. En rundreise i astronomiens og romfartens historie i det nordlige Europa Hva foregår i gruppen for astrofysiske observasjoner ved NOVA? Hva foregår i gruppen for astrofoto ved NOVA? Hva foregår i gruppen for romfart? Filmkveld Astrofoto fra NOVA på storskjerm Observasjoner av meteorsvermer Observasjoner av ISS EKSKURSJONER Urania-observatoriet i Danmark Utflukt til amatørobservatorium Kongsberg Norspace i Horten Universeum, Göteborg Ole Rømer-museet ved København Natursenteret i Horten Observatoriet på Harestua Det gamle observatoriet i Oslo Nordlysobservatoriet i Tromsø Satellittstasjonen i Nittedal for telekommunikasjon Norsk Regnesentral for satellittobservasjoner av Jorden Rakettoppskytning i Trysil i regi av NEAR Statisk test av faststoffrakettmotor i regi av NEAR Andøya rakettskytefelt og ALOMAR Kiruna, ESRANGE OBSERVASJONER Cirka 8 observasjonskvelder med invitasjon og program Cirka 3 solobservasjoner med invitasjon og program Lokale arrangementer i vestfoldbyene i forbindelse med solformørkelsen ANDRE ARRANGEMENTER Stand på Innflyttertreff 2015, 31. januar i Sandefjord Ekspedisjon til Svalbard for å observere total solformørkelse Stjernetreff, november 15

16 Diverse kurs Fortausastronomi Astronomikveld ved Borre kirke Kulturnatta i Larvik BUDSJETT 2015 INNTEKTER UTGIFTER Medlemsmøter Årsmøtet Stjernetreff Ekskursjon Porto Gaver SUM

17 Astro Rapport Ragnvald J. Irgens ÅRSRAPPORT 2014 Arbeidet med Astro Rapport er nok noe av det mest tids- og ressurskrevende vi gjør i foreningen vår. Bladet kommer ordinært ut i fire utgaver hvert år, og publiseres både i en papirversjon samt elektronisk på våre hjemmesider. For å få tilgang til den elektroniske versjonen trenger man et brukernavn og passord. Dette endres jevnlig. Gyldig brukernavn/passord står alltid oppført i siste nummer av papirutgaven av bladet. Tidligere år har vist oss at redaksjonen er sårbar og at forsinkelser lett oppstår når redaksjonsarbeidet skal veies opp mot familie, jobb og andre forpliktelser, eller hvis det oppstår tekniske problemer. Arbeidet med bladet foregår på redaksjonsmedlemmenes (begrensede) fritid uten noen form for kompensasjon. Ved inngangen av året lå vi to utgaver på etterskudd, men var fast bestemt på at dette etterslepet skulle tas igjen i løpet av året. Med iherdig innsats fra redaksjonen, samt god hjelp av enkelte styremedlemmer og andre, klarte vi målet om å gi ut seks utgaver av bladet i 2014, og var dermed i rute igjen til jul. Bladet er svært viktig for vår forening, og også for samarbeidsforeningene. Redaksjonen fortjener honnør for innsatsen i Vi håper vi skal klare å holde normal fremdrift i I løpet av året byttet vi også trykkeri. Kostnadene for trykking er omtrent som før, men papir og trykkekvalitet har blitt bedre. På den negative siden må det nevnes at Haugaland Astronomiske Forening sa opp samarbeidsavtalen om bladet. De mottok imidlertid kun noen få eksemplarer, så frafallet av HAF får liten betydning for bladets opplag. Utgivelsen av Astro Rapport skjer nå som et samarbeid mellom DSE, Gjøvik og Toten Astronomiske Forening (GoTAF), Bergen Astronomiske Forening (BAF) og Astronomiforeningen i Agder (AiA). Redaksjonen har vært stabil og har i 2014 bestått av hovedredaktør, spalteredaktørene og spaltemedarbeiderne. Spaltemedarbeidernes hovedoppgave er å støtte spalteredaktørenes arbeid, spesielt ved å gjennomgå stoffet mht. språk og grammatikk. Fremdeles skulle vi gjerne hatt en ekstra spalteredaktør, for å ta seg av «Nytt fra foreningene»-spalten, samt spaltemedarbeidere i Astro Nytt og Amatørsidene. REDAKSJONEN 2014 Hovedredaktør: Red. Astro Nytt: Red. Artikler: Spaltemedarbeider: Red. Astrobarna: Spaltemedarbeider: Red. Amatørsidene: Red. Nytt fra foreningene: Ferdiggjøring: Digitalutgave: Trykk: Abonnementsregister: Utsendelse: Ragnvald J. Irgens Henning Holen Ove C. D. Omang Kristian André Gallis Geir Bakken Line Karlsen Petter Moe Henning Holen Ragnvald J. Irgens Ragnvald J. Irgens Los Digital Ragnvald J. Irgens Petter Lohne 17

18 DISTRIBUSJON ASTRO RAPPORT 2/2013 3/2013 4/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/ Gjøvik og Toten Astronomiske Forening Bergen Astronomiske Forening Astronomiforeningen i Agder Haugaland Astronomiske Forening Andre (abonnenter, annonsører o.a.) Totalt antall eksemplarer ASTRO RAPPORT REGNSKAP 2014 AR - annonser ,00 AR løssalg 300,00 AR - AiA 8 322,00 AR - BAF 5 130,00 AR - GoTAF 9 462,00 AR - HAF 1 197,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,00 AR Trykking ,06 SUM VAREKOSTNAD ,06 Konvolutter ,00 AR - utsendelse ,26 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,26 Årsresultat ,32 PROGRAM 2015 I 2015 vil vi fortsette arbeidet med å gjøre tidligere utgaver av Astro Rapport tilgjengelig elektronisk. Det vil også tas en ny vurdering av om dagens tekniske løsning er tilstrekkelig fremtidsrettet. Noen eksperimenter med alternative digitale formater ble gjort i Dette vil fortsette. Vi skulle gjerne også hatt inn en ekstra spalteredaktør og to spaltemedarbeidere, gjerne fra samarbeidende foreninger. Tanken om å involvere og inkludere samarbeidsforeningene mer i produksjonen av bladet, for eksempel gjennom et eget tidsskriftstyre eller forum, lever også videre. Redaksjonsmedlemmene vil være i jevnlig kontakt og vil arbeide for å få ut alle årets utgaver. Det blir spesielt viktig å holde progresjonen oppe, uten at det går på bekostning av kvaliteten. Det er viktig å bygge videre på det gode arbeidet som ble gjort i 2014, slik at vi ikke havner på etterskudd igjen. Vi vil fremdeles være svært sårbare ved tekniske problemer eller frafall av enkeltmedlemmer i redaksjonen. Vi oppfordrer også våre medlemmer (inkludert samarbeidsforeningene) om å levere egenprodusert materiale til redaksjonen. Dette er med på å gjøre tidsskriftet bedre og mer relevant for våre medlemmer. Det er dessuten viktig at Astro Rapport fortsatt fyller nisjen til de som vil lese litt dypere artikler eller ønsker mer amatørastronomistoff enn de man finner i liknende blader. Det er likeledes viktig at de samarbeidende foreningene aktivt bidrar med stoff som på en levende måte informerer om foreningsaktivitetene. Den største langsiktige utfordringen ligger nok i å bygge opp og opprettholde et 18

19 nettverk av aktive amatørastronomer som virkelig bidrar med stoff til bladet. For å få dette til, er det viktig at Amatørsidene har en person som kan følge opp nettverket gjennom aktiv dialog med observatørene. REDAKSJONEN Hovedredaktør: Red. Astro Nytt: Spaltemedarbeider: Red. Artikler: Spaltemedarbeider: Red. Astrobarna: Spaltemedarbeider: Red. Amatørsidene: Spaltemedarbeider: Red. Nytt fra foreningene: Ferdiggjøring: Digitalutgave: Trykk: Utsendelse: Ragnvald J. Irgens Henning Holen Ikke besatt Ove C. D. Omang Kristian André Gallis Geir Bakken Line Karlsen Petter Moe Ikke besatt Henning Holen (vikar) Ragnvald J. Irgens Ragnvald J. Irgens Los Digital Petter Lohne Endringer i redaksjonen kan forekomme dersom hovedredaktør eller spalteredaktøren(e) ser behov for dette. BUDSJETT 2015 INNTEKTER UTGIFTER Trykking Annonser Distribusjon GoTAF Distribusjon BAF Distribusjon AiA Løssalg Porto Konvolutter 0 0 SUM

20 Aktivitetsgruppene ÅRSRAPPORT 2014 Foreningen hadde tre aktivitetsgrupper i 2014: Gruppe for astrofoto ved NOVA, Gruppe for astrofysiske observasjoner ved NOVA og Gruppe for romfart. Gruppeleder: Sveinung Vegum GRUPPE FOR ASTROFOTO VED NOVA Det har generelt vært lav aktivitet i gruppa det siste året. Gruppelederen har vært mye bortreist i forbindelse med jobb. Gruppa kom imidlertid i gang igjen i begynnelsen av 2015 (se program 2015). Det har vært litt tekniske problemer på NOVA det siste året. Blant annet har datastyringen på teleskopene hatt noe variabel kvalitet. Gruppeleder: Rune Solberg GRUPPE FOR ASTROFYSISKE OBSERVASJONER VED NOVA Gruppe for astrofysiske observasjoner ved NOVA arbeider med fysiske målinger og beregninger på astronomiske objekter basert på bl.a. spektroskopiske, fotometriske og astrometriske teknikker med CCD-kamera. Gruppens hovedinstrument er Phoenix 2-teleskopet, et PlaneWave CDK20-instrument med en diameter på 50 cm. Til teleskopet finnes diverse instrumentering tilgjengelig, bl.a. to SBIG CCD-kameraer (ST-7 og ST-8), filterhjul med fotometriske filtre og en SBIG spektrograf av typen SGS (Self-Guiding Spectrograph) utstyrt med to gitre av forskjellig oppløsning. Spektrografen brukes sammen med et av SBIG CCD-kameraene for digital spektroskopi. Det finnes også bl.a. programvare av typen MaxIm DL for bildebehandling, fotometri, astrometri og spektroskopi. Avsluttende tekniske forbedringene av teleskopet er blitt gjennomført, spesielt et symmetrisk motvektsystem med vekter tilpasset teleskopets forskjellige instrumentering. Gruppemedlemmer har begynt å forberede materiale til et kurs i astrofysikk. Det inkluderer teori så vel som praktiske oppgaver tilpasset Phoenix 2-teleskopet og dets instrumentering. Gruppeleder: Ubesatt GRUPPE FOR ROMFART Det har ikke vært noen aktivitet i gruppen i 2014, men en reetablering av gruppen skjedde i begynnelsen av 2015 (se program 2015). REGNSKAP 2014 INNTEKTER UTGIFTER Gruppe for astrofotografi 0,00 0,00 Gruppe for astrofysiske obs. 0,00 0,00 Gruppe for romfart 0,00 0,00 SUM 0,00 0,00 20

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2013 og Program 2014 Styrets innstilling til generalforsamlingen 8. februar 2014 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2013 og Program 2014 Vedtatt av generalforsamlingen 8. februar 2014 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge.

Detaljer

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2012 og Program 2013 Vedtatt av generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge.

Detaljer

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2012 og Program 2013 Styrets innstilling til generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2011 og Program 2012 Styrets innstilling til generalforsamlingen 4. februar 2012 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Holte skole besøker stjernelaben 16. februar 2012

Holte skole besøker stjernelaben 16. februar 2012 Holte skole besøker stjernelaben 16. februar 2012 Holte skole er Universitets Lektor 2-partner. Lektor 2 prosjektet har som mål å øke interessen for realfagene. Elever fra Holte skole på toppen av realfagbygget,

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Årsberetning, Trondheim Astronomiske Forening 2009

Årsberetning, Trondheim Astronomiske Forening 2009 Årsberetning, Trondheim Astronomiske Forening 2009 Sammendrag TAF hadde 139 medlemmer ved utgangen av 2009 mot 132 ved utgangen av 2008. Det ble holdt 9 medlemsmøter med en gjennomsnittlig deltakelse på

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen tirsdag 25. mai kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Tycho Brahe Observatoriet på UiA - 2010

Tycho Brahe Observatoriet på UiA - 2010 Tycho Brahe Observatoriet på UiA - 2010 Etter Tycho Brahes død overtok Johannes Kepler (1571-1630) observasjonsmaterialet til Tycho Brahe. Kepler fikk i oppgave av Brahe å studere Marsbanen litt nøyere,

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r P E P P E R S T A D S K O G A N T E N N E S E L S K A P

V E D T E K T E R. f o r P E P P E R S T A D S K O G A N T E N N E S E L S K A P V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G A N T E N N E S E L S K A P 1. Medlemskap Enhver huseier i følgende velforeninger har rett og plikt til å være medlem: WESSEL VEL PEPPERSTAD SKOG VEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53 Regnskap for DIS Buskerud 2004 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note nr. 2004 Kontingenter 1.1-31.12 1 29 700,00 Andre inntekter 5 300,00 Renteinntekter 1 898,56 Sum driftsinntekter 35 000,00 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel. Styret. Hankø Vel Etablert 8 august 1958

Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel. Styret. Hankø Vel Etablert 8 august 1958 Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel Styret Hankø Vel Etablert 8 august 1958 Generalforsamling 8. juli 2005 Styrets beretning Regnskap 2004 Budsjett 2005 Orienteringssaker ved formannen Valg ved

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 2011 PEPPERSTAD.NET ONSDAG 27. APRIL 2011 Referat generalforsamling Pepperstad.net 27.04.2011 Side 1 Informasjonsmøte Get v/kai Roger Smonsen Gjennomførte forbedringstiltak: Kundesenteret:

Detaljer

GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole

GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole GENERALFORSAMLING 2010 PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole TIRSDAG 23. MARS 2010 Kl. 19.30: Infomøte Get/Get svarer på

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Forumstyret. Materiellservice

Forumstyret. Materiellservice 2016 Storefjell høyfjellshotell onsdag 08.06.16 kl. 18.15 Alle psykologer som arbeider i kommuner/ fylkeskommuner er automatisk medlemmer av Forumet, og har stemmerett på årsmøtet. SAKSLISTE: 1 ÅPNING

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012 Innkalling til årsmøte 2012 Kommisjonæren Bekkestua 29. juni 2012 Nr. 1 2012 1 Innkalling til årsmøte Det innkalles til årsmøte i Tippekommisjonærenes Landsforening den 29. juni 2012 kl. 12.00 i Gamle

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH)

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH) Nordmenn i Hua Hin ÅRSMELDING 2011 NORDMENN i HUA HIN (NiHH) 1. Stiftelse Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 med 24 deltakere. Initiativet ble tatt i september 2010 og det ble avviklet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Innkallelse til årsmøtet 2015 Mandag 9. November 2015. Klokken 19:30 Sted: Lierskogen Samfunnshus

Innkallelse til årsmøtet 2015 Mandag 9. November 2015. Klokken 19:30 Sted: Lierskogen Samfunnshus Innkallelse til årsmøtet 2015 Mandag 9. November 2015. Klokken 19:30 Sted: Lierskogen Samfunnshus Dagsorden 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 3. Årsberetning

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Tid: Onsdag 12 februar 2014, klokken 19:00 Sted: Meierigaarden Kro, Lørenfallet Saksliste. 1 - Godkjenning av stemmeberettigede 2 Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer