UTGAVE 1 APRIL FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGAVE 1 APRIL 2015. FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING"

Transkript

1 UTGAVE 1 APRIL 2015 FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING

2 FESTNINGSNYTT UTGAVE 1 APRIL 2015 Festningene er i besøkendes øyne én destinasjon. Én arena for rekreasjon, kulturopplevelser, historieformidling, servering og overnatting. Som forvalter er det vår oppgave å koordinere alt som skjer, informere alle aktører og legge til rette for at festningene blir profilert på enhetlig måte utad. Dette gagner også alle aktørene fordi det gir mer gjennomslag og større oppmerksomhet. Festningenes omtale i mediene er høy og positiv. Målinger viser at medieoppmerksomheten har en annonserverdi på ca 20 mkr. Vi ser at en helhetlig forvaltning av festningene også gir en god utnyttelse av ressurser og areal. I 2015 har NFV overtatt ansvaret for resten av Akershus og Karljohansvern, nettopp for å få en effektiv og helhetlig forvaltning. Som en konsekvens av det har vi styrket laget med nye og kompetente medarbeidere, det kan dere lese mer om. Vi følger med på hvordan mediene omtaler festningene, og hva publikum mener. Men minst like viktig er det å forstå hva våre leietakere mener. Dere har god bakgrunn for egne meninger, og vi vil gjerne høre dem. I april sender vi ut leietakerundersøkelsen som gjennomføres annet hvert år. Jo flere som svarer jo bedre grunnlag får vi som forvaltere for å vite hva vi skal fortsette å prioritere og hva vi skal bli bedre på. Resultatene skal vi åpent dele med dere, og ha en dialog om gjennom festningsforvalter. Vi håper på mange svar! Den fallerferdige bygningen gjenoppstod som operativ smie på Oscarsborg festning etter omfattende rehabiliteringsarbeider i TILSTANDSBASERT VEDLIKEHOLD Hva ligger til grunn når det bestemmes hva som skal vedlikeholdes på festningene, og når? Dette er et spørsmål som vi i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk ofte får fra leietakere på festningene. FORSVARSDEPARTEMENTET HAR GITT SOM FØRING at alt vedlikehold som Forsvarsbygg utfører skal være tilstandsbasert. Og for å kunne drive tilstandsbasert vedlikehold, må man først tilstandsregistrere. Når det gjennomføres tilstandsregistreringer på bygg, så gis det karakter til nærmere 40 ulike komponenter (enkeltdeler). Her vurderes tak, vegger, grunnmur, elektrisk anlegg, sanitærforhold, ventilasjon, brannalarm osv. Hver enkelt del gis en egen karakter eller verdi. For festningsmurene er det litt enklere, for her vurderes kun 8 ulike deler. NÅR TILSTANDSREGISTRERINGEN ER UTFØRT beregnes den totale tilstandsgraden (TG) på bygget eller muren med 1,2 eller 3, der 3 er definert som den dårligste forfatningen. Beregningen gjøres på grunnlag av verdiene på enkeltdelene. Dette sees i sammenheng med hvor viktig bygningsdelen er for å opprettholde byggets helhetlige funksjon. Hvorvidt enkeltdelers TG-nivå ligger på 1,2 eller 3 avgjør dermed om den skal rehabiliteres eller ei. Merk at når det gjelder hele bygg snakker vi ikke om TG3, 2 eller 1, da de aller fleste bygg ligger mellom 1,0 og 1,5. Det er dette som menes med et tilstandsbasert vedlikehold. Vi har drevet med det systematisk siden 2007, noe som har gitt gode resultater totalt sett på festningene våre. I NFV arbeider fire fagingeniører med vurdering av tilstandsgrad, i samarbeid med kulturminnerådgivere, sier Leif Johnny Johannessen, leder Eiendomsforvaltning i NFV Vennlig hilsen Siden 2007 er festningene rehabilitert for over 800 mnok, hvorav 600 mnok har vært ekstraordinære overføringer for å unngå personskade og tap av kulturminner. Mange omfattende prosjekter er gjennomført med disse midlene på de fleste festningene. Det kommer ikke flere ekstraordinære midler, i fortsettelsen vil det viktige vedlikeholdsarbeidet utelukkende skje gjennom tilstandsbasert vedlikehold, enkeltvis komponentutskiftning og fornyelse. Direktør Tilstandskartleggingen er et veldig viktig verktøy også fremover, og er det som vil utløse vedlikeholdsmidler, avrunder Johannessen. Jeg ønsker dere alle en god vår på festningene. FESTNINGSNYTT UTGAVE ANSVARLIG UTGIVER Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Epost: Nettside: REDAKSJON: Mirella Bodini Redaktør Synnøve Brekke Koordinator Annichen Piene Grafisk formgivning 2

3 FESTNINGSNYTT UTGAVE 1 APRIL 2015 ETTERSPURT kulturminnekompetanse UTOVER EGNE LANDEGRENSER *INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES er blant annet rådgiver for UNESCO i vurderingen av objekter til den vel kjente verdensarvlisten. Kompetansemiljøet i NFV anerkjennes langt utover egne landegrenser, og flere av spesialistene bidrar internasjonalt med sin kompetanse. Kulturminneseksjonen i NFV besitter i dag unik kompetanse innen kulturminnevern med ansatte som dekker spennet fra historikere og ingeniører til tømrere og murere. Kulturminnetjenestene er etterspurt både i egen og andre deler av offentlig sektor. Viktige oppdrag er inngått den siste tiden med Helse Sør-Øst, Statsbygg og ROM Eiendom AS. BRED INTERNASJONAL DELTAKELSE Også internasjonalt bidrar flere av medarbeiderne. Seniorarkitekt Roberta Luciani Havran i NFV er leder av den norske avdelingen av ICOFORT, en internasjonal vitenskapelig komite for fortidsminner og militærhistorisk kulturarv, som sorterer under ICOMOS*. Havran har de siste 10 årene representert Forsvarsbyggs kulturminnemiljø i flere internasjonale konferanser. Senest som invitert keynote speaker på ICOMOS konferanse i India i vinter med foredraget Maintenance and Restoration of Military Heritage: The Norwegian Model. Norge er langt fremme når det gjelder bevaring av kultur- og militærhistorie, og har en anerkjent og etterspurt ekspertise på dette området, sier Christian Borhaven, leder av seksjonen. Borhaven selv er for tiden med i et slovensk EU-prosjekt om etablering av et system for tilstandsanalyser på kulturhistorisk eiendom, i samarbeid med den norske Riksantikvaren. Arbeidet har bl.a. ledet til foredrag og kunnskapsoverføring under temaet Value-based property management of The Norwegian Defence. I det internasjonale fagmiljøet for historiske kalkmørtler, er seniorrådgiver Britt-Alise Hjelmeland en nøkkelperson. Hun har opparbeidet et verdifullt fagnettverk på feltet og hennes innsats ledet til at det britiske og anerkjente Building Limes Forum la sitt årsmøte til Bergen i Hjelmeland er også leder og med-stifter av Nordisk kalkforum, som i år har sitt årsmøte i Oslo, med NFV som en av arrangørene. Også innenfor temaene tilstandsanlyse og energiøkonomisering er NFVs kulturminneekspertise aktiv part internasjonalt. Senioringeniør/fagleder Håvard Christiansen har deltatt som norsk representant i EUstandard komiteer (CEN), på disse to temaene knyttet til kulturhistorisk eiendom. Han presenterte den nye europeiske standarden for tilstandsanalyse på «Denkmalpflege» i Leipzig i NFVs kulturminneseksjon har også deltatt i flere søknadsprosesser knyttet til EØS midler for kulturminneprosjekter i utlandet. Dette har bidratt til verdifull erfaring og kunnskap om internasjonale forhold. Vi ser en tendens til noe økt internasjonal virksomhet uten at det er et uttalt mål hos oss, og tar dette som en god bekreftelse på og anerkjennelse av vårt arbeid, sier seksjonssjef Christian Borhaven. FESTNINGENE HAR sterk posisjon I MEDIA OG GODT OMDØMME NFV og festningsarenaene var totalt omtalt i 5477 mediesaker gjennom Det er et svært positivt mediebilde som tegnes, med lav andel negative omtale. Festningenes talspersoner er aktivt tilstede i media, og det er høyt gjennomslag for budskap. Utad blir festningene ofte betraktet som én destinasjon, selv om det samlede tilbudet på festningene består av mange ulike aktører med egne merkevarer, tjenester og produkter. Én merkevarebygging av festningene har vært et viktig virkemiddel for å skape enhetlig synlighet utad. Høy grad av positiv synlighet i media er en viktig tilleggsverdi for alle festningsaktørene. HØY ANNONSEVERDI Gjennom mediearbeidet skapes det annonseverdier for hele 20 mnok. Tallet har vært stabilt de siste årene, og er et resultat av strategisk mediearbeid over tid. Synlighet er avgjørende for å trekke til seg publikum, som igjen gjør det attraktivt for leietakere å etablere virksomhet på festningene. Vi har ikke midler til betalt oppmerksomhet i form av markedsføring, media er derfor et strategisk virkemiddel for oss, sier kommunikasjonssjef Mirella Bodini. Brorparten av den positive omtalen genereres i forkant av og under sommersesongene. I 2014 ledet implementering av nye QRkoder til mange store og positive oppsalg. Sommerprogrammet på festningene får stor oppmerksomhet, samt vedlikeholdsprosjekter. Festningene som unike kultur/- og næringsarenaer gir også god oppmerksomhet. Festningene besøkes årlig av 2,6 millioner mennesker, og undersøkelser viser høy tilfredshet blant de besøkende. 3

4 FESTNINGSNYTT UTGAVE 1 APRIL 2015 AKERSHUS FESTNING HANNE KRISTIN BERG overtok formelt som festningsforvalter 1. april Thor Krogh terer den også noen av våre mest verdifulle kulturminner, og flere hundre tusen mennesker Totalt dreier det seg om en samlet eiendomsmasse på kvm, i tillegg til fortifikasjoner tiltrådte da i en nyopprettet, permanent stilling som assisterende festningsforvalter. Sammen utgjør Hanne og Thor ledelsen i NFVs lokale driftsorganisasjon på Akershus festning. besøker den årlig. og festningens grunnarealer på til sammen ca. 190 da. Med sine mange funksjoner og interessenter er forvaltningen av Akershus festning en stor og kompleks oppgave. NFVs oppdrag er å forvalte og utvikle eiendomsmassen, samt tilrettelegge deler av festningen for allmennheten og for ny bruk. Team Akershus består av 17 medarbeidere, og skal sørge for en samlet forvaltning av Akershus festning og en helhetlig ivaretakelse av både militære og sivile kunder, samt publikum. Festningen har en sentral funksjon som hovedsete for Forsvaret, samtidig represen- Jeg har stor respekt for kompleksiteten i oppgaven som venter. Det blir en sentral utfordring for meg å bidra til at festningen kan forvaltes på en helhetlig måte slik at ulike hensyn og interesser ivaretas best mulig, sier festningsforvalter Hanne Kristin Berg. Forvaltningsansvaret på Akershus omfatter indre og ytre festning, inklusive ledelsesbygget med Forsvarets politiske og militære ledelse, og statsministerens kontor. Utenfor festningsmurene omfatter porteføljen Myntgata 1 og 2, den gamle krigsskolen i Tollbugata 10 og den innleide eiendommen Militærhospitalet på Grev Wedels plass. Kulturarenautvikling PÅ BERGENHUS FESTNING MED STRATEGISK BLIKK for utvikling har festningsforvalter Vidar A. Stusdal Fyllingsnes fått det nyetablerte Bergen arrangementsselskap til å velge Bergenhus som sin lokasjon. Dette vil bidra til å styrke festningens posisjon som kulturarena. I tillegg til å være en utleier av kontorlokale, vil dette lede til at vi kan bli aktive dialogpartnere når store publikumsarrangementer planlegges i Bergen, sier Stusdal Fyllingsnes. Den kommunale nyetableringen skal bidra til å videreutvikle Bergen som arrangementsby, og daglig leder Kjersti Halvorsen ser på sin side gode muligheter for å skape synergier ved å være del av en etablert kulturarena. Dette er en ideell plassering for oss, tett på to av byens største utendørsarenaer, Festningen og Vågen, sier hun. Bergenhus festning har som uttalt strategi å forsterke festningen som destinasjon for kultur, læring og rekreasjon, og er allerede godt etablert som en viktig lokal og nasjonal kultur- og konsertarena. Fra før huser Bergenhus festning flere organisasjoner som jobber med publikumsrettede aktivitet som Bergen Live, Bymuseet i Bergen, Sjøforsvarets musikkorps, Bergenhus Festningsmuseum og Bergenhus Kommandantskap. 4 Hanne har solid og bred ledererfaring fra eiendom, forvaltning, økonomi og administrasjon, både fra offentlig og privat sektor. Hun har god innsikt i politiske prosesser og et stort nettverk. Hun kommer nå fra stillingen som boligsjef i Boligbygg KF med ansvar for å lede vedlikeholdet av Oslos kommunes leiligheter. Hun har inter esse for og erfaring fra arenautvikling, blant annet som mangeårig styreleder i Samkultur og styremedlem i Sentrum Scene, i tillegg til andre styreverv i en rekke ulike virksomheter. I perioden var hun medlem av Oslo bystyre. Det vises til presentasjon av henne i forrige utgave av Festningsnytt. Nytt siden sist NY forvaltningsorganisasjon

5 FESTNINGSNYTT UTGAVE 1 APRIL 2015 NYE ansatte EIENDOMSFORVALTNING Espen Marthinsen Overingeniør Tiltrådte 1. mars 2015 Christian Arukwe Fagingeniør elektro Tiltrer 10. april 2015 Espen skal jobbe innenfor fagfeltet murverk. Han er utdannet både som bygningsingeniør og murer, og har drevet eget firma innenfor tradisjonelt murverk. Espen har kompetanse både på utførende arbeid og prosjektering, og erfaring fra kursvirksomhet og rådgivning. Christian supplerer det eksisterende fagingeniørteamet i NFV. Han har en bachelorgrad i elkraft fra Høgskolen i Østfold og fagbrev gr. L elektro. Han har allsidig arbeidserfaring som montør og ingeniør, og var bl.a. med på å bygge det elektriske anlegget på ledelsesbygget på Akershus festning i sin tid. Han kommer nå fra stillingen som elektroingeniør hos MEO Rådgivende Ingeniører AS. Kombinasjonen av praktisk og teoretiske utdanning, samt variert erfaring, vil være viktige bidrag til verdibevaringen av festningene. Seksjon kulturminne har som ambisjon å være et ledende kompetansemiljø innen tradisjonelt murverk, og Espen vil styrke murmiljøet i seksjonen på en verdifull måte. KARLJOHANSVERN Idar Fuglstad Driftstekniker Tiltrer 7. april 2015 Idar er utdannet elektromontør og har lang erfaring fra elektro- og elektronikkbransjen. De siste fem årene har han vært driftsleder/ driftstekniker i Neas som drifter næringseiendommer og boliger, og han har erfaring fra både moderne og eldre boligmasse. Idar vil fortrinnsvis jobbe på Karljohansvern, men vil også være en del av et samlet driftsmiljø på de to festningene i Vestfold; Karljohansvern i Horten og Fredriksvern verft i Stavern. BERGENHUS FESTNING Arild Teigenes Driftstekniker Tiltrer 7. april 2015 Arild er elektriker av yrke. Han har jobbet som lokfører og lokkontrollør i NSB, han har som selvstendig næringsdrivende drevet kurs og feriesenter, og han har de siste 10 årene jobbet som vaktmester og driftstekniker i Bergen kommune. Arild har en allsidig bakgrunn med solid kompetanse innen tekniske anlegg og drift av eiendommer. Vi ønsker alle nyansatte velkommen til Forsvarsbygg nasjonale festningsverk! Vår i luften, og vi gleder oss til å vise frem festningene for 2,6 mill besøkende i årets sommersesong. 5 Nytt siden sist KULTURMINNE

6 FESTNINGSNYTT UTGAVE 1 APRIL 2015 LEIETAKERUNDERSØKELSEN 2015 Årets leietakerundersøkelse sendes ut like over påske med svarfrist 24. april. Er du en av dem som mottar en e-post om dette, håper vi at du tar deg tid til å svare. LURER DU PÅ NOE? Forsvarsbygg nasjonale festningsverk ønsker å være en profesjonell utleier. Gode innspill og ærlige tilbakemeldinger fra våre leietakere er viktig i vårt forbedringsarbeid. Resultatene fra forrige leietakerundersøkelse har blitt brukt aktivt i forbedringsarbeidet vårt. For å få kunnskap om tiltakene har hatt ønsket effekt, og en pekepinn på hva vi må jobbe videre med, er det viktig for Forsvarsbygg at alle som mottar årets undersøkelse svarer, sier adm.dir. Frode Sjursen. RING OSS TNS Gallup gjennomfører undersøkelsen; et elektronisk spørreskjema sendes på e-post til dere som har et leieforhold til Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Tusen takk for at du deltar! SEND E-POST Bli en festningsvenn! Har du lyst å engasjere deg litt mer? Bli medlem av en festnings venneforening! Venneforeningene er viktige støttespillere på festningene, og flere av dem åpner gjerne for flere medlemmer. Oscarsborg festning er en av dem. Hvis du ønsker mer informasjon ta gjerne kontakt via servicesenteret og spør etter Kommunikasjon NFV, så setter vi deg i kontakt med den festningens venneforening du er interessert i. TLF.: E-POST: FORENINGEN HEGRA FESTNINGS VENNER er i disse dager ute med en konkret vervekampanje. Ønsket er å få mange nye medlemmer og støtte til foreningens arbeid med kafédrift, guiding og arrangementer. Bli gjerne venn med dem på Facebook, eller les mer om Hegra festning på 6

7 @angoraen65 <<Gamlebyen #fredrikstadfestning <<Fredriksvern verft <<Bergenhus festning <<Kristiansten festning <<Kristiansten festning <<Kongsvinger festning <<Fredriksten festning <<Vardøhus festning #vardøhusfestning Et sted for rekreasjon og <<Austrått fort Vinteren er på hell, og lyset pryder festningene slik at de fremstår i all sin prakt. Vi gleder oss til vår- og sommersesong, og til å nyte anleggene med alt de har å by på. Her er et knippe instagrambilder fra besøkende og publikum. <<Karljohansvern <<Bergenhus festning <<Akershus festning <<Karljohansvern <<Akershus festning #akershusfestning

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet. May Balkøy. Tema: Et mer utadvendt Statsbygg PROFIL

Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet. May Balkøy. Tema: Et mer utadvendt Statsbygg PROFIL ET MAGASIN FRA STATSBYGG 2/2007 Tema: Et mer utadvendt Statsbygg Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet PROFIL May Balkøy Kunstnerisk strateg Kulturhistoriske eienommer Hva er framtiden for Dømmesmoen?

Detaljer

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56 Vital Eiendom AS forvalter ca. 1 800 000 kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate m2 NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Forsvarsbyggs omdømme er nedslitt. Førsteprioritet er å levere, samtidig skal vi styrke dialogen med Forsvaret, lover

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Innhold. Webutgave av årsrapporten finner du på www.forsvarsbygg.no

Innhold. Webutgave av årsrapporten finner du på www.forsvarsbygg.no Vi leverer Forsvarsbygg er en betydelig bidragsyter til Forsvarets omstilling. Og en betydelig samfunnsaktør som skaper og tar vare på økonomiske, kulturelle og sosiale verdier. For militære kunder, og

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning Forord Rapporten «profesjonalisering og samordning ved avhending av offentlig eiendom» er mitt avsluttende arbeid i masterstudiet eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU i Trondheim. Studiet har vært

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer