SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR NVMC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR NVMC"

Transkript

1 SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR Innholdsfortegnelse Formål 2 Prinsipper for retningslinjene for organisatoriske og tilsluttede ledd 3 Lokalavdeling av (Vedtektenes 5.) 4 Spesialgruppe innenfor (Vedtektenes 6) 4 Tilsluttet klubb (Vedtektenes 7) 5 Vedlegg 1. Eksempel på ytelser/gjenytelser til grunn for avtaler. 5 Vedlegg 2. Eksempel Avtale for tilsluttet klubb XX 8 Vedlegg 3. Eksempel for avtale med spesialgruppe innen 10 Vedlegg 4. Eksempel på avtale med lokalavdeling BAKGRUNN 12 Vedlegg 5. Styreinstruks for 14 Vedlegg 6. Retningslinjer for tilsk. og garanti for undersksdekning 15 Vedlegg 7. Retningslinjer for 3.parts forsikring 16 Vedlegg 8. Retningslinjer for løp og arrangementer 17 Vedlegg 9. Tipsliste for arrangører av løp 18 Vedlegg 10 Spesielle retningslinjer for Skogsløpet 19 Vedlegg 11 Spesielle retningslinjer for Trondhjemsridtet

2 Formål De nye vedtektene av 2013, har gitt styret fullmakt til å regulere forholdet mellom s sentrale klubbledelse og klubbens regionale og aktivitets/merkespesifikke ledd. Alle disse ledd/enheter kalles for lokale ledd i det etterfølgende. Det er også styrets intensjon å oppdatere og samle alle tidligere utgitte retningslinjer for aktiviteter og prosesser innen klubben. s styre ønsker å oppdatere de mest sentrale retningslinjene iht. de nye vedtektene og å samle dem i en lett tilgjengelig dokumentsamling. Det er styrets ønske, at dette skal være retningslinjer til støtte for klubbarbeidet og dets tillitsvalgte lokalt og sentralt. På denne bakgrunn iverksatte styret i en organisasjonsprosess høsten Denne endte ut i nye vedtekter 2013, som ga styret fullmakt til å lage klarere retningslinjer for ledd og aktiviteter. Dette er understøttet av en organisasjonskonferanse i januar 2013, hvor alle ledd ble invitert til å delta. De etterfølgende forslag til retningslinjer er basert på denne prosessen. Erfaringsbakgrunn Det er en felles oppfatning at klubben, over tid, har endret seg til mere lokale initiativ og krefter, enn på sentrale tiltak og retningslinjer. Det foreligger kun sporadisk tilgjengelig dokumentasjon i `s arkiver, som synes å kunne regulere forholdene. Dette har gitt et økende antall lokale ledd og aktivitets/merkegrupper som har et betydelig innslag av medlemmer som ikke har -medlemskap men kun medlemskap i den lokale klubb. Spesielt innenfor økonomi, profilering og også til dels kommunikasjon, er det vanskelig å se klare skillelinjer mellom `s og nevnte ledds interessesfærer, men det er tydelig at lokal tilhørighet og samling om spesifikke aktiviteter/merker veier tungt. For en landsdekkende klubb som med formål å favne alle kategorier veteran motorsykler er dette en tankevekker. Jfr medlemstilstrømmingen til merkeklubbene. Det er grunn til å tro at mange av disse leddene, som har mange ikke- medlemmer, mottar støtte fra som også kommer ikke-medlemmene til gode, i hvert fall indirekte. Det gamle norske ordtaket Når det regner på presten så drypper det på klokkeren - kan antakelig være en dekkende beskrivelse for en god del av `s regionale og lokale virksomhet idag. Det er derfor uklart om det nå foretas uønsket subsidiering av disse ledd, f eks gjennom premieinnkjøp, etablering og drift av hjemmesider, markedsføring, samt annen administrativ støtte som f. eks. medlemsregister, underskudds garantier, regnskap, mva.- refusjoner, forsikringsdekning, støtte til LMK-forsikring og annen administrativ kapasitet osv.

3 For de største av disse nevnte ledd, kan omfanget av slik støtte i realiteten være betydelig, dvs. at `s betalende medlemmer subsidierer indirekte et antall ikke- medlemmer. Dette er spesielt blitt oppdaget under organisasjonsprosessen vinteren 2012/13. I `s organisasjonsstruktur i dag, er det også noen lokalavdelinger som er så små, at de neppe kan være i stand til å utvikle selvstendige og attraktive klubbmiljøer. Det viser seg også å være behov for noen grunnleggende retningslinjer for fellesaktiviteter som gjentas rutinemessig, f. eks. gjennomføring av større arrangementer i -regi. Dette fordi noen av arrangementene går på rundgang med nye personer hver gang- og erfaringsoverføring er vanskelig å få til. Eksempler er Skogsløpet og Trondhjemsridtet 1919, som begge gjennomføres med solid kompetanse og entusiasme - men hvor profilering, prosesser og markedsføring er høyst forskjellige. Slike arrangementer har høy markedsverdi for og bør ha en gjenkjennelig profil over tid. Prinsipper for retningslinjene for organisatoriske og tilsluttede ledd Det er styrets mening at retningslinjene skal være overordnede for hele klubben, og derved bare angi de helt sentrale mål og prinsipper for klubbens lokale virksomhet. I den praktiske gjennomføring av det lokale klubbliv og de lokale initiativ skal man ha størst mulig lokal frihet. Det er også så vidt store forskjeller mellom de forskjellige organisatoriske ledd, at det ikke er verken ønskelig eller praktisk å lage en felles hanske som passer alle hender. Hvordan øke /unngå å redusere medlemsmassen I prinsippet investerer sentralt i utvikling gjennom lokale ledd og spesielle fag/merkegrupper. SVMC har derfor lagt seg på en arbeidsform om at det lages en avtale mellom hvert ledd og styret i sentralt som sikrer felles prinsipper innen klubben og lokalt selvstyre. Et grunnleggende prinsipp er, at det er `s egne medlemmer som skal tilgodesees ved `s arbeid og direkte støtte, slik at klubben utvikler seg i ønsket retning. Det er derfor et mål at alle ledd i aktivt skal bidra til å øke `s medlemstall gjennom å drive aktiviteter som fremmer `s tilbud og interesser. Sentrale og lokale ledd har her en felles oppgave, og det skal være en balanse mellom de ytelser et lokalt ledd får og de gjenytelser som den felles veteranmotorsykkelklubben for alle, skal få tilbake. Som nevnt foran, er det et betydelig innslag av ikke- -medlemmer i klubbens interessesfære. Å tvinge disse til å bli -medlemmer er neppe veien å gå, i hvert fall ikke på kort sikt. Til det har utviklingen antakelig gått for langt. Det er flere alternativer- fra å gjøre ingenting og til å forlange 100% medlemskap i løpet av kort tid. Begge disse alternativene synes lite realistiske, ikke minst fordi en del lokale ledd har fundamentert egen økonomi på medlemsinntekter også fra ikke-medlemmer. Det er helt nødvendig å finne løsninger som reduserer omfanget av blandingsmedlemskap. må forsøke å trekke ikke-medlemmene til seg, gjennom å oppmuntre de lokale ledd til å bidra gjennom subsidie/støtteordninger.

4 Den pr. i dag enkleste mulighet synes å være at medlemmer i et lokalt ledd ikke skal betale ekstra kontingent til dette, men at sponser lokalleddet med en grunnsum pr -medlem over en viss periode- f eks med kr 100,- i 5 år. Dette gjør at lokalleddet får inntekter som før, men at avstanden i kontingent for medlemmer og ikkemedlemmer blir mindre. Ved at på denne måten samtidig krever inn kontingenten for lokalleddet dvs. forenkler lokalleddets administrasjon- vil lokalleddet etter hvert se at det ikke er lønnsomt å drive egen administrasjon for et mindre antall medlemmer (dvs. ikke- medlemmene) men heller oppfordre disse til fullt medlemskap. Dette vil ta tid, men synes i dag være eneste vei å gå for å oppnå målet om at alle ledd innen `s egen organisasjon skal kun bestå av -medlemmer. Et smidig medlemsregister kan gjøre denne jobben relativt enkel. I eksemplene for avtaler med lokale ledd er dette lagt inn, og det ligger også i den etterfølgende matrise. Spesielt for LMK forsikringen gjelder at medlemmene i en tilsluttet klubb, lokalavdeling eller spesialgruppe uansett skal være personlige medlemmer med minst ett års medlemskap i eller annen LMK-tilsluttet klubb. Det gis her imidlertid anledning for å gjøre unntak internt, og det anbefales at man nytter dette som incentiv overfor lokale ledd. For medlemmer som ønsker å benytte LMK forsikringen bør derfor avvike fra kreve ett års medlemskap i hvis vedkommende allerede har ett års medlemskap i en av disse lokale ledd ved inngåelse av LMK forsikring. Det forutsettes imidlertid ved tegning av forsikring at medlemmet da er/blir fullt -medlem. Incentivet ligger altså i kortere karenstid. Eksterne miljøer vil søke samarbeid med veteranmotorsykkelinteresserte utenfor `s egen medlemsmasse, for å utvide basisen for det kulturbevarende arbeid som iflg. vedtektene har. Det bærende prinsipp er, at det er bedre å arbeide sammen med andre organisasjoner enn alene, for å nå langsiktige mål - ikke minst å oppnå en bedre samfunnsmessig posisjon og forståelse for, som kulturbærer for norsk veteranmotorsykkeltradisjon. Slike samarbeidsformer skal gi gjensidig fordelaktige avtaler. Retningslinjenes form og grunnlag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av tidligere praksis, samt på nye vedtekter fra mars I bunnen ligger erfaringene fra Organisasjonskonferansen og prosessen vinteren 2012/13. Følgende hovedlinjer til grunn for avtalen som gjøres med de forskjellige ledd- og som deretter skal nedfelles, i individuell avtale, mellom styret pva. og respektive ledd: Lokalavdeling av (Vedtektenes 5.) En lokalavdeling er en lokal sammenslutning av medlemmer i, jfr. vedtektenes 5. Lokalavdelingen skal være det lokale tilbud til `s medlemmer på sosial og faglig basis, og de skal profilere aktivt i sitt område. Det stilles ikke noe minstekrav til antallet deltakende medlemmer- men det forutsettes at alle er/etter hvert blir medlemmer i, og at medlemsantallet er så stort at lokalavdelingen har bærekraft nok til å forestå et selvstendig arbeid med å tilby aktiviteter i

5 -regi, dvs. bidra til å utvide `s rolle i lokalsamfunnet. Spesialgruppe innenfor (Vedtektenes 6) Dette kan være en merkegruppe organisert for å fremme kunnskap og aktivitet rundt ett eller flere motorsykkelfabrikat, eller det kan være en gruppe som har til formål å drive en bestemt type aktivitet, eksempelvis motorsport. Mht. medlemsantall, sosial rolle og tilbyder av `s aktiviteter i et område/fagfelt, er dette parallelt til grunnlaget for `s lokalavdelinger, dvs. i utgangspunktet skal alle være/bli -medlemmer. Tilsluttet klubb (Vedtektenes 7) Dette er en frittstående veteranmotorsykkelklubb som i utgangspunktet er åpen for alle, men normalt avgrenset enten lokalt/regionalt, til f. eks. en type aktivitet, eller til ett eller flere mc-merker. Klubben søker tilslutning til for å få en gjensidig samarbeidsavtale hvor man vil dra nytte av `s kapasiteter, kompetanse og goodwill i samfunnet, dvs. benytte `s merkevare. Det stilles ikke krav til medlemskap i - men avtalen mellom klubbene skal avspeile både den aktuelle -representasjonen i klubben og potensialet for å utvide dette. I praksis betyr dette at støtten/tilbudet fra kan være direkte relatert til hvor stor andel av medlemsmassen som er/kan bli medlemmer i, eller andre forhold av betydning for. Vedlegg 1. Eksempel på ytelser/gjenytelser til grunn for avtaler. Som basis for en slik avtale, legges til grunn flg. matrise over tilbud/aktiviteter som rår over, og som skal balanseres med gjenytelser fra avtalepartneren. Dette er vist kun som en skjematisk oversikt og må tilpasses den aktuelle avdeling/situasjon. Uansett må det være et klart skille i ytelser fra til egne organisastoriske ledd og til eksterne, friere ledd som f eks en tilsluttet klubb. meny tilbud Individuelt medlem Lokalavdeling Spesialgruppe Tilsluttede selvst. klubber, merkeklubber, regionale klubber Kommentar Medlemskap i x 100 % 100 % Ikke krav Hovedsakelig NIK Sidevogna, og markedsmateriell Tilgang til hjemmeside åpen del x X markedsmtrl Y markedsmtrl Z markedsmtrl x x x x x Tilgang hjemmesider, egen avdeling Tilgang til Hjemmeside medlemsider x x x s til x x x x

6 Mulighet til å benytte s medlemsregister for administrasjon av medlemmer og aktiviteter, Min side, Vår side etc meny tilbud x x x? x Individuelt medlem Lokalavdeling Spesialgruppe Tilsluttede selvst. klubber, merkeklubber, regionale klubber Kommentar NIK besørger medlemsadministrasj on for avdelingen, kontingentinnkreving og tilbakebetaling, oversikter osv Tilgang til lokal/regional del av kjøretøyregister via LMK medlemsregistersyst em Benytte logo, profil og Intellectual Properties x x? x x x x Gjensidig e. Avtale Gjensidig Tegne LMK-forsikring x Teksnisk støtte/råd til restaurering /forsikring nettverk medlemsrabatter Benytte Sidevogna som info/medlemsblad Mulighet for å søke økonomisk tilskudd til markedsføringstiltak. x x Redusert tid v medlskap I lokavd/spesgrp karenstid Redusert tid N/A Fritt Fritt 1-3 sider onskomite.. minst 2 sider N/A x x? x

7 Mulighet for å delta i tildelingen av tilskudd. Adm av Støtte til søknad om mva-refusjon N/A x x? x n/a x x x skapskontr. x meny tilbud Individuelt medlem Lokalavdeling Spesialgruppe Tilsluttede selvst. klubber, merkeklubber, regionale klubber Kommentar NIK Mulighet for å søke underskuddsdekning ved terminfestede arrangement Mulighet for å søke arrangement av Skogsløp og beholde overskudd i % N/A x x x x N/A 100 % 100 % AA% medl%? %? Tredjeparts forsikring for arrangement som er innmeldt til / LMK i rett tid Sende årsmelding til Andre tilbud fra f eks tilskudd til aktiviteter osv.. x x x x x x x x x oppgi medlemsande l x x x Gjenytelser fra kontraktspart Markedsføre aktivt Profilere v Logo v egne arrangementer Stille mannskap ved fellesarrangementer x x x x x x x x x x x x

8 Andre fellestiltak, som feks Trondhjemsridtet osv x x x Vedlegg 2. Eksempel Avtale for tilsluttet klubb XX AVTALE OM KLUBB XX TILKNYTNING TIL NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB BAKGRUNN: Norsk Veteran Motorsykkel Club () og XX, ønsker å inngå en avtale om nærmere samarbeid basert på at XX blir formelt tilsluttet. Begge klubbene ser det som en oppgave å fremme interessen for veteranmotorsykkelmiljøet i Norge på en kulturbevarende og samfunnsorientert måte, og ser at dette gjøres best i fellesskap. Begge parter er åpne for at avtalen kan reguleres underveis- basert på de erfaringer som gjøres. FLG PUNKTER REGULERER AVTALENS PRAKTISKE SIDER: 1. XX skal med sin spesialkompetanse innen ZZ bistå med å samle og tilrettelegge for historisk materiale for ZZ, slik at kan oppfylle sin rolle som kulturbærer av norsk mc-historie når det gjelder ZZ og andre relevante forhold rundt ZZ. skal kunne videreformidle dette til andre instanser for arkivering, forskning, videre bearbeiding osv I tillegg til å arkivere material for eget bruk. 2. XX skal være s kontaktledd for medlemmer og andre som har spørsmål om eller bidrag til ZZ, og vil henvise slike henvendelser til XX. 3. skal tilrettelegge for at XX kan drive formidling av stoff om ZZ både til sine medlemmer og til s øvrige medlemmer og almenheten, ved å stille et antall sider i medlemsbladet Sidevogna til disposisjon i hvert nummer. Dette skal normalt være 1-3 sider, hvorav minst en side bør være teknisk/historisk stoff. s redaksjonskomite vil avgjøre fra gang til gang antallet og innholdet i sidene, med det utgangspunkt at medlemsbladet skal ha en profil som er interessant også for s øvrige medlemmer og for almenheten. 4. stiller til disposisjon plass på sine hjemmesider til stoff om og for XX etter nærmere avtale, og legger inn link til XX evt egne hjemmesider.

9 5. XX kan søke om underskuddsgarantier og 3.parts forsikringer gjennom for sine arrangementer, på like linje med s øvrige organisasjonsledd. XX kan også søke om å arrangere Skogsløpet eller andre -spesifikke arrangementer, og det vil da bli utarbeidet en egen avtale om dette. 6. og XX skal gjensidig profilere og presentere hverandre. XX skal presentere seg som Tilsluttet og med s logo på sitt presentasjonsmateriell. vil presentere XX som Tilsluttet klubb I relevante fora, herunder I Sidevogna med angivelse av kontaktdata for XX. 7. vil henvise interessenter for ZZ- og evt interesse for medlemsskap I XX- direkte til XX. 8. XX skal ha en egen og av uavhengig økonomi, men skal fremlegge årets resultatregnskap samt balanse på forespørsel fra. 9. XX kan søke om tilskudd til sine arrangementer iht s egne retningslinjer for dette. Dette forutsetter at vil ha tilsvarende fordeler av tilskuddsordningen i form av PR eller andre effekter av XXs aktivitet. 10. XX kan søke mva-refusjon gjennom, og skal da følge de prosedyrer som har for dette. vil søke om og utbetale mva-refusjonen iht enhver tid gjeldende regler. 11. XX vil oppfordre alle sine medlemmer til å søke direkte medlemsskap I I tillegg til medlemsskapet I XX. Det forutsettes imidlertid at minst YY% av XX medlemmer til enhver tid er medlemmer I. XX skal ved utgangen av hvert år redegjøre for medlemssituasjonen mht dette. På bakgrunn av utviklingen av antallet -medlemmer i XX, kan denne avtale reforhandles med sikte på å justere s ytelser til XX. Avtalen gjelder med virkning fra tidspunkt for signering, og kan sies opp av hver av partene med minst 3 måneders varsel, men slik at uttreden av avtalen uansett bare gjelder i forbindelse med nytt regnskapsår for. Leder Leder XX

10 Vedlegg 3: Eksempel for avtale med spesialgruppe innen BAKGRUNN: Norsk Veteran Motorsykkel Club (), ønsker å ha et eget interessefelt rundt XX innen klubben, og det opprettes derfor en egen spesialgruppe med dette formål. Spesialgruppen er en egen organisatorisk enhet innen, og s lover er styrende for alle aktiviteter spesialgruppen gjør. XX opprettes med bakgrunn i s vedtekter 6. Spesialgruppen skal hete:, Spesialgruppe XX og har eget styre og egen medlemsbase. XXs styre er s avtalepart. FLG PUNKTER REGULERER AVTALENS PRAKTISKE SIDER: 1. XX skal med sin spesialkompetanse innen ZZ bistå med å samle og tilrettelegge for historisk materiale for ZZ, slik at kan oppfylle sin rolle som kulturbærer av norsk mc-historie når det gjelder ZZ og andre relevante forhold rundt ZZ. Videre skal XX drive og videreutvikle aktiviteter innen ZZ slik at disse profilerer som et aktivt og attraktivt tilbud til s medlemmer og andre med interesse for ZZ. 2. XX skal være s kontaktledd for medlemmer og andre som har spørsmål om eller bidrag til ZZ, og vil henvise slike henvendelser til XX. 3. skal tilrettelegge for at XX kan drive formidling av stoff om ZZ både faglig og mht aktiviteter både til sine medlemmer og til s øvrige medlemmer og allmenheten, ved å stille et antall sider i medlemsbladet Sidevogna til disposisjon i hvert nummer. Dette skal normalt være 1-2 sider, hvorav minst en side bør være teknisk/historisk stoff. Det forutsettes av XX leverer minst 1 side til hvert nr av Sidevogna. s redaksjonskomite vil avgjøre fra gang til gang antallet og innholdet i sidene, med det utgangspunkt at medlemsbladet skal ha en profil som er interessant også for s øvrige medlemmer og for almenheten. 4. stiller til disposisjon plass på sine hjemmesider til stoff om og for XX etter nærmere avtale, og legger inn link til XX evt egne hjemmesider. 5. XX kan søke om tilskudd, underskuddsgarantier og 3.parts forsikringer gjennom for sine arrangementer, på like linje med s øvrige organisasjonsledd. XX kan også søke om å arrangere Skogsløpet eller andre -spesifikke arrangementer, og det vil

11 da bli utarbeidet en egen avtale om dette. 6. og XX skal gjensidig profilere og presentere hverandre. XX skal presentere seg som Spesialgruppe ZZ og med s logo på sitt presentasjonsmateriell. vil presentere XX tilsvarende i relevante fora, herunder i Sidevogna med angivelse av kontaktdata for XX. 7. vil henvise interessenter for ZZ- og evt interesse for medlemsskap I XX- direkte til XX. Det er imidlertid et felles mål at det skal være 100% -medlemskap innen XX på sikt, og det vil bli løpende avtalt mht incentiver for dette. XX skal hvert år meddele den aktuelle medlemssituasjonen. 8. XX skal ha en egen og av uavhengig økonomi, men skal fremlegge årets resultatregnskap samt balanse på forespørsel fra. 9. krever inn kontingent pva XX for medlemmer av og tilbakefører kr 100,- pr medlem til XX 10. XX kan søke mva-refusjon gjennom, og skal da følge de prosedyrer som har for dette. vil søke om og utbetale mva-refusjonen iht enhver tid gjeldende regler. 11 XX kontaktpersoner og aktiviteter skal presenteres i Sidevogna og på s hjemmesider Avtalen gjelder med virkning fra tidspunkt for signering, og kan sies opp av hver av partene med minst 3 måneders varsel, men slik at XX uttreden av avtalen uansett bare gjelder i forbindelse med nytt regnskapsår for. står imidlertid fritt til når som helst å si opp avtalen eller etablere tilsvarende spesialgruppe Leder (sign) Leder XX (sign)

12 Vedlegg 4 Eksempel på avtale med lokalavdeling BAKGRUNN: Norsk Veteran Motorsykkel Club (), ønsker å utvikle sin virksomhet i området ZZ. og det opprettes derfor en egen lokalavdeling med dette formål. Lokalavdelingen er en egen organisatorisk enhet innen, og s lover er styrende for alle aktiviteter lokalavdelingen gjør. XX opprettes med bakgrunn i s vedtekter 5. Lokalavdelingen skal hete: Lokalavdeling XX og har eget styre og egen medlemsbase. XXs styre er s avtalepart. FLG PUNKTER REGULERER AVTALENS PRAKTISKE SIDER: 1. XX skal innen området ZZ tilrettelegge for og gjennomføre aktiviterer som fremmer som den naturlige klubb for veteranmotorsyklister i Norge, og tar derfor et lokalt ansvar for at kan oppfylle sin rolle som kulturbærer av norsk mc-historie. XX skal være det naturlige treffpunkt for s medlemmer I distriktet, bade sosialt og aktivitetsmessig. 2. XX skal være s lokale kontaktledd for medlemmer og andre som har spørsmål om eller bidrag til og skal også henvise slike henvendelser til. vil også henvise forespørsler til XX når dette har interesse for XX. 3. skal tilrettelegge for at XX kan drive sine aktiviteter med god kvalitet både mht planlegging og gjennomføring. XX får disponere plass i medlemsbladet Sidevogna etter eget ønske for å markedsføre egne aktiviteter. Det forutsettes tilsvarende at XX leverer minst ½ side til hvert nr av Sidevogna hvor det presenteres lokalt stoff. 4. stiller til disposisjon plass på sine hjemmesider til stoff om og for XX etter nærmere avtale, og legger inn link til XX evt egne hjemmesider. 5. XX kan søke om tilskudd, underskuddsgarantier og 3.parts forsikringer gjennom for sine arrangementer, på like linje med s øvrige organisasjonsledd. XX kan også

13 søke om å arrangere Skogsløpet eller andre -spesifikke arrangementer, og det vil da bli utarbeidet en egen avtale om dette. 6. og XX skal gjensidig profilere og presentere hverandre, og s profilpolicy skal følges. 7. Det er et felles mål at det skal være 100% -medlemskap innen XX på sikt, og det vil bli løpende avtalt mht incentiver for dette. XX skal hvert år meddele den aktuelle medlemssituasjonen. 8. XX skal ha en egen og av uavhengig økonomi, men skal fremlegge hvert års resultatregnskap samt balanse for. 9. krever inn kontingent pva XX for medlemmer av og tilbakefører kr 100,- pr medlem til XX 10. XX kan søke mva-refusjon gjennom, og skal da følge de prosedyrer som har for dette. vil søke om og utbetale mva-refusjonen iht enhver tid gjeldende regler. 11 XX kontaktpersoner og aktiviteter skal presenteres i Sidevogna og på s hjemmesider Avtalen gjelder med virkning fra tidspunkt for signering, og kan sies opp av hver av partene med minst 3 måneders varsel, men slik at XX uttreden av avtalen uansett bare gjelder i forbindelse med nytt regnskapsår for. står imidlertid fritt til å reetablere en lokalavdeling i området når som helst. Leder (sign) Leder Lokalavdeling XX

14 Vedlegg 5: Styreinstruks for (åpen)

15 Vedlegg 6: Retningslinjer for tilskudd og garanti for undersksdekning. (åpen)

16 Vedlegg 7: Retningslinjer for 3.parts forsikring (åpen)

17 Vedlegg 8: Retningslinjer for løp og arrangementer (åpen)

18 Vedlegg 9: Tips til løpsarrangører (åpen)

19 Vedlegg 10: Spesielle retningslinjer til arrangører av Skogsløpet (åpen)

20 Vedlegg 10: Spesielle retningslinjer til arrangører av Trondhjemsridtet (åpen)

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY Thon Oslo Airport Hotel Fredag 27. april 2012: Årsmøteforhandlinger Lørdag 28. april 2012: Årsmøteforhandlinger og Årsmøte Søndag 29. april

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Trykk Interface Media AS

Trykk Interface Media AS Veiviseren Serviceboks 1 Ullevaal Stadion, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 A Telefon: 21 02 90 00 (mandag fredag 12.00 16.00) E-post: bridge@bridge.no Internett: www.bridge.no Trykk Interface Media

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer