Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon ORGANISASJONSAVDELINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. ORGANISASJONSAVDELINGEN"

Transkript

1 Hole kommune Gjelder fra oktober Kontoradresse: Hole herredshus Pb 14, 3529 Røyse. Ekspedisjonstid: Alle hverdager: Kl I juli : Kl Publikumskontoret: Telefon Internett adresse: Kommunens offisielle telefax og e-post: Telefax: Telefonnummer ORDFØRER Berger, Per R Mobil e-post: ØKONOMIAVDELINGEN Innfordring av skatter og kommunale avgifter. Budsjett/regnskap. Andersen,Thor Økonomileder e-post: Kværnstrøm, Berit Sekretær. Regnskap e-post: Laurhammer, Anne Sekretær. (tor. fre. og annh. man) e-post: Lian, Britt Konsulent. Innbet. av kommunale avgifter. Skatt e-post: Olsen, Liv Øverby Avd.leder. Skatt. Innbet. av kommunale avgifter. e-post: ORGANISASJONSAVDELINGEN Organisasjons- og personalsaker, sysselsettingstiltak, lærlinger, forsikringer av skole-/barnhagebarn, beredskap. Nereng, Anne Organisasjonsleder. Beredskap, organisasjons-/personalsaker e-post: Berg, Elmer Personalkonsulent Mobil Organisasjons-/personalsaker, lærlinger, sysselsettingstiltak, forsikringer. e-post: Langslet, Astrid Lønn,organisasjons-/personalsaker e-post: Tips Legg denne brosjyren i telefonkatalogen. - lett å finne, lett å bruke! RÅDMANNSKONTORET Hammerstad, Roar Rådmann Mobil e-post: Andresen, Tore Ass.rådmann /controller Mobil: e-post: IT- OG INFORMASJONSAVD. Overordnet informasjonsarbeid, reiseliv, kommunens internett-sider, kontakt mot presse, kommunens EDB-systemer. Mandt, Per Aa IT- og informasjonsleder Mobil Overordnet info-arb., komm.internettsider, kontakt mot presse, reiseliv. e-post: Gjerdingen, Joost IT-konsulent Mobil e-post: Hval, Elisabeth IT-ansvarlig Mobil e-post: Pedersen, Geir (tor.) BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113

2 SEKRETARIATET Publikumskontor, arkiv, politisk og administrativt sekretariat. Holen, Ragnhild Sekretariatsleder. Sekr. for formannskap og kommunestyre e-post: Andresen, Inger Johanne Sekretær. Publikumskontor. e-post: Frisch, Brita Hagen Arkiv. Vikar til e-post: Fabini, Johannes Sekretær. Publikumskontor. Verneleder. e-post: Hansen, Inger Sekretær. Publikumskontor. e-post: Høgevold, Harald Intern transportservice Karlsen, Bjørg Sekretær. Sekr. for Plan- og ressursstyret og Humanitært styre e-post: Solheim, Gunhild Konsulent. Arkivansvarlig. e-post: (Permisjon til ) Syversen, Kari Sekretær. Arkiv. e-post: Du har tilgang til kommunens offisielle dokumenter på kommunens internettsider adr.: Har du spørsmål om konkrete saker kontakt saksbehandler direkte på telefon, eller send melding via kommunens offisielle e-postadr.: Spørsmål/bekreftelse på at søknader/brev er registrert i kommunen, eller om du ønsker tilgang til eldre saker, - ta kontakt med arkivet. FYSISK SEKSJON Byggesak/oppmåling, plan/næring, teknisk/eiendom, friluftsliv/miljø, jordbruk, kultur. Ingebrigtsen, Jens Seksjonsleder Mobil Overordnet planlegging, næring. E-post: Lauritsen, Magnhild Sekretær. Eiendomsforv., husleieavtaler, grunnlag komm.avg., kart, byggesøkn., spørsmål om gnr./bnr. Landbrukets tilskuddsordninger. e-post: samfunnsutvikling Plan, næring, miljø, friluftsliv, landbruk. Løset, Frode Leder samfunnsutvikling. Mobil Plansaker,miljøvern, friluftsliv, Lokal Agenda 21, Steinsfjorden/Tyrifjorden, Vilt- og fiskesaker. e-post: Bendz, Hilde Plankonsulent Plan, regulering, friluftsliv, motorferdsel i utmark. Tilskudd til tiltak kulturlandskap. e-post: Strøm, Leif Riis Jordbrukssjef Jordbruk, konsesjoner,næringsutv. Tilskudd fredning og vernede bygninger i landskapet. e-post: oppmåling/byggesak. Melding om arbeid. Søknad om byggetillatelse. Kart- og delingsforretninger. Mobil oppmålingsavd Mobil byggesaksavd Dæhli, Per Leder oppmåling/byggesak e-post: Blakkisrud, Ivar Avd.ing. byggesak/fradelinger e-post: Halden, Hans Henrik Ing. oppmåling e-post: Meinich, Marianne Avd.ing. oppmåling e-post: Byggesaksbehandling Avd.ing. Per Dæhli tlf og avd.ing. Ivar Blakkisrud tlf forestår byggesaksbehandling og kontroll etter plan og bygningsloven. Det skal tas kontakt for forhåndskonferanse for å avklare krav til byggesøknaden. Oppmåling Avd.ing. Marianne Meinich tlf og ing. Hans Henrik Halden tlf utfører kart og delingsforretninger etter delingsloven og seksjonering i.h.t. seksjoneringsloven. Herunder hører også ansvar for vedlikehold av adresser/husnr, utarbeidelse av situasjonskart,og eiendomskart. teknisk/eiendom Vakttelefon Benyttes utenom ordinær arbeidstid. Drift og vedlikehold av kommunale veier, vann- og kloakkanlegg, gjenvinningsstasjon, friluftsarealer/ idrettsanlegg, bygg, eiendomsforvaltning. Jensen, Steinar Leder teknisk/eiendom Mobil e-post: Langvandsbråten, Steinar Leder drift/vedlikehold bygg Mobil e-post: Munkhaugen, Svein Eiendomsforvaltning Mobil e-post: Asp, Gunnar Ingeniør e-post: 2

3 drift vei, vann og avløp Frydenberg, Roar Driftsansvarlig vannverk Løken, Finn Tlf./Fax Driftsansvarlig avløp/renseanlegg Mobil e-post: Hole renseanlegg Orebråten, Jan Driftsansvarlig vei Selte, Roy Arne Lehne, Arne Drift og vedlikehold av kommunale veier Henvendelser vedr. problemer knyttet til kommunale veier som bl.a. overvann, snø og is rettes til kommunens sentralbord på hverdager fra kl Tlf Utenom ordinær arbeidstid ring vakttelefon drift og vedlikehold bygg Fægri, Lasse Driftstekniker, Vikstunet. (Man., tor., fre. kl ) Hansen, Kent Inge Driftstekniker, Hole ungdomsskole Tiltrer 1/ Henriksen, Rolf Driftstekniker, Hole ungdomsskole Fratrer 1/ Kravik, Arne Driftstekniker. Røyse skole, Røyse familiebarnehage. Larsen, Per Driftstekniker, Hole sykehjem, Sundjordet. Nystad, John Driftstekniker, Hole herredshus, Vik skole. Westreng, Svein Driftstekniker, Løken-, Sollihøgda-, Sundvollen- og Naturbarnehagen, trygdeboliger. gjennvingsstasjonen, Svingerud Telefon Mobil Åpningstider: Mandag stengt Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Det står container for glass ved Vik Senter. renovasjon Administreres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap A/S (HRA). Bergermoen, 3520 Jevnaker. Tlf Husholdningsrenovasjonen i kommunen utføres av Norsk Gjenvinning AS, tlf , mobil Spørsmål vedr. renovasjonsregningen, bestilling av renovasjon, adresseforandringer og klager rettes til HRA, tlf Det kan kjøpes ekstra poser på Gjenvinningsstasjonen til kr.1,- pr. stk. kultur Bibliotek, kulturvern, kulturminner, arrangement, lag/foreninger, idrett. Næssan, Rita Kulturleder Støtte til kulturformål/spillemidler, idrett/anlegg, utleie skolelokaler, kontakt vennskapskommuner,kulturvern,kulturminner, arrangementer, kontakt med lag/foreninger. Bygdearkiv. e-post: Bakke, Gudmund Bygdebokforfatter e-post: Bentsen, Oddveig Sekretær. Biblioteket e-post: Lønnum, Cecilie Biblioteksjef E-post: oversikt over frister Forslag til Kulturpriskandidater: 1.mars. Forslag til Barnas kulturpris: 1.mars. Forslag til Byggeskikkprisen: 1.mars. Leie av skolelokaler: 1.juli. Melding om nye anlegg/idrett/ foreninger: 1.september. Statlige tilsk.til anl.for idrett/friluftsliv/miljø (spillemidler): 1. oktober. Kommunale tilskudd Søknadsfrist 1.mars: Tilskudd til kulturformål "kulturmidler" Tilskudd til partienes ungdomsorganisasjoner Tilskudd til idrettsarbeid - fordeles av Idrettsrådet 3

4 biblioteket, Vikstunet sosial/barnevern Telefon Telefax e-post: Åpningstider: Man/tir/ons kl Tor/lør kl Fredag stengt. Kommunal informasjon, utstillinger, utlån, lydbøker m.m. HUMANITÆR SEKSJON Sosial/barnevern, pleie/omsorg, tiltak flyktninger, tiltak funksjonshemmede, psykologi, logopedi, psykiatri, fysioterapi, hjelpemidler, helsestasjon, miljørettet helsevern, skole/barnehage, musikk-/ kulturskole, voksenopplæring, skoleskyss. Humanitær seksjon: e-post: Eid, Idun Seksjonsleder. Vikar Mobil e-post: Bosåen, Jan-Tore Permisjon til 5/ e-post: Englund, Lill Sekretær. Husbankens låne- /tilskuddsordninger, parkeringstillatele for bevegelseshemmede,husleieberegninger for omsorg-/ trygdeboliger, ledsagerbevis, salgs- og serverings- og skjenkebevillinger. husbankens låne- og tilskuddsordninger BOSTØTTE er en statlig behovsprøvd støtte som tar sikte på å redusere boutgifter for husstander med lave inntekter og/eller høye boutgifter etter nærmere fastsatte regler. Søknadsfrister: 10/2, 10/6, 10/10. TILSKUDD TIL UTBEDRING/ TILRETTELEGGING kan dekke godkjente kostnader inntil ca. kr , beregnet på utbedring/tilpassing av boliger for eldre over 60 år, funksjonshem-mede og økonomisk vanskeligstilte. Ordningen er behovsprøvd TILSKUDD TIL ETABLERING Boligtilskudd til etablering er ment å hjelpe vanskeligstilte grupper med svak økonomi til å få en egnet bolig. Tilskudd kan gis til enkeltpersoner, stiftelser og selskap. Nærmere informasjon om ordningene samt søknads skjema fås v/henvendelse på tlf eller Publikumskontoret. Økonomisk sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning, råd og veiledning overfor familier, fosterhjem, besøkshjem, adopsjon, rus, flyktninger, psykiatri. Bikset, Maria Sosialleder Damhaug, Sara Barnevernkonsulent Evensen, Mailis Miljøarb./psykiatri. v/regnbuen dagsenter, Hønefoss. (interkom. samarb. m/ring.kommune). Falkheim, Stina Psykiatrikoordinator/flyktningekonsulent Foslien, Sissel Sosialkonsulent Permisjon fra Grina, Åse Grethe Barnevern- og sosialkonsulent Lundal, Bjørn Sosialkonsulent Senderud, Trine Sosialkonsulent. Vikar. helse Fysioterapi, tekniske hjelpemidler, helsestasjon, miljørettet helsevern. Børja, Beate Fysioterapeut. Mobil Bådstøløkken, Magnhild Fysioterapeut. (Fri fredag) Man., tir. og ons Tor. henv. via Hovland, Toril Wenche Helsesøster Næstvold, Alf Helseleder (man, tir, tor) Permisjon til 12/ Palmberg, Lene Fysioterapeut. Vikar til 1/ Skjedsvold, Marit Ann Ledende helsesøster Steffensrud, Bente Jordmor (tir. ons.). Ursin, Mikal Vikar helseleder til 12/

5 Helsesøstertjenesten Ved helsestasjonen utføres hjemmebesøk etter fødsel, barselgrupper, sped- og småbarnsundersøkelser, foreldreforberedende kurs, vaksinasjonstilbud og skolehelsetjeneste samt inneklimamålinger av barnehager/skoler. Ekspedisjonstid Helsestasjon Mandag Øvrige dager: Henvendelse direkte til helsesøstrene. Jordmor Jordmor utfører svangerskapskontroll. Tir/ons utlån av tekniske hjelpemidler På det kommunale hjelpemiddellagret kan man låne tekniske hjelpemidler for å dekke midlertidige behov. Dette gjelder hjelpemidler som f.eks. rullestol, rullator, toalettforhøyer osv. Tidsbegrenset lånetid ca. 3 mnd. Utlånet er gratis. Krykker kan man leie på Publikumskontoret. Tidsbegrenset lånetid ca. 3 mnd. Depositum kr 200,-. Fysio- og ergoterapitjenesten er behjelpelig med utprøving og søknad på tekniske hjelpemidler til varig utlån. Hver torsdag leverer Hjelpemiddelsentralen i Buskerud hjelpemidler til det kommunale lageret i herredshuset. Kontakt fysioterapeutene på tlf , eller tlf tiltak funksjonshemmede Myhre, Marit Virksomhetsleder Nordli, Halvor Konsulent Arbeidssenteret Leder Svend-Otto Sundby Gamleveien Boveileder Runar Grønvold Gamleveien Boveileder Ann-Mari Trapnes pleie/omsorg Hjemmehjelpstjenesten, hjemmesykepleien, ambulerende vaktmester, avlastningsordning, rehabilitering, trygde-/omsorgsboliger, syn-/hørselkontakt. TELEFON / TELEFAX Johansen, Arild Pleie og omsorgsleder Arnesen, Nina (tor, fre) Kontorfullmektig Bakke, Hege Norman Ergoterapeut, Rehabiliteringsavd. Bråthen, May Britt Hjemmehjelpsformidler Pedersen, Geir Intern transporttjeneste Alle hverdager unntatt torsdag Fægri, Lasse Ambulerende vaktmester (man, tor, fre - kl ) Greni, Torill Sekretær. Hole sykehjem Hole sykehjem Rehabiliteringsavd., Langtidsavd. Rognlien, Janne Leder hjemmetjenestene Sand, Wenche (man tir ons) Sekretær Sundjordet bofellesskap Leder Bente Moe Vikstunet omsorgsleiligheter Leder Ingeborg Høy Vaktrom Bemannet tir/tor kl Vakt alle dager kl FRIVILLIGHETSSENTRALEN, Vikstunet Telefon Mobil Ekspedisjonstid: Onsdag og fredag kl Leder Ingeborg Høy. Fredagskafe Suppe m/loff serveres hver fredag kl Vår Minibuss henter/bringer. Transportbestilling tlf før kl fredag. Handletur til Hønefoss Minibuss fra Vikstunet hver fredag kl Retur fra Hønefoss kl Påmelding tlf før kl fredag. Hårpleie/Fotpleie Hole sanitetsforening tilbyr fotpleie (annenh. ons) og hårpleie (annenh.tir) på Vikstunet. tlf annenh. tir/ons Pensjonisttrim Lett parti hver man. kl på Vikstunet. Aktivt parti hver man. kl på Hole U-skole. Gratis hjelp Frivillighetssentralen tilbyr gratis hjelp til div. små-jobber. KPPT Pedagogisk Psykologisk tjeneste. Rasmussen, Marianne Spesialpedagog Wahlstrøm, Berit Logoped Huseby, Trine Konsulent barnehager Generell info vedr. kommunens barnehager, barnehageopptak, barnehageutbygging. Spørsmål om tilsendte fakturaer, kan rettes til den enkelte barnehage eller Bjørg Karlsen Rødskog, Sofie Barnehageleder e-post: Løken barnehage Naturbarnehagen Mobil Røyse familiebarnehage Sollihøgda barnehage Sundvollen barnehage Vik barnehage

6 skole Generell info vedr. skole, skoleskyss, voksenopplæring, musikk/kulturskole. Spørsmål vedr. skolefritidsordningen (SFO) rettes direkte til skolene: Vik - tlf / Røyse - tlf Spørsmål om tilsendte fakturaer, kan rettes til den enkelte skole el. Bjørg Karlsen Henriksen, Marit Skolefaglig ansvarlig Musikk-/Kulturskolen (Alexandergården) Voksenopplæringen Gjesvik Hundstadtunet Røyse treningssenter Høyenhall Vik skole Telefax Kontoret Rektor Undervisningsinspektører Personalrommet Kontor - lærere i 1.klasse Arbeidsrom lærere team I klasse Arbeidsrom lærere team II klasse Arbeidsrom lærere team III og 7. klasse SFO leder 1.-2.klasse SFO leder 3.-4.klasse IT-ansvarlig Mobil IT-ansvarlig Røyse skole Telefax Kontoret Rektor SFO IT-ansvarlig Mobil IT-ansvarlig Hole ungdomsskole Telefax Kontoret/rektor IT-ansvarlig Mobil IT-ansvarlig MIDTRE BUSKERUD REVISJONSDISTRIKT Haugen, Kristin Revisor (man/tir) e-post: Solberg, Jorunn Revisjon (tor/fre) e-post: ANDRE AKTUELLE TELEFONNUMMER aetat (Arbeidskontoret, Hønefoss) Åpent Apotek, Vik torg Alle hverd /lør Dyrevernnemnda v/tore Ellingsen Feiervesenet for Hole og Ringerike (Mob ) Forliksrådet v/john Holten, 3530 Røyse Fylkeshuset, Drammen (Busk. Fylkeskommune adm.) MultiPro AS (Tidligere Hole Asvo AS) Vikstunet...telefonnummer forts. Konfliktrådet for Hole og Ringerike Kirkens familierådgivning Kongensgt. 13, Hønefoss Landbrukskontoret, skogbruksetaten Hønefoss Lensmannen/Namsmannen, Vik Torg Ligningskontoret/Folkeregisteret, Hole herredshus Kl Næringsmiddeltilsynet for Ring.regionen, Hønefoss Overformynderiet v/adv. Annie Braseth, Hønefoss Ringerike brannvesen Hønefoss Ringerike septikservice Ask Ringeriks-Kraft AS Hønefoss Røyse postkontor Vik Torg. Kl (Lør 10-13) Sorenskriveren i Ringerike Hønefoss. Telefax Tinglysing Sparebanken Nor Vik senter (alle hverd /tors. kl ) SpareBank 1 Ringrike Vik Torg (Man-fre , tir/ons/tor ) Statens Hus, Drammen Fylkesmannen, Fylkeslegen, Statens utdanningsktr., Fylkesnemnda for sos.saker, Fylkesjordskiftektr./Jordskifterett, Fylkesveterinæren, Sivilforsvaret. Tannhelsetjenesten (den offentlige) Vik senter Trygdekontor Vik Torg. Kl Viltutvalget v/ø.langslet Mobil

7 MEDLEMMER AV NEMNDER OG UTVALG FOR PERIODEN FORMANNSKAPET 1. Per R. Berger, H. Ordfører tlf. arb / Grete T. Granum, H 3. Sjur Tandberg, H 4. May-Britt Nordli, SP. Varaordfører 5. Erik Breili, AP 6. Wenche Lehne, AP 7. Dagfinn Westad, AP (erstatter Tony Caffrey, FrP) HUMANITÆRT STYRE (Helse,sosial,skole,barnehage,kultur) 1. Bent Aabel, H. Leder tlf. priv Merete Riiber Sollien, H 3. Jan Helge Flaatten, H 4. Jan Andersen, AP 5. Eva Hultgren, AP 6. Torun K. Guldal, SV 7. Paul O. Liseth, KrF. Nestleder. PLAN- OG RESSURSSTYRET (Plan,næring,byggesak,teknisk,eiendom,friluft,miljø,landbruk,vilt,fisk), 1. Anders Leine, SP. Leder tlf. priv Tore Solheim, H. Nestleder. 3. Svein Oppegaard, H. 4. Kristin Færden Bjella, SP 5. Dagfinn Westad, AP 6. Helle H. Sæta, AP 7. Kari Strande, SV HOLE KOMMUNESTYRE HØYRE 1. Per R. Berger, tlf. arb / mob Nina C. Andersen, 3. Grete Torp Granum 4. Per E. Moi 5. Bent Aabel 6. Tore Solheim 7. Sjur Tandberg 8. Jan Helge Flaatten ARBEIDERPARTIET 1. Dagfinn Westad 2. Wenche Lehne 3. Erik Breili 4. Jan Andersen 5. Helle H. Sæta SENTERPARTIET 1. May-Britt Nordli 2. Anders Leine 3. Kristin Færden Bjella 4. Sigmund Leine FREMSKRITTSPARTIET 1. Åge William Øksnes. (erstatter Tony Gaffrey) UAVHENGIGE 1. Hans Hermod Svingerud KRISTELIG FOLKEPARTI 1. Paul O. Liseth SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Fred Harald Nilssen. ELDRERÅDET 1. John Holten, Leder, tlf Ole Rygh 3. Tordis Settevik, Nestleder 4. Torvald Solheim 5. Kjell Sundøen 6. Arne Gulbrandsen 7. Gunhild Leine Sekretær: Arild Johansen, leder pleie- og omsorgsavd. tlf ÅPNE MØTER Humanitært styre Formannskapssalen. Mandager kl : 30/10, 4/12. Plan- og ressursstyret Formannskapssalen. Tirsdager kl : 31/10, 5/12. Formannskapet Formannskapssalen. Onsdager kl 17.00: 18/10, 1/11, 22/11, 13/12. Kommunestyret Samfunnssalen. Mandager kl : 13/11, 11/12. Eldrerådet Vikstunet. Torsdager kl : 12/10, 16/11, 7/12. MANDAGS-CAFE HOLE SYKEHJEM Kl oktober 6. november 20. november LEGER, LEGEVAKT, FYSIOTERAPI Vik Fysikalske Institutt Vik Torg HOLE MEDISINSKE SENTER, VIK TORG Sentralbord Nyquist (man. ons. fre.) Flokkmann (man. tir. tor. fre.) Næstvold (Ons-fre). Mandag kveld. Permisjon til Ursin, Mikal Turnuslege (tir, ons, fre) Legevakt Ringerike Sykehus fra kl Ringerike Klinikk AS Daglegevakt alle hverd. kl Ambulanse 113 Drosjer Hønefoss Taxisentral Flaskerud, Sundvollen KIRKEN Downey, Peter Organist Finstad, Stein Sogneprest Hammersbøen, Stein Kirkegårdsarbeider/kirkeverge Man/ons/tor kl Mobil Hoel, Marie Sekretær Herredshuset man/ons kl Presteboligen tir/tor kl Sogneprestkontoret (Presteboligen tir/tor kl. 9-13) Solheim Vera Sidler Kirketjener Sollihøgda kapell Ullern, Elsa Kirketjener Hole kirke Ullern Paul Kirkeverge Bønsnes kirke Solberg Ingrid Formann Menighetsrådet 7

8 Hole Kommune - årets nettkommune 2000 Hole kommune er tildelt prisen Årets Nettkommune 2000, i klassen for beste interaktivitet. Kommunens internettsider har fått svært god omtale i det norske IT-miljøet, men vi er ikke fornøyd før også du blir jevnlig bruker. Her finner du alltid oppdatert informasjon, daglige postlister, planer og rapporteringer samt glimt fra kultur, næringsliv og organisasjonsliv i kommunen m.v. Kom med bidrag og ønsker slik at sidene blir slik du vil ha dem. Har du ikke PC selv - besøk Hole bibliotek - Publikumstjenesten i herredshuset - Internett Cafe på Vik Torg (kommer). Opplæring for voksne Barn i Holeskolen er heldige - de får grundig internettopplæring. For de voksne er det ikke alltid like lett å henge med - derfor ønsker vi også å kunne gi et tilbud til voksne om gratis nettilgang med veiledning - i skolenes datalab på kveldstid. Følg med i pressen.

Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. Sentralbord/Publikumskontor har begrenset ekspedisjonstid i juli: Kl. 09.00-15.00.

Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. Sentralbord/Publikumskontor har begrenset ekspedisjonstid i juli: Kl. 09.00-15.00. Hole kommune Gjelder fra august 1999. Kontoradresse: Hole herredshus, Pb 14, 3529 Røyse. Ekspedisjonstid: Kl. 08.00-15.30 alle hverdager. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. Sentralbord/Publikumskontor

Detaljer

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal Kommuneinfo n Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011 Hallingdal Vurderer du salg/kjøp av eiendom? Ta kontakt. Tlf. 32 07 29 00 hallingdal@ringeiendom.no Informasjonsguide for Nes kommune Kart Nes

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 HOLE KOMMUNE Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 Kontoplan Hole kommune 2008, 01.09.2008 Informasjon om kontoplanen Kontoplanen er bygget opp med en: - innledning, (denne fane) - endringer i denne

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Sommerblomster og ampellplanter m.m. i stort utvalg på Skjerve Gartneri og Spiren AS NB: Blomster ved Rennebu kirke fredag 4.

Sommerblomster og ampellplanter m.m. i stort utvalg på Skjerve Gartneri og Spiren AS NB: Blomster ved Rennebu kirke fredag 4. FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 9/2004, 27. mai Årg. 27 Rennebu - et godt sted å være! Rådmannens utkast til revidert kommuneplan foreligger i disse dager, og en ledetrå

Detaljer

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 Gunnar Prest takker av Det er et dristig prosjekt å bli pensjonist. Jeg har aldri prøvd det før, sa vår prest

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Hurum kommune. Kulturguide

Hurum kommune. Kulturguide Hurum kommune Kulturguide Med oversikt over lag og foreninger, oppdatert 19.08.2014 1 1 2014 Innhold: Kulturguiden 2014 Ansatte i kultur og idrett Side 3 Kultur i Hurum: Side 4 Aktiviteter ved kulturkontoret

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Sørreisa kommune. Julehandel i Sørreisa

Sørreisa kommune. Julehandel i Sørreisa Sørreisa kommune Julehandel i Sørreisa Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 4 2013 er at kommunestyret er tydelig og enig med seg sjøl! Budsjettarbeidet er i full gang når dere leser dette. Det var

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM:

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: Kl. 14.10 FRAMMØTE RÅDHUSET for avreise til RingeriksKjøkkenet

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Landbruk i fokus. Softis. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg.

Landbruk i fokus. Softis. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg. INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg. 31 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Landbruk i fokus Softis www.berkaak-veikro.no 2 Rennebu Nytt Produksjonstilskudd

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Grønt flagg til Voll skole

Grønt flagg til Voll skole FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2004, 25. nov. Årg. 27 Penger til Rv3 Som en følge av budsjettforliket Stortinget bevilget i forrige uke kr 20 millioner til utbedring

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen NY I norge? Norsk Allmennyttige midler fra Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen Hvem har finansiert den Bergen Kommune, Sparebanken Vest

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

- en grønnere hverdag

- en grønnere hverdag FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 20/2007, 22. nov. Årg. 30 - en grønnere hverdag Mellomtrinnet ved Berkåk skole har hatt miljøuke. Målet med uka var å skape positive holdninger

Detaljer