Norsk Naturskadepool Takstrapport Koordineringsnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Naturskadepool Takstrapport Koordineringsnr. 9-9-9999"

Transkript

1 Forsikringsselskap Sikker Forsikring Norsk Naturskadepool Takstrapport Koordineringsnr Avtalenr/polisenr. Forsikringstype Oppdrag rekvirert av Villa iflg rekv Firma AS v/ Per Koordinator Skadenr. Oppdrag mottatt dato Takstfirma Adresse Postnr./sted Fax Estax AS Lilleheia Lillesand Takstkonsulent Telefon E-post Sveinung Nordal Forsikringstaker Adresse Postnr./sted Telefon E-post Ole Kunde Stormnes 9999 Vestlandsbygd Skadeadresse Kommune. G.nr. B.nr. Stormnes 9999 Vestlandsbygd Vestkommune (0999) Kontonummer Skade meldt som Storm Skadedato Hvis det er andre skader i området av samme årsak, oppgi skadelidte og forsikringsselskap: Mange av eiendommene i området har fått naturskader av samme årsak, stormen "Frida". Samtlige selskaper. Topografi, stedlige forhold, antatt vindstyrke og retning, nedbørsmengde og vannstand: Boligeiendom med stor sjøbod og naust helt nede ved sjøen. Eiendommen ligger relativt ubeskyttet for grov sjø og vind. Det var stormen "Frida" som forårsaket skadene. Antatt lokal vindstyrke m/s, høyere i kastene,og høy sjø på grunn av vinden og høy vannstand. Værets påvirkning på vannstanden 12. desember var desember inntil 77 cm. Høyeste vannstand over sjøkartnull var 265 cm, som er 7 cm over 5-års gjentaksintervall (data er fra nærmeste målestasjon, Vestsund). Skadet objekt Tidligere skade, evt. når Forsikringsform (fullverdi,førsterisiko etc.) Byggeår / under oppføring Skade uten fradrag beregnet til kr Samlet pris for materialer og arbeide, eks. m.v.a. Kr.: ================ Mangelfull Konstruksjon Ja/nei A; Sjøbod Ukjent Fullverdi iflg rekv 1867 iflg ft Ja Nei B; Naust Ukjent Fullverdi iflg rekv Ukjent, minst 50 år Ja Nei C; Hageanlegg Ukjent Fullverdi iflg rekv Ukjent Ja Nei D; Ja Nei E; Ja Nei Reparasjon Normal reparasjonstid 3 uker Arbeidet ønskes utført av Hvis innhentet tilbud, for hvilke arbeider og firma Besiktigelsesdato Tilstede ved besiktigelsen Ole Kunde Dato og underskrift av takstmann SN Takstrapporten skal videre inneholde: Nøyaktig beskrivelse av skadet del med dimensjoner, sammenføyinger etc. Nødvendig dokumentasjon som konstruksjonsskisse, foto og/eller tegninger vedlegges og skal være datert og signert av takstmannen. Svak konstruksjon og tilstand på skadet bygningsdel skal alltid beskrives. Event. forbedringer skal spesifiseres med pris. Prisen på skadedagen legges til grunn. Konklusjon om det er årsakssammenheng mellom mangelfull konstruksjon og at skade skjedd skal alltid gis. Se vedlegg. Referanse: Side 1 av 2

2 Skadenr: Bygning: Sjøbod Bta: 140 pr etg Etasjer: 2 Ansvarlig utførende: Tiltakshaver: Kontrollerende utførende: Ukjent Ukjent Ukjent Alder skadet del: Hvis tidligere skadet: Type skade/forsikringsselskap: 145 år Ukjent Konstruksjoner: Gulv: Primærkonstruksjon av solid rundtømmer ca 8-12" med avstand ca 70 cm. Gulvdekke av plank i dimensjon ca 1x6" til 2x6", 2" tykkelse i mest utsatt hjørne nærmest sjøen, mot nord. Hjørne mot syd har gulv av betong på grunnen. Gulvplank er festet til tømmeret med grove spiker. Vegger: Primærkonstruksjon av reisverk ca 6x6" med varierende avstand. Skråbånd av 6x6" Delvis kledd innvendig. Sammenføyninger med grove spiker, sammenfelt tre og div. jernbeslag. Utvendig kledning av 1 1/4x 6" liggende. Kledningen er godt spikret med 4" spiker på hver stolpe. Hendelsesforløp og skadebeskrivelse: (Nøyaktig beskrivelse av skadet del, dimensjoner og innfestinger etc) Den kraftige vinden rotet opp sjøen og det kom grov sjø og vind inn fra nordvest. Sjøen slo opp under gulvet i sjøboden og slo istykker deler av sjøbodens vegg mot nordvest, og slo inn dør mot nordøst. Registrert skade ved befaring: 1 Nordvestvegg: 30 m2 kledning er skadet Bunnsvill og 5 reisverkstolper istykkerslått. 2 glassruter knust. 3 hjørnebord skadet. Malingsoverflate delvis slått i stykker på veggens nedre halvdel, ca 35 m Tilstand skadede bygningsdeler: Bygget vurderes totalt sett til å være solid bygget, og i samsvar med lokal byggeskikk på oppføringstidspunktet. Alle bygningsdeler er godt dimensjonert i forhold til både tidligere praksis og dagens praksis. Gulvets og veggenes tilstand vurderes til å være god, og uten råte av betydning i saken. Reparasjon og kalkulasjon 1 Rydding av knuste og løse bygningsdeler. Egeninnsats timer Byggmesterarbeider: 0 2 Rigg og drift, kjøring etc RS Rydding for tilkomst timer Stillas nordvestvegg m Reparere primærkonstruksjon og tilpasse/bygge ny kledning og hjørnebord etc, nordøstvegg, samt sette på plass skyvedør nordøstvegg timer x6" for div. lasking og nytt reisverk etc, impregnert lm /4" impregnerte kledningsbord lm Reparere og supplere gulv timer x6" for bruk som gulvplank lm Reparere vindu timer tilskårne glassruter, kitt RS Reparere fjøsdør timer Div materialer og beslag RS Div feste- og forbruksmateriell RS Malerarbeid vegger, 2 strøk timer Maling, 10 liter spann stk Sum reparasjon, eks mva Konklusjon Det er ingen sammenheng mellom mangelfull konstruksjon og at skaden skjedde. Forbedringer Nei Fremdrift Ikke avklart NORSK NATURSKADEPOOL Koordineringsnr: Skyvedør mot nordøst: Nyere plassbygd dør bestående av 2 løse lemmer. Plassbygd skyvespor av tre. Døra er ganske ny. Nordøstvegg: Skyvedør 4 m2 slått inn, dørbladene lå et inne i bygningen etter skaden. Malingsoverflate delvis slått i stykker på veggens nedre halvdel, ca 8 m2. Gulv: 75 m2 gulvplank slått løs og 25 m2 gulvplank slått i stykker. (Om det er årsakssammenheng mellom mangelfull konstruksjon og at skade skjedde)

3 Skadenr: Bygning: Naust Bta: 25 Etasjer: 1 Ansvarlig utførende: Tiltakshaver: Kontrollerende utførende: Ukjent Ukjent Ukjent Alder skadet del: Hvis tidligere skadet: Type skade/forsikringsselskap: Ukjent, minst 50 år Ukjent Konstruksjoner: Gulv og fundament: Golv innvendig av betong med sparestein. På naustets langside på utside av mur går gulv videre ut mot en steinmur mot sjøen, ca 1 meter utenfor vegglivet. Denne løsningen danner fundament for naustets langvegg. Hendelsesforløp og skadebeskrivelse: (Nøyaktig beskrivelse av skadet del, dimensjoner og innfestinger etc) Den kraftige vinden rotet opp sjøen og det kom grov sjø og vind inn fra nordvest. Sjøen slo i stykker fundament, betongvegg, betonggulv og vegger i nordvestre hjørne av naustet. På sydsiden forsvant den ene halvdelen av døra og den andre delen av døra og litt av betongveggen ble brukket løs. Registrert skade ved befaring: 1 4 m2 betonggulv/fundament og til sammen 2 m2 betongvegg er vekk Tilstand skadede bygningsdeler: Bygget vurderes totalt sett til å være solid bygget, og i samsvar med lokal byggeskikk på oppføringstidspunktet. Bygget er imidlertid gammelt og både betongkonstruksjoner og trekonstruksjoner har noe materialsvekkelser i form av råte og utvasking. Forankring mellom bunnsvill og betong er tildels gjennomrustet og tildels sterkt svekket. Reparasjon og kalkulasjon 1 Rydding av knuste og løse bygningsdeler. Egeninnsats timer Byggmesterarbeider: 0 2 Rigg og drift, kjøring etc RS Reparere, rette opp og supplere primærkonstruksjon og tilpasse/bygge ny kledning og dør timer x6" for div. lasking etc lm x4" for spikerslag og kryssavstiving lm /4" impregnerte bord for kledning og dør lm Div festemateriell og beslag RS Betonggulv og betongvegg, inkl kant mot sjøen, uarmert m Malerarbeid vegger, 2 strøk timer Maling, 10 liter spann rød låvemaling stk Sum reparasjon, eks mva Konklusjon Det er sammenheng mellom mangelfull konstruksjon og at skaden skjedde. (Om det er årsakssammenheng mellom mangelfull konstruksjon og at skade skjedde) Forbedringer Ny betong bør armeres, og på grunn av den utsatte beliggenheten anbefales det en ny armert mur utenpå den gamle. Det bør monteres solid forankring mellom betongsokkel og bunnsvill. Anslått merkostnad er kr 8000,- Fremdrift Ikke avklart NORSK NATURSKADEPOOL Koordineringsnr: Vegger: Veggsokkel ca 60 cm høy og 20 cm tykk av betong med sparestein. Uarmert. Vegger forøvrig med primærkonstruksjon av ca 6x6" med inntil 3 m avstand. Solide avstivinger av tre i hjørner. Utenpå og delvis innfelt i primærkonstruksjonen er kledningsbordene spikret i liggende 2x4". Skråbånd innvendig, av ca 2x4". Sammenføyninger med grove spiker, sammenfelt tre og div. jernbeslag. Utvendig kledning av 1 1/4" liggende. Kledningen godt spikret. Gavlvegg mot sør har en 2- fløyet dør av std låvedør-type, med utenpåliggende beslag. Nordvegg: Veggen er skjev og bunnsvill ligger utenfor veggsokkelen av betong. Østvegg: 6 m2 vegg er vekk og 6 m2 vegg er skjev. Sørvegg: 2 fløyet dør totalskadet. En dørfløy er vekk og en dørfløy er skadet. Dør totalt er 3,5 m2.

4 Skadenr: Bygning: Hageanlegg til bolig Bta: Etasjer: Ansvarlig utførende: Tiltakshaver: Kontrollerende utførende: Ukjent Ukjent Ukjent Alder skadet del: Hvis tidligere skadet: Type skade/forsikringsselskap: Ukjent, antar minst 50 år Ukjent Konstruksjoner: Hagen tilhørende de to bolighusene på eiendommen består av en øvre og nedre del, med en natursteinsmur mellom. I steinmuren er det en trapp av naturstein. På nedsiden av trappen er det en betongplatting. Hendelsesforløp og skadebeskrivelse: (Nøyaktig beskrivelse av skadet del, dimensjoner og innfestinger etc) Den kraftige vinden rotet opp sjøen og det kom grov sjø og vind inn fra nordvest. Sjøen flommet inn over hagens nedre del og vasket ut plenen i et område ca 30 m2 stort. Betongplatting på nedside av trapp ble ødelagt. Videre tok sjøen med seg endel tang, stein og grus fra fjæra og la innover plenen i et område totalt ca 50 m2 stort. Registrert skade ved befaring: 1 Det ligger tang, grus og stein innover hageanlegget i et område ca 50 m Tilstand skadede bygningsdeler: Hagen har vært tilsynelatende i god stand før skaden. Reparasjon og kalkulasjon Anleggsgartnerarbeider: 0 1 Rigg og drift, kjøring etc RS Rydde overflate inkl bruk av maskin (minigraver eller lignende) m lass jord. Utplanering. Tilsåing RS Bygge ny betongplatting, eventuelt stein nedenfor trapp m Gjenoppbygge natursteinsmur, bruk av stein på stedet, inkl evt rydding/flytting av masser inntil muren m Sum reparasjon, eks mva Konklusjon Det er ingen sammenheng mellom mangelfull konstruksjon og at skaden skjedde. Forbedringer Nei Fremdrift Ikke avklart En betongplatting nedenfor hagetrapp er ødelagt Natursteinsmur er ødelagt, ca 5 m2 NORSK NATURSKADEPOOL Koordineringsnr: (Om det er årsakssammenheng mellom mangelfull konstruksjon og at skade skjedde)

5 Sjøbua ligger værutsatt til og har fått store skader på nordvestveggen

6 Sjøbua er solid bygget og er forholdsvis velholdt, og har ikke nevneverdig råte En skyvedør ble slått inn. Ligger inne i bua.

7 Gulvet ble slått løs i store deler av 1. etasje, av sjøen under.

8 Et vindu har knuste glass. Det må ryddes en del innvendig, for tilkomst reparasjon.

9 Naustet også store skader, både på bygning og grunnur og fundament

10 Festejern mot grunnmur er rustet i stykker. Noe råte i trekonstruksjon og utvasket, uarmert og dårlig betong

11 Hageområdet mellom sjøbu/naust og bolighusene på eiendommen er skadet. Steinmur og trapp må også repareres.

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER EGIL NORLI A/S GRESSVIK BRUK 7 BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER BYGNINGSHISTORISK TILSTANDSRAPPORT MED FORSLAG TIL UTBEDRINGSMÅTE OG KOSTNADER Egil Norli August 2014 Generell innledning. Denne rapporten tar

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering.

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. I det store bokverket Norske bygder, bnd. 4 fra 1937, skriver Gisle Midtun i artikkelen Sognahus: No er det snautt att eit einaste urupla stort tun.. [i Sogn].

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

Eidsbygda ENEBOLIG, STABBUR, GARASJE OG NAUST

Eidsbygda ENEBOLIG, STABBUR, GARASJE OG NAUST Eidsbygda ENEBOLIG, STABBUR, GARASJE OG NAUST Stor enebolig med flott utsikt og beliggenhet Adresse: 6350 Eidsbygda Primærareal/bra: Ca. 258/336 kvm. Prisantydning: Kr 1.100.000,- + omk. Megler: Nancy

Detaljer

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT LILLESAND Prisantydning: Kr 2 850 000,- + omk Lillesand - Fin enebolig med kort vei til sentrum, pusset opp i senere år med pent opparbeidet tomt Solheimveien 8 a MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 KVELDE - ENEBOLIG SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 Prisantydning: 1490000,- Romslig enebolig med dobbelt garasje DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/12 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 12/4669 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 14/12: SALG AV STRØMSØ SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT: Dato: 06.08.07 Rapportansv.: Lauritz Simonsen Gnr.: 33 B.nr.:30

TILSTANDSRAPPORT: Dato: 06.08.07 Rapportansv.: Lauritz Simonsen Gnr.: 33 B.nr.:30 TILSTANDSRAPPORT TAKSTFORUM TROMS DA Myrlandshaugen Barnehage, Gratangen kommune NAVN ADRESSE ADR.BYGG Myrlandshaugen Barnehage Myrlandshaugen, 9470 Gratangen Myrlandshaugen Gnr. 33 B.nr. 30 Kommune: Gratangen

Detaljer