NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1"

Transkript

1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014

2 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse April Utvikling i samlet proveny Endringer i alternativer for å skrive ut eiendomsskatt Proveny fordelt på regioner Fordeling av skatt på næringseiendommer og boliger Eiendomsskatten etter politisk styre Utvikling i samlet proveny Eiendomsskatten har vokst i betydning det siste ti-året. I 2012 ble det utskrevet mer enn dobbelt så mye eiendomsskatt som i 2004 vel 8 milliarder kroner mot 3,5 milliarder i For 2013 er anslagene ytterligere en halv milliard kroner utskrevet. Tallene var ikke fordelt på ulike typer eiendommer i statistikken for de første årene, men fra 2009 til 2013 har eiendomsskatten for næringseiendommer økt fra ca 3,3 milliarder til nesten 4,9 milliarder kroner i Oversikten nedenfor viser totalt proveny fra eiendomsskatten for hele landet i millioner kroner. Tallene for er fra KOSTRA. Tallene fra 2013 er basert på kommunenes budsjettall, fordelt av NHO på henholdsvis bolig/fritidsbolig og næringseiendom i samme forhold som året før. De siste fem årene har proveny fra eiendomsskatten vokst med6,9 prosent pr år i gjennomsnitt, noe som er klart høyere enn BNP-veksten. Tabell 1. Eiendomsskatt i mill kr År: * Boliger Næringseiendom Total eiendomsskatt Snitt vekst Vekst i boligskatt 10,9 11,5 6,6 7,4 5,6 8,4 Vekst i næringsskatt 3,3 7,8 6,4 6,3 5,4 5,8 Vekst i samlet skatt 6,3 9,4 6,5 6,7 5,5 6,9 Andel bolig i prosent 41,6 42,4 42,4 42,7 42,7

3 Andelen som skrives ut på boligeiendom økte noe fram til 2013 men synes nå å ha stabilisert seg. Figur 1. Eiendomsskatt i millioner kroner Næringseiendom Boliger * Kilde: SSB/KOSTRA, *2013 anslag NHO Samlet proveny fra eiendomsskatten en nå på om lag 2. Endringer i alternativer for å skrive ut eiendomsskatt Tabell 2 gir en oversikt over kommunenes valg av ulike utskrivingsalternativer som loven gir anledning til. Litt over halvparten av kommunene valgte i 2013 alternativ (a) som er å innføre slik skatt i hele kommunen og for alle typer eiendoms som loven dekker. Denne hjemmelen kom først i 2006 men er altså nå den vanligste. 116 kommunen hadde i 2013 eiendomsskatt for "verk og bruk" dvs for eiendommer brukt til næringsformål. Den siste gruppen av kommuner av betydning er her er de som kombinerer bymessig bebyggelse med bestemmelsene for verk og bruk. Bare 3 kommuner valgte å skjerme næringsvirksomhet ved å skrive ut for verk og bruk samt annen næring. Den viktigste konklusjonen en kan se fra disse tallene er at antallet kommuner som velger å ta i bruk eiendomsskatt er økende og at det går et viktig skille mellom kommuner som tar med boligeiendommer i eiendomsskatten og de som ikke gjør det. Det er liten grunn til å tro annet enn at denne utviklingen vil fortsette.

4 Tabell 2: Antall kommuner fordelt etter utskrivingsalternativ for eiendomsskatt År Antall kommuner i alt Kommuner uten eiendomsskatt Sum kommuner med eiendomsskatt Ulike utskrivingsalternativer: Hele kommunen (a) Bymessig strøk (b) Verk og bruk (c) Verk og bruk og annen næring i hele kommunen (d) Bymessig strøk og verk og bruk (e) Alle i bymessig strøk, samt verk og bruk og annen næring i hele kommunen (f) Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom (g) Fra 2009 til 2013 har netto 33 nye kommuner innført eiendomsskatt. I 2013 har 330 kommuner innført eiendomsskatt i en eller annen form. Det utgjør 77 prosent av alle norske kommuner. Opplysningene NHO har innhentet avviker for øvrig noe fra KOSTRA når det gjelder hvilke utskrivingsalternativer kommunene har vedtatt. Det gjelder blant annet antall kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen (a), og fordelingen mellom alternativene c, d, e og f. I det som finnes av tilgjengelige protokoller fra møter i kommunestyrer og formannskap er det ikke alltid like presist beskrevet hvilket utskrivingsalternativ som er vedtatt. Avviket gjelder særlig antall kommuner som har valgt de to alternativene som var nye i 2011, alternativ d) verk og bruk og annen næringseiendom, og e) de samme men i tillegg bymessige strøk. I følge den informasjon NHO har innhentet fra kommunenes hjemmesider og tilgjengelige møteprotokoller har kun 4 kommuner valgt disse for 2013, mens det er 25 kommuner i følge KOSTRA. Det er all grunn til å tro at administrasjonen i kommunene er bevisst de detaljerte forskjellene mellom de syv alternativene og som har rapportert til KOSTRA. I all hovedsak går vi derfor ut ifra at KOSTRA-opplysningene for 2012 er riktige, og at samme tendens også gjelder for En summering viser at det iflg KOSTRA er 196 kommuner som oppgir ett av alternativene hvor det utskrives eiendomsskatt både på næringseiendommer og boliger (a, e eller f). Tilsvarende tall fra NHO er 199. En opptelling i databasen hvor NHOs tall er justert etter KOSTRAs tall viser midlertid at det er 194 kommuner som oppgir eiendomsskatt både fra næringseiendommer og bolig/fritidseiendommer. De viktigste skillelinjene er derfor ikke spesielt store, dvs om det utskrives bare på næringseiendommer eller også på

5 boliger/fritidsboliger. Det er imidlertid kjent at ikke alle kommuner fordeler eiendomsskatteinntektene på hhv næringseiendommer og boliger/fritidsboliger selv om begge eiendomstypene omfattes av eiendomsskatten. Det er eksempler på at alt er oppgitt i én av kategoriene. Det gjelder imidlertid et fåtall. 3. Proveny fordelt på regioner Provenytallene for er basert på KOSTRA (SSBs informasjonssystem om kommunene, Kommune-Stat-RApportering). KOSTRA er i utgangspunktet kommunenes egne innrapporteringer. For 2013 er tallene basert på kommunenes budsjett for 2013 eller deres økonomiplan for perioden Da budsjettallene som oftest ikke skiller mellom næring og privat er det lagt til grunn tidligere års fordeling med mindre det har fremgått at endringen fra 2012 til 2013 skyldes noe spesifikt. I tabell 3 har vi fordelt eiendomsskatten etter regioner (NHO-regionene). Det er store variasjoner mellom regioner/fylker både når det gjelder vekst og nivå. De ulike kommuners tilbøyelighet til å innkreve eiendomsskatt ser i en viss grad ut til å følge fylkesgrensene. For eksempel var det kun to kommuner i Vestfold som i 2010 hadde skatt på eiendom, og det er fortsatt bare to i 2013, mens det var alle kommunene i Telemark. I enkelte fylker/regioner beskatter kommunene hovedsakelig næringseiendom, i andre beskatter kommunene boliger og fritidseiendom sterkest. Tabellen viser også hvor mange kommuner i hver region som har eiendomsskatt. For å få et inntrykk av hvilke regioner som i gjennomsnitt beskatter eiendom sterkest, har vi i tabell 1b beregnet eiendomsskatten totalt per innbygger og i prosent av kommunens skatteinntekter fra kommunens egne skattytere (eksklusiv eiendomsskatt). Dette er altså skatt fra inntekt og formue som går direkte til kommunen.

6 Figur 2. Andel av kommunenes inntekter som kommer fra eiendomsskatt i prosent. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Tabell 3. Eiendomsskatt pr innbygger rangert etter synkende nivå per 2012 Region Eiendomsskatt pr innbygger Andel av totale inntekter i prosent Kraftintensive kommuner ,2 % Sogn og Fjordane ,0 % Finnmark ,2 % Telemark ,6 % Nordland ,8 % Agder ,1 % Østfold ,6 % Møre og Romsdal ,2 % Innlandet ,1 % Troms ,9 % Hordaland ,9 % Trøndelag ,7 % Rogaland ,2 % Buskerud ,9 % Oslo og Akershus 118 0,2 % Vestfold 70 0,1 % Landsgjennomsnitt ,0 % Sum. Eksl. Kraftintensive ,9 %

7 Eiendomsskatten, både i prosent av kommunenes samlede inntekter og regnet per innbygger, er lavest i fylker med høye inntekter per husholdning slik som Vestfold, Akershus, Buskerud og Rogaland. Høyest er nivået i Sogn og Fjordane, Finnmark, Telemark og Nordland. Dette er den samme fordelingen som i Blant de regionene som ligger midt på treet har Østfold og Innlandet rykket to plasser opp, Troms to plasser ned, og Møre og Romsdal og Hordaland henholdsvis en plass ned. Det kan selvfølgelig være store forskjeller mellom enkeltkommuner innen et fylke. En stor del av provenyet for eiendomsskatten kommer fra kraftselskaper, store kraftkrevende industrianlegg og landbaserte petroleumsanlegg. De 85 kommunene som har størst andel av sin verdiskaping fra kraftverk og kraftintensiv sektor (se fotnote * tabell 1), står for 1/3 av provenyet for eiendomsskatten totalt. I disse kommunene utgjør eiendomsskatten hele 37,6 prosent av kommunenes totale skatter fra inntekt og formue, se tabell 2. I fylkes-/regiontallene i tabellen er de kraftintensive kommunene inkludert i sine respektive regioner. I rapporten her har vi denne gangen definert kraftintensiv kommune som de kommuner der inntektene fra eiendomsskatten utgjør mer en kroner i per innbygger. I 2012 var dette 33 kommuner. Dette er kommuner som skiller seg drastisk fra de andre og vi mener det gir et riktig bilde av hvilke kommuner som har virkelig store inntekter fra kraftindustri. 4. Fordeling av skatt på næringseiendommer og boliger I rapporteringen til KOSTRA sondres mellom proveny fra eiendomsskatt på næringseiendom (verk og bruk og andre næringseiendommer i følge eiendomsskatteloven, det vi også kan kalle produksjonsmidler) og fra boliger og fritidsboliger. Eiendomsskatten fra boliger og fritidsboliger har økt litt mer enn eiendomsskatten på næringseiendommer. Årsaken antas å være at flere kommuner har innført eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen eller bare på boliger og fritidsboliger etter det nyeste utskrivingsalternativet. I 2009 var fordelingen av de samlede inntektene fra eiendomsskatten henholdsvis 41,5 prosent fra boliger og fritidsboliger og 58,5 prosent fra næringseiendommer. I 2013 er tallene hhv 42,7 og 57,3 prosent. Veksten på eiendomsskatten på boliger har sammenheng med at stadig flere kommuner innfører eiendomsskatt, mens veksten på næringseiendom har sammenheng også med høyere takseringsnivå på eiendommene (sjekke om fortsatt stemmer). Det er store variasjoner i gjennomsnittet på nivået for eiendomsskatten i de ulike regioner/fylker. I tabellene 3-4 er eiendomsskatten gruppert etter NHO-regionene fordelt etter stigende nivå. For å illustrere størrelsen på skatten er eiendomsskatten på næringseiendom målt per sysselsatt i privat sektor og eiendomsskatt på boliger er målt per innbygger. Definisjonen av og dermed antallet kraftintensive kommuner er justert slik at det er sammenlignbare tall fra 2009 til 2012 og 2013 (tabell 1a). Eiendomsskatten viser langt sterkere vekst i de kraftintensive kommunene fra 2012 til 2013 (12 % på ett år) enn fra 2009 til 2012 (12 % på tre år). Det skyldes nok i stor grad et høyt nivå av investeringer i kraftanlegg. I perioden planlegges det investeringer på til sammen 140 milliarder i kraftbransjen.

8 Det presiseres at det er en viss usikkerhet i fordelingen av proveny på henholdsvis næringseiendommer og boliger/fritidsboliger. Tabellene illustrerer forskjellen i intensiteten i eiendomsskatt mellom ulike regioner, men viser ikke forskjellen mellom kommunene. Eiendomsskatt betales ikke av eiendom eid av offentlige myndigheter til bruk i offentlig tjenesteyting. Eiendomsskatt på næringseiendom er derfor en belastning som rammer næringsvirksomhet. Tallet for eiendomsskatt per sysselsatt gir dermed en viss indikasjon på hvilken ekstra kostnadsbelastning eiendomsskatten utgjør for næringsvirksomhet. Siden dette dreier seg om gjennomsnittstall for regioner, kan forskjellene mellom enkeltkommuner som har eller ikke har eiendomsskatt, være vesentlig større. Tabell 4. Eiendomsskatt på næringseiendom per sysselsatt etter stigende nivå - utvikling Region Kraftintensive kommuner ,9 % Finnmark ,3 % Sogn og Fjordane ,5 % Telemark ,2 % Nordland ,1 % Møre og Romsdal ,3 % Hordaland ,1 % Agder ,6 % Østfold ,7 % Buskerud ,1 % Rogaland ,8 % Troms ,2 % Trøndelag ,7 % Innlandet ,8 % Oslo og Akershus ,8 % Vestfold ,0 % Tabell 5 Eiendomsskatt på bolig og fritidsboliger etter stigende nivå - utvikling Region Endring Innlandet ,1 % Telemark ,6 % Østfold ,7 % Agder ,4 % Sogn og Fjordane ,1 % Troms ,1 % Nordland ,8 % Trøndelag ,0 % Finnmark ,7 %

9 Møre og Romsdal ,7 % Rogaland ,5 % Kraftintensive kommuner ,4 % Buskerud ,0 % Hordaland ,8 % Oslo og Akershus ,7 % Vestfold ,1 % Tallene blir i betydelig grad påvirket av tallene for kraftintensive kommuner. Fortjenestemulighetene i kraftsektoren er normalt ikke truet av eiendomsskatt for kraftverkene og en stor del av eiendomsskatten kommer fra disse. Dermed blir belastningen for vanlig næringsvirksomhet mindre enn gjennomsnittstall som inkluderer kraftverk. Nivået per region er sterkt påvirket av eiendomsskatten fra kraftverk, kraftintensiv industri og landbaserte oljeanlegg. For skatt på næringseiendom er det regioner med kommuner med et betydelig kraft- og kraftintensivt næringsliv som ligger høyest, slik som Finnmark, Sogn og Fjordane og Telemark. I disse regionene utgjør eiendomsskatten en vesentlig del av de totale skattene. Telemark, Innlandet og Østfold ligger høyest for eiendomsskatt på boliger per innbygger. Lavest ligger Vestfold og Akershus, både for næringseiendom og for boliger. Buskerud ligger lavt for boligskatt, mens Innlandet er lav på næringseiendom, men beskatter boliger og fritidseiendommer relativt høyt. Det er gjerne regioner/fylker med mange fritidseiendommer som ligger høyt på beskatning av boliger, som Telemark, Agder, Innlandet og Østfold. I tabellvedlegget er det tilsvarende tabeller for regionene der de 85 kraftintensive kommunene er holdt utenfor (tabell V3, V5 og V6). Nivået på eiendomsskatt for næringseiendom regnet per sysselsatt i privat sektor blir da høyest i fylker med store tradisjonelle industrianlegg som Nordland, Telemark, Sogn og Fjordane og Østfold. Mange kommuner i disse fylkene er således sterkt avhengige av eiendomsskatten på forskjellige store industri- og næringsanlegg. Rogaland, Vestfold og Akershus ligger fortsatt lavest, fordi det er relativt få kommuner som beskatter næringseiendom. I tabell V9 og V10 i vedlegget vises nivået per region når vi regner kun for kommuner som har eiendomsskatt (fortsatt eksklusive de 85 kraftintensive kommunene). Det medfører at nivået pr region blir høyere, men nivåforskjellene mellom regionene blir mindre. I Sogn og Fjordane og Finnmark utgjør eiendomsskatten i disse kommunene over 30 prosent av skatteinntektene. Buskerud ligger høyest i nivå, som har sammenheng med at det er 5-6 små kommuner som har en stor andel av sine skatteinntekter fra næringseiendom. I Buskerud er det få kommuner som har skatt på boliger og fritidseiendommer. I tabellvedlegget viser tabell V4 de 20 kommuner som ligger høyest med hensyn til eiendomsskatt per innbygger og eiendomsskatt på næringseiendom per sysselsatt i privat sektor. Alle disse er blant de 85 (33?) kraftintensive kommunene. Modalen ligger aller høyest med over kroner i eiendomsskatt per innbygger i kommunen. Når det gjelder eiendomsskatt på næringseiendom, kommer Eidfjord ut på topp med kroner per

10 ansatt i privat sektor i kommunen. Eidfjord var også på topp i 2010, men beløpet var da nesten dobbelt så stort. (Hva skyldes det? Flere sysselsatte? Redusert sats?) Tabell V5 viser hvilke 20 kommuner som ligger på topp for eiendomsskatt totalt og for næringseiendom når vi holder de 85 mest kraftintensive kommunene utenom. Lindås kommer på topp i begge sammenligninger med bortimot 7800 kroner i eiendomsskatt per innbygger, og med eiendomsskatt på næringsformue på omtrent kroner per sysselsatt i privat sektor. Tallene for mange av kommunene på denne listen er nok preget av at de har kraftverk selv om de ikke er blant de kommunene som er mest dominert av dette. Tre av de fire første er kommuner fra Buskerud. Trøndelag har seks kommuner med meget variert næringsliv på denne listen. 5. Eiendomsskatten etter politisk styre Når kommunene rangeres etter partipolitisk styre (her målt ved ordførerens partitilknytning) viser det en klar forskjell mellom henholdsvis borgerlige og rød-grønne/sentrumskommuner, se tabell 5. De sistnevnte ligger på et høyere nivå med en større andel av kommunene som beskattes. Tabell 5. Eiendomsskatt rangert etter partipolitisk farge (ordfører), sammenligning 2010 og 2012 Rangert etter eiendomsskatt per innbygger i 2012 Ordfører fra parti Antall kommuner Antall kommuner med eiendomsskatt Eiendomsskatt per innbygger Endring Sosialistisk Venstreparti ,2 % Kristelig Folkeparti ,2 % Senterpartiet ,4 % Arbeiderpartiet ,1 % Andre ,4 % Venstre ,4 % Høyre ,0 % Fremskrittspartiet ,1 % Totalt: ,8 % Det var kommunevalg i 2011, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Høyre har økt sin ordførerandel fra 80 til 119, det er 48, 75 %. Eiendomsskatten har økt med 47 %, det vil si at det i de Høyre-styrte kommunene har vært liten endring i eiendomsskatten. Den ligger fortsatt relativt lavt. For alle de andre partiene har ordførerandelen gått ned. Likevel har eiendomsskatten i de færre kommunene økt, til dels ganske betydelig. Det påfallende er kanskje at dette også gjelder kommuner styrt av Fremskrittspartiet samtidig som partiet i Stortinget har foreslått å oppheve hele eiendomsskatteloven og dermed adgangen til å utskrive eiendomsskatt over hodet.

11 For kommuner med andre ordførere enn fra de 7 største partiene ser vi at eiendomsskatten reduseres, selv om antallet slike kommuner økte fra 20 til 32. Når vi splitter opp eiendomsskatten fordelt på henholdsvis næringseiendom og boliger/fritidsboliger, se tabell 6 og 7, ser vi at de tidligere regjeringspartiene i mindre grad har økt eiendomsskatten på næringseiendom. Økningen er prosentvis høyere på boliger og fritidsboliger, jf den tendensen vi også ser generelt. Det er bare Fremskrittsparti-styrte kommuner som markert øker eiendomsskatten på næringseiendommer. Når det gjelder boliger og fritidsboliger øker alle partier eiendomsskatten for disse, bortsett fra Frp hvor den ligger stabilt i forhold til endringen i antall Frp-styrte kommuner. Tabell 6. Eiendomsskatt på næringseiendom per sysselsatt etter stigende nivå - utvikling Parti Endring Sosialistisk Venstreparti ,1 % Kristelig Folkeparti ,9 % Senterpartiet ,7 % Andre N/A N/A Arbeiderpartiet ,5 % Fremskrittspartiet ,2 % Høyre ,2 % Venstre ,8 % Tabell 7. Eiendomsskatt på bolig og fritidsboliger per innbygger - utvikling Parti Endring Venstre ,6 % Arbeiderpartiet ,6 % Sosialistisk Venstreparti ,0 % Senterpartiet ,9 % Høyre ,7 % Andre N/A 413 N/A Fremskrittspartiet ,3 % Kristelig Folkeparti ,5 %

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Rapport om eiendomsskatt. Juni 2011

Rapport om eiendomsskatt. Juni 2011 Rapport om eiendomsskatt Juni 2011 1 Eiendomsskatt 1.1 Innledning... 3 1.2 Rapporten... 4 2 Den rettslige siden... 5 2.1 Det rettslige grunnlaget... 5 2.2 Saksbehandlingsreglene... 5 2.2.1 Dagens regler...

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 ÅRSBUDSJETT 2009 - EIENDOMSSKATTESATS 2009 Forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatten 2009 skrives ut med en sats på 3 promille.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-216 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte ved NAV-kontor som blir

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-215 Sist oppdatert 27.1.16 1 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Valganalyse stortingsvalget 2017 nasjonalt

Valganalyse stortingsvalget 2017 nasjonalt Valganalyse stortingsvalget nasjonalt Av: Dag Thorsdalen 1. Innledning og metode I oktober presenterte jeg på pollofpolls.no en foreløpig fylkesanalyse for Rogaland av Stortingsvalget. http://www.pollofpolls.no/?cmd=kommentarer&do=vis&kommentarid=2307

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn Grunnlovsforslag 18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal Dokument 12:18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 205 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 205 Rogaland fylke 02 Sandnes kommune Riska Arbeiderpartiet 732 29,34 Sosialistisk Venstreparti 46,84 Rødt 9 0,76 Fremskrittspartiet

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Nyetableringer i Telemark. Av Knut Vareide

Nyetableringer i Telemark. Av Knut Vareide Nyetableringer i Telemark Av Knut Vareide Arbeidsrapport 17/2007 Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 17/2007 ISSN 0802-3662 Telemarksforsking-Bø Postboks 4 3833 Bø i Telemark Tlf: 35 06 15 00

Detaljer

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 1 Østfold fylke 15 Sarpsborg kommune Gamle Sarpsborg Arbeiderpartiet 146 47,89 Fremskrittspartiet 339 11,55 Høyre

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 SpareBank 1 Markets Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 Adm. banksjef Bjørn Engaas 01 02 03 04 05 Hovedtall pr. Q4 Kapitalplan Tap/mislighold Porteføljesammensetning Litt om marked, næringsliv og digitalitet

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer