Sluttrapport. Implementering av Kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Implementering av Kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet Oppland"

Transkript

1 Kvalifiseringsprgrammet Oppland NAV Oppland Fylkesmannen i Oppland Elvegata 19 Tlf: Lillehammer Telefaks: Sluttrapprt Implementering av Kvalifiseringsprgrammet

2 Kapittel 0 Sammendrag Sluttrapprt Implementering av Kvalifiseringsprgrammet Kvalifiseringsprgrammet er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mt fattigdm. Målet med prgrammet er å bidra til at flere kmmer i arbeid g aktivitet ved hjelp av tettere g mer frpliktende bistand g ppfølging - gså i tilfeller der veien fram kan være relativt lang g usikker. Persner i yrkesaktiv alder sm har vesentlig nedsatt arbeids- g inntektsevne g ingen eller svært begrensede ytelser til livspphld kan ha rett til deltakelse i prgrammet, jfr. 29 i Lv m ssiale tjenester i NAV. Det må fretas en skjønnsmessig vurdering av m vedkmmende vil kunne ha nytte av deltaking. Gruppen Langtidsmttakere av ssialhjelp har svært ulike frutsetninger fr å kunne tiltre et arbeidsmarked (Dahl g Lødemel m/fl 2006). Sm gruppe; verrepresentert med livsbetingelser sm svekker deres generelle muligheter fr arbeidslivstilknytning. Omtrent halvparten har så dårlig helse at det går utver evnen til å fungere i hverdagen. Over halvparten rapprterer høy utbredelse av psykiske plager. Mange har hatt/har rusmiddelprblemer g rapprterer m ppvekstprblemer. Det er høy dødelighet i gruppen samtidig sm de er underfrbrukere av helsetjenester. Kvalifiseringsprgrammet er langt på vei der det skal være i Oppland. Prsjektet kan nå i avslutningen av prsjektperiden se tilbake på et betydningsfullt arbeid der vi har bidratt til å frankre en helt ny måte å tenke g jbbe på i NAV. Vi har skapt et tiltak, et verktøy fr å bistå flk lkalt. I arbeidet med Kvalifiseringsprgrammet praktiseres et helt nytt fattigdmstiltak, nytt fr både de sm jbber i NAV g nytt fr den gruppa sm prgrammet angår. Disse brukerne har sjelden blitt vurdert sm reelle arbeidssøkere, men gjennm dette prgrammet er de en del av den statlige målsettingen. Arbeidet kan gi et fantastisk løft fr en utsatt gruppe. Nå med NAV refrmen ligger de strukturelle frhld til rette fr å gi brukerne et helhetlig tilbud. På våren 2008 ble det etablert et felles prsjekt fr de t statlige aktørene ledet av fylkesdirektøren g nødvendige ressurser til dispsisjn fr prsjektet fra Fylkesmannens side. At NAVs fylkeslinje fikk hvedansvaret har nk åpnet en del dører gså fr Fylkesmannens aktiviteter knyttet til kmpetanseutvikling. Kvalifiseringsprgrammet har ppmuntret til g synliggjrt samarbeidet mellm stat g kmmune g vi har sett at dette samarbeidet er grunnmuren fr å lykkes. Videre har vi sett at NAV Oppland g Fylkesmannen gjennm frmalisert samarbeid har bidratt til et sterkere engasjement fr fattigdmsutfrdringene. Knklusjner av betydning fr kmmende år: Det er viktig at det gde samarbeidet mellm NAV g Fylkesmannen sm hittil er ppnådd videreføres g utvikles videre. Frikjøp av veilederressurs må effektueres. Oppfølging fra Arbeidsg velferdsdirektratet må gjøres tilgjengelig g det må gis mulighet til frtsatt kmpetanseutvikling på ppfølgingsmrådet.

3 Innhldsfrtegnelse Kapittel 0 Sammendrag Kapittel 1 Innledning - Generell beskrivelse av ppgaven g prsjektet - Mandat Kapittel 2 Målsetting g rammer - Målsetting (planlagte resultater g virkninger) - Samlet ressursinnsats (inkl. bemanning) - Organisering Kapittel 3 Gjennmføring - beskrivelse av selve prsjektarbeidet - hvedaktiviteter - risikvurderinger i prsjektet - læringsarenaer - samarbeidspartnere g samarbeidsarenaer - avvik fra planer (jf. Prsjektplanene) Kapittel 4 Kvalitetsbeskrivelse - beskrivelse av kvaliteten i NAV kntrets arbeid med kvalifiseringsprgrammet - vurdering av målgruppe - prgraminnhld - ppfølging - avslutning av prgram Kapittel 5 Overføring til linjerganisasjnen Beskrivelse av arbeidet med verføring av Kvalifiseringsprgrammet til rdinær drift. - status - tiltak/videre rganisering - videreføring av virkemidler g aktiviteter Kapittel 6 Oppnådde resultater (vurdering av ppnådde resultater (fylke/lkalt) i frhld til planer g mål) - kvalitet - kvantitet - fra prsjekt til drift Kapittel 7 Evaluering g frslag - øvrige frslag til tiltak sm følge av prsjektet - andre erfaringer g frbedringsfrslag - læring Kapittel 8 Øknmi - budsjett g regnskap prsjektperiden (hva har Fylkesmannen g NAV Oppland) anvendt av ressurser g til hvilke frmål Kapittel 9 Dkumentversikt - Prsjekt planer 2008/2009, Peridisering av måltall, inkl. resultater - Aktivitetsplan - Kvalitetsinnsyn, mal fr kvalitetsinnsynet g rapprt til kmmunene - Risikanalysen (inkl. Ide-rapprt) - Sjekkliste/tema i ppfølgingsverksted - KVP - håndbk 2

4 Kapittel 1 Innledning Generell beskrivelse av ppgaven g prsjektet Den 1. nvember 2007 innførte regjeringen kvalifiseringsprgram med tilhørende stønad fr persner med vesentlig nedsatt arbeids- g inntektsevne g med ingen eller svært begrensede ytelser i flketrygden. Kvalifiseringsprgrammet er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mt fattigdm g et viktig virkemiddel i realiseringen av NAV-refrmen. Implementeringen er et viktig skritt fr å redusere antall mttakere av ssialstønad, g at flere skal kmme i arbeid eller nærmere arbeidsmarkedet. Deltakelse i kvalifisering g aktiviteter skal bidra til at den enkelte pplever økt mestring g livskvalitet. Det er en frutsetning at kvalifiseringsprgrammet skal bidra til en mer frpliktende, systematisk g kntinuerlig ppfølging verfr målgruppen enn det sm gjøres i dag. NAV fylke g Fylkesmannen har gjennm fylkesprsjektet et felles ansvar fr å være lkale pådrivere fr implementering g gjennmføre kmpetanseutviklingstiltak. Prgrammet er hjemlet i Lv m ssiale tjenester i NAV 28 g skal frvaltes av de lkale NAV kntrene. Det frtusettes at NAV kntrets samlede virkemiddeler tas i bruk, men det vil være kmmunen i NAV kntret sm fatter vedtak m prgram etter søknad. Deltakelse i prgrammet gis rett til kvalifiseringsstønad sm settes lik 2 G, med 2/3 av 2 G til persner under 25 år. Kvalifiseringsprgrammet skal bidra til å sikre inkludering av tjenestemttakere. Prgrammet frutsetter gd g tett ppfølging av kntrene fr å sikre rask implementering g gd kvalitet i NAV kntrenes arbeid med kvalifiseringsprgrammet. Mandat Arbeidet med kvalifiseringsprgrammet ble prsjektrganisert i samarbeid mellm Fylkesmannen i Oppland g NAV Oppland fr å frsterke g målrette innsatsen fr å nå de plitiske målene til grunn fr rdningen. De t ansvarslinjene har samarbeidet innenfr en felles prsjektramme med en felles prsjektbeskrivelse. Prsjektgruppen har virket sm krdinatr, inspiratr g pådriver i arbeidet med å nå måltallene g sikre kvalitativt gdt arbeid. I tillegg har prsjektet vektlagt at kntrene har tatt i bruk virksmme tiltak/tjenester individuelt tilpasset brukeres behv g laget tilpassede prgram. Det har i hele prsjektperiden, men spesielt fra , blitt arbeidet planmessig med tanke på at prsjektet skal avsluttes g at arbeidet med KVP verføres til linjerganisasjnen fra Dette arbeidet er samkjørt med det ansvar sm tilligger Fylkesmannen, dvs. kmpetansetilføring /pplæring av tilsatte i det enkelte NAV kntr. 3

5 Kapittel 2 Målsetting g rammer Målsetting (planlagte resultater g virkninger) Kvalifiseringsprgrammet er et sentralt virkemiddel i regjeringens innsats mt fattigdm. Ssialtjenestelvens kapittel 5A m kvalifiseringsprgram med tilhørende stønad trådte i kraft 1. nvember Denne lvbestemmelsen ble endret med virkning fra , 29. Med hjemmel i disse bestemmelsene, har alle sm fyller kriteriene, rett til et individuelt tilpasset kvalifiseringsprgram fra NAV kntret. NAV Fylke fikk, i samarbeid med Fylkesmannen, en sentral rlle i arbeidet med å implementere g følge pp rdningen i NAV kntrene g gjennm ulike tiltak skulle de i fellesskap bidra til at rdningen fungerte etter intensjnene g at de plitiske målsettingene ble nådd. Samarbeidet skulle gså dreie seg m implementering av kvalifiseringsprgrammet. NAV fylke har hatt ansvaret fr å nå måltallene g sikre implementering, g Fylkesmannen har hatt det faglige ansvaret fr kvalifiseringsprgrammet. Der det er verlappende målgrupper/tjenester med kvalifiseringsprgrammet, frutsatte Arbeidsg velferdsdirektratet at aktiviteten ut mt NAV kntret ble krdinert. Dette gjaldt særlig mrådene i Nasjnal strategiplan fr arbeid g psykisk helse g Opptrappingsplanen fr rusfeltet. Mål/ resultatkrav fr fylkesprsjektet Alle NAV kntr skal ha fått tilbud m krdinert kmpetanseutvikling knyttet til rdningen med kvalifiseringsprgram. Skal ha infrmert alle kmmuner m Kvalifiseringsprgrammet. Skal gjennm dagsseminarer ha gitt ansatte en grundig innføring i de nye bestemmelsene i stjl. i NAV Skal ha gitt pplæring i g veiledning m hvrdan finne kandidater g kmme raskt i gang med kvalifiseringsprgrammet til ansatte i NAV kntrene Alle kmmunale veiledere skal ha mttatt jevnlig krdinert g faglig ppfølgingsbistand sm understøtter deres virksmhet. Måleindikatrer fr fylkesprsjektet i Oppland Overrdnet målsetting Prsjektet skal: Sikre at NAV kntrene når måltallene Sikre gd faglig kvalitet i NAV kntrene sitt arbeid med kvalifiseringsprgrammet Hvedmål Prsjektet skal sikre at 349 deltakere er i kvalifiseringsprgram pr alle deltakerne mttar et gdt faglig individuelt tilpasset kvalifiseringsprgram Resultatmål fr 2010: Resultatmålene fr prsjektet er: Alle brukere i KVP har individuelt tilpassede prgram Alle prgram er tilfredsstillende dkumentert Kvalifiseringsprgrammet er et gdt kjent tiltak g tilgjengelig fr alle sm fyller kriteriene fr deltakelse i lven Markedsarbeid (arbeidslivskntakten) g tiltaksutvikling er en integrert del av arbeidet med kvalifiseringsprgrammet 4

6 Alle NAV kntrer når måltallet fr Alle kntr har fått vedlikehlds- g utviklingsstøtte etter behv når det gjelder drift av KVP Arbeidet med kvalifiseringsprgrammet er samrdnet med alle satsinger med verlappende målgrupper Det er etablert et felles kmmunalt g statlig eierskap lkalt Kmmunene har tilstrekkelig kmpetanse g ressurser til å videreføre KVP uten prsjektstøtte Det er etablert hensiktsmessige løsninger g tiltak i frbindelse med en varig vergang fra prsjekt til drift Samlet ressursinnsats (inkl. bemanning) Ressurser g rganisering Ansvarlig fr gjennmføring av Kvalifiseringsprgrammet ble delt mellm NAV Oppland ved fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen g Fylkesmannen i Oppland ved Kristin Hille Valla. Arbeidet med Kvalifiseringsprgrammet (KVP) ble prsjektrganisert med Jørn Olav Bekkelund (NAV Oppland) sm prsjektleder. Prsjektgruppen har i tillegg bestått av prsjektmedarbeidere Anne Helene Tft (Fylkesmannen i Oppland) g Åslaug Enger Olsen (NAV Oppland). I tillegg har andre ansatte ved NAV Oppland deltatt i prsjektet: Arne Amdahl, tiltak g virkemidler Vivian Andersen, kmmunikasjn Det ble rekruttert prsessveiledere fr å bistå kntrene med implementering av kvalifiseringsprgrammet g ta i bruk g utvikle kmpetanse. Mna Heie (Gjøvik kmmune) Randi - Irene Midthaugen (NAV Gjøvik) Else Elvenes (Gausdal kmmune) Åse - Kari Kbbersletten (NAV Vågå/Vågå kmmune) I periden har i tillegg følgende persner vært frikjøpt: Mna Paulsen Westereng, Gran kmmune, 40% i periden , 50% Bjørg Mari Lie, Sør-Aurdal kmmune, 50% i periden Rita Stkkehaugen, NAV Valdres, 50% i periden Prsessveilederne har hatt ansvar fr hver sine kntr/regin. I tillegg har de spesielt ansvar fr ulike mråder. Veilederne har i hvedsak drevet ppsøkende virksmhet i NAV kntrene g/eller på bestilling fra kmmunene/nav kntrets leder eller tilpasset ift behv sm har dukket pp i kntakt med det enkelte kntr. Prsessledelsen/ veiledningen har vært gitt innenfr følgende mråder: Bistått lkalkntrer med å perasjnalisere planer g fremdrift i KVP-arbeidet Bistått kntrene med etablering, fagutvikling g kulturbygging knyttet pp mt NAV/KVP Fagpplæring Grupper/individ g skulder ved skulder. IKT pplæring Har initiert/iverksatt KVP-kafé/ lkal faggruppe, nettverkssamlinger g ppfølgingsverksted Lederstøtte (eks. utarbeidet håndbk/rutiner g frskjellige KVP - maler g eksempler på frskjellige vedtak) Driftet implementeringsprsesser Har tatt ansvar fr gjennmføring av fagdager g reginsamlinger samt etablering av nettverk/erfaringsutvekslingsarenaer. Vært aktive pådrivere g mtivatrer. 5

7 Prsjektgruppe 2010 Organisering Jørn Bekkelund // prsjektleder, NAV Oppland Anne Helene Tft // fagansvarlig KVP, Fylkesmannen i Oppland Åslaug Enger Olsen // prsjektmedarbeider (marked g tiltak), NAV Oppland Arne Amdahl // prsjektmedarbeider (tiltak), NAV Oppland Vivian Andersen // prsjektmedarbeider (kmmunikasjn), NAV Oppland Jørn Bekkelund (100%) Prsjektleder KVP Oppland Tlf // Ansvar Overrdnet styrings- g resultatansvar. Ansvar fr fremdrift, rapprtering g måltallppnåelse Ansvar fr pplæring g kmpetanse Lederstøtte + styringsdialg Øknmistyring Anne Helene Tft (80%) Fagansvarlig KVP Oppland Tlf // Resultatppfølging Fylkesmannens representant (kmmunal linje lvmessig) Fagansvar fr kvalifiseringsprgrammet Særlig ansvar fr å ivareta kmmunale fagmråder Sikre at KVP samrdnes med satsninger mt verlappende målgrupper Være link til øvrige kmmunale tjenester Ansvar fr implementering av frvaltningsmessige løsninger fr perativ drift av KVP (kmmunalsystemer, utbetalingsrutiner, maler, vedtak g lignende) Faglig ppfølging av prsessveiledere i prsjektet Aktivitetskrdinatr Åslaug Enger Olsen (80%) permisjn fra august 2010 Prsjektmedarbeider Tlf // Ivareta markeds g tiltaksutvikling (kmmunal linje) Ivareta markeds g tiltaksutvikling (statlig linje) Ivareta utvikling av innhldsprgrammer Ivareta NAV lkal ift statlige fagmråder Handlingsplan mt fattigdm Bearbeide rapprteringsgrunnlag Aktivitetskrdinatr 6

8 Arne Amdahl (10%) Prsjektmedarbeider Tlf // Vivian Andersen (10%) Kmmunikasjnsansvarlig Tlf // Ivareta tiltaksutvikling/ innhldsprgrammer Ivareta NAV lkal ift statlige fagmråder Tiltaksmrådet/ tiltaksarrangører IMDi Fengsel Skle/ utdanning Ivareta infrmasjns- g mediabildet Internt (NAVET, nav.n g kmmune NAVET) Ekstern kmmunikasjn Kmmunikasjnsstrategi i KVP Prsessveiledere 2010 Else Elvenes (100%) Tlf Åse Kari Kbbersletten (20%) Regin: NAV Nrd- Gudbrandsdalen/ NAV Midt- Gudbrandsdalen NAV Lillehammer NAV Valdres NAV Gausdal NAV Øyer NAV Midt- Gudbrandsdalen/ NAV Nrd- Gudbrandsdalen/ Spesielt ansvar: Veiledning innen ppfølgingsmrådet, ppfølgingsmdellen / HPMT (helhetlig prinsippstyrt metdisk tilnærming), møte med bruker. Stjl. I NAV vilkårsvurdering. Samtalen sm verktøy. Individuell Plan (IP) Brukermedvirkning - den gde samtalen Individuell Plan (IP) Tlf Lv m Ssiale tjenester (juss) Randi-Irene Midthaugen (50%) avsluttet Tlf NAV Gjøvik NAV Nrdre Land NAV Hadeland Veiledning ift rganisasjn g arbeidsmiljø - få flyt g energi. Veiledning g innhld i AEV (Arbeidsevnevurdering) Tiltak g virkemidler (Arena) Mna Heie (40%) avsluttet NAV Søndre Land Tiltak g muligheter NAV Østre Tten Mtivasjn Tlf NAV Vestre Tten NAV Jevnaker 7

9 Kapittel 3 Gjennmføring Beskrivelse av selve prsjektarbeidet Hvedaktivitetene i prsjektet skulle gjenspeile de føringer sm er angitt i Mål g dispneringsbrev g Embetsppdraget. Dette innebar at styringssignalene skulle håndteres etter en systematisk risikvurdering både fr fylket sm helhet, g fr hvert enkelt NAV kntr. Hvedaktiviteter sm har inngått i prsjektet fr Oppland har bygget på de sentrale hvedmål, dvs. kvantitet, kvalitet g fra prsjekt til drift. Prsjektet har i hele periden arbeidet etter g lagt til grunn ambisiøse mål med tydelige plitiske styringssignaler fr ppfølging av kvalifiseringsprgrammet. Frventningene i 2008 var at kvalifiseringsprgrammet skal mfatte m lag 200 deltakere ved utgangen av året. Resultatet ble 197 deltakere i prgram, 232 søkere g 211 vedtak m deltakelse. I 2009 var det nasjnale måltallet 8860 deltakere sm utgjør 337 i Oppland. Ved utløpet av desember 2009 var det 380 deltakere i prgram, i løpet av året var det fattet 281 vedtak g innkmmet 349 søknader. Oppland hadde fr 2009 en målppnåelse på 113 %. Fr 2010 ble det angitt et gjennmsnittlig måltall på 349. Ved utgangen av ktber var det 378 inne i kvalifiseringsprgram i Oppland. Prsjektet har bidratt til at de verrdnede målene med kvalifiseringsprgrammet kunne realiseres ved å frsterke, målrette g krdinere innsatsen i det enkelte NAV kntr i Oppland, i implementeringen g gjennmføringen av kvalifiseringsprgrammet. Målene skulle nås ved at prsjektet arbeidet på en understøttende g retningsgivende måte verfr NAV kntrene g kmmunene. Risikvurderinger i prsjektet En str utfrdring i å implementere Kvalifiseringsprgrammet ligger i knkurransen med andre viktige ppgaver NAV kntrene g kmmunene skal løse. Den aller viktigste suksessfaktren er frankring i administrativ g plitisk ledelse lkalt. Det er vanskelig g lite frmålstjenlig å gjennmføre et prsjekt sm dette hvis ikke lkal ledelse følger pp initiativ fra sentralt hld. Et annet element er tilgjengelige ressurser. I en peride med økt ledighet g stre endringer i arbeidsmarkedet, ble tiltaksutvikling g markedsarbeid en viktig del av helhetsarbeidet med Kvalifiseringsprgrammet. Med gd frankring i ledelsen lkalt, antk vi at de rette pririteringene ville bli gjrt, g at dedikerte medarbeidere ble satt til å jbbe med innsøking til prgrammet. Fr å lykkes med kvalifiseringsprgrammet var det en grunnleggende suksessfaktr at det ble levert kvalitativt gde g målrettede tjenester til deltakerne. Opplæring, kmpetanseheving, infrmasjnsdeling, IKT - infrastruktur g støtte er viktige elementer ut ver dette. Prsjektet utarbeidet en risikanalyse ifht vergang fra prsjekt til drift. Analysen viste ss at de største utfrdringene i hvedsak var knyttet til: Redusert fkus fra ledelsesnivå - Priritering i statlig linje - Priritering fra ledelsen ved NAV kntrene - Lkalplitisk priritering Ressursknapphet - Manglende ppfølging - Redusert tverrfaglig innsats - Redusert tilgang på arbeidsrettede tiltak - Partnerskapet 8

10 - Kmmunal vs statlig ansvar - Knappe kmmunale ressurser - Kmpleksiteten ved manglende integrerte saksbehandlingsverktøy Kmpetanse - Arena - Mangelfunn kunnskap m tiltak g virkemidler Læringsarenaer Kvalitetssikring av prsjektet skjedde i hvedsak gjennm rapprtering av framdrift i frhld til måltall g sluttdat fr prsjektet. Avvik ift kvalitet g kvantitet ble fanget pp i ppfølgingssamtaler med NAV leder g/eller fagansvarlig g i rapprteringspunkter. Eventuelle avvik ble tatt pp i samråd med lkal NAV leder (g eventuelt i partnerskapsmøter). Prsjektet etablerte faste rutiner fr å kvalitetssikre implementerings- g verleveringsarbeidet fra prsjekt til drift i NAV kntret: Intrduksjn av KVP fr NAV kntret Fylkesprsjektet g NAV leder etablerte i 2008 g 2009 milepælsplan fr NAV kntret (gjensidig frpliktende). I 2010 er det gjennmført ppfølgingssamtale med leder g/eller fagansvarlig med utgangspunkt i en sjekkliste basert på resultatmålene fr kvalifiseringsprgrammet. I tillegg gjennmførte vi kvalitetsinnsyn i enkeltsaker ved hvert NAV kntr i løpet av april Fylkesmannen i Oppland g NAV Oppland tk med Kvalifiseringsprgrammet sm utgangspunkt, initiativ til i større grad å samrdne sitt arbeid fr aktivt å støtte pp under reginale g lkale nettverk. Tre læringsarenaer ble frmalisert mellm Fylkesmannen i Oppland g NAV Oppland. Dette var blant annet fr å sikre samarbeid g samrdning med verlappende tjenester ift kmpetanseheving g andre aktiviteter ut mt NAV kntrene. Læringsarenaene har vært driftet av prsjektet/ prsessveilederne g har fra ppstart vært en gd del av hvedaktivitetene i Oppland: Fagdager fr hele fylket med ulike tema g eksterne frelesere (1 til 2 i året) - (En tdagers samling senest i april 2010) Reginale nettverkssamlinger med erfaringsutveksling, deling av suksesshistrier g faglige drøftinger. (Min. 2 ggr/år) KVP kafé en lkal læringsarena. KVP-kafé skal danne grunnlag fr faglig utvikling på ufrmelle arenaer. Fagutviklingen skal ta utgangspunkt i daglige g perative utfrdringer. (hyppighet avhenger av lkale ønsker). I tillegg har prsjektet fått bestillinger g gjennmført pplæring skulder ved skulder i flere av kntrene. Prsjektet vurderte det dit hen at summen av disse aktivitetene, både frmelle g ufrmelle møtepunkt, fagutvikling g erfaringsutveksling, var med på å sikre det kvalitative implementeringsg verleveringsarbeidet fra prsjekt til drift. I 2010 har prsjektet priritert å kvalitetssikre arbeidsevnevurderinger, planarbeid g markedsarbeid i en KVP relasjn g gjennmført 2 fagdager med Sstjl. i NAV kblet pp mt ppfølgingsmdellen. Våren 2010 fretk prsjektet et kvalitetsinnsyn i alle NAV kntrene. Kntrene la strt sett fram t utvalgte saker. I tillegg gjrde prsjektet et tilfeldig utvalg av ytterligere t saker fr felles gjennmgang ut fra en utarbeidet sjekkliste. Resultatet av kvalitetsinnsynet våren 2010 gjrde at prsjektet fant det riktig å særskilt følge pp enkelte NAV kntr. I tillegg ble det bestilt bistand/ ppfølging fra enkelte NAV ledere. 9

11 Prsjektet gjennmførte i august/ september 2010 ppfølgingsverksted i 12 kntrer ut i fra følgende sjekkliste: Oppfølging/anbefalinger kvalitetsinnsyn Samrdning/samarbeid med verlappende tjenester (samhandlingsrefrmen) Målgruppefrståelse Rettighetsperspektivet Tiltak stat versus kmmune Markedsarbeid Kmpetansemråder Det ble laget g versendt rapprt til hvert enkelt NAV kntr i etterkant av gjennmført ppfølgingsverksted. Samarbeidspartnere g samarbeidsarenaer Gd g riktig ppfølging av brukere krever gde, virksmme prsesser g krdinert innsats på mange mråder. Gjennm ønske m å sikre g utvikle kvaliteten på arbeidet sm ble utført, var det viktig å fkusere på de enkelte delmråder g på den helheten sm delmrådene utgjør. Dette frutsetter gde prsessferdigheter både i samhandling med bruker g med aktuelle samarbeidspartnere. I så måte har prsjektet vært strategisk viktig utver selve kvalifiseringsprgrammet. Dette var et felles virkemiddel iverksatt i NAV kntrene sm utgjrde et frpliktende samarbeid mellm det kmmunale g statlige ansvarsmrådet. Kvalifiseringsprgrammet underbygger intensjnene sm ligger til grunn fr NAV-refrmen ved at den mfatter hele bredden av NAV kntrenes samlede virkemidler fr ppfølging, ne sm frdrer gdt integrerte tjenester på tvers av ansvarsmråder. Med dette sm bakgrunn har det vært viktig fr prsjektet å ha understøttet g ivaretatt arbeidet med kvalifiseringsprgrammet g påpekt viktigheten av tverrfaglig samarbeid både internt g eksternt g på ulike arenaer i løpet av prsjektperiden. Eksempler på dette er: 1. Frivillige lag g rganisasjnene/ frivillighetssentralene i kmmunene Røde Krs Samarbeidet mellm NAV Oppland g Oppland Røde Krs består i hvedsak av tre deler: deltakeren i KVP sm en frivillig deltaker i Røde Krs aktiviteter tverrfaglig kmpetanseheving g gjensidig utveksling av kunnskap mellm de t rganisasjnene utfrske rllene til den ffentlige g den frivillige sektr, g hvrdan et samarbeid m felles mål best kan finne sted Inn på tunet Flere gårder har tilbud til frskjellige målgrupper. Tilbudet kan være språk-/ arbeidstrening, hvr brukere bl.a. kan få kunnskap m gårdsdrift, nrsk mat g kultur, struktur på hverdagen g tilpasset ppfølging i det å mestre. 2. Tiltaksarrangører sm har vært med på å gi deltakerne i KVP en ny sjanse: Jbb g muligheter. Oppfølgingsenheten Frisk Prsjektet har deltatt i anbudsrunder g utarbeidet kravspesifikasjner ift Avklaring, ppfølging g arbeidsrettet rehabilitering. 10

12 Det er viktig fr et gdt resultat at NAV tilbyr et individuelt tilpasset ukeprgram sm gir retning fr arbeid/aktivitet. Prgrammet skal innehlde arbeidsrettede tiltak g arbeidssøking. I tillegg kan tilbys andre tiltak sm støtter ppunder g frbereder vergang til arbeid/aktivitet. Det er da viktig med gdt samarbeid med andre relevante tjenester/ instanser. I sakene sm ble gjennmgått gjennm kvalitetsinnsynet hadde deltakerne sammensatt prgram med ulike aktiviteter. Enkelte NAV kntr hadde knkrete planer m tiltaksutvikling fr å skape enda bedre skreddersøm innenfr KVP. I mange tilfeller er det behv fr trening, fysisk aktivitet i tillegg til arbeidstrening. Dette bør helst skje parallelt g kunne ha tilbud m følgende tjenester: Fysitek - ver halvparten av kmmunene i Oppland har etablert fysitek Aktiv. Aktiv flkehelse - relevante spørsmål i arbeidet med et tilpasset prgram/aktivitetsplan i samarbeid med deltakerne i KVP: - Hva har kmmunen av brukbare flkehelsetiltak sm kan brukes? - Hva slags tiltak kan igangsettes? Prsjektet har gså påpekt viktigheten med kntakt med det lkale næringsliv. Det har vist seg at fr å få deltakerne ut i arbeid aktivitet er det viktig å ha arbeidstrening nærmest mulig rdinært arbeid. Det frutsetter at man kan ta i bruk vanlige arbeidsplasser sm kvalifiseringsarena. Avvik fra planer (jf. prsjektplanene) Prsjektet har fanget pp avvik i ppfølgingssamtaler med NAV leder g/eller fagansvarlig g i rapprteringspunkter. Eventuelle avvik har blitt håndtert i samråd med NAV leder (g eventuelt i partnerskapsmøter). Vårsemesteret 2010 hadde prsjektet i str grad fkus på avvikshåndtering hvr resultatmålene fr KVP ble ivaretatt: Organisering av KVP arbeidet (Det er etablert hensiktsmessige løsninger g tiltak i frbindelse med en varig vergang fra prsjekt til drift) Resultatppnåelse g statistikk (Alle NAV kntr når måltallet fr 2010) (KVP er et gdt kjent tiltak g tilgjengelig fr alle sm fyller kriteriene i lven) Kvalitetsutvikling; rutiner g system (Alle prgram er tilfredsstillende dkumentert) Oppfølging av deltagere på kvalifiseringsprgram (Alle brukere i KVP har individuelt tilpassede prgram) (Arbeidet med KVP er samrdnet med relevante satsninger (arbeidg psykisk helse, flkehelse, bligssialt arbeid, øknmisk rådgivning g rus) Fra prsjekt til drift (Det er etablert et felles statlig g kmmunalt eierskap lkalt) Samarbeid med interne/eksterne aktører m kvalifiseringsprgrammet (KVP er en integrert del av markedsarbeid g tiltaksutvikling) Kmpetansebehv g ppfølging fra prsjektet i 2010 (Kmmunene får tilstrekkelig vedlikehlds- g veiledningsstøtte) (Kmmunene har tilstrekkelig kmpetanse g ressurser til å videreføre KVP uten prsjektstøtte) Hvem har NAV kntret planlagt skal delta på neste pplæring? Hva ser kntret fr seg sm den største utfrdringen i frhld til kvalifiseringsprgram? Nettverk, fagdag g fagutviklingsprgram - aksept fr å frigjøre ressurs Hvedmålsetting har vært å nå måltallene, sikre kvalitet g bidra til en sikker verlevering til linjerganisasjnen fr de respektive kmmuner, samt fylket sm helhet. Endringer g avvik i milepæler ble underveis håndtert av prsjektleder i samarbeid med NAV leder. Fylkesprsjektet har rapprtert månedlig til NAV - direktøren i Oppland i frhld til måltallsppnåelse, g implementerings- g verleveringsstatus. Fr øvrig ha NAV kntrene rapprtert hver måned til Arbeids- g velferdsdirektratet, g fylkene det samme tertialvis. Vesentlige/ kritiske avvik sm kunne få uønskede g/ eller alvrlige knsekvenser fr gjennmføring av prsjektet (ppnåelse av ttaltallet på 349) ble rapprtert g drøftet med fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen ved NAV Oppland. 11

13 Kapittel 4 Kvalitetsbeskrivelse Beskrivelse av kvaliteten i NAV kntrets arbeid med kvalifiseringsprgrammet Siden verrdnet målsetning (1 av 2) fr prsjektet har vært å sikre gd faglig kvalitet i NAV kntrene sitt arbeid med KVP, gjennmførte Fylkesprsjektet et kvalitetsinnsyn fr å skaffe en versikt g status ver det kvalitative arbeidet sm utføres i fylket knyttet til rdningen. Prsjektet så Kvalitetsinnsynet sm et ledd i helhetlig kvalitetsutvikling jf. Kvalitetsstrategien Og bedre skal det bli!. Der anbefales tiltak sm kan understøtte kntinuerlig frbedring av tjenestene. Dette vil styrke implementering av eksisterende kunnskap. Samt bidra til å skape nye tjenester i tråd med ny kunnskap g endrede behv hs brukerne g i samfunnet fr øvrig. Fylkesprsjektet gjennmførte besøk g kvalitetsinnsyn i enkeltsaker i kvalifiseringsprgrammet ved alle NAV kntr i Oppland våren Ved hvert kvalitetsinnsyn presenterte kntrene i gjennmsnitt 2 saker med gjennmgang av sentrale dkumenter både i saksmapper g i datasystemet Arena. I tillegg ble andre KVP saker gjennmgått g muntlig drøftet med utgangspunkt i samtalemal, uten systematisk saksgjennmgang. Gjennmføringen av kvalitetsinnsynet var mellm KVP medarbeidere i NAV, leder var til stede flere steder, g prsjektmedarbeidere/veiledere fra Fylkesprsjektet. Fylkesprsjektet har skrevet rapprter fra hvert møtepunkt med presentasjn g drøftinger av funn. Disse rapprtene ligger til grunn fr beskrivelsen av den kvalitative statusen under. Vurdering av målgruppe I enkeltsakene sm ble gjennmgått kmmer det frem at frmålsparagrafen ivaretas i frhld til hvem sm tas inn i prgram. Det er enkelte kntrer sm vurderer inntaket til KVP strengere enn andre. Dette knyttes i all hvedsak til den skjønnsutøvelsen sm er gitt innenfr lvverkets rammer. Prgraminnhld Ingen av deltakerne i KVP sm ble vurdert har like innhldsprgrammer. I sakene sm ble gjennmgått hadde flere av deltakerne et sammensatt prgram med ulike aktiviteter, både kmmunale g statlige. Enkelte kntrer har knkrete planer m tiltaksutvikling fr å skape enda bedre skreddersøm innenfr KVP. Kntrene vektlegger at tjenestemttaker deltar aktivt fr å finne passende tiltak. Dkumentasjn av brukermedvirkning gjøres gjennm bruk av egenvurderingsskjema g i skriftlige ntater. Enkelte kntrer trakk frem at signering av vedtak, aktivitetsplaner etc. var en del av dette dkumentasjnsarbeidet. Oppfølging Oppfølgingen av flere av deltakerne sm ble gjennmgått er tett g ute der bruker befinner seg i sin hverdag eller praksis. Dette gjøres både av NAV veiledere g tiltaksarrangører. Flere veiledere gir uttrykk fr at de ikke har kapasitet til å gjennmføre den tette ppfølgingen de gjerne skulle gjrt g sm deltakerne har behv fr å sikre prgresjn. Samarbeid utenfr NAV kntret med andre kmmunale tjenester eller eksterne instanser varierer fra kmmune til kmmune. Avslutning av prgram Etter endt prgram er vergang til arbeid g aktivitet høy. 38 % går til arbeid (hel eller deltid). 8 % går ver i rdinær utdanning skle. Nærmere 5 % går ver til statlige arbeidsrettede tiltak. 26 % ver til AAP (arbeidsavklaringspenger). Kun 3 % til uførepensjn g 8 % tilbake til øknmisk ssialhjelp. En del kntrer hadde ikke skrevet avslutningsvedtak g heller ikke vurdert utgivelse av deltakerbevis. 12

14 Kapittel 5 Overføring til linjerganisasjnen Beskrivelse av arbeidet med verføring av Kvalifiseringsprgrammet til rdinær drift Status KVP - prsjektet har vært driftet av t styringslinjer, Fylkesmannen g NAV Oppland. I gd tid før prsjektavslutning fant vi behv fr å synliggjøre g freslå løsninger sm kunne sikre ppfølging g videre utvikling av kvalifiseringsprgrammet. Leder g medarbeidere tk dette tidlig pp med både NAV kntrene g de t styringslinjene. Vi hadde bl.a. våren 2010 en samling ideutveksling i frhld til målene kvantitet, kvalitet g vergang fra prsjekt til drift (jfr. vedlagte iderapprt). Prsjektet har understøttet aktiviteter i NAV kntr ved å: Drifte implementeringsprsessene med tanke på å verføre prsjektet til linjerganisasjnen Utvikle g drifte læringsarenaer Implementere Kvalitetsstrategien g bedre skal det bli Drive prsessveiledning/ prsessledelse lkalt Prsjektets aktivitetsplan synliggjør spesielt hvrdan dette ble løst gjennm lkale drøftingsmøter g understøttende aktiviteter/kmpetanseutvikling. Prsjektet har i 2010 hatt spesielt fkus på arbeidet med kvalifiseringsprgrammet med tanke på gd vergang fra prsjekt til rdinær drift i linjen. I den anledning har man fulgt pp følgende arenaer: Styringsgruppe fr prsjektet NAV Frum Lederfrum NAV Oppland Arbeidsgruppe fr samrdning av pplæringsplan mellm NAV fylke g Fylkesmannen Videreføring av Faglig frum enten sm eget faglig nettverk eller sm integrert del av eksisterende faglige nettverk Viktige tiltak sm ble gjennmført, igangsatt g fulgt pp: Sikre at KVP-veiledere deltar på tiltaksnettverk g markedsnettverk Tydeliggjøre at KVP både er en sikring av livspphld g en garanti fra NAV m en spesiell tilpasset innsats (ytelse etter Lv m ssiale tjenester i NAV g NAV lvens 14a) Ansvarsfeste rapprteringen i tilknytning til KVP både i NAV Oppland g hs Fylkesmannen Gjøre nye KVP kster på fylkesnivå kjente fr de mest sentrale KVP-veiledere Fruten disse tiltakene ble vektlagt viktigheten av prsjektgruppens evne til å støtte, veilede g mtivere NAV kntrene, jfr. prsjektets mandat. Tiltak/ videre rganisering Sm et ledd i planlegginga med verføring av kvalifiseringsprgrammet til linjerganisasjnen har vi diskutert mulige løsninger fr hvrdan dette arbeidet skal videreføres etter at prsjektet er avsluttet. Det er viktig å få synliggjrt g sikre en rganisatrisk mdell sm ivaretar frvaltningen, ppfølgingen g utviklingen av Kvalifiseringsprgrammet. Organisatriske løsninger per i dag: Styringslinjene i NAV Det er t styringslinjer i NAV-refrmen: En linje går fra Arbeids- g velferdsdirektratet til NAV - fylke/ NAV kntret, g en linje går fra Arbeids- g velferdsdirektratet via fylkesmennene til kmmunene/ NAV kntrene. 13

15 NAV Fylke har et ansvar fr den ttale ppgaveløsningen i fylket (resultat g tjenesteutvikling) g et verrdnet ansvar fr den samlede kmpetanse g kvalitetsutvikling i alle enhetene. Fylket har videre ansvar fr å krdinere pplæringstiltakene i fylket i en felles kmpetanseplan g i tillegg har fylket et spesielt ansvar fr tilføring av nødvendig kmpetanse ved innføring av nye arbeidsmåter, regelverksenderinger g lignende. Fylkesmannen (FM) er Kngens g regjeringens representant i fylket g skal arbeide fr at Strtingets g Regjeringens vedtak, mål g retningslinjer blir fulgt pp. Fylkesmannen skal bidra til å samrdne, frenkle g effektivisere den statlige virksmhet i fylket, g fremme best mulig samarbeid mellm kmmunene g den lkale statsfrvaltningen. Fylkesmannen skal medvirke til gjennmføringen NAV-refrmen i samarbeid med NAV Fylke, herunder medvirke til at det skjer sm et likeverdig samarbeid mellm stat g kmmune. Fylkesmannens ansvar i frhld til de ssiale tjenestene i kmmunene er uendret, men ansvaret må i relasjn til NAV-refrmen ivaretas i en ny kntekst. I samarbeidet har det vkst fram et felles ønske fr å lykkes med Kvalifiseringsprgrammet. Partene har i str grad pparbeidet en felles rllefrståelse, g det er utviklet et bedre samarbeid g en bredere kmpetanse. Målene fr arbeidet med Kvalifiseringsprgrammet ble besluttet til å dreie seg m kvantitet, antall deltaker i prgram, kvalitet, kvalitativt gde tjenester g tilrettelegging fr verføring fra prsjekt til drift. Måltallene ble på ppnådd både fr 2008 g 2009 g kvaliteten på arbeidet utviklet seg i psitiv retning. Oppsummering g frslag til veien videre: Samarbeidet mellm NAV fylke g Fylkesmannen bør videreføres g videreutvikles. Gjennm gd kmmunikasjn g samhandling bør det jbbes samlet ut mt NAV kntrene på mråder sm berører begge parter. Fylkesmannen i Oppland har hvedansvaret fr plitikkmrådet (pådriver) g har samtidig fagansvaret ut mt kmmunene. Samarbeidet med NAV fylke må videreføres g utvikles videre i frhld til å løse felles ppdrag, frankring i kmmunen (plitisk g administrativ ledelse), NAV fylke g NAV lederne. Det anbefales å utarbeide en samarbeidsavtale mellm styringslinjene (se frslag sm vedlegg). Videre er det nødvendig at Fylkesmannen ppretthlder trykk når det gjelder aktivitetsnivå g kmpetanse både vedlikehld g utvikling. NAV fylke har et medvirkningsansvarlig fr rdningen, jfr. fylkesdirektørens statlige ansvar fr den ttale ppgaveløsningen i fylket (resultat g tjenesteutvikling) g verrdnede ansvar fr den samlede kmpetanse g kvalitetsutvikling i NAV kntrene. Herunder følger ansvar fr utvikling g tjenesteleveranser innenfr behvsvurderinger ( 14a), arbeidsevnevurderinger (AEV), tiltak, marked mv, sm er i nær relasjn til Kvalifiseringsprgrammet. NAV Fylke g Fylkesmannen må i 2011 løse et felles ppdrag på styringsnivå, hvr kmpetanse, frankring g partnerskapet mellm kmmune g stat er drivere. Dette innebærer at NAV fylke må videreføre samarbeidet på ppfølging g kmpetanseutviklingsarbeidet med Fylkesmannen, g at man utvikler både tiltak g arenaer slik at dette ivaretas i en frutsigbar struktur med tydelig ansvar g rlle(r). Imidlertid må aktiviteter g leveranser på mrådet integreres på en slik måte at rdningen ikke fremstår sm særegent, men sm en sentral del av NAVs ppfølgingsmetdikk. Dette frdrer at linjene innenfr sine ansvarsmråder enes m felles tangeringspunkter g vurderer etablering av et frmalisert samarbeid, eksempelvis felles kmpetanseplan på verlappende satsningsmråder (KVP, rus, psykisk helse g bligssialt arbeid) Partssamarbeidet bør i størst mulig grad sikre at linjene fremstår sm samrdnet g at kmmunikasjnen i de enkelte linjene er krdinert på en slik måte at styringssignaler (NAV) g pririteringer/ anbefalinger (FM) innenfr rdningen er samstemte i begge linjer. Denne type samarbeid vil fremme muligheten fr styrket målppnåelse g krdinerte tjenester til NAV kntrene. 14

16 I prsjektperiden er det gjennmført partnerskapsmøter med utgangspunkt i en partnerskapsavtale. Det ansees sm særlig hensiktsmessig at det felles kmmunale g statlige eierskapet i kvalifiseringsprgrammet tydeliggjøres i partnerskapsavtalen, ikke minst i frhld til hvilke mål g ressurser sm legges til grunn fr rdningen i NAV kntret. Det bør være partnerskapets felles ansvar å utarbeide en slik presisering i partnerskapsavtalen g fylkesdirektøren i NAV ppfrdres til å ta et initiativ til dette. Et viktig ledd i denne sammenheng vil være at Fylkemannen samarbeider m å tydeliggjøre styringssignalene verfr kmmunene på dette mrådet. I fellesskap bør Fylkesmannen g NAV fylke sikre påtrykk venfr kmmunene fr tilrettelegging av differensiert prekvalifiserende tiltak/ lavterskeltilbud med tanke på mtivasjn g mestring. Partnerskapet blir en viktig samarbeidsarena hvr KVP frtsatt er et aktuelt tema. Fra prsjekt til drift hva med KVP etter Kvalifiseringsprgrammet har vært prsjektrganisert fram til Fra 2011 frvaltes rdningen i rdinær linjerganisasjn. Grunnlaget fr å sikre gd drift i linjerganisasjn bygger på de løsninger sm er generert i prsjektperiden, både rganisatrisk g utviklingsmessig. I den sammenheng blir det derfr viktig at den fremtidige strukturen fr videre ppfølging av rdningen, bygger på det grunnlaget sm er skapt i prsjektperiden g blir en del av den rdinære driften, ikke minst fr å sikre nødvendig samrdning mellm fylkesmannslinjen g NAV fylkeslinjen. Dette frutsetter at det etableres nen tiltak fr å sikre samhandlingen g samarbeidet mellm Fylkesmannen g NAV Oppland: Dedikerte persner Frmaliserte møtearenaer Samarbeidet m utvikling av ppfølgings- g kmpetansemrådet bør frmaliseres g videreføres. Det er viktig å sikre relevant kmpetanse, ssialfaglig kmpetanse, markedskmpetanse g kjennskap til kmmunale g statlige tiltak/virkemidler (herunder bestillerkmpetanse g kravspesifikasjner). Det blir viktig å frtsatt samarbeide tverrfaglig fr å kunne utvikle helhetlig ppfølging. Det bør frmaliseres samarbeid med: det lkale næringsliv tredje sektr verlappende tjenester sm helsetjeneste, psyklgisk/psykiatrisk tjeneste, rusbehandling g andre kmmunale tjenester tiltaksleverandører NAV fylke arbeider med en utvikling av kmpetanse innen ppfølging g veiledning. Parallelt er det i Arbeids- g velferdsdirektratet via Fylkesmannen utviklet en egen ppfølgingsmetdikk fr veiledere sm har ansvar fr KVP. Denne metdikken må integreres i NAVs øvrige ppfølgingsmetdikk. Begge styringslinjene er pptatt av å videreutvikle metde fr ppfølging av brukerne uavhengig av hvilken ytelse bruker mttar. Oppfølgingsregime 2011 Kvalifiseringsprgrammet er en hvedpilar innenfr den nasjnale fattigdmssatsingen. Den plitiske pririteringen av kvalifiseringsprgrammet medfører frtsatt et behv fr å følge gjennmføringen av rdningen utver Kvantitativ rapprtering til Arbeids- g velferdsdirektratet I frbindelse med tildelingen av de kmmunale tilskuddene til dekking av merkstnader ved kvalifiseringsprgrammet, bør det stilles krav m at kmmunen, ved NAV leder, rapprterer månedlig på enkelte hvedstørrelser g tertialvis på mer utfyllende pplysninger til Arbeidsg velferdsdirektratet. 15

17 Rapprtering bør fregå ved spørreverktøyet QuestBack. I tillegg til rdinære rapprteringskanaler bør det sendes kpi til kmmunen. NAV kntret bør peridisere aktiviteten fr 2011, g legge dette til grunn fr resultatppfølgingen. NAV fylke bør i partnerskapet med kmmunene drøfter Kvalifiseringsprgrammet sm særskilt måleindikatr i målekrtet (eksempelvis andel i prgram, søknader, vedtak g vergang til arbeid g aktivitet). Rapprtene bør benyttes i direktratets g departementets løpende ppfølging av hvrdan rdningen fungerer. Rapprtering i KOSTRA Persner sm har mttatt kvalifiseringsstønad i løpet av året innrapprteres i tjenesteskjema 11C. (Registreringsskjema fr kvalifiseringsrdningen). Det skal gså rapprteres i skjema 8 (Persnell g virksmhet i ssialtjenesten pr ). Fr regnskapsrapprteringen er det innført en egen KOSTRA-funksjn 276 (Kvalifiseringsrdningen) sm mfatter inntekter g utgifter sm er knyttet til den nye Lv m ssiale tjenester i NAV. Selve kvalifiseringsstønaden sm utbetales til deltakerne i prgrammet knyttes til art 089 (Trekkpliktig, ppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn). 16

18 Kapittel 6 Oppnådde resultater En vurdering av ppnådde resultater (fylke/ lkalt) i frhld til planer g mål: Kvalitet Sm nevnt tidligere har å sikre kvalitativt gde innhldsprgrammer vært et av verrdnede målsetningene fr prsjektet. Fr å kunne vurdere det kvalitative arbeidet sm utføres innenfr KVP i Oppland gjennmførte Fylkesprsjektet kvalitetsinnsynet med systematisk gjennmgang av enkeltsaker (se vedlegg med mal fra kvalitetsinnsynet). Det kmmer tydelig fram i kvalitetsinnsynet at de aller fleste kntrene er ryddige i saksbehandlingen g dkumenterer ppfølgingsarbeidet sm utføres. Siden det viste seg at langt ver halvparten av alle kntrene har mangelfulle rutiner eller rutiner sm bør ppdateres, anbefales det at rutiner fr KVP arbeidet gjennmgås ved det enkelte kntr. Prsjektet utarbeidet en håndbk med rutinebeskrivelser g maler fr arbeidet. Håndbken ble versendt elektrnisk til alle kntrene. Det var psitivt at nærmest ingen av kntrene hadde utfrdringer knyttet til verhldelse av søknads- g vedtaksfrister i fylket. Kntret sm pererer med søkerliste har halvert denne siden jul g ppfrdres til å frtsette dette arbeidet. Det anbefales å skrive vedtak eller avslutnings- /stppvedtak i de tilfellene dette manglet mgående. I all hvedsak viste kvalitetsinnsynet at dkumentasjn av arbeidet sm gjøres er gd, men enkelte kntrer hadde et frbedringsptensiale på dette mrådet. Kntrene sm gjennmførte mfattende dbbeltregistrering ble bedt m å drøfte hvilket saksbehandlingsverktøy sm skal benyttes fr å unngå ekstraarbeid. I alle sakene sm ble vurdert frelå en arbeidsevnevurdering. I all hvedsak var disse av (svært) gd eller tilfredsstillende kvalitet. Bruk av kildehenvisning kan tydeliggjøre hvr infrmasjnen er hentet fra når dette er aktuelt. Generelt var kildehenvising lite brukt. I alle sakene sm ble gjennmgått var egenvurderingsskjema benyttet sm et viktig ledd i å invlvere bruker i egen sak. Det kmmer fram i kvalitetsinnsynet at skjemaet brukes aktivt sm metde g verktøy fr systematisk innhenting av brukerens erfaringer g egenpplevde livssituasjn. Brukermedvirkning dkumenteres i tillegg til i egenvurderingsskjemaene i ntater g ved signering av vedtak, aktivitetsplaner etc. Bevisstheten mkring å dkumentere brukermedvirkning kan frbedres hs den enkelte veileder. Individuell plan (IP), er en rettighet sm skal tilbys alle KVP - deltakerne, g det bør dkumenteres at dette er gjrt, gså fr dem sm takker nei. Nær sagt alle kntrene hadde mangelfull dkumentasjn knyttet til arbeidet med IP. Dette bør frbedres ne sm kntrene selv anså sm viktig. Et av suksesskriteriene sm ligger til grunn fr KVP, er at det skal være basert på individuell skreddersøm. I kvalitetsinnsynet km det fram at ingen av deltakerne i KVP sm ble vurdert, har like innhldsprgrammer, g dette viser at den enkelte tjenestemttaker er individuelt ivaretatt. Det er psitivt at enkeltkntrer tar initiativ til å utvikle KVP tiltak. Fr å skape varierte g individuelle prgrammer er det nødvendig med samarbeid med øvrige kmmunale tjenester i g utenfr NAV, g andre ffentlige g private aktører. Det gjelder gså særlig i frhld til ppfølging av deltakerne siden det kan være ressurskrevende. Behvet fr tett g krdinert bistand er en av frutsetningene fr å få retten til KVP. Kvalitetsinnsynet viser at flere deltakerne får tett ppfølging. I str grad brukes tiltaksarrangører fr å få til dette, eller at veileder pririterer å ha tettere ppfølging av nen få KVP deltakere. Flere veiledere utrykker at kapasitetsutfrdringer er en hindring fr å gi alle individuell ppfølging i den grad behvet vurderes. Det varierer i str grad fra kntr til kntr hvr gdt kntrene samarbeider med eksterne aktører. Enkelte kntrer trekker frem at samarbeidet med øvrige kmmunale tjenester var bedre g mer systematisk før NAV etableringen. Det anses sm viktig at leder bidrar til å etablere gde samhandlingsfrmer, spesielt innenfr kmmunens tjenester sm helhet fr å øke integrasjnen. 17

19 I kvalitetsinnsynet km det fram at svært få kntrer har diskutert betydningen av den nye frmålsparagrafen. Det vurderes sm hensiktmessig å drøfte frmålsparagrafen i fellesskap g dens betydning i kntret sin praktiske hverdag. Dette gjelder blant annet i frhld til at barneperspektivet har kmmet tydelig inn i lvverket. Enkelte kntrer har ikke et bevisst frhld til det. Ved å legge til rette fr systematisk erfaringsutveksling g refleksjn ver praksis, vil dette kunne være et direkte tiltak sm anbefales fr å styrke veilederen i sitt arbeid. KVP utfrdrer ulike fagmiljøer g prfesjner g legger grunnlag fr å bygge en prfil fr fremtidens NAV medarbeider. I kvalitetsinnsynet kmmer det fram at en str andel kntrer går i denne retningen g rganiserer KVP arbeidet bredere ved at flere veiledere får ppfølgingsansvar. Det er sårbart når en persn eller en liten gruppe ved et større kntr har alt ansvaret fr KVP. Det er flest kmmunalt ansatte sm jbber med KVP, derfr vurderes det sm viktig at det legges til rette fr tverrfaglig samarbeid i kntrene. Dette gjøres i ulik grad i dag g varierer fra kntr til kntr. De aller fleste kntrene har utskrivinger av prgram. Hvedintensjnen med KVP var i sin tid at øknmisk ssialhjelp ikke var et alternativ etter endt prgram. Derfr er det svært psitivt at kun en liten andel har gått tilbake til øknmisk ssialhjelp g at flere har kmmet ut i arbeid g aktivitet. Knklusjn I de sakene sm ble gjennmgått vises både kvalitativt gdt arbeid g at brukers individuelle behv ivaretas. Kntrene anbefales å ppdatere eller etablere gde, skriftlige, rutiner fr KVP arbeidet. Det anses sm psitivt at flere veiledere har KVP sm sitt arbeidsmråde. Det bør legges til rette fr tverrfaglig samarbeid, både i g utenfr kntret, fr å stimulere til helhetlig tenking g ppfølging rundt den enkelte tjenestemttaker. Kvantitet Overrdnet målsetting (1 av 2) til prsjektet har vært å sikre at NAV kntrene når måltallene sine. Prsjektet har månedlig jbbet systematisk med tallene. Ved å ha en gd versikt ver kntrenes aktivitetsnivå har prsjektet kunne priritere, planlegge g yte treffsikker g skreddersydd bistand lkalt. Etter innføringen av måltall økte antall deltakere i kvalifiseringsprgrammet betydelig i løpet av tredje tertial I 2008 var måltallene fr Oppland 200. Ved utgangen av året ble det endelige resultatet 197. Oppland gikk ut av året med 3 deltakere bak planlagt aktivitet. Økningen deltakere fra august til desember i 2008 var på ver 160 deltakere g i januar 2009 lå Oppland 11 fran planlagte måltall. I 2009 var måltallet fr Oppland 337 g ved utgangen av året var det 383 deltakere i kvalifiseringsprgrammet. I 2010 er det gjennmsnittlige måltallet fr Oppland 349, g per september 2010 er det gjennmsnittlige resultatet 381 deltakere i kvalifiseringsprgrammet. Vlummessig har Oppland hatt gd målppnåelse, g ligget fran planlagt aktivitet i m lag hele prsjektperiden. Underveis viste det seg at kntrene etablerte KVP sm en del av den perative driften i ulikt temp. Dette kan knyttes ne til etableringstidspunkt til NAV-kntret ved at det ble mye med KVP i tillegg til alt det andre nye, eller generelle rganisatriske utfrdringer i kntrene. Dette har gitt utslag i at enkelte kntrer ver lengre perider ikke har kmmet pp på planlagt aktivitetsnivå g jevnt ligget under. Med blant annet dette sm bakteppe ble det gjennmført en mfattende risikvurdering basert på resultatmålene fr Prsjektet iverksatte tiltak med utgangspunkt i risikvurdering. Fr å bidra til at alle NAV kntrene når måltallet fr 2010 ble Mål- g dispneringsbrev (MD), embetsppdraget til Fylkesmannen (EM) g resultatmål fr lederne presentert i partnerskapsmøtene, i NAV frum, i møte med NAV lederne g medarbeidere med ansvar fr KVP. 18

20 Chart Title Categry (X) Axis Prsjektet benyttet NAV etatens risikidentifikasjn g analyseverktøy fr å freta en karlegging av risiki. Mdellen nedenfr viser analysen innenfr faktren manglende målppnåelse mht. identifikasjn g vurdering. Risik nr Risik fr manglende målppnåelse Evt merknader / utdyping av den identifiserte risiken KVP gis ikke tilstrekkelig priritering i NAV kntret Manglende målppnåelse R1 R2 R3 Manglende rganisering, samrdning g priritering KVP er ikke frankret hs kmmunal ledelse (plitisk/ administrativt) Manglende målppnåelse Manglende målppnåelse Svært str Risikvurdering R4 Nyrekruttering Rekrutteringsprblemer g uprduktivitet Sannsynlighet Str Mderat Liten Value (Y) Axis R7 R8 Gj.snitt R6 R4 R5 R3 R2 R1 Nedpriritering av KVP ved vergang fra øremerket tilskudd til rammeverføring Manglende målppnåelse g svekket mulighet fr ppretthldelse av tiltaket i en driftsfase Meget liten Ubetydelig Lav Mderat Alvrlig Svært Knsekvens alvrlig R5 Underfrbruk av rettigheter Lav infrmasjnsgrad ift infrmasjnsplikten g dårlig mtivasjn ved inntak R6 R7 R8 Måltall ppfattes sm Målppnåelse uten fleksibilitet g lavt maksimum g ikke minimum rettighetsivaretagelse NAV kntrets ansatte g andre samarbeidspartnere med ppfølgingsansvar har ikke tilstrekelig kmpetanse Lav målppnåelse Mdell 1 Risikianalyse - manglende målppnåelse Med utgangspunkt i analysen gjennmførte prsjektet en rekke tiltak, både verrdnet g direkte i beslutningslinjen til rdningen. Eksempelvis: Presentere MD/EM g resultatmål fr lederne. Frankring i NAV frum. Utarbeide en gd g praktisk versikt ver KVP-midler gså med helhetlig ssialøknmisk fr viktigheten av å ha mange i prgram Sikre gd arbeidsflyt fr å skape effektivitet g trygghet - frenkle, universalitet, tydelighet g ledelse. Kble på BIP prsess fr Beste interne praksis? Tema på partnerskapsmøter g i ledersamlinger g NAV frum Nå ut med frståelse til ptensielle brukere - sikre at brukere søker selv - lar de gde nyhetene/ erfaringene spres. Sikre rutiner før 6 g 3 mnd før utgang Tema i partnerskapet fr å skape frankring hs eierne, spesielt administrativ g plitisk ledelse i kmmunene. Tilby NAV lkal deltakelse på infrmasjnsarenaer med plitisk g administrativ ledelse. Ta utgangspunkt i målekrtet g resultater derfra i møte med NAV lkalt. KVP - ltteri fr kntr med flest ut i jbb g aktivitet Kunne gi tilbud m KVP til alle sm har rettigheter - interne grensesnittdrøftinger på ansvar ift andre grupper, OT, AAP sv., samt rettighetsavklaringer Løpende resultatppfølging pr. måned (fylkes- g lkalnivå) Skape gd samhandling med kmpetanseteamet fr at KVP i varetas i pplæringsløp Infrmere eksterne samarbeidspartnere m KVP 19

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk Økt bruk av realkmpetansevurdering fr arbeidssøkere i grenseflaten mellm utdanningsplitikk g arbeidsmarkedsplitikk 1 Økt bruk av realkmpetansevurdering av arbeidssøkere Camilla Alfsen, Vx Ingunn Hagen,

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune PROSJEKTBESKRIVELSE Mde I lutprøving kmmunepsyklg fr barn g unge 44e Midtre Namdal, g) samkmmune HOVEDFORMÅL ER: Øke tilg_ang på psyklgfaglige tjenester fr beflkningen i Midtre-Namsdal Samkmmune. Frberede

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kmmune Fremtidig reginal struktur i Arbeids- g tjenestelinjen i NAV 1. Regininndelingen Hvilke kmmentarer har dere til frslaget m inndelingen i reginer? NAV sin regininndeling

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2

FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2 UNVERSTETET OSLO UNVERSTETSDREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: Møtenr. 2/2013 Møtedat: 17.6.2013 Ntatdat: 3.6.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer