Prosjektavtale Elektronisk tinglysing. e-tinglysing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektavtale Elektronisk tinglysing. e-tinglysing"

Transkript

1 M/0:51;i l<ll00/5 _ Dok.id.: Kartverket Prosjektavtale Elektronisk Tinglysing fra pilot til allmenn ordning Hovedprosjekt Versjon: Gjelder fra: Utarbeidet av: Godkjent av: Sidenr: JanOlavKnutsen Turid Ellingsen 1av9 Prosjektavtale Elektronisk tinglysing etinglysing f «I r,2 =>/ _ Prosjêlçwtteiep/ _ /_A, «nå Prosjektleder zt/u _13 Turid Ellingfsn JanOlavKnutsen Navn/dato /1 l Navn/dato Utskriftsdato:23. desember 2013 Til enhver tid er datafi/en den gyldige versjonen av dette dokumentet.

2 ProsjektavtaleETinglysing Dokumentidi Side2av9 Prosjektopplysninger Tinglysingsdivisjonen (TD) Turid Ellingsen Jan Olav Knutsen Bakgrunn Innføring av elektroniske dokumenter var en sentral premiss for sentralisering av tinglysing i fast eiendom fra 87 tingsretter til Kartverket. Justisdepartementet igangsatte i 2005 pilotprosjekt for elektronisk tinglysing. Pilotløsningen ble driftssatt i 2007og omfattet nye pantedokumenter og sletting av disse og med DnB NOR Bank som den eneste bruker. Piloten er nå videreutviklet til å omfatte sletting av øvrige pantedokumenter. Fra mars 2009har løsningen videre håndtert utlegg og konkursbegjæringer fra Namsmannen. Pilotløsningen anses som vellykket, men har tekniske begrensinger. Denne løsningen er ikke tilrettelagt for en allmenn ordning. Vi ønsker å utvikle en løsning som kan ivareta de fleste rettsstiftelser og samtidig legge forholdene til rette for flest mulig brukere. Norsk Eiendomsinformasjon AS (NE) har laget en innsendingsklient som kan kjøpes av den enkelte bruker. Det er per første halvår 2013inngått 62avtaler om bruk av denne klienten og flere avtaler er underveis. Utover dette har både DNB NOR og Nordea bygd egne løsninger som er direkte koblet mot deres fagsystem. Høsten 2013mottas ca 28% av dokumentmengden elektronisk. Dagens løsning består av tre fagsystemer, fast eiendom, borett og Edok. Dette er et kostnads og ressurskrevende regime. Alle systemene driftes, forvaltes og utvikles av NE. Det er viktig å utvikle ny løsning før for mange brukere har tatt i bruk pilotløsningen, da det kan være ulempe for eksisterende brukere å måtte bytte til ny løsning. Et nedsatt forprosjekt har i perioden november 2011til mai 2012vurdert og beskrevet 3forskjellige løsningsalternativer: a) Bygge ut dagens pilotløsning til full drift i Kartverkets miljø og arkitektur, b) Ekstern anskaffelse (Danskløsning ble vurdert som eksempel), c) Kartverket utvikler selv hele eller deler av ny løsning. Kartverket vedtok i ledermøte av 29. mai 2012at Kartverket tar ansvaret for å utvikle en ny løsning i egen regi. Dette er det langsiktig beste alternativet med en utviklingsperiode på 3 3,5 års horisont. Effektmål 1. Prosjektet skal i vesentlig grad effektivisere tinglysingsprosessen. Tinglysing skal bli enklere, raskere og rimeligere! 2. Prosjektet skal gjøre Tinglysingsdivisjonen (TD) i stand til å utøve bedre kontroll og heve kva Iiteten i tinglyste dokumenter og rettsstiftelser, oppdatere grunnboken raskere og tilby et oppdatert avgivergrensesnitt umiddelbart. 3. Prosjektet skal gi en vesentlig økning i andel av private brukere og dermed en høyere grad av tinglysing i det norske samfunnet. Utskríftsdato:23. desember 2013 Til enhver tid er datafi/en den gyldige versjonen av dette dokumentet.

3 Prosjektavtale ETinglysing Dokumentid: Side 3 av9 4. Prosjektet skal sette TD i stand til åoppfylle miljømålsetning om redusert papirbruk med vel 80 %. Dette innebærer at TD skal: Byggekompetanse innen: grensesnittet mellom tinglysing og IT, offentlige anskaffelser, myndighetenes krav knyttet til ITrelaterte investeringer i staten. Videreutvikle Ett kartverk": Kartverket (KV) skal bygge opp organisasjonsenhet IT til å fylle en rolle knyttet til egen forvaltning av kritiske systemer som Matrikkel og Grunnbok, KV skal etablere gode tjenester og grensesnitt mot brukersiden både ved kontroll og mottak av dokumenter samt sikker avgivelse av data. Kartverket skal bidra til å realisere Regjeringens digitaliseringsprogram (httpz//wwwregieringen.no/nb/dep/fad/kampanier/dan/panettmedinnbygerne/sammendrag.html?id=677803) ved å tilby bedre tjenester til innbyggere og næringsliv samt mer effektiv bruk av offentlige ressurser. Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning. Den statlige forvaltningen så langt det er mulig, skal være tilgjengelig på nett, Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen iforvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv, En digital forvaltning skal gi bedre tjenester, Digitalisering av forvaltningen skal bidra til åfrigjøre ressurser til områder hvor behovet er St0f't. Resultatmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål: Utvikle et helhetlig fagsystem for elektronisk tinglysing i fast eiendom og borettslagsandeler, slik at de vanligste rettsstiftelser støttes funksjonelt i forhold elektronisk innsending og automatisert saksbehandling (uberørt av saksbehandler). Fagsystemetskal også ivareta saker som sendes inn på papir. Fagsystemet skal være etablert innen og skal minst omfatte de rettsstiftelser som støttes funksjonelt i "Pilotløsningen", med tillegg av skjøter/hjemmelsoverganger. Fagsystemet skal utvikles i samarbeid med brukerne slik at minst: 50 % av samlet antall rettstiftelser kommer inn elektronisk innen , 25 % av samlet antall rettstiftelser saksbehandles automatisk innen , 80 % av samlet antall rettstiftelser kommer inn elektronisk innen , 60 % av samlet antall rettstiftelser saksbehandles automatisk innen Utskriftsdato:23. desember 2013 Ti/ enhver tid er datafilen den gyldige versjonen av dette dokumentet.

4 Prosjektavtale ETinglysing Dokumentid: Side 4 av 9 Forutsetninger Det er en klar forutsetning at nødvendige endringer i relevante lover og forskrifter er på plass. Prosjektet må ta hensyn til Kartverkets styringsmodell for IT. Det er en forutsetning at oppstart av prosjektet er godkjent av kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup. Forventinger og krav Det forventes at prosjektet: Kartlegger og legger til grunn hvilke fellesmoduler myndighetene (herunder DlFl) setter som krav til offentlige løsninger av et slikt omfang. IDporten og Altinn skal benyttes, Tilrettelegger for felles løsning gjelder både felles grunnbok og fagsystem fast eiendom og andeler borettslag, Tilrettelegger løsning basert på datamodellen Ny Grunnbok og dens avgivergrensesnitt, Spesifiserer krav til den mest hensiktsmessige løsningen for elektronisk tinglysing i et 10 årsperspektiv, gitt at dette skal være en allmenn ordning, men likevel slik at det fortsatt skal være mulig åsende inn manuelle dokumenter for tinglysing, Gjennomfører en konvertering av pilotløsningen inn i den nye løsningen (arkiv, signaturløsning og dokumentløsning (SDO)),samt beskriver og skisserer løsning for hvordan øvrige eksisterende systemer konverteres eller integreres, Skisserer organisering av videre forvaltning av ferdig løsning, Følger opp kommunikasjonsplanen og sikrer aktiv deltagelse fra viktige brukere, Sammenstiller og dokumenterer løsningen i sin fulle bredde(teknisk systemdokumentasjon, funksjonell beskrivelse, grensesnittdokumentasjon og driftsdokumentasjon), Tilrettelegger løsningen for elektronisk fakturahåndtering og integrasjon med valgt nytt forretningssystem i Kartverket. Det kreves at Kartverket: lnitierer og følger opp nødvendige endringer knyttet til aktuelle lover og forskrifter, Planlegger, forbereder og skisserer nye og endrede rutiner tilpasset ny løsning, Byggeropp organisasjonsenhet IT med henblikk på drift og forvaltning av ferdig løsning, Følger ordinære anbudsregler for offentlige anskaffelser. Prosjektet skal også: Utarbeide en Webløsning for private brukere som på sikt kan være en del av løsningen, Koordinere begreper, objekter og formater med Matrikkelen for å understøtte en framtidig felles samordnet eiendomsmodell, Frigjøre Kartverket fra vår binding til NEsom drifts og systemforvalter. Utskríftsdato:23. desember 2013 Til enhver tid er datafilen den gyldige versjonen av dette dokumentet.

5 ProsjektavtaleETinglysing Dokumentid: Side5 av9 Suksesskriterier Prosjektet er en suksessnår effekt og resultatmålene er nådd. Hovedleveranser Det totale arbeidsomfanget til prosjektet kan deles inn i følgende hovedleveranser: Hovedleveranser: Utførende: HL1:Ny Grunnbok innen TD + IT Prosjektleder HL2: Funksjonell tinglysingsmotor innen TD + IT Prosjektleder HL3: Første versjon etablert for pilotdríft TD + IT Prosjektleder HL4:Sluttrapport innen Prosjektleder Prosjektleder Hovedmilepæler Prosjektets hovedmilepæler vil være: Milepæl Beskrivelse BPO Forprosjektrapport om ny egenutviklet løsning godkjennes BP1 Prosjektleder skal få godkjent en prosjektavtale i styringsgruppen for prosjektet BP2 Prosjektleder skal utarbeide en prosjektplan som skal godkjennes i sty ringsgruppen for prosjektet BP3 Leveranseneskal godkjennes av linjen BP4 Prosjektet avsluttes med godkjent sluttrapport ldelase lnmenngsfase Slynngsgruppearbeld Reahsenng av effekter og samsfunnsnyne (4,. i 1 IT :i fo j.. <2» «e «e f* l L I i Q Planleggingsfase Gjennomføringsiase Avslulningsfase Kostnadsramme Kostnadsrammen for prosjektet per oppstart januar 2014er berammet til 73,3mill kr. Hovedprosjekt etinglysing gjør gjeldende følgende periodisert framover årlig slik: 2014:24,0MNOK ,5 MNOK 2016: 22,8 MNOK For prosjektdeltagere fra IT dekkes tidsbruk og reisekostnader basert på ressursavtale og timeføring på prosjektkonto i nytt forretningssystem. Eksterne ressurser dekkes etter faktura. Øvrige prosjektmedarbeidere fører ikke tidsbruk. Utskriftsdato:23. desember 2013Til enhver tid er datafi/en den gyldige versjonen av dette dokumentet.

6 Dokumentid: ProsjektavtaleETinglysing Det er gjennomført en P85 usikkerhetsanalyse Side6 av9 av prosjektet, hvor det anbefales at prosjektet øker sitt budsjett til 85 MNOK. I tråd med Finansdepartementets anbefalinger leggesdet fram følgende forslag om kostnadsramme, styringsramme og styringsmål for prosjektleder: 1) Som kostnadsramme for fagdepartementet som prosjekteier anbefaler vi 110 MNOK (P85) 2) Som styringsramme for utførende etat anbefaler vi 91MNOK (P50) 3) Som styringsmål for prosjektleder og prosjektbudsjett for prosjektet Elektronisk Tinglysing anbefaler vi 85MNOK (P35) innebærer Anbefalingen at Kartverket/styringsgruppen MNOK, mens eierdepartementet ressurser Organisering, da vil disponere en usikkerhetsreserve vil disponere en usikkerhetsreserve på 6 på 19 MNOK og ansvarsdeling En styringsgruppe nedsettes med tverrfaglig kompetanse, ansvarsområder og beslutningsmyndighet. møtes ca en gang pr måned. Prosjekteier Turid Ellingsen er ansvarlig for prosjektre Styringsgruppen sultat, Økonomi og framdrift. Prosjektleder Jan Olav Knutsen har ansvar for prosjektgjennomføring, herunder måloppnåelse, ledelse, økonomi og drift av prosjektet. Prosjektleder rapporterer direkte til prosjekteier. En prosjektplan utarbeides hvor roller og aktiviteter detaljeres og estimeres. Styringsgruppe i Turid Ellingsen Tinglysingsdirektør Prosjekteier Knut Arne Gjertsen Assisterende kartverkssjef Ole Magnus Grønli Kommunikasjonsdirektør Olav Petter Aarrestad ITdirektør JensChristian Leonthin Registerfører Juridisk tjeneste Wenche Bergman Østli Seksjonsleder D Kine Eide Leder Stab TD Lene Cecilie Bakler *) Tillitsvalgt representant Prosjektgruppe faeomréde r=r siektet/ Ansvari MM Jan Olav Knutsen Prosjektleder Prosjektleder Ole Anders ldstad Overingeniør Prosjektkoordinator WencheBergmanØstli Seksjonsleder, seksjon D Marianne Hagen Seksjonsleder, seksjon B Trude Kristensen Seksjonsleder I3 Gruppeleder utvikling Heidi Numme Melby Gruppeleder faggruppe Gisle Haukelidsæter Gruppeleder borett Marian Fjellstad *) Tillitsvalgt representant Faggruppen Leif Anders Pettersen Gunn RagnhildJacobsen Anne May Sørum Selte Fa ru ast eiendom Utskriftsdato:23. desember 2013 Ti/ enhver tid er datafl/en den gy/dige versjonen av dette dokumentet.

7 Prosjektavtale ETinglysing Dokumentid: Side 7 av 9 Marit Stensrud Anders Iversen Jurist Faggrugge borettsandeler Torstein Gullbrå Jurist Svein Ringheim Faggrugge ltutvíklíng Trude Kristensen Seksjonsleder l3 Gruppeleder utvikling Henrik Fredholm Ekstern ITkonsulent ITarkitekt ITgruppe**) Organisasjonsenhet IT+ kon Team IT Utvikling sulenter *)Mona Holen er vararepresentant fra organisasjonene. **)Bemanningsoversikt kommer i prosjektplanen. Referansegruppe MM Turid Ellingsen Divisjonsleder TD Leder Jan Olav Knutsen Prosjektleder DnB Bank Tinglysingsgrensesnitt Nordea Bank Tinglysingsgrensesnitt Den Danske Bank Tinglysingsgrensesnitt Sparebank 1 gruppen Tinglysingsgrensesnitt DnB Meglerservice Tinglysingskompetanse Norges Eiendomsmeglerforb. FinansnæringensHovedorg. EFFv/ Chr. Dreyer Leder EFF Ansvarisrunven/fasomréd Toleransegrensei' pä avvik Alle avvik på mer enn 10% skal fremlegges styringsgruppen umiddelbart. Mindre avvik rapporteres månedlig til styringsgruppen. Rapportering Prosjektet skal rapportere på mílepæler i planleggingsfasen, og gjennom å bruke malen for Statusrapport i gjennomføringsfasen. Prosjektleder skal levere månedlig statusrapport til styringsgruppen. I disse skal fremdrift, økonomi og ressursforbruk beskrives. I den innledende fasen skal prosjektleder kalle inn til månedlige styringsgruppemøter. Møtefrekvensen kan justeres ved behov. Prosjektleder setter opp dagsorden, lager innkalling og skriver referater fra møtene. All prosjektdokumentasjon skal forvaltes via Samhandlingsportalen. Utskriftsdato:23. desember 2013 Til enhver tid er datafi/en den gyldige versjonen av dette dokumentet.

8 Prosjektavtale ETinglysing Risiko og kritiske Side8av9 Dokumentidi suksessfaktorer En utfyllende risikomatrise vil bli utarbeidet som en del av prosjektplanen. Trusler: De viktigste eksterne risikofaktorer (trusler) som er forventet å påvirke innfrielse av prosjektmål i negativ forstand, dvs. faktorer som kan påvirke leveranser, tid/fremdrift, kostnader (antall timer og øvrige kostnader) eller divisjonens/kartverkets omdømme. Listet opp etter viktighet/kritikalitet: Endring av kritisk lovgivning, Tilgang til kritisk ITkompetanse, Dårlige relasjoner til brukersiden (påvirket av NE). Muligheter: De viktigste muligheter som kan påvirke innfrielse av prosjektmål i positiv forstand, dvs. faktorer som kan påvirke leveranser, tid/fremdrift, divisjonens/ kostnader eller Kartverkets omdømme. Listet opp etter viktighet/kritikalitet: Økt omdømme ved gode løsninger for publikum, Økt kvalitet og tilgang til Grunnbok, Felles eiendomsmodell Frigjøring av ressurser til andre oppgaver. med Plan, Grunnbok og Matrikkel, Interne risikofaktorer som kan påvirke innfrielse av prosjektmål i negativ retning, inkludert forutsetninger ift. bidrag fra andre divisjoner/ ter/virksomheter, kritiske aktiviteter, ressurser og lignende. enhe Listet opp etter viktighet / kritikalitet. Kontinuitet i ressurstilgangen (IT,jus og tinglysing), Konsesjonsinformasjon via Matrikkelen som påvirker Tinglysingen, Nye interne oppgaver med høy prioritet. Kritiske suksessfaktorer for å kunne innfri prosjektmålene: Budsjett, ressurstilgang og prioritet. Utskriftsdato:23. desember 2013 Ti/ enhver tid er datafi/en den gyldige versjonen av dette dokumentet.

9 O Prosjektavtale ETinglysing Dokumentid: Side 9 av 9 Interessenter inkludert brukergrupper Kartlegging og håndtering av interessenter er viktig for å oppnå prosjektets målsetninger. Disse er identifisert og tiltaksplan er beskrevet i egen kommunikasjonsplan. Andre føringer og avgrensninger Selvdeklarering oversendt Miljøverndepartementet første gang mars/april 2011 og oppdatert november 2012 skal legges til grunn. Dette gjelder blant annet krav knyttet til utforming av teknisk løsning: o Gjenbruk o Samordning o Nytteverdi for andre offentlige virksomheter o Viderebruk av offentlig informasjon o Tjenesteorientering o Tilgjengelighet og universell utforming o lnteroperabilitet o Sikkerhet o Åpenhet o Fleksibilitet o Skalerbarhet. Endringshistorie mí% Beskrwsel Endring Versjon 0,97 Versjon 0,98 Versjon 0,99 Versjon 0, Utkast Behandlet i prosjektets styringsgruppe. Versjon 0, Utkast Oppdatert ift samfunnsøkonomisk rapport. Versjon 0,993 Versjon 0, Utkast Justert deltagelse og bemanning. Versjon 0, Utkast Avtale tilpasset ny mal med første runde kommentarer Utkast Behandlet i TDs ledergruppe Utkast Kommentarer fra TDs ledergruppe Utkast Justert målsetning halvveis 2013,samt revidert budsjett Utkast Justert budsjett, milepæler og bemanning. Vedlegg Eli fle=kfiv<fl=e 1 Kommunikasjonsplan Kommunikasjonstiltak for interessenter er beskrevet. Utskriftsdato:23. desember 2013Tilenhver tid er datafilen den gyldige versjonen av dette dokumentet.

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre

Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre 30. april 2014 Program for dagen Tidstyver Hva har vi sett og hva har vi gjort Verdiprosjektet Utvikling av ny hverdagspraksis

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET... 5 3 OPPSUMMERING

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1 / 13 for prosjekt GODKJENT AV: Styringsgruppemøte 12. september 2012 Navn Rolle Stilling Dato 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Kartverkets årsrapport for 2013

Kartverkets årsrapport for 2013 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref. Sak/dok.: 12/03347-35 Ark.: 113.2 Dato: 04.02.2014 Kartverkets årsrapport for 2013 Årsrapporten er utarbeidet iht.

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015 Status og veien videre 1 Viktigste testperiode i eiendoms-norge Eiendoms-Norges viktigste testperiode er nå i gang, og Kartverket er et steg videre på det som skal

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret Forprosjektrapport Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret 30.08.2011 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Mandat og forankring... 4 1.2. Berørte

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre L Prosjektbeskrivelse CRIStin 2.0 * 19.06.2014 Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Styringsgruppe

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer