Irmholdsforteinelse:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Irmholdsforteinelse:"

Transkript

1 Irmholdsforteinelse: I.Forl0pet til klubbdanning s 2 2. Det f0rste fors0ket pa klubbdanning s 2 3. Farsund Undervanns Kllibb blir dannet s 2 4.Den f0rste dykkerturen s 3 5.Luftfyllingsproblemet s 3 6.Kj0p av den f0rste kompressoren s 4 7.Nye medlemmer kommer tile Vart f0rste kurs s 4 8.Klubbens f0rste dykkerbat s 4 9.Aret 1970 s 5 10.Aret 1971 s 5 II.Aret 1972 s 5 12.Klubbens bater s 6 13.Klubbens klubblokaler s 9 14.Klubbens kompressorer s 9 15.Klubbens styringsform. Tilitsverv i klubb. s10 16.Klubbens lover. Tilknytning til forbundet sll 17.Klubbens aktivitet utover dykking sll 18.Klubbens 0konomi 19.Klubbens vrakfunn og utgravinger 20.Klubbens videre drift. s13 s14 s15 Vedlegg: Klubbens kurselever gjennom tidene.

2 Tekst ark 1. FORORD,FARSUND UNDERVANNS KLUBBS HISTORIE Dette historiesammendrag er skrevet rned bakgrunn i gamle protokol1er og opptegnelser. I tillegg har utklipp fra aviser,da i f0rste rekke Farsunds Avis,~t en vesentlig st0tte i arbeidet. Men den viktigste kilden er selvsagt hukommelsen til den enkelte av medlemmene i klubben. Jeg vii med dette takke aile sam har bidratt med opplysninger,historier og bildemateriell.det har ~t en sammenhengende forn0yelse a ga rundt A samle inn stoff. I tillegg vii jeg benyt te anledningen til a takke aile gode dykkervenner i klubben for aile de fantastiske turer og opplevelser vi har hatt sammen i aile disse arene. Fra a ~e en liten entusiastisk gjeng pa fem sam startet klubben,er vi i dag vokset til 156 rnedlemmer.dette allene viser hva sportsdykking egentlig er,nemlig en fantastisk hobby for alle,som gir et helt unikt karneratskap og rike opplevelser for den enkelte. Et sa omfattende historiesammendrag er n0dt til a inneholde feil.protokollene er ikke alltid like tydelige,og hukommelsen kan av og til glippe.derfor kan noe eller noen ~e glemt.dette bes unnskyidt.det vesentligste og viktigste skulle imrnidlertid ~e med. Til slut t vii jeg takke spesiel t de fire som var samrnen med meg om a dra det hele i gang fra starten av,da dykking ble sett pa sam hasardi0st spill rned liv,og noe bare for dumdristige vaghalser. De fire er:ivar St0len,Odd Ridse Bentsen,Jan Nilsen og Knut Spinnangr. Farsund 1/9-87 A~~~:~~~? I;:z:::;~ """","':;;~:::~~~~--<::;'~...( Jahn Erling Nakkest'aa.

3 Testark side 2, 1. FORL0 PFr TIL DANNING A V KLUBBEN, KLUBB~S SV ANGERSKAP. DaJacques Yves Cousteau sammen rned Emile Gagnan i 1943 konstruerte pusteventilen slik vi i dag kjenner den,la de rned ett en hel verden apen for rnennesket.na kunne aile pa en enkel mate bringe rned Beg et pusteforrad under vann uten a matte ~e avhengig av slange til overflaten og store hjelpemannskaper. Det ble lite tart i sivil svommedykking like etter oppfinnelsen.krigen og gjennoppbyggingen etter denne krevde sitt.det var lite tid og 0konorni tilhobbyer som krevde tid og penger. F0rst i 1951 begynte de f0rste sportsdykkerne a organisere Beg i Norge. Dette var svornrnedykkere/froskernann som var utdannet i Marinen,og som 0nsket a fort sette med dykking etter endt tjeneste. Noen av disse entusiaster mente det var pa tide a lage et opplreringstilbud til sivile sam 0nsket a delta i svommedykking. Slik sa Jan Tomrnes Thomrnassens sportsdykkerskole lys i 1964.Senere kom flere skoler til,slik at arnat0rdykkeropplrering ble lett tilgjengelig for aile. I 1965 var det to elever fra Farsund pa Oslo Froskemannskoles sommerkurs. De to var Petter Wilhelmsen og Jahn Erling Nakkestad. Ralph Olsen,som hadde ~t instrukt0r ved marinens froskernannskole i Horten, og sam sidell fortsatte sam instrukt0r ved Oslo Froskernannskole,var hovedinstrukt0r pa dette kurset. Aret etter,startet hall sammen rned Njal Aga egen dykkerskole,rlernlig Aqua-Teknikks amat0rdykkerskole. Sornmeren 1966 ble Jahn Erling engasjert Sonl hjelpeinstrukt0r ved denne skolens sornmerkurs i Oslo.Det ble etter dette kurset bestemt at Ralph Olsen skulle kornrne til Farsund neste sommer for A gjennomf0re et arnat0rdykkerkurs der. 17 juli 1967 startet dette kurset.kurset ble drevet fra Aqua-Teknikks sk0yte, med base pa Verven.Ralph Olsen var hovedinstrukt0r og Jahn Erling var hjelpeinstrukt0r.pa kurset deltok f0lgende:lvar St0len,Odd Ritse Bentsen og Jan Nilsen. I tilegg var det 6 elever pa kurset fra Lista flystasjon. Etter endt kurs,begynte de tre fra Farsund a skaffe Beg utstyr.jahn Erling hadde allerede kj0pt komplett utstyr,og dette gikk pa rungang.i tilegg hadde Knut Spinnangr kj0pt Beg komplett utstyr ijapan.han hadde ogsa lest en god del dykketeori,og hadde dykket en del pa egenhand.hans utstyr ble ogsa villig lant ut til de andre. Vi skj0nte snart at dersom vi skulle kunne drive sporten var,matte vi pr0ve a danne en klubb, 2.Det f0rste fors0ket pa klubbdanning. Fredag 25 august 1967kIO5.30 la Alf Ubostads passbat ut fra Nautodden.CKnbord var deltakerne i Farsund Sj0roverlags ekspedisjonsgruppe som hadde sam oppgave a lokalisere.brigg"flarningo" av Farsund, sam hadde strandet pa Frer0kalven 7 juli 1896.Deltakere i ekspedisjonen var Alf Ubostad, Tor Egil Abrehamsen,Harald Thorsen, og Jahn Erling Nakkestad.Torbj0rn Larsson-Fedde var leder for ekspedisjonen.i tilegg var en journalist fra Farsunds Avis med.jahn Erling stod for dykkingen.ingenting ble funnet,nar man ser hart fra to hummer som ble fortert i Roverhula sarnrne kveld. Men avisskri veriene i denne forbindelse.~orde de dykkende i Farsund enda mer bestemt pa a danne en klubb. Ivar St0len og Jahn Erling mente at det beste var a pr0ve og lage en dykkergruppe i Roverlaget.Torbj0rr1 Larssom-Fedde,som var rovernes leder,mente at en slik gruppe ville f0re til klikkdannelse i roverlaget,og han Batte Beg derfor imot disse planer. 3. F ARSUND UNDERV ANNS-KLUBB BLIR DANNEr. Mandag 11 september sto f0lgende annonse i Farsunds Avis.SPORTSDYKKERE.Det blir rnuligheter for a starte dykkerklubb i Farsund. Interesserte med kjennskap til dykking beg mote pa Farsund H0gre Skole kl i dag mandag. ~ons~n var rykket inn avojahn Erling.Han pr0vde a fa gratis innrykking,noe avisen lkke vllle ga rned pa.han matte betale kr kontant,men fikk i tilegg innrykket en omtale pa f0rste side i samme avis. ~

4 Tekst ark 3~ Spenningen var star mens klokken ~et seg Det motte opp den ene etter den andre.tilsammen 12 personer deltok pa motet.av disse var det rem sam hadde fatt utdannelse innen dykking.i tilegg var det en sam hadde drevt med dykking,og seks sam bare var interessert i a begynne a dykke. Det ble besluttet at bare de 6 som hadde ~t i vannet skulle fa fult medlemsskap. Disse var:jahn Erling Nakkestad,Ivar St0len,Jan Nilsen,Odd Ritse Bentsen,Petter Wilhelmsen og Knut Spinnangr. kasserer.begge Pa m0tet ble Jahn ble Erling valgt valgt for 5 ar. til formann,og Ivar til ' kambinert nestformann og Det ble besluttet ikke a kj0pe inn noe klubbutstyr.h~ av medlemmene matte skaffe seg eget utstyr.det ble ogsa besluttet ikke a melde klubben inn i Norges Amat0rdykkerforbund pa dette tidspunkt. 0konomien ble diskutert.det ble besluttet ikke a kreve kontigent f0rste aret, dette for at medlemmene skulle fa best mulig 0konomi til a kj0pe utstyr.annonsen for innkalling til motet sa Jahn Erling seg villig til selva betale,da han allerede hadde dykkeroppdrag for Falken Redningskorps og dermed hadde inntekt pa dykkingen. Til slutt ble det bestemt at f0rste dykketur skulle legges til s0ndag 17 september. Knut Spinnangr ba ass med pa tur i sin bat. Dagen etter trakk Petter Wilhelmsen seg fra klubben.han 0nsket heller a ~e medlem i en klubb i Oslo hvor han arbeidet. 4.Den f0rste dykkerturen. S0ndag 17. september la Knut Spinnanger ut fra Torvkaien kl Ombord var 6 glade sportsdykkere og to komplet te utstyr. To dykkestered var valgt ut pa forhand. Skottehavna mellom Prest0Y og Ur0Y og VraksjErsgrunnen mellom Frer0Y og,kalven. De ble registrert tilsammen 9 dykk denne dagen,og vi var ikke hjemme i Farsund f0r kl En fantastisk entusiasme og kameratskap var oppstatt.alle ombord var overbevist om at dette var hobbyen a satse pa.klubben var en fungerende realitet. En rekke turer ble arangert i tiden frem mot jul,og for hver tur var det en eller fler sam hadde fatt seg noe nytt utstyr.pa varen 1968 hadde samtlige skaffet seg nodvendig utstyr. Utstyret bestod av Bokawawa eller Stabelisator maske,cressie Rondie svomrnef0tter, Poseidon 2x7 1 apparat,modell Ove drakt (en drakt som vi fikk tilskaret,men selv matte lime sammen.drakten hadde ingen nylonside,og vi matte derfor smore kroppen inn med SaID for a fa den pa) og snorkel,kniv og for de flestes vedkommende,selvlaget blybelte.utstyret kostet tilsammen ca kr til sammenlikning kan det nevnes at Farsunds Avis pa denne tiden kostet 35 0re,en Peugot 403 Kr Med andre ord ca kr i dagens pengeverdi.dette var en star sum for disse entusiastene. Det ble derfor ikke rad a delta i mye annet.dette er vel hovedgrunnen til at vi ble sa sarmnensveiset. 5. LUFTFYLLINGSPROBLEMEr. For a kunne utf0re pressluftdykking er hovedbetingelsen tilgang pa pressluft., Den eneste tilgjengelige kompressor i distriktet var hoytrykkskompressoren pa Lista Flystasjon.Den velvilje som Flystasjonens tekniske befal/offiserer viste ass i klubbens f0rste ar,var helt fantastisk.med Kapt.Sangesland i spissen var det alltid et positivt svar a fa nar vi ba om a fa fylle luft.hvor mange timer vi tilbrakte pa flystasjonen med luftfylling,er det ingen sam har oversikt over,men at det dreier seg om mange hundre er hevet over tvil. I tillegg til all velvilje ved Flystasjonen,hadde vi en annen mate a skaffe ass luft pa.vi overfylte luft fra store lagerflasker til apparatene gjennom en slange. For a fa et noenlunde resultat matte man ha minst 3 stk 50 1 flasker med 200 bar pa hver.ved a fylle fra flskene etter tur,oppnadde vi a fa et noenlunde akseptabelt sluttrykk. Men det er klart at luftfyllingsproblemet var den st0rste demperen pa aktiviteten. Alle skj0nte vi at dersom vi skulle kunne utvikle og utvide klubben,matte vi snarest skaffe ass hoytrykkskompressor. ~~

5 6.KJ0P AV KOMOPRESSOR Vi sa ingen 0konomisk nn.1lighet til Tekst ark 4. a skaffe ass kompressor i klubbregi.vi pr0vde a tenke ut mater a finansiere en slik pa,men skj0nte at det ikke ville nytte. Jahn Erling hadde pa denne tiden (varen 1968) tart fast ansettelse sam froskemann i Falkens Redningskorps.Han utf0rte oppdrag for Falken pa fritiden utenom skolen i omradet mellom Egersund og S0gne.Han fikk i orden en avtale med Falken hvor selskapet forskutterte hang l0nn med kr for a skaffe kompressor til Farsundsomradet. Den 17 april 1968 fikk Jahn Erling en telefon fra Njal Aga i Aqua-Teknikk a/so Jan Nilsen og Odd R.Bentsen var til -stede under samtalen.aqua-teknikk hadde kommet over en ubrukt kompressor,rene Ro]S Roysen,nemlig en Bauer Utilus 200 med 110 motor.det var rederiet Sig.Bergesen Dy. sam hadde kompressoren,som var en 1967 modell,staende.kompressoren kostet kr dersom vi ville ha den,matte vi bestemme ass med en gang, for det var mange andre sam onsket a kj0pe maskinen. Jahn Erling tok SJ~n!,_~,og kompressoren ble sent fra Stavanger samme dag.jahn Erlings far sa seg villig til a legge ut de sam var igjen av kj0pssummen etter at Falkens l0nnsforskudd var brukt. Fredag 20. april var trioen Jan,Odd og Jahn Erling pa rutebilstasjonen pa Husan kl Kl kom lasteruta fra Snartemo.lnnerst inne bak en bunt netting til A.Knutsens eftf.sto en trekasse.trekassen inneholdt var f0rste kompressor. Den f0lelsen det var a ~e i stand til a fylle luft nar man selv lystet,var fantastisk. Fra na av dykket vi bade tidlig og sent.vi har mange ganger i ettertid sent en venlig tanke til all overboorenhet beboerne i Snarveien/Havneheia hadde for var aktivitet.en 3,5 hk 110 motor har et st0yniva sam Statens Arbeidstilsyn i dag ikke ville tillate i apcnt lende,langt mindre i et boligfelt.kompressoren var i drift sa godt sam hele den tiden vi ikke var p8 skolen eller under vann. Heldigvis var aret 1968 et ar med vanskelige strornmforhold i Norskehavet. En rekke Danske og Svenske tralere klarte a kj0re tralen i propellen,og ble tauet inn til Farsund for froskemanns-assistanse. Innen utgangen av oktober hadde Jahn Erling hart sa mange oppdrag at l0nnsforskuddet hog Falken var opptjent,og far Nakkestad hadde tart tilbake sine kroner.jahn Erling,og dermed klubben, eide en kompressor. Luftfyllingsprisen ble satt til kr Nye medlemmer kommer til, Vart f0rste kurs. Vi var tidlig enige om at vi ville ha med ass flere dykkerei klubben.for a skaffe disse tilveie,var det nodvendig med en form for oppl~ing slik at alt gikk trygt og riktig for seg.jahn Erling gikk pa et sivilt Hjelmdykkerkurs pa HAkonsvern h0sten 1967.Her kom han i kontakt med Bergens Froskemannskole,og var amat0rdykkerinstrukt0r pa kvelden mens hall selv gikk pa hjelmdykkerkurs pa dagen.han fikk med seg en amat0rdykker-instrukt0r autorisasjon etter deue. Det var derfor naturlig for ass a sette i gang kursvirksomhet i Farsund. Den 12 august 1968 hadde vi var f0rste kursdag.6 elever hadde me1d*seg pa kurs. Teorien ble holdt pa Speiderhytta p8 Varbakk, baeengtrening i den gang folkeskolens baseng(i dag er denne skolen Farsund Ungdommskole,og dette babenget er revet). Den praktiske delen ble holt pa Fladstas bat"knygen. II Deltakerlisten fra dette kurset er desverre forsvunnet,men vi husker f0lgende:jan Albrektsen,J~ Ove Loland, Knut Spinnangr (var medlem,0nsket a ga kurs) \,~,',;}.~ v'jj~{..,)i"'i.'p A.Og Rot:bf i:od1and. Kursavgiften var kr.225.-overskuddet etter kurset var knl dette be10p la grunnlaget for klubbens 0konomi. Etter kurset hadde klubben 10 medlenmer:jahn Erling,formann,lvar,nestformann/kasserer~, Jan Nilsen,Odd R.Bentsen,Knut Spinnangr,Jan Ove Loland,Jan Albrektsen, Sigmund Solberg (som hadde tart kurs i mili-treret) og Rolf Rodland. v,~aa V;1~4'~v~() (... ~.Klubbens f0rste dykkerbat. Med Rolf R0dland kom ogsa klubbens f0rste egentlige dykkebat. Vi hadde tidligere sam nevnt benyttet Knuts private bat til dykkerturer,men na hadde Rolf en skreddersydd bat til dykkerformal. Baten var en 36 fats Sk0ytL med en 18 HK Union semiedisel.baten ble umiddelbart d0pt "Barakuda",og ble vart andre hjem. M/K"Barakuda" hadde en meget lumsk.maskin.det var bare Rolf og Jahn Erling sam hadde noen sam heist nn.1lighet til GLfa denne til a ga.men ikke bare satre

6 Tekst ark 5. maskinen Beg til motverge nar man 0nsket a starte den,den"tok ogsa lit" for dem den motvillig tillota la Beg starte."barakuda"endte pa bavets burm to ganger p.ga. utrusing av motor med paf0lgende natesprenging."barakuda" var ikke bare var f0rste dykkerbat.den dykket ogsa selv.det ble god stemning iklubben begge ganger det hadde lykkes ass a fa var lumske ventnne flytende igjen. I l0pet av aret1968 og 1969 badde vi tilsannnen 57 turer med "Barakuda". I denne tiden hadde Ivar begynt a lrefe opp Kristian Srel0r i dykkerkunsten. Ivar og Kristian dykket pa Lomsesanden hvor Kristian som NAF formann hadde overoppsyn med campingplassen.i slut ten av aret 1969 mente Ivar at Kristian var sa rutinert at hall kunne begynne sam medlem av klubben. Vi andre var s~t imot dette,da vi pa klubbmote hadde vedtatt at aile sam begynte i klubben skulle ba fu]f0rt et kurs, enten has ass eller has en annen autorisert skole.lvar hevdet sterkt at sidell klubben bare badde ti medlemmer,matte vi ~e glad for aile medlemmer vi kunne fa.vi ble pa dette grunnlag enige om at Kristian kunne bli medlem.han matte forplikte Beg til a f0lge teorien og avlegge pr0ve ved f0rste kurs,og Ivar lovet ikke a l~e opp flere utenom klubbregi.lngen har sidell angret pa denne avgj0relse.kristian er en av dem sam har betydd mesti:for kontinuitet og san8hold i klubben.kristian fikk utstedt sportsdykkerbevis av Jahn Erling i 197~etter a ha fulgt en rekke,ku:rs som hjelpeinstrukt0r. 9.Arent Aktiviteten var star allerede fra februar av.kurs ble igjen auangert. Det startet28/5 og ble avsluttet 9/6-70.Det var 12 deltakerepa kurset,og aile bestod eksamen.fire av deltakerne var flysoldater,og ble ikke med i klubben.pa dette kurset badde klubben sin f0rstekvinnelige deltaker.det var Ragnhild Jakobsen, i dag Ragnhild Kalleberg.De andre som ble medlemm etter kurset var:henrik Lund, Harald Edvardsen,Karl D.Loga,Olav Frodesen og Kjell Rylandsholm.De to siste sluttet etter et are Pa dette kurset badde vi lagt opp etter datidens standard,et stromm1injeformet progranm.man kalte klubbens skole for "Farsund Froskemannskole",og i det meget profesjonelle (syntes vi)orientering/pameldings~ema lover vi at vi skal avholde nye kurs hver fjortende dag. Se fax.1. De nye medlemmene gled inn i aktiviteten i klubben,en aktivitet sam holdt Beg like tiloppunder jul. 10.Aret Pa nyaret reiste Jahn Erling til Arendal,Odd i militere,jan til Oslo og Rolf flyttet til Kristiansand. Det ble ikke avholdt noe kurs dette aret,og aktiviteten var lav.henrik,kristian og Ivar holdt immidlertid aktiviteten ved like.jahn Erling tok med Beg kompressoren til Arendal,slik at klubben igjen matte ty til Flystasjonen for luftfylling. Luftfyllingsproblemet oppsto med andre ord pa ny.derfor en mer begrenset aktivitet. 11.Aret Farsund Televerksomrade bygget ny hovedsentral i Trollkirkebakken.Dette f0rte til at en rekke mont0rer fra Televerket og Elektrisk Byra kom til farsund.her motte de Kr~stian s~m var teknisk sjef pa den nye sentralen.han klarte sanmen med Birger (Blbben) TJostolvsen,som hadde ~t borti sportsdykking tidligere, a fa omtrent hele gjengen interressert i dykking. Den 8/6 fikk Jahn Erling,sam pa dette tidspunkt var dykkersjef ved Falken Redningskorps avdeling Arendal, f0lgende sp0rsmal pa telefon fra Kristian og Bibben: Kan du komme til Farsund Snarest for a avholde et sportsdykkerkurs,og kan klubben kj0pe kompressoren slik at den kan ~e stasjonert i Farsund. Pa f0rste sporsmal svarte Jahn Erling ja med en gang,men a kvitte Beg med kompressoren kunne ban ikke tenke seg. Kurs ble bestemt til perioden 16/6-22/6.Jahn Erling fikk leid inn en mann som kunne dekke halls jobb i Arendal,og kurset betalte bans omkostninger,kr i denne forb~nde~se.dette er den eneste gang klubben noengang bar betalt noe vederlag til noen av Slne lnstrukt0rer.allt annet arbeid i forbinde1se med kurs har ~t i form av

7 . Tekst ark 6 gratisinsats av instrukt0rene og medlemmene. Pa kurset var det f0lgende deltakere:john Christensen,Kjell Kj0nne,Bj0rn Fischer, Nils Evanger,Svein Haugen,lvar Olsen, Finn Moland,Bj0rn Moe,Terje Tellefsen, Arvid Breisnes,Bibben og Egeland.~lig Nils Evanger og John Christensen fikk mye a si for klubbens videre drift. Et ter endt kurs gikk Jahn Erling med pa a BeIge kompressoren til klubben. Den ble kj0pt for kr bei0petble opplant i Farsunq Sparebank. Aktiviteten etter kurset var enorm.kompressoren sto ~svelrutenfor televe:ket fra morgen til arbeidstidens slutt.etter dette dykket man.man kan trygt Sl at televerkbygget i denne tiden var sam klubbhus a regne. Jahn Erling sa pa h0sten opp sin stilling i Falken,og flyttet tilbake til Farsund, og deltok for funt i aktivitetene igjen. Ved arsmotet i klubben ved nyttarsskiftet 1972/1973,foreslo Jahn Erling og Nils at vi ikke lenger skulle ha noe styre i klubben (Jahn Erling var ~a dette tidspunkt formann,og 1var nestformann og kasserer).dette ble enstemmig vedtatt.det ble bestemt at aile skulle ha samme rettigheter/plikter.nils ble valgt til a ta Beg av protokollf0ring,kristian til a ta Beg av 0konomien,og Jahn Erling til a ~e klubbens oppmann og kontakbmann utad. I ti]egg fikk Nils og Jahn Erling i oppdrag a utforme lover for klubben. Den f0rste loven ble vedtatt enstemmig 3/2-72 ved unnerskriving av aile medlemmene. 12.KLUBBENS BATER. For a kunne drive dykking i Farsundsomradet,er man avhengig av bat. Klubbens ~e eller ikke ~e har selvsagt ~t avhengig av dette. Sam tidligere nevnt hadde vi det f0rste aret star nytte av Knut Spinnangrs bat. Fra 1968 til 1970 brukte vi Rolf Roolands bat "Barakuda" til1972 leigde vi Hans Fladstas bat "Knygen" til dykketurer gikk Nils Evanger sportsdykkerkurs i klubben.han hadde skaffet Beg sk0yta "Sj0blomst" sam hall vellvillig stilte til klubbens tulle disposisjon. Dette var klubbens egentlige hovedtilholdsted helt frem til kj0p av "Froya" i Vi vet ikke hvordan vi skal takke Nils for denne fantastiske "gaven" til klubben. Uten "Sj0blomst" ter vi ikke klubben hadde eksistert i dag. "Sj0blomst" hadde alt.god dekksplass,stor nywedet ruff,og bysse for koking av kaffe.hvor mange dykk vi hadde fra "Sj0blomst"vites ikke noyaktig,men utallige var de timene vi Batt i ruffen og fortalte historier,drakk kaffe sa sterk sam tjrere,og bare hygget ass sammen.denne tiden var hovedgrunnlaget for det gode sammholdet i klubben. Igjen hjertelig takk Nils.Haper du ogsa selv fikk noe ut av aile disse turene. "Sj0blomst", var ingen enkel dame a ankre opp.den hadde start fribord og dreiv frelt i vind og strom,men Nils fikk Batt pa en Winch for ankeret,slik at ankringen var forholdsvis enkel. Men i darlig ~ var skjermet farvann det tryggeste.skottehavna var flittig bes0kt i disse arene. Egen BAt: Pa m0te pa Klubbhuset pa Vestersiden den 26/9-77 ble det f0rste gang snakket om a kj0pe egen klubb-bat.georg Gabrielsen hadde en gavlebat for salg,og vi besluttet a by for denne.det ble ingenting av kj0pet,men tanken om egen bat ble etter dette sterkere og sterkere.en komite bestaende av Nils Evanger og Leif Rinde ~e nedsatt for a utrede batkj0p. Pa m0te 23/1-78 ble det besluttet a ta opp et Ian i Farsund Sparebank pa kr til kj0p av bat.leif Rinde,Jahn Erling,Nils og Henrik Lund skulle kausjonere for lanet.l8net ble tatt opp 5/2-78. Den 6/2-78 reiste Leif og Jahn Erling til Bod0.Vi hadde gjennom en mekler fatt kontakt me~falck pa St0tt,som skulle BeIge en 39 fats kutter.prisen var Batt til Kr Neste dag reiste vi ut til St0tt,en reise sam tok halve dagen med Hurtigrute og buss. Vi ble hentet pa 0rnes av selgere,og fraktet tit St0tt hvor M/K"Liv" la fort0yd. - -.

8 Tekst ark 7 Eaten fait ass i smak med f0rste oyekast.den var ikke akkurat noen svane,men s~t praktisk med god ruff, lavt fribord og talig dekksplass. Dessuten var del montert en Penta fulldisel motor pa 67 hk.eaten var s~t lett a man0vrere, og all sa ut til a fungere tint.jahn Erling besiktiget baten under vann,~kunne heller ikke der finne noe a utsettepa skrog eller propell. Leif og Jahn Erling ble raskt enige om at delle var baten for klubben. For sikkerhets skyld hadde Leif tall med en flaske w!sky pa turen. Vi spurte om selgeren ikke ville ha en liten hostestiller f0r vi begynte forhandlingene. Det ville hall mer enn gjerne.flere hostestillere senere,da vi sa at selgeren hadde kommet i humor for salg, begynte vi prisforhandlinger. Prisen var i utgangspunktet kroner.jahn Erling la ut om klubbens vanskelige 0konomiske situasjon.han fortalte at vi hadde noyaktig kr til radighet,at vi hadde pengene med ass og kunne utbetale clem med en gang.selgeren tenkte en stund pa dette,og Leif holdt fram med at St0tt jo var en vanskelig tilgjengelig plass og at del derfor sikkert ikke var mange sam kom hit for a kj0pe bat.selgeren slo til pa tilbudet.mer whisky ble skjenket mens Jahn Erling skrev en fore10pig kj0pekontrakt. Leif holdt selgeren med selskap,og etter hvert som kj0peskalene ble tomt,fikk vi mer og mer ti]eggsutstyr med baten.vi endte opp med f0lgende:redningsflate for 24 mann, en temmelig ny Askeladden 16 fat plastbat (Leif hevdet at seilas langs kystenuten uten livbat var a likestille med selvmord),30 livbelter,opplagsb0ye,anker og full dieseltank.! ti]egg kunne selgeren godt tenke seg at vi tok med hang 18 ar gamle clatter S0rover.Det sigle tilbudet avstod vi. Alt delle kostet ass altsa kr plugs 4/5 deler av en flaske Baldentine whisky.dette ma ~e den mest kostbare whisky sam noengang er ssenket. Jubelen stod i taket da vi ringte til Farsund a ga beskjed om utfallet av kj0pet. Vi - henter M/K"Liv" --,~, -~., Pa m0tet 13/2-78 ble henting av M/K"Liv" dr0ftet.f0lgende ble valgt til a ta sk0:)'ta til Farsund: Leif,kaptein, Jar 1 Abrahamsen-styrmann, Hermann Nesheim-Maskinskjef, Jahn-Erling-elektriker/maskinist/stuert. Torsdag 16/3-reiste vi med fly til Bod0. Var baggasje var temmel~omfattende, Vi hadde med ass all tenkelig utstyr og verktoy.jan Albrektsen kj0rte ass til flyplassen og fikk gjennom sin bror Tore (som ogsa da var annsatt pa Reisebyraet) lastet sakene ombord i flyet til Stavanger, uufn at noen merket hvor mye vi hadde med oss.vi matte immidlertid bytte fly bade i Stavanger og Oslo,og begge steder ble passasjerene Rinde,Nesheim,Abrahamsen og Nakkestad kalt opp over h0ytalerannlegget med beskjed om a ga til Braatens kontor for informasjon.de nevnte passasjerer holdt seg klokelig borte fra nevnte kontor,~bade vi og aile yare kasser og vesker ankom Bod0 utpa kvelden,uten at noe manglet.to store drosjer matte bestilles for a frakte aile varene til hotellet,mens vi gikk. Neste morgen tok vi Hurtigruta til 0rnes,hvor Falch hadde lagt M/K"Liv". Vi starlet klargj0ringen for turen til Farsund.Mat ble innkj0pt og allt ble salt i orden. Falck fortalte ass at baten hadde 450 liters bunkerstanker,og Hermann regnet raskt ut at del skulle holde til ca 22 timers seiling. Kl forlot vi 0rnes med kurs for Farsund.Alt gikk tint og rolig de f0rste timene,og vi delle opp mannskapet i to skift:leif og Hermann-Jarl og Jahn Erling. Kl denne natten fikk vi var f0rste overaskelse.motoren stoppel enkelt og greit. Vi rant fort ut at drivstofftanken var skal tom.(senere rant vi ut at dieselmengden vi kunne ta ombord bare var 225 liter).na var gode rad dyre. Vi la midt i en meget traffikert lei og dreiv.vi rant raskt ut at del var ca 25 liter diesel pa byssetanken. Det ble brukt hevert fra denne over til hovedtanken,og lufting av motoren blesatt i gang. Vi dreiv nermere og nermere land,og Leif ble mer og mer stresset.men Hermann forsikret ham om at innen et kvarter skulle motoren starte.dermed forsvant Hermann.Det varte og rakk uten at han kom tilbake.etter 10 minutter ble Leif skikkelig engstelig. Vi rant Hermann sittende inne pa do,med lommelykten i munnnen mens hall leste et blad.3 minutter etterpa sveiv motoren igjen,og vi klarte a komme ass inn til en bunkersstasjon like i ~heten. Tanken ble fylt opp,og ekstra fat med diesel ble tall ombord. Under hele reisen hadde vi morgen og kveld telefonkontakt med Kristian. Vi hadde salt opp et norgeskart i oppslagsboksen pa posthusveggen. Ved hver ny rapport gikk Kristian ned a flyttet en nal med dykkerflagg til den nye posisjonen han hadde fall

9 Tekst ark 8 oppgitt.pa denne maten kunne aile medlemmene se hvordan Operasjon Lang Kyst for10p fra time til time. Tidlig om morgenen onsdag f0r p8sk~kam vi uten videre uhell av noen slag til Eikvag.Her la vi ass for a rydde baten f0r vi gikk inn til Byen.Dessuten hadde vi avtalt at vi skulle komme inn pa havna kl 09.30,og dette ville vi selvsagt holde.noyaktig kl den22/ klappet m/k"froya" (Vi hadde skitter navnet pa turen) til kai pa Far0y.En rekke av klubbens medlemmer var mort frem.de aller fleste ble glad i "Fr0ya " med det sal1111e. Tredje paskedag skulle den offesielie clap av baten finne sted.inga Johannesen skulle vrexe gudmor.hun pr0vde flerfoldige ganger a fa knust champagneflasken mot "Fr0yas" baug,uten at det lyktes.tilslutt r0k tauet i flasken,og den og Ingas briller fait i sj0en.dapssermonien matte avbrytes en halv time mens Jahn Erling dykket etter flaske a briller.neste fors0k gikk bedre.med litt ekstra hjelp av Jarl klarte Inga endelig a fa knust flasken.fr0ya var d0pt,og vi hadde tart var egen dykkerbat. Med sma forrandringer har M/K"Froya" tjent klubben trofast i ni" ar inntil den ble overlevert til --- -:-- Kj0P av sikringsbat: I 1984 kj0pte klubben en Buster sam skal brukes til sikringsbat ved klubbdykk. Baten hadde en 25 hk.motor sam ikke var heir topp.det ble derfor kj0pt ny motor i K"0 av M/B"R0 a" senere M/B"Fr0 a II. M K"Fr0ya begynte etter hvert a bli for liten for ass etterhvert som medlemsmassen 0kte. Pa arsm0tet i 1986 ble Leif Rinde og Jahn Erling valgt til komite for batkj0p (med Leif Vere sam varamann) Det hadde flere ganger vrext purret pa en losbat sam fra tidligere tjenestemenn i Kystverket var lover til "gi-bort pris".et fart0y var i dette tidsronmet utrangert hog losetaten,men nye politiske myndigheter ville ha den solgt til hoystbydende. Leif Rinde la ned et kjempearbeide i a fa Kystverket til a sta ved sine lovnader.advokathjelp ble pr0vd,og ogsa a ta opp saken gjennom politikere. Saken kj0rte seg mer og mer fast,og selv om vi kansje hadde tart medhold til slutt,besluttet vi pa dette arsmotet isteden a se ass om etter andre bater. Leif og Jahn Erling satre i gang,men det var fa aktuelle bater innen den prisramme sam var satt( ) Et par alternativer ble seri0st vurdert,men ingen ble runner tilfredstillende. Det beste altemativet var "Far0Y" av Farsund.Amfinn Nilsen vurderte a selge denne.men da Jahn Erling ville ha ham med til advokat for a skrive kontrakt, trakk hall seg. Pa arsm0tet 13/ matte batkj0pskomiteen tale kritikk fordi vi ikke hadde 10st oppdraget. Spesiellt ble det pekt pa at vi ikke hadde vurdert Hermanns bat "Pau1A:. Batkj0pskomiteen forsvarte seg med at de 0konomiske rammene var for stramme,og at ingen bat var runner sam klubben etter var mening kunne vrexe tjent med. Det ble enstemmig vedtatt at samme komite skull~ fortsette arbeidet.de 0konomiske rammene ble 0ket til kr det var ogsa enighet om at vi skulle pr0ve a skaffe en stalbat under 25 br tonn og under 15 meter. Like f0r arsmotet hadde vi motatt et prospekt pa stalbaten "R0ya" av Brevik. Batkomiteen med ti[egg av Asle,Leif og Hildur reiste til Brevik s0ndag 15/2-87. Baten sa veldig bra ut,og vi klarte a prutte ned prisen fra Kr til kr Det ble inngatt muntelig avtale med selgeren om kj0p. M/B"R0ya" ble hentet av Gabriel T.Gabrielsen og Jahn Erling den og kom til farsun neste morgen.den ble etter at papirene ble ordnet,omd0pt til M/B"Fr0ya II" og er en deilig dykkerbat med 50 passasjerplasser.

10 Tekst ark Klubbens Klubblokaler. Bortsett fra stiftelsesm0tet i 1967,ble de f0rste moter i klubben holdt i peisestua has Nakkestad i Snarveien 3. Etter at"barakuda" ble benyttet sam dykkerbat,ble motene avholdt ombord. Ved kurs leide vi lokale ved skolene. BAde Farsund Folkeskole og S jomannskolen ble benyttet. Under kursene begynte vi tidlig sam skifterom. a bruke herregarderoben. pa badehuset pa Sundsodden I 1973 s0kte vi kommunen om a fa dele av endel av Badehuset a bruke dette sam klubblokale/undervisningsrom ved kurs. Komrnunestyre gikk inn for dette,og vi delte av rommet med kassebord fra Farsunds nye telesentral.rommet ble m0belert med m0bler laget av de samme transportkassene. 1nntil vi fikk i stand badehuset,var Telebygget a regne sam klubbhus.i arene 1971 til1973 var det her kompressoren ble oppbevart,og utfra dette huset all aktivitet ble styrt.men m0tene koldt vi ombord i "Sj0blomst". Den 10/9-73 sendte vi et brev til Farsund komrnune med sporsmal om a fa overta Vestersiden 5.Denne bygningen var en r0nne med knuste vinduer og kun tilholdsted for hjeml0se katter. Vi s0kte om leigekontrakt med komrnunen,og om kr til materialer til oppussing. Den 24/8-73 fikk vi svar undertegnet Radmannen.Det fremgikk av svaret at kommunen ikke hadde anledning til a komme med tilskudd til oppussing. Men vi kunile fa leige huger vederlagsfritt inntil videre.komrnunen frasa Beg ethvert ansvar sam matte oppsta i denne forbindelse. Den 3/11-73 hadde vi mote pa Badehuset angaende Vestersiden 5.Diskusjonen gikk h0yt om vi skulle lane penger til oppfiksing,eller ikke. Det endte med at Nils,Jahn Erling,Sigmund,Ulf Arne og John Christensen gikk inn for a ta opp lan,mens Kristian stemte mot.vidar Vagsvold avholdt Beg fra a stemme. Dermed var det mer enn 2/3 flertall for innsats pa huset. Den f0rste arbeidsdagen hadde vi l0rdag 10/11-73,og huset stod ferdig den 12/2-74 og ble offesielt apnet med inbudte gjester (Radmann Talleras,Banksjef 0.0storp) den 1/3-74.Det var nedlagt tilsarnmen 433 dugnadstimer pa huset. Omkostningene var totalt pa Kr. 600~1 tilegg hadde medlemmene gitt gaver i form av mobler/inventar.erling Nakkestad ga i tilegg gardiner til huset,nils og Helene gav aile bildene og gardinstengene,jahn Erling og Reidun gav to sofaer,og Jan Albrektsen ga d0rmatte. Na ble kompressoren utstyrt med elektromotor og pressostatbryter,slik at fyllingen kunne ga litt mer stille for seg.den ble plassert i kj0kkene pa klubbhuset,og gjorde klubbhuset til samlingspunktet. Vi beholdt Badehuset sam undervisningslokale/lager frem til 1978,da det ble ryddet og ov,erlevert Kajakk-klubben. Vestersiden 5 brukes daglig den dag i dag,men er na for lite for medleffismoter. Medlemsmotene blir na i f0rste rekke avholdt ibackes bu,som er en fin tilvekst til foreningslokalene i byen. Vi har flere ganger sett ass om etter et st0rre klubblokale,men har ikke til dags data funnet noe sam egner seg. 14Klubbens kompressorer. Jahn Erling kj0pte den f0rste kompressoren sam ble brukt i klubben den 17/4-68. Klubben kj0pte denne kompressoren av Jahn Erling i 1972.Denne kompressoren,en Bauer Utilus 1967 modell,er den sarnme kompressoren vi Batte pa elektromotor i1974 da klubbhuset ble apnet.den ble totaloverhalt i tilegg kj0pte vi en tilsvarende delekompressor fra en av Br0vigs bater sam la i opplag,for kr Denne kompressor var i drift helt til vi kj0pte ny Bauer Capitano den 19/ Det er den samme kompressoren som i dag er stasjonert pa Skarvoy.Det tviles pa om noen annen h0ytrykkskompressor har hatt tilnermet sa mange lufftfyllinger som denne, uten nevneverdige tekniske problemer. Sam tidligere nevnt ble ny kompressor kj0pt i 1979.Prisen var kr ,og vi beholdt den gamle elektromotorenpressostatbryteren og fyllepanelet.denne kompressor er den samme som star pa klubbhuset i dag,og vi har kun utf0rt nodvendig

11 Tekst ark 10.- vedlikehold. 13/3-75 fikk vi i stand et samarbeid med brannvesent i Farsund angaende luftfylling. Sarnmarbeidet gar ut pa at Brannvesenet holder to stk 1-50 luftlagerflasker pa klubbhuset mot at de kan fylle luft hog oss.dette sammarbeidet gjelder ogsa i dag. 15. KLUBBENS STYRINGSFORM. TI1ITSVERV I KLUBBEN. Sam tidligere nevnt ble Jahn Erling 'og Ivar valgt til henholdsvis formann og nestformann for fern ar ved klubbens stiftelse. I 1972 foreslo Nils og Jahn Erling at klubben ikke skulle ha noe valgt styre. Dette ble enstemmig vedtatt.nils ble bedt om a ta seg av protokollf0ring,kristian av kasse/0konomi og Jahn Erling skulle ~e klubbens kontaktperson og talsmann. Ingen skulle ha mer a si enn de andre.alle vedtak skulle fattes med minst 2/3 flertall,og aile medlemmen hadde samme plikter og retter. I 1976 ble det bestemt at vi skulle ta opp forhandlinger med Norges Dykkerforbund om a bli opptatt sam medlem der.forbundet forlangte at klubben skulle ha et styre for a bli medlem. Vi var livredde for at et styre skulle bli en maktfaktor i klubben, slik at medlernrnene ikke lenger hadde lik stilling i klubben.det ble derfor bestemt at vi skulle velge styre sam kun skulle fungere pa papiret. Innad i klubben skulle alt ~e sam f0r. Pa arsm0tet for 1978,dn 11/1-78 ble klubbens f0rste tulle styre valgt. Formann:Jahn Erling Nakkestad,Nestformann Kristian Srel0r,kasserer Leif Rinde, srekretrer Asle Ek og styremedlem Harald Johannesen ble valgets resultat. Ved arsm0tet i 1979 ble valget sam f0lger: Formann Jahn Erling Nakkestad,Nestformann Kristian Srel0r,Styremedlem Harald qohannesen,kassere Gerd Pedersen og SEkretEr Asle Ek. Arsmotet 1980:Formann Jahn Erling Nakkestad,Nestformann Kristian Srel0r, kasserer Gerd Pedersen,~retEr Asle Ek og styremedlem Harald Johannesen. Ved arsm0tet i 1981 trakk Jahn Erling seg sam formann,og nektet bestemt gjenvalg. Resultatet av valget ble:formann Kristian Srel0r,nestformann,nestformann Harald Johannesen,Kassere Gerd Pedersen,SEkretEr Asle ek og styremedlem Per Hovden. Pa arsm0tet i 1982 ble f0lgende valgt:formann Harald Johannesen,Nestformann per Hovden,Kasserer Gerd pedersen,sekretrer Asle Ek og styremedlem Kristian Srel0r. Arsm0te 1983:Formann Harald Johannesen,nestformann Per Hovden,Kasserer Hans Erling Syvertsen, sekretrer Asle Ek. styremedlem Kristian Srel0r. Arsm0te 1984;Formann.Harald Johannesen,Nestformann Per Hovden,Kasserer Hans Erling ~yvertsen,srekretrer Asle Ek og styremedlem Leif Vere. ArsmAtet 1985:Formann Leif Vere,nestformann Hildur Johannesen,kassere Hans Erling Syvertsen,sekretrer Asle Ek. styremedlem Harald Johannesen. A Afsmote 1986: Formann Leif Vere, Nestformann Harald Johannesen, sekretrer Asle Ek, kassere Hans Erling Syvertsen og styremedlem Hildur Johansen. I jubuleeumsaret bestar styret av f0lgende: Formann Hans Erling Syvertsen Aktivitetskomite: Nestformann Ragna Larrson-Fedde Roy Vatene Kassere Svein Olav Johannesen Ragna Larsson-Fedde Sekretrer Asle Ek Inga Johannesen Styremedlem 1. varamann Hildur Johannesen. Leif Vere Ansvarskomite for "Fr0ya": 2. varamann 0konomikomite: Kristian Srel0r. Asle Ek Jahn ERling Nakkestad William Andersen Valgkomite: Karl Johan Skramest0 Hermann Nesheim Jahn Erling Nakkestad Per Hovden Bjarne Sletteb0. Inga Joh~esen Komite for kj0p av bat: IRjf Rinde, Jatm Erling Nakkestad

12 - """',',f~". ~,,6!H Tekst ark 11. c' 16. KLUBBENS LOVER. T1LKNYTN1NG T1L NORGES DYKKERFORBUND. I oktober 1973 var den f0rste ordentlige lov for Farsund Undervannsklubb.Nils Evanger hadde nedlagt et start arbeid for a fa loven til a dekke aile de hensyn den matte. Loven ble enstemmig vedtatt f0rste gang 1/10-73 og andre gang 13/ Helt fra starten i 1967 hadde det ~t skrevne lover for klubbdriften,men I disse er desverre forsvunnet i dag. Med den nye loven mente vi selv at vi hadde et skikkelig grunnlag. I 1976 tok vi f0rste gang opp saken om a tilslutte ass Norges Dykkerforbund. Vi tok kontakt med forbundet,og matte sende inn klubbens lover,klubben sikkerhetsregler i tilegg til navn pa de sam utgjorde styret. Vi sendte vare lover og sikkerhetsregler (sikkerhetsregler utarbeidet av Nils, Jan og Jahn Erling ble vedtatt 15/11-75 og er de som gjelder i dag),og vi fortalte forbundet at vi ikke hadde eller kunne tenke ass a ha noe styre,men at aile medlemmer stod likt.det var kun noen medlemmer sam var utpekt til a ta Beg av spesielle oppgaver (Kristian-kassa,Nils-Korspondanse og protokoll,jahn Erling kontaktperson og talsmann utad.) Det kom et krasst brev tilbake fra forbundet inneholdende f0lgende punkter: 1.K1ubbens fonnalsparagraf,som hele tiden var:"a ha det morro",var ikke forenelig med Norges 1drtsforbunds retningslinjer. Forslag: Forandre denne til II A fremme dykkersporten" 2.K1ubbens 0vrige lover inneholdt ingenting om hvordan valg skulle holdes. Heller ikke var del inntatt noenting om tilslutningsforhold.lovens bestemmelse om innvelging av medlemmer kunne pa ingen mate aksepteres.alle matte ha adgang til en klubb tilsluttet forbundet.forslag:forbundets utkast tillover godtas sam klubbens lover. 3.Alle medlemsklubber i Norges Dykkerforbund ma ha 10velig valgt styre.k1ubbens mate a l0se styringsfungsjonen pa var pa ingen mate akseptabel. Da vi hadde gjennomlest brevet,ble det ramaskrik i klubben.spesielt Jarl Abrehamsen mente del var uh0rt at forbundet kunne diktere oss.kristiand mente at vi i Hvert fall ikke pa noen mate kunne forrandre var formalsparagraf. Det ble enstemmig vedtatt a meddele forbundet at vi pa ingen mate kunne ga med p8 kravene,og at vi trakk ass fra a s0ke medlemskap. Nye krefter kom til i klubben,og i 1978 ble det igjen tatt opp sam sak a s0ke medlemskap i Norges Dykkerforbund.Det var srerlig oppl~ings og skoletilslutningsformen i forbundet sam tiltalt ena~l. Gerd Pedersen tok opp sakr.-i'pa mote 15/3-79 et for slag om a for mdre lovene slik at vi kunne bli medlem av forbundet.hun fikk mer enn 2/3 flertall for delle forslag, selv om mange av "de gamle i klubben" murret stygt. Den loven sam gjelder i dag ble sa endelig vedtatt p8 arsm0tet i tilegg var del valgt et styre etter forbundets 0nske i Fra 1/1-81 ble Farsund Undervannsklubb medlem av Norges Dykkerforbund etter 5 arb forhandlinger. Vi hadde tapt pa aile punkter,og matte uniformere ass belt med forbundets krav. ~7.~ubbens_aktiviteter utover dykking Fra begynnelsen av var klubben en belt mannsdominert gjeng. Vi var aile ungutter sam bare tenkte dykking.selv om Ragnhild Jacobsen gikk pa kurs allerede i 1970, fikk vi ingen kvinnelige medlemmer f0r Helene Evanger tok kurs i Med Helene kom ogsa kvinnene med for fult i klubben.hun fikk en rekke jenter til a begynne p8 kurset i 1974.Reidun Nakkestad,Aud Fidje ogellen Rambol gikk aktivt inn i klubben. Med disse jentene ble ogsa familin trukket mer med i klubbsammenhen.familiteurer med dykking,soling og familiekos ble en vanlig aktivitet. I tilegg begynte medlemmene ogsa a treffes mer privat i selskaps- ~... ",- '~l.' - ~~

13 Tekst ark 12. sanmenheng. Tidligere hadde vi bare ~t sanmen under dykking. Na ble snart klubbens medlerner en del av den nermeste vennekretsen. Dette er kanskjehenmeligheten med Farsund Undervannsklubb.Mange andre klubber har opplevd a ga i oppl0sning etter de f0rste entusiastiske are Farsund Undervannsklubb har bare hatt stigning i medlemstallet.i define klubben har vi hatt medlemmer fra aile sosiale lag,fra skipsredere til arbeidsl0se,fra ytterste venstre til ytterste h0re floy politesk.men vi har aile hatt dykkingen felles,og vi har ogsa blitt nrere venner private Allerede i 1976 hadde vi klubbens f0rste store arsfest,noe sam senere har blitt en tradisjon i klubben.her kunne aile medlemmene medbringe sin ektefelle,og vi kunne bli kjent med medlemmene privat. I den f0rste festkomiteen satt bare menn,nemlig Asle Jan og Jahn Erling.Dette gay seg selvsagt utslag pa resultatet.de bolde herrer hadde noyaktige kunnskaper og prisen pa hummer, vin og sherry,men nar det kom till slike smating sam brod,sm0r,maiones,servietter,lys,salat og pynt,skortet det felt. Denne "sekkepost" b1e i kalkylene avrundet til kr Dermed var resultatet gitt pa forhand.festen ble en kjempesuksess,0konomien en dundrende fiasko.underskuddet ble i st0rrelsesorden et halvt klubbudsjett. Komiteen fikk sa "0rene flagret" pa arsm0tet i 1977.SfP:rlig Nils og Tarald Glastad mente at her var det gjort en kjempebr0ler,noe sam de impliserte var de f0rste ti1 a innr0mme. f Men det hjalp senere firs komiteer.alle diss~sh~~etil data gatt med overskudd,og aile har hatt festkomite med begge kj0nn representert. Arsfesten har na blitt arets store fest for de fleste medlemmene,og er noe vi aile ser frem til i en m0rk h0st. Aktivitet i svommehallen. Da Farsund Barneskole stod ferdig med nytt baseng i 1972,s0kte vi med en gang treningstid der.som den f0rste klubb utenom skolen,fikk vi tildelt en time i liken. Denne time er fra 1985 utvidet til to timer. Utenom define forrandring har vi hatt define treningstiden oppgjennom aile disse arene.kristian har hele tiden ~t selvskrevet oppmann for basengtreningen.han har holdt orden pa regnskap og s0knader,har tatt seg av fors0k fra svommeklubben pa a overta var time,og har lagt ned et kjempearbeid med a aktivisere aile i bassenget.i dag er badedagen i bassenget blitt en familiebadedag.de aller fleste av klubbmedlemmenes barn har lrext a svomme her,og det er sikkert ingen av disse sam ikke har fatt hjelp og Skryt av Kristiand med seg pa veien. Aktiviteter med M/K"Fr0ya". Med M/K"Fr0ya" kom ogsa andre oppcirag inn i klubbens gj0rem81. Vi hadde passasjersertefikat pa baten,og hadde en rekke turer for Hotellet,for skolen og for bedriftene i distriktet.dette gay ass mange gode ekstrainntekter. I 1980 fra skolestart til 1/2 81 hadde vi skoleskyssen mellom Eng0Y og Farsund med "Fr0ya".Jahn Erling kj0rte ruten innti1 Gitte Finsland (i dag Garvik) var blitt opplrext og godkjent av Kystverket sam batf0rer.etter dette overtok hun define ruten. Gitte er til define data den eneste kvinnelige batf0rer vi har hatt i klubben. 14.november 1980 hadde vi et meget spesielt oppcirag.farsund Filatelistforening benyttet M/K"Froya" sam postbat mellom Farsund og KorshaIm1. Vi hadde eget poststempel ombord,og posten ble stemplet pa turen.dette ble gjort i et arangemang for a feire Frimerkets Dag define data. ~1ed pa turen var fra klubben:hermann Nesheim,batf0rer,gitte Garvik og Jahn Erling. Fra Farsund Filatelistforrening:Gunnar Sandnes og Ragna Larsson-Fedde.Den sistnevnte tok kurs i Farsund Undervannsklubb i 1985 og er i jubuleumsaret nestformann i klubben. Fra Farsund Postkontor deltok Bj0rn Seland. Jtmiorgruppe. Etterhvert sam medlemmens barn vokste til, ble det snart interesse for dykking blant disse.vi hadde allerede tidlig avholdt snorkeldykkerkurs,og dette har etter hvert blitt minst et slikt kurs i aret. Pa arsmoter i 1985 b1e det bestemt a opprette en juniorgrubbe som en selvstendig gruppe utenfor klubben.svein Jarle Bruseland og Solveig Thorkildsen var ledere.

14 Tekst ark 13" 18.Klubbens 0konomi. Fra begynnelsen av var dette rned 0konomi et problem for klubben. Vi pr0vde aile muligheter for a skaffe ass penger til kompressor.det f0rste storprosjektet var opphenting av blaskjell for Farsund Packing. Vi var lover kr 0.50 pr kg. Vi fylte to store robater til randen,rnen mesteparten ble kassert av bedriftens formann,da det viste seg at han bare kunne bruke en spesiell st0rrelse. Vi fikk utbetalt kr 49,50 for en lang dags arbeid.vare utgifter tilluftfylling og bensin be10p seg til kr Videre blaskjellprosjekt ble skrinlagt. Vi rant ut at det eneste sam vi kunne gj0re penger pa,var kursvirksomhet. Inntekten fra kursvirksomhet bar ~t hovedgrunnlaget for klubbens 0konomi sa lenge den bar bestatt.i tikegg til a gi ass inntekter til klubben,har kursvirksomheten ogsa brakt ass nye medlernmer for hvert ar. Uten kursvirksomhet hadde det ikke ~t noen Farsund Undervannsklubb i Fra 1972 overtok Kristian kassa og hadde dette ansvaret frem til arsmotet i I denne tiden la arsbudg{'ettet i st0rrelsesorden til Inntektene kom fra kurs ~g kontigent samt luftfylling.utgiftene bestod i betjening av Ian til kompressor og Ian til klubbhusoppussingen. I tilegg kom van1~ge driftsutgifter. Da vi kj0pte M/K"Fr0ya" i 1978,kom ogsa de store tallene inn i 0konomien. I tilegg til kursvirksomheten.hadde vi ogsa gode inntekter pa"fr0ya". Omsetningen i 1978 var kr inntekter kurs dette aret var kr ,og inntekter pa utleige av bat var kr.8239.pa andre inntekter kom det inn kr al~ vesentlig kontigent og luftfylling. Vi var f0rste gang gjeldfrie i tiden 1982 til 1985 hadde vi i tilfegg til kursinntekter,utleigeinntekter og luftfylling,ogsa inntekter pa rnedlemmenes innsats pa Skarv0yutgravingen.Dette fikk vi ved at den enkelte medlem gav girt draktslitasje-tilskudd direkte til klubben (dette er et tilskudd deltakerne pa utgravinger fikk av Sj0fartsmuseet sam komp.for draktslitasje). I 1987 er klubbens 0konomi igjen blitt mer annstrengt.dette skylles kj0p av M/B"Fr0ya II" sam bar girt klubben mye st0rre utgifter. Men rned den innsats sam klubbens medlemmer vanligvis legger ned,skal vi nok igjen klare brasene. Klubbens tilskudd fra offentlige organer: Det bar belt fra starten av ~t en gjengs rnening at klubben skal klare seg selv 0konomisk. Vi bar derfor aldri s0kt kommunale, fylkeskommunale eller statlige midler til driften.heller ikke bar vi motatt slik st0tte. Vi bar s0kt,og tart st0tte til forskjellige utgravingsprosjekt,slik sam ved utgravingen pa Vestersiden,Skarv0yutgravingen og Skarvoyprosjektet.Disse midler bar gatt rett inn i angjeldende prosjekt,og er blitt brukt til a dekke klubbens meromkostninger ved prosjektet. Men hovedtyngden av utgiftene dekker den enkelte rnedlemm selv rned innsats pa kursvirksomhet,som batf0rer eller mannskap ved oppcirag med "Froya",pa utgravinger og ved betaling av kontigent og luftfylling. Aldri bar noen av klubbens rnedlemmer krevd noe for sin innsats.i 1972 betalte klubben kr: til Jahn Erling for delvis dekking av lonn til hang vikar under kurset samme ar.e1lers bar vi aldri betalt ut noe til noen for innsats i klubben. De dugnadstirner sam er lagt ned er belt utallige.for noen bar de ~t svret mye - mer tallrike enn for andre,men det den enkelte bar tart igjen for strevet,har gjort at ingen noen gang bar talt sine timer. Klubbens tilskudd fra bedrifter: Klubben bar sam tidligere nevnt hart sam hovedmal a kunne klare seg selv 0konomisk. Men det er klart at den enkelte medlems arbeidsgiver i det lange 10p bar bidratt med ikke uvesentlig st0tt.kopiering,papir,pappkrus og Ian av verkt0y og verkt0ymaskinerhar ~t en uvurderelig st0tte.i denne forbindelse ma vi takke i SErlig grad Lista Aluminiumverk.Ogsa Televerket ma nevnes. Fra vi tok opp vart f0rste Ian og frem til1982 bar vi ogsa fatt sjult st0tte fr~ Fars~d Sparebank.Ren~ene. var alltid lavest'.mulig,og avdragsordningen var s11k at V1 kunne betale nar V1 hadde penger.i t11egg fikk vi st0tte med kr.200.-

15 Tekst ark 14 pr.ar. Etter at Skarv0yutgravingen startet,har denne utgravingen blitt st0ttet av S0rlandsbanken,Farsund.Forsikringsselskapet Vesta har ogsa bidratt med rimelig forsikring. Det er meningen a s0ke st0rre st0tte has bedriftene i distriktet etter hvert. Annonseplass pa"fr0ya11"vil bli brukt sam inntektskilde. Men i fremtiden vii sam f0r del enkelte medlemms innsats ~e del som ~er 0konomien. 19. KLUBBENS VRAKFUNN OG UTGRA V1NGER. Hovedinteressen for klubben har hele tiden ~t leting ettp'c vrak.guttedr0llj11en om a finne del store vrakfunnet tar holdt Beg gjennom all ~ arene. Allerede Finnen "At pa ti" de ble f0rste gjennfunne dykkene t ved vi hadde FiEr0kal i ven. klubbsammenheng,kom vi hart i vrakrester.. Pa grunn av del tarde ~et pa disse kanter, samt angrep fra pelemark og rullestein,er de vrakrester og vrakomrader vi har funnel langt fra del som gut tedr0lllnen sa del skulle ~e. Vi sa for ass "DonalDuck" vrak staende pa bunnen med alt tilbeh0r samlet i baten.virkeligheten er mudder og5q~ekte vrakrester med utstyr,last og annet spredd utover store omrader. tteichenheim" sam gikk pa land under krigen, var del f0rste vraket vi berget noe fra.jan Nilsen og Rolf Rodland tok opp et anker og noen ventiler. Fra Harald Johannesen ble medlem i 1976,drev hall og Jahn Erling systematisk s0k ved Uller0y.Harald hadde funnel ut at Barken tt Akersus" av T0nsberg hadde forlist ved denne 0ya arskiftet 1899/1900. Etter flere dykk rant de vraket,og melding ble gilt til Sj0fartsmuseet. Trygve Skau, Bjarne 1ms Henriksen og Dagfinn Hansen kom til farsund onsdag 17/8-77 for a se pa vraket. Vraket var ikke interessant nok til utgraving,m~ontakten med Sj0fartsmuseet var opprettet. I 1978 gjorde Sj0fartsmuseet en spottutgraving pa krittpipevraket pa Bremerodden. Kristan tok Beg av a formidle basted og annet sam var nodvendig for utgravingen, og klubben leide ut "Fr0ya" i denne forbindelse.endel av medlenltlene fikk ogsa ~e med pa endel av utgravingen.tilknytningen ti Sj0fartsmuseet ble enda sterkere, og klubben 0ket arbeide med a finne et vrak som kunne ~e interessant a grave ut i Farsundsomradet. H0sten 1978 reiste Asle,Harald,Leif og Jahn Erling inn til Sj0fartsmuseet for ko~eranse med Molaug.Han hadde snakket om a fa salt igang en havneutgraving i en gammel havn mens hall var i Farsund. Vi hadde nevnt at vi kunne tanke ass a pata ass et slikt prosjekt,og vi hadde planene klare for en utgraving p8 Vestersiden i Farsund. Mo~aug fo:klarte ~ss hvordan hall tenkte Beg utgravingen la9' opp,og vi ble enlge om a sette 19ang. Utgravingen ble utsatt til h0sten 1979,men den 12/9 salle vi igang. Aldri har vel sa mye gj0rme og drill flytt runt i havna pa Vestersiden. Det luktet v~re enn en vardag i Lyngdal da mange hundre arb kloakkavfall ble pumpet til overflaten. Vi holdt del gaende i 12 10rdager.Funnmengden var sparsom,men denne utgravingen var en god skole for de sam skulle komme senere.kontakten med Sj0fartsmuseet ble ogsa styrket,og de sa at vi kunne pata ass temmelig store og kompliserte oppgaver og gjennomf0re disse. Skarvoyvraket finnes: H0sten 1981 ble Skarv0yvraket funnet. I brev fra Molaug den 6.november 1981 for teller hall ass den store nyhet at Skarv0yvraket s~tgraves til sommeren. 10.juli 1982 starlet den f0rste 14 dagers utgravingsperioden. Harald Johannesen var klubbens utgravingsleder, og Harald har nedlagt et hel t utrolig arbeide ved utgravinger og preparering.uten Haralds innsats hadde 8rt produkt blitt mye darligere. Sidell Harald er den som har den beste kjennskap til Skarv0yutgravingen, vii hall lage et seperat historiesammendrag fra denne aktivitetn,sa her nevnes bare de store trekkene.

16 Tekst ark 15 Sommeren 1983 startet utgravingen 8 juli.farsund kornmune hadde begge ar stilt kornmunens hug pa Skarv0Y til disposisjon for utgravingen. Fra og med 1983 overtok vi huset i fern ar,slik at utgravingen kunne fortsette. Sommeren 1984 var hovedvraket ferdig utgravd.men da startet vi pa det neste store prosjekt,nemlig: Utgravingen av Skarv0Y havn.havneprosjektet. Allerede i 1978 hadde vi VCErt i kontakt med Molaug angaende havneutgraving (da pa Vestersiden). Mens vi holdt pa med vrakutgravingen ga de funn som ble gjort en indikasjon pa at Skarv0Y havn hadde VCErt en uthavn alt tidlig i seilskutetiden. Molaug mente at siden havnen var sa liten og sa godt skjermet,matte den VCEre ideel for a gj0re en total havneutgraving.aldri tidligere er et slikt arbeid sluttf0rt. Harald fikk resten av klubbens medlemmer sa entusiastisk at vi tok pa ass oppgaven. Svein Molaug har,til tross for at han "vistnok" pensjonerte seg ved oppnadd aldersgrense,vcert aktivt med og styrt det hele underveis. Havneutgravingen vii antakelig fortsette i mange ar fremmover,og sa lenge vi har Harald og Svein Molaug til a insperere oss,er det ingen fare for innsatsen. 20.Klubbens videre drift. Med den ballast og de ertaringer klubbens medlemmer har fatt oppgjennom arene pa aile vare arangemang,aktiviteter og dykketurer,er resultatet gitt pa forhand. Klubben vii besta i mange ar fremmover. Vi kan 0nske hverandre tillykke med 20-ars jubileet og VCEre sikker pa at flere jubileer vii komme i frerntiden dersom vi klarer a bevare den and som har VCErt i klubben til na.

17 ... Bilag side 1. OVERSIKT OVER ALLE SOM liar GATT PA KURS VED KLUBBEN"SKOLE. Fullf0rt kurs i 1968: Jan Albrektsen Rolf Rodland Knut Spinnangr Vidar Vagsvold. Jan Ove [,oland Fullf0rt Kurs i 1970: Ragnhild Jakobsen (F0rste H.HunJIlelsund, Henrik Lund, Harald Edvardsen, Karl D.Loga Olav Frodesen Kjell Rylandsholm Tore Johannesen Kjell Sirvik (Flysoldat) Geir Borte (Flysoldat) Lars Vinstra (Flysoldat) Trygve Olsen (Flysoldat) kvinne)

18 Bilag side 2. De som fulf0rte kurset 16/6-22/6-72. Fulf0rt kurs 26/6-5/7-73. Jolm Christensen Harald Sanden, Kjell Kj0nne J.Jensen Bj0rn Fischer Ulf Arne Meistad Nils Evanger Helene Evanger Andre kvinne. Svein Haugen Ivar Olsen Finn Moland B j0rn Moe Terje Tellefsen Arvid Breisnes Birger Tj0stolfsen (Bibben) Egeland Fullf0rt kurs i tiden 20/4-10/5-74. Ful1flf0rt kurs 20/5-30/5-75. Jan Erik Aske, Tor Sverre Leirvik Aud Jonnm N0kland Leif Rinde Stein Str0mme Hermann Nesheim Harald Ramb0l Arne Aanensen Ellen Ramb0l Harald Johannesen Reidun Nakkestad Roald Magnus T0nnesen Aud Fidje Arnt Charles Mathisen Gunnvald Olsen Tor Steinar Fromreide l-larald Langemyr Hans Lillefoss Raimond Jerry Erik Pam Fullf0rt kurs Fullf0rt kurs1977. ' Magne Knapskog Jan Arild Lunde Jarl Abrahamsen Per Chr.Hovden Asle Ek Henry Kristiansen Tarald Glastad Roland Newport Harald Fossem Hilde Englund Ei vind Moen 0yvind Spinnangr Stanly Andreassen Kjell Rune Nakkestad Eli T0sse Bjarne Jensen Tore Johannesen Odd Grooem. Fullf0rt kurs 1978 (etter at Froyak.i0P"PDbbeltkurs. (j(fd Magne Gundersen -1\rlJ.Q MlUQsen Tor D. Jansen 0yvind Nikolaisen Oddvar Kj0rkleiv Tor Age Dallan Gerd Pedersen Helge Svendsen Gabriel Gabrielsen Tom Evensen Rolf Langseth Egil Olsen (i dag Egil Lind) Magne Johannesen Arne Egeland Torstein Kvavag Leif Rune Vikene Frank Inge Robertsen Knut Henriksen Magne Fr0Y land Wegner Simonsen Inga Johannesen Kurt Jensen Ove Kj0lleberg

19 Bilag"side 3 Fullf0rt kurs 1979: Fullf0rt kurs i 1980: Tonlny Reiersen Per Hofstad Jan Egil Austb0 Arild Augland 1nge Dahl 0yvind Ariansen Erik Thorkildsen Jakob Spinnangr Helge Pedersen Karl i Skramest0 Oddvar Hauge Hans Erling Syvertsen Gitte Finsland (I dag Garvik) "Svein Jarle Bruseland Einar Grodem Marylin Nodeland Kjell Larsen Bente Dahl Arnfinn Endre Johnsen Susan Krakenes Olav Finden Jon Johnsen Leif Harsem Sigurd Skaara Magne Artun Wi'lliQffi Andersen Narve Kallevik. F ernmlng ~ruseland Fullf0rt kurs i 1981: Kurs " Det ble ikke avholdt kurs dette aret p.g.a. Solve1g Thork1ldsen d' kus' PAD I eller NDF tilslutning. Svein Syvertsen ls Jon om.... Lasse utheim +- Britt Tobiassen Kirsten R0dsth Hermod Buschmann Gabril M.Gabrielsen Terje Knutsen Knut Spinnanger (eksamen) Fullf0rt kurs K1JrS 1984: Egil Leif Ronning Vere Ani ta R0nning Tomas Andreassen Tor Arne Hansen Kjell Magne Larsen Gerd Signe Lyngsvag (ikke bestatt) Jeff Samuelsen Mette Tansberg (ikke bestatt) Lars Rodseth Randi Reiersen Lars Terje Hovden Bjarne Sletteb0 Elain B.Litland Sigvald Kolbj0rnsen Ellen Marie (Mia)Gabrielsen Ter je Meberg Stell Christoffersen Torstein Kvalsvik J0rn Johansen Jan <Anvik Harald Mikkelsen Rune Grimsby Snorre Garden Stell 0ksnedal Karsten Skardal Jan Hindersland -I ~ '~I::.ID"",.J ~.{I!It~".., 5 V(;;, ~T..s':..J Hildur Lars Pettesen Johannesen og Bj0rn Brekke. Fullf0rt kurs 1985: ~ur~ 1986, ~lf0rt: Hallfrid Os ~ Randi Lise Kasa Pal Van Der Hagen Kjell Egerhei Kare R.Danielsen Trond Rosfjord Alf Erik Martinsen Ronny Christoffersen Arnt Petter Andreasssen Jan 1nge Nesheim Olaf Ullestad Reidar Carlsen Roy Vatne Sonja Abrahamsen Trine Fladstad Anne Wenche Eikenes Thor Magne Jonassen OLe Larsen Ragna Larsson-Fedde Monica Skjerping Leif Gunnar Olsen Nils Skjerping Bj0rn Pedersen Jan Wammer Pettersen Magne Husbenth Ter je Abusland.

20 Bilag side 4 Kurset 1987tFUllfert: Jan Egil Salvesen Tore Tennesen Barry Tennesen Jergen Gullbrandsen Liss Mona Serensen Johny Serensen Egil Kristansen Wencke Loyning Beate Danevad Ann Margrete Tjetta Linda Iren Martinsen Jon Kjerkleiv Arvid Vik Arne Gunnar Tennesen Aleksander Jensen

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Nr.1 2007 / 23. årgang Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Tillitsvalgte i SAK 2007 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no Nestleder

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

FRITHJOFS VENNER Vårens medlemsnummer nr. 1/2007

FRITHJOFS VENNER Vårens medlemsnummer nr. 1/2007 FRITHJOFS VENNER Vårens medlemsnummer nr. 1/2007 MEDLEMSBLAD FOR FRITHJOFS VENNER Redaksjonen: Fredrik Lange- Nielsen Vigdis Mette Amlie Brit Lehne Kate Gullbrandsen Bladets adresse Frithjofs Venner Postboks

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

DRÅPEN. NR. 2 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

DRÅPEN. NR. 2 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! DRÅPEN FF NR. 2 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK FS Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Tante Klara NSF etter krigen Tuvalus sjømandsskole-ø IKKE BARE OFFSHORE NÅ OGSÅ FOR

Detaljer

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11 Innhold Kjære leser................................... 2 Oppstarten og årene på «andresida».......... 4 Gjenoppbygging og utvikling................. 7 Styre og eiere................................. 11

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Slepet fullført og motoren monteres i Engelsviken

Slepet fullført og motoren monteres i Engelsviken God jul og godt nytt år til alle venner av «M/S Hvaler» Stiftelsen D/S Hvaler www.dshvaler.no Nr 2 Informasjonsblad for stiftelsen DS Hvaler og Hvalers Venner Desember 2014 Slepet fullført og motoren monteres

Detaljer

Stor aktivitet i Sannidal Historielag

Stor aktivitet i Sannidal Historielag Nr 80 1/2007 27. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORI ELAG Stor aktivitet i Sannidal Historielag Ogsa i 2006 har det blitt arbeidet godt i Sannidal Historielag, og foruten stor dugnadsinnsats

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

IIFART kin i forblfarten ikke huske hva det gjaldt (kan ikke med en gang, I). ILDE var et godt forbilde for de andre unge.

IIFART kin i forblfarten ikke huske hva det gjaldt (kan ikke med en gang, I). ILDE var et godt forbilde for de andre unge. FLY Da de fikk h0re det, fley de I lufta av sinne (de ble fryktelig sinte). Jeg kunne fly I flint (jeg er sa sint). Han floy pi meg (han angrep meg). Han flyr med jenter hver kveld. FLYKTE Man kan ikke

Detaljer

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb - klubben for alle i 100 år Stiftet den 07.05.1912 (Kongsvinger Lawn Tennisklubb) Skrevet av Arne Huse II Forord Jeg har i lang tid ønsket å lage

Detaljer

Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010. Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen)

Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010. Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen) www.dshvaler.no Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010 Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen) Rapport fra dugnadsgjengen 2009 / 2010. Kald

Detaljer

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 INNHOLDSFORTEGNELSE F ormannens leder Side 3 Elektronisk databehandling " 4 og norske banker Banksjef TeIje Linder Andresen Bankrevisorenes utdanneise

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer

Søkelysserien Helsetransport på helsa løs

Søkelysserien Helsetransport på helsa løs Søkelysserien Helsetransport på helsa løs Publisert i Avisa Nordland. Selve søkelysserien er hovedsakelig publisert i mars 2010 med oppfølgingssaker sporadisk hele resten av 2010. I tillegg har det vært

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR. Historien om FORFATTER JARLE MJØEN

HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR. Historien om FORFATTER JARLE MJØEN HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR Historien om FORFATTER JARLE MJØEN Kvalitet gjennom 50 år Harald Nilsen AS 1959 2009 Historien om Harald Nilsen AS 1959 2009 Kvalitet gjennom

Detaljer