Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no"

Transkript

1 Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

2 Leder Andakt Effektivitet i misjonen Teori og praksis Roald Føreland Informasjonsleder D et har lenge vært en trend at det sendes ut færre og færre norske misjonærer. I 2008 var det 564 norske misjonærer ute. Det er en nedgang på ca 200 på 10 år. Dette er ikke nødvendigvis bare negativt. I samme tiårsperiode ser vi en økning i økonomisk overføring fra 350 mill. til over 500 mill. 1 Altså en 42 % økning. Dette er svært gledelig! Norske misjonsorganisasjoner formidler altså evangeliet til bortimot 100 forskjellige land gjennom forkynnelse, diakonale prosjekter og annet arbeid for en halv milliard kroner. Hvordan er det mulig å øke volumet på arbeidet og samtidig redusere på antallet misjonærer? Svaret ligger selvsagt i nasjonalisering. Det er flere og flere nasjonale medarbeidere, som kan både språk og kultur som har overtatt for de norske misjonærene. Dette er udelt positivt. For eksempel lønner vi i EOM nå fire medarbeidere inne i Kina. Disse er høyt kvalifiserte, men har en årsinntekt som er ti ganger lavere enn hva en norsk misjonær ville hatt. Dette er effektivitet og god forvaltning. Likeverdighet Mange norske misjonsorganisasjon har også laget samarbeidsavtaler med nasjonale organisasjoner og kirkesamfunn, som utfører arbeidet i misjonslandene. Dette gir en mye større grad av likeverdighet. Et eksempel på dette er vårt samarbeid med Evergreen. Her finansierer vi enkeltprosjekt og lønner tre medarbeidere. Evergreen består av noen få vestlige medarbeidere og kinesere. 1: Det statistiske materialet som er referert til kommer fra Norme (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering) Evangelisk Orientmisjon Asias Millioner Kontor Styret Fremtiden Det vil sikkert være behov for norske misjonærer i fremtiden i noen nøkkelstillinger. Det er mange fattig land der det er vanskelig å finne medarbeidere som kan forvalte store pengebeløp. Vi vil trenge stedlige representanter, men i det store og det hele må vi se på det som positivt at i de landene hvor vi har jobbet i mange år, er det nå nasjonale medarbeidere som overtar jobben. Vi skal fortsatt stå med i bønn og givertjeneste og i noen grad reise ut. Hva da med bibelverset: Be Høstens Herre sende ut arbeidere ut? Jo da, vi skal fortsette å be den bønnen, men det er ikke sikkert Gud svarer med å sende ut norske misjonærer Leif Haug Tidl. styreformann i EOM Til alle tider har det vært forskjell mellom teori og praksis, mellom idealisme og realisme. Daglig møter vi mennesker som er grepet av idealismens begeistring, men vi møter også dem som har gitt avkall på alle illusjoner, som er glidd inn i virkelighetens grå hverdag. Ofte er det slik at det er ungdommen som er begeistringens fanebærere, mens det modne fornuftige menneske har gitt avkall på det opphøyde og i stedet resignert avpasset ser etter livet slik det nå en gang er. Også på det åndelig området møter vi det samme fenomen. Nyfrelste sjeler er grepet av den begeistring som bare frelsesopplevelsen kan gi. Med en ukuelig optimisme og et beundringsverdig pågangsmot møter de dagliglivet store og små problemer. De tar oppgaven alvorlig. De regner med Gud. Tiden går. De unge møter prøvelser og motgang. Ikke alltid går det slik de hadde håpet. En fornuftig tilpassing finner sted. En blir så klok: Guds ord kan jo legges ut på så mange måter. Så ser man tilbake på den første tiden med en mild, overbærende mine: Vi var jo så unge. Teori er en ting praksis noe helt annet. vi for hverandre. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjæringer komme frem for Gud (Fil 4,7). Men i praksis er vi ofte like bekymret. Er det da ingen sammenheng mellom teori og praksis, liv og lære? Jo, visst. I det minste har jeg funnet det for mitt eget vedkommende. I Bibelen finner vi omtalt to typer strid. I den ene er vi passive tilskuere, men i den andre er vi aktivt engasjert. I 2. Mosebok 14,14 leser vi Herren skal stride for dere og dere skal være stille. I 1. Tim 3,12 skriver Paulus Strid troens gode strid. Forskjellen på disse to kampene er vi tilegne oss personlig erfaring for sannheten av Guds løfter. Møter vi timelige bekymringer skal vi overlate dem til Herren, mens vi selv skal stride troens gode strid, slik at vi fullkomment kan hvile i forvissningen om at Guds ledelse er den beste. Da først blir det full overensstemmelse mellom teori og praksis, mellom liv og lære. I vår misjon har alltid troen på Guds makt og den guddommelige ledelse hatt den sentrale plass. Men monn vi ikke likevel ville kunne oppnå enda mer om vi overlot van- 2 3 Evangelisk Orientmisjon (EOM)- Organ for Evangelisk Orientmisjon Slemdalsveien 1 Styreformann: Trygve Jordan Hva er riktig? Er ikke frelsen like dyrebar blitt så levende for meg selv. skelighetene til Herren og selv tok opp tidligere Den Norske Kinamisjon, Årgang 94 Postboks 5369 Majorstua Margot Sjøen for den erfarne kristnesom for den nyomvendte? Er ikke Jesus Kristus nøyaktig troens gode strid i større grad enn hittil? er en felleskristen misjonsorganisasjon Utkommer: 6 nummer i året 0304 Oslo Doris Brekkå Når det gjelder de timelige bekymringer, Det betyr mer bønnekamp, men også grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik Tlf: Helge Flå den samme i dag som i går? Jo priset materielle vanskeligheter og motgang løfte om seier. Det betyr at teori og praksis er en og samme sak Jesu misjonsbefaling har som epost: Arild Nordlie oppgave å uttbre Guds rike blant Informasjonsleder: Roald Føreland Bankgiro: Ivan Wiik være Gud. Fra hans side er alt som før. I fra mennesker side vil Herren at vi skal Østens folkeslag og andre områder epost: Org.nr: David Husvik Salme 115, 11 står det Dere som frykter forholde oss passive og overlate striden til Ham. Den striden vis skal delta Gud måtte lede til. Tlf: Herren, stol på Ham. Han er deres hjelp Trykk: Birkeland Trykkeri og skjold. Her er vi ved sakens kjerne. aktivt i er troens strid. Det vil si at vi skal Layout: Eirik Larsen Forsidebilde Kinesiske barn Teoretisk regner vi med Gud, men i omsette Guds Ord i våre liv, slik at vi har praksis setter vi ikke vår lit til ham. I en uforbeholden tillit til Gud. Gjennom prøvelsenes og motgangens dager siterer kamp og strid på det åndelige plan, skal

3 Misjon Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Evangeliet går fram som aldri før; og profetordet fra Malakias 4, 2 går i oppfyllelse. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger; og dere skal gå ut og hoppe som gjøkalver. Roald Lidal Nytt Livs Bibeltrykkeri Vi får lov til å være med på noe som går langt utover det vi forstår. Gud har sagt at han ikke vil at noen mennesker skal gå fortapt, men at de skal få oppleve samfunnet med Jesus nå, og i all evighet. La deg inspirere av disse fakta om hva Gud gjør nå. Evangeliet har fremgang og store skarer av mennesker kommer til tro på han som er veien, sannheten og livet. Guds rike har stor framgang. Her er noen fakta fra Wycliffe Bible translators, Bible League International, US Center for World Mission, samt Roald Lidals egne erfaringer: - Hinduer, muslimer og buddhister gir respons på evangeliet som aldri før. - Mange muslimer har fått møte Jesus gjennom forskjellige media, som radio, tv og internett. - Nylig ringte en person inn til et tv-program fra Saudi Arabia. Han fortalte Vi er nå her i Saudi Arabia som er disipler av Isa al masih. En annen innringer fortalte: Vi har muslimer her i Europa som gjerne vil vite hvordan vi kan bli frelst. - Vi ser en oppblomstring av nye mediamuligheter gjennom internet, ipod, mobiltelefon og andre portable medier. I fjor meldte Global Media Outreach om 17 millioner treff på deres 91 evangeliske nettsider. Av disse oppgav 3 millioner at de hadde tatt et standpunkt for å følge Jesus Kristus. Nærmere oppgav navn og adresse slik at de kunne bli kontaktet for oppfølging. En menighet i Orlando, Florida har som mål å utdanne internett-misjonærer for å håndtere responsen de får på sitt mediaarbeid. - Innen 2010 ønsker teknologi-bedrifter å sende opp 16 satellitter, slik at alle Som enkeltindivider kan vi ikke nå alle, mennesker på kloden (6.5 milliarder) vil men sammen kan vi ved Guds nåde ha tilgang til internett og på den måten utføre noe som monner. Når enkeltmennesker - I løpet av de siste 3 årene har kunne nås med evangeliet. blir forvandlet, blir familier 4 fulltidsarbeidere startet menighetsarbeid forandret. Når familier blir forandret, kan blant 338 tidligere unådde folkegrupper. det forvandle samfunn, byer og land. 5 - Kina opplever fortsatt den største vekkelsen i historien. - Andre Sørøstasiatiske land og mange afrikanske nasjoner opplever også vekkelse. Vi har aldri noen gang sett en åndelig oppvåkning av slike dimensjoner. Dette er utrolig gode nyheter, men det gir også store utfordringer. - Man antar at 500 millioner troende på verdensbasis ennå ikke har en bibel. - Man antar at ytterligere 200 millioner kristne ikke har en bibel de kan lese i, fordi det finnes ikke en bibel på deres språk. - Nærmere språkgrupper har ennå ikke tilgang til en bibel på deres eget morsmål. - Vi tror at 50 til 60 millioner kristne i Kina fortsatt venter på en bibel. David Aikman skriver i sin bok fra 2003, Jesus in Beijing : Dersom den nåværende vekst i antall troende fortsetter, vil prosent av Kinas befolkning være troende innen 30 år. en er fra Roald Lidals nyhetsbrev for februar Oversatt fra engelsk av Harald Bjerkeng. En verden i forandring: Vi har aldri noen gang sett en åndelig oppvåkning av slike dimensjoner.

4 Japan Velsignelse i Japan Pastor Mines forelde døpte seg begge 28. mars i år kristen betydde. Det ble alltid bare til at vi snakket om ufarlige ting når vi var sammen. (Mine foreldre bor forøvrig 100 mil unna, men de har kommet hele veien hit noen ganger, opplevde en gudstjeneste i Taira-kirken en gang, og var også med i bryllupet vårt for vel 4 år siden). Men jeg har hele tiden bedt for dem at de skulle tro på Jesus og bli døpt. Foranledningen til at far ville bli døpt var hans sykdom som begynte for 5 år siden, en nervesykdom som man ikke vet årsaken til. I den daglige kampen mot sterke smerter kom tanken på døden og sønnens Gud, Jesus. Da jeg besøkte mine foreldre nå i mars spurte far meg hva som måtte til for at han kunne bli døpt. Så fikk jeg for første gang fortelle evangeliet for ham, om nåden vi får ved Jesu kors. Da jeg inviterte far til å ta imot, bekjente han at han trodde på Jesus. Mor som var sammen med oss bekjente likeså! Jeg ble overrasket! Hun hadde ikke vært positiv til at jeg arbeidet for en kristen menighet. Gud talte på ny til meg gjennom dette at evangelisering ikke først og fremst dreier seg om ord, men at det kristne livet blir levd ut. Mine foreldre som var motstandere av veien jeg gikk, er nå blitt mine sterke støttespillere. Når vi ikke gir opp, vil Gud svare våre bønner når Hans time er der. Halleluja. Ungdomsarbeid Det sentrale i Jesus-Farshusets arbeid er evangelisering blant barn og unge, særlig gjennom engelsk- og fiolinklasser. Nylig hadde vi et spesielt ungdomsmøte. 7 barn/unge kom. Vi sang, ba og hadde tale/ vitnesbyrd av Taira-kirkens Shoohei Yamamoto. Tre av de unge besluttet da at de ville bli kristne: Mizuki (16 år) som har vært engelskelev i 11 år og stadig oppigjennom har kommet Taira-kirkens julefester og spesielle møter, og siden til vår menighet. Det samme kan sies om fiolin-eleven gjennom 4 år Manami(13). Begge disse ønsker å bli døpt, og er den første frukt av klassene, som vi vil ta godt vare på. Gutten Kanta(13) rakte også opp hånden som tegn på at han ville tro på Jesus. Han har vært engelsk elev siden han var fire. Vi har nå 25 elever til sammen. Manami har begynt å øve sammen med Trillion. Vi vil stå på med evangelisering gjennom undervisningsarbeidet så langt Herren leder og fostre unge til å bli Jesu disipler. Takk at dere står med oss! Anniken legger til: Masayuki Mine er også med i evangeliseringen foran Taira-stasjonen i samarbeid med evangelistene Shohei og Ikarashi. I forrige uke tok en ung mann på 22 imot Jesus. Satoshi Watanabe. Han har gått på en søndagsskole som barn. En god kjenning av Shoohei som har vært med til ungdomsmøter noen ganger og nå hadde møtt veggen. Samme kveld ble han døpt i Taira-kirkens nye lokale. I dag var det to unge videregående jenter og en mann på ca 20 som tok imot. Nå blir det startet ungdomsmøter hver fredag i det nye lokale for å følge alle opp. Mine blir aktivt med også her. Masayuki Mine Misjonær i Japan Trillion Dette er navnet på et nystartet lovsangsensemble i Jesus- Farshuset. Gruppen består av søstrene Yoshida: Chihomi (23) Forleden ble Trillion bedt om å spille ved et lovsangsstevne i Tokyo, så nå øves det iherdig. 16. mai spilte de ved gudstjenesten i Taira-kirken. Søstrene 6 og Chiemi (16), begge fløyte, Chiho Yoshida er enda ikke døpt, men begge om å innvie meg til tjeneste for Gud var har troen på Jesus fra de gikk i en kristen fast og urokkelig. 7 Mine, fiolin og Chizuru Gorai, piano. Sistnevnte ble døpt med sin datter i desember. Alle fire har samme tegn i fornavnet sitt, det leses chi og betyr tusen. 4 gange tusen blir en trillion! Vi tar dette som Guds tale om velsignelse og mangfoldiggjøring! Foreløpig kan ikke alle i Trillion spille til gudstjenestene våre som vi har søndag ettermiddag, men de fire spiller til lovsangen ved spesielle møter og musikktilstelninger her, f.eks. når vi har musikere på besøk. Langsomt og sikkert øker de sitt repertoar. Favorittstykket er You raise me up. Da vi fikk høre at melodien var skrevet av en kristen norsk musiker ble vi grepet over Guds ledelse også i dette. barnehage. Vi tror Gud vil røre ved dem og la dem få del i dåpens nåde snart. Vi ber for Trillion at Gud må la mennesker bli berørt av Guds nærvær ved deres virke. Dåp Søndag 28. mars ble mine foreldre døpt til Kristus. Da min mor i slutten av desember fortalte meg at min far hadde ønske om å bli døpt, kunne jeg ikke tro det. Har du tenkt å bli en tigger langs veien, var hans ord til meg da jeg for 16 år siden ville slutte jobben for å dra ut med Logos -skipet for å få misjonstrening. Jeg var da 29 år og ikke ung lenger. Å gi opp sin karriere kan gjøre det svært vanskelig å få en annen jobb i det japanske samfunnssystemet. Fars ord var ganske treffende, men min beslutning Jeg skal aldri komme til å angre, lovte jeg mine foreldre før jeg dro av gårde. I disse årene har Herren til det ytterste vært sann og trofast. Nå har jeg ansvar for denne nye menigheten i Onahama, men til min skam må jeg si at til dagen før far ble døpt hadde jeg aldri forkynt evangeliet for ham. Jeg hadde heller ikke forklart hva ord som menighet og Jesus-Farshuset får stadig nye medlemmer. Tre av fire fra nystartede Trillion

5 Kina Glimt fra Evergreens jordbruksprosjekt Norge Ny misjonsforening: Soloppgang Den nystartede misjonsforeningen Soloppgang møtes månedlig. Signy Salen (74) sier det aldri er for sent for å starte misjonsforening! Det er fremdeles mulig å starte misjonsforeninger her i landet. Vi har et godt fellesskap og mye engasjement for evangeliets sak og spesielt for Orientmisjonens arbeid. Ordene kommer fra Signy Salen fra Langevåg, utenfor Ålesund. EOM har i mange år hatt en tilknytning til menigheten Betel og tidligere var det misjonsforening her. Men når har det vært noen år der det har vært litt stillstand. Etter et møte med informasjonsleder Roald Føreland fikk jeg ideen til å starte opp igjen og det var veldig god respons på den ideen. Åtte damer er foreløpig med. Vi samles en gang i måneden til andakt, informasjon, bønn og en kopp kaffi. Signy Salen selv presiserer at initiativtaker er 74 år, og det er aldri for sent å starte en misjonsforening! Vi lar herved denne utfordringen gå videre ut til misjonsbladets lesere. Om ikke du er med i en gruppe er det fullt mulig å starte opp. Man trenger ikke være mer enn 3-4 personer. Til Kina med bibler Det var godt felleskap og gleden var stor hver gang vi krysset grensen, uten å bli tatt. Enkelte ganger ble jeg tatt også, men da stoler jeg på at Herren har en plan med det også. Testamentarisk gave 8 februar døde Margot Johannessen, 99 år gammel. Evergreen har også hjulpet til med å skaffe tomatplanter med høy kvalitet. Dette øker livsgrunnlaget for denne fami- samme. Denne sommeren er det mange naturligvis svært vanskelig med vanning. lien. Shi har også blitt en lokal talsmann seg et stort pengebeløp samt en 8 Shi og kona driver med grønnsaksproduksjon i en landsby som takt med oss på kontoret om du ønsker å som vil delta i denne tjenesten. Ta kon- 9 Evergreen var behjelpelig med å skaffe for Evergreen-prosjekter for å hjelpe leilighet på Slemdal i Oslo. et vanningsanlegg, der vannet drypper ut fattig bønder i Shanxi-provinsen. heter Dayu, i Yangqu kommune. være med. gjennom vannslanger som ligger langs Arven skal deles mellom EOM og I mars reiste Gunnar Skår fra Langevåg til Kina for å frakte bibler. grønnsakene. Dette gjør at vannet kommer direkte til roten til planten og slik Kristent Arbeid Blant Blinde. sparer man 70% vann. De har vært i kontakt med Evergreen siden De har to drivhus som de har fått hjelp til å sette opp. De hadde imidlertid et stort problem. I lange perioder i året har de svært begrenset tilgang på vann. Det er kun vann i springen en time pr dag. Dette gjør det Dette jordbruksprosjektet er finansiert med midler fra Orientmisjonen. Flere hundre fattige bønder får hjelp gjennom dette. Vi lønner også tre medarbeidere som er knyttet til dette prosjektet. Han krysset grensen 2-3 ganger pr dag i en to ukers periode. Dette var en inspirerende oppgave og spesielt var det fint å få reise sammen med folk fra forskjellige land. Gunnar Skår er pensjonist og kan anbefale andre pensjonister å gjøre det Hun var aktivt med i misjonsforening store deler av livet. Hun etterlater

6 Bønn Støttepartnere Bønn og takk Japan Kina Norge Be om at evangeliet må gå frem i dette vanskelige landet. Be for Anniken og Akira Mori som jobber med innflytting i nye menighetslokaler.be også om at mange må få lyst til å komme innom det nye lokalet etter hvert som det åpnes i løpet av sommeren. Medarbeiderne i Evergreen som jobber med jordbruksprosjektet. Be for bibeldistribusjonen at flest mulig kristne skal få kunne få tilgang på en bibel Takk for at det har blitt etablert en ny misjonsforening. Be om at flere må føle kallet til å starte forening. Be om visdom når det gjelder langtidsplanlegging og budsjettering. Til minne om Solveig Linea Johnson Solveig Linea Johnson gikk hjem til Gud 22. april, 84 år gammel. Solveig dro til Japan i 1964 for å være lærer for misjonærbarna i vår misjon. Hun var den som startet opp skolen og gjorde en flott jobb. Solveig var dyktig og fikk det til. Det var ikke lett å ha fem forskjellige klassetrinn å undervise når alle sitter i et lite klasserom. Men Solveig klarte det. Hun var både flink, streng og samtidig snill. Barna fant ut at det var best å kunne hjemmeleksa når de reiste til skolen om morgenen. Solveig trivdes veldig godt i Japan og hun fant seg til rette 10 med folk omkring seg og med den japanske kulturen. Hun fikk mange venner der ute. Vi som foreldre er veldig takknemlige 11 for det Solveig gjorde for barna våre. Det er en tid våre barn ser tilbake på med stor glede. Nå er hun hjemme hos Jesus og vi lyser fred over hennes gode minne. Gudrun Knutsen

7 Prosjekt: Bibler til Kina I løpet av de siste fire årene har vi finansiert trykking av mer enn bibler til Kina. Når det gjelder å formidle evangeliet er det få ting som er viktigere enn å gjøre Bibelen tilgjengelig for mennesker. Vi ønsker å øke dette arbeidet. Det er mulig ved hjelp av trofaste givere som støtter arbeidet. Vi har lest i dette bladet at det er et ubegrenset bibelbehov i Kina. 12 Det koster bare 10 kroner å trykke en Bibel. Barnebibler og bibler på mange minoritetsspråk er forbudt i Kina. Vi har spesielt fokus på disse. Vil du være med å gi en sommergave til Kina-bibler? Bruk gavekonto

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Flere kristne enn kommunister i Kina? Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Styrets årsrapport Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Årsrapport Sennepsfrøet

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012 96. årgang Ett år etter katastrofen Blant spedalske i India japan japan Ett år etter katastrofen Lenge føltes ødeleggelsene i vårt virkeområde som en vond

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer