BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer."

Transkript

1 Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i operativ omsetning 22% vekst i ordrereserve 10,7% operativ EBITDA-margin Operativ omsetning per forretningsområde (NOK millioner): NORGE 523 SVERIGE 404

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Ledelsens gjennomgang Driftsrelaterte hovedtall for konsernet 2-3 Virksomhetsområdene 4-5 Finansielle forhold 6 Ansatte og arbeidsmiljø 7 Aksjonærforhold 7 Andre forhold 8 Marked og fremtidsutsikter 8 Sammendratt finansiell informasjon (IFRS) Resultatregnskap 9 Finansiell stilling (balanse) 10 Endringer i egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet Selskapsinformasjon 17 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2011 Driften i perioden*: Operative driftsinntekter NOK 928 millioner, opp 29 % Operativ EBITDA NOK 99 millioner, opp 20 % Operativ EBITDA-margin 10,7 % Ordreinngang NOK millioner, opp 6 % Ordrereserve NOK millioner, opp 22 % Kontantstrøm fra driften negativ med NOK 214 millioner Netto rentebærende gjeld økte med NOK 62 millioner, og med NOK 220 millioner fra årsskiftet Ny låneavtale: Inngått avtale med Nordea om refinansiering av langsiktig gjeld * De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1. 1

3 LEDELSENS GJENNOMGANG RESULTATENE I PERIODEN Ledelsens gjennomgang er basert på driftsrapporteringen (operative resultattall) fra segment Norge og Sverige. I note 3 til regnskapet vises segmentinformasjonen, også avstemt med konsoliderte regnskapstall. Driftsrapporteringen avviker i noen grad fra konsernets resultatregnskap (IFRS). Driftsrapporteringen fokuserer på verdiskapingen i perioden, mens konsernregnskapet etter IFRS i større grad fokuserer på levering av ferdige boliger, uavhengig av den faktiske verdiskapingen i perioden. Se også note 1. OPERASJONELLE HOVEDTALL BWG HOMES KONSERNET Tall i NOK kv kv. 10 Året 2010 Operative resultater Driftsinntekter Driftsresultat før avskr. og finans (EBITDA) * Driftsresultat før finans (EBIT) * EBITDA margin 10,7 % 11,5 % * 11,6 % EBIT margin 10,1 % 10,9 % * 11,1 % Andre hovedtall Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte * Inkluderer tilbakeføring av NOK 8,2 millioner vedrørende pensjonsforpliktelser i Block Watne AS. BWG Homes konsernet hadde i 1. kvartal 2011 operative driftsinntekter på NOK 928 millioner. Dette er en økning på NOK 210 millioner (29,2 %) i forhold til 1. kvartal Den solide ordrereserven har gitt grunnlag for økt produksjon og derved vekst i omsetning i 1. kvartal DRIFTSINNTEKTER 1K 2K 3K 4K DRIFTSRESULTAT (OPERATIV EBIT) K 2K 3K 4K

4 Kvartalets driftsresultat før avskrivninger og finans (operativ EBITDA) ble NOK 99 millioner. Det er en økning på NOK 17 millioner (20,0 %) sammenlignet med 1. kvartal 2010 (som inkluderte en inntektsføring på NOK 8,2 millioner knyttet til pensjonsforpliktelser i Block Watne AS). Operativ EBITDA-margin ble 10,7 %. Kvartalets driftsresultat før finans (operativ EBIT) ble NOK 94 millioner som er en økning på NOK 15 millioner (19,5 %) sammenlignet med samme kvartal Operativ EBIT-margin ble 10,1 % ORDREINNGANG 2500 ORDRERESERVE K 2K 3K 4K K 2K 3K 4K Ordreinngangen i 1. kvartal 2011 var NOK millioner mot NOK 968 millioner i 1. kvartal 2010, opp 6,1 %. Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK millioner, en økning på NOK 370 millioner (22,0 %) i forhold til samme periode i Ordrereserven viser en økning på NOK 242 millioner (13,4 %) fra 4. kvartal KVARTALSVIS UTVIKLING I OMSETNING OG OPERATIV EBITDA-MARGIN K 09 2K 09 3K 09 4K 09 1K 10 2K 10 3K 10 4K 10 1K 11 13,00 % 12,00 % 11,00 % 10,00 % 9,00 % 8,00 % 7,00 % 6,00 % Omsetning (MNOK) Operativ EBITDA-margin 3

5 RESULTATENE I NORGE SEGMENT NORGE Tall i NOK kv kv. 10 Året 2010 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader * Resultat før avskr. og finans (EBITDA) * Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) * Dekningsgrad 27,5 % 27,0 % 29,5 % EBITDA-margin 14,1 % 13,9 % * 15,3 % EBIT-margin 13,7 % 13,6 % * 15,0 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Sykefravær 5,4 % 4,9 % 6,0 % * Inkluderer tilbakeføring av NOK 8,2 millioner vedrørende pensjonsforpliktelser. Segment Norge omfatter virksomheten i Block Watne AS. Hetlandhus AS rapporteres under Andre enheter. Det vises til note 3 Segmentinformasjon. Vesentlig økt produksjonskapasitet, effektiv drift og godt salg har gitt et solid resultat og sterke marginer i 1. kvartal Driftsinntektene i kvartalet viser en økning på 22,0 % sammenlignet med 1. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) viser en forbedring på 23,2 % i forhold til samme periode i fjor (som inkluderte en inntektsføring på NOK 8,2 millioner knyttet til pensjonsforpliktelser). Tilsvarende viser operativt resultat før finans (EBIT) en forbedring på 22,7 %. Økningen i faste kostnader er en følge av økt aktivitetsnivå i virksomheten. Ordreinngangen i kvartalet viser en økning på 11,6 %. Ordrereserven har økt med NOK 244 millioner (34,2 %) sammenlignet med 1. kvartal 2010, og er på et tilfredsstillende nivå. I tillegg har virksomheten 30 ferdigproduserte usolgte boliger ved utgangen av kvartalet. Det er gjennomført to nasjonale visningshelger som ble godt besøkt, i tillegg til en rekke lokale markedsaktiviteter. Ved utgangen av kvartalet har bemanningen økt med 112 årsverk (23,3 %) i forhold til samme periode i fjor. Produksjonsrettet bemanning økes gradvis i takt med utviklingen i salg og ordrereserve. Fokus i 2011 er videre optimalisering av drift på byggeplass, kontinuerlig utvikling av tomtebanken og igangsetting av nye boligprosjekter for å øke produksjonen og møte en fortsatt voksende etterspørsel etter nye boliger. 4

6 RESULTATENE I SVERIGE SEGMENT SVERIGE Tall i NOK kv kv. 10 Året 2010 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 26,7 % 29,9 % 27,5 % EBITDA-margin 7,8 % 9,6 % 8,5 % EBIT-margin 6,9 % 8,6 % 7,6 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Sykefravær 3,5 % 3,7 % 3,2 % Segment Sverige omfatter virksomheten i datterselskapene Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. Solid ordrereserve har gitt grunnlag for vekst i produksjonen, og driftsinntektene i kvartalet har steget med 39,8 % sammenlignet med 1. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) viser en forbedring på 13,0 % i forhold til samme periode i fjor. Tilsvarende viser operativt resultat før finans (EBIT) en forbedring på 11,8 %. Marginene presses dels av for lav effektivitet i produksjonen som følge av tekniske utfordringer med ny veggkonstruksjon, og dels av noe lavere volum enn bemanningsnivået er etablert for. Ordreinngangen i kvartalet ble redusert med 3,3 % sammenlignet med samme periode i Ordrereserven har vokst med NOK 126 millioner (13,0 %) og er på et tilfredsstillende nivå. I tillegg har virksomheten 15 ferdigproduserte usolgte boliger ved utgangen av kvartalet. Det er gjennomført godt besøkte nasjonale visningshelger for begge varemerker i tillegg til lokale markedsaktiviteter. SmålandsVillan har lansert kampanjehuset Villa 2011 Special Edition. Ved utgangen av kvartalet har bemanningen økt med 60 årsverk (16,5 %) i forhold til samme periode i fjor. I tillegg er det innleid 68 årsverk som i hovedsak er produksjonsarbeidere. Markedssituasjonen er krevende for småhusbransjen i Sverige. Det er innført endringer i boligfinansieringen blant annet ved etableringen av et bolånetak som stiller økte krav til egenkapital, samt strengere krav til avdragsstruktur på boliglån inklusive toppfinansiering. I tillegg har rentenivået generelt økt. I sum gir dette betydelig økte løpende lånekostnader for boligkjøperne. Dette har innvirket negativt på salget av nye boliger gjennom kvartalet, og det fører også til lengre omsetningstid for brukte boliger. Kundens finansiering er normalt knyttet til salg av egen bolig, og produksjonsstart i fabrikk, som blant annet er knyttet til krav om full finansiering, har måttet utsettes for en del kunder ( utsatt avrop ). Dette påvirker produksjonsplanleggingen og svekker effektiviteten. Som en konsekvens av markedssituasjonen vil produksjonstakten i fabrikkene midlertidig reduseres, først og fremst ved at bruk av innleid personale reduseres. Fokus i 2011 videre er å forbedre produksjonseffektiviteten og øke igangsetting av boligprosjekter for igjen å øke produksjonsvolumet. 5

7 FINANSIELLE FORHOLD KONTANTSTRØM Tall i NOK kv kv. 10 Året 2010 Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm i perioden Netto kontantstrøm fra driften (etter betaling av renter og skatt) i 1. kvartal var negativ med NOK 214 millioner mot negative NOK 25 i 1. kvartal Kapitalbinding som følge av økte kundefordringer, utgjør NOK 103 millioner som er på linje med kapitalbinding i 1. kvartal I 1. kvartal er det i tillegg gjort betalinger knyttet til tomtekjøp med totalt NOK 87 millioner, hvilket er NOK 67 millioner mer enn i samme periode i Skatt er forskuddsbetalt med NOK 27 millioner i 1. kvartal mot NOK 25 millioner i 1. kvartal i Kontantstrøm fra finansiering viser opptrekk av kortsiktig gjeld med totalt NOK 153 millioner i kvartalet. NETTO RENTEBÆRENDE GJELD Tall i NOK Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Rentebærende fordring (salg Gar-Bo AB) Sum bankinnskudd og kontanter Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld økte med NOK 220 millioner fra årsskiftet og med NOK 62 millioner sammenlignet med utgangen av 1. kvartal I april 2011 har konsernet mottatt fullt oppgjør for den rentebærende fordringen knyttet til salget av Gar-Bo aksjene. Det vises til note 7. Styret har i årsregnskapet for 2010 foreslått et utbytte på NOK 88,5 millioner. Dersom forslaget blir vedtatt på generalforsamlingen den 26. mai 2011, vil utbyttet bli utbetalt i juni Konsernet har overholdt covenants-kravene for 1. kvartal ARBEIDSKAPITAL Tall i NOK Omløpsmidler Kortsiktig gjeld (ikke rentebærende) Netto arbeidskapital Kortsiktig prosjektfinansiering (rentebærende) Netto arbeidskapital hensyntatt prosjektfinansiering

8 ORGANISASJONEN ANTALL ANSATTE Funksjonærer* Produksjonsarbeidere, tømrere Totalt Antall ansatte i Norge* Antall ansatte i Sverige** * Inklusive konsernsjef, konsernstab og ansatte i Hetlandhus AS. ** Den svenske virksomheten har i tillegg 68 innleide ansatte per 1. kvartal Disse er i hovedsak produksjonsarbeidere. Bemanningen har økt med 52 årsverk (5,4 %) fra utgangen av Bemanningen er styrket i takt med økende salg og ordrereserve, og økningen er i hovedsak innen produksjonsrettet bemanning. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Produksjonskvalitet og HMS har kontinuerlig ledelsesmessig fokus. Det ble registrert 11 ulykker som førte til fravær i 1. kvartal 2011 mot 17 ulykker som førte til fravær i 1. kvartal Ingen av disse tilfellene har ført til alvorlige skader eller varige men. I den norske virksomheten foretas det uanmeldte tilsyn på byggeplass med etterfølgende avviksbehandling og oppfølging både i lokal regi på distriktskontorene og tiltak i sentral regi. I løpet av 1. kvartal 2011 ble det foretatt 42 tilsyn med et gjennomsnitt på 0,6 avvik per tilsyn. I 2010 var det i gjennomsnitt 0,7 avvik per tilsyn. AKSJONÆRFORHOLD Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet aksjonærer hvorav 122 var utenlandske. De utenlandske aksjonærene eide 19,6 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 20 %. Konsernsjef Lars Nilsen solgte 16 millioner aksjer i februar. Ved utgangen av kvartalet har han en eierandel på 16,24 % gjennom sine selskaper Lani Industrier AS og Lagulise AS. Det ble omsatt 31,7 millioner aksjer i kvartalet. Sluttkurs på balansedagen var NOK 23, STØRSTE AKSJONÆRER Antall aksjer Eierandel Lani Industrier AS ,93 % Rasmussengruppen AS ,01 % Orkla ASA ,68 % Vital Forsikring ASA ,62 % Odin Norge ,83 % Odin Norden ,62 % Skandinaviska Enskilda Banken A/C Finnish Resident ,34 % Staff-Gruppen ,29 % State Street Bank and Trust Co ,14 % DnB NOR SMB VPF ,90 % Sum 10 største aksjonærer ,53 % Øvrige aksjonærer ,47 % Totalt antall aksjer ,00 % 7

9 ANDRE FORHOLD REFINANSIERING AV LANGSIKTIG GJELD Konsernet har inngått avtale med Nordea om ny langsiktig finansiering. Bindende term sheet foreligger, og ferdigstilling av endelig låneavtaler er under arbeid. Den nye finansieringen består av to deler. Den ene delen er et lån på NOK 400 millioner med en løpetid på tre år og med årlige avdrag på NOK 70 millioner frem til forfall. Den andre delen er et avdragsfritt lån på inntil NOK 650 millioner med en løpetid på fem år. Den nye finansieringen vil i sin helhet anvendes til innfrielse av konsernets langsiktige gjeld. Konsernets prosjektfinansiering påvirkes ikke av refinansieringen av den lange gjelden. MARKEDET OG UTSIKTENE FREMOVER Den norske virksomheten kan vise til sterkt salg i 1. kvartal, mens salget i den svenske virksomheten er noe lavere i hovedsak på grunn av treghet i boligomsetningen som en følge av begrensninger i lånemuligheter for boligkjøpere. Konsernets ordrereserve har økt fra NOK 1,8 milliarder ved årsskiftet til NOK 2,1 milliarder ved utgangen av kvartalet og vurderes som tilfredsstillende. Konjunkturutviklingen i våre markeder er stabil med befolkningsvekst og økt sysselsetting. Etterspørselen etter nye boliger er stor. Det bekreftes også av godt besøkte boligvisninger i den norske og svenske virksomheten, og storkundemarkedet som viser økt aktivitet. Igangsetting i boligbransjen generelt er fremdeles lav, selv om det nå ses en økende igangsetting spesielt innen leilighetssegmentet i de større byene. I det svenske markedet forventes det fortsatt lav igangsetting innen småhussegmentet. Dette markedssegmentet er det som først berøres av begrensninger i lånemuligheter og økte bokostnader. Situasjonen forsterkes også av den prisoppgangen vi har sett i boligmarkedet som følge av ubalansen mellom tilbud og etterspørsel, og at produksjonskostnader øker i hovedsak på grunn av strengere energiregler. Anskaffelse av nye attraktive tomteområder for å utvikle boligprosjekter i egen regi og øke produksjonsvolumet vil være viktig gjennom I Sverige vil det være særlig fokus på at volum i produksjonen løpende tilpasses markedsutviklingen. Virksomhetens ledelse arbeider kontinuerlig med kostnadsnivå, effektivitetsforbedringer og lønnsomhetsutvikling. Oslo, 11. mai 2011 Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA Harald Walther Eva Eriksson Hege Bømark Petter Neslein Styreleder Nestleder Tore Morten Randen Ørjan Reinholdsson Magne Staalstrøm Lars Nilsen Konsernsjef 8

10 SAMMENDRATT FINANSIELL INFORMASJON (IFRS) BWG HOMES ASA KONSERN RESULTATREGNSKAP Tall i NOK Note 1. kv kv. 10 Året 2010 Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Resultat før finans (EBIT) Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader Endringer markedsverdi finansielle instrumenter Valutakurseffekter Andre finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Periodens resultat Resultat per aksje (NOK) 0,07 0,37 1,81 Utvannet resultat per aksje (NOK) 0,07 0,37 1,81 EBITDA-margin 4,3 % 8,8 % 9,5 % EBIT-margin 3,6 % 8,2 % 8,9 % INNREGNEDE INNTEKTER OG KOSTNADER (totalresultat) Tall i NOK Note 1. kv kv. 10 Året 2010 Periodens resultat (fra resultatregnskapet) Omregningseffekter i konsolideringen Sum innregnede inntekter og kostnader (totalresultat)

11 FINANSIELL STILLING (BALANSE) Tall i NOK Note Eiendeler Goodwill Varemerker Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle driftsmidler Fysiske driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter, bygg under utførelse Varebeholdninger Tomter Sum beholdninger Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning garantiforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld tomteakkvisisjon Forskudd fra kunder Øvrig kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser UTVALGTE HOVEDTALL I BALANSEN Tall i NOK Arbeidskapital (beholdninger og fordringer annen kortsiktig gjeld) Netto rentebærende gjeld (langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld likvide midler) Egenkapitalandel (sum egenkapital/sum eiendeler) 38,4 % 39,8 % 39,8 % 10

12 ENDRINGER I EGENKAPITAL Tall i NOK Aksjekapital Overkursfond * Valutaomregning Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per Totalresultat 1. kvartal Balanse per Totalresultat 2. kvartal Balanse per Kapitalnedsettelse overkursfond* Totalresultat 3. kvartal Balanse per Totalresultat 4. kvartal Balanse per Totalresultat 1. kvartal Balanse per * Overkursfondet ble i ordinær generalforsamling avholdt 27. mai 2010, besluttet nedsatt med NOK 1 milliard med overføring til annen innskutt egenkapital. Nedsettelsen ble bokført i august

13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i NOK kv kv. 10 Året 2010 Kontantstrøm fra drift før endring i arbeidskapital (EBITDA) Endring i beholdninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Tomtekjøp Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto endring arbeidskapitalposter Betalte renter netto Betalt skatt Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra tilknyttede selskaper Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvide midler Likvide midler ved start av perioden Likvide midler ved periodens utgang

14 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 OM KONSERNET OG KONSERNREGNSKAPET Konsernet BWG Homes ASA er hjemmehørende i Norge og er notert på Oslo Børs. Foretakets konsernregnskap omfatter BWG Homes ASA med tilhørende datterselskaper samt konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Konsernet besto ved utgangen av kvartalet av de samme legale enheter som inngikk i konsernet ved siste årsskifte. Fastsettelse av kvartalsrapporten Denne kvartalsrapporten ble fastsatt av selskapets styre den 11. mai Kvartalsrapporten er ikke revidert. IFRS anvendt ved utarbeidelse av finansiell informasjon Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapporering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i tråd med reglene i IAS 34 Delårsrapportering. IAS 34 fastslår at delårsrapporteringen primært skal være en oppdatering om nye forhold etter sist avlagte årsrapport, og derfor bør denne delårsrapporten sees i sammenheng med siste årsrapport (2010). Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene anvendt ved utarbeidelsen av rapporten er konsistent med regnskapsprinsippene beskrevet i selskapets årsregnskap for NOTE 2 ESTIMATER En vesentlig del av konsernets virksomhet består av prosjekter innen boligbygging. Hovedsakelig inntektsføres prosjektene når levering har skjedd og de finansielle resultatene for prosjektet er kjente. Likevel innebærer regnskapsføringen i noen grad bruk av estimater knyttet til verdien av prosjektene osv. Andre poster i regnskapet hvor estimater er viktige for regnskapsføringen, er pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader, bokførte verdier av goodwill og andre merverdier, regnskapsføring av finansielle instrumenter og regnskapsføring av skatter. En grundigere gjennomgang av bruken av estimater i regnskapsførselen er gitt i årsregnskapet for

15 NOTE 3 SEGMENTINFORMASJON Definisjon av segmenter Virksomheten i BWG Homes består av to segmenter; Segment Norge og Segment Sverige. I segment Norge består virksomheten av Block Watne. I segment Sverige består virksomheten av Myresjöhus og SmålandsVillan. Begge segmenter produserer og markedsfører i hovedsak boliger til forbruker. De to segmentene fremstår likevel som forskjellige med adskilt organisasjon og ledelse, ulik risiko og avkastningsnivå. De to segmentene følges derfor opp separat i konsernet. Enheter som ikke kvalifiserer for å rapporteres som egne segmenter, er presentert samlet og omtales som Andre enheter. Her inngår også Hetlandhus som ble relansert i 2009 og selger boliger i det norske markedet basert på moduler produsert i SmålandsVillans fabrikker i Sverige. Regnskapsprinsipper for segmentrapportering Til grunn for segmentrapporteringen ligger den operative ledelsesrapporteringen som utarbeides fra enhetene. Regnskapsprinsippene anvendt i denne rapporteringen er for segment Sverige i tråd med IFRS, og tallene for segment Sverige inngår direkte i konsolideringen. For segment Norge er det avvik mellom den operative rapporteringen og IFRS reglene i forhold til inntektsføring på prosjekter. For ledelsen er det viktig å følge også resultatutviklingen i pågående prosjekter, og i den operative rapporteringen måles dette ved å bruke prinsippene for løpende avregning (tilvirkningskontrakter). Under dette prinsippet regnskapsføres estimert opptjent fortjeneste i prosjektene basert på fullførelsesgrad. Det inntektsføres kun på boliger hvor bindende salgskontrakt foreligger. Fullføringsgrad er lik påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Salgsgrad defineres som antall solgt i prosent av total forventet salg. Inntektsføringen er lik forventet total inntekt x salgsgrad x fullføringsgrad. Tilsvarende er bokført resultat lik forventet sluttresultat x salgsgrad x fullføringsgrad. Regnskapsprinsippene anvendt for segmentrapporteringen er i tråd med de prinsippene som ble anvendt ved utarbeidelse av årsregnskapet for

16 SEGMENTINFORMASJON Tall i NOK kv kv. 10 Året 2010 RESULTATPOSTER Driftsinntekter Norge Sverige Øvrige enheter Elimineringer Driftsinntekter segment /-Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Driftsinntekter i konsernregnskapet EBITDA Norge Sverige Øvrige enheter Elimineringer EBITDA segment /-Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBITDA i konsernregnskapet EBIT Norge Sverige Øvrige enheter Elimineringer EBIT segment /-Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBIT i konsernregnskapet EBT Norge Sverige Øvrige enheter Elimineringer EBT segment /-Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBT i konsernregnskapet BALANSEPOSTER Sum eiendeler Norge Sverige Øvrige enheter /-Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Elimineringer Sum eiendeler i konsernets balanse Sum gjeld og forpliktelser Norge Sverige Øvrige enheter /-Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Elimineringer Sum gjeld og forpliktelser i konsernets balanse

17 NOTE 4 BOKFØRT VERDI AV PÅGÅENDE PROSJEKTER Konsernet har en betydelig beholdning av pågående prosjekter. Prosjektene kan være egenregiprosjekter, eller boliger som bygges for andre sluttbrukere eller storkunder. Bokført verdi av prosjektene er balanseført til akkumulert tilvirkningskost. SPESIFIKASJON AV PÅGÅENDE PROSJEKTER Tall i NOK Bygg under utførelse Norge Bygg under utførelse Sverige Sum bokført verdi pågående prosjekter Verdi av bygg under utførelse i Norge basert på løpende avregning for egenregiprosjekter NOTE 5 VALUTAKURSEFFEKTER Konsernet er eksponert i svenske kroner som følge av sine investeringer i Sverige. Den svenske virksomheten er finansiert i svenske kroner (SEK). Lånefinansieringen er dels fra morselskapet og dels i bank. I henhold til IAS 21 føres effekter av valutakursendringer på konsernmellomværende over resultatet. Som følge av styrking i SEK mot NOK, har dette gitt en valutakursgevinst for 1. kvartal 2011 på til sammen NOK 2,6 millioner. NOTE 6 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE Block Watne AS har i 1. kvartal 2011 mottatt NOK 1 million i utbytte fra det tilknyttede selskapet Buggeland AS. NOTE 7 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN BWG Homes AB mottok i april 2011 restoppgjør for salg av eierandelen i Gar-Bo AB med totalt NOK 25 millioner. 16

18 SELSKAPSINFORMASJON BWG Homes skal drive og utvikle ledende boligbyggere med sterke merkevarer. Gjennom merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge og Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige utvikler, selger og produserer vi boliger for det nordiske markedet. BWG Homes leverer ca nye boliger i året gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. Selskapet har ca ansatte og hadde en omsetning på NOK 2,9 milliarder i BWG Homes ASA er notert på Oslo Børs med handelssymbolet BWG. Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 1. SELSKAPETS STYRE: Harald Walther, styreleder Eva Eriksson, nestleder Hege Bømark, styremedlem Petter Neslein, styremedlem Tore Morten Randen, ansattevalgt styremedlem Ørjan Reinholdsson, ansattevalgt styremedlem Magne Staalstrøm, ansattevalgt styremedlem FINANSIELL KALENDER: Resultat 1. kvartal 2011: 12. mai 2011 Resultat 2. kvartal 2011: 25. august 2011 Resultat 3. kvartal 2011: 3. november 2011 Resultat 4. kvartal 2011: 14. februar 2012 Ordinær generalforsamling: 26. mai 2011 IR-KONTAKTER: Lars Nilsen, CEO, T: Arnt Eriksen, CFO, T: , KONTAKTINFORMASJON: BWG Homes ASA Postboks 1817 Vika 0123 Oslo T: F: Foretaksnr.: Besøksadresse: Vika Atrium Munkedamsveien 45 Oppgang D, 5. etg Oslo 17

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. Lars Nilsen, Konsernsjef NOK 3 199 millioner i ordreinngang NOK 3 461 millioner

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF ÅRSRAPPORT 2010 NOK 2 985 millioner i omsetning 23% vekst i ordrereserve

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013. ÅRSRAPPORT 2013 Ordreinngang NOK millioner 3 941 Operativ omsetning NOK millioner 3 926 Operativ EBITDA-margin Prosent 11,7 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 210 Block Watne

Detaljer

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE.

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE. 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT EBITDA MARGIN 2008 11,6% Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF Omsetning per PEr ForRetningsområde

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2013 POSITIVT UTLEIEMARKED, MEN OMBYGGING PÅVIRKER DRIFTEN MIDLERTIDIG Stabil drift, midlertidig påvirket av ombygging, negative verdiendringer

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer