b~w;(};;; L~ Geir Tore Leira ~Lcl f'v[vlu,t(_ ~ ;v:jil'd ~;hre, ) Rådmann i (eierkommunene)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "b~w;(};;; L~ Geir Tore Leira ~Lcl f'v[vlu,t(_ ~ ;v:jil'd ~;hre, ) Rådmann i (eierkommunene)"

Transkript

1 Rådmann i (eierkommunene) FELLES GEBYR: Representantskapet i lnnherred Renovasjon skal i møte sak 5/13 behandle forslaget fra styret om felles gebyr for medlemskommunene i selskapet. For at dette skal være mulig må selskapsavtalen endres. Tidligere har slike endringer blitt sendt alle medlemskommuner for vedtak i det enkelte kommunestyre. Da vi har erfart at slik behandling er tidkrevende og ikke minst praktisk vanskelig å håndtere med tanke på eventuelle ulike vedtak i de enkelte eierkommuner, endres denne praksis. Alle saker som ikke er bestemt ved lov skal vedtas i eierkommunene, vil fra og med nå bli sluttbehandlet i representantskapet. For at kommunene skal få anledning til å sette seg inn i både saken om felles gebyr og endret praksis er det forslag om at dette behandles i 2 representantskapsmøter. Vi håper imidlertid å få kla re signaler allerede i førstkommende møte. Derfor oppfordres eierkommunene til, i den grad det er praktisk mulig før , å vurdere hvilke instrukser de eventuelt vil gi sin/e representanter. lnnherred Renovasjon vil også oppfordre kommunene til å invitere representanter fra selskapet til en orientering omkring felles gebyr, endret praksis og innføring av hytterenovasjon for alle medlemskommuner. Det siste er også en del av saken som skal behandles. Sakens dokumenter legges ved dette brevet også i tillegg til at de naturligvis er vedlagt representantskapets saksdokumenter. Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede. b~w;(};;; L~ Geir Tore Leira Administrerende Direktør / ~Lcl f'v[vlu,t(_ ~ ;v:jil'd ~;hre, ) Økonomisjef /

2 FELLES GEBYR FOR ALLE MEDLEMSKOMMUNER IINNHERRED RENOVASJON IKS BAKGRUNN Til representantskapsmøte forelå det følgende orientering til sak 11/12: lnnherred Renovasjon har i alle år ført separate regnskap for hver enkelt medlemskommune noe som innebærer at vi også har hatt forskjellig gebyr fra kommune til kommune. Hovedårsaken til dette er at vi opererer med såkalte kommunespesifikke kostnader. Disse kostnadene er knyttet til inntransport av avfall fra abonnentene samt kostnader ved drift av gjenbrukstorg. Øvrige kostnader som behandlingstjenester, transport av avfall fra gjenbrukstorgene og felleskostnader (administrasjon/informasjon/it etc.) fordeles likt på alle innbyggere uavhengig av kommune. Dette har vært oppfattet å være i tråd med prinsippet om at forurenser betaler. Samtidig kan man unngå kryss-subsidiering på tvers av kommunegrensene. Imidlertid er det slik at det er mange forhold som påvirker gebyrets størrelse og som gjør det krevende å forklare hvorfor det er forskjeller mellom de enkelte kommuner. Forhold som antall innbyggere pr. abonnement, abonnementssammensetning, befolkningsendring og hytterenovasjon er noen elementer som kan nevnes i den forbindelse. Renovasjonsordningen er å betrakte som et «spleise/og» og det er derfor viktig at de som betaler for denne tjenesten oppfatter den som rettferdig og mest mulig lik. Noen vil hevde at praksis i dag må kunne betraktes som det. Andre vil igjen påpeke at det er de mindre kommunene som nyter mest godt av å være en del av et større fellesskap med stordriftsfordeler. De fleste interkommunale selskap i vår nærhet har likt gebyr i alle kommuner. Begrunnelsen har vært at selvkost for et interkommunalt selskap er basert på forutsetningen om felles løsninger, med like tjenester og fik pris til alle og at se/vkostregnskapet føres som om alle eierkommunene er en felles kommune. l tillegg har Kommunal- og regionaldepartementet igangsatt arbeid med å revidere retningslinjene for beregning av selvkost. Denne vil sannsynligvis foreligge i løpet av vinteren og etter hva vi har forstått vil en ny veileder gi anledning til felles gebyr innen et interkommunalt samarbeid. Styret har med bakgrunn i dette i sak 28/12 vedtatt å foreslå at det nedsettes et utvalg som skal vurdere en tilpasning av renovasjonsordningen slik at selskapet kan kreve inn samme gebyr for like tjenester i alle eierkommunene. l tillegg er det nødvendig å se på hvordan selskapet/eierkommunene skal etterkomme pålegget i forurensningsloven om renovasjonsordning for husholdningsavfall fra hytte- og fritidseiendommer. Utvalget bes levere forslag til nødvendige tilpasninger på neste representantskapsmøte våren l styrets innstilling er det ikke sagt noe om hvor mange medlemmer utvalget skal ha, men administrasjonen er av den oppfatning at det bør bestå av medlemmer fra både styret, representantskapet og administrasjon. Et fornuftig antall kan være 5 medlemmer hvor administrasjon sørger for koordinering og ivaretar sekretærfunksjon.

3 Representantskap et fattet følgende vedtak: Det nedsettes et utvalg som skal vurdere en tilpasning av renovasjonsordningen med tanke på samme gebyr for like tjenester i alle eierkommunene. Utvalget skal også se på hvordan selskapet/eierkommunene skal etterkomme pålegget i forurensningsloven om renova.)jonsordningfor husholdningsavfall fra hytte- og fritidseiendommer. Innstilling til representantskapet leveres til neste representantskapsmøte våren 2013 Representantskapet oppnevner medlemmer til utvalget. Administrasjon sørger for koordinering og ivaretar sekretærfunksjon. Følgende representanter oppnevnes til utvalget: Per Moen, Anne Haave, Marit Voll l tillegg til disse har Per Jarle Eriksen og Stig Arild Myhre fra administrasjon vært medlemmer av utvalget. JURIDISKE FORHOLD Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) har i 2009 sammen med KS Bedrift utredet muligheten for felles gebyr innenfor enkelte bestemmelser i Forurensingsloven, samt tolking og praktisering av denne. Viser her til brev datert fra KS Bedrift til Miljøverndepartementet (MD). KS hevder her at selvkostveiledere fra SFT (i dag KLIF) og KRD (kommunal- og regionaldepartementet) tar utgangspunkt i en situasjon hvor kommunene løser oppgavene selv, i egen etat. Ved at kommunene samarbeider om dette ved å etablere et eget interkommunalt selskap, basert på forutsetning om felles løsninger, vil selvkostregnskapet kunne føres som om alle eierkommunene var en felles kommune. Et eksempel på dette er at det lyses ut felles anbud for de fleste tjenester som transport og avfallsbehandling. Tilsvarende er alle administrative tjenester også en del av likt tjenestetilbud. Miljøverndepartementet har i brev av kommet med noen presiseringer knyttet til blant annet prinsippet om at ikke en kommune subsidierer en annen. Her fastslår departementet at «det anses heller ikke å være i strid med prinsippet at interkommunale selskaper velger å fordele kostnadene forbundet med avfallsbehandlingen i den enkelte kommune så lenge tjenestene til innbyggerne er de samme». Videre sies det i samme brev: <<Dersom det foreligger en investeringsplan som samlet vil komme alle kommunene til gode, vil det være adgang til å utligne de totale kostnadene på samtlige kommuner.» Her forutsettes lik tjeneste og samme pris uansett kommune, slik også selskapsavtalene i andre kommuner er utformet.

4 lnnherred Renovasjon IKS tar i sine investeringsplaner høyde for aktiviteten i alle kommuner selv om enkelte elementer i planene kan sees mot en eller noen få kommuner. Målsettingen i planene er imidlertid alltid like tjenester i alle medlemskommuner. For at lnnherred Renovasjon rent formelt skal kunne vedta prinsippet om felles gebyr må dette uttrykkes i Selskapsavtalen. l HAMOS (et interkommunalt avfallsselskap med base på Orkanger) har i 4 i sin selskapsavtale fastslått følgende: «Selskapet skal fastsette gebyrer og priser med utgangspunkt i lik pris for samme servicenivå i eierkommunene». SHMIL har i tillegg til selskapsavtale også en eieravtale hvor det i 5 annet ledd står: «Selskapet skal ha ens gebyrer og priser for tjenester ovenfor eierkommunene...» Kommunal- og Regionaldepartementet har igangsatt arbeid med revidering av retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester som forventes ferdigstilt i løpet av våren. Telemarksforskning og BDO (konsulentselskap) har kommet med innspill til dette arbeidet. Fra dette innspillet sakses følgende (s 46) : ((Er kostnadene ved renovasjon i en kommune høyere per abonnent enn i en annen kommune, og det ikke eksisterer logiske grunner for kostnadsutjevning, skal ikke abonnentene betale samme pris. Likevel er det ikke ment at ulike transportavstander fra kommunene til behandlingsanlegg skal separeres. Avstandsforskjellene kan skyldes at en lokalitet var miljømessig gunstigere, mer kostnadseffektiv, utgjorde et bedre tilbud enn en annen eller ble valgt som følge av en anbudskonkurranse.» Dersom det er lagt en investeringsplan som samlet vil komme samtlige kommuner tilnærmelsesvis likt til gode, kan det være anledning til å utligne de samlede kapitalkostnadene på samtlige kommuner. Dette vil også gjelde om den første delen av investeringen bare kommer enkelte kommuner til nytte, såfremt de øvrige kommunene får tilsvarende nytte av investeringer som gjøres på et senere tidspunkt. Det avgjørende for kostnadsfordelingen mellom eierkommunene er at fordelingen ikke framstår som at enkelte kommuner blir subsidiert på bekostning av de øvrige. Dette underbygger de uttalelsene som har kommet fra MO. Kostnader knyttet til forhold etablert før den enkelte kommune ble medlem av lr, eksempelvis etterdriftsansvar av kommunale anlegg faktureres særskilt. Spesifikke administrative kostnader innen egen kommunal administrasjon må også tilsvarende faktureres uavhengig av felles gebyr. ØKONOMISKE BETRAKTNINGER l saksframlegget til representantskapet ble det pekt på flere forhold som påvirker gebyrets størrelse. Dette er faktorer som antall innbyggere pr. abonnent, abonnementssammensetningen og befolkningsendringer i kommunene. Med vår måte å fordele de kostnader som ikke er kommunespesifikke (drift av gjenbrukstorg, administrative kostnader i den enkelte kommune og vi har også betraktet transportkostnadene som kommunespesifikke) har det ført til at små kommuner med få innbyggere i hvert abonnement, har hatt lavere gebyr og dermed større fordel av å være en del av fellesskapet. Her kan nevnes fordeler med behandlingskostnadene hvor en større aktør oppnår betydelig lavere pris enn hva en liten kommune ville oppnådd alene. Tilsvarende vil transportkostnadene gå ned i forbindelse med felles anbud da konkurransen om slike er større enn

5 ved små anbud. Felles gebyr vil også dekke kostnader til tjenester som går over kommunegrensene som for eksempel bruk av gjenbrukstorg og returpunkt. Nedenstående tabell viser konsekvensene på gebyret for den enkelte kommune i 2013 forutsatt en utjevning som tilsier gjennomsnittsbetraktning for de spesifikke gebyrtyper. Beregningen er foretatt som et veid gjennomsnitt for alle kommuner: Gebyr inkl. mva. GJENNOMSNIIT SELBU MALVIK MERAKER STJØRDAL FROSTA LEVANGER VERDAL INDERØY MINI dill n o 49 &4 LITEN diff STANDARD di ff STOR diff HYTTE o 1129 diff LEKSVIK Som det går fram av tabellen ville innbyggerne i Meråker fått en økning på standardabonnement {240 l grønn dunk} på 490,- som tilsvarer 15% økning. For abonnentene i Leksvik kommune ville derimot gebyret blitt 223,- {5,6 %) lavere enn dagens standardabonnement. l øvrige kommuner er konsekvensene mindre enn i de to nevnte kommuner. Hytterenovasjon bør i eventuelt nytt gebyrreglement skilles i kildesortering eller ikke. Imidlertid bør all hytterenovasjon på sikt være med kildesortering. Spikertelt, nedgravde og bunntømte conteinere er allerede utjevnet slik at det er lik pris i de kommuner som har innført disse tjenestene. Det bør i forbindelse med felles gebyr for renovasjonstjenesten også nevnes at prisene for septikslam (behandling og transport}, i de kommunene hvor lr IKS har ansva ret for dette, allerede er utlignet. Kommunenes selvkostfond vil, som en følge av felles gebyr, slås sammen til ett selvkostfond. Dette gjelder for de fond som allerede er bokført så vel som framtidige fond. PROSESS Som det går fram av ovenstående vil det være nødvendig med endring av selskapsavtalens 4. En eventuell endring kan kun foretas av eierkommunene og må dermed sendes disse for behandling i de enkelte kommunestyrer. Hvis det er et mål om å få felles gebyr vedtatt for 2014 må saken behandles

6 allerede på representantskapsmøte Deretter oversendes saken til kommunene som forhåpentligvis rekker å behandle dette før tidsfristen vi har for budsjett 2014, det vil si innen utgangen av oktober. Det må vurderes hvordan man skal forholde seg til en situasjon hvor et flertall av medlemskommunene støtter felles gebyr, mens et mindretall ikke ønsker det. Selskapsavtalen bør i utgangspunktet være likelydende, forpliktende og bindende for alle medlemmer. Som i andre fellesskap vil det være fordeler og ulemper knyttet til det å være eier/medlem. Hvis enkelte kommuner vil reservere seg mot dette bør det kanskje få den konsekvens at disse kommunene ikke inngår i fellesskapet på samme måte som før. Blant annet kan det innebære at lnnherred Renovasjon, i fall medlemskapet ønskes opprettholdt, må avholde anbudskonkurranser kun for den enkelte kommune både for behandlingstjenester og transport. De rmed vi l ikke de kommunene ha samme fordel som kommuner som har forpliktet seg i fellesskapet. Forslag t il ny 4: lnnherred Renovasjon har som formål å ivareta deltagerkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren. Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon eller beslektete områder. Dette må ikke medføre kostnader som fører til økt renovasjonsgebyr. Nytt punkt: Selskapet skal fastsette gebyrer og priser med utgangspunkt i lik pris for samme servicenivå i deltagerkommunene. (jfr. 16} Selskapet kan drive behandling av kloakkslam for de av deltagerkommunene som ønsker slik tjeneste. Selskapet kan etter vedtak i representantskapet opprette aksjeselskap eller delta i slike der dette er formålstjenlig for å ivareta sine interesser innenfor tjenesteområdet. Definisjonen av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret og representantskapet har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor. Oppgave tillagt deltagerne i følge særlov, vil betinge hjemmel i særlov som vilkår for at oppgaven kan overføres til interkommunalt samarbeid. (Lov 4} Det nye punktet vil medføre at gebyret fastsettes i Representantskapet i lr og ikke som nå, av det enkelte kommunestyret. HYTIERENOVASJON Utvalget har også fått i oppdrag å se på hvordan selskapet/eierkommunene skal etterkomme pålegget i forurensningsloven om renovasjonsordning for husholdningsavfall fra hytte- og fritidseiendommer. Slik selskapsavtalen( 4) i dag er utformet er formålet med selskapet «å ivareta deltagerkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren». Dette kan forstås dithen at selskapet har en plikt til å sørge for at lovpålagte forhold blir fulgt opp og vedt att i kommunene.

7 lnnherred Renovasjon har i samarbeid med Hjellnes Consult AS foretatt en evaluering av hytterenovasjon i ni kommuner. Arbeidet munnet ut i en rapport datert Fra denne rapporten refereres følgende betraktninger (våre uthevelser): Side 5: JR bør dessuten ta initiativ overfor Verdal kommune og Levanger kommune med sikte på å forbedre tilbudet til hytteeierne i disse to kommunene. Alle hytteeiere i Verdal og hytteeierne øst for E6 i Levanger er i dag henvist til å bruke gjenbrukstorgene, noe som vi anser er en lite tilfredsstillende ordning for hytteeierne. Bruk av gjenbruks-torgene er inkludert i det ordinære avfallsgebyret, noe som innebærer at utenbygds-boende har en gratis renovasjonsordning. Dette er etter vår oppfatning i strid med gjeldende lovverk. Side Plikt til å ha renovasjonsordning for fritidsbebyggelsen Gjennom forurensningsloven har kommunene plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall. l Odelstingsproposisjon nr. 87 fra klargjøres det hva som regnes som husholdning: "Husholdning inkluderer alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc.". Det påpekes også at kommunen ikke kan frita bestemte brukergrupper fra ordningen. Av forurensningslovens 30 følger at kommunal renovasjon i utgangspunktet skal gjelde hele kommunen, men kommunene er gitt adgang til å begrense området for kommunal innsamling. Det er imidlertid ikke anledning til generelt å frita bestemte brukergrupper fra renovasjonsordningen, selv om enkelteiendommer kan unntas med hjemmel i lovens 30. Forurensningslovens 34 gir hjemmel til å pålegge renovasjonsavgift. Avgiften skal være betaling for en tjeneste, og iht. Klifs avklaring datert 18. juli 1998 om avfallsgebyr og fritidsboliger, heter det at "skal det være rimelig samsvar mellom gebyrsatsen og den tjeneste som mottas". Det vil normalt ikke være anledning til å frita fritidseien-dommer helt fra å betale gebyr, da det må regnes med at eierne av fritidseiendom-mene benytter eksisterende ordninger som f eks. gjenbruksstasjoner/gjenbrukstorg selv om det ikke er innsamlingsordning for den enkelte fritidseiendom (Avfall Norge, rapport nr. 4/2011, Veileder om renovasjon for fritidseiendommer). 2.3 Renovasjonsforskrifter /nnherred Renovasjon administrerer renovasjonsforskriftene på vegne av eierkommunene. Likelydende forskrifter ble i 2006 vedtatt i ni av ti kommuner (før kommunesammenslåingen av Inderøy og Mosvik}. Verdal kommune vedtok også forskriften i 2006 med unntak av 2.2, som gjelder hytterenovasjon. Fra kapittel1 i "Forskrift for husholdningsavfall" gjelder følgende under " 2 Virkeområde". " 2.2 Forskriften gjelder for hytter, fritidseiendommer og andre bygg som nyttes som fritidshus i kommunen." 2.4 Renovasjonsgebyr For eiere av hytte eller fritidshus i kommunene, har kommunene vedtatt at det skal betales renovasjonsavgift i samsvar med gjeldende regelverk. Det er kun Verdal kommune som ikke har innført hytterenovasjon. Verdal kommune har derfor ikke vedtatt gebyr, noe som vi anser er i strid med regelverket.

8 På bakgrunn av ovenstående kan lnnherred Renovasjon foreta den praktiske og administrative innføring av hytterenovasjon i alle kommuner uten å gå veien om et vedtak i den enkelte kommune. Dette vil som nevnt være innenfor selskapets formål med å ivareta deltagerkommunenes lovpålagte oppgaver. Til sammenligning ble deponiforbudet, som ble innført , heller ikke behandlet i den enkelte kommune, men kun tatt administrativt i lnnherred Renovasjon l KS i likhet med innføring av andre lov- og/eller forskriftsmessige påbud. Stig Arild Myhre Per Jarle Eriksen Referat møte i utvalget Til stede: Per Moen, Anne Ha ave, Marit Voll, Per Jarle Eriksen og St ig Arild Myhre Utredningen ble grundig gjennomgått med følgende tilleggskommentarer: Kommunenes selvkostfond bør vurderes avsluttet i 2014 mot innbyggerne i den enkelte kommune med et tillegg/fradrag på faktura. l det videre arbeid villnnherred Renovasjon etter eventuelt ønske komme ut til kommunene for å orientere nærmere om sakens ulike side r. Det er svært viktig med et stort engasjement fra Representantskapets medlemmer. l tillegg til de endringene i Selskapsavtalen som er nevnt i utredningen er det nødvendig med følgende endringer: o 16 hvor siste ledd «Den enkelte kommune fatter vedtak om renovasjonsgebyr for sin kommune» slettes. Det innebærer at rep resentantskapet vedtar renovasjonsgebyret. o 9 hvor punkt 6 endres til punkt 7. Nytt punkt 6: Fast sette gebyrer og priser med utgangspunkt i lik pris for samme servicenivå i deltagerkommunene. Tidsfrist for behandling i kommunene settes til Hytterenovasjon gjennomføres i alle kommuner med målsetting om kildesortering. Kommentarer fra administrasjon: Vedrørende vedtaksprosessen l utredningen er vedtaksprosessen drøftet med en problemstilling omkring kommuner som ikke godkjenner felles gebyr. l ettertid har vi sett på Lov om Interkommunale Selskaper 4 som omhandler endringer i Selskapsavtalen. Slik vi vurderer dette nå ser det ut som at vedtak om felles gebyr faktisk kan vedtas i Representantskapet. Denne saken illustrerer godt problemstillingen med hvilket ansvar og plikter henholdsvis kommunestyret og representantskapet har. Som nedenstående utdrag fra 4 i Lov om Interkommunale Selskaper viser, er det tydelig angitt i tredje ledd hvilke endringer i Selskapsavtalen som må vedtas i kommunene. Så langt vi tolker dette kan foreslåtte endringer i Selskapsavtalen vedtas av Representantskapet. Det vil imidlertid være viktig med en

9 orientering til kommunene slik at de har tilstrekkelig informasjon til eventuelt å instruere sine representanter. 4. Selskapsavtale For interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen. For deltaker som er interkommunalt selskap, vedtas selskapsavtalen av representantskapet. Vedtaket krever tilslutning fra samtlige medlemmer av representantskapet med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen for det deltakende selskap. Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som omtalt i tredje ledd, skal skje på samme måte. Andre endringer vedtas av representantskapet med tilslutning fra m inst to tredeler av de avgitte stemmer med mindre det er avtalt at også slike endringer skal vedtas i samsvar med regelen i tørste punktum. Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende: 1. selskapets foretaksnavn; 2. angivelse av deltakerne; 3. selskapets formål; 4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor; 5. antall styremedlemmer; 6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet; 7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvars andel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen; 8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner; 9. annet sam etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen. Ovenstående vurdering er forelagt KS ved advokat Tone Molvær Berset og hennes kommentarer vedlegges: Jeg er enig i deres vurdering av at de endringer dere ønsker å gjøre i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet. Det er også fornuftig og hensiktsmessig at det er representantskapet som fastsetter gebyrene for selskapet. Dette er også slik /KS-loven 4, 2 jf. 3 ledd må forstås. Etter denne bestemmelsen er det tørst og fremst større endringer som må besluttes av kommunene, så som endringer i formålet, endringer som påvirker ansvarsforholdet mellom eierne, uttreden eller inntreden av nye eiere/deltakere mv. Jeg kan ikke se at det er noe i selskapsavtalen som skulle tilsi noe annet. Unntaket er naturligvis passusen i selskapsavtalen 16om at det er den enkelte kommune som fatter vedtak om renovasjonsgebyr for sin kommune, denne peker i motsatt retning -som du selv sier. Jeg vet imidlertid ikke noe om bakgrunnen for denne passusen, hva som var tanken bak når dette ble besluttet mv, dette kan også være tolkningsmoment. l praksis er det nok ofte vanlig at representantskapet godkjenner nivået på gebyret, basert på de utgifter selskapet har (selvkost}, og deretter går det til godkjenning i kommunestyrene som del av budsjettbehandlingen, da det ofte også er snakk om overføringer til/fra selvkost/ondene. Jeg kan ikke se annet enn at det må være greit for representantskapet å beslutte innføring av gebyr for hytterenovasjon i alle kommuner. Slik jeg ser det er det ingenting i /KS-loven eller selskapsavtalen deres som skulle tilsi noe annet.

10 Det er imidlertid svært viktig at dere orienterer og informerer kommunene på en god måte om dette og hva det innebærer, slik at kommunene kan instruere sine eierrepresentanter i representantskapet når saken skal behandles der. Vedrørende kommunenes selvkostfond : Nedenstående tabell viser hvordan selvkostfond, hvis det blir aktuelt, kan fordeles på det enkelte gebyr innen hver enkelt kommune. Fordelingen er basert på bokførte fond pr Endelig fordeling vil naturligvis avhenge av resultat i =tillegg på faktura GJ.SNITT SELBU MALVIK MERAKER STJØRDAL FROSTA LEVANGER VERDAL INDERØY L EKSVI K + = ffadr01g på fa~ra Pr. 11bonnent 70 filer resta\full/ Mini rest liter resta'kh l Liten rest -48, ,35 314,90-111, IHOf ""'tll\lall/ Moocm rest , , liter resta"llall / Stor rest , ,41 132,35 103,70 259,94 Hytte -16,53-28, ,32 22,63 40,21 Splkertelt -12, Eget ab. Hytte -27, n Administrasjonen vil imidlertid anbefale at kommunenes selvkostfond slås sammen fra og med For de fleste kommunene og abonnentene vil dette bety relativt lite samtidig med at man ikke minst bekrefter vurderinga av fordelene små kommuner har hatt med nåværende ordning. l tillegg vil en sammenslåing av selvkostfondene forenkle det administrative arbeidet. Spesielt vil vi tro mange abonnenter kommer til å ta kontakt for å bli forklart årsaken til at det er et tillegg/ fradrag på fakturaen. Men som sagt er hovedårsaken å holde fast ved begrunnelsene for felles gebyr.

11 Anbefaling fra utvalget: Utvalget ber styret fatte følgende innstilling t il vedtak i Representantskapet: For alle innbyggere i kommuner som er medlem av Inn herred Renovasjon skal det være felles løsninger med like tjenester og lik pris til alle og at selvkostregnskapet føres som om alle eierkommuner er en felles kommune. Dette omfatter også hytte renovasjon. Selskapsavtalen endres for følgende : 4: (tillegg etter 3. setning}: Selskapet skal fastsette gebyrer og priser med utgangspunkt i lik pris for samme servicenivå i deltagerkommunene. 9: (nytt punkt 6}: Fastsette Gebyr. 9: (tidligere punkt 6 blir punkt 7}: Andre saker som er forberedt ved innkallingen. 16: Siste setning «Den enkelte kommune fatter vedtak om renovasjonsgebyr for sin kommune >> strykes. Saken behandles av to påfølgende representantskap. Representantskapet må i første møte gi tydelige signaler på hvilket prinsipp som skal legges til grunn for budsjett Styrets enstemmige innstilling (utdrag fra protokoll sak 10/13) For alle innbyggere i kommuner som er medlem av lnnherred Renovasjon skal det være felles løsninger med like tjenester og lik pris til alle og at selvkostregnskapet føres som om alle eierkommuner er en felles kommune. Dette omfatter også hytterenovasjon. Selskapsavtalen endres for følgende : 4: (tillegg etter 3. setning): Selskapet skal fastsette gebyrer og priser med utgangspunkt i lik pris for sa mme servicenivå i deltagerkommunene. 9: (nytt punkt 6): Fastsette Gebyr. 9: (tidligere punkt 6 blir punkt 7}: Andre saker som er forberedt ved innkallingen. 16: Siste setning «Den enkelte kommune fatter vedtak om renovasjonsgebyr for sin kommune > strykes. Saken behandles av to påfølgende representantskap. Representantskapet må i første møte gi tydelige signaler på hvilket prinsipp som skal legges til grunn for budsjett 2014.

12 RETNINGSLINJER FOR REAKSJONER NÅR VILKÅR FOR OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK OVERTRES Følgende begreper er lagt til grunn, jfr. revisjon av Alkohollovens bestemmelser: Alkoholholdig drikk gruppe l: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4, 7 volumprosent alkohol. Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. l Når det avdekkes brudd på regelverket for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, jfr. alkoholoven av ro/forskrifter, eller annet regelverk som har sammenheng med alkohollovens formål, skal administrasjonen umiddelbart fremme sak for kontrollutvalget (formannskapet), så fremt ikke annet fremgår av disse retningslinjer. 2 l. Mindre alvorlige brudd på vilkårene enn de som fremgår av disse retningslinjer, forutsettes løst i et møte med bevillingsinnehaver, kontrollør og administrasjonen. Resultatet protokolleres og meddeles kontrollutvalget (formannskapet). 2. Ved første gangs overtredelse av regelverket om overskjenking og om tidsgrenser for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe l, 2 og 3 og salg av alkoholholdig drikk gruppe l, gis skriftlig advarsel og l eller bevillingen inndras fra l dag til 3 uker. 3. Ved første gangs overtredelse av regelverket om salg eller skjenking til mindreårige og mindreåriges delaktighet i salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, gis skriftlig advarsel og l eller bevillingen inndras fra 2 uker til l år. 4. Ved flere gangs overtredelser og l eller ved særlig alvorlige brudd på regelverket, skal inndragning normalt skje for resten av bevillingsperioden. 5. Ved overtredelser gitt i medhold av andre lover, når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål, gis reaksjoner som nevnt i Ved manglende innbetaling av alkoholavgift eller dersom bevillingsinnehaver unnlater å etterkomme evt. kommunal anmodning om inntekstoppgave for alkoholomsetning som beregningsgrunnlag for avgift, inndras bevillingen inntil avgift er betalt eller opplysninger mottatt. 3 For øvrig gjelder forskrifter/retningslinjer for kontroll med salg -og skjenking av alkoholholdig drikk og forvaltningslovens saksbehandlingsregler m.v.

13 Til Verdal Kommune Verdal Verdal Pensjonistlag er som kjent bruker av Arken til sine formiddagstreff, og til en del andre foretak. Vi er veldig godt fornøyd med den ordning vi har, og med samarbeidet med dem som styrer der. Det er et anlegg som passer oss godt både med beliggenhet og bygningsmessig. Det begynner å bli et problem med romkapaslteten. På våre formiddagstreff har vi jevnlig 120 deltagere, og da er det trangt. Det går da fort utover trivselen for de frammøtte. Derfor kunne vi tenkt oss at salen kunne utvides mot Nordgata med r?i. En slik påbygging skulle være enkel, og ikke koste så altfor mye. Våre medlemmer er sikkert villig til å ta en del dugnadsarbeid på et slikt tiltak. Vi er over 300 medlemmer l laget, og med den trivsel, og engasjement vi har, vil vi tru er til god nytte for våre medlemmer. Og vil sikkert utsette tiden til å få behov for institusjonsplass, og på det viset spare kommunen, og det øvrige samfunn for store utgifter. Vi håper på et raskt og positivt behandling av denne saken, og ser fram til at vi kan ta imot våre medlemmer i romslige og egnende lokaler. Styret i Verdal Pensjonistlag v/ Alf Stiklestad ~~o~~d se kr

14 'r-t t rr=====ul... ;; l< l ~~--====~~~--~====~-=~' q,~- (} VERDAl t<dmmune Kli. l: 100 AAICIV...,tl~.lii LJ ~ DATO Ol.ll.n IIPPQII / UGN NR.,. 1EON "--~-- llllt ltrihmih 9_ , ~- 18JA11.1'1'!'1 &UUpl. ~ ltftlltn. lttnnt. l.,.... ~... 1:11. -f'iu11-! f'ey A[V ~ØV. 0A10 llcu OPPCRJ.G VERDAL KOMMUNE: l INI<!iOlO lun, J HOVIDEl A8.IE. l FASE T knillc udallng, /c ~LETNES~ &ø ",.c, ~ (ll t-1 ~~ ~f.. ~ARKITEKTKONTORA~ / 1( t atø:tn ertt 1 noo ltlii&iui tau on oaoo,lf l #'l 1/ e '"' C c,;, ~:U lot Jl 71!11 VDOII., Ttll atd 711"J,

15 Verdal kommune Rådmannen Styret i Verdal Pensjonistlag v/aif Stiklestad Hofstadvegen VERDAL Dere.\' re{: l 'tlrref: TRSE 2012/ 7786 Dato: Ang. utvidelse/påbygging av Arken i forbindelse med bruk til pensjonisttreff Det vises til Deres brev av ang. bruk av Arken til arrangement i regi av Verdal Pensjonist lag. Aller forst vil kommunen uttrykke at man setter stor pris på det engasjementet som Verdal Pensjonistlag utviser tar å kunne være med å legge til rette for gode arenaer ta r kommunens pensjonister. Som kanskje kjent også for pensjonist laget. ble rådmannen ved budsjettbehand lingen for pålagt å utrede videre drift ved Arken. Før det er konklude11 med både drift og videre investeringer. er det vanskelig for kommunen å åpne tar utvidelser ved Arken. Kommunen håper å kunne ko mme tilbake til saken når videre planer er avklart. Med hilsen Trond Selselh kommunalsjef samfunnsutvikling l'ostnll rcssc: Tlf 7-lO.JlC!OO Saksbehunlllcr: Trond Sds~ th t rontl. sd s~th rq innh~rr.:d-samkommun~.no Tlf. 7-lO.JX::!I::! OrJ!unisusjon: Organisasjonsnr. 'l3h5x7.j 18 E-post postmollakr!j vcrd a l.k cml lllllll~.no W.:h hnp /11\'1\W vcrdal.kommun.: no

Innherred Renovasjon. Verdal Formannskapsmøte 19.09.2013

Innherred Renovasjon. Verdal Formannskapsmøte 19.09.2013 Innherred Renovasjon Verdal Formannskapsmøte 19.09.2013 Innherred Renovasjon IKS Avfall totalt 2012 (39 781 tonn) Utviklingsprosesser i konsernet Organisasjonsendringer Juli 2012: flyttet behandlingsavdeling

Detaljer

Innherred Renovasjon. Tema: Aktuelt info fra IR. Felles renovasjonsgebyr Hytte- og fritidsrenovasjon. Levanger kommunestyre 16.10.

Innherred Renovasjon. Tema: Aktuelt info fra IR. Felles renovasjonsgebyr Hytte- og fritidsrenovasjon. Levanger kommunestyre 16.10. Innherred Renovasjon Tema: Aktuelt info fra IR. Felles renovasjonsgebyr Hytte- og fritidsrenovasjon Levanger kommunestyre 16.10.2013 Innherred Renovasjon IKS Avfall totalt 2012 (39 781 tonn) Utviklingsprosesser

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Innherred Renovasjon - Rep.skapet Møtested: Stiklestad Dato: 17.11.2016 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svara Kaja Skårdal Hegstad Andreas

Detaljer

Adm.dir. Driftssjef Økonomisjef Informasjonsmedarbeider

Adm.dir. Driftssjef Økonomisjef Informasjonsmedarbeider Møteprotokoll Utvalg: Styret i Innherred Renovasjon konsern Møtested: Ørin Dato: 27.10.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Per Kosberg Mette Rostad Unni Moslet Inger J. Smågaard Ole

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.10.2014 Tid: 12:00 (etter

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1 SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund,

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 05.01.2016 2016/38 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 HRS -

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Innføring av renovasjonsordning for fritidseiendommer i Verran kommune. Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Elise Dahl Økonomisjef

Innføring av renovasjonsordning for fritidseiendommer i Verran kommune. Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Elise Dahl Økonomisjef Verran kommune Økonomiavdelingen Vår dato Saksnummer 01.06.2016 2016/430-6 Saksbehandler Deres referanse Elise Dahl, 98 25 34 19 «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT Renovasjonsforskrift for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal Eidskog: 9. juni 2011 Kongsvinger: 23. juni 2011 Nord-Odal:

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1. 1/15 15/8548 Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, 4-1.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1. 1/15 15/8548 Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, 4-1. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger Møtested: Salong 1 Møtedato: 13.11.2015 Tid: 12:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11093-25033/2016 Arkiv: M50 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

2. Innføring av renovasjon for hytter og fritidsbebyggelse iverksettes fra 1.1.2014.

2. Innføring av renovasjon for hytter og fritidsbebyggelse iverksettes fra 1.1.2014. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/4604-11 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg 2.gangsbehandling og sluttbehandling - Revisjon av renovasjonsforskriften og gebyrregulativet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL.

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL. HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL. UTVALG STED DATO TIDSROM REPRESENTANTSKAPET Fru Haugans Hotel, Mosjøen 12.11.15 Kl. 12:00 16:15 MEDLEMMER : VARAMEDLEMMER : Alstahaug Odd

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2017 Vedlegg: Dekningsgradsberegninger renovasjon 2017 Andre saksdokumenter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575 Saksnr. Utvalg Møtedato REVIDERT EIERSTRATEGI FOR RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN (RFD) Rådmannens innstilling Forslaget

Detaljer

KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN

KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN SAK 10/2012 KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN INNSTILLING: Styret anbefaler representantskapet å kjøpe det regulerte arealet, stort 221,7 daa, på Dal skog for 30 mill. kroner og samtidig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/2587 231 Harald Silseth FASTSETTELSE AV RENOVASJONSAVGIFTEN FOR 2011 - REVIDERT UTGANGSPUNKT RÅDMANNENS FORSLAG: Renovasjonsavgiften økes med

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellen nedenfor. Nr Endring i forhold til gammel forskrift

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Vurdering av henvendelser om selvkostprinsippet ved fastsetting av kommunale avfallsgebyrer

Vurdering av henvendelser om selvkostprinsippet ved fastsetting av kommunale avfallsgebyrer Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Vår dato: 12.09.2017 Deres dato: Vår ref.: 2017/3374 Arkivkode:331.4 Deres ref.: Vurdering av henvendelser om selvkostprinsippet ved fastsetting av

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon.

PROSJEKT NORDLAND REVISJON - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Stein Langmo Tlf: 75 10 11 60 Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/1986-2 PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 29.03.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg Bjørn Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

INNTREDEN AV NYE DELTAKERE I TRONDHEIM HAVN IKS

INNTREDEN AV NYE DELTAKERE I TRONDHEIM HAVN IKS Trondhe1m'* O Havn :,:r.:?:m, Deres dato Deres referanse Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL INNTREDEN AV NYE DELTAKERE I TRONDHEIM HAVN IKS Frøya kommune og Hitra kommune har søkt inntreden som nye

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inga Marie Lund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

Vedlegg 4 Selskapsavtale

Vedlegg 4 Selskapsavtale Vedlegg 4 Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR FOSEN RENOVSJON 1 SELSKAPET Fosen Renovasjo n IKS er et interkommunalt selskap i henho ld t il lo v om interkommunale selskaper (IKS- lo ven) av 29.01.1999 nr.

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 28.02.2012 Tidspunkt: 18.30 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 15/12 12/141 Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer

Detaljer

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Saksframlegg Arkivnr. M52 Saksnr. 2013/2509-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 35/14 26.05.2014 Kommunestyret 48/14 23.06.2014 Saksbehandler: Knut Dukane Endring av selskapsavtalen Envina IKS,

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.50 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Kirsti Tømmervold

Detaljer

2. Innføring av renovasjon for hytter og fritidsbebyggelse iverksettes fra

2. Innføring av renovasjon for hytter og fritidsbebyggelse iverksettes fra Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/4604-11 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg 2.gangsbehandling og sluttbehandling - Revisjon av renovasjonsforskriften og gebyrregulativet.

Detaljer

Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp. VA-konferansen 2011 Ålesund 24. 25.

Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp. VA-konferansen 2011 Ålesund 24. 25. Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp ved May Rostad, Kinei AS Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal VA-konferansen 2011 Ålesund 24.

Detaljer

Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08. Saksbehandler: Eierskap EVA senteret

Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08. Saksbehandler: Eierskap EVA senteret Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08 Saksbehandler: Eierskap EVA senteret Kjell A Kristiansen Innledning EVA-senteret gir hvert år råd og arrangerer kurs for svært mange

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL INNHERRED RENOVASJON

SELSKAPSKONTROLL INNHERRED RENOVASJON SELSKAPSKONTROLL INNHERRED RENOVASJON Eierskapskontroll utført 2007 for Verdal kommune Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no 1 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Leksvik Videregående Skole, Leksvik Møtedato: 20.12.2013 Tid: 10:00 - Forfall meldes til daglig

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL

Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL "I 1NNHERREP RENOVASYON Møteprotokoll Utvalg: Innherred Renovasjon - Rep.skapet Møtested: Stiklestad Hotell Dato: 30.11.2012 Tid: 12:30 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Jann Karlsen Sølvi Helene Sæther

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Saksfremlegg. Bevilling i gruppe 3 innendørs i serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems.

Saksfremlegg. Bevilling i gruppe 3 innendørs i serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems. Saksfremlegg Saksnr.: 10/3533-4 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer