1. Navn på registeret. 2. Kontaktinformasjon. 3. Hva er registerets hovedformål? 4. Prosjektorganisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Navn på registeret. 2. Kontaktinformasjon. 3. Hva er registerets hovedformål? 4. Prosjektorganisering"

Transkript

1 1. Navn på registeret Registerets nåværende navn er Norwegian Coronary Stent Trial (NorStent - den norske stentstudien). Som nasjonalt register vil navnet være Nasjonalt register for invasiv kardiologi. 2. Kontaktinformasjon Kaare Harald Bønaa Overlege/professor, prosjektleder - NorStent Hjertemedisinsk avdeling Universitetssykehuset Nord Norge 9038 Tromsø Tlf Hva er registerets hovedformål? Registerets nåværende hovedformål er å registrere helseopplysninger fra alle 8 norske intervensjonskardiologiske avdelinger (dvs Rikshospitalet, Ullevål Universitetssykehus, Feiringklinikken AS, Sørlandet sykehus avdeling Arendal, Stavanger Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset Nord Norge) om pasienter som behandles med utblokking av hjertets kranspulsårer (percutan coronary revascularization PCI) og blir inkludert i den norske stentstudien (Norwegian Coronary Stent Trial NorStent). I dag innregistreres data fra ca 50 prosent av alle pasienter som behandles med PCI i Norge. 4. Prosjektorganisering Databehandleransvarlig instans og databehandleravtaler Databehandleransvarlig instans er Universitetet i Tromsø. Det er inngått databehandleravtaler (Vedlegg 4) med alle HF/sykehus som leverer data til registeret (dvs Rikshospitalet, Ullevål Universitetssykehus, Feiringklinikken AS, Sørlandet sykehus avdeling Arendal, Stavanger Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset Nord Norge) og med Helse Nord IKT som har ansvar for vedlikehold av databasen. Databehandleransvar vil kunne overføres til RHF eller HF. Datatilsynet ved Norges Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste har gitt konsesjon til registeret (Vedlegg 1). Daglig ledelse / kompetanse i epidemiologi og statistisk analyse Overlege professor dr med Kaare Harald Bønaa, Hjertemedisinsk avdeling, UNN / Seksjon for epidemiologi, ISM, UiT er daglig leder for registeret og har koordineringsansvar for virksomhet knyttet til registeret. Bønaa er overlege i invasiv hjertemedisin ved UNN og arbeider til daglig klinisk med den pasientgruppe registeret omfatter. I tillegg er Bønaa professor i epidemiologi (bistilling som professor II) ved seksjon for epidemiologi ved ISM, UiT. Bønaa har omfattende erfaring fra epidemiologisk hjerte-kar forskning, bl.a. som 1

2 leder av Tromsø-undersøkelsen hvor han ledet arbeidet med å opprette studiens hjertekarregister (endepunktregister). Han har ledet nasjonale forskningsprosjekt og er for tiden prosjektleder for NorStent-studien. Til registeret er det ansatt IT-konsulent i bistilling (hovedstilling ved ISM, UiT) samt statistiker. Nasjonal, faglig konsensus om registeret Det er nasjonal, faglig konsensus om NorStent-prosjektet idet et samlet nasjonalt intervensjons-kardiologisk fagmiljø slutter opp om studien. Det er etablert en nasjonal styringsgruppe med to representanter fra hvert av de 8 sykehus som leverer data til registeret. Faglig ansvarlig overlege for intervensjonskardiologi ved alle sykehus som utfører PCI er medlem i styringsgruppen. Dette sikrer prosjektet god faglig forankring i det kliniske miljø ved sykehusene. Styringsgruppen møtes to ganger årlig. Det sendes ukentlige rapporter til alle sykehus om antall pasienter som blir innregistrert. Prosjektet koordineres ved UNN/UiT. Prosjektet er samtykkebasert. 6. Personell Ved koordinerende senter er det ansatt administrasjonsekretær i 100 % stilling med arbeidsoppgaver bl.a. knyttet til utsendelse av årlige spørreskjemaer til pasienter. I tillegg er det ansatt IT-konsulent i 20% stilling. Prosjektleder arbeider med prosjektet tilsvarende ca 25% stilling. Ved hvert sykehus er det ansatt prosjektsykepleier i 100 % stilling som bl.a. har ansvar for innregistrering av pasientdata til databasen. IT personell er frikjøpt på timebasis for utvikling av databaseløsning. 7. Utvalg Registeret er opprettet for å registrere informasjon om pasienter som samtykker til å delta i en nasjonal, randomisert multisenterstudie som sammenlikner kliniske langtidseffekter etter behandling med medikamentavgivende vs konvensjonelle koronare stenter (Vedlegg 5). Inklusjonskriterier: 1. Menn og kvinner >18 år med stabil koronarsykdom eller akutt koronar syndrom. 2. Pasienten er villig til å delta og samtykker etter å ha fått informasjon. 3. Alle stenoser som planlegges behandlet med PCI kan behandles utelukkende med BMS eller utelukkende med DES. 4. Pasienten har norsk personnummer, kan kommunisere på norsk, og antas å kunne følges opp i Norge i 5 år etter inklusjon. Eksklusjonskriterier 1. Tidligere behandlet med koronar stent (BMS el DES). 2. Planlegges behandles med to-stent teknikk for bifurkasjonsstenose. 3. Alvorlig sykdom (bortsett fra hjertesykdom) med forventet levetid mindre enn fem år. 4. Deltar i annen pågående randomisert intervensjonsstudie. 5. Kjent allergi overfor medikamenter som benyttes ved PCI. 2

3 6. Kontraindikasjon mot behandling med clopidogrel/ticlid i 9-12måneder. 7. Indikasjon for behandling med Marevan. 8 Design Vedlegg 2 beskriver de variable som registreres i forbindelse med behandlingen. Eksposisjonsvariable / eksponeringsvariabler Stentet segment, nativ koronararterie eller graft, lesjonens grad av kompleksitet (lengde, lesjonstype, stenosegrad, bifurkasjon, ostial lesjon, kalk, trombe, TIMI flow), teknisk utførelse (kun ballongdilatasjon, direktestenting, stentlengde, antall stenter implantert, overlappende stenter, type stent implantert, navn på stent / produsent). Case mix / condounding (justeringsvariable) Kjønn, alder, indikasjon for PCI (stabil AP, akutt koronarsyndrom, hjertesvikt), tidligere sykdommer / kardiovaskulære risikofaktorer (hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, medikamentelt behandlet hypertensjon/hyperkolesterolemi), blodtrykk, dialysebehandling, arterietilgang, gjennomslysningstid, kontrastmengde, medikamenter benyttet under prosedyren, serum kreatinin, medikamenter forskrevet ved utskrivning. Endepunktsvariabler Følgende endepunktsvariable registreres under sykehusoppholdet: myocardmarkører (CKMB og troponin) før og etter prosedyre (som mål på ev prosedyrerelatert myocardnekrose / hjerteinfarkt), stenosegrad etter behandlingen, TIMI flow, forbigående no-reflow fenomen, teknisk vellykket, prosedyrerelaterte komplikasjoner (okklusjon av koronararterie, arytmi, kontrastreaksjon, perforasjon av koronararterie, tamponede, akutt PCI, akutt operasjon, TIA/hjerneslag, hjerteinfarkt, transfusjonskrevende blødning, pseudoaneurysme, dialysekrevende nyresvikt, mors). Pasientene får tilsendt et spørreskjema etter 6 måneder og deretter 1 gang årlig hvor det spørres om tilbakefall av angina pectoris og helserelatert livskvalitet. Vi benytter et internasjonalt spørreskjema som er oversatt til norsk (Seattle Angina Questionnaiare og SF 36). De norske versjoner er validert og reliabilitetstestet. Opplysninger om harde kliniske endepunkt registreres årlig (hjerteinfarkt, hjerneslag, ny revaskularisiering, restenose, stenttrombose, død) ved kobling mot nasjonale helseregistre (NPS, dødsårsaksregisteret). Se vedlegg 6. Rutiner for å undersøke / sikre datakvalitet Det er utarbeidet manual med variabeldefinisjoner. Det er gjennomført kurs for prosjektsykepleiere. Innregistrering utføres av prosjektsykepleiere som til daglig arbeider innen fagfeltet. Det er kun godkjent personell som kan legge inn data. Personer som har tilgang til databasen logger på med eget brukernavn og passord. Databasen har logiske kontroller/påkrevde felt. Antall variable er begrenset til et nødvendig minimum for å kunne 3

4 beskrive eksponering og samtidig gi mulighet for justering for case mix og stratifisering. Tabeller om produksjon/pasientkarakteristika oppdateres fortløpende (real time). Rutiner for datafangst Registeret er web-basert og er lagt på Norsk Helsenett under Helseregister.no. Vedlegg 3 beskriver dataløsningen. Data overføres sterkt kryptert innenfor brannmurer. Hvert HF har en lokal database hvor data innregistreres og kvalitetssikres. Det enkelte HF har innsyn i egne pasientdata på individnivå, men ikke i pasientdata fra andre HF. Både lokale databaser og den nasjonale databasen er fysisk lokalisert ved Helse Nord IKT / UNN. Innregistrering skjer online når det er besluttet at pasienten skal behandles med PCI og mens pasienten ligger på behandlingsbordet. En av sykepleierne som deltar under prosedyren legger inn personens personnummer. Da er pasienten registrert i databasen. De øvrige data legges inn etter at prosedyren er avsluttet enten samme dag eller senere. Fullføring av innregistrering skjer etter utskriving. I tillegg til registreringsskjemaet samles det data fra spørreskjema til pasientene og ved kobling mot nasjonale helseregistre (se ovenfor). 9. Analyse og rapportering Utlevering av data Registeret er pt et forskningsregister. Den primære hensikt er å benytte dataene i en randomisert studie som undersøker om det er forskjell mellom medikamentavgivende stenter og konvensjonelle stenter mhp livskvalitet og harde kliniske endepunkt. Studiens primære endepunkt er sammensatt av nonfatalt hjerteinfarkt og død uansett årsak etter 5 år. I tilslutning til hovedstudien er det etablert flere subprosjekt. Styringsgruppen bestemmer hvilke analyser som skal utføres og hvem som har ansvar for å utføre analysene og rapportere resultatene. De viktigste analyser Se ovenfor angående studiens primære hensikt. Som ledd i studien vil vi utføre stratifiserte hypotesegenerende analyser for å se om det er spesielle pasientgrupper som med fordel kan behandles med den ene eller den andre type stent. Ved kobling mot reseptregisteret vil vi undersøke eventuelle interaksjoner mellom blodplatehemmende medikament (clopidogrel) som gis i tilslutning til behandlingen og andre medikament. Tiltak for belyse om forskjeller i pasientsammensetningen kan forklare analyseresultat. Analyser vil bli justert for potensielle konfoundere med multivariat statistiske teknikker (logistisk regresjon, Cox proportional-hazards modeller). Siden datamaterialet er stort, vil vi også utføre stratifiserte analyser. Rapporter Det utarbeides fortløpende rutinestatistikk for hvert HF og for hele nasjonen samlet. Standard tabeller for de fleste variable som innregistreres (se ovenfor) oppdateres kontinuerlig for hvert 4

5 HF og er tilgjengelig til enhver tid elektronisk. Anonymiserte data for hele landet gjøres tilgjengelig for alle HFer til bruk i kvalitetsikringsprosjekt/forskning. Dette gjøres ved at data legges ut i databaseverktøyet EUTRO. Tilgang til individdata på egne pasienter Alle brukere har til enhver tid tilgang til individdata på egne pasienter. 10. Dekningsgrad Registeret samler pt inn data fra alle virksomheter som behandler tilstanden (Rikshospitalet, Ullevål Universitetssykehus, Feiringklinikken AS, Sørlandet sykehus avdeling Arendal, Stavanger Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset Nord Norge). For tiden er ca 50% av pasientpopulasjonen inkludert i registeret. Det innregistreres ca 90 pasienter per uke. Prosentandelen kan økes til 100% dersom registeret blir det nasjonale kvalitetsregister for PCI. 11. Vedlegg 1. Konsesjon 2. Registreringsskjema 3. Teknisk skisse / IT-løsning / sikkerhetsvurdering 4. Databehandleravtale 5. Protokoll for NorStent studien 6. Endepunkt definisjoner NorStent 12. Oppsummering NorStent-databasen fungerer i dag som et nasjonalt register med oppslutning fra et samlet nasjonalt fagmiljø. Registeret oppfyller sentrale krav til nasjonalt kvalitetsregister: det er nasjonal konsensus i fagmiljøet; det innregistreres entydig definerte og essensielle variable angående pasienten, behandlingen og behandlingsforløpet; sykehusene har tilgang til egne data på individnivå og gis tilgang til anonymiserte data på nasjonalt nivå; databasen leverer fortløpende rutinestatistikk til innregistrerende enhet; det registreres sentrale effektmål (endepunkt) for analyse av behandlingsresultat. 5

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Registerprotokoll for Nasjonalt Barnehofteregister. Introduksjon

Registerprotokoll for Nasjonalt Barnehofteregister. Introduksjon Registerprotokoll for Nasjonalt Barnehofteregister Introduksjon Bakgrunn Coxartrose og andre hoftelidelser er et betydelig folkehelseproblem og behovet for hofteprotese er 140 per 100.000 personer per

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Innhold: 1 Registerets navn 2 Databehandlingsansvarlig 3 Formål 4 Håndtering av taushetsplikt og behandlingsgrunnlag 5 Personopplysninger

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo universitetssykehus,

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

Ved overvåkning og systematisk analyse ønsker vi å oppnå bedre kunnskap om årsaker og behandling av barn og unge med CP.

Ved overvåkning og systematisk analyse ønsker vi å oppnå bedre kunnskap om årsaker og behandling av barn og unge med CP. Protokoll Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) Guro L. Andersen, MD PhD Leder CPRN Sandra Julsen Hollung IKT-rådgiver/koordinator Sykehuset i Vestfold CPRN PB 2168 3103 Tønsberg telefon: 33 03 82 17

Detaljer

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Sammendrag årsrapporter

Sammendrag årsrapporter Sammendrag årsrapporter Side Norsk diabetesregister for voksne 2 Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 4 Norsk MS register og biobank 6 Norsk intensivregister 8 Nasjonalt register for leddproteser

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Hjerte-karregisteret. Hjerte-karregisteret HKR. Formål. Forskriftsutkast. Basisregisteret. Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi.

Hjerte-karregisteret. Hjerte-karregisteret HKR. Formål. Forskriftsutkast. Basisregisteret. Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi. Hjerte-karregisteret HKR Hjerte-karregisteret Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi.no/registre Nasjonalt, personidentifiserbart, uten krav til samtykke fra den registrerte Fellesregister (basis + kvalitetsregistre)

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5 NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1 BRUKERMANUAL versjon 1.5 Kontaktpersoner Registerkoordinator Sylvi Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no Tlf. 72 82 77 58 Registerkoordinator Tormod Aarlott Digre, tormod.aarlott.digre@stolav.no

Detaljer

Opprettelse av lokale kvalitetsregistre for hjertestans prehospitalt

Opprettelse av lokale kvalitetsregistre for hjertestans prehospitalt Opprettelse av lokale kvalitetsregistre for hjertestans prehospitalt Utarbeidet av Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland Prosjektleder for Nasjonalt hjertestansregister Nasjonalt kompetansesenter for prehospital

Detaljer

Oppretting av lokalt kvalitetsregister for hjertestans

Oppretting av lokalt kvalitetsregister for hjertestans Oppretting av lokalt kvalitetsregister for hjertestans Utarbeidet av Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Sist

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL).

Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). PROSJEKTLEDER: Overlege dr. med Bjørn-Yngvar Nordvåg, St Olavs Hospital HF Versjon 31.10.12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 2 Bakgrunn

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer