NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt"

Transkript

1 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN I GEOG1004 Geografi i praksis- tall kart og bilder Eksamensdato: Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid: 4 timer Sidetall nynorsk: 2 Studiepoeng: 7,5 Sidetall engelsk: 2 Tillatte hjelpemidler: Ingen Tall på vedlegg: 0 Sensurdato: Faglig kontakt under eksamen: Paivi Lujala Tlf Alle oppgavene skal besvares. Oppgavene har forskjellig vekt som angitt i parentes. Oppgave 1. Forklar kort men presist følgende (15 %) a) Hva er forskjellen mellom univariat og bivariat analyse? b) Hva er et ortofoto? c) Hva er prikkekart? Tegn et eksempel av prikkekart og forklar hva det viser. Oppgave 2. Målenivå (30 %) a) Variablene kan måles på forskjellig presisjonsnivå. Det er vanlig å skille mellom fire målenivåer. Beskriv og gi eksempler på hvert av disse målenivåene. b) Variabelens målenivå påvirker valg av statistiske mål og kartografiske metoder. Nevn to statistiske mål hvor dette er tilfellet. Beskriv disse statistiske begrepene og gi eksempler. Forklar også hvordan målenivået påvirker bruk av målet. c) I kartografien er det viktig at den visuelle symboliseringen (bruken av visuelle variabler) er i samsvar med dataens målenivå. List seks slike visuelle variabler og nevn for hvilke målenivå de er best egnet. Oppgave 3. Kart og kartprojeksjoner (20 %) a) Hvilke elementer bør være med i et kart? b) Et koordinatsystem som brukes en del i Norge kalles UTM. Systemet er basert på transversale skjærende Mercator-projeksjoner. Forklar, med en tegning, hva en transversal skjærende Mercator-projeksjon er. c) Hvilke egenskaper har en Mercator-projeksjon?

2 Oppgave 4. Statistikk (35 %) DEL A. Et lite fylke i et tenkt land har fem kommuner. Følgende tabell angir prosentandelen av uføre (U) og Arbeidsløse (A) av populasjon mellom år: Uføre Arbeidsløse Vi vet følgende for datasettet: Gjennomsnitt (A) = 4 Varians (A) = 1 Gjennomsnitt (U) = 4 Kovarians (U, A) = 1,8 a) Vis at standardavviket for variabelen Uføre (U) er 2 og at standardavviket for variabelen Arbeidsløse (A) er 1. b) Sammenlign sentralitet og spredning for de to variablene. c) Regn ut korrelasjonskoeffisienten for variablene Arbeidsløse og Uføre. Tolk koeffisienten. Du kan bruke, hvis relevant, følgende formler: Varians s 2 = (X i X ) 2 Standardavvik s = s 2 Kovarians Korrelasjon Cov(X, Y) = (X i X )(Y i Y ) Cor(X, Y) = (X i X )(Y i Y ) ()s x s y DEL B. Forskerne brukte data på Uføre og Arbeidsløse for hele landet til å estimere en modell hvor andel av Uføre er den avhengige variabelen. Følgende er utdrag fra SPSS: a Unstandardized Standardized Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) Arbeidsløse d) Skriv den estimerte regresjonslinjen på formatet Y = A + BX. e) Hva forteller skjæringspunktet i denne ligningen? f) Hvis andelen av arbeidsløse øker med 2 prosentpoeng i en kommune, hvor mye kan vi forvente at andelen av uføre forandrer seg basert på den estimerte modellen over? g) Er sammenhengen mellom Uføre og Arbeidsløse en årsakssammenheng? Begrunn svaret.

3 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NYNORSK EKSAMEN I GEOG1004 Geografi i praksis- tall kart og bildar Eksamensdato: Sidetal bokmål: 2 Eksamenstid: 4 timar Sidetal nynorsk: 2 Studiepoeng: 7,5sp Sidetal engelsk: 2 Tillatne hjelpemiddel: Ingen Tal på vedlegg: 0 Sensurdato: Fagleg kontakt under eksamen: Paivi Lujala Tlf Alle oppgavene skal besvarast. Oppgavene har ulik vekting angitt i hermtegn. Oppgave 1. Forklar kort men presist fylgjande (15 %) a) Kva er ulikheta mellom univariat og bivariat analyse? b) Kva er eit ortofoto? c) Kva er prikkekart? Tegn eit eksempel av prikkekart og forklar kva det viser. Oppgave 2. Målenivå (30 %) a) Variablane kan målas på forskjellig presisjonsnivå. Det er vanleg å skille mellom fire målenivå. Beskriv og gi eksempel på kvart av disse målenivåa. b) Variabelens målenivå påvirkar val av statistiske mål og kartografiske metodar. Nevn to statistiske mål hvor dette er tilfellet. Beskriv disse statistiske begrepa og gje eksempler. Forklar også hvordan målenivået påvirkar bruk av målet. c) I kartografien er det viktig at den visuelle symboliseringa (bruken av visuelle variablar) er i samsvar med dataens målenivå. List seks slike visuelle variablar og forklar hvilke målenivå dei er best egna. Oppgave 3. Kart og kartprojeksjoner (20 %) a) Kva for elementer bør være med i eit kart? b) Eit koordinatsystem som brukes en del i Norge kalles UTM. Systemet er tufta på transversale skjærande Mercator-projeksjoner. Forklar, med ein tegning, kva ein transversal skjærende Mercator-projeksjon er. c) Hvilke egenskaper har ein Mercator-projeksjon?

4 Oppgave 4. Statistikk (35 %) DEL A. Eit lite fylke i eit tenkt land har fem kommunar. Fylgjande tabell angir prosentandelen av uføre (U) og Arbeidsløyse (A) av populasjon mellom år: Uføre Arbeidsløse Vi veit fylgjande for datasettet: Gjennomsnitt (A) = 4 Varians (A) = 1 Gjennomsnitt (U) = 4 Kovarians (U, A) = 1,8 a) Vis at standardavviket for variabelen Uføre (U) er 2 og at standardavviket for variabelen Arbeidsløyse (A) er 1. b) Sammenlign sentralitet og spredning for dei to variablane. c) Regn ut korrelasjonskoeffisienten for variablane Arbeidsløyse og Uføre. Tolk koeffisienten. Du kan bruke, hvis relevant, fylgjande formlar: Varians s 2 = (X i X ) 2 Standardavvik s = s 2 Kovarians Korrelasjon Cov(X, Y) = (X i X )(Y i Y ) Cor(X, Y) = (X i X )(Y i Y ) ()s x s y DEL B. Forskerne brukte data på Uføre og Arbeidsløyse for hele landet til å estimere en modell hvor andel av Uføre er den avhengige variabelen. Følgende er utdrag fra SPSS: a Unstandardized Standardized Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) Arbeidsløse d) Skriv den estimerte regresjonslinjen på formatet Y = A + BX. e) Kva forteller skjæringspunktet i denne ligninga? f) Hvis andelen av arbeidsløyse økar med 2 prosentpoeng i ein kommune, hvor mykje kan vi forvente at andelen av uføre forandrar seg basert på den estimerte modellen over? g) Er sammenhengen mellom Uføre og Arbeidsløyse en årsakssammenheng? Begrunn svaret.

5 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Department of Geography ENGLISH EXAMINATION IN GEOG1004 Date : Credits: 7,5 Hours: 4 Permitted Aids: None Number of pages: 2 Number of enclosures: 0 Grades to be announced on: Faculty contact during the examination: Paivi Lujala tlf All questions must be answered. The weight of each question is indicated in the parentheses. Q1. Explain briefly, but precisely, the following (15%) a) What is the difference between univariate and bivariate analysis? b) What is an orthophoto? c) What is a dot map? Draw an example of a dot map and explain what it shows. Q 2. Level of measurement (30%) a) The variables can be measured at different levels of precision. It is common to distinguish between four measuring levels. Describe and give examples for each of these levels. b) The level of measurement influences the choice of statistical measures and cartographic methods. Name two statistical measures for which this is the case. Describe these statistical concepts and give examples. Explain how the level of measurement affects the use of these statistical measures. c) In cartography, it is important that the symbolization of data (the use of visual variables) is consistent with level of measurement. List six such visual variables and note for which level of measurement they are best suited. Q 3. Maps and map projections (20%) a) Which elements should be included in a map? b) A coordinate system that is used in Norway is called UTM. The system is based on transversal secant Mercator projection. Explain with a drawing, what a transversal secant Mercator projection is. c) Which characteristics a Mercator projection has?

6 Q 4. Statistics (35%) PART A. A small county in a country has five municipalities. The following table indicates the percentage of Disabled (U) and Unemployed (A) of the population between years old: Disabled Unemployed We know the following for the data: Average (A) = 4 Variance (A) = 1 Average (U) = 4 Covariance (U, A) = 1.8 a) Show that the standard deviation for the variable Disabled (U) is 2 and that the standard deviation for the variable Unemployed (A) is 1. b) Compare centrality and spread for the two variables. c) Calculate the correlation coefficient for the variables Unemployed and Disabled. Interpret the coefficient. You can use, if applicable, the following formulas: Variance s 2 = (X i X ) 2 Standard deviation s = s 2 Covariance Correlation Cov(X, Y) = (X i X )(Y i Y ) Cor(X, Y) = (X i X )(Y i Y ) ()s x s y PART B. The researchers used data on disabled and unemployed for the whole country to estimate a model in which the percentage of disabled is the dependent variable. The following is an excerpt from SPSS: a Unstandardized Standardized Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) Arbeidsløse d) Write the estimated regression line in the format Y = A + BX. e) What is the interpretation of the intercept for this equation? f) If the proportion of unemployed increased by 2 percentage points in a municipality, how much would we expect the percentage of disabled to change based on the estimated model? g) Is the relationship between disability and the unemployed a causal relationship? Explain.

Eksamensoppgave i TDT4180 Menneske-maskin-interaksjon

Eksamensoppgave i TDT4180 Menneske-maskin-interaksjon Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4180 Menneske-maskin-interaksjon Faglig kontakt under eksamen: Hallvard Trætteberg Tlf.: 91897263 Eksamensdato: 31. mai Eksamenstid

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4115 SYSTEMERING AV DISTRIBUERTE SANNTIDSSYSTEMER EXAM TTM4115 ENGINEERING DISTRIBUTED REAL-TIME SYSTEMS

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4115 SYSTEMERING AV DISTRIBUERTE SANNTIDSSYSTEMER EXAM TTM4115 ENGINEERING DISTRIBUTED REAL-TIME SYSTEMS Side 1 av 10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4115 SYSTEMERING AV DISTRIBUERTE SANNTIDSSYSTEMER EXAM TTM4115 ENGINEERING DISTRIBUTED REAL-TIME

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility Side 1 av 17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2010 POL1006 JAPANSK KULTUR OG POLITISK-ØKONOMISKE SYSTEM JAPAN S CULTURE AND

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

Taryn Ann Galloway, Lars J. Kirkebøen og Marte Rønning Karakterpraksis i grunnskoler Sammenheng mellom standpunkt- og eksamenskarakterer

Taryn Ann Galloway, Lars J. Kirkebøen og Marte Rønning Karakterpraksis i grunnskoler Sammenheng mellom standpunkt- og eksamenskarakterer Rapporter 4/11 Taryn Ann Galloway, Lars J. Kirkebøen og Marte Rønning Karakterpraksis i grunnskoler Sammenheng mellom standpunkt- og eksamenskarakterer Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

Etablering av turproduksjonstall for barnehager

Etablering av turproduksjonstall for barnehager Etablering av turproduksjonstall for barnehager Maria Lindøen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eirin Olaussen Ryeng, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility Side 1 av 19 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler?

Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler? Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler? TORBERG FALCH torberg.falch@svt.ntnu.no BJARNE STRØM bjarne.strom@svt.ntnu.no QUALITY DIFFERENCES ACROSS UPPER SECONDARY SCHOOLS? A recurring issue in school

Detaljer

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Internett-målingen 2002 The Internet Survey 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner

Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner KJE-3900 Masteroppgave i organisk kjemi Geir Simonsen April, 2010 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Institutt for kjemi Universitetet

Detaljer

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Studieplan: Matematikk og finans bachelor, 2015

Studieplan: Matematikk og finans bachelor, 2015 Studieplan: Matematikk og finans bachelor, 2015 : Bokmål: Matematikk og finans - bachelor Nynorsk: Matematikk og finans - bachelor Engelsk: Mathematics and Finance - bachelor Oppnådd grad: Bachelorgrad

Detaljer

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen NIBR-rapport 2008:7 Jon Guttu, Eli Havnen og Gro Koppen Kartlegging av boligmassen i Groruddalen En GIS-basert oversikt Kartlegging av boligmassen i Groruddalen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2014/PSYPRO4314

Eksamensoppgave i PSY2014/PSYPRO4314 Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2014/PSYPRO4314 Sosialpsykologi II Faglig kontakt under eksamen: Ute Gabriel Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 19.12.14 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Distribusjon av fisk i Norge

Distribusjon av fisk i Norge Rapport nr. 4-2001 Elin A. Aas Distribusjon av fisk i Norge Marginer og priser på ulike typer fisk i ulike distribusjonskanaler SIFO 2001 Rapport nr. 4-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? RAPPORT 45/2008 Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående

Detaljer