Brakerøya, betraktninger om sikkerhet og beredskap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brakerøya, betraktninger om sikkerhet og beredskap."

Transkript

1 O Brakerøya, betraktninger om sikkerhet og beredskap. HØRINGSUTTALELSE TIL VVHF s IDEFASERAPPORT av DOKUMENTKODE PLAN-RAP-03. KRAV OM ENDRINGER. Forfattere: Viggo Landaas, Gorm Syversen Dok. nr. VL SAMMENDRAG: Betraktninger som belyser hvorvidt Brakerøya kan være egnet som lokasjon for nytt sykehus for VVHF, direktorater og etaters krav og lokale forhold tatt i betraktning. Beskrivelsen omhandler: A) Flomberegning. B) Stormflo. C) Grunnforhold og ras. D) Erosjon. E) Bekkefar. F) A, B, C, D og E sett i sammenheng. Krav om endringer. 1

2 INNHOLD 1. FAKTABESKRIVELSER OG VURDERINGER A) Flomberegning Drammenselva, B) Stormflo i fjord og elveutløp. C) Kart og beskrivelser som viser tidligere ras og som beskriver grunnforholdene i området. D) Estimat av vannhastighet og vannenergi (eroderende energi) i trangeste elveløp ved Brakerøya. Kartutsnitt, tabell og figurer som illustrerer dette. E) Bekk i kulvert under Brakerøya. F) Vurdering av A, B, C, D, og E enkeltvis og i sammenheng. 2. AD VVHF s PLAN-RAP-03-Drammen_ AD TEK FORMELLE KRAV TIL UTBYGGER 5. KRAV OM NY SAKSBEHANDLING 6. SAMMENDRAG VEDLEGG: V1_ Flomberegning for Drammenselva V2_ Fylkes ROS_Buskerud-2007 V3_Strømsø 200-årsfom V4_Havnivåstigning i Norge_ 21. årh. V5_ Kart_ Risikoområder. V6_ Grunn- og bunnforhold, skisse V7_ Kart, endring av elveløp V8_ Drammenselva ved utløpet, tabell V9_ Sjøkart utsnitt, dybdeforhold V10_ Gjennomløp arealer, skisse V11_ Erosjonstabell_Statens vegvesen V12_Fareområder_ vassdrag_nve V13_TEK10_Kap.7 V14_Utbygging i fareområde 2

3 1. FAKTABESKRIVELSER OG VURDERINGER A) Flomberegning Drammenselva. Her vises til V1_Flomberegning for Drammenselva (012.Z). Norges vassdrags og energidirektorat (Dokument nr ) Vannføringstabellen på side 6 er benyttet i estimatene om vannstand og vannhastighet videre i dette dokumentet. En gjør spesielt oppmerksom på innholdet på sidene 6, 14 og 25 til 28. Kapitel 6, Usikkerhet, viser at det bør beregnes gode sikkerhetsmarginer når dimensjonerende vannføring Q D (200års flom +20 %, evt. 1000års flom) skal stipuleres for elvas utløp ved fjorden, som er interessant for våre estimater. I V2_Fylkes ROS_Buskerud-2007, vises det til Flom- side 11, Springflo - side 23, Ekstrem nedbør - side 25 og til Vedlegg 4, Flommen juli 2007 fra side 78 og spesielt siste avsnitt i Hva har vi lært, side 108. Stipulering av vannstand (H) for tilfeller av flom + stormflo blir behandlet i avsnitt B. B) Stormflo i fjord og elveutløp. En kan ikke se at det er beregnet et 1000års maksimum for sammentreff av flom og stormflo. Det er svært relevant for Brakerøya som er utsatt både for flom og stormflo. Havnivået innvirker på vannstanden (H) i elva helt opp til Hokksund (V2 side 108). I følge V1 har sammentreff av flom og stormflo forekommet 3 ganger siden Høyeste stormflo siden den tid var i (H) var da 190 cm i Drammen havn og 175 cm i Oslo. Det kan tyde på at (H) i elva har vært nær middels i det tilfellet. Kanskje 15 cm over middel. Ved flommen i 2007, som ble vurdert som 20års flom, var (H) i fjorden ca. 0,5 m under middels. V2 side 108. I følge tabellen i V3 Flomsonekart, kartblad Strømsø, er 20års flom (H 20 ) 1,5 m over middels. Stormflo på 1,5 til 1,9 m har inntruffet 3 ganger de siste 56 år. Regner da 1,9 m som 50års stormflo. 20år x 50år blir 1000års sammentreffintervall. 1000års vannstand, (H 1000 ) blir da: 1,5 m + 1,9 m = 3,4 m. Det er konservativt, spesielt med tanke på at havnivået er forventet å stige 0,4 m frem mot år 2100 (V4). En mener at en dimensjonerende 3

4 vannstand (H D ) på 3,8 m vil være mer korrekt. Med en 20% sikkerhetsmargin for å ta høyde for usikkerhetene ved vurdering av vannstandsnivå (V2 pkt. 6, Usikkerhet), bør da et sykehus ligge på minst kote 4,5 m. Da må også alt omkringliggende område opp på samme nivå for å sikre tilkomst (jernbane, veier, innløpet til Strømsøtunnellen m.v.). Bemerk at beregningen er gjort ved å se på dagens anslag for sammenfall av en 20års flom og en 50års stormflo. Ved sammenfall av 500års flom og 50års stormflo, blir H D = 2,0m + 1,9m + 0,4m = 4,3m. Sikkerhetsmargin for usikre målinger og mer ekstreme fremtidige vær og flom situasjoner vil komme i tillegg. Et slikt tillegg bør være minst 20%, i henhold til nedenstående utdrag fra stortingsmelding: Kartlegginger av dagens flomrisikosituasjon viser at mennesker og 7500 bygninger befinner seg i områder som kan være utsatt for 200-årsflom. Av disse er det flest flomutsatte bygg og personer i Hedmark og Buskerud. Med dagens klimafremskrivninger forventes det flere steder mer enn 20 prosent økning i flomstørrelsene, heter det i stortingsmeldingen. Da er vi på kote 5,1m. C) Kart og beskrivelser som viser tidligere ras og som beskriver grunnforholdene i området. V5 Kart Risikoområder, viser jord-, leir- og undervannsskred på Nøstodden/Strømsø siden mot Holmen. I 1935 raste på Nøstodden (Drammens Glassverk) fire brygger, to hus, lager og ekspedisjonsbygg samt deler av kullager og glasshytte til sjøs. 4 arbeidere ble aldri funnet. Raset målte 200 x 30m. Ved et ras i 1897 rett sør for Glassverket raste bredden ut i en lengde på 500 m. Det har vært undervannsskred på Holmen. Undervannsskred er sannsynligvis underrapportert. På Bragernes i kvikkleireområdet, (500 x 1000 m) mellom bruene, og også videre nordover, har det gått flere skred. Det er også rapportert utrasing i forbindelse med utfylling ved utløpet til Lierelva 1,5 km ØNØ for Brakerøya. Hele området består av marine avsetninger (gammel havbunn) av bløte leir/silt masser under tilfeldig fordelte sand/silt masser som elva har tatt med seg nedover, se V6, Grunn- og bunnforhold, skisse. Silt er partikler mellom 0,06 og 0,002 mm diameter. Leire har mindre diam. enn 0,002 mm. Vannet i elv og ved utløp er ferskt og kan vaske ut salt fra leira og gjøre den kvikk. Pumpevirkningen fra flo/fjære vil også kunne påvirke en slik utvaskingsprosess. Nesten hele Holmen og Brakerøya er laget av oppfylt muddermasse fra oppmudring av havn og elveløp. Disse massene ligger over opprinnelige bløte leir/silt masser under dagens havnivå. Denne oppfyllingen/utbyggingen har ført til at elveløpet er vesentlig forandret over år. V7 Kart endring elveløp, er basert på flyfoto fra Sammenligning med nyere kart viser store endringer. 4

5 Spesielt har Bragernes løpet blitt endret og er nå mye smalere enn før (ca.1/4). Det kan få konsekvenser ved en storflom med store vannmasser, høy vannhastighet og vann/eroderings energi kanskje 20 ganger mer potent enn for en vanlig vårflom. Mer om det i avsnitt D. Over tid og spesielt ved hver flom som inntreffer vil det skje endringer i bunnforhold og elveløp. Mudring og oppfylling vil skje ut fra ønske om gode havneforhold og oppnåelse av nye arealer. Det vil ikke nødvendigvis tas hensyn til ras og erosjonsfare. Slike forhold er det krevende å ha kontroll på over år. D) Estimat av vannhastighet og vannenergi (eroderende energi) i trangeste elveløp ved Brakerøya. Kartutsnitt, tabell og figurer som illustrerer dette. Tabellen V8 Drammenselva ved utløpet, er utarbeidet på grunnlag av tabell for vannføring i V2 og dybdeforhold som går frem av V9_Sjøkart utsnitt, dybdeforhold. Et oversiktskart (ikke vedlagt) vil vise at ca. 1/3 av vannet går i Bragernes løpet og 2/3 i Strømsø løpet med Holmen imellom. Kartene, V9, viser at vannet i begge løp passerer terskler med dybde ved normalvannstand bare ca. 1m i snitt på begge sider av Holmen. Bragernes løpet, som dette estimatet omhandler, er 130m bredt og med dybde 1m ved terskel. Innløpsarealet her blir da ved normal vannføring 130m 2. På det smaleste er det ei renne 43,5m bred og med form som vist i V10 Gjennomløp arealer, med beregnet tverrareal 168m 2 ved normal vannføring, men 259m 2 ved Q D, se V8. Tabell V8 viser forholdene mellom vannføring Q, vannhastighet v, og dermed vannets bevegelseseller eroderende energi E = Q*v 2. E blir her et forholdstall for E mellom de ulike vannføringer, da det er dette en vil fokusere på her. Nøyaktige utregninger ut fra mer eksakte terreng målinger vil om ønskelig gi mer nøyaktige vannhastigheter, men forholdstallene vil neppe variere mye. V10 viser gjennomløp arealene ved forskjellig vannstand ved innløp areal A og ved smaleste renneareal A R og illustrerer hvorfor A/A R forholdet endres fra 130/168 = 0,77 ved Q n til 403/259 = 1,56 ved Q D. Vannhastigheten øker da fra v N 0,9m/s til v D 4,29m/s og energiforholdet fra E N = 85 til E D = Det er altså 240 ganger høyere, forutsatt at Brakerøya og Holmen er oppfylt til minst kote 3,1m, så renna ikke renner over ved en vannstand på + 3,1m ved Q D. Tabellen viser også at E D er 20 ganger høyere enn E V (vårflom). NB! Beregningen gjelder kotehøyde kun for flom. Tillegg for stormflo er ikke medregnet her. Bemerk også at renna munner ut i fjorden og at dybden øker fra 5,8 til 20m ganske bratt. Det er her det er størst fare for utrasing. 5

6 Sammenholdt med V11 Erosjonstabell, opptrer det så pass erosjonspotente vannmengder og - hastigheter i Bragernes løpet ved flommer, at det både for enkeltstående store flommer og i sum påvirkning over år kan virke destabiliserende og endrende på grunnforholdene i forhold til utrasing og trigging av kvikkleiretransformasjon i de lag eller lommer som måtte forefinnes. V12 Fareområder langs vassdrag NVE, s. 28, 3.2, viser til: en akseptert metode beskrevet i tilknytning til NVE s prosjekt for flomsonekartlegging. Her er Høy faregrad : Ingen bygg tillates, begrenset ved flomhøyde h >1,5m eller v*h > 1,5 (m 2 /s). (Se tabell 1) Ved Brakerøya er det ved gjennomsnittlig vårflom, kfr. V8, 1m flomhøyde og v = 1,68 m/s, altså v*h = 1,68 (m 2 /s). For Q 200 blir resultatet v*h = 7 (m 2 /s). For Q D blir resultatet: v*h = 9 (m 2 /s). Dette er tydeligvis en forenklet beregningsmetode, men den er anbefalt av NVE, sikkert velfundert og resultatet for Brakerøya viser meget høy faregrad. E) Bekk i kulvert under Brakerøya. Denne bekken nevnes fordi NVE advarer om at bekker som går inn i kulvert ofte er årsak til oversvømmelser og utrasing. Nevnte bekk er ikke særlig stor, men er ledet i kulvert rett under den tenkte plasseringen av sykehuset. En har ikke undersøkt mer enn dette, men anser at forholdene omkring denne bekken må sjekkes opp hvis den skal kunne utelates som risikofaktor. F) Vurdering av A, B, C, D, og E enkeltvis og i sammenheng. Risikovurdering av teoretisk sammenfallshyppighet mellom hendelsene som er omtalt i avsnittene A til E må beregnes etter Bayes formel eller tilvarende anerkjent metode. Fagfolk i hydrologi, geologi og meteorologi med erfaring fra flom og ras må så vurdere mulige konsekvenser av nevnte hendelser, enkeltvis, i sammenheng og mulige langtids virkninger. 2. AD VVHF s PLAN-RAP-03-Drammen_ En mener at noen viktige konklusjoner i VVHF sin rapport når det gjelder lokasjon Brakerøya er feil eller ufullstendige, at noen forhold er underkommunisert og at kravene i bl.a. i Byggteknisk forskrift (TEK 10), 7-2 og 7-3, ikke er vektlagt etter sine intensjoner. I VVHF rapporten kan en lese: 6

7 Topografi Tomta er tilnærmet flat med unntak av en høy kolle mot fjorden i øst. Dagens terreng ligger omkring kote 1,5-2 moh. Som vil si under dimensjonerende vannstand (NVEs kartverk viser at området er utsatt for stormflo i fjorden, se figur 3 under). Ingen del av tomta bør ligge under kote 3. Om masser fra byggegropene kan benyttes, eller om tilkjørte kvalitetsmasser kreves, har man ikke grunnlag for å si noe om ennå. Det er uansett ingen stor sak i denne sammenheng. (uthevet av forfatter) Grunnforhold (kvikkleire, grunnforurensing), flom og stormflo Større deler av tomta var tidligere fabrikkområde til A/S National Industri. Fra denne perioden har Multiconsult grunnundersøkelsesdata i eget arkiv. Undersøkelsene viser blant annet fjelldybder økende fra ca. 25 m inn mot jernbanesporet, til ca. 70 m ut mot Drammenselva. En del av det ytre området mot elva/fjorden består av oppfylte masser fra mudring i fjorden. Opprinnelig grunn består øverst av lagdelte sand og siltmasser over en marin havavsetning av bløt til middels fast siltig leire. Kvikkleire er registrert i noen av boringene selv om NVEs kartverk ikke viser kvikkleirefare i området. Sikring av stabilitet mot Drammenselva vil trolig kreve tiltak. Deler av arealet ligger i dag så lavt at det bør heves til ca. kote 2,5 for å unngå problemer med fremtidig stormflo ved høyere normalvannstand enn i dag. Oversvømmelse på grunn av flom i Drammenselva forebygges samtidig. For bygg i seks til åtte etasjer antas pelefundamentering, enten på spissbærende peler eller friksjonspeler. Alternativt kan bygg i seks til åtte etasjer fundamenteres med kompensert fundamentering med utgraving for én til to kjelleretasjer og med grunnforsterkning med kalksementpeler. Grunnforholdene er såpass dårlige at anlegg under bakken bør begrenses til tekniske kulverter. Dersom det er ønskelig å fylle ut steinmasser i fjorden for å øke utbyggingsområdet, må disse massene trolig ligge lenge, ca. 10 år, før de er stabile nok til bygging. Referat fra rapport slutt. Bemerkninger til punktene Topografi og Grunnforhold i rapporten er: 1) Den tilsynelatende konklusjonen i VVHF rapporten, Det er uansett ingen stor sak i denne sammenheng, mener en er en bagatellisering av de faktiske forhold. Det er feil i rapporten. Dokumentasjon viser at flomforhold og grunnforhold gjør det svært krevende, og i følge kravene i TEK 10 7 ulovlig, å bygge sykehus på Brakerøya. 2) Iflg. NVE (Flomsonekart, Strømsø, 200 års flom) er Brakerøya kjellerfri sone (skravert). Dette er ikke nevnt i rapporten. 3) 1-2 kjelleretasjer lanseres likevel som en løsning i rapporten. 7

8 4) Tette kjellere vil kunne forårsake at bygget kan flyte opp ved flom. 5) Da kun tekniske kulverter tilrådes under bakken, vil en her få en stor utgift til 1-2 kjelleretasjer som kun er fundament og ikke kan benyttes til nyttige formål. (Dette er ikke kommunisert videre) 6) Bygg på 6-8 etasjer vil utøve et stort trykk på grunnen. Trykket forplanter seg til underliggende masser og kan påvirke at disse vil flyte med konsekvens setninger eller utgliding. (ikke nevnt) 7) Graving og pæling i grunnen kan også forårsake flyting i massene med setninger og utgliding som konsekvens. (Slike risikoer er ikke kommunisert) 8) Eventuell pæling vil kreve inntil 70 m lange pæler. En utgliding av masser nede i pælet område, kan gi store sidekrefter mot pælene som da vil bli utsatt for uforutsigbare knekkrefter. 9) Hele det omkringliggende området må opp på et høyere nivå (høydekote) enn det som er stipulert i rapporten, for å sikre tilkomst ved flom. Det gjelder også jernbane, veier m.v. Det vil øke kostnader og tidshorisont med oppfylling, klargjøring m.v. vesentlig. Det vil også bety store regionale kostnader (veg, jernbane m.v.) som ikke er stipulert/kommunisert. 10) Se pkt. C og D som beskriver risikoer for ras og erosjon på Brakerøya. Ras er ikke nevnt og erosjon er ikke omtalt som et problem i VVHF rapporten. Det ansees som en grov unnlatelse med tanke på hvor store konsekvenser ras kan ha. Ras forårsakes ofte av erosjon. 3. AD TEK 10 7 UTDRAG av TEK : Rødmerking og understreking gjort av forfatter. Kopiert fra Dir. for byggkvalitet, TEK Tekniske krav til byggverk Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område. (2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, jf (se utdrag fra TEK nedenfor) Tabell: Sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område 8

9 Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet F1 liten 1/20 F2 middels 1/200 F3 stor 1/1000 (3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for stormflo. (4) Byggverk skal plasseres eller sikres slik at det ikke oppstår skade ved erosjon. Til første ledd (konsekvens særlig stor) Kravet gjelder byggverk som har nasjonal eller regional betydning for beredskap og krisehandtering, slik som regionsykehus, regionale/nasjonale beredskapsinstitusjoner o.l. Kravet gjelder videre byggverk for virksomheter som omfattes av storulykkeforskriften (virksomheter med anlegg der det fremstilles, brukes, handteres eller lagres farlige stoffer). Kravet i denne bestemmelsen kan bare tilfredsstilles ved å plassere byggverket flomsikkert, dvs. at det ikke er en løsning å sikre eller tilpasse tiltaket slik at det tåler oversvømmelse. Bakgrunnen er at de spesielle tiltakene som denne bestemmelsen er myntet på må fungere også under flom, eller at flomskader kan gi livsfarlig forurensning. TEK sier også: Der det er praktisk mulig bør en plassere byggverket utenfor området som oversvømmes ved flom med det aktuelle gjentaksintervallet. UTDRAG FRA TEK SLUTT. Forfatteren mener at et stort områdesykehus, som skal betjene over mennesker, kommer i kategorien konsekvens særlig stor, eller pålitelighetsklasse 4, fordi det har svært stor betydning for regional beredskap og krisehåndtering og det må dessuten fungere også under flom. Uansett er det mulig å plassere bygget utenfor flomutsatt område. VVHF s planrapport viser til flere alternativer. UTDRAG av TEK Sikkerhet mot skred: (1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område. (2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Sikkerhetsklasse for skred S3, stor, er ved største nominelle årlige sannsynlighet 1/5000. Veiledning, Innledning Kravene i forskriften gjelder alle typer skred, herunder skred i fast fjell (fjellskred og steinsprang), løsmasseskred (jordskred, flomskred og kvikkleireskred) og snøskred. Til annet ledd (2). 9

10 Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette ligger det eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis over 10 personer og/eller der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. For kvikkleireskred er det med dagens metoder umulig å gradere skredfare etter sannsynlighet. Det er derfor beskrevet en egen prosedyre for hvordan tilfredsstillende sikkerhet mot kvikkleireskred kan oppnås. Kvikkleireskred Kvikkleireskred opptrer som en engangshendelse. Kravene i forskriften gjelder i utgangspunktet også for denne type fare, men i praksis vil det være umulig å angi sannsynlighet for kvikkleireskred. Sikkerhetsnivå for områder med fare for kvikkleireskred fastsettes ved en materialfaktor,? M. Materialfaktoren angir en sikkerhetsmargin på leiras styrke, og derfor også en sikkerhetsmargin for at leira går til brudd. Preaksepterte ytelser Tilstrekkelig materialfaktor (? M) er 1,4. Dersom materialfaktoren er mindre enn 1,4, må det for utbygging kreves stabiliserende tiltak som gir en materialfaktor (? M) 1,4, eller det må gis krav om minimum prosentvis forbedring av stabiliteten i samsvar med figur 1. Kun tiltak som endrer områdets topografi (stabiliserende utfylling, planering av skråninger o.l.) kan aksepteres ved bruk av minimum prosentvis forbedring. Om den prosentvise forbedringen må være vesentlig forbedring eller bare forbedring, avhenger av hvilken faregrad området har (høy, middels eller lav) ved eksisterende situasjon og hvilken utbygging som er aktuell, se tabell 1. Se tabell 1 og øvrig tekst, spesielt side 8, 9 og 10 i TEK FORMELLE KRAV TIL UTBYGGER Krav til utbygger, kommuner og fylke. Det er et krav at utbygger, kommune og fylke forholder seg til offentlige regelverk m.h.p. dokumentasjon av hvordan en vurderer og kommer frem til for eksempel fareklassifisering. Det kreves også dokumentasjon og grunngiving av vurderinger som gjøres av utbygger for å tilfredsstille de krav som stilles av direktoratenes fagorganer og som skal håndheves av kommune/fylke. Slik dokumentasjon må være tallfestet der det kreves eller er mulig, og den må være konkret grunngitt. Dokumentasjonen skal forelegges vedkommende direktorat(er)s fagorgan som har innsigelsesrett og den må være etterprøvbar av et fagorgan. Det vises også til V14 Utbygging i fareområder, fra Statens Byggtekniske etat. 10

11 5. KRAV OM NY SAKSBEHANDLING Med bakgrunn i at utbygger ikke har behandlet og dokumentert problematikken i punktene A til F grundig nok, krever et alminnelig hensyn til at de formelle krav til utbygger må tilfredsstilles, at det foretas en ny vurdering og saksbehandling i henhold til følgende: HOVEDKRAV: Tomtealternativet Brakerøya forkastes med grunnlag i TEK og 3. Dersom utbygger forkaster Brakerøya som tomtealternativ, i tråd med kravene i TEK 10, kan utbygger se bort fra nedenstående tilleggskrav. TILLEGGSKRAV A: Vannstand og konsekvenser ved flom og stormflo. Ny vurdering. TILLEGGSKRAV B: Vannstand og konsekvenser ved sammenfall av flom og stormflo vurderes. TILLEGGSKRAV C: Risiko for ras og setninger og mulige konsekvenser av slike vurderes. TILLEGGSKRAV D: Erosjon ved storflommer og konsekvenser av slike vurderes. TILLEGGSKRAV E: Risiko for oversvømmelse og ras i forbindelse med flom i bekken som går i kulvert under Brakerøya vurderes. TILLEGGSKRAV F: Kravene A til E, med faktabeskrivelser og vedlegg, underlegges en samlet konsekvensutredning, der sannsynlighet for sammentreff av hendelser beregnes ut fra anerkjente metoder i sannsynlighetsberegning og med hensyntagen til nyere viten om slike hendelser. 11

12 KRAV TIL BEHANDLINGSPROSESSEN: 1) Dersom utbygger (styret i VVHF) forkaster Brakerøya som tomtealternativ, i tråd med kravene i TEK og 3, kan en se bort fra dette avsnitt. 2) Dersom utbygger finner det for godt å motsette seg kravene i TEK og 3 og å opprettholde tomtealternativet Brakerøya på tross av nevnte krav fra Direktoratet for byggkvalitet, krever regelverket at de forholdene som beskrives i tilleggskravene A til E risikovurderes og dokumenteres som følger: 2a) Utbygger skal, slik det kreves i V13 og V14 foreta en konsekvensutredning av de foran nevnte tilleggskrav A til E enkeltvis og i sammenheng og med F3 stor, nominell årlig sannsynlighet 1/1000 som dimensjonerende faktor. For TEK ras, gjelder S3 stor, nominell årlig sannsynlighet 1/ b) Med bakgrunn i at tidligere foretatte vurderinger og VVHF s dokumentasjon av slike ( PLAN-RAP-03), har vært mangelfulle, vil en nå hevde at konsekvensutredninger og vurderinger for øvrig må grunngis og dokumenteres på en måte som kan kontrolleres og eventuelt etterprøves. Det gjelder også grunnboringer, prøver fra prøvetaking og målinger som legges til grunn for dokumentasjonen. 2c) Forfatteren og hans konsulenter må deretter gis rimelig tid til å gjennomgå utbyggers vurderinger. Dersom det finnes vesentlige uoverensstemmelser mellom styrets og forfatterens vurderinger, må det gis tid til å bringe slike uoverensstemmelser inn for en høyere instans. Det kan være til direktorater som har fastsatt kravene eller skal følge opp disse, til departementer eller til stortinget. 6. SAMMENDRAG En anmoder utbyggeren om å forholde seg til de krav som stilles av direktoratenes fagorganer. Kravene skal håndheves av kommune/fylke og deretter fremlegges for direktoratets fagorgan, i dette tilfelle hovedsakelig NVE. Spesielt kravene i TEK 10 fra Direktoratet for byggkvalitet må tas til etterretning. Ad pkt. A) Flomberegning. Dimensjonerende vannføring må revurderes. 12

13 Ad pkt. B) Stormflo. Dimensjonerende vannføring for samtidig flom og stormflo må beregnes. Vannstand ved samtidig flom og stormflo må tas hensyn til og være dimensjonerende. Ad pkt. C) Grunnforhold og ras. Sikkerhetsklasse i forhold til skred må fastlegges og tas hensyn til. Grunnforholdene må undersøkes nøye og dokumenteres ved boreprøver. Ad pkt. D) Erosjon. Erosjonspotensialet ved flom og konsekvenser av dette må tas hensyn til. Vedlagte dokumentasjon må konfereres og kommenteres. Ad pkt. E) Bekkefar. Konsekvenser ved bekkeflom må tas hensyn til. Ad pkt. F) A, B, C, D og E sett i sammenheng. Punktene må sees i sammenheng når utbygger foretar risikovurdering. Ny kunnskap om sannsynlige fremtidige hendelsesforløp må tas hensyn til. En er av den oppfatning at sikkerhets- og beredskapshensyn knyttet til et stort sykehus ikke kan gis dispensasjon fra offentlige krav knyttet til nevnte hensyn, slik tilfellet kan være med alminnelige byggverk. En oppfatter det slik at en sykehustomt på Brakerøya trolig vil være den minst egnede tomten, sikkerhets- og beredskapsmessig, i hele Drammensregionen, fordi det er den mest utsatte for kombinasjonen flom, stormflo og utrasing/setting og fordi den ligger midt i sonen mellom elv og fjord og har ustabile grunnforhold. En mener at politiske så vel som økonomiske føringer må vike for krav til sikkerhet og beredskap. Hvis slike krav, bestemmelser og veiledninger, som er tuftet på fagkunnskap og viten, ikke håndheves av myndighetene etter intensjoner, nyere viten og med det økte fokuset på beredskap, vil ikke et slikt regelverk få den respekt eller ha den reelle samfunnsmessige betydningen som er tilsiktet Kongsberg, den Viggo Landaas, Gorm Syversen Adr. Bævergrendveien 250, 3614 KONGSBERG Adr. Gamle Kongsbergvei 85 mob FISKUM 14 vedlegg er sendt som pdf er (zip) pr. e- mail. Originalen av dette dokumentet er underskrevet. Kopier har samme innhold som originalen. 13

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.08.2012 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres

Detaljer

Utbygging i fareområder 4. Flom

Utbygging i fareområder 4. Flom 4. Flom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.02.2016 4. Flom Innledning Kapittel 4 tar for seg flomprosesser og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Detaljer

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål.

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål. TEKNISK NOTAT TIL: Nedre Eiker kommune v/rune Bratlie Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110868n1 Prosjekt: 110759 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Geir Solheim Ytterkollen og Brakerøya

Detaljer

7-3. Sikkerhet mot skred

7-3. Sikkerhet mot skred 7-3. Sikkerhet mot skred Publisert dato 24.01.2014 7-3. Sikkerhet mot skred (1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig

Detaljer

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet Til: Hans Petter Duun Fra: Norconsult AS Dato: 2014-04-24 Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet INNHOLD: 1 BAKGRUNN OG

Detaljer

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Berg Eiendom as v/arild Berg berg@magneten.no Fra: Norconsult v/ Erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-09-25 Reguleringsplan Lensmannsgården, Levanger 1 ORIENTERING Det er satt i

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Risiko- og sårbarhet

Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Risiko- og sårbarhet Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Risiko- og sårbarhet Risiko- og sårbarhet (ROS) 23.05.16 Innhold Klimaendringer... 3... 3 Høyere temperatur... 3 Mer økt og ekstrem nedbør... 3 Havnivåstigning... 3 Vind...

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Hvordan kan kommunen ha glede av NVEs DOK-data? Lars Ove Gidske Skred- og vassdragsavdelingen Region Sør NVEs organisasjon 3 Norges vassdrags- og energidirektorat Kartverk

Detaljer

MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI SENTRUM, 200-ÅRS FLOMANALYSE

MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI SENTRUM, 200-ÅRS FLOMANALYSE Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.04.2016 2016/169-8 / L12 Chantal van der Linden 37 17 02 35 chantal.van.der.linden@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for plansaker 03.05.2016 MINDRE

Detaljer

ROS - LISTER: flom, skred, klima. Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen

ROS - LISTER: flom, skred, klima. Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen ROS - LISTER: flom, skred, klima Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen NVE har ansvar for å forvalte Norges vassdrags- og energiressurser. NVE ivaretar også de statlige forvaltningsoppgavene

Detaljer

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer "

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer " Allmenne, velkjente metoder for å beskytte seg mot farer: 1. Skaff deg kunnskap om hvor farene er og når de kommer (kartlegging, overvåkning, varsling)

Detaljer

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/06218-2 15.10.2015 Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Du mottar dette brevet som beboer/grunneier på adressen over. Hvis du mener at du ikke er riktig mottaker av

Detaljer

Vassdrag, flom og skred i arealplaner

Vassdrag, flom og skred i arealplaner Vassdrag, flom og skred i arealplaner Eva Forsgren NVE Region nord Bodø 11-12 desember 2012 NVE er høringspart for arealplaner som berører: Flom- og erosjonsutsatte områder Skredutsatte områder (alle typer

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat. Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE Sikkerhet langs vassdrag en viktig del av NVEs arbeid,

Detaljer

Oppfølging av resultat fra sårbarhetsanalyser i planleggingen

Oppfølging av resultat fra sårbarhetsanalyser i planleggingen Oppfølging av resultat fra sårbarhetsanalyser i planleggingen Klimatilpasning i planleggingen 16.04.2013 - Byingeniør Terje Lilletvedt, Ingeniørvesenet Klimautfordringer Økt nedbørsmengde og økt nedbørsintensitet

Detaljer

Klimatilpasning i NVE

Klimatilpasning i NVE Klimatilpasning i NVE Hege Hisdal Klimaarbeid i NVEs strategi NVE skal dokumentere klimaendringer gjennom datainnsamling, forskning og analyse. NVE skal vise de forvaltningsmessige konsekvensene av klimaendringer

Detaljer

Figur 1 Flyfoto/illustrasjon Vestre Havn, Namsos. Strandvegen 7 merket med rosa farge (Illustrasjon: Arkplan)

Figur 1 Flyfoto/illustrasjon Vestre Havn, Namsos. Strandvegen 7 merket med rosa farge (Illustrasjon: Arkplan) 1 Innledning Det planlegges oppføring av nytt leilighetsprosjekt i Strandvegen 7 (gnr. 65/bnr:1403,1404) ved Vestre havn i Namsos. Multiconsult er engasjert for å gi en geoteknisk uttalelse i forbindelse

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Arealplaner og flom- og skredfare Smøla 28. februar 2013 - Ole M. Espås NVEs regionkontor i Trondheim Fra Dovrefjell til Saltfjellet Møre og Romsdal - kommunene Sunndal,

Detaljer

Detaljplan. Ny bukt med boligøyer og omkringliggende leilighetsbygg på Sjøparken Agnes Geotekniske innspill til reguleringsbestemmelser

Detaljplan. Ny bukt med boligøyer og omkringliggende leilighetsbygg på Sjøparken Agnes Geotekniske innspill til reguleringsbestemmelser TEKNISK NOTAT TIL: Agnes Utvikling AS v/arne Hermansen Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110289n1 Prosjekt: 110278 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Detaljplan.

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Hvordan kan kommunen ha glede av våre DOK-data? (og litt andre data ) Kristin Ødegård Bryhn Skred- og vassdragsavdelingen, Region Øst Seksjon for areal- og sikring NVEs

Detaljer

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Forskningsbasert, statlig forvaltningsinstitusjon Landets sentrale institusjon

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. Formål og bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. Formål og bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Flatåsen Nordre DOKUMENTKODE 417773-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Heimdal Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Håvard Narjord KONTAKTPERSON Kjell Ivar Kjølhamar SAKSBEH Konstantinos

Detaljer

ROS i kommuneplanen. Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata. Norges vassdrags- og energidirektorat Anita Andreassen

ROS i kommuneplanen. Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata. Norges vassdrags- og energidirektorat Anita Andreassen ROS i kommuneplanen Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata Anita Andreassen Bodø 05.11.2014 og Mosjøen Tema Hva gjør NVE innenfor skred/flom i arealplan? Hva betyr endret klima for

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Grunnforhold GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN VED LINNESSTRANDA

NOTAT. 1. Innledning. 2. Grunnforhold GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN VED LINNESSTRANDA NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Linnesstranda Nor Bolig AS G-not-001 Nor Bolig AS v/ Christer Dramstad Aas Fra Kopi Morten Tveit Helge Martens, Rambøll GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

Vassdrag, flom og skred i arealplaner

Vassdrag, flom og skred i arealplaner Vassdrag, flom og skred i arealplaner Eva Forsgren NVE Region nord Harstad 9 april 2014 Tema Hva gjør NVE innefor skred/flom arealplan Hva betyr endret klima for flom og skred i Troms Arealplan og bruk

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Bruholmjordet DOKUMENTKODE RIG-NOT-001. EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Bruholmjordet DOKUMENTKODE RIG-NOT-001. EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Bruholmjordet DOKUMENTKODE 418968-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Varmbo Bolig AS OPPDRAGSLEDER Konstantinos Kalomoiris KONTAKTPERSON John Martin Illøkken SAKSBEHANDLER

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skårabrekkå DOKUMENTKODE 217691-RIGberg-NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Norrøn Bolig AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Tor-Inge Larsen SAKSBEHANDLER Svein

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 092/080 Arkivsaksnr.: 14/59-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 092/080 Arkivsaksnr.: 14/59-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 092/080 Arkivsaksnr.: 14/59-5 Klageadgang: Nei GBNR 092/080 - MIDLERTIDIG BRUKSENDRING - CAMPINGPLASS Administrasjonssjefens

Detaljer

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør TEK10 med veiledning Grethe Helgås NVE Region Sør Lov, forskrift og veiledning KMD Plan og bygningsloven DIBK TEK10 m/veiledning NVE Retningslinje 2/2011 Veileder 7/2014 Krav til sikkerhet i plan- og bygningsloven

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer

Flomsonekart, Levanger. Per Ludvig Bjerke Seksjon for vannbalanse Hydrologisk avdeling NVE

Flomsonekart, Levanger. Per Ludvig Bjerke Seksjon for vannbalanse Hydrologisk avdeling NVE Flomsonekart, Levanger Per Ludvig Bjerke Seksjon for vannbalanse Hydrologisk avdeling NVE Disposisjon Flomsonekart Bakgrunn og formål Flomsonekart Hva kan flomsonekart brukes til? Areabruk langs vassdrag

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Geoteknisk vurdering av foreslått omregulering

Innholdsfortegnelse. Geoteknisk vurdering av foreslått omregulering Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Planlagt utbygging... 4 3 Grunnforhold på tomta... 5 3.1 Datagrunnlag...5 3.2 Beskrivelse av grunnforholdene...5 4 Sikkerhet mot ras... 7 4.1 Tidligere vurdering

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Kontaktperson: Helene Andreassen h.andreassen@lyse.net Skredvurdering på eiendommen med Bruksnummer 60 / Grunn nummer 21. Innledning: På oppdrag fra Helene Andersen er det bedt om en skredvurdering i forbindelse

Detaljer

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Meløy kommune Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Vurdering av flomfare og sikringstiltak 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5150664 Oppdragsnr.: 5150664 A01 7.9.2015 Foreløpig, til vurdering hos oppdragsgiver L.Jenssen

Detaljer

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres.

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres. TEKNISK NOTAT TIL: Hotellfinans AS v/helge Solberg Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n2 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Runar Larsen Bø. Hotell Geotekniske

Detaljer

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo NOTAT 4. mars 21 Til: Naustdal og Askvoll kommuner, ved Annlaug Kjelstad og Kjersti Sande Tveit Fra: Jarle Molvær, NIVA Kopi: Harald Sørby (KLIF) og Jan Aure (Havforskningsinstituttet) Sak: Nærmere vurdering

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Agenda Om NOU Klimatilpassing (http://nou-klimatilpassing.no) Hvordan blir klimaet - hva skal vi tilpasse oss? Konsekvenser, Utfordringer, Virkemidler Eksempel NVE,

Detaljer

NVE-veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Eksempler

NVE-veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Eksempler NVE-veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred Eksempler Eks. 1 Reguleringsplan for boligområde Fra den innledende geotekniske vurderingen: «De orienterende grunnundersøkelsene tyder på sensitive masser

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder områderegulering.

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder områderegulering. Grunnforhold Totalsonderingene viser at dybden til antatt berg varierer fra 8,1 til 23,2 m i borpunktene. Ellers indikerer totalsonderingene bløte til middels faste masser med delvis jevn bormotstand i

Detaljer

Innledning... 1 Grunnforhold Vurdering... 3 Flomforhold Vurderinger... 4 Overvann... 6

Innledning... 1 Grunnforhold Vurdering... 3 Flomforhold Vurderinger... 4 Overvann... 6 Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 24.02.2016 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Ingvild Johnsen Jokstad VURDERING AV GRUNNFORHOLD, FLOM OG OVERVANN INNHOLD

Detaljer

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no)

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no) Omsorgsboliger Klæbu, GNR/BNR 21/137u Geoteknisk vurdering av bebyggbarhet multiconsult.no 1 Innledning Klæbu kommune planlegger for bygging av omsorgsboliger i Klæbu. Beliggenheten av området er vist

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: 1-GEO revisjon 1 Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: 1-GEO revisjon 1 Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Innherred helsebygg as v/tommy Aune Rehn tommyaunerehn@gmail.com Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-10-10 2014-10-16: revisjon 1 Helge Ingstads veg 1-3, Levanger

Detaljer

Prøveserien viser at grunnen består av siltig leire ned til ca. 12m dybde. Derunder er det antakelig også siltig leire ned til berg.

Prøveserien viser at grunnen består av siltig leire ned til ca. 12m dybde. Derunder er det antakelig også siltig leire ned til berg. Grunnforhold Totalsonderingene viser at dybden til berg varierer fra 9,4m til 21,2m i borpunktene. Fyllmassene i toppen varierer fra ca. 0,5m til ca. 1,2m dybde. Ellers indikerer sonderingene relativt

Detaljer

R Risvollan senterområde

R Risvollan senterområde Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1565-2 Risvollan senterområde Dato: 14.05.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Risvollan senterområde. Pir II

Detaljer

Hvordan håndterer vi sikkerhet i. kvikkleireområder?

Hvordan håndterer vi sikkerhet i. kvikkleireområder? Hvordan håndterer vi sikkerhet i kvikkleireområder? Noen eksempler til belysning av konsekvenser ved forskjellige regelverk hos NVE og SVV Norges Vassdrags- og Energidirektorat Region Midt Norge Skred-

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Arealbruk i områder områder med f lomfare flomfare Tharan Fergus Seksjon for a real areal og sikring

Arealbruk i områder områder med f lomfare flomfare Tharan Fergus Seksjon for a real areal og sikring Arealbruk i områder med flomfare Tharan Fergus Seksjon for areal og sikring Arealbruk i områder med flomfare Arealbruk i områder med flomfare regelverk Flomsikring og flomsikre bygg - utfordringer Reglementet

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

NVEs ansvar for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker

NVEs ansvar for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker NVEs ansvar for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker Sunndalsøra 29.september 2009 Kari Øvrelid Regionsjef Region Midt-Norge NVEs oppdrag Regjeringen foreslo følgende i St.meld.nr.22

Detaljer

Kvikkleire - kva er det og kvifor er det så farleg?

Kvikkleire - kva er det og kvifor er det så farleg? Kvikkleire - kva er det og kvifor er det så farleg? Fagsamling om skredfare i Buskerud 29.3.2012 Ellen Davis Haugen, NVE, Region sør Innslag i programmet Schrödingers katt på NRK1 16.2.2012: FARLEG KVIKKLEIRE

Detaljer

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark Kirsti Stokke Burheim From: Gunnar Stenvik Sent: 21. august 201311:03 To: Kirsti Stokke Burheim Subject: FW: Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark t.o. Gunnar

Detaljer

Flomvurdering av utfylling ved Berentsen Mineralvandfabrik. Eigersund Mineral Vandfabrik AS

Flomvurdering av utfylling ved Berentsen Mineralvandfabrik. Eigersund Mineral Vandfabrik AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Flomvurdering av utfylling ved Berentsen Mineralvandfabrik Flomvurdering ENDELIG Eigersund Mineral Vandfabrik AS Dato: 04. Desember 2010 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 003 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-003 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Elin Enlid SAKSBEHANDLER

Detaljer

ANSVARLIG ENHET 2112 Stavanger Geoteknikk

ANSVARLIG ENHET 2112 Stavanger Geoteknikk N OTAT OPPDRAG Jåsund felt A DOKUMENTKODE 217945 - RIG - NOT - 001 EMNE TILGJENGELIGHETÅpen OPPDRAGSGIVER Jåsund U tviklingsselskap AS OPPDRAGSLEDERAtle Christophersen KONTAKTPERSON KOPI Lars Nielsen,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. NVE Retningslinjer 1/2008

Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. NVE Retningslinjer 1/2008 Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag NVE Retningslinjer 1/2008 Formål og virkeområde Bidra til å redusere samfunnets sårbarhet mot flom og andre faremomenter knyttet til prosesser i og

Detaljer

Hensyn til havnivåstigning i arealplanleggingen i Larvik kommune. Fagdag på Bølgen - 1. juni 2017

Hensyn til havnivåstigning i arealplanleggingen i Larvik kommune. Fagdag på Bølgen - 1. juni 2017 Hensyn til havnivåstigning i arealplanleggingen i Larvik kommune Fagdag på Bølgen - 1. juni 2017 06.06.2017 1 Reguleringsplan Fritzøe Brygge, 30.08.2000 06.06.2017 2 Fritzøe Brygge 06.06.2017 3 06.06.2017

Detaljer

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune Voss Fjellandsby Grunnundersøkelser Vårstølshaugen Myrkdalen, Voss

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4 Lade alle 67 69 Forutsetninger for prosjektering multiconsult.no Vedlegg A Innhold... 2 1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering... 2 1.2 Geotekniske problemstillinger... 2 1.3 TEK 10 7, Sikkerhet

Detaljer

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B Flomberegninger Langmyrvegen 19 B 17-02-2015 Tittel: Flomberegninger Langmyrvegen19 B Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT DGL EiendomRomsdalAS Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Gotfred Lies plass

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Prosjektnr: 06-136 Dato: Saksbehandler: FORELØPIG Kundenr: Dato: Kvalitetsikrer: Fylke: Akershus Kommune: Nes Sted: Vormsund / Hvamsmoen

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

Rv.41/ rv. 451 - Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik

Rv.41/ rv. 451 - Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik FAGRAPPORT Geoteknikk Rv.41/ rv. 451 - Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik Region sør Oppdragsnr.: 5135506 Rev: 00 Dato: 2014-09-01 Beskrivelse: Til oppdragsgiver Utarbeidet: AnBra Fagkontroll: GuH

Detaljer

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag NOTAT Oppdrag 1350013669-003 Kunde Vest-Agder Fylkeskommune Notat nr. G-not-01 Dato 2016/09/22 Til Fra Kopi Vest-Agder Fylkeskommune Jørgen Fjæran Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane Dato 2016/09/22

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5145409

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5145409 Til: Innherred helsebygg as v/tommy Aune Rehn tommyaunerehn@gmail.com Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-10-10 Helge Ingstads veg 1-3, Levanger 3.-partskontroll av

Detaljer

Skredfarevurdering Østre bydel område I2, Namsos

Skredfarevurdering Østre bydel område I2, Namsos Til: Fra: Credo Eiendom v/sten Øien Norconsult v/henning Tiarks Dato 2017-05-30 Kopi: TrønderPlan v/arnt Ove Ellerås Skredfarevurdering Østre bydel område I2, Namsos 1. Innledning På oppdrag fra Credo

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Rema Vinterbro - Geoteknikk Rema Eiendomsutvikling Øst AS G-not-001 Petter Tiltnes Fra Kopi Morten Tveit SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN 1. Innledning

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Ole Falk Frederiksen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Hvordan ivareta flom- og skredfare i arealplanleggingen Torleiv Yli Myre NVE, Region Øst Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 29.11.2017 Flom- og skredfare i arealplanlegging

Detaljer

KVIKKLEIRE = FARE FOR SKRED RISSA - 1978

KVIKKLEIRE = FARE FOR SKRED RISSA - 1978 KVIKKLEIRE = FARE FOR SKRED RISSA - 1978 TEMAKART FARESONER REVIDERT FAREASONE - GJELDER NY FAREASONE - GJELDER Sande kommunes utfordringer Sande ikke spesielt utsatt for ekstremvær stormflo, havnivåstigning,

Detaljer

Detaljregulering Skarpnes skole - Skredfarevurdering

Detaljregulering Skarpnes skole - Skredfarevurdering Til: Fra: Steinkjer kommune / v. Jon Birger Johnsen Norconsult v/henning Tiarks Dato 2017-08-30 Detaljregulering Skarpnes skole - Skredfarevurdering 1. Innledning På oppdrag fra Steinkjer kommune / v.

Detaljer

2 Grunnforhold. 3 Geotekniske vurderinger. Generelt. Stabilitet. Fundamentering

2 Grunnforhold. 3 Geotekniske vurderinger. Generelt. Stabilitet. Fundamentering I forbindelse med forprosjektet skal det avklares om reguleringsområdet kan rase ut eller bli truffet av rasmasser fra eventuelle ras i høyereliggende terreng. I tillegg skal fundamenteringsforholdene

Detaljer

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Skedsmo kommune Planavdelingen Billingstad 6. november 2015 Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Det vises til forslag

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

Presentationer: 5 FORTSATT EUROPEISKT SAMARBETE RÖRANDE ÖVERSVÄMNINGAR. Hydrolog Hallvard Berg Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE

Presentationer: 5 FORTSATT EUROPEISKT SAMARBETE RÖRANDE ÖVERSVÄMNINGAR. Hydrolog Hallvard Berg Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Presentationer: 5 FORTSATT EUROPEISKT SAMARBETE RÖRANDE ÖVERSVÄMNINGAR Hydrolog Hallvard Berg Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Fortsatt europeisk samarbeid om flomforvaltning Hallvard Berg, Norges

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Flom og skred Sikringstiltak Arealplanlegging Mads Johnsen sjefingeniør NVE Region Midt Om NVE Er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering NOTAT Dato 2016/05/30 Oppdrag 1350015774 Masseutglidning Nordslettveien 75 Kunde Nordslettveien velforening Notat nr. G-not-001 Dato 2016/05/30 Til Fra Nordslettveien velforening v/ Kristian Selnæs Rambøll

Detaljer

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG E18 Retvet - Vinterbro DOKUMENTKODE 125103-RIG-NOT-017 EMNE Utredning av områdestabilitet deponi 1 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak OPPDRAGSLEDER Magnus Hagen Brubakk KONTAKTPERSON

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14 RAPPORT RoAF Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan Geoteknisk rapport 111239r2 RAPPORT Prosjekt: Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Dokumentnavn: Reguleringsplan Dokumentnr: 111239r2 Dato: Kunde:

Detaljer

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Ulven - Felt B2 DOKUMENTKODE 129857-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OBOS Forretningsbygg AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Einar Thorsrud SAKSBEHANDLER

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

Som grunnlag for vår geotekniske vurdering har følgende notater og rapporter benyttets:

Som grunnlag for vår geotekniske vurdering har følgende notater og rapporter benyttets: NOTAT Notat nr.: 580771-Geo 01 06.06.2011 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Erling Liabø Kopi til: Fra: Christer Larsson Sweco Norge AS Geoteknisk vurdering Klæbu Gnr/Bnr 2/11 1. Innledning Sweco Norge

Detaljer

STRØMSNES OMRÅDE- REGULERING MED KU, GEOFAGLIG NOTAT

STRØMSNES OMRÅDE- REGULERING MED KU, GEOFAGLIG NOTAT Beregnet til: Hammerfest kommune v/øyvind Sundqvist Dokument type Notat Dato 25-03-2015 STRØMSNES OMRÅDE- REGULERING MED KU, GEOFAGLIG NOTAT 2 Ref. G-not-001-1350006973 Revisjon 1 Dato 25.mars 2015 Utført

Detaljer

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Geofaglig rapport fra Seksjon for fjellskred (SVF), 15. september 2015 Oppsummering Et fjellparti ovenfor Holmen i Kåfjorddalen er i stor bevegelse og vil høyst

Detaljer

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Tiendeholmen park, Namsos DOKUMENTKODE 416566-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jon A. Olsen Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Mikael Løfsnes Haagensen

Detaljer

2 Terreng og grunnforhold. 3 Myndighetskrav. 4 Geoteknisk vurdering. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan

2 Terreng og grunnforhold. 3 Myndighetskrav. 4 Geoteknisk vurdering. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan 2 Terreng og grunnforhold Terrenget i området ved den planlagte utvidelsen av kirkegården ligger tilnærmet flatt på mellom ca. kote 13 15. Elveskråningene mot Vikelva i nord har gjennomsnittlig helning

Detaljer

Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata

Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata Eli K. Øydvin Seksjon for skred- og flomkartlegging 05.05.2015 1 Innhold Bakgrunn for NVEs farekartlegging Temadata flom og skred fra NVE Temadata og

Detaljer