VEFSN KOMMUNE Personalavdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEFSN KOMMUNE Personalavdelingen"

Transkript

1 VEFSN KOMMUNE Personalavdelingen Saksbehandler: Kari Sofie Gjessing, Tlf Epost: Deres referanse/dato: Vår referanse: 12/ Vår dato: Arkivkode: 406 Vår referanse bes oppgitt ved henvendelser Arbeids- og velferdsdirektoratet Kunnskapsstaben v/ Benedicte Stavnum Postboks 5, St. Olavs plass 0130 OSLO SLUTTRAPPORTERING 2013 hovedområde 1 - UFRIVILLIG DELTID Forord: Vårt prosjekt uønsket deltid er finansiert av midler fra Arbeidsdirektoratet. Finansieringen har vist seg å være svært viktig for gjennomføring av tiltakene våre. De tildelte midlene har ført til at kommunen har hatt frihet til å gjøre alle tiltakene vi har satt i verk, slik at prosjektarbeidet ikke har gått utover direkte tjenesteyting. Vi er stolte og fornøyde med resultatet fra prosjektet. Vefsn kommune har i mange år arbeidet med å få bort uønsket deltid. Arbeidet ble intensivert i 2005 og videre ble arbeidet og daværende prosjekt revitalisert januar I januar 2008 ble eksisterende styringsgruppe utvidet til en trepartsammensatt styringgruppe bestående av politikere, tillitsvalgte og administrativ ledelse. Dette for at arbeidet skulle forankres i alle ledd, og for at vi sammen skulle komme til de gode løsningene for de ansatte, for kommunen som arbeidsgiver, og for brukerne av kommunens tjenester. Årsak til at prosjektet Uønsket deltid i første omgang ble gjennomført i omsorgsenhetene, hadde bakgrunn i at det var, og fortsatt er der deltidsproblematikken er mest omfattende. De andre enhetene i kommunen har lite tjenesteyting i helgene, og utbredelsen av deltidsstillinger er derfor mindre. Bakgrunn for prosjektarbeidet For bedre å kunne jobbe med uønsket deltid, søkte Vefsn kommune i 2011 om prosjektmidler til prosjekt uønsket deltid. I vår søknad om å delta i i prosjekt med ufrivillig deltid ble dette begrunnet og beskrevet som følger: Arbeidet med å øke stillingsstørrelsene til de som i dag har små stillinger betyr mye for den enkeltes inntektssikring og som en trivselsfaktor i det daglige arbeidet. For kommunen som arbeidsgiver vil andelen deltid bety mye for kontinuiteten, kvaliteten og effektivitetet på tjenesteytingen. Det kan også ha stor betydning for sykefravær. Oppsummert vil dette bety at ved å få bort uønsket deltid vil vi bl.a. kunne oppnå følgende: - et enda bedre tjenestetilbud til brukerne - ansatte med kompetanse som opplever mestring på jobben i forbindelse med kompetanseheving som må kreves ved økt stilling Telefon: Telefaks: Kommunenr: 1824 Postadr: Besøksadr: Postboks 560, 8651 MOSJØEN Rådhuset Org.nr: Bankgiro: Webadr:

2 - effektiv tjenesteyting - kunnskapsbasert praksis - bedre arbeidsmiljø - betydning for sykefraværet Mål med prosjektet Målgruppe: Alle ansatte i Vefsn kommune som har uønsket deltid Effektmål: 1. Medarbeidere i Vefsn kommune som har uønsket deltid skal oppleve at Vefsn kommune som arbeidsgiver arbeider for å redusere uønsket deltid. 2. Et godt arbeidsmiljø der alle medarbeidere I Vefsn kommune opplever å være betydningsfull, får bruke sin kompetanse, blir hørt og er ansvarlig. 3. Brukere og pårørende skal kunne oppleve økt kvalitet, tilfredshet og kontinuitet i tjenestetilbudet Resultatmål: 1. Ingen medarbeidere skal ha uønsket deltid under 50 %. 2. Redusere bruk av vikarer 3. Faste medarbeidere med deltidsstilling skal få økt sin stillingsandel ved å benytte stillingsbank 4. Skal ikke lyse ut stillinger under 50 % med unntak av rekrutteringsstillinger. 5. Resultatet av undersøkelsen uønsket deltid skal til enhver tid være i positiv retning. 6. Etablere andre arbeidstidsordninger enn hva som vanlig i dag ut fra brukers behov for tjenester. 7. Flere dagtidsansatte må ta del i helgebelastning for å redusere uønsket deltid. 8. Alle medarbeidere i pleie- og omsorg skal ha minimum helgebelastning tilsvarende 19 helger på 1 år. Opplysninger om deltakerne i prosjektet Målgruppa for prosjektet var som nevnt arbeidstakere definert med uønsket deltid. I forbindelse med arbeidet i porsjektet, spesielt i forbindelse med kartlegging av omfanget, ble det avdekket forskjellige tolkninger av begrepet uønsket deltid. I egen sak til kommunestyret ble fremmet sak til kommunestyret, og i vedtak ble uønsket deltid defiert slik: En kvalifisert person som: - ønsker seg høyere avtalt arbeidstid, - kan starte med økt arbeidstid innen tre måneder - er villig til å ta imot et tilbud, selv om det kan innebære endret arbeidssted og/eller andre gjeldende arbeidstidsordninger enn vedkommende har i sin stilling Deltakere i prosjektet har vært arbeidstakere ansatt i begge omsorgsdistriktene (sykehjem og hjemmetjeneste) og Miljøterapitjenesten (tjenesten for psykisk utviklingshemmede) kvinner - 36 menn Ved oppstart var 289 av disse faglærte, mens 65 var ufaglærte. 14 av de ufaglærte er tilsatt som hjemmehjelp i stillinger hvor det ikke er satt krav til fagutdanning. 136 medarbeidere hadde høgskoleutdanning.

3 Organisering, forankring, samarbeid og medvirkning Prosjektgruppa har vært organsiert som et 3 parts samarbeid med følgende deltakere: - Prosjektleder, personalsjef Vefsn kommune - Kommunalsjef helse og omsorg - 3 enhetsledere i pleie og omsorg - 3 HTV fra Fagforbundet, NSF og Delta - 1 politiker representant Prosjektet er forankret i Kommunedelplan for hovedsatsingsområde helse/omsorg tiltak 5.5.: Opphør arbeidstidsordninger basert på små stillinger. - Handlingsplan for likestilling og diskriminering - Kommunestyrevedtak 0048/05 og vedtak sak 132/11 - Uønsket deltid er ytterligere forankret i strategisk kompetanseplan for omsorg. Hvor det er tatt inn som vurdering ifht rekrutteringsbehov Ute i enhetene har det vært opprettet egne arbeidsgrupper som har vært sammensatt av bl.a. avdelingsledere og plasstillitvalgte. Når det gjelder kompetansehevingen som har foregått i prosjektet har kommunen inngått samarbeid med eksterne aktører som Karrieresenteret og Mosjøen ressurs- og kompetansesenter i Nordland fylkeskommune. Beskrivelse av tiltakene Det ble bestemt at 3 pilotavdelinger en i hver av de tre driftsenhetene - skulle starte med en gradvis opptrapping, til alle avdelingene var inkludert med se på sine turnusordninger og finne løsninger med mål om å redusere deltid. Bakgrunn for dette valget var at dersom man hadde fokus på bare noen få avdelinger, ville en i større grad ha muligheten til å lykkes med tiltak. Grad av vellykkethet var viktig for utbredelsen (for at flere avdelinger ville ønske å prøve andre turnusordninger) til de andre avdelingene i kommunen. I tillegg hadde alle ledere og tillitsvalgte fokus på å redusere deltid når det oppsto ledighet i stillinger (rekrutteringsprosessen). Beskrivelse av tiltaket/ene - dvs hva har vi gjort Partene samarbeidet om å prøve ut virkemidler som kunne vise til bedre tjeneste, bedre kontinuitet og bedret arbeidsmiljø. o Info/kick-off møter I starten av prosjektet ble det avholdt info/kick-off møter for ansatte, samt på nytt i de avdelingene som av ulike årsaker ble forsinket med oppstarten. o Endringsagent I pilotavdelingene har endringsagentene vært rundt på mange avdelinger for å informere om samarbeidsturnus. Likeså har endringsagent vært i nabokommune for å informere om prosjektet.

4 o Alle medarbeidere som arbeider turnus har fått økt helgebelastning Dette tilsvarer 2 ekstra arbeidshelger i året (gjelder for ansatte som hadde arbeid hver 3. helg). Dette er løst på ulike måter i hver enkelt avdeling. Noen har denne inkludert i 8 ukers turnus med hinkehelg. Noen har 6 ukers turnus med arbeid hver 3. helg og at de selv setter seg inn på ledig helg i forbindelse med samarbeidsturnus. I Miljøterapitjenesten har flere arbeidstakereen ordning med 12 timers vakt på helg og da arbeider de hver 4. helg, dette tilsvarer i realiteten hver 2. helg. o Turnus med 12 timersvakter i helg i miljøterapitjenesten 6 av 9 avdelinger i Miljøterapitjenesten har innført tunrusordninger med 12 timers skift i helgene. o Samarbeidsturnus 6 av 6 avdelinger i Omsorgsdistrikt nord 3 avdelinger i sykehjem og 3 avdelinger i hjemmetjenesten, har innført ordning med samarbeidsturnus. 7 av 8 avdelinger i Omsorgsdistrikt Sør har innført ordning med samarbeidsturnus. Den siste avdelingen vil innarbeide ordningen i løpet av 1. halvår o Utarbeidelse av Kokebok for samarbeidsturnus Det er i samarbeid med avdelingsledere, plasstillitsvalgte og vernetjenesten utarbeidet en kokebok for hvordan en samarbeidsturnus skal fungere. Det er utarbeidet skriftlige kjøreregler for samarbeidet som skulle være forpliktende og ansvarliggjørende for både arbeidsgiver og tillitsvalgte (dette ville være en viktig påminning for samtlige hvis det skulle oppstå uenighet, eller at prosessen skulle stoppe opp føring av protokoll). Kjørereglene skulle også si noe om hva man ønsket å oppnå, hvordan man skulle oppnå dette og hvilken ressursinnsats som ville kreves. o Kompetanseheving Alle ledere, skrivere og plasstillitsvalgte har vært på turnuskurs, samt plandag for utarbeidelse av kokebok. Internopplæring på hver enkelt avdeling i forbindelse med samarbeidsturnus. Alle avdelinger har hatt plandager i forbindelse med innarbeiding av nye tunrusordninger 12 timersvakt samarbeidsturnus. Kurs i turnusprogram for ledere og skrivere i forbindelse med samarbeidsturnus. Vefsn kommune har lagt til rette ved de ulike avdelingene for at ufaglærte skal kunne få tilstrekkelig godkjent praksis. Videre har kommunen samarbeidet med Karrieresenteret og Mosjøen ressurs- og kompetansesenter om et utdanningsløp hvor disse kan tilegne seg forberedende kunnskap for deretter å gå opp til fagprøve. Det har vært gjennomført kartlegging blant ansatte om behov for ekstra opplæring innen skriving, regning og data (BKA). Søknad om midler til dette fikk kommunen gjennom VOX. Gjennomføring av BKA for de som hadde behov for det. Parallellt gikk praksiskandidatkurs. I perioden 2012/2013 har følgende opplæring i samarbeid med Karrieresenteret og Mosjøen Ressurs- og kompetansesenter vært gjennomført: - 9 ansatte har deltatt på eksamensforberedende kurs og har avlagt teoretisk eksamen for helsefagarbeider, av disse er 8 klar for å avlegge fagprøve. - Det ble meldt opp 7 kandidater til BKA, hvor 5 fullførte.

5 - 15 ansatte deltok høsten 2013 på praksiskandidatkurs, samtlige har tatt eksamen og har bestått med gode resultater. De fleste er klar for å avlegge fagprøve, det gjenstår noe praksis for et par av kandidatene. o Oppretting av nye stillinger: Prosjektmidler er ikke benyttet til opprettelse av nye stillinger. Miljøterapitjenesten har i løpet av prosjektperioden opprettet 24 årsverk i tre nye botiltak. Av disse er 16 heltidsstillinger. Åtte årsverk av de 24 er benyttet til økning av eksiterende stillinger. Flere stillinger er i tillegg økt ved at de har fått en andel vikarressurs. (Eks. tilsatt i 75 % stilling, har 70 % i oppsatt turnus og 5 % i vikarressurs som arbeides inn som ekstravakter i løpet av året). o Kartlegging: Kartlegging av uønsket deltid er foretatt hvert år. I kartleggingen fikk ansatte spørsmål om de hadde uønsket deltid og om de var villige til å ta i mot et tilbud selv om det kunne innebære endret arbeidssted og/eller endret arbeidstidsordning. Paralellt har vi hatt kartlegging i hver avdeling over hva som faktisk var gjennomført i forhold til økning av stillinger det siste året. o Annet Vi opplevde at tidsplan som var satt for framdrift i prosjektet ikke holdt. Dette hadde bl.a bakgrunn i innføring av samhandlingsreform, omstilling generelt og skifte av enhetsleder i ett av omsorgsdistriktene Ressursbruk Tildelte prosjektmidler: 3,5 millioner Egne midelr/egeninnsats: ca 3,5 millioner Vi har hatt en egen prosjektleder i tillegg til en prosjektmedarbeider i 50 % stilling som har stått ansvarlig for prosjektet. Styringsgruppa har vært trepartssammensatt av ledelse, tillitsvalgte og ansatte som har møttes 10 ganger pr år i de tre årene prosjektet har pågått. For å vise hvor mye ressureser som er lagt i prosjektet viser vi til eksempel fra Omsorgsdistriktene og Miljøterapitjenesten. I månedene august og september 2013 brukte avdeling Nyrudskogen et gjennomsnittlig forbruk 77,75 timer til planlegging/tid på arbeids med samarbeidsturnus. Noe tilsvarende er brukt ved alle de 12 avdelingene i omsorgsdistriktene som har innført samarbeidsturnus (tiden er brukt til individuell opplæring/hjelp til medarbeidere i bruk av flex turnus i Notus, arbeid i forbindelse med forhandlingsmøter/forhandlingsturnus og innleie). For avdelinger som har innført langvakter ligger gjennomsnittet i tidsbruk på 35 timer i løpet av et tidsrom på to mnd (disse dreier seg om turnusarbeid, personalmøter og informasjon til ansatte). Imidlertid har det i Miljøterapitjenesten vært mest krevende arbeid med langvakter i forhold til dispensasjonssøknader og avtaler som ligger bak denne formen for arbeidstidsordning (i dettte ligger møter med tillitsvalgte, utarbeiding av avtaler, turnus, søknader). Utarbeidelsen av kokeboka for samarbeidsturnus pågikk i 2 år, hvor 5 ansatte hadde jevnlige møter med planlegging og skriving (grovt regnet forbruk 140 timer). Denne vil fortsatt jevnlig måtte evalueres.

6 12 representanter fra Vefsn kommune reiste på studietur til Drammen i tre dager for å innhente erfaringer fra samarbeidsturnus. 62 deltok på konferansen Det store heltidsvalget i 2 dager. Fire avdelingsledere og 1 plasstillitsvalgt var på studietur til Mo i Rana i forbindelse med innføring av langvakter. Alle avdelinger som har deltatt i prosjektet har laget ny turnus, de har laget kjøreregler for sin avdeling, de har brukt tid på egenskolering og det å skaffe seg erfaring i å håndtere samarbeidsturnus og forhandlingsmøter. Gjennom samarbeid med Karrieresenteret og Mosjøen ressurs- og kompetansesenter har 9 ansatte gjennomført eksamensforberedene kurs i 30 timer. 15 ansatte har deltatt på praksiskandidatkurs i 200 timer og 5 ansatte har deltatt på BKA i 80 timer. Kartlegging over behov for kompetanseøkning, rekruttering blant ufaglærte, samt organisering og tilrettelegging for gjennomføring av både eksamensforberedende kurs, praksiskandidatkurs og BKA har også krevd en del tid og ressurser. På turnuskurs holdt for skrivere og avdelingsledere har 21 avdelinger, hver med 3 ansatte og plasstillitssvalgte deltatt på et to-dagers. Alle avdelinger som har samarbeidsturnus (14) har fått grunnleggende opplæring i turnus og kjøreregler for samarbeidsturnus. Det har vært avholdt en kick-off samling hvor styringsgruppa inviterte alle avd.ledere, skrivere og tillitsvalgte til en dags samling (denne markerte starten på prosjektet). I tillegg hat Vefsn kommune selv finansiert flere nye årsverk til økning av stillinger og nye heltidsstillinger. Oppfølging av prosjektet Prosjektet har vært tett oppfulgt av ledelsen, spesielt gjennom deltakelse i styringsgruppa. Styringsgruppa har gjennomsnittlig hatt ett møte i måneden, med unntak av ferietiden. Helt siden januar 2012 har forbruket vært noe mindre enn forventet. Regnskapet pr i dag tyder også på et mindreforbruk. Dette vil bli nærmere redegjort for i sluttregnskapet. Med bakgrunn i omorganisering og samhandlingsreformen tok det lengre tid å starte opp med samarbeidsturnus ved noen avdelinger. I løpet av 2013 er dette kommet på plass. Det var også noen forsinkelser vedrørende kompetanseheving av ufaglærte. Praksiskandidatkurs og BKA ble imidlertid gjennomført høsten Noe opplæring av ansatte og kurs for skrivere har vært forsinket, men er gjennomført høsten Omsorgsdistrikt sør manglet noe datautstyr og oppkopling mot nettverket for gjennomføring av forhandlingsmøter vedr. samarbeidsturnus, dette kom også på plass høsten Resultater Antall ansatte som opplevde å ha ufrivillig deltid i virksomheten før prosjektet: Ca 293 Antall ansatte som opplevde å ha ufrivillig deltid i virksomheten pr : 90 Antall ansatte som pr definisjon har ufrivillig deltid i virksomheten per : 38

7 Prosnetvis andel av stillinger Etter den nye kartleggingen i november 2013, hvor spørreskjema ble sendt til samtlige medarbeidere (ca 480), viser det seg at det nå er 38 personer som har uønsket deltid i tråd med vedtatte definisjon, ca 7-8 %. 90 personer har i tillegg definert seg selv med uønsket deltid, men som ikke defineres til å ha uønsket deltid ihht vedtatt definisjon. Det gir uønsket deltid tilsvarende %. Selv om tallet over definerte medarbeidere er gått opp siden forrige kartlegging, er det en markant nedgang fra oppstart hvor hele 293 personer at de hadde uønsket deltid. Det kan være mange forklaringer til at det er flere i denne kartleggingen som pr definisjon har uønsket deltid. En forklaring kan være at en person som har fått økt stilling i 2013 ikke har fått økt sin stilling til ønsket størrelse. Medarbeidere kan ha hatt midlertidige økninger. Medarbeidere kan ha unnlatt å besvare kartleggingen forrige gang. Livssituasjon kan ha endret seg slik at det er flere ansatte som ønsker seg større stilling. Det kan også være andre forhold som spiller inn. Prosentvis fordeling stillinger : antall 2007 antall % % % % % % % % 100 % Andel frodelt på stillingsprosent I 2012 ble 12,41 årsverk fordelt til økning på stillinger og i 2013 ble 9,32 årsverk fordelt til økning av stillinger på 46 Stillinger. Dvs til sammen siste to år har 21,73 årsverk ført til økning på 110 stillinger. Prosjektmidler er ikke benyttet til å øke stillingsandeler Vi opplever at ansatte sammen med sine tilltisvalgte har blitt hørt underveis i prosjektet. Det ar til tider vørt en del uro og støy, men samtidig opplever vi nå at det er i stor grad ro i organisasjonen. I boliger med langvakter registrerer vi større ro blant beboerne, dette tror vi har sammenheng med at vaktskifte midt på dagen er borte. I tillegg oppleves langvakter som meget positivt av brukere i MT-tjenesten fordi det gir rom for aktiviteter som ellers ikke ville vært mulig pga tidspress. I de avdelingene der ulike arbeidstidsordninger og turnuser var vellykket, førte dette til en smitteeffekt slik at ansatte ved andre avdelinger gjerne vil delta i tilsvarende ordninger.

8 Oversikt over avdelinger som har vært med i prosjekt uønsket deltid Omsorgsdistrikt Sør Navn på avdeling Type avd. Antall årsverk Antall medarbei dere Type turnus Nyrudskogen Langtidsavd. 24 pasienter 19,30 32 Samarbeidsturnus 6 uker turnus Miljøtunet Langtidsavd. Demens 16 pas. Skjermet avdeling Langtidsavd. Demens 16 pas Solina 12 langtidplasser og 4 kortidsplasser - palliasjon 16,60 26 Samarbeidsturnus 6 uker turnus 14,15 22 Samarbeidsturnus 6 uker turnus 15,15 24 Samarbeidsturnus 6 uker turnus Kortidsavdelingen 10 kortidsplasser 8,50 12 Samarbeidsturnus 6 uker turnus Rehabiliteringsavd. 8 kortidsplasser for rehab. Og 4 plasser ø- hjelpsenger 11,02 16 Samarbeidsturnus 8 uker turnus med arbeid 3 av 8 helger Hjemmetj. Sør Hjemmetjeneste 16,90 19 Ikke kommet i gang med samarbeidsturnus, planlagt oppstart 1. halvår Natt-tjenesten Nattpersonal for institusjon Omsorgsdistrikt Nord Navn på avdeling Type avd. Antall årsverk 11,80 15 Samarbeidsturnus 6 uker turnus Antall medarb. Type turnus Paviljongen Langtidsavd. 14. pasienter 13,80 19 Samarbeidsturnus 6 uker turnus Parkalleen Langtidsavd. 22. pasienter 20,40 31 Samarbeidsturnus 6 uker turnus Parkstuo Alderspsyk. 9 pasienter 7,75 13 Samarbeidsturnus 6 uker turnus Hjemmetj. Nord Hjemmetj. Med 2 grupper 21,10 25 Samarbeidsturnus 6 uker turnus Hjemmetj. Parken Hjemmetj. omsorgsboliger 15,20 23 Samarbeidsturnus 8 uker turnus med arbeid 3 av 8 helger Hjemmetj. Sentrum Hjemmetj. 14,25 20 Samarbeidsturnus 6 uker turnus Miljøterapitjenesten Navn på avdeling Type avd. Antall årsverk Villaveien Helgaviks veg 12 beboere 4 beboere Antall medarbei dere Type turnus 16,5 28 Forsøk med samarb.turnus. Har langvakt på helg. 6 ansatte har 90 % st.ved Dagsenteret 13,2 17 Har langvakt på helg. 2 ansatte har deler av arb.forh. i annen avd.

9 Alfheimgata Heggveien Dr. Ravnsveg Harton Furøsgt./ Nermovegen Avlastningsboligen/H. Furøsgate 25 9 beboere 13 beboere 7 beboere 12 beboere Avlastningsplass for 3 barn/ 3 beboere 6,55 7 Har langvakt på helg. 1 ansatt har deler av arb.forh. i annen avd. 19,25 23 Har langvakt på helg. Nattevakter med vikarresurs 22,9 31 Har langvakt på helg og nattevakter med vikarressurs 1 ansatte har 90 % st.ved Dagsenteret 19,7 28 Har langvakt på helg og nattevakter med vikarressurs 20,7 30 Har langvakter på helg. 1 ansatte har 90 % st.ved Dagsenteret Andre resultater og erfaringer Spesielt i starten var det store utfordringer i forbindelse med å snu på holdninger i forhold til økt helgebelastning. Dette gjaldt både hos ansatte, fagforeninger og politikere. Dette skapte mye uro, men det førte også til at kommunen definerte hva uønsket deltid var, gjennom et eget vedtak i kommunestyret. Når det gjelder arbeidsmiljøet kan det tenkes at forståelsen hos de ansatte for at kommunen jobber for å redusere uønsket deltid, har ført til et bedre arbeidsmiljø. Mange medarbeidere gir uttrykk for at lederen ser dem, og har forståelse for deltidsproblematikken. Vi ser positiv effekt av langvakter, hvor ansatte føler at de har fått tillit til å prøve ut turnusordninger de selv ønsker. Når personalet viser overskudd vil dette gjerne gjenspeile seg i et bedre og mer kvalitativt arbeide overfor våre brukere. Nye og ulike turnuser gir større muligheter for personalet til å planlegge ferie i for eksempel høytider, samt større muligheter for å spare opp avspasering. I perioden prosjektet har pågått har Vefsn hatt stort fokus på kompetanseheving, særlig med tanke på ufaglærte. Det har ført til at 24 medarbeidere i perioden 2012/2013 har deltatt enten på eksamensforberedende kurs eller praksiskandidatkurs, noen av disse har også deltatt på BKA (grunnleggende data- skrive- og regneopplæring). Dette har stor betydning mht økning i stilling dvs at de har kompetanse for fylle en større stillingsandel. Vi har hatt to positive oppslag i lokalavis, det siste i forbindelse med konferansen Det store heltidsvalget jf samarbeid mellom KS og fagorganisasjonene, der personalsjef Kari Bjørnli og HTV for Fagforbundet May-Britt Mørch Jacobsen la fram erfaringene fra prosjektet for møtedeltakerne. Resultatet fra prosjektet uønsket deltid i Vefsn kommune skal også presenteres som et av innslagene både i Stokmarknes og Bodø. Konferansen markerer for øvrig en avslutning av prosjektet i Vefsn kommune. Det vil bli utarbeidet en egen sak til kommunestyret med staus og oppsummering av prosjektet.

10 Planer for videreføring o arbeidet med uønsket deltid og større fokus på heltidskultur, vil fortsette uavhengig av prosjekt o prosjektet er tatt inn i strategisk kompetanseplan som tiltak i forbindelse med rekruttering o ansatte som nå deltar i et utdannelsesløp vil bli fulgt opp slik at de fullfører sin utdannelse til helsefagarbeidere o på grunn av flytting og etablering av nye avdelinger ved Vefsn sykehjem har avd. Solina og avd. Rehabilitering vært utsatt. De vil komme i gang i løpet av o se på andre typer organiseringer av turnuser som for eksempel langvakter både i hjemmetjeneste og institusjon o kommunen skal også se på andre former for teamorganisering, hvor brukeren bør være mer i fokus ved vaalg av organisering i fremtiden. Bedre kontinuitet, bedre kvalitet og bedre brukertilfredshet o personalforvaltningen må i større grad ta i bruk lovverket for å forhindre deltid (innvilgelse av permisjoner, utlysning av stillinger etc.) o evaluering av ressursbanken med det mål å kunne bruke en slik ordning i større grad o fortsatt økning av stillinger der det er mulighet for det til de som har uønsket deltid Suksessfaktorer Vi gikk bredt ut - dvs omfattet alle avdelingene og boligene i omsorgsdistriktene og MT tjenesten. Omsorgsdistrikt nord var tidlig ute og mht pilotavdelinger. Suksess der bidro til å lette implementering videre. Forankringen politisk med vedtak i kommunestyret om bl.a definisjon og helgebelastning var svært viktig. God kompetanseheving underveis. I ettertid er det kommet flere henvendelser fra ansatte med ønske om samarbeid om opplæring med MRK. Politisk forankring har vært avgjørende for prosjektet. Tildelte midler har ført til at kommunen har hatt frihet til å gjøre alle tiltakene vi har satt i verk (blant annet ved å kunne dekke utgifter til vikarer), slik at prosjketarbeidet ikke gikk utover direkte tjenesteyting. Med hilsen Kari Bjørnli personalsjef Kari Sofie Gjessing rådgiver

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak:

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Lill Inger Reinfjell Tlf: 75 10 15 15 Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 08/2816-17 UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Definisjonen for at en ansatt

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune Bakgrunn for prosjektet... 3 Mål med prosjektet... 3 Målgruppe for prosjektet... 3 Beskrivelse av tiltakene... 4 Tiltak 1 Årsturnus og

Detaljer

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet.

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. SLUTTRAPPORT PROSJEKT UFRIVILLIG DELTID RINDAL KOMMUNE: «YOU CAN`T ALWAYS GET WHAT YOU WANT, BUT IF YOU TRY SOMETIMES, YOU JUST MIGHT FIND, YOU GET WHAT YOU NEED» Rindal kommune har i 2012 og 2013 gjennomført

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Resultater - konkrete tall

Resultater - konkrete tall Resultater - konkrete tall Utgangspunkt 01.01.02 h/s-etat 220 stillinger under 40% 665 årsverk fordelt på 1084 personer arbeid hver 3. helg gj.snittlig stillingsstørrelse i oms.tj.: 58% 1 Resultater -

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Kontaktperson Tlf, e-post Navn på prosjektet /prosjektene Bakgrunnsinformasjon Prosjektleder Lisbeth bakken

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

SLUTTRAPPORT deltidsprosjekt

SLUTTRAPPORT deltidsprosjekt SLUTTRAPPORT deltidsprosjekt 2014 Sluttrapport for prosjektet " Lange vakter i turnus ved Steinkjer sykehjem " i Steinkjer kommune. Innhold Forord... 2 1. Bakgrunn for prosjektet... 3 2. Mål med prosjektet...

Detaljer

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Arbeidstidsordninger -kultur og struktur Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Myte 1: Arbeidet må organiseres med deltid Her på sykehjemmet er det to 100 % stillinger, en sykepleierstilling og en hjelpepleierstilling,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Rapporten tas til orientering Vedlegg: HMS-plan Evenskjer

Detaljer

Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune. Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom

Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune. Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom 12 avtaler/ 17 ordninger 200 årsverk 274 ansatte Mildevegen bofellesskap Fanafjellsvegen bofellesskap

Detaljer

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Forord Prosjektet har vært gjennomført i enhetene innen pleie og omsorg i 2012 og 2013. Prosjektet er finansiert med prosjektmidler

Detaljer

Møteinnkalling Helse- og velferdskomiteen. Sakliste

Møteinnkalling Helse- og velferdskomiteen. Sakliste Møteinnkalling Helse- og velferdskomiteen Møtested: Vardesenteret i Mauritz Hansensgt. (Underetasjen på det gamle revmatismehuset, - inngang på nedsiden av bygget ved Pasienthotellet) Møtedato: 25.11.2015

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Sammen om en bedre kommune Oppegård Oppegård kommune 27000 innbyggere 37 km2 Pleie- og omsorgsektoren og tjenester for funksjonshemmede har til sammen

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen Heltid-deltid RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Alle avdelinger i helse- og sosialetaten hvor det er turnusarbeid skal iverksette

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009 Delprosjekt: Redusere uønsket deltid, Møtereferat fra 14.01.09 Tilstede: Une Hallem Elin Tuseth Unni Haugan Bodil Skotnes Lise Heggdal Anne Grete Woll, prosjektleder Kvalitetskommuneprogrammet Ikke møtt:

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport

Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport 2016 Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport Turid Lohne Velund Røyken kommune 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Utfordringer... 3 2.1 Deltid... 4 2.2 Kompetanse... 4 2.3 Lederrollen... 4 2.4 Helgefrekvens...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 13 MØTE NR.: TID: 21.02.2007 14:00 STED: KRISTIANSUND RÅDHUS Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 84 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Kristiansand 27.08.2014 Ingjerd Lind Navn Sørlandet sykehus HF Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt

Detaljer

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger TRONDHEIM KOMMUNE Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger Prosjekt uønsket deltid 01.04.2014 Ved gjennomføring av prosjektet Kombinasjonsstillinger tydeliggjøres behovet for et formelt samarbeid mellom

Detaljer

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool ved Tunet bo- og avlastning Prosjektperiode nov. 2011 31.3.2014 Prosjektleder Trine Gjestad Åkvik Innholdsfortegnelse 1 Forord... s 3 2 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

INDERØY KOMMUNE heltid

INDERØY KOMMUNE heltid INDERØY KOMMUNE heltid 01.01.2010 335 årsverk 482 ansatte Kvalitetskommuneprogrammet Saksdokument: 2010/567-1 grunnlagsdokument april 2010 Heltid - reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan

Detaljer

På vei mot en heltidskultur?

På vei mot en heltidskultur? Trondheim kommune På vei mot en heltidskultur? Foto: Carl-Erik Eriksson 08.05.2014 Drammen 8 mai 2014 1 Fra deltidskultur til heltidskultur En stor kommune kan gi storbyvondt? Mange enheter med delegert

Detaljer

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Lørdag 20. juni 2016 Det fantastiske prosjektet «fagbrev på jobb» gjør stor suksess flere steder i landet og i Nord-Trøndelag har det vært jobbet fantastisk

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I Vedtatt av administrasjonsutvalget 16.10.06 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Tlf. 51

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 UFRIVILLIG DELTID Rådmannens innstilling: 1. For å få til mer heltid og større stillinger må arbeidstakerne arbeide

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud BEMANNINGSSENTRAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det vurderes å etablere bemanningssentral

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt uønsket deltid Saman om ein betre kommune Januar 2015

Sluttrapport Prosjekt uønsket deltid Saman om ein betre kommune Januar 2015 Sluttrapport Prosjekt uønsket deltid Saman om ein betre kommune Januar 2015 2 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Bakgrunn og hensikt... 5 2.1. Mandat... 6 2.2. Prosjektorganisering...

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato:26.03.2010 Ref. nr.: 10/78 Saksbehandler: Mette bakkerud Lundeland VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011

Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011 Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011 Til : Partsammensattsamarbeidsutvalg, Direktør Eva Milde Grunwald og virksomhetsledergruppen i Helse- og omsorg. Fra

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/13405 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13.

Detaljer

«Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok. Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015

«Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok. Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015 «Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015 02.06.2015 Disposisjon Hvordan fungerer modellen? Hvorfor ble modellen laget? Hvordan sikre en god

Detaljer

Prosjektplan/søknadsskjema

Prosjektplan/søknadsskjema ( s- Prosjektplan/søknadsskjema Her følger KLPs mal for prosjektplan med forklaringer under hvert punkt. For å få prosjektstøtte fra KLP, må alle punkter fylles ut. Les nøye gjennom våre krav til prosjektsøknadene

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester..

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. 2 langvakter på 4 uker reduserer deltid med 35% Påvirker dette kvaliteten på tjenestene? Styringkort Visjon: Selvbestemmelse, utvikling og mestring Virksomhetsidè:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Ikke stykkevis og deltid men heltid! Hvordan løse deltidsknuten og skape økt heltidskultur i Hamar kommune

Ikke stykkevis og deltid men heltid! Hvordan løse deltidsknuten og skape økt heltidskultur i Hamar kommune Ikke stykkevis og deltid men heltid! Hvordan løse deltidsknuten og skape økt heltidskultur i Hamar kommune UTFORDRINGEN Helse- og omsorgssektoren er svært personellintensiv med stort behov for arbeidskraft

Detaljer

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.09.2014 Ref. nr.: 14/79623 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24.

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Etablere en eller flere arbeidstidsordning som sikrer en brukerrettet, faglig og økonomisk optimal tilrettelegging av tjenestene.

Detaljer

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 HELTID DELTID - frihet til å velge Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 Vi har utviklet en arbeidstidsmodell som gjør det mulig tilby heltidsstilling til alle fast ansatte med fagutdanning. 2 Vi

Detaljer

SLUTTRAPPORT UFRIVILLIG DELTID. «Vikarpool» Forfatter. Prosjektleder: Signe Marie Mikkelsen

SLUTTRAPPORT UFRIVILLIG DELTID. «Vikarpool» Forfatter. Prosjektleder: Signe Marie Mikkelsen SLUTTRAPPORT UFRIVILLIG DELTID «Vikarpool» Forfatter Prosjektleder: Signe Marie Mikkelsen Forord Dette prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet og har gitt Askim kommune mulighet til

Detaljer

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Formannskapet Verdal kommune 17.01.13 1 Fast, men vikar ufrivillig deltid prosjekt Samkommuneprosjekt Søkte om prosjektmidler utlyst av NAV i mars 2012. Hovedmål:

Detaljer

Møtedato Utvalg for levekår Administrasjonsutvalget Sbh: Vigdis Torjussen/Kjersti G Lødemel Arkivkode: 403 Saksnr.: 07/192

Møtedato Utvalg for levekår Administrasjonsutvalget Sbh: Vigdis Torjussen/Kjersti G Lødemel Arkivkode: 403 Saksnr.: 07/192 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for levekår Administrasjonsutvalget Sbh: Vigdis Torjussen/Kjersti G Lødemel Arkivkode: 403 Saksnr.: 07/192 STATUS - DELTIDSPROBLEMATIKKEN I

Detaljer

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2015 Status utvikling og aktiviteter

Detaljer

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Innovasjon i turnus Bergen 17. mars 2015 Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Mitt utgangspunkt: Løsninger på deltidsproblematikken finnes. Ingen løsninger passer alle, ei heller dagens. 2 2 typer mennesker

Detaljer

Hvordan skape en heltidskultur?

Hvordan skape en heltidskultur? Hvordan skape en heltidskultur? Refleksjoner med basis i FAFO-rapporten: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Anne K Grimsrud,ressursgruppa Hanne Børrestuen. KS Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune

Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune Trysil kommune Saksframlegg Dato: 10.01.2016 Referanse: 566/2016 Arkiv: 032 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA)

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) FoU Sluttrapport Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) Et FoU-prosjekt finansiert av KS - høsten 2003 til høsten 2005 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ERFARINGER

Detaljer

Notat til orientering

Notat til orientering Notat til orientering Til : Styringsgruppen, PSU 10/9-12 Fra : Lisbeth Bakken Kopi : Eva Milde Grunwald, Kirsti Aas Olsen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/11925-1 DRAMMEN 13.08.2012 UØNSKET DELTID

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Sandnes Kommune Prosjekt omstilling og effektivisering i Levekår 2016 Sandnes kommune Innledning På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Definisjon av uønsket deltid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2005/8611 - /412 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN TEMA: Redusert uønsket deltid. Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Frank Meland Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Nasjonalt topplederprogram 20.4.2012 1 Bakgrunn og forankring Det har i en lengre periode vært stort trykk på helsesektoren

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

DYRØY KOMMUNE. 2015: innbyggere 72 ansatte i PLO

DYRØY KOMMUNE. 2015: innbyggere 72 ansatte i PLO DYRØY KOMMUNE 2015: 1. 079 innbyggere 72 ansatte i PLO 2014-2015 Vi strekker oss for å bli enda bedre! Kommunens visjon: Faglig dyktighet Imøtekommende Nytenkning ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk Det store heltidsvalget Hva er partene enige om? Kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Dato: 16.01.07 Versjon fra RTV sist endret januar 2002 Korrigert versjon 15.02.2007 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Nytt blikk 16 november 1

Nytt blikk 16 november 1 Nytt blikk 16 november 1 Nedlegging av 3 omsorgsbolig kompleks og omdefinering av det 4. Samling av alle tjenester i Re helsehus Personell situasjon over mange år Nye ledere Ny motivasjon fra ansatte og

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer