SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR NVMC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR NVMC"

Transkript

1 SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR Innholdsfortegnelse Formål 2 Prinsipper for retningslinjene for organisatoriske og tilsluttede ledd 3 Lokalavdeling av (Vedtektenes 5.) 4 Spesialgruppe innenfor (Vedtektenes 6) 4 Tilsluttet klubb (Vedtektenes 7) 5 Vedlegg 1. Eksempel på ytelser/gjenytelser til grunn for avtaler. 5 Vedlegg 2. Eksempel Avtale for tilsluttet klubb XX 8 Vedlegg 3. Eksempel for avtale med spesialgruppe innen 10 Vedlegg 4. Eksempel på avtale med lokalavdeling BAKGRUNN 12 Vedlegg 5. Styreinstruks for 14 Vedlegg 6. Retningslinjer for tilsk. og garanti for undersksdekning 15 Vedlegg 7. Retningslinjer for 3.parts forsikring 16 Vedlegg 8. Retningslinjer for løp og arrangementer 17 Vedlegg 9. Tipsliste for arrangører av løp 18 Vedlegg 10 Spesielle retningslinjer for Skogsløpet 19 Vedlegg 11 Spesielle retningslinjer for Trondhjemsridtet

2 Formål De nye vedtektene av 2013, har gitt styret fullmakt til å regulere forholdet mellom s sentrale klubbledelse og klubbens regionale og aktivitets/merkespesifikke ledd. Alle disse ledd/enheter kalles for lokale ledd i det etterfølgende. Det er også styrets intensjon å oppdatere og samle alle tidligere utgitte retningslinjer for aktiviteter og prosesser innen klubben. s styre ønsker å oppdatere de mest sentrale retningslinjene iht. de nye vedtektene og å samle dem i en lett tilgjengelig dokumentsamling. Det er styrets ønske, at dette skal være retningslinjer til støtte for klubbarbeidet og dets tillitsvalgte lokalt og sentralt. På denne bakgrunn iverksatte styret i en organisasjonsprosess høsten Denne endte ut i nye vedtekter 2013, som ga styret fullmakt til å lage klarere retningslinjer for ledd og aktiviteter. Dette er understøttet av en organisasjonskonferanse i januar 2013, hvor alle ledd ble invitert til å delta. De etterfølgende forslag til retningslinjer er basert på denne prosessen. Erfaringsbakgrunn Det er en felles oppfatning at klubben, over tid, har endret seg til mere lokale initiativ og krefter, enn på sentrale tiltak og retningslinjer. Det foreligger kun sporadisk tilgjengelig dokumentasjon i `s arkiver, som synes å kunne regulere forholdene. Dette har gitt et økende antall lokale ledd og aktivitets/merkegrupper som har et betydelig innslag av medlemmer som ikke har -medlemskap men kun medlemskap i den lokale klubb. Spesielt innenfor økonomi, profilering og også til dels kommunikasjon, er det vanskelig å se klare skillelinjer mellom `s og nevnte ledds interessesfærer, men det er tydelig at lokal tilhørighet og samling om spesifikke aktiviteter/merker veier tungt. For en landsdekkende klubb som med formål å favne alle kategorier veteran motorsykler er dette en tankevekker. Jfr medlemstilstrømmingen til merkeklubbene. Det er grunn til å tro at mange av disse leddene, som har mange ikke- medlemmer, mottar støtte fra som også kommer ikke-medlemmene til gode, i hvert fall indirekte. Det gamle norske ordtaket Når det regner på presten så drypper det på klokkeren - kan antakelig være en dekkende beskrivelse for en god del av `s regionale og lokale virksomhet idag. Det er derfor uklart om det nå foretas uønsket subsidiering av disse ledd, f eks gjennom premieinnkjøp, etablering og drift av hjemmesider, markedsføring, samt annen administrativ støtte som f. eks. medlemsregister, underskudds garantier, regnskap, mva.- refusjoner, forsikringsdekning, støtte til LMK-forsikring og annen administrativ kapasitet osv.

3 For de største av disse nevnte ledd, kan omfanget av slik støtte i realiteten være betydelig, dvs. at `s betalende medlemmer subsidierer indirekte et antall ikke- medlemmer. Dette er spesielt blitt oppdaget under organisasjonsprosessen vinteren 2012/13. I `s organisasjonsstruktur i dag, er det også noen lokalavdelinger som er så små, at de neppe kan være i stand til å utvikle selvstendige og attraktive klubbmiljøer. Det viser seg også å være behov for noen grunnleggende retningslinjer for fellesaktiviteter som gjentas rutinemessig, f. eks. gjennomføring av større arrangementer i -regi. Dette fordi noen av arrangementene går på rundgang med nye personer hver gang- og erfaringsoverføring er vanskelig å få til. Eksempler er Skogsløpet og Trondhjemsridtet 1919, som begge gjennomføres med solid kompetanse og entusiasme - men hvor profilering, prosesser og markedsføring er høyst forskjellige. Slike arrangementer har høy markedsverdi for og bør ha en gjenkjennelig profil over tid. Prinsipper for retningslinjene for organisatoriske og tilsluttede ledd Det er styrets mening at retningslinjene skal være overordnede for hele klubben, og derved bare angi de helt sentrale mål og prinsipper for klubbens lokale virksomhet. I den praktiske gjennomføring av det lokale klubbliv og de lokale initiativ skal man ha størst mulig lokal frihet. Det er også så vidt store forskjeller mellom de forskjellige organisatoriske ledd, at det ikke er verken ønskelig eller praktisk å lage en felles hanske som passer alle hender. Hvordan øke /unngå å redusere medlemsmassen I prinsippet investerer sentralt i utvikling gjennom lokale ledd og spesielle fag/merkegrupper. SVMC har derfor lagt seg på en arbeidsform om at det lages en avtale mellom hvert ledd og styret i sentralt som sikrer felles prinsipper innen klubben og lokalt selvstyre. Et grunnleggende prinsipp er, at det er `s egne medlemmer som skal tilgodesees ved `s arbeid og direkte støtte, slik at klubben utvikler seg i ønsket retning. Det er derfor et mål at alle ledd i aktivt skal bidra til å øke `s medlemstall gjennom å drive aktiviteter som fremmer `s tilbud og interesser. Sentrale og lokale ledd har her en felles oppgave, og det skal være en balanse mellom de ytelser et lokalt ledd får og de gjenytelser som den felles veteranmotorsykkelklubben for alle, skal få tilbake. Som nevnt foran, er det et betydelig innslag av ikke- -medlemmer i klubbens interessesfære. Å tvinge disse til å bli -medlemmer er neppe veien å gå, i hvert fall ikke på kort sikt. Til det har utviklingen antakelig gått for langt. Det er flere alternativer- fra å gjøre ingenting og til å forlange 100% medlemskap i løpet av kort tid. Begge disse alternativene synes lite realistiske, ikke minst fordi en del lokale ledd har fundamentert egen økonomi på medlemsinntekter også fra ikke-medlemmer. Det er helt nødvendig å finne løsninger som reduserer omfanget av blandingsmedlemskap. må forsøke å trekke ikke-medlemmene til seg, gjennom å oppmuntre de lokale ledd til å bidra gjennom subsidie/støtteordninger.

4 Den pr. i dag enkleste mulighet synes å være at medlemmer i et lokalt ledd ikke skal betale ekstra kontingent til dette, men at sponser lokalleddet med en grunnsum pr -medlem over en viss periode- f eks med kr 100,- i 5 år. Dette gjør at lokalleddet får inntekter som før, men at avstanden i kontingent for medlemmer og ikkemedlemmer blir mindre. Ved at på denne måten samtidig krever inn kontingenten for lokalleddet dvs. forenkler lokalleddets administrasjon- vil lokalleddet etter hvert se at det ikke er lønnsomt å drive egen administrasjon for et mindre antall medlemmer (dvs. ikke- medlemmene) men heller oppfordre disse til fullt medlemskap. Dette vil ta tid, men synes i dag være eneste vei å gå for å oppnå målet om at alle ledd innen `s egen organisasjon skal kun bestå av -medlemmer. Et smidig medlemsregister kan gjøre denne jobben relativt enkel. I eksemplene for avtaler med lokale ledd er dette lagt inn, og det ligger også i den etterfølgende matrise. Spesielt for LMK forsikringen gjelder at medlemmene i en tilsluttet klubb, lokalavdeling eller spesialgruppe uansett skal være personlige medlemmer med minst ett års medlemskap i eller annen LMK-tilsluttet klubb. Det gis her imidlertid anledning for å gjøre unntak internt, og det anbefales at man nytter dette som incentiv overfor lokale ledd. For medlemmer som ønsker å benytte LMK forsikringen bør derfor avvike fra kreve ett års medlemskap i hvis vedkommende allerede har ett års medlemskap i en av disse lokale ledd ved inngåelse av LMK forsikring. Det forutsettes imidlertid ved tegning av forsikring at medlemmet da er/blir fullt -medlem. Incentivet ligger altså i kortere karenstid. Eksterne miljøer vil søke samarbeid med veteranmotorsykkelinteresserte utenfor `s egen medlemsmasse, for å utvide basisen for det kulturbevarende arbeid som iflg. vedtektene har. Det bærende prinsipp er, at det er bedre å arbeide sammen med andre organisasjoner enn alene, for å nå langsiktige mål - ikke minst å oppnå en bedre samfunnsmessig posisjon og forståelse for, som kulturbærer for norsk veteranmotorsykkeltradisjon. Slike samarbeidsformer skal gi gjensidig fordelaktige avtaler. Retningslinjenes form og grunnlag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av tidligere praksis, samt på nye vedtekter fra mars I bunnen ligger erfaringene fra Organisasjonskonferansen og prosessen vinteren 2012/13. Følgende hovedlinjer til grunn for avtalen som gjøres med de forskjellige ledd- og som deretter skal nedfelles, i individuell avtale, mellom styret pva. og respektive ledd: Lokalavdeling av (Vedtektenes 5.) En lokalavdeling er en lokal sammenslutning av medlemmer i, jfr. vedtektenes 5. Lokalavdelingen skal være det lokale tilbud til `s medlemmer på sosial og faglig basis, og de skal profilere aktivt i sitt område. Det stilles ikke noe minstekrav til antallet deltakende medlemmer- men det forutsettes at alle er/etter hvert blir medlemmer i, og at medlemsantallet er så stort at lokalavdelingen har bærekraft nok til å forestå et selvstendig arbeid med å tilby aktiviteter i

5 -regi, dvs. bidra til å utvide `s rolle i lokalsamfunnet. Spesialgruppe innenfor (Vedtektenes 6) Dette kan være en merkegruppe organisert for å fremme kunnskap og aktivitet rundt ett eller flere motorsykkelfabrikat, eller det kan være en gruppe som har til formål å drive en bestemt type aktivitet, eksempelvis motorsport. Mht. medlemsantall, sosial rolle og tilbyder av `s aktiviteter i et område/fagfelt, er dette parallelt til grunnlaget for `s lokalavdelinger, dvs. i utgangspunktet skal alle være/bli -medlemmer. Tilsluttet klubb (Vedtektenes 7) Dette er en frittstående veteranmotorsykkelklubb som i utgangspunktet er åpen for alle, men normalt avgrenset enten lokalt/regionalt, til f. eks. en type aktivitet, eller til ett eller flere mc-merker. Klubben søker tilslutning til for å få en gjensidig samarbeidsavtale hvor man vil dra nytte av `s kapasiteter, kompetanse og goodwill i samfunnet, dvs. benytte `s merkevare. Det stilles ikke krav til medlemskap i - men avtalen mellom klubbene skal avspeile både den aktuelle -representasjonen i klubben og potensialet for å utvide dette. I praksis betyr dette at støtten/tilbudet fra kan være direkte relatert til hvor stor andel av medlemsmassen som er/kan bli medlemmer i, eller andre forhold av betydning for. Vedlegg 1. Eksempel på ytelser/gjenytelser til grunn for avtaler. Som basis for en slik avtale, legges til grunn flg. matrise over tilbud/aktiviteter som rår over, og som skal balanseres med gjenytelser fra avtalepartneren. Dette er vist kun som en skjematisk oversikt og må tilpasses den aktuelle avdeling/situasjon. Uansett må det være et klart skille i ytelser fra til egne organisastoriske ledd og til eksterne, friere ledd som f eks en tilsluttet klubb. meny tilbud Individuelt medlem Lokalavdeling Spesialgruppe Tilsluttede selvst. klubber, merkeklubber, regionale klubber Kommentar Medlemskap i x 100 % 100 % Ikke krav Hovedsakelig NIK Sidevogna, og markedsmateriell Tilgang til hjemmeside åpen del x X markedsmtrl Y markedsmtrl Z markedsmtrl x x x x x Tilgang hjemmesider, egen avdeling Tilgang til Hjemmeside medlemsider x x x s til x x x x

6 Mulighet til å benytte s medlemsregister for administrasjon av medlemmer og aktiviteter, Min side, Vår side etc meny tilbud x x x? x Individuelt medlem Lokalavdeling Spesialgruppe Tilsluttede selvst. klubber, merkeklubber, regionale klubber Kommentar NIK besørger medlemsadministrasj on for avdelingen, kontingentinnkreving og tilbakebetaling, oversikter osv Tilgang til lokal/regional del av kjøretøyregister via LMK medlemsregistersyst em Benytte logo, profil og Intellectual Properties x x? x x x x Gjensidig e. Avtale Gjensidig Tegne LMK-forsikring x Teksnisk støtte/råd til restaurering /forsikring nettverk medlemsrabatter Benytte Sidevogna som info/medlemsblad Mulighet for å søke økonomisk tilskudd til markedsføringstiltak. x x Redusert tid v medlskap I lokavd/spesgrp karenstid Redusert tid N/A Fritt Fritt 1-3 sider onskomite.. minst 2 sider N/A x x? x

7 Mulighet for å delta i tildelingen av tilskudd. Adm av Støtte til søknad om mva-refusjon N/A x x? x n/a x x x skapskontr. x meny tilbud Individuelt medlem Lokalavdeling Spesialgruppe Tilsluttede selvst. klubber, merkeklubber, regionale klubber Kommentar NIK Mulighet for å søke underskuddsdekning ved terminfestede arrangement Mulighet for å søke arrangement av Skogsløp og beholde overskudd i % N/A x x x x N/A 100 % 100 % AA% medl%? %? Tredjeparts forsikring for arrangement som er innmeldt til / LMK i rett tid Sende årsmelding til Andre tilbud fra f eks tilskudd til aktiviteter osv.. x x x x x x x x x oppgi medlemsande l x x x Gjenytelser fra kontraktspart Markedsføre aktivt Profilere v Logo v egne arrangementer Stille mannskap ved fellesarrangementer x x x x x x x x x x x x

8 Andre fellestiltak, som feks Trondhjemsridtet osv x x x Vedlegg 2. Eksempel Avtale for tilsluttet klubb XX AVTALE OM KLUBB XX TILKNYTNING TIL NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB BAKGRUNN: Norsk Veteran Motorsykkel Club () og XX, ønsker å inngå en avtale om nærmere samarbeid basert på at XX blir formelt tilsluttet. Begge klubbene ser det som en oppgave å fremme interessen for veteranmotorsykkelmiljøet i Norge på en kulturbevarende og samfunnsorientert måte, og ser at dette gjøres best i fellesskap. Begge parter er åpne for at avtalen kan reguleres underveis- basert på de erfaringer som gjøres. FLG PUNKTER REGULERER AVTALENS PRAKTISKE SIDER: 1. XX skal med sin spesialkompetanse innen ZZ bistå med å samle og tilrettelegge for historisk materiale for ZZ, slik at kan oppfylle sin rolle som kulturbærer av norsk mc-historie når det gjelder ZZ og andre relevante forhold rundt ZZ. skal kunne videreformidle dette til andre instanser for arkivering, forskning, videre bearbeiding osv I tillegg til å arkivere material for eget bruk. 2. XX skal være s kontaktledd for medlemmer og andre som har spørsmål om eller bidrag til ZZ, og vil henvise slike henvendelser til XX. 3. skal tilrettelegge for at XX kan drive formidling av stoff om ZZ både til sine medlemmer og til s øvrige medlemmer og almenheten, ved å stille et antall sider i medlemsbladet Sidevogna til disposisjon i hvert nummer. Dette skal normalt være 1-3 sider, hvorav minst en side bør være teknisk/historisk stoff. s redaksjonskomite vil avgjøre fra gang til gang antallet og innholdet i sidene, med det utgangspunkt at medlemsbladet skal ha en profil som er interessant også for s øvrige medlemmer og for almenheten. 4. stiller til disposisjon plass på sine hjemmesider til stoff om og for XX etter nærmere avtale, og legger inn link til XX evt egne hjemmesider.

9 5. XX kan søke om underskuddsgarantier og 3.parts forsikringer gjennom for sine arrangementer, på like linje med s øvrige organisasjonsledd. XX kan også søke om å arrangere Skogsløpet eller andre -spesifikke arrangementer, og det vil da bli utarbeidet en egen avtale om dette. 6. og XX skal gjensidig profilere og presentere hverandre. XX skal presentere seg som Tilsluttet og med s logo på sitt presentasjonsmateriell. vil presentere XX som Tilsluttet klubb I relevante fora, herunder I Sidevogna med angivelse av kontaktdata for XX. 7. vil henvise interessenter for ZZ- og evt interesse for medlemsskap I XX- direkte til XX. 8. XX skal ha en egen og av uavhengig økonomi, men skal fremlegge årets resultatregnskap samt balanse på forespørsel fra. 9. XX kan søke om tilskudd til sine arrangementer iht s egne retningslinjer for dette. Dette forutsetter at vil ha tilsvarende fordeler av tilskuddsordningen i form av PR eller andre effekter av XXs aktivitet. 10. XX kan søke mva-refusjon gjennom, og skal da følge de prosedyrer som har for dette. vil søke om og utbetale mva-refusjonen iht enhver tid gjeldende regler. 11. XX vil oppfordre alle sine medlemmer til å søke direkte medlemsskap I I tillegg til medlemsskapet I XX. Det forutsettes imidlertid at minst YY% av XX medlemmer til enhver tid er medlemmer I. XX skal ved utgangen av hvert år redegjøre for medlemssituasjonen mht dette. På bakgrunn av utviklingen av antallet -medlemmer i XX, kan denne avtale reforhandles med sikte på å justere s ytelser til XX. Avtalen gjelder med virkning fra tidspunkt for signering, og kan sies opp av hver av partene med minst 3 måneders varsel, men slik at uttreden av avtalen uansett bare gjelder i forbindelse med nytt regnskapsår for. Leder Leder XX

10 Vedlegg 3: Eksempel for avtale med spesialgruppe innen BAKGRUNN: Norsk Veteran Motorsykkel Club (), ønsker å ha et eget interessefelt rundt XX innen klubben, og det opprettes derfor en egen spesialgruppe med dette formål. Spesialgruppen er en egen organisatorisk enhet innen, og s lover er styrende for alle aktiviteter spesialgruppen gjør. XX opprettes med bakgrunn i s vedtekter 6. Spesialgruppen skal hete:, Spesialgruppe XX og har eget styre og egen medlemsbase. XXs styre er s avtalepart. FLG PUNKTER REGULERER AVTALENS PRAKTISKE SIDER: 1. XX skal med sin spesialkompetanse innen ZZ bistå med å samle og tilrettelegge for historisk materiale for ZZ, slik at kan oppfylle sin rolle som kulturbærer av norsk mc-historie når det gjelder ZZ og andre relevante forhold rundt ZZ. Videre skal XX drive og videreutvikle aktiviteter innen ZZ slik at disse profilerer som et aktivt og attraktivt tilbud til s medlemmer og andre med interesse for ZZ. 2. XX skal være s kontaktledd for medlemmer og andre som har spørsmål om eller bidrag til ZZ, og vil henvise slike henvendelser til XX. 3. skal tilrettelegge for at XX kan drive formidling av stoff om ZZ både faglig og mht aktiviteter både til sine medlemmer og til s øvrige medlemmer og allmenheten, ved å stille et antall sider i medlemsbladet Sidevogna til disposisjon i hvert nummer. Dette skal normalt være 1-2 sider, hvorav minst en side bør være teknisk/historisk stoff. Det forutsettes av XX leverer minst 1 side til hvert nr av Sidevogna. s redaksjonskomite vil avgjøre fra gang til gang antallet og innholdet i sidene, med det utgangspunkt at medlemsbladet skal ha en profil som er interessant også for s øvrige medlemmer og for almenheten. 4. stiller til disposisjon plass på sine hjemmesider til stoff om og for XX etter nærmere avtale, og legger inn link til XX evt egne hjemmesider. 5. XX kan søke om tilskudd, underskuddsgarantier og 3.parts forsikringer gjennom for sine arrangementer, på like linje med s øvrige organisasjonsledd. XX kan også søke om å arrangere Skogsløpet eller andre -spesifikke arrangementer, og det vil

11 da bli utarbeidet en egen avtale om dette. 6. og XX skal gjensidig profilere og presentere hverandre. XX skal presentere seg som Spesialgruppe ZZ og med s logo på sitt presentasjonsmateriell. vil presentere XX tilsvarende i relevante fora, herunder i Sidevogna med angivelse av kontaktdata for XX. 7. vil henvise interessenter for ZZ- og evt interesse for medlemsskap I XX- direkte til XX. Det er imidlertid et felles mål at det skal være 100% -medlemskap innen XX på sikt, og det vil bli løpende avtalt mht incentiver for dette. XX skal hvert år meddele den aktuelle medlemssituasjonen. 8. XX skal ha en egen og av uavhengig økonomi, men skal fremlegge årets resultatregnskap samt balanse på forespørsel fra. 9. krever inn kontingent pva XX for medlemmer av og tilbakefører kr 100,- pr medlem til XX 10. XX kan søke mva-refusjon gjennom, og skal da følge de prosedyrer som har for dette. vil søke om og utbetale mva-refusjonen iht enhver tid gjeldende regler. 11 XX kontaktpersoner og aktiviteter skal presenteres i Sidevogna og på s hjemmesider Avtalen gjelder med virkning fra tidspunkt for signering, og kan sies opp av hver av partene med minst 3 måneders varsel, men slik at XX uttreden av avtalen uansett bare gjelder i forbindelse med nytt regnskapsår for. står imidlertid fritt til når som helst å si opp avtalen eller etablere tilsvarende spesialgruppe Leder (sign) Leder XX (sign)

12 Vedlegg 4 Eksempel på avtale med lokalavdeling BAKGRUNN: Norsk Veteran Motorsykkel Club (), ønsker å utvikle sin virksomhet i området ZZ. og det opprettes derfor en egen lokalavdeling med dette formål. Lokalavdelingen er en egen organisatorisk enhet innen, og s lover er styrende for alle aktiviteter lokalavdelingen gjør. XX opprettes med bakgrunn i s vedtekter 5. Lokalavdelingen skal hete: Lokalavdeling XX og har eget styre og egen medlemsbase. XXs styre er s avtalepart. FLG PUNKTER REGULERER AVTALENS PRAKTISKE SIDER: 1. XX skal innen området ZZ tilrettelegge for og gjennomføre aktiviterer som fremmer som den naturlige klubb for veteranmotorsyklister i Norge, og tar derfor et lokalt ansvar for at kan oppfylle sin rolle som kulturbærer av norsk mc-historie. XX skal være det naturlige treffpunkt for s medlemmer I distriktet, bade sosialt og aktivitetsmessig. 2. XX skal være s lokale kontaktledd for medlemmer og andre som har spørsmål om eller bidrag til og skal også henvise slike henvendelser til. vil også henvise forespørsler til XX når dette har interesse for XX. 3. skal tilrettelegge for at XX kan drive sine aktiviteter med god kvalitet både mht planlegging og gjennomføring. XX får disponere plass i medlemsbladet Sidevogna etter eget ønske for å markedsføre egne aktiviteter. Det forutsettes tilsvarende at XX leverer minst ½ side til hvert nr av Sidevogna hvor det presenteres lokalt stoff. 4. stiller til disposisjon plass på sine hjemmesider til stoff om og for XX etter nærmere avtale, og legger inn link til XX evt egne hjemmesider. 5. XX kan søke om tilskudd, underskuddsgarantier og 3.parts forsikringer gjennom for sine arrangementer, på like linje med s øvrige organisasjonsledd. XX kan også

13 søke om å arrangere Skogsløpet eller andre -spesifikke arrangementer, og det vil da bli utarbeidet en egen avtale om dette. 6. og XX skal gjensidig profilere og presentere hverandre, og s profilpolicy skal følges. 7. Det er et felles mål at det skal være 100% -medlemskap innen XX på sikt, og det vil bli løpende avtalt mht incentiver for dette. XX skal hvert år meddele den aktuelle medlemssituasjonen. 8. XX skal ha en egen og av uavhengig økonomi, men skal fremlegge hvert års resultatregnskap samt balanse for. 9. krever inn kontingent pva XX for medlemmer av og tilbakefører kr 100,- pr medlem til XX 10. XX kan søke mva-refusjon gjennom, og skal da følge de prosedyrer som har for dette. vil søke om og utbetale mva-refusjonen iht enhver tid gjeldende regler. 11 XX kontaktpersoner og aktiviteter skal presenteres i Sidevogna og på s hjemmesider Avtalen gjelder med virkning fra tidspunkt for signering, og kan sies opp av hver av partene med minst 3 måneders varsel, men slik at XX uttreden av avtalen uansett bare gjelder i forbindelse med nytt regnskapsår for. står imidlertid fritt til å reetablere en lokalavdeling i området når som helst. Leder (sign) Leder Lokalavdeling XX

14 Vedlegg 5: Styreinstruks for (åpen)

15 Vedlegg 6: Retningslinjer for tilskudd og garanti for undersksdekning. (åpen)

16 Vedlegg 7: Retningslinjer for 3.parts forsikring (åpen)

17 Vedlegg 8: Retningslinjer for løp og arrangementer (åpen)

18 Vedlegg 9: Tips til løpsarrangører (åpen)

19 Vedlegg 10: Spesielle retningslinjer til arrangører av Skogsløpet (åpen)

20 Vedlegg 10: Spesielle retningslinjer til arrangører av Trondhjemsridtet (åpen)

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 STYRETS ARBEID Det har i regnskapsåret 2014 vært avholdt 5 ordinære styremøter og 3 telefonstyremøter. Telefonmøter har vist seg effektivt og kostnadsbesparende.

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

K O N T R A K T Mellom

K O N T R A K T Mellom K O N T R A K T Mellom og AMCAR (American Car Club of Norway) Generelt: Denne kontrakt om tilslutning er regulert av AMCAR s lover. Tilsluttet klubb har før kontraktinngåelsen gjort seg kjent med disse

Detaljer

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG.

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Vedtekter for Marys Venner Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Organisasjonen Marys Venner er partipolitisk, sosialt og religiøst nøytral. Marys Venner arbeider for å hjelpe

Detaljer

Generalforsamling 22. mars 2014

Generalforsamling 22. mars 2014 Generalforsamling 22. mars 2014 Norsk Veteranvogn Klubbs lokaler Kjelsåsveien 145,0491 Oslo Innhold. Innkalling og sakliste Årsberetning Regnskap med revisjonsberetning Arbeidsplan (foreløpig) Rammebudsjett

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger.

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. 1. Hensikt a. Gi veteraner med interesse for mc, anledning til felles landsdekkende NVIO-aktivitet. b. Mc-aktivitet er åpen

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

TEAM XXX SAMARBEIDSAVTALE. mellom

TEAM XXX SAMARBEIDSAVTALE. mellom SAMARBEIDSAVTALE mellom Organisasjonsledd som er part i teamavtalen, jfr. pkt 2 og vedlegg 1 (Dette er en standardavtale for treningsgrupper og team tilknyttet Norges Skiskytterforbund. Avtalen må tilpasses

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND

POSTENS PENSJONISTFORBUND POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 Overordnet mål er fastsatt i Postens Pensjonistforbunds

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK CX KLUBB. slik som vedtatt på klubbens Årsmøte den 15/10/2011

VEDTEKTER FOR NORSK CX KLUBB. slik som vedtatt på klubbens Årsmøte den 15/10/2011 VEDTEKTER FOR NORSK CX KLUBB slik som vedtatt på klubbens Årsmøte den 15/10/2011 Innhold: EKSISTENSIELT Navn 1.1 Navn Formål 1.2 Formål Juridisk enhet 1.3 Offentlig registrering MEDLEMSFORHOLD Medlemsgrunnlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR STORFJORDENS AUTOMOBIL KLUBB

VEDTEKTER FOR STORFJORDENS AUTOMOBIL KLUBB VEDTEKTER FOR STORFJORDENS AUTOMOBIL KLUBB Sist endret på årsmøte Siste endring: 24.januar 2015 1 Klubbens navn. Klubbens navn er Storfjordens Automobil Klubb, forkortet til SAK. 2 Formål. SAK skal være

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

1 Navn, org.nr. og adresse

1 Navn, org.nr. og adresse Norsk Tysklærerforening VEDTEKTER (sist endret på årsmøtet 28. oktober 2011.) TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER (sist endret på årsmøtet 29. oktober 2015) 1. NAVN - ADRESSE - FORMÅL 1. NAVN

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as, organisasjonsnummer 989 618 660 og... (målbedrift)... (organisasjonsnummer)... (antall ansatte)

Detaljer

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober 2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Jeløy Kystlag. «Retningslinjer for tildeling av båtplass»

Jeløy Kystlag. «Retningslinjer for tildeling av båtplass» 31.05.2016 Jeløy Kystlag «Retningslinjer for tildeling av båtplass» 2 1 Innledning... 3 1.1 INTENSJON... 3 1.2 GRUNNLAGSDOKUMENTER... 3 2 Vurderingskriterier... 3 2.1 VURDERINGSKRITERIER FOR VURDERING

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett Vedtatt på landsmøtet 27. februar 2010 1 Navn Organisasjonens navn er: "Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett 2 Organisering Kondis er en fellesbenevnelse for følgende grupperinger: 1. Alle som

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Fastsatt av Miljøverndepartementet XX 2011 med hjemmel i Stortingets årlige bevilgningsvedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets forslag til retningslinjer for regnskap og revisjon Forslag til vedtak: retningslinjene vedtas Retningslinjer for regnskap

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Forslag til ny foreningsstruktur for SHF Februar 2016

Forslag til ny foreningsstruktur for SHF Februar 2016 Fra Styret i Sandnes Hytteeierforening Sammendrag Forslag til ny foreningsstruktur for SHF Februar 2016 Dette notatet foreslår og begrunner en omlegging av strukturen til Sandnes Hytteeierforening (SHF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM.

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. 1. NAVN. Norsk Brann Idretts Forbund (NBIF) utgjør en sammenslutning av bedriftsidrettslag /grupper som er

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ):

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ): Styrets forslag til nye vedtekter fra 13.4.2010 1 Saksframlegg: Vedtektene for STMR er ikke endret siden 1998, og det er nå ønskelig å gjøre en del tilpasninger både til Norsk musikkråd og Musikken studieforbund

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie.

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie. DRIFTSAVTALE mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende formidling av Krigsseilernes historie. 1. Innledning Driftsavtalen skal avklare forholdet og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer