Ved å fullføre Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar, forventes det at kandidaten vil være i stand til å:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved å fullføre Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar, forventes det at kandidaten vil være i stand til å:"

Transkript

1 Vedlegg 1 Innledning På norske sykehus i dag arbeider flere sonografer og ekkoteknikere som er opplært internt eller har sonografutdanning fra utlandet. Det er ingen formalisert videreutdanning i medisinsk ultralydavbildning for hjerte og kar i Norge i dag. Denne type opplæring finnes bare som ferdighetstrening hvor kunnskapen overføres fra person til person i enkelte sykehus (helseforetak). Dagens ferdighetstrening er derfor lokal og dreier seg om hvordan og ikke hvorfor (teori). Det er registrert et økende behov for personell som utfører rutinemessige ultralydundersøkelser av hjerte og kar. Det norske kardiologiske miljøet har etterspurt og stiller seg positive til etableringen av en utdanning i ultralyd i regi av Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST). Radiografutdanningen ved (HiST) tilbyr derfor nå en videreutdanning i ultralyd for helsefaglig personell med minimum fullført utdanning på bachelornivå. Utdanningen skal legge til rette for formalisert utdanning og opplæring av /personell innen ultralyd av hjerte og kar på høyere nivå som gir studiepoengsuttelling. Studiet utvikles og gjennomføres i samråd med helseforetakene som har intern praktisk opplæring (bidra til faglig læringsinnhold), helseforetak som ønsker slik kompetanse (innspill på IKT-støttet tilrettelegging innad i helseforetaket), Utdanningen er basert på et nettbasert rammeverk hvor studentene kan være geografisk spredd med interaktiv bruk av bilder og video. Videreutdanningen i ultralyd vil ha fokus på utvikling av pedagogiske verktøy som tar i bruk ny teknologi for informasjonsutveksling med IKT. Utdanningen tar sikte på å utvikle møteplasser og databaser for opplæring og kunnskapsformidling for praktiserende helsepersonell så vel som for studenter, og på sikt også for andre fagdisipliner enn hjertemedisinsk ultralyd. Studiet er bygget opp etter anbefalinger innen ultralydopplæring fra European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Level 1. Mål Videreutdanningen skal bidra til en helsetjeneste av høy faglig kvalitet gjennom å øke studentenes kompetanse innen ultralyd med vekt på relevant praksis, klinisk spesialisering og fagutvikling innen feltet. Studiet skal utgjøre et faglig fundament for videre læring, kompetanseheving og fagutvikling. Kandidatene skal gjennom studiet utvikle profesjonell kunnskap og ferdigheter, og stimuleres til kritisk tenkning rundt og ansvarsfull utnyttelse av ultralydteknologien både når det gjelder daglig bruk av modaliteten til diagnostisk bildeframstilling og utvikling/forskning på området. Det er kardiologer og karkirurger som har spesialistkompetanse på henholdsvis hjertemedisin karkirurgi og en ekkoteknikers oppgave er ikke å stille diagnoser, men å fremstille bilder, rapportere og overlate videre analyse til spesialisten. Hensikten med å utdanne personell innen ultralyd av hjerte og kar, er at disse skal kunne avlaste spesialisten ved å gjøre standardiserte opptak, ta del i opplæring av nytt personell og inneha en særskilt kompetanse på apparatur og teknologi som komplementerer spesialistens kliniske og medisinske kompetanse. Hovedfokus vil være på ultralydteknologi, apparatlære, ergonomi og bildefremstilling av hjerte og kar. Det finnes per i dag et akkrediteringssystem for ekkoteknikere gjennom European Society of Cardiology (ESC). Utdanningen skal tilpasses internasjonal akkreditering og etter endt utdanning skal kandidatenes ha et godt utgangspunkt for å kunne gjennomføre den teoretiske delen av ESC s akkrediteringsordning. Ved å fullføre Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar, forventes det at kandidaten vil være i stand til å:

2 anvende ultralydapparatur optimalt med tanke på bildeframstilling av hjerte og kar, ergonomi og sikkerhet gjennomføre en standard hjerteundersøkelse og rapportere funn til medisinsk ansvarlig gjennomføre en standard ultralydundersøkelse av perifere kar og aorta og rapportere funn til medisinsk ansvarlig kunne bidra til forskning og utvikling av ultralyd som diagnostisk metode Målgruppe Studiet er primært rettet mot arbeidstagere som arbeider på hjertemedisinsk eller karkirurgisk avdeling eller som har ønske om å kvalifisere seg for slikt arbeid. Målet er å gi disse en studiepoengsgivende utdanning i medisinsk ultralydavbildning. Studiet er hovedsakelig nettbasert med minst en samling pr semester. Det benyttes en elektronisk læringsplattform ( Det forutsettes derfor at søker mestrer PC som arbeidsverktøy og har mulighet for å arbeide på en PC med internettilknytning og lydkort. Opptakskrav Søkere må ha fullført bachelorgrad fra høgskole eller universitet. Det er en forutsetning for studiet at kandidaten har med seg en underskrevet praksisavtale, med kriterier beskrevet i mal for praksisavtale. Organisering Studiet er et hovedsakelig nettbasert deltidsstudium, med 1-2 samling pr hovedemne/semester. Tidsbruk per samling: tre-fem dager. Normert studietid er 2 år og studieprogresjonen vil ved oppstarten tilsvare 15 studiepoeng per semester. Studiet består av 30 studiepoeng teori og 30 studiepoeng praksis. Studiet gir formell kompetanse på 60 studiepoeng (ECTS) innen høyere utdanning. Gjennom bruk av nettbaserte undervisningsformer, ønsker HIST å oppnå en fleksibilitet i studiet, der studentene selv bestemmer når de vil disponere sin studietid innenfor en gitt tidsramme for hvert hovedemne. Hvert hovedemne kan gjennomføres som en avsluttende studieenhet. Hvert hovedemne innledes med en samling på campus med forelesninger og ferdighetstrening og følges deretter opp med leksjoner og arbeidskrav på nett. Deltakelse på samlinger og praksisstudier er obligatorisk. Arbeidsformer Utdanningen legger vekt på arbeidsformer som stiller krav til egenaktivitet hos studentene, i tillegg legges det opp til samarbeid mellom studenter. Intensjonen er å tilrettelegge pedagogiske situasjoner som er tilpasset studiets mål og innhold, samtidig som de er relevante i forhold til studentenes virke i ultralydrelatert arbeid. Ved studiestart blir studentene inndelt i grupper. Hver gruppe får sitt eget grupperom for kommunikasjon over nettet og noen av arbeidskravene vil være gruppeinnleveringer der e-læringsplattformen brukes som redskap for samarbeid. Videreutdanningen bruker e- læringsplattformen aktivt, som pedagogisk verktøy. Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer som skal fremme læring og utvikle ferdigheter hos studentene vedrørende modaliteten ultralyd. En vil veksle mellom nettstudier, selvstudier, gruppearbeid, forelesninger og praksisstudier. På campus: Hvert semester består av 1-2 ukessamlinger. Samlingene vil omfatte forelesninger og ferdighetstrening under veiledning av erfaren ekkotekniker og følges deretter opp med leksjoner og arbeidskrav på nett.

3 Nettstudier: I nettstudiene erstattes forelesninger med tekst/bilde, lyd, videoer, videoklipp, powerpointpresentasjoner - tilpasset progresjonen i studiet. Underveis legges det opp til innlevering av ulike typer arbeidskrav tilknyttet både praksis og teori. Gjennom bruk av nettstudier ønsker HiST å oppnå en fleksibilitet i studiet, der studentene selv bestemmer hvordan de vil disponere sin studietid innenfor en gitt tidsramme for hvert hovedemne. Selvstudier: Til hvert hovedemne finnes det ressurslister på aktuell litteratur. Det er for øvrig opp til den enkelte student å finne annen aktuell litteratur i tillegg. Til noen av delemnene vil det være oppgaver hvor studentene selv kan teste sitt kunnskapsnivå. Det er knyttet flere obligatoriske arbeidskrav til hvert hovedemne, og til sammen utgjør disse studentenes læringsmappe. Studentenes faglige kompetanse og evne til selvstendig refleksjon vil bli utfordret gjennom arbeidskravene. De obligatoriske arbeidskrav gjenspeiler innhold og læringsmål i hovedemnet og til hvert arbeidskrav gis det et sett med godkjenningskriterier som representerer de minimumskrav som må være oppfylt for å få arbeidet godkjent. I tillegg gis det noen vurderingskriterier til hver oppgave som er utgangspunkt for faglig og oppgaveteknisk vurdering av hvert arbeidskrav. Studentene får tilbakemelding på hvert enkelt arbeidskrav såfremt gitte retningslinjer og innleveringsfrister er overholdt. Etter tilbakemelding skal studentene fremlegge en rettet versjon av arbeidskravet Veiledning i form av tilbakemeldinger på arbeidskrav gis fra lærer eller medstudent, dette sikrer studenten kontinuitet i egen læreprosess. I nettbaserte studieperioder, vil veiledning til studenter skje via videreutdanningens nettsted. Gruppearbeid: Ved studiestart vil studentene bli inndelt i grupper. Noen av arbeidskravene vil være gruppearbeid som utføres i fellesskap med e- læringsplattformen Its Learning. Hver gruppe får tildelt hvert sitt grupperom for kommunikasjon over nett. Ferdighetstrening og praksis: Den veiledete delen av studiet består av øvelser, hovedsakelig ferdighetstrening på ultralydapparater og veiledet praksis på egen avdeling. Gjennom praktiske studier skal studentene tilegne seg en viktig del av erfaringslæringen i studiet. I de praktiske studiene får studenten mulighet til å utfordre sin faglige forståelse, kunnskap og innsikt for ultralydfaget. Gjennom utprøving av teoretisk kunnskap og refleksjon omkring fagutøvelse og egne praktiske erfaringer bygges kunnskapsgrunnlaget opp. Avtale om veiledet praksis skal være på plass før studenten tas opp til studiet. Praksisstudier utgjør totalt 30 studiepoeng, fordelt på 5 studiepoeng i hver av de to første semestrene og 10 studiepoeng i hhv 3. og 4.semester. Krav til studiedeltakelse Alle arbeidskrav skal være godkjent for å få adgang til eksamen. Det stilles krav om deltagelse på alle obligatoriske aktiviteter. Ved fravær fra eller manglende innlevering av obligatoriske aktiviteter står studenten i fare for ikke å få adgang til eksamen/vurdering. Studenten har selv ansvar for å ha oversikt over fravær i obligatoriske aktiviteter og manglende oppfylte arbeidskrav. Ved mangler er studenten forpliktet til å kontakte emneansvarlig eller studieleder for samtale om videre fremdrift/tilrettelegging. Vurderingsformer Vurderingsformene vil gjenspeile undervisningsformene. (Mappearbeid, flervalgstest/eksamen på nett, praktisk eksamen og fordypningsoppgave). For vurdering brukes enten bokstavkarakter A-F der E er laveste ståkarakter eller karakteren bestått/ikke bestått der bestått tilsvarer en kvalitativ vurdering tilsvarende bokstavkarakteren D eller bedre (viser til HS sak 062/2002, pkt 1 og 5).

4 Skikkethetsvurdering Utdanningen er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 4-10 sjette ledd. For nærmere beskrivelser av kriteriene for vurdering av om en student er skikket viser vi til 4 i denne forskrift ( Se også HiST hjemmesider.( ) Studenten har selv ansvar for å sette seg inn i forskriften og kriteriene som ligger til grunn for skikkethetsvurdering. Pensumlitteratur Med tanke på at studenten selv bør utvikle kompetanse til livslang læring, og at informasjonsmengden stadig øker, er en del av pensum selvvalgt stoff som er knyttet opp mot studentenes arbeidskrav. For å hjelpe studentene på vei, er det utviklet ressurslister til hvert delemne. Dette er lister som studentene selv kan være med å utvikle gjennom studiet. Endelig ressursliste oppgis ved studiestart av hvert hovedemne. Studentene oppfordres til litteratursøk i ulike databaser. I tillegg vil aktuelle artikler inngå som en del av undervisningsmaterialet Evaluering av studiet Evaluering legger vekt på både resultat og prosess. Studentenes deltagelse i studieevaluering inngår som del av obligatoriske arbeidskrav. Evalueringens fokus er: Nettbasert opplegg og verktøy, undervisningsformer, arbeidskrav, undervisning, veiledning, individuelt/ gruppearbeid og av praksisstudier Opphavsrettslig materiale Studieplan, undervisningsopplegg, undervisningsstruktur og undervisningsmateriell som ligger på undervisningsplattformen Its Learning er HiST s eiendom og kan kun benyttes etter avtale med ansvarlige for Videreutdanningen i ultralyd. Dette gjelder også for resultatet av fordypningsoppgaven. EMNER 1. emne: Ultralydfysikk og apparatlære (Teori 10 sp/praksis 5 sp) 2. emne: Anatomi, patologi og metodikk (Teori 10sp/Praksis 5 sp) 3. emne Patologi og bildefremstilling (Teori 5 sp/praksis 10 sp) 4. emne: Avanserte teknikker (Teori 5 sp/praksis 10 sp) 1. Ultralydfysikk og apparatlære I dette emnet fokuseres det på teknologien og de fysiske prinsippene innenfor ultralyd. Læringsutbytte: Etter emnet skal studenten være i stand til å: Forklare ultralydsfysikk o Beskrive lyd og ultralyd som fysisk fenomen o Beskrive lydens attenuering og refleksjon i vev o o Beskrive oppbyggingen av transducere og deres begrensinger Forklare sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysikk

5 o Beskrive sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysiologi o Beskrive Doppler-effekt og bruksområde Beskrive og gjenkjenne anatomiske strukturer og normalanatomi som fremstilles i standard ultralydopptak av hjertet Analysere eget bildeopptak og forklare årsak til dårlig bildekvalitet og artefakter Analysere risikofaktorer for pasienter ved bruk av ultralyd Evaluere egen arbeidsteknikk i forhold til ergonomi Løse en enkel vitenskapelig problemstilling ved å søke og bruke ulike informasjonskilder Vurdere kilder Tema Bruk av It s Learning til opp/nedlasting av dokumenter og bruk av diskusjonsforum Forskningsmetode o Vitenskapelig fremstilling i rapportskriving o Søk i artikkeldatabaser o Kildehenvisning og -kritikk Hjertets anatomi og fysiologi I Ultralyd: fysiske prinsipper o Prober og probeteknologi o Apparatlære o Biologiske effekter. Farer ved bruk o Ulike bruksområder og frekvensområder (behandling og diagnostikk.) Ultralydmetode o Ekkokardiografiske teknikker: M-mode og 2-dimensjonal ekkokardiografi o Ergonomi o Avbildningsprinsipper, teknikker og lagring o Doppler teknologi del 1 o Transthoracal ekkokardiografi (Standardplan, Nomenklatur, Teknisk kvalitet) o Standardmålinger (Non-invasiv minuttvolummåling, Non-invasiv trykkestimering, Vanlig undersøkelsesprosedyre: Integrert bruk av ovenstående teknikker) o Diametre, volum, masse Studiepoeng 15 Undervisningsformer Nettstudier, selvstudier, forelesninger, ferdighetstrening og praksisstudier Obligatorisk aktivitet Samling på campus i Trondheim Praksis Praksis Emnet består av 5 studiepoeng praksis, som tilsvarer ca 100 timer / 36 halve dager. Hver student skal ha 2 halve dager pr uke med veiledet praksis. Det forutsettes at studenten øver på egen hånd i tillegg til den veiledete delen av praksis. Praksis i emnet vil bestå av observasjon og assistering ved standardundersøkelser, i tillegg til veiledet utprøving med fokus på ergonomi, probebruk og betjening av apparatur. 2D og M-mode standardopptak på informerte, frivillige kandidater med innlevering av bilder/opptak. Se for øvrig Plan for praksis. Etter endt praksis skal studenten være i stand til å: assistere ved en standard ekkokardiografisk undersøkelse

6 gjenkjenne de ulike bildeopptakene som inngår i en standard ekkokardiografisk undersøkelse Vurderingsmetode Tredelt vurdering: Vurdering av læringsmappe som inneholder innleverte skriftlige arbeidskrav. Læringsmappen vurderes med bestått/ikke bestått Praksisstudier. Praksis vurderes med Bestått/Ikke bestått. Forutsetter aktiv tilstedeværelse i praksis. Læringsmål i praksis representerer minimumskrav for at praksis skal kunne godkjennes. Individuell teorieksamen som vurderes med bokstavkarakter. Karakter tildeles ikke dersom læringsmappen og/eller praksis ikke er bestått. Varighet 60 min. Tillatte hjelpemidler: Ingen. Emneansvarlig Nina Hanger Kildal 2. Anatomi, patologi og metodikk Læringsutbytte: Etter emnet skal studenten være i stand til å: beskrive og fremstille anatomiske strukturer og normalanatomi som fremstilles i et standard ultralydopptak av hjertet. gjenkjenne vanlig forekommende patologiske tilstander forklare sammenhengen mellom henvisningens innhold og valg av ultralyd som undersøkelsesmetode formidle informasjon om funn i undersøkelsen til andre ved å utforme en enkel rapport og lagre bildeopptak redegjøre for opptak og målinger som inngår i en standard ekkokardiografisk undersøkelse vurdere kvalitet i ultralydopptak Tema Ultralyd: fysiske prinsipper o Doppler-teknologi II o Hemodynamikk fra ekko-doppler o Artefakter o Kvalitetskontroll Ultralydmetode o Vurdering av systolisk/diastolisk funksjon o Vevs-Doppler/Specle tracking Hjertets anatomi, fysiologi og patologi o Ischemi o Klaffefeil (mitralstenose, mitralinsufficiens, aortastenose, aortainsufficiens, høyresidig klaffefeil, kunstige ventiler) o Venstre ventrikkelfunksjon:systolisk funksjon (2D, M-mode, EF, veggbevegelsesanalyse, vevsdoppler, strain) o Diastolisk venstre ventrikkelfunksjon (mitralflow, lungeveneflow, vevsdoppler), Regional venstre ventrikkelfunksjon, ve ventrikkel hypertrofi, kardiomyopatier, akutt hjerteinfarkt og mekaniske komplikasjoner, arytmier/ ledningsforstyrrelser o Hypertensjon, systemisk/pulmonal Studiepoeng 15

7 Undervisningsformer Nettstudier, selvstudier, forelesninger, ferdighetstrening og praksisstudier Obligatorisk aktivitet Samling på campus i Trondheim Praksis Praksis Emnet består av 5 studiepoeng praksis, som tilsvarer ca 100 timer (18 dager). Praksis i 2.hovedemne vil bestå av observasjon, assistering og veiledet utprøving med fokus på 2D, M-mode, doppler og fargedoppler. Pasientundersøkelser loggføres. Det forutsettes at studenten øver på egen hånd og observerer andre operatører i tillegg til den veiledete delen av praksis. Studenten skal ha minst 1 hel dag veiledet praksis pr uke, eventuelt 2 halve dager pr uke. Se for øvrig Plan for praksis. Etter endt praksis skal studenten være i stand til å gjennomføre standardopptak under veiledning. Vurderingsmetode Tredelt vurdering: Vurdering av læringsmappe som inneholder innleverte skriftlige arbeidskrav og godkjent flervalgstest. Læringsmappen vurderes med bestått/ikke bestått Praksisstudier. Praksis vurderes med Bestått/Ikke bestått. Forutsetter aktiv tilstedeværelse i praksis. Læringsmål i praksis representerer minimumskrav for at praksis skal kunne godkjennes. Individuell skriftlig eksamen som vurderes med bokstavkarakter. Karakter tildeles ikke dersom læringsmappen og/eller praksis ikke er bestått. Emneansvarlig oppnevnes senere 3. Patologi og bildefremstilling Læringsutbytte: Etter emnet skal studenten være i stand til å: analysere funn i ultralydopptak ved å se årsakssammenheng mellom fysiologi/patologi og bildefremstilling redegjøre for og framstille vanlig forekommende patologiske tilstander forklare hvilke sykdommer og problemstillinger i hjerte og kar som kan diagnostiseres med ultralyd beskrive og gjenkjenne anatomiske strukturer og normalanatomi som fremstilles i standard ultralydopptak av perifere kar og aorta gjennomføre opptak og mål i utvalgte ultralydundersøkelse av kar (perifere kar i ekstremiteter, halskar og aorta) og formidle informasjon om funn i undersøkelsen. Tema Anatomi og fysiologi: Kar Ultralydmetode: Kar Juridiske aspekter og medisinsk ansvar Patologi o Perikardsykdom o Endokarditt o Intrathoracal aortasykdom o Lungeemboli o Intrakardiale tumores o Barn o Medfødt hjertesykdom

8 o o Masser, tumor, kilder til embolier Systemiske sykdommer Studiepoeng 15 Undervisningsformer Nettstudier, selvstudier, forelesninger, ferdighetstrening og praksisstudier Obligatorisk aktivitet Samling på campus i Trondheim Praksis Praksis Emnet består av 10 studiepoeng praksis, som tilsvarer ca 36 dager. Studenten skal ha 1-2 dager praksis pr. uke, veiledet og selvstendig. Se for øvrig Plan for praksis. Etter endt praksis skal studenten være i stand til å gjennomføre de vanligst forekommende ultralydundersøkelser av kar selvstendig rapportere undersøkelsesresultat Vurderingsmetode Tredelt vurdering: Vurdering av læringsmappe som inneholder innleverte skriftlige arbeidskrav. Læringsmappen vurderes med bestått/ikke bestått Praksisstudier. Praksis vurderes med Bestått/Ikke bestått. Forutsetter aktiv tilstedeværelse i praksis. Læringsmål i praksis representerer minimumskrav for at praksis skal kunne godkjennes. Individuell hjemmeeksamen som vurderes med bokstavkarakter. Karakter tildeles ikke dersom læringsmappen og/eller praksis ikke er bestått. Emneansvarlig oppnevnes senere 4. Avanserte teknikker Læringsutbytte: Etter emnet skal studenten være i stand til å: redegjøre for prinsipper og bruksområde for de vanligst forekommende avanserte applikasjonene ved ekkokardiografi evaluere gjeldende prosedyre og fremgangsmåter o søke opp og anvende ny forskning o identifisere nye bruksområder o initiere og prøve ut ny teknologi o arbeide selvstendig med faglig problemløsning og nytenkning o bidra til forskning og utvikling av faget beskrive bruk av avanserte teknikker på et overordnet nivå Tema Avanserte applikasjoner Strain/strain rate Kontrastavbildning Stressekko 3D-avbildning Transøsofagusundersøkelse Studiepoeng 15

9 Undervisningsformer Nettstudier, selvstudier, forelesninger, ferdighetstrening og praksisstudier Obligatorisk aktivitet Samling på campus i Trondheim Praksis Praksis Studenten skal ha 1-2 dager praksis pr. uke, veiledet og selvstendig. Etter endt praksis skal studenten være i stand til å selvstendig gjennomføre standardopptak hjerte og kar etter gjeldende prosedyre og rapportere undersøkelsesresultat. Vurderingsmetode Tredelt vurdering: a) Vurdering av læringsmappe som inneholder innleverte skriftlige arbeidskrav. Læringsmappen vurderes med bestått/ikke bestått b) Praksisstudier. Praksis vurderes med Bestått/Ikke bestått. Forutsetter aktiv tilstedeværelse i praksis. Læringsmål i praksis representerer minimumskrav for at praksis skal kunne godkjennes. c) Praktisk eksamen som vurderes med Bestått/Ikke bestått (?). Karakter tildeles ikke dersom læringsmappen og/eller praksis ikke er bestått. Emneansvarlig oppnevnes senere Litteratur Armstrong WF and Ryan T, Feigenbaums Echocardiography, Lippincott Williams & Wilkins, 2010 Dalland, O, Metode og oppgaveskriving for studenter, Gyldendal.. Olsson, Arne Ekokardiografi, Ultraview Stockholm, 2006 (Salg: Trycksakspecialisten ) Otto, Textbook of clinical echocardiography, Saunders, 2004 Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG, Menneskekroppen, Gyldendal 2006 Kardiologiske metoder 2004, kapitell 14: Ekko/doppler: Kardiologisk ultralyddiagnostikk. (hjerte.no/hjerteforum/kardiologiske_metoder)

STUDIEPLAN 2011-2012. Godkjent i avdelingsstyret september 2010. Side 1 av 16

STUDIEPLAN 2011-2012. Godkjent i avdelingsstyret september 2010. Side 1 av 16 STUDIEPLAN 2011-2012 Godkjent i avdelingsstyret september 2010 Side 1 av 16 INNLEDNING På norske sykehus i dag arbeider flere sonografer og ekkoteknikere som er opplært internt eller har sonografutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN 2013-14. Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar CURRICULUM POST GRADUATE EDUCATION CARDIAC AND VASCULAR ULTRASOUND

STUDIEPLAN 2013-14. Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar CURRICULUM POST GRADUATE EDUCATION CARDIAC AND VASCULAR ULTRASOUND CURRICULUM POST GRADUATE EDUCATION CARDIAC AND VASCULAR ULTRASOUND Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar STUDIEPLAN 2013-14 Med forbehold om små endringer/justeringer frem til studiestart i januar

Detaljer

radiografer Vårmøtet 2008 Ingunn Aabel og Erik Holstad

radiografer Vårmøtet 2008 Ingunn Aabel og Erik Holstad Pilotprosjekt Videreutdanning d i i ultralyd l for radiografer Vårmøtet 2008 Ingunn Aabel og Erik Holstad Pilotprosjekt sonografutdannelsen Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik og Divisjon Medisinsk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

STUDIEPLAN 2014-16. Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar CURRICULUM POST GRADUATE EDUCATION CARDIAC AND VASCULAR ULTRASOUND

STUDIEPLAN 2014-16. Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar CURRICULUM POST GRADUATE EDUCATION CARDIAC AND VASCULAR ULTRASOUND CURRICULUM POST GRADUATE EDUCATION CARDIAC AND VASCULAR ULTRASOUND Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar STUDIEPLAN 2014-16 Med forbehold om små endringer/justeringer frem til studiestart i august

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Institusjon etc. Innspill gode forslag og forbedringspotensiale Behov og honnør

Institusjon etc. Innspill gode forslag og forbedringspotensiale Behov og honnør Høringsuttalelser ViMR 60 studiepoeng Institusjon etc. Innspill gode forslag og forbedringspotensiale Behov og honnør Sunnaas sykehus HF Honnør: Dette ser både interessant og viktig ut. Støttes 100 %.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFØ230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Pilotprosjekt Videreutdanning i ultralyd for radiografer

Pilotprosjekt Videreutdanning i ultralyd for radiografer Pilotprosjekt Videreutdanning i ultralyd for radiografer Radiografiens dag 8.nov-07 Ingunn Aabel og Erik Holstad Pilotprosjekt sonografutdannelsen Samarbeidsprosjekt mellom HIG og Divisjon Medisinsk Service,

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, 25.03.2008 Godkjent avdelingsstyret ASP.

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Studieplan 2007/2008

Studieplan 2007/2008 Studieplan 2007/2008 Videreutdanning i ultralyd for radiografer Studieprogramkode VULTRALYD Innledning Studiet «Videreutdanning i ultralyd» tilrettelegges som et modulbasert deltidsstudium over 2 år. Normert

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Ernæring og kostholdsveileder Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Ernæring og kostholdsveiledning» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Studieplan. Studieår 2015 2017. Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger. 30 studiepoeng kull 2016 vår

Studieplan. Studieår 2015 2017. Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger. 30 studiepoeng kull 2016 vår Studieplan Studieår 2015 2017 Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger 30 studiepoeng kull 2016 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for ledere i PP-tjenesten Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet kan innpasses i mastergradsutdanninger. Det er organisert på deltid over tre semestre

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

PEDVERKET KOMPETANSE

PEDVERKET KOMPETANSE PEDVERKET KOMPETANSE 3.1.3.1 Fag- og studieplaner/oppstart 2010/Etter- og videreutdanninger VIDEREUTDANNING I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK PRAKSIS 30 studiepoeng Studiested: Voss Undervisningsspråk: norsk Innhold:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer