Jeg ønsker å klage på vegne av Vellets Venner. Vellets venner er en facebook gruppe med omlag 190 medlemmer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg ønsker å klage på vegne av Vellets Venner. Vellets venner er en facebook gruppe med omlag 190 medlemmer."

Transkript

1 Nanne Roseng 'Vellets venner' Damgata Åsgårdstrand 7. oktober, 2014 Horten kommune Apotekergaten 12 Postboks Horten Kopi: Fylkesmannen i Vestfold Klage på Vedtak HBRN 9/9 14 sak 085/14 Vellet i Åsgårdstrand, gbnr. 112/48 Jeg ønsker å klage på vegne av Vellets Venner. Vellets venner er en facebook gruppe med omlag 190 medlemmer. Rettslig klageinteresse De eller den som har rettslig klageinteresse kan klage over vedtaket som fattet av HBRN Hvorvidt en person har rettslig klageinteresse, må avgjøres konkret og ut i fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og rettssubjektets tilknytning til dette (jmfr. Tvisteloven 1 3). Forsamlingshuset Vellet har vært Åsgårdstrands storstue siden Alle som har vokst opp og bor i Åsgårdstrand har hatt et forhold og føler en tilknytning til Vellet. Vellet har vært i Åsgårdstrands 'felleseie' i generasjoner. Det er kun i de senere år (siden 2009) at denne bygningen ikke har vært i bruk, dette mye på grunn av dårlig kommunalt vedlikehold. På bakgrunn av dette er undertegnede av den formening at vi har rettslig klageinteresse i denne saken om Kayes gate 4. Klage Det klages på vedtak fattet av Horten kommune Hovedutvalg for Bygg, Regulering og Næring i sak 085/14 som ble fattet den 9. september, hvor det ble dispensert fra 22 om takform i Reguleringsplan for Åsgårdstrand sentralområde, Borre kommune, stadfestet av Fylkesmannen Tidligere har kommunen gitt seg selv følgende dispensasjoner i denne saken: Med hjemmel i plan og bygningsloven 19 2 har det blitt gitt dispensasjon fra 4, 5 og 34 (utnyttingsgrad, byggehøyde og planformål) i reguleringsplan for Åsgårdstrand spesialområde og fra i kommuneplanens arealdel (ute oppholdsareal) for oppføring av to mannsbolig. Vi klager på kommunens ønske om å rive forsamlingshuset, samt alle dispensasjonene som har blitt gitt i denne saken. Reguleringsbestemmelsene for Åsgårdstrand Åsgårdstrand sentralområde er regulert for bevaring. Reglene ble utarbeidet av Tore Sveram AS i samarbeid med Borre kommune i Sveram var en anerkjent arkitekt og byplanlegger fra Oslo som også var en vesentlig bidragsyter i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsbestemmelsene i andre norske kulturhistoriske byer (deriblant Røros, Bergen og Risør).

2 Borre kommune ble slått sammen med Horten kommune 1. januar Fortidsminneforeningen avd. Vestfold har informert oss om at regelverket fra 1983 er utdatert og at det har et behov for å bli revidert. Vedlagt denne klagen finner dere en bok som undertegnede har laget. 'Boken' inneholder hovedsaklig: Horten kommunes sakspapirer fra vedtak om salg i 2006 og frem til endelig vedtak i2012. Artikler / saker relatert til Kulturminnefondet, Riksantikvaren, Fortidsminneforeningen. Avisartikler fra lokal presse som har omtalt saken. Flere hundre underskrifter fra personer i lokalmiljøet som har et ønske om å se bygningen bevart. For å gjøre historien litt lettere å forstå har jeg forsøkt å lage en 'rød tråd' eller et sammendrag over innholdet i 'boka' nedenfor. Det jeg har forsøkt å gjøre, er å løfte frem reelle fakta og sider ved denne saken som forhåpentligvis kan bidra til å skape forståelse og argumentasjon for hvorfor Vellet fortjener å bli 'stående'. Sidereferansene er dessverre ikke å finne i selve boka, men de er markert i pdf formatet når filen lastes ned der. Historikk: Side 7. Sakspapir, Horten kommune, kommunestyremøte 20/03/06 leie av Vellet. Foreningene i Åsgårdstrand hadde og har lenge hatt et ønske om å få bygget en idrettshall til glede for innbyggerne. Men ingen har hatt penger disponibelt til dette. På et tidspunkt ble det derfor fremmet et forslag om å 'bytte inn' Vellet som en mulig egenkapital for et nytt 'all aktivitetshus' i byen. De lokale foreningene ble derfor enige med kommunen om at Åsgårdstrand skulle få sitt allaktivitetshus ved å bytte inn Vellet som egenkapital. Og i påvente av det nye idretts /forsamlingslokale skulle foreningene leie Vellet. Leietakerne (foreningene) mottok kr og en 20 års leiekontrakt av kommunen. Leietakerne måtte stå ansvarlig for all nødvendig og fremtidig vedlikehold. Mange dugnadstimer ble lagt ned. Bygningen fikk nye malingstrøk, et nytt lydanlegg og et nytt kjøkken. Ingen planer ble lagt for det langsiktige vedlikeholdet av bygningen, selv om det var kjent at bygningen hadde et behov for utbedringer av tak, drenering og isolasjon. I kommunens sakspapirer skriver administrasjonen at bygget er i dårlig stand og at det har dårlig beliggenhet og at det har sterkt begrensede parkeringsmuligheter. Reguleringsbestemmelsene for Åsgårdstrand fra 1983 ble ikke nevnt med et ord. Side 22. Riksantikvarens NB register Åsgårdstrand sentralområde er oppført i Riksantikvarens NB register. Registeret inneholder kulturhistorisk bymiljøer som er av nasjonal interesse. Sidene Bladet Fortidsvern, med tema del Forsamlingshus i Norge, Fortidsminneforeningen. Artikkelen omhandler behovet for å ta vare på Forsamlingshus i Norge som en del av vår nyere tids og demokratiske Kulturarv.

3 Side 33. Bladet Vestfold Nytt, Vellet, Fortidsminneforeningen (FMF) avd. Vestfold (1 2011). FMF avd. Vestfold skriver om Vellet. Med oppfordring til Horten kommune om å vurdere saken nøye, og ikke kun med det kortsiktige økonomiske synet for øyet, men med et langsiktig samfunnsmessig perspektiv. Side 35. Aftenposten, Riksantikvaren tar kampen med lokalpolitikerne (13/11/09). Artikkel som tar for seg Riksantikvarens største utfordring: Å få en oppvåkning i norske kommuner for at kulturminner er viktige verdier og ressurser for fremtiden. Side 38. Sakspapirer, Horten kommune, kommunestyremøte 20/06/2011 all aktivitetshus i Åsgårdstrand På dette møtet behandlet politikerne spørsmålet om et nytt all aktivitetshus i Åsgårdstrand. I forkant av dette møtet (16/06/11) skrev undertegnede et brev til alle politikerne og lokal avisa. Hensikten med dette var å gjøre politikerne oppmerksomme på at bevaringsreglenefor Åsgårdstrand har et stort behov for å bli revidert og at det gamle forsamlingshuset bør sees i sammenheng med dette (Brevet / leserinnlegget; se s. 4). Kommunestyret fattet følgende vedtak: Realitetsbehandling av all aktivitetshus i Åsgårdstrand tas opp til behandling når det foreligger erfaringer fra drift av nye Åsgården skole hvor skolens rolle, funksjon og bruksmuligheter er kjent. Følgende tilleggsforslag ble også enstemmig vedtatt: Åsgårdstrands opprinnelige aktivitetshus «Vellet» kommer opp som egen sak i kommunestyret. Før man vurderer vedtak fra 2006 om salg av Vellet, avklarer kommunen Vellets bevaringsverdi som en del av Åsgårdstrands autentiske kulturmiljø i samarbeid med Norsk Kulturminnefond. Tilføyelse: Åsgårdstrand fikk ny skole fordi den forrige brant. Noen uker etter at skolen var i drift (høsten 2013), ble det kjent for oss i lokalmiljøet at gymsalen var full booket og at den ikke hadde plass til flere aktiviteter. Side 42. Interpellasjon til ordføreren etter k styremøtet 20/06/11, Benn Solem, (3/9/11) Spørsmål fra Benn Solem (H) om hvorfor Gunnar Rios (Krf) forslag og enstemmige vedtak om en helhetlig vurdering av bevaringbehovet for den sentrale bydelen i Åsgårdstrand ikke hadde blitt tatt med i protokollen fra kommunestyremøtet 20/06/11. Denne interpellasjonen munnet senere ut i et notat fra daværende Nils Henning Hontvedt (se over og s. 55) Side 44. Sakspapirer, Horten kommune, kommunestyremøte 24/09/12 salg av Vellet Administrasjonens forslag: Bygget annonseres i det åpne markedet via megler og selges til høystbydende. Administrasjonen skriver: Vellet er ikke benyttet og bygget står tomt. Bygget har vesentlige feil og mangler som har medført at det ikke kan benyttes som forsamlingslokale, herunder

4 strøm og brannvarsling. Det er ikke prioritert å oppgradere feil og mangler ved bygget. I sakspapirene under Lover og Forskrifter er ikke reguleringsbestemmelsene for Åsgårdstrand nevnt. Under vurderinger skrives det: Bygget forfaller, og det vurderes at det er feil å benytte kommunale midler for å oppgradere bygget. Byggets forfall vurderes over tid å være til sjenanse for naboer og resten av bymiljøet i Åsgårdstrand. Under Miljøkonsekvenser: Det vurderes som positivt for miljøet at bygget selges og at eiendommen blir oppgradert av en ny eventuell eier. Igjen, regulerings bestemmelsene fra 1983 var ikke nevnt med et ord i sakspapirene til kommunen. Administrasjonens forslag om å selge bygningen til høystbydende på det åpne markedet ble vedtatt (9 mot 6 stemmer). Dette vedtaket medførte at foreningenes etterlengtede ønske om et nytt allaktivitetshus på nytt forble en uviss drøm. Side 52. Artikkel, Gjengangeren 20/09/12, Kulturminnefondet på besøk i Åsgårdstrand Einar Engen ved Kulturminnefondet på Røros kom på befaring til Åsgårdstrand. Hans konklusjon var klar: Forsamlingshuset var og er av stor verdi. Hans skrevne kommentarer finner leseren på side 3 og avis artikkelen kan leses på side Han kunne også fortelle at fondet ikke tidligere har mottatt noen søknader om tilskudd for vern av den eldre bygningsmassen i Åsgårdstrand. Side 55. Notat fra Ordføreren til kommunestyret 26/09/11 I notatet bekrefter tidligere ordfører Nils Henning Hontvedt at han vil ta initiativ til i å igangsette utarbeidelse av en helhetlig oppdatering av planen for vern av den eldste bevaringsverdige bebyggelsen i Åsgårdstrand og at denne skulle inkluderes i den kommende kommuneplanen. I august året etter (2012), tok undertegnede kontakt med kommunen og snakket med daværende Kultursjef Bente Molvig for å høre hvordan det gikk med punkt om å inkludere revisjon av bevaringsreglene for Åsgårdstrand i kommuneplanen. Jeg fikk da til svar at dette punktet, ikke var inkludert og at det må ha falt ut av planen. Sidene Forsamlingshuset har aldri blitt taksert. Etter å ha sittet i Åsgårdstrand Velforenings styre siden 2010, er jeg vel inneforstått med at bygningen aldri har blitt taksert. Hverken av kommunen eller Velforeningen. Da det ble klart at kommunen ikke kom til å bygge noe nytt all aktivitetshus i Åsgårdstrand i overskuelig fremtid, gav vel styret meg et mandat til å fremskaffe prisoverslag på hvor mye en rehabilitering av Vellet ville komme til å koste. Dette fikk jeg tak i ved hjelp av en lokal byggmester. Priser for muring, snekring, drenering, elektriker og graver ble innhentet. Total beløpet kom på 2,2 millioner kroner inkludert moms. Velforeninger kan søke om momsfritak. Tilføyning; ingen har noen gang søkt om tilskudd på vegne av Vellet. Flere fond kunne være aktuelle her. Deriblant Uni Stiftelsen, Kulturminnefondet, Fylkeskommunen, Gjensidige og DnB stiftelsen. Sidene Avisartikkel, Gjengangeren 26/9/12 Vellet og Beckerbo i Horten Artikkel som beskriver hva som skjedde på k styremøtet 24/9/12. Flertallet av kommunens politikere ønsket ikke å utrede bevaring. Bygningen legges ut for salg, uten klausul og inntektene blir ikke øremerket barn og unge i Åsgårdstrand. I løpt av det samme kommunestyremøtet ble salget av en annen bygning debattert. Denne gangen gjaldt det Beckerbo barnehage som er lokalisert sentralt i

5 Horten. Dette er en bygning som per definisjon ikke er regulert til bevaring. Da denne saken kom opp i k styret hadde politikerne visstnok ingen problemer om å snakke om vern. Flertallet av Hortens politikerne vedtok at Beckerbo skulle selges, men med bevaringsklausul. Eller som en politiker fra Horten uttalte i avisen: Vi har revet og revet og revet bygninger i denne byen. Det er pedagogisk riktig og ikke minst viktig for Hortens identitet at vi bevarer Beckerboes fasade. Hva med Åsgårdstrands identitet? Sidene 77 og 85 Innbyggerinitativ for Vellet «Vellets venner» forsøkte å samle inn nok underskrifter til et inbyggerinitativ for å kunne få saken om Vellet tatt opp igjen i kommunestyret. Det fikk vi ikke anledning til. Initativet ble avvist av kommunen fordi saken allerede hadde vært oppe i kommunestyret en gang tidligere. Side 86 Anmodning om rettelse, Horten kommune, byggeår Vellet. Sommeren 2012, ble jeg informert om at kommunen hadde registrert forsamlingshuset med feil byggeår. Horten kommune hadde feilaktig registrert byggeåret som Fortidsminneforeningen avd. Vestfold sendte derfor en anmodning til Horten kommune om å rette opp i dette. Tilføyelse; på grunn av mitt engasjement for Vellet ble jeg invitert med i styret i Fortidsminneforeningen avd. Vestfold. Sammenfatning Åsgårdstrand sentralområde har noen få gjenværende bygninger som har hatt en sentral funksjonsverdi i byen. En av disse bygningene er det gamle forsamlingshuset Vellet (1906). Tomten ble i sin tid donert av den engelske forretningsmannen Simeon Kaye. Derav navnet Kayes gate som er bygningens adresse. River vi, som Einar Engen i Kulturminnefondet sa, er det borte for alltid. I det som er skrevet (over) har jeg forsøkt å fremheve de sidene av denne saken som kommunen kanskje ikke selv 'ser så lett'. Sider som likefullt er realiteter og som tilhører historien om Vellet. Denne saken dreier seg om en bygning som representerer en stor del av byens identitet og som gjennom sin rolle som forsamlingshus, kanskje har hatt den største funksjonsverdien av dem alle. Den har dreid seg om, og vært for mennesker i og fra lokalsamfunnet Åsgårdstrand. Det at Horten kommune som eier, har valgt og ikke bidra med nødvendige vedlikeholdsmidler i den perioden denne har stått som eier, ansees ikke som å være annet enn summen av det denne hevder er årsak til at bygningen bør rives. Jeg håper at kommunen ikke gjør det. Med hilsen, Nanne Roseng for 'Vellets Venner'

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene?

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene? Torsdag 31. mai 2012 NYHETER 7 Må utepilsen flyttes inn ved midnatt? Vi nærmer oss tidspunktene da det å sitte utover i de små nattetimene og innta leskende drikke hører med til de store høydepunktene.

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: 19.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Kl. 16: Forfall meldes til politisk sekretariat på postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Versjon 2012.02. Veierland 2012. Boplikt. Demokrati må vær noe mer enn to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag.

Versjon 2012.02. Veierland 2012. Boplikt. Demokrati må vær noe mer enn to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag. Versjon 2012.02 Demokrati må vær noe mer enn to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag. James Boward Veierland 2012 Boplikt Daglig oppdatert informasjon på www.veierlendingen.no Dette

Detaljer

Nittedal kommunes milliontap på aksjemarkedet og finansrådgiverens honorarer

Nittedal kommunes milliontap på aksjemarkedet og finansrådgiverens honorarer Nittedal kommunes milliontap på aksjemarkedet og finansrådgiverens honorarer Journalist: Vegard Førland Venli, Varingen Publisering: Tapte ti millioner i svenske eiendommer (26. November), Millionkjøp

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold praksis 2009 forord: si ifra! 6 sammendrag 9 ombudets rolle og rettslige verktøy 13 3.1. Alternativ til domstolene 13 3.2. Lovgrunnlag 14 3.3. Partshjelper

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2014 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk God påske! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Vi trenger

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Gransking av påstander om korrupsjon i Vestby kommune

Gransking av påstander om korrupsjon i Vestby kommune Gransking av påstander om korrupsjon i Vestby kommune Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni 2007 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Granskingens formål og mandat... 4 2 Oppsummering og konklusjon... 6 2.1

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

Salget av SND Invest

Salget av SND Invest Kristin Gyldenskog: Salget av SND Invest Publisert i Dagens Næringsliv i perioden 12. mars til 17.juni 2004 Dagens Næringsliv, Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO Sentralbord: 22 00 10 00, telefaks: 22 00

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet DEN NORSKE KIRKE KR 72/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo 05.-06. desember 2013 Referanser: Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013,

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10. Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2013 www.hytteforbund.no Hovedtema: Boplikt Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Nå er valget over og vi har fått en ny

Detaljer