SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR NVMC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR NVMC"

Transkript

1 SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR Innholdsfortegnelse Formål 2 Prinsipper for retningslinjene for organisatoriske og tilsluttede ledd 3 Lokalavdeling av (Vedtektenes 5.) 4 Spesialgruppe innenfor (Vedtektenes 6) 4 Tilsluttet klubb (Vedtektenes 7) 5 Vedlegg 1. Eksempel på ytelser/gjenytelser til grunn for avtaler. 5 Vedlegg 2. Eksempel Avtale for tilsluttet klubb XX 8 Vedlegg 3. Eksempel for avtale med spesialgruppe innen 10 Vedlegg 4. Eksempel på avtale med lokalavdeling BAKGRUNN 12 Vedlegg 5. Styreinstruks for 14 Vedlegg 6. Retningslinjer for tilsk. og garanti for undersksdekning 15 Vedlegg 7. Retningslinjer for 3.parts forsikring 16 Vedlegg 8. Retningslinjer for løp og arrangementer 17 Vedlegg 9. Tipsliste for arrangører av løp 18 Vedlegg 10 Spesielle retningslinjer for Skogsløpet 19 Vedlegg 11 Spesielle retningslinjer for Trondhjemsridtet

2 Formål De nye vedtektene av 2013, har gitt styret fullmakt til å regulere forholdet mellom s sentrale klubbledelse og klubbens regionale og aktivitets/merkespesifikke ledd. Alle disse ledd/enheter kalles for lokale ledd i det etterfølgende. Det er også styrets intensjon å oppdatere og samle alle tidligere utgitte retningslinjer for aktiviteter og prosesser innen klubben. s styre ønsker å oppdatere de mest sentrale retningslinjene iht. de nye vedtektene og å samle dem i en lett tilgjengelig dokumentsamling. Det er styrets ønske, at dette skal være retningslinjer til støtte for klubbarbeidet og dets tillitsvalgte lokalt og sentralt. På denne bakgrunn iverksatte styret i en organisasjonsprosess høsten Denne endte ut i nye vedtekter 2013, som ga styret fullmakt til å lage klarere retningslinjer for ledd og aktiviteter. Dette er understøttet av en organisasjonskonferanse i januar 2013, hvor alle ledd ble invitert til å delta. De etterfølgende forslag til retningslinjer er basert på denne prosessen. Erfaringsbakgrunn Det er en felles oppfatning at klubben, over tid, har endret seg til mere lokale initiativ og krefter, enn på sentrale tiltak og retningslinjer. Det foreligger kun sporadisk tilgjengelig dokumentasjon i `s arkiver, som synes å kunne regulere forholdene. Dette har gitt et økende antall lokale ledd og aktivitets/merkegrupper som har et betydelig innslag av medlemmer som ikke har -medlemskap men kun medlemskap i den lokale klubb. Spesielt innenfor økonomi, profilering og også til dels kommunikasjon, er det vanskelig å se klare skillelinjer mellom `s og nevnte ledds interessesfærer, men det er tydelig at lokal tilhørighet og samling om spesifikke aktiviteter/merker veier tungt. For en landsdekkende klubb som med formål å favne alle kategorier veteran motorsykler er dette en tankevekker. Jfr medlemstilstrømmingen til merkeklubbene. Det er grunn til å tro at mange av disse leddene, som har mange ikke- medlemmer, mottar støtte fra som også kommer ikke-medlemmene til gode, i hvert fall indirekte. Det gamle norske ordtaket Når det regner på presten så drypper det på klokkeren - kan antakelig være en dekkende beskrivelse for en god del av `s regionale og lokale virksomhet idag. Det er derfor uklart om det nå foretas uønsket subsidiering av disse ledd, f eks gjennom premieinnkjøp, etablering og drift av hjemmesider, markedsføring, samt annen administrativ støtte som f. eks. medlemsregister, underskudds garantier, regnskap, mva.- refusjoner, forsikringsdekning, støtte til LMK-forsikring og annen administrativ kapasitet osv.

3 For de største av disse nevnte ledd, kan omfanget av slik støtte i realiteten være betydelig, dvs. at `s betalende medlemmer subsidierer indirekte et antall ikke- medlemmer. Dette er spesielt blitt oppdaget under organisasjonsprosessen vinteren 2012/13. I `s organisasjonsstruktur i dag, er det også noen lokalavdelinger som er så små, at de neppe kan være i stand til å utvikle selvstendige og attraktive klubbmiljøer. Det viser seg også å være behov for noen grunnleggende retningslinjer for fellesaktiviteter som gjentas rutinemessig, f. eks. gjennomføring av større arrangementer i -regi. Dette fordi noen av arrangementene går på rundgang med nye personer hver gang- og erfaringsoverføring er vanskelig å få til. Eksempler er Skogsløpet og Trondhjemsridtet 1919, som begge gjennomføres med solid kompetanse og entusiasme - men hvor profilering, prosesser og markedsføring er høyst forskjellige. Slike arrangementer har høy markedsverdi for og bør ha en gjenkjennelig profil over tid. Prinsipper for retningslinjene for organisatoriske og tilsluttede ledd Det er styrets mening at retningslinjene skal være overordnede for hele klubben, og derved bare angi de helt sentrale mål og prinsipper for klubbens lokale virksomhet. I den praktiske gjennomføring av det lokale klubbliv og de lokale initiativ skal man ha størst mulig lokal frihet. Det er også så vidt store forskjeller mellom de forskjellige organisatoriske ledd, at det ikke er verken ønskelig eller praktisk å lage en felles hanske som passer alle hender. Hvordan øke /unngå å redusere medlemsmassen I prinsippet investerer sentralt i utvikling gjennom lokale ledd og spesielle fag/merkegrupper. SVMC har derfor lagt seg på en arbeidsform om at det lages en avtale mellom hvert ledd og styret i sentralt som sikrer felles prinsipper innen klubben og lokalt selvstyre. Et grunnleggende prinsipp er, at det er `s egne medlemmer som skal tilgodesees ved `s arbeid og direkte støtte, slik at klubben utvikler seg i ønsket retning. Det er derfor et mål at alle ledd i aktivt skal bidra til å øke `s medlemstall gjennom å drive aktiviteter som fremmer `s tilbud og interesser. Sentrale og lokale ledd har her en felles oppgave, og det skal være en balanse mellom de ytelser et lokalt ledd får og de gjenytelser som den felles veteranmotorsykkelklubben for alle, skal få tilbake. Som nevnt foran, er det et betydelig innslag av ikke- -medlemmer i klubbens interessesfære. Å tvinge disse til å bli -medlemmer er neppe veien å gå, i hvert fall ikke på kort sikt. Til det har utviklingen antakelig gått for langt. Det er flere alternativer- fra å gjøre ingenting og til å forlange 100% medlemskap i løpet av kort tid. Begge disse alternativene synes lite realistiske, ikke minst fordi en del lokale ledd har fundamentert egen økonomi på medlemsinntekter også fra ikke-medlemmer. Det er helt nødvendig å finne løsninger som reduserer omfanget av blandingsmedlemskap. må forsøke å trekke ikke-medlemmene til seg, gjennom å oppmuntre de lokale ledd til å bidra gjennom subsidie/støtteordninger.

4 Den pr. i dag enkleste mulighet synes å være at medlemmer i et lokalt ledd ikke skal betale ekstra kontingent til dette, men at sponser lokalleddet med en grunnsum pr -medlem over en viss periode- f eks med kr 100,- i 5 år. Dette gjør at lokalleddet får inntekter som før, men at avstanden i kontingent for medlemmer og ikkemedlemmer blir mindre. Ved at på denne måten samtidig krever inn kontingenten for lokalleddet dvs. forenkler lokalleddets administrasjon- vil lokalleddet etter hvert se at det ikke er lønnsomt å drive egen administrasjon for et mindre antall medlemmer (dvs. ikke- medlemmene) men heller oppfordre disse til fullt medlemskap. Dette vil ta tid, men synes i dag være eneste vei å gå for å oppnå målet om at alle ledd innen `s egen organisasjon skal kun bestå av -medlemmer. Et smidig medlemsregister kan gjøre denne jobben relativt enkel. I eksemplene for avtaler med lokale ledd er dette lagt inn, og det ligger også i den etterfølgende matrise. Spesielt for LMK forsikringen gjelder at medlemmene i en tilsluttet klubb, lokalavdeling eller spesialgruppe uansett skal være personlige medlemmer med minst ett års medlemskap i eller annen LMK-tilsluttet klubb. Det gis her imidlertid anledning for å gjøre unntak internt, og det anbefales at man nytter dette som incentiv overfor lokale ledd. For medlemmer som ønsker å benytte LMK forsikringen bør derfor avvike fra kreve ett års medlemskap i hvis vedkommende allerede har ett års medlemskap i en av disse lokale ledd ved inngåelse av LMK forsikring. Det forutsettes imidlertid ved tegning av forsikring at medlemmet da er/blir fullt -medlem. Incentivet ligger altså i kortere karenstid. Eksterne miljøer vil søke samarbeid med veteranmotorsykkelinteresserte utenfor `s egen medlemsmasse, for å utvide basisen for det kulturbevarende arbeid som iflg. vedtektene har. Det bærende prinsipp er, at det er bedre å arbeide sammen med andre organisasjoner enn alene, for å nå langsiktige mål - ikke minst å oppnå en bedre samfunnsmessig posisjon og forståelse for, som kulturbærer for norsk veteranmotorsykkeltradisjon. Slike samarbeidsformer skal gi gjensidig fordelaktige avtaler. Retningslinjenes form og grunnlag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av tidligere praksis, samt på nye vedtekter fra mars I bunnen ligger erfaringene fra Organisasjonskonferansen og prosessen vinteren 2012/13. Følgende hovedlinjer til grunn for avtalen som gjøres med de forskjellige ledd- og som deretter skal nedfelles, i individuell avtale, mellom styret pva. og respektive ledd: Lokalavdeling av (Vedtektenes 5.) En lokalavdeling er en lokal sammenslutning av medlemmer i, jfr. vedtektenes 5. Lokalavdelingen skal være det lokale tilbud til `s medlemmer på sosial og faglig basis, og de skal profilere aktivt i sitt område. Det stilles ikke noe minstekrav til antallet deltakende medlemmer- men det forutsettes at alle er/etter hvert blir medlemmer i, og at medlemsantallet er så stort at lokalavdelingen har bærekraft nok til å forestå et selvstendig arbeid med å tilby aktiviteter i

5 -regi, dvs. bidra til å utvide `s rolle i lokalsamfunnet. Spesialgruppe innenfor (Vedtektenes 6) Dette kan være en merkegruppe organisert for å fremme kunnskap og aktivitet rundt ett eller flere motorsykkelfabrikat, eller det kan være en gruppe som har til formål å drive en bestemt type aktivitet, eksempelvis motorsport. Mht. medlemsantall, sosial rolle og tilbyder av `s aktiviteter i et område/fagfelt, er dette parallelt til grunnlaget for `s lokalavdelinger, dvs. i utgangspunktet skal alle være/bli -medlemmer. Tilsluttet klubb (Vedtektenes 7) Dette er en frittstående veteranmotorsykkelklubb som i utgangspunktet er åpen for alle, men normalt avgrenset enten lokalt/regionalt, til f. eks. en type aktivitet, eller til ett eller flere mc-merker. Klubben søker tilslutning til for å få en gjensidig samarbeidsavtale hvor man vil dra nytte av `s kapasiteter, kompetanse og goodwill i samfunnet, dvs. benytte `s merkevare. Det stilles ikke krav til medlemskap i - men avtalen mellom klubbene skal avspeile både den aktuelle -representasjonen i klubben og potensialet for å utvide dette. I praksis betyr dette at støtten/tilbudet fra kan være direkte relatert til hvor stor andel av medlemsmassen som er/kan bli medlemmer i, eller andre forhold av betydning for. Vedlegg 1. Eksempel på ytelser/gjenytelser til grunn for avtaler. Som basis for en slik avtale, legges til grunn flg. matrise over tilbud/aktiviteter som rår over, og som skal balanseres med gjenytelser fra avtalepartneren. Dette er vist kun som en skjematisk oversikt og må tilpasses den aktuelle avdeling/situasjon. Uansett må det være et klart skille i ytelser fra til egne organisastoriske ledd og til eksterne, friere ledd som f eks en tilsluttet klubb. meny tilbud Individuelt medlem Lokalavdeling Spesialgruppe Tilsluttede selvst. klubber, merkeklubber, regionale klubber Kommentar Medlemskap i x 100 % 100 % Ikke krav Hovedsakelig NIK Sidevogna, og markedsmateriell Tilgang til hjemmeside åpen del x X markedsmtrl Y markedsmtrl Z markedsmtrl x x x x x Tilgang hjemmesider, egen avdeling Tilgang til Hjemmeside medlemsider x x x s til x x x x

6 Mulighet til å benytte s medlemsregister for administrasjon av medlemmer og aktiviteter, Min side, Vår side etc meny tilbud x x x? x Individuelt medlem Lokalavdeling Spesialgruppe Tilsluttede selvst. klubber, merkeklubber, regionale klubber Kommentar NIK besørger medlemsadministrasj on for avdelingen, kontingentinnkreving og tilbakebetaling, oversikter osv Tilgang til lokal/regional del av kjøretøyregister via LMK medlemsregistersyst em Benytte logo, profil og Intellectual Properties x x? x x x x Gjensidig e. Avtale Gjensidig Tegne LMK-forsikring x Teksnisk støtte/råd til restaurering /forsikring nettverk medlemsrabatter Benytte Sidevogna som info/medlemsblad Mulighet for å søke økonomisk tilskudd til markedsføringstiltak. x x Redusert tid v medlskap I lokavd/spesgrp karenstid Redusert tid N/A Fritt Fritt 1-3 sider onskomite.. minst 2 sider N/A x x? x

7 Mulighet for å delta i tildelingen av tilskudd. Adm av Støtte til søknad om mva-refusjon N/A x x? x n/a x x x skapskontr. x meny tilbud Individuelt medlem Lokalavdeling Spesialgruppe Tilsluttede selvst. klubber, merkeklubber, regionale klubber Kommentar NIK Mulighet for å søke underskuddsdekning ved terminfestede arrangement Mulighet for å søke arrangement av Skogsløp og beholde overskudd i % N/A x x x x N/A 100 % 100 % AA% medl%? %? Tredjeparts forsikring for arrangement som er innmeldt til / LMK i rett tid Sende årsmelding til Andre tilbud fra f eks tilskudd til aktiviteter osv.. x x x x x x x x x oppgi medlemsande l x x x Gjenytelser fra kontraktspart Markedsføre aktivt Profilere v Logo v egne arrangementer Stille mannskap ved fellesarrangementer x x x x x x x x x x x x

8 Andre fellestiltak, som feks Trondhjemsridtet osv x x x Vedlegg 2. Eksempel Avtale for tilsluttet klubb XX AVTALE OM KLUBB XX TILKNYTNING TIL NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB BAKGRUNN: Norsk Veteran Motorsykkel Club () og XX, ønsker å inngå en avtale om nærmere samarbeid basert på at XX blir formelt tilsluttet. Begge klubbene ser det som en oppgave å fremme interessen for veteranmotorsykkelmiljøet i Norge på en kulturbevarende og samfunnsorientert måte, og ser at dette gjøres best i fellesskap. Begge parter er åpne for at avtalen kan reguleres underveis- basert på de erfaringer som gjøres. FLG PUNKTER REGULERER AVTALENS PRAKTISKE SIDER: 1. XX skal med sin spesialkompetanse innen ZZ bistå med å samle og tilrettelegge for historisk materiale for ZZ, slik at kan oppfylle sin rolle som kulturbærer av norsk mc-historie når det gjelder ZZ og andre relevante forhold rundt ZZ. skal kunne videreformidle dette til andre instanser for arkivering, forskning, videre bearbeiding osv I tillegg til å arkivere material for eget bruk. 2. XX skal være s kontaktledd for medlemmer og andre som har spørsmål om eller bidrag til ZZ, og vil henvise slike henvendelser til XX. 3. skal tilrettelegge for at XX kan drive formidling av stoff om ZZ både til sine medlemmer og til s øvrige medlemmer og almenheten, ved å stille et antall sider i medlemsbladet Sidevogna til disposisjon i hvert nummer. Dette skal normalt være 1-3 sider, hvorav minst en side bør være teknisk/historisk stoff. s redaksjonskomite vil avgjøre fra gang til gang antallet og innholdet i sidene, med det utgangspunkt at medlemsbladet skal ha en profil som er interessant også for s øvrige medlemmer og for almenheten. 4. stiller til disposisjon plass på sine hjemmesider til stoff om og for XX etter nærmere avtale, og legger inn link til XX evt egne hjemmesider.

9 5. XX kan søke om underskuddsgarantier og 3.parts forsikringer gjennom for sine arrangementer, på like linje med s øvrige organisasjonsledd. XX kan også søke om å arrangere Skogsløpet eller andre -spesifikke arrangementer, og det vil da bli utarbeidet en egen avtale om dette. 6. og XX skal gjensidig profilere og presentere hverandre. XX skal presentere seg som Tilsluttet og med s logo på sitt presentasjonsmateriell. vil presentere XX som Tilsluttet klubb I relevante fora, herunder I Sidevogna med angivelse av kontaktdata for XX. 7. vil henvise interessenter for ZZ- og evt interesse for medlemsskap I XX- direkte til XX. 8. XX skal ha en egen og av uavhengig økonomi, men skal fremlegge årets resultatregnskap samt balanse på forespørsel fra. 9. XX kan søke om tilskudd til sine arrangementer iht s egne retningslinjer for dette. Dette forutsetter at vil ha tilsvarende fordeler av tilskuddsordningen i form av PR eller andre effekter av XXs aktivitet. 10. XX kan søke mva-refusjon gjennom, og skal da følge de prosedyrer som har for dette. vil søke om og utbetale mva-refusjonen iht enhver tid gjeldende regler. 11. XX vil oppfordre alle sine medlemmer til å søke direkte medlemsskap I I tillegg til medlemsskapet I XX. Det forutsettes imidlertid at minst YY% av XX medlemmer til enhver tid er medlemmer I. XX skal ved utgangen av hvert år redegjøre for medlemssituasjonen mht dette. På bakgrunn av utviklingen av antallet -medlemmer i XX, kan denne avtale reforhandles med sikte på å justere s ytelser til XX. Avtalen gjelder med virkning fra tidspunkt for signering, og kan sies opp av hver av partene med minst 3 måneders varsel, men slik at uttreden av avtalen uansett bare gjelder i forbindelse med nytt regnskapsår for. Leder Leder XX

10 Vedlegg 3: Eksempel for avtale med spesialgruppe innen BAKGRUNN: Norsk Veteran Motorsykkel Club (), ønsker å ha et eget interessefelt rundt XX innen klubben, og det opprettes derfor en egen spesialgruppe med dette formål. Spesialgruppen er en egen organisatorisk enhet innen, og s lover er styrende for alle aktiviteter spesialgruppen gjør. XX opprettes med bakgrunn i s vedtekter 6. Spesialgruppen skal hete:, Spesialgruppe XX og har eget styre og egen medlemsbase. XXs styre er s avtalepart. FLG PUNKTER REGULERER AVTALENS PRAKTISKE SIDER: 1. XX skal med sin spesialkompetanse innen ZZ bistå med å samle og tilrettelegge for historisk materiale for ZZ, slik at kan oppfylle sin rolle som kulturbærer av norsk mc-historie når det gjelder ZZ og andre relevante forhold rundt ZZ. Videre skal XX drive og videreutvikle aktiviteter innen ZZ slik at disse profilerer som et aktivt og attraktivt tilbud til s medlemmer og andre med interesse for ZZ. 2. XX skal være s kontaktledd for medlemmer og andre som har spørsmål om eller bidrag til ZZ, og vil henvise slike henvendelser til XX. 3. skal tilrettelegge for at XX kan drive formidling av stoff om ZZ både faglig og mht aktiviteter både til sine medlemmer og til s øvrige medlemmer og allmenheten, ved å stille et antall sider i medlemsbladet Sidevogna til disposisjon i hvert nummer. Dette skal normalt være 1-2 sider, hvorav minst en side bør være teknisk/historisk stoff. Det forutsettes av XX leverer minst 1 side til hvert nr av Sidevogna. s redaksjonskomite vil avgjøre fra gang til gang antallet og innholdet i sidene, med det utgangspunkt at medlemsbladet skal ha en profil som er interessant også for s øvrige medlemmer og for almenheten. 4. stiller til disposisjon plass på sine hjemmesider til stoff om og for XX etter nærmere avtale, og legger inn link til XX evt egne hjemmesider. 5. XX kan søke om tilskudd, underskuddsgarantier og 3.parts forsikringer gjennom for sine arrangementer, på like linje med s øvrige organisasjonsledd. XX kan også søke om å arrangere Skogsløpet eller andre -spesifikke arrangementer, og det vil

11 da bli utarbeidet en egen avtale om dette. 6. og XX skal gjensidig profilere og presentere hverandre. XX skal presentere seg som Spesialgruppe ZZ og med s logo på sitt presentasjonsmateriell. vil presentere XX tilsvarende i relevante fora, herunder i Sidevogna med angivelse av kontaktdata for XX. 7. vil henvise interessenter for ZZ- og evt interesse for medlemsskap I XX- direkte til XX. Det er imidlertid et felles mål at det skal være 100% -medlemskap innen XX på sikt, og det vil bli løpende avtalt mht incentiver for dette. XX skal hvert år meddele den aktuelle medlemssituasjonen. 8. XX skal ha en egen og av uavhengig økonomi, men skal fremlegge årets resultatregnskap samt balanse på forespørsel fra. 9. krever inn kontingent pva XX for medlemmer av og tilbakefører kr 100,- pr medlem til XX 10. XX kan søke mva-refusjon gjennom, og skal da følge de prosedyrer som har for dette. vil søke om og utbetale mva-refusjonen iht enhver tid gjeldende regler. 11 XX kontaktpersoner og aktiviteter skal presenteres i Sidevogna og på s hjemmesider Avtalen gjelder med virkning fra tidspunkt for signering, og kan sies opp av hver av partene med minst 3 måneders varsel, men slik at XX uttreden av avtalen uansett bare gjelder i forbindelse med nytt regnskapsår for. står imidlertid fritt til når som helst å si opp avtalen eller etablere tilsvarende spesialgruppe Leder (sign) Leder XX (sign)

12 Vedlegg 4 Eksempel på avtale med lokalavdeling BAKGRUNN: Norsk Veteran Motorsykkel Club (), ønsker å utvikle sin virksomhet i området ZZ. og det opprettes derfor en egen lokalavdeling med dette formål. Lokalavdelingen er en egen organisatorisk enhet innen, og s lover er styrende for alle aktiviteter lokalavdelingen gjør. XX opprettes med bakgrunn i s vedtekter 5. Lokalavdelingen skal hete: Lokalavdeling XX og har eget styre og egen medlemsbase. XXs styre er s avtalepart. FLG PUNKTER REGULERER AVTALENS PRAKTISKE SIDER: 1. XX skal innen området ZZ tilrettelegge for og gjennomføre aktiviterer som fremmer som den naturlige klubb for veteranmotorsyklister i Norge, og tar derfor et lokalt ansvar for at kan oppfylle sin rolle som kulturbærer av norsk mc-historie. XX skal være det naturlige treffpunkt for s medlemmer I distriktet, bade sosialt og aktivitetsmessig. 2. XX skal være s lokale kontaktledd for medlemmer og andre som har spørsmål om eller bidrag til og skal også henvise slike henvendelser til. vil også henvise forespørsler til XX når dette har interesse for XX. 3. skal tilrettelegge for at XX kan drive sine aktiviteter med god kvalitet både mht planlegging og gjennomføring. XX får disponere plass i medlemsbladet Sidevogna etter eget ønske for å markedsføre egne aktiviteter. Det forutsettes tilsvarende at XX leverer minst ½ side til hvert nr av Sidevogna hvor det presenteres lokalt stoff. 4. stiller til disposisjon plass på sine hjemmesider til stoff om og for XX etter nærmere avtale, og legger inn link til XX evt egne hjemmesider. 5. XX kan søke om tilskudd, underskuddsgarantier og 3.parts forsikringer gjennom for sine arrangementer, på like linje med s øvrige organisasjonsledd. XX kan også

13 søke om å arrangere Skogsløpet eller andre -spesifikke arrangementer, og det vil da bli utarbeidet en egen avtale om dette. 6. og XX skal gjensidig profilere og presentere hverandre, og s profilpolicy skal følges. 7. Det er et felles mål at det skal være 100% -medlemskap innen XX på sikt, og det vil bli løpende avtalt mht incentiver for dette. XX skal hvert år meddele den aktuelle medlemssituasjonen. 8. XX skal ha en egen og av uavhengig økonomi, men skal fremlegge hvert års resultatregnskap samt balanse for. 9. krever inn kontingent pva XX for medlemmer av og tilbakefører kr 100,- pr medlem til XX 10. XX kan søke mva-refusjon gjennom, og skal da følge de prosedyrer som har for dette. vil søke om og utbetale mva-refusjonen iht enhver tid gjeldende regler. 11 XX kontaktpersoner og aktiviteter skal presenteres i Sidevogna og på s hjemmesider Avtalen gjelder med virkning fra tidspunkt for signering, og kan sies opp av hver av partene med minst 3 måneders varsel, men slik at XX uttreden av avtalen uansett bare gjelder i forbindelse med nytt regnskapsår for. står imidlertid fritt til å reetablere en lokalavdeling i området når som helst. Leder (sign) Leder Lokalavdeling XX

14 Vedlegg 5: Styreinstruks for (åpen)

15 Vedlegg 6: Retningslinjer for tilskudd og garanti for undersksdekning. (åpen)

16 Vedlegg 7: Retningslinjer for 3.parts forsikring (åpen)

17 Vedlegg 8: Retningslinjer for løp og arrangementer (åpen)

18 Vedlegg 9: Tips til løpsarrangører (åpen)

19 Vedlegg 10: Spesielle retningslinjer til arrangører av Skogsløpet (åpen)

20 Vedlegg 10: Spesielle retningslinjer til arrangører av Trondhjemsridtet (åpen)

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 STYRETS ARBEID Det har i regnskapsåret 2014 vært avholdt 5 ordinære styremøter og 3 telefonstyremøter. Telefonmøter har vist seg effektivt og kostnadsbesparende.

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

K O N T R A K T Mellom

K O N T R A K T Mellom K O N T R A K T Mellom og AMCAR (American Car Club of Norway) Generelt: Denne kontrakt om tilslutning er regulert av AMCAR s lover. Tilsluttet klubb har før kontraktinngåelsen gjort seg kjent med disse

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Generalforsamling 22. mars 2014

Generalforsamling 22. mars 2014 Generalforsamling 22. mars 2014 Norsk Veteranvogn Klubbs lokaler Kjelsåsveien 145,0491 Oslo Innhold. Innkalling og sakliste Årsberetning Regnskap med revisjonsberetning Arbeidsplan (foreløpig) Rammebudsjett

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG.

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Vedtekter for Marys Venner Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Organisasjonen Marys Venner er partipolitisk, sosialt og religiøst nøytral. Marys Venner arbeider for å hjelpe

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK CX KLUBB. slik som vedtatt på klubbens Årsmøte den 15/10/2011

VEDTEKTER FOR NORSK CX KLUBB. slik som vedtatt på klubbens Årsmøte den 15/10/2011 VEDTEKTER FOR NORSK CX KLUBB slik som vedtatt på klubbens Årsmøte den 15/10/2011 Innhold: EKSISTENSIELT Navn 1.1 Navn Formål 1.2 Formål Juridisk enhet 1.3 Offentlig registrering MEDLEMSFORHOLD Medlemsgrunnlag

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

1 Navn, org.nr. og adresse

1 Navn, org.nr. og adresse Norsk Tysklærerforening VEDTEKTER (sist endret på årsmøtet 28. oktober 2011.) TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER (sist endret på årsmøtet 29. oktober 2015) 1. NAVN - ADRESSE - FORMÅL 1. NAVN

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND

POSTENS PENSJONISTFORBUND POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 Overordnet mål er fastsatt i Postens Pensjonistforbunds

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger.

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. 1. Hensikt a. Gi veteraner med interesse for mc, anledning til felles landsdekkende NVIO-aktivitet. b. Mc-aktivitet er åpen

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Jeløy Kystlag. «Retningslinjer for tildeling av båtplass»

Jeløy Kystlag. «Retningslinjer for tildeling av båtplass» 31.05.2016 Jeløy Kystlag «Retningslinjer for tildeling av båtplass» 2 1 Innledning... 3 1.1 INTENSJON... 3 1.2 GRUNNLAGSDOKUMENTER... 3 2 Vurderingskriterier... 3 2.1 VURDERINGSKRITERIER FOR VURDERING

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as, organisasjonsnummer 989 618 660 og... (målbedrift)... (organisasjonsnummer)... (antall ansatte)

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie.

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie. DRIFTSAVTALE mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende formidling av Krigsseilernes historie. 1. Innledning Driftsavtalen skal avklare forholdet og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Målområde Aktivitet Tidsfrist Ansvar 1. Verdigrunnlag/ holdninger

Målområde Aktivitet Tidsfrist Ansvar 1. Verdigrunnlag/ holdninger Handlingsplan Alvdal Idrettslag 2015 Overordnet mål: Alvdal Idrettslag skal legge til rette for aktivitet, og skape holdninger slik at flest mulig kan drive med den idretten som ønskes på alle nivåer.

Detaljer

Fylkesrådet vil ikke bruke forkjøpsretten ved salget av 1263 aksjer fra Erik Dobloug Invest AS til NAF.

Fylkesrådet vil ikke bruke forkjøpsretten ved salget av 1263 aksjer fra Erik Dobloug Invest AS til NAF. Saknr. 4831/08 Ark.nr. HDOK NORSK TRAFIKKSENTER AS. Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vil ikke bruke forkjøpsretten

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM.

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. 1. NAVN. Norsk Brann Idretts Forbund (NBIF) utgjør en sammenslutning av bedriftsidrettslag /grupper som er

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Kysten Rundt BA

VEDTEKTER FOR. Kysten Rundt BA VEDTEKTER FOR Kysten Rundt BA Disse vedtekter er vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Kysten Rundt BA 13.oktober 2008 1. Organisasjon Kysten Rundt BA er en kjede organisert som et andelslag med vekslende

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG Formål - medlemsskap - ansvar. 1 S.H. er et en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere av leiligheter i firemannsboligområdet i Sjøvegen, Stuttvegen

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Avtale for BUAordninger

Avtale for BUAordninger Avtale for BUAordninger mellom [Navn på avtalepartner org nr. 000000000] (heretter omtalt som «BUAordning») og BUA Org.nr: 913 099 834 1. Bakgrunn BUA er en forening som tilbyr en tjeneste til idrettsforeninger,

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010

Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010 Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010 Vedtatt på landsmøte 1984. Revidert siste gang på landsmøtet april 2007 Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundets

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer