Status RFF Innlandet og søknad til nytt VRI program for Hedmark og Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status RFF Innlandet og søknad til nytt VRI program for Hedmark og Oppland"

Transkript

1 Saknr. 13/ Saksbehandler: Espen Køhn Status RFF Innlandet og søknad til nytt VRI program for Hedmark og Oppland Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forsalg til vedtak: 1) Fylkestinget tar RFF Innlandets årsrapport og handlingsplan til etterretning 2) Fylkestinget støtter søknadsprosessen om deltakelse i VRI 3 med satsingsområdene - bioøkonomi og - reiseliv og opplevelsesnæringer 3) VRI 3 finansieres over regionale utviklingsmidler (kap.13.50) Punkt 2 forutsetter likelydende vedtak i Hedmark og Oppland ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Årsrapport RFF Programplan VRI Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Status RFF Innlandet og søknad til nytt VRI program for Hedmark og Oppland FoUi (Forskning, utvikling og innovasjon) er et viktig satsningsområde for fylkesrådet mht. utviklingen av Hedmark. I denne sammenheng er både RFF og VRI viktige virkemidler. Fylkesrådet er tilfreds med de resultater som RFF Innlandet har oppnådd i 2012 og fondsstyret handlingsplan for perioden VRI 3 vil etter Fylkesrådets vurdering være et svært viktig element i forhold til å kunne binde sammen andre programmer og virkemidler og samtidig støtte oppunder strategiske satsninger i regionen. Satsing på bioøkonomi (bioteknologi, bioenergi og skog), reiseliv og opplevelsesnæringer bygger oppunder områder hvor Hedmark har fortrinn både kompetanse- og ressursmessig. Arena Heidner, som er et ARENA program for blå-grønn bioteknologi, vil bli styrket gjennom en deltakelse i programmet. Det vil i stor grad bidra til å styrke denne klyngen. Bioenergi og skog er også områder som er framtidsrettet og hvor regionen har god råvaretilgang. Samtidig er det pr. i dag stor usikkerhet, og dermed utfordringer, mht. deler av verdikjeden for skog. VRI 3 vil i den sammenheng, sammen med vedtatt Skog- og trestrategi, bidra til en mer målrettet satsing for disse næringene. Fylkesrådet mener at det er forsvarlig å bidra med regional finansiering til VRI 3 rettet mot ovennevnte satsningsområder. I denne sammenheng vektlegges også at VRI kan skal bidra til en samordning/forsterkning av andre programmer/strategiske satsninger og at VRI 3 skal gi en læringseffekt mht. utvikling av en regional innovasjonspolitikk Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

3 S A K S U T R E D N I N G: Status RFF Innlandet og søknad til nytt VRI program for Hedmark og Oppland Innledning Næringsstrukturen i Hedmark og Oppland kjennetegnes ved i liten grad å benytte FoUi (Forskning,utvikling og innovasjon ) i sitt utviklingsarbeid. Gjennom de statlige programmene VRI (Virkemiddel for regional FoU og Innovasjon) og Regionalt Forskningsfond (RFF Innlandet) har fylkeskommunene i Hedmark og Oppland ønsket å legge til rette for mer bruk av FoUi i næringslivet, og offentlig virksomhet, samt styrke FoUmiljøene i regionen. Norges forskningsråd har lyst ut en ny VRI satsing for perioden , VRI3. Det legges her fram en orientering om status for RFF Innlandet og VRI 2 Innlandet, og forslag til innretning på søknad fra fylkeskommunene i Hedmark og Oppland til det nye VRI 3 programmet. Forankringen til å satse på ovennevnte FoUi programmer er gitt ved fylkenes regionale planstrategier, regionale planer og strategiske satsninger. Utredning RFF Innlandet 2012 Regionale ForskningsFond har følgende formål: - Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling - Mobilisere til økt FoU innsats i regionene - Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene - Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter - Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter RFF Innlandet har bidratt til å oppfylle disse formålene på flere måter. Framdrifts- og sluttrapporter viser at prosjektene har god progresjon, at det skapes nye tjenester, prosesser og produkter, og at finansieringen har vært utløsende både for prosjektet og for samarbeid mellom aktørene. Mange av prosjekteierne har ikke tidligere levert søknader til Forskningsrådet eller RFF, og dette understøtter en reell mobilisering. Regionen er også en av de regionene som har mottatt flest søknader blant alle de syv fondsregionene. Antallet søknader er redusert i 2012, og dette kan skyldes at fondet dette året i hovedsak konsentrerte seg om kvalifiseringsstøtte og fellesutlysninger fra 15 % tildeling på nasjonal pott. Tilbakemeldinger fra fageksperter viser at søknadene har generell høy kvalitet, og det er ikke tildelt midler til prosjekter som ikke har høy nok vitenskapelig kvalitet i følge eksperter. Flere av prosjektene rapporter også om gode synergieffekter som følge av støtte fra RFF Innlandet. Institusjonsprosjektet ved Høgskolen i Hedmark på Evenstad har f.eks. resultert i innvilgelse av midler til en nasjonal forskerskole, og samme institusjon har også fått midler til et stort forskerprosjekt (25 millioner kroner) til forskning på det boreale økosystemet. RFF Innlandet har etablert samhandlingsarenaer med øvrige virkemiddelaktører i regionen. Det er formalisert samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet med tanke på å øke forskningsintensiteten i regionens næringsliv. Representanter fra Innovasjon Norge i Hedmark og

4 Oppland, kompetansemeglerne fra VRI, EU-koordinatoren, KS forskningsrådgiver og Forskningsrådets regionale representant er samlet i en mobiliseringsgruppe. Gruppa har hatt to møter i 2012, og i møtene diskuteres konkrete case som igjen følges opp av det virkemiddelapparatet gruppa mener er hensiktsmessig. Fondsstyret for RFF Innlandet har vært lojal til oppdraget fra fylkestingene. Styret har i 2012 videreført satsingen på kvalifiseringsstøtte, samt satset på to sterke miljøer i regionen gjennom fellesutlysninger med andre regioner. Utlysningen i samarbeid med RFF Hovedstaden har adressert det sterke bioteknologi-miljøet i Hedmark, mens utlysningen som er gjennomført i samarbeid med Oslofjordfondet har adressert industrimiljøet på Raufoss. I tillegg er det gjennomført en tematisk åpen utlysning rettet mot bedrifter i regionen. Det er ikke tildelt midler til prosjekter som faller utenfor de tematiske områdene som var definert i daværende FoU - strategi. I tråd med bestillingsbrevet er det heller ikke benyttet midler til medfinansiering av nasjonale programmer. Tildeling pr søkerkategori og programtype RFF Innlandet Antall prosjekter er gitt først, og bevilgning i kr er gitt i parentes Prosjektansvarlig ISP* Forsker Bedrift KS Totalt Bedrifter 0 (0) 0 (0) 3 (6.858 ) 8 (1.600 ) 11 (8.458 ) Høgskolen i Gjøvik 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (889 ) 5 (889 ) Høgskolen i Lillehammer 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (200 ) 1 (200 ) Høgskolen i Hedmark 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Stiftelser 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (397 ) 2 (397 ) Offentlig sektor 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Samarbeid med RFF Hovedstaden 2 (2.396 ) 1 (1.042 ) 0 (0) 3 (3.438) Totalt 0 (0) 2 (2.396 ) 4 (7.900 ) 16 (3.086 ) 22 ( ) *ISP=Institusjonsforankrede strategiske program RFF Innlandets handlingsprogram Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet utarbeidet våren 2013 en ny handlingsplan for perioden Planen er basert på regionens nye FoU-strategi som ble vedtatt av fylkestingene i desember. Fondsstyret vil de neste årene bidra til å øke forskningsintensiteten i regionene ved å øke satsingen på kvalifiseringsstøtte. Dette for å øke kvaliteten på fremtidige forskningsprosjekter. Ved å stimulere næringslivet, offentlig sektor og FoU-miljøene til å bruke mer forskningsbaserte metoder, er målet å få disse til å søke om midler i større program enn det regionale fondet. Det er også en klar målsetting å mobilisere nye bedrifter til å ta i bruk og gjennomføre FoU aktiviteter. Den nye FoU-strategien presiserer blant annet at det er nødvendig med en forsterket samhandling mellom virkemiddelaktørene, FoU-miljøene og FoU-brukere i næringsliv og offentlig sektor. RFF sammen med VRI gir næringslivet og forskningsmiljøene i regionen en mulighet til å posisjonere seg i forhold til større forskningsprosjekter, og senker terskelen for små og mellomstore bedrifter til å ta i bruk FoUi i sin virksomhet. Dette er spesielt viktig for en region som Innlandet. Resultater VRI 2 Bakgrunn for VRI VRI ble opprettet i 2007 som et tiårig program og går i 2014 inn i sin tredje ordinære periode. VRI skal være et bidrag til regionenes realisering av sine FoU-strategier, i samspill med andre virkemidler som for eksempel Regionale forskningsfond.

5 Erfaringene fra de to foregående VRI periodene viser at det har blitt skapt et velfungerende FoU samarbeid mellom Hedmark og Oppland. Utarbeidelsen av en felles FoU strategi og den raske etableringen av Regionale forskningsfond Innlandet er eksempler på det. VRI har stimulert til samhandling og kunnskapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor i denne regionen. Resultatet er mer FoU-orienterte og FoU-kompetente fylkeskommuner, at FoU-miljøene har fått økt fokus på regionale utfordringer og FoUbehov, økt samarbeid mellom Østlandsforskning og høgskolene og et mer FoU- og samhandlingsorientert næringsliv. Videre har man på ulike måter arbeidet for å mobilisere til forskningsbaserte utviklingsprosjekter i bedrifter, nettverk og regioner. VRI har også bidratt med kunnskap som har gitt mulighet til å korrigere kursen i utviklingsarbeidet innen næringsklynger. Resultater fra VRI 2, samhandlingsprosjektet Innenfor delprosjektet bioenergi, kom en i 2012 godt i gang med å etablere nettverk og møteplasser for bioenergiaktørene i Innlandet mht. kartlegging og analyse av næringas omfang og betydning regionalt og nasjonalt. Videre har det vært fokusert på å etablere et godt tilbud om kompetansemegling og personmobilitet for bedriftene i næringa og å utvikle større fellesprosjekter mellom aktørene. VRI har tatt videre arbeidet med å utvikle og formelt etablere Alliansen for bioenergiforskning i Innlandet (Allbio) som ble initiert i 2011 med støtte fra RFF-Innlandet. Det har i alt vært arrangert fire nettverkssamlinger med aktører fra næring, forskning og forvaltning. Resultatene fra kartlegging og analyse er formidlet gjennom en rekke foredrag i og utenfor regionen og det er gjennomført 12 bedriftsbesøk og igangsatt 4 nye bedriftsprosjekter via kompetansemegling. Innenfor delprosjektet reiseliv, har det vært arbeidet med å styrke kontakten mellom bedrifter og FoUmiljø. Ettersom næringen har et sterkt innslag av mange relativt små bedrifter, har det vært en prioritert oppgave å styrke relasjonene mellom destinasjonsselskapet Lillehammer Turist og Høgskolen på Lillehammer. Dette har resultert i et mer systematisk samarbeid der det er blinket ut noen oppgaver som er egnet for tett samarbeid med forsknings- og høgskolemiljøet. Det har blitt gjennomført FoU-oppgaver bestilt av selskapet. Disse dreier seg særlig om å kartlegge Lillehammer-regionens image i ulike geografiske markeder, mulige effekter av branding-prosjektet til Lillehammer Turist samt markedstrender som selskapet vil legge til grunn for å vurdere behov for endringer i markeds- og kommunikasjonsstrategi. I tillegg har kompetansemegler gjennomført et visst antall besøk i andre bedrifter, ikke minst mindre virksomheter, for å kartlegge interesse og muligheter for kompetansemeglingsprosjekter, inkludert forprosjekter. Samlet sett har samhandlingsdelen oppnådd resultater i samsvar med planlagt aktivitet for Innenfor delprosjektet kompetansemegling, er det gjennomført 56 bedriftsbesøk innen vareproduserende industri. I tillegg er det gjennomført bedriftsbesøk innenfor næringene reiseliv og bioenergi. Det er iverksatt et betydelig antall bedriftsprosjekter noe i samsvar målet. Videre er det registret 17 videreføringsprosjekter og det er etablert samarbeidsavtale mellom 2 bedrifter fra Innlandet med partner i henholdsvis Sverige og India. Det er utarbeidet 15 forslag til studentprosjekt knyttet til bedrifter i Innlandet. Tre av disse ble valgt av NTNU-studenter. De øvrige 12 er overlevert til Høgskolen i Gjøvik med tanke på masteroppgaver i Innenfor delprosjektet læringsaktiviteter, har ett hovedfokus i 2012 vært på erfaringsinnhenting og - dokumentasjon fra utviklingsarbeid i bl.a. Raufossindustrien, trehusindustrien og matsektoren. Bøkene «Lean på norsk» og «Lokal og Regional mat» er ugitt og presentert gjennom egne seminarer og det har vært arbeidet med å dokumentere omstillingsarbeidet på Raufoss og i treindustrien i Glåmdalsregionen. Dette siste viser bl.a. hvordan organiseringen av kompensasjonsmidlene knyttet til differensiert arbeidsgiveravgift har hatt positiv innvirkning på bl.a. samarbeid, tillit/sosial kapital og på kompetanseutviklingen. VRI Innlandet hadde også ansvaret for utarbeiding av bakgrunnsanalyser og brukermedvirkning i arbeidet med den reviderte FoU-strategien for Hedmark

6 og Oppland. Denne ble endelig vedtatt i fylkestingene i desember VRI 2 har i 2012 videreført et internasjonalt samarbeid om erfaringsutveksling av "Cluster Management" og om regionale strategier for å tiltrekke og holde på høyt utdannede mennesker. Her er VRI Innlandet koplet sammen med et Interreg IVC-samarbeid med partnere fra Spania, Tyskland, Sveits og Nederland Når det gjelder forskningsprosjektet i VRI 2 Innlandet har hovedaktivitetene i stor grad vært knyttet til produksjon av forskningslitteratur og antologier (tekstsamlinger). Fokuset har vært innovasjon i rurale områder, dokumentasjon av erfaringer med Lean-metodikk i bl.a. Raufoss industrien, næringsmiddelindustrien og innovasjon i reiselivsnæringen. Disponibelt budsjett VRI 2 Samhandlingsprosjektet Forskerprosjektet (i 1000 kr) (i 1000 kr) Egenfinansiering Annen offentlig finansiering Privat finansiering (bedrifter) 650 Forskningsrådet Totalt disponibelt budsjett Søknadsprosessen VRI3 De viktigste endringene fra VRI2 til VRI3 er: I VRI2 var det krav om at hvert samhandlingsprosjekt skulle knyttes til et forskningsprosjekt og omvendt. I VRI3 har Forskningsrådet valgt å bryte koblingen mellom samhandlings- og forskningsprosjektene i regionene. Temaene for forskningsprosjektene er endret. Det stilles tydeligere krav til kvalitet på forskningsprosjektene i VRI3. Regionene må utvikle mål for hva som skal stå igjen etter ti år med VRI (sluttmål). Fordelingen av midler til samhandlingsprosjektene er mer forutsigbar i VRI3. Alle regioner får tilbud om et samhandlingsprosjekt når disse tilfredsstiller fastsatte kvalitetskrav. Som tidligere nevnt er VRI et 10-årig program som ble startet opp i Programmet har vært faseinndelt. Siste fase går fra Krav, innhold og innretningen av programmet har endret seg i de forskjellige fasene av programmet. Alle regioner vil komme med i VRI programmet fra det tidspunkt prosjektet fyller de nødvendige faglige krav. Søknader som holder faglig mål i første tildelingsrunde har også mulighet til å konkurrere om en nasjonal tilleggspott. For Innlandets vedkommende vil det medføre at støtten fra Forskningsrådet vil ligge mellom 3,4-8,4 mill kr. til samhandlingsprosjekter avhengig av prosjektets kvaliteter. I tillegg kommer evt. prosjekter innen innovasjonsforskning. Hovedmålet med VRI er å utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i arbeidslivet. VRI 3 programmet består av to hoveddeler: Regionale samhandlingsprosjekter Innovasjonsforskning Samhandlingsprosjekter Samhandlingsprosjektene skal treffe en bred målgruppe og sikre at et mangfold av ressurser i regionen benyttes, ut fra en antakelse om at bred deltakelse og ulike tilnærminger styrker innovasjonsprosessene.

7 Samhandlingsprosjektene skal sikre god kunnskapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører og slik styrke de regionale innovasjonssystemene. VRI skal være en pådriver for forskningsbaserte utviklingsprosesser og få fram gode forskningsprosjekter til regionale, nasjonale og internasjonale finansieringsordninger. Samhandlingsprosjektene har et sett av virkemidler som benyttes i dette arbeidet. Samhandlingsprosjekter i VRI programmet krever inntil 50 prosent regional medfinansiering. Innovasjonsforskning Den andre hoveddelen av programmet er innovasjonsforskningen. Prosjekteier for innovasjonsforskningen er FoU-miljø(er) i regionen. Forskningsprosjektene skal ha regional betydning og bedre kunnskapsgrunnlaget for innovasjonsarbeidet. Prosjektene skal ha høy vitenskapelig kvalitet og bidra til kunnskapsutvikling nasjonalt og internasjonalt gjennom bl.a. vitenskapelige publikasjoner. Prosjektene skal bidra til relevant kunnskapsutvikling for og kunnskapsutveksling med aktører som driver utvikling og gjennomføring av innovasjonspolitikk regionalt og nasjonalt. Regionale aktører generelt og fylkeskommunene spesielt bør benytte denne anledningen til å koble sin region direkte til et innovasjonsforskningsprosjekt og på den måten få forskning på egen region. I motsetning til de to første VRI-programmene er ikke innovasjonsforskningsprosjektene direkte knyttet opp i mot samhandlingsprosjektene. D.v.s. at det kan forskes på andre områder enn hva som vil være satsninger i de pågående samhandlingsprosjektene. Forskningsrådet oppfordrer i programutlysningen at man bruker resultater og erfaringer fra de to tidligere VRI-programmene når det gjelder forskningsprosjektene. Nytt i VRI 3 programmet er at man opererer med to typer programmer innenfor innovasjonsforskningen. Programtype 1 er som i tidligere VRI-program hvor en forsker på egen VRI-region og vil kreve regional medfinansiering. Her er det ikke krav om samarbeid med andre VRI regioner. Den andre programtypen, såkalt «syntese-prosjekter», krever samhandling med en eller flere VRI-regioner. Forskningen her trenger ikke knyttes opp til aktiviteter i egen VRI-region. Denne delen av innovasjonsforskningen krever ingen regional medfinansiering. Budsjett VRI forutsetter regional medfinansiering til både samhandlings- og innovasjonsprosjekter (med unntak av synteseprosjektene). Samhandlingsprosjektet vil få minimum 1,7 mill kr til hver fylkeskommune og mulighet for en konkurransepott på 5 mill. kr. Sistnevnte er en pott som fordeles til de prosjektene som holder høyest faglig nivå. Tabellen nedenfor gir en skjematisk oversikt over mulige bidrag og evt. krav til regional medfinansiering. Samhandlingsprosjektet Finansiør Bidrag samhandling Bidrag konkurransepott Sum Norges forskningsråd 3,4 mill kr 5,0 mill kr 8,4 mill kr Oppland fylkeskommune 1,7 mill kr 2,5 mill kr 4,2 mill kr Hedmark fylkeskommune 1,7 mill kr 2,5 mill kr 4,2 mill kr SUM 16,8 mill kr Innovasjonsprosjekt Finansiør Bidrag forskning

8 Norges forskningsråd 2,5 mill kr Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Evt.samarbeidsregion Evt.samarbeidsregion SUM 5 mill kr Med maksimal støtte fra Forskningsrådet kan årlig støtte fra hver av fylkeskommunene bli i overkant 4,2 mill. kr for samhandlingsprosjektet og minimum for innovasjonsprosjektet. Med minimal støtte fra Forskningsrådet vil årlig støtte fra hver av fylkeskommunene være 1,7 mill. til samhandlingsprosjektet og i overkant av kr til innovasjonsprosjekt. Om valg av satsningsområder I programutlysningen og vurderingskriteriene fra Forskningsrådet vektlegges det at søkere til samhandlingsprogrammet skal være klare på hva målsettingen for VRI 3 skal være og hvordan arbeidet etter prosjektperioden skal fortsette. I denne sammenheng er det sentralt at VRI bygger opp under strategiske satsninger i fylkene. På bakgrunn av både komparative fortrinn og de utfordringer regionen står overfor er reiseliv og bioøkonomi foreslått som satsingsområder i VRI3 Innlandet. Dette innebærer en kontinuitet fra tidligere VRI faser, og en utvidelse. Innovativt reiseliv vil i VRI 3 også omfatte opplevelsesnæringene samt et større geografisk nedslagsfelt enn i VRI 2. Bioenergi satsingen i VRI 2 utvides i VRI 3 til å omfatte hele verdikjeden innen bioteknologi, bioenergi, biogass og treforedling, sammenfattet til bioøkonomi. De økonomiske rammene i VRI 3 gjør det mulig å satse langt bredere enn i forrige VRI periode. Bioøkonomi Hedmark og Oppland fylkeskommuner har sammen med fylkesmennene i de to fylkene utarbeidet en felles strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland. Skog og trenæringen er en av bærebjelkene i næringslivet i innlandet. Hovedmålet i skog og trestrategien er: Skogen og de skogbaserte næringene skal gi økt verdiskaping og bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver innen miljø og klima. Treindustrien står overfor store utfordringer som må løses for fremdeles å ivareta en aktiv bruk av skogressursene i de to fylkene. Nye anvendelsesområder for trevirket og forsterkning av det eksisterende blir viktig å fokusere på. En god forvaltning av skogen er også viktig for å nå nasjonale klimamål. Innlandet har satt av ressurser for å bidra til nødvendige omlegginger i industrien, basert på den nye strategien. VRI forutsettes å bli et virkemiddel i realiseringen av skog og trestrategien. Bioenergiklyngen Allbio og treklyngen Tretorget blir sentrale i arbeidet med å videreutvikle i VRI 3 satsingen. Innen bioteknologi er det etablert en klynge som har fått arenastatus. Klyngen heter Arena Heidner bioteknologi. Arena Heidner har som visjon om å bli det ledende fagmiljøet innen blågrønn bioteknologi i Norden. Aktørene i Arena Heidner viser ett spenn i produkter og ny teknologi, som for eksempel nedfrysning av sæd med lang holdbarhet og genetisk seleksjon som legger til rette for kostnadseffektiv og sunn produksjon av husdyr, oppdrettsfisk og planter. Medlemmene i Arena Heidner har i flere år vært innovative og nyskapende ved for eksempel å ta i bruk teknologi fra

9 landbrukssektoren i havbruksnæringen, etablere en betydelig biobank og å utvikle produkter for bedret fruktbarhet hos husdyr. VRI anses for å kunne spille en viktig rolle i videreutvikling og stimulering til ytterligere samarbeid i klyngen. Reiseliv Hedmark og Oppland fylkeskommuner har utarbeidet hver sine reiselivsstrategier for å bidra til omstilling og vekst i en sårbar næring. VRI 3 blir en oppfølging av VRI 2 der mål og delmål langt på vei kan ligge fast. I forhold til VRI 2 skal det geografiske satsningsområdet utvides. I VRI 2 ble Lillehammer Turist/Snowball definert som fortrukken samarbeidspartner fordi VRI 1 viste at det er krevende å skulle forholde seg til og mobilisere mange små bedrifter til VRI-arbeid. Erfaringene fra VRI 1 tilsier likevel at en utvidelse av det geografiske satsingsområdet bør skje ved at man bruker organiserte fellesskap av destinasjonsselskaper, som overordnede samarbeidspartnere. Destinasjonsselskapene må forplikte seg til å jobbe med VRI og mobilisere medlemsbedrifter til VRI-deltakelse. I tillegg kan destinasjonsselskapene i seg sjøl ha interesse av å delta i VRI. Erfaringene fra VRI 2 viser eksempelvis at det er enklere å finne relevante kompetansemeglingsprosjekter så vel som andre samhandlingsprosjekter der destinasjonsselskap er den sentrale samarbeidspartneren enn når man forsøker å mobilisere enkeltbedrifter. Konkurransepotten Alle fylkene som deltar i VRI satsingen vil som sagt tidligere hver motta 1,7 mill. kr pr år som en basisbevilgning. I tillegg er det mulig å søke om ytterligere 2,5 mill. kr pr fylke i konkurranse med de øvrige fylkene. Satsingsområdene for den konkurranseutsatte delen bestemmes av den enkelte VRI region. Innlandet ønsker å videreføre satsingene innen reiseliv og bioøkonomi for å styrke disse i størst mulig grad. Forutsetningen for å bli tatt i betraktning til konkurransepotten er at regionen har kvalifisert seg til basisbevilgningen i første søknadsrunde. Basisbevilgningen på sin side er ikke avhengig av godkjenning av konkurransebevilgningen, den vil regionene motta uansett. Det må derfor i søknaden skilles tydelig mellom hva som inngår i basisbevilgningen og hva som omfattes av konkurransepotten. Milepælsplan for VRI 3 Innlandet Aktivitet 1. kv 2014 Oppstart Rapportering Styremøter 2.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2016 Organisering av arbeidet med søknad VRI 3. Søknadsfristen for en VRI 3 søknad er 4.sept. kl Fram til dette tidspunkt vil en skrivegruppe bestående av representanter fra fylkeskommunene og FoU-miljøene i regionen utarbeide en søknad. Østlandsforskning er blitt tildelt en rolle som sekretariat. I denne fasen vil en også forankre VRI-satsningen hos representanter/aktører fra de utvalgte næringene. Forankring hos bedrifter/klynger er et viktig kriterium. Styringsgruppa for VRI 2 fungerer som en referansegruppe mht. utarbeidelsen av søknaden. I tillegg til politisk behandling av VRI 3 søknaden skal den også være forankret i regionalt partnerskap i de to fylkene.

10 Fylkesrådets drøfting FoUi (Forskning, utvikling og innovasjon) er et viktig satsningsområde for fylkesrådet mht. utviklingen av Hedmark. I denne sammenheng er både RFF og VRI viktige virkemidler. Fylkesrådet er tilfreds med de resultater som RFF Innlandet har oppnådd i 2012 og fondsstyret handlingsplan for perioden VRI 3 vil etter Fylkesrådets vurdering være et svært viktig element i forhold til å kunne binde sammen andre programmer og virkemidler og samtidig støtte oppunder strategiske satsninger i regionen. Satsing på bioøkonomi (bioteknologi, bioenergi og skog), reiseliv og opplevelsesnæringer bygger oppunder områder hvor Hedmark har fortrinn både kompetanse- og ressursmessig. Arena Heidner, som er et ARENA program for blå-grønn bioteknologi, vil bli styrket gjennom en deltakelse i programmet. Det vil i stor grad bidra til å styrke denne klyngen. Bioenergi og skog er også områder som er framtidsrettet og hvor regionen har god råvaretilgang. Samtidig er det pr. i dag stor usikkerhet, og dermed utfordringer, mht. deler av verdikjeden for skog. VRI 3 vil i den sammenheng, sammen med vedtatt Skog- og trestrategi, bidra til en mer målrettet satsing for disse næringene. Fylkesrådet mener at det er forsvarlig å bidra med regional finansiering til VRI 3 rettet mot ovennevnte satsningsområder. I denne sammenheng vektlegges også at VRI kan skal bidra til en samordning/forsterkning av andre programmer/strategiske satsninger og at VRI 3 skal gi en læringseffekt mht. utvikling av en regional innovasjonspolitikk... Sett inn saksutredningen over denne linja

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Saknr. 08/4829-26. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth. Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 08/4829-26. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth. Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 08/4829-26 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkestinget anser at

Detaljer

Saknr. 08/4829-26. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth. Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 08/4829-26. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth. Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 08/4829-26 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkestinget anser at

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling

Fylkesrådet. Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 29.05.2013 SAKSLISTE SAK 136/13 FT (ARKIV)SAKSNR. TITTEL 08/4829 Trafikkpedagogisk Senter AS

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

VRI Inn landet Innovasjon og vekst gjennom samhandling. Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI

VRI Inn landet Innovasjon og vekst gjennom samhandling. Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI VRI Inn landet Innovasjon og vekst gjennom samhandling Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI Om VRI: Virkemiddel for regional forskning, innovasjon og utvikling i regionene Hedmark og Oppland

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/1670-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Fylkestinget. Møteinnkalling

Fylkestinget. Møteinnkalling Fylkestinget Møteinnkalling Sted: Fylkestingsalen, her Dato: 10.06.2013 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 10.06.2013 SAKSLISTE SAK 44/13 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/2215-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes Medfinansiering av EU koordinator for Innlandet 2011 og 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND Fondsregionene Innlandet, Nord- og Midt-Norge søker sammen 10 millioner fra 15% - potten i det regionale forskningsfondet til forskning på samisk kultur og identitet,

Detaljer

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Hva er VRI? VRI = Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsning

Detaljer

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid 10.03.11 2011 Steffen Ahlquist RFFNORD Med god hjelp fra: Arild Røkenes VRI Finnmark og Stig Ulvang VRI Troms To små trær i virkemiddelskogen? Vanskelig

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Saknr. 15/9568-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Saknr. 13/944-5 Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Utrykte vedlegg - : Søknad til Norges Forskningsråd om prosjektetableringsstøtte til etablering av EU koordinator for Innlandet. Hamar,

Utrykte vedlegg - : Søknad til Norges Forskningsråd om prosjektetableringsstøtte til etablering av EU koordinator for Innlandet. Hamar, Saknr. 8197/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Espen Køhn STØTTE TIL ETABLERING AV EU KOORDINATOR FOR INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Adm. dir Arvid Hallén, Norges Forskningsråd Agenda Om Forskningsrådets oppgaver og

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn.

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn. Saknr. 3699/08 Ark.nr. X70. Saksbehandler: Espen Køhn REGIONALE FORSKNINGSFOND INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Utlysninger fra RFF Agder høsten 2013 daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI-

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI- Årsrapport 2015 VRI- I malen har vi lagt inn tips og forventninger til tekstinnhold med grønn skrift. Denne kan dere stryke og erstatte med egen tekst. Dersom det er ekstra punkter dere trenger å legge

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år?

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfonds årskonferanse Kristiansand 4.-5. juni 2014 Olav R. Spilling Gratulerer med fire gode år i Regionale forskningsfond! Temaer

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Agenda Om VRI og Forskningsrådets regionale satsing Midtveisevalueringen Fokus for evalueringen Møteplasser

Detaljer

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet VRI samling Alta 15-16. mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet Årsrapportering Regionale forskningsfond EraSME-utlysning Sekretariatsarbeidet i Forskningsrådet VRI i tall 2009 Regionale

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen Lars Krogh lkr@rcn.no Prosjekttyper etter region Antall 70 60 50 40 30 20 10 BIP Kvalif Forsk ISP 0

Detaljer

Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad

Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Bioenergi i Innlandet (Utefra mitt perspektiv) Samlet kompetanse under ca 5 år ABI kompetansegruppa

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.02.2013 kl. 08.00 SAKSLISTE HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 25.02.2013 SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 50/13 12/9939 Forespørsel

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Formål: Styrke forskning for

Detaljer

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 5047/08 Løpenr.13917/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND 2008-2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

Regional medfinansiering gjesteprofessorat Høgskolen i Hedmark

Regional medfinansiering gjesteprofessorat Høgskolen i Hedmark Saknr. 12/12436-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering gjesteprofessorat Høgskolen i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Saknr. 2061/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015 Hand lings plan 2015 2016 Vedtatt av styret 24.3.2015 Innhold 1. Bakgrunn og rammer... 3 2. Fondets formål, visjon og satsingsområder... 3 3. Tidsramme... 4 4. Organisering og utlysning... 4 5. Måloppnåelse...

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober Mobilitetsordningene er de samme som tidligere.

Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober Mobilitetsordningene er de samme som tidligere. Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober 2016 SPØRSMÅL VIRKEMIDLER OG AKTIVITETER Er det endringer i virkemidlene i forhold til slik det har vært i VRI? SVAR Det er ikke lagt opp til store

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi for Agder FoU-strategien for Agder er utarbeidet

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

"Samspill for innovasjon og omstilling" Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark ( )

Samspill for innovasjon og omstilling Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark ( ) Saknr. 15/2943-2 Saksbehandler: Espen Køhn Ingrid Lundvall "Samspill for innovasjon og omstilling" Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark (2016-2020) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Vurderingskriterier for samhandlingsprosjekter i VRI 3

Vurderingskriterier for samhandlingsprosjekter i VRI 3 Vurderingskriterier for samhandlingsprosjekter i VRI 3 Samhandlingsprosjektene i VRI 3 vil bli vurdert etter følgende kriterier: 1. Gjennomførbarhet og gjennomføringsevne 2. Tydelige målformuleringer 3.

Detaljer

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Oppfølging av Melding om Kystskogbruket FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Det grønne skiftet - muligheter for vekst i skog og trenæringa av Kirsti Haagensli En verdiskapende

Detaljer

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Saknr. 16/880-1 Saksbehandler: Kristian Reinfjord Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet ser

Detaljer

Fylkestinget vedtar «FoU strategi for Hedmark og Oppland Det legges til grunn likelydende vedtak i Oppland fylkesting

Fylkestinget vedtar «FoU strategi for Hedmark og Oppland Det legges til grunn likelydende vedtak i Oppland fylkesting Saknr. 12/5968-2 Ark.nr. U01 &33 Saksbehandler: Espen Køhn FoU- strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad

Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Bioenergi i Innlandet Samlet kompetanse under ca. 6 år (min horisont) ABI kompetansegruppa Forstudier

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008 Saknr. 2127/08 Ark.nr. 233 X1. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER

Detaljer

Næringsutvikling med klynger og nettverk

Næringsutvikling med klynger og nettverk Næringsutvikling med klynger og nettverk Janne Buhaug Næringssjef Buskerud fylkeskommune P6 samfunnsutviklerrollen 4. juni 2018 Regionale planer Regional plan og strategiske satsningsområder Bredt strategisk

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 2505/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie STIFTELSEN BIOINN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge/Nordland 18.06.2012 Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge perspektivet - Nord-Norge strategi Nordlandsperspektivet - Nordlandsstrategi -relevans

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Regionalt utviklingsarbeid Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Mine tema her og nå Nye forvaltingsoppgaver VRI Regionalt forskningsfond. Forvaltningsreformen De vesentligste (konkrete)

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer