Utdanningsplan. Regnskaps- og lønnsmedarbeider Fagskoleutdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsplan. Regnskaps- og lønnsmedarbeider Fagskoleutdanning"

Transkript

1 Utdanningsplan Regnskaps- og lønnsmedarbeider Fagskoleutdanning

2 Innhold Mål for utdanningstilbudet 3 Pedagogisk metode Utdanningstilbudets organisering og arbeidsformer 5 Modul 1 - FRL1320 IT 7 Modul 2 - FRL1321 Innføring i regnskap og lønn 8 Modul 3 IT-basert regnskap 10 Modul 4 FRL1323 Praktisk personalarbeid 11 Modul 5 FRL1324 Service og kommunikasjon 12 Modul 6 FRL1325 Økonomi, lønn og budsjettering 13 Modul 7 FRL1326 Aktørene i arbeidslivet 14 Modul 8 FRL1327 Bruk av regneark i økonomiarbeidet 15 Modul 9 FRL1328 Jus i arbeidslivet 16 Oversikt over nivå, omfang, arbeidsmengde og lengde 17 2

3 Mål for utdanningstilbudet Utdanningen bidrar til å imøtekomme den stadige etterspørselen etter regnskaps- og lønnsmedarbeidere. Etter gjennomført utdanning har elevene opparbeidet seg nødvendig kompetanse til å kunne jobbe med ulike arbeidsoppgaver innenfor regnskap-, lønn-/ personal- og HR-området. Arbeidsoppgavene vil variere fra små bedrifter hvor en kan ha hovedansvaret for bedriftens totale regnskap eller ansvaret for bedriftens lønns-/personalavdeling. I større bedrifter vil en ofte fungerer som en del av en større regnskapsavdeling/lønns-/personal/hr avdeling. Målet er å utvikle reflekterte yrkesutøvere, som gjennom fullført utdanning får et grunnlag for livslang læring, med evne til kontinuerlig omstilling, i forhold til samfunnets behov. Følgende læringsutbyttebeskrivelser gjelder for utdanningen som helhet: KUNNSKAPER Etter fullført utdanning skal elevene: ha kunnskaper om Internett og Internetts muligheter og begrensninger. ha kunnskap om datamaskinens oppbygning og virkemåte ha grunnleggende kunnskap bruk av tekstbehandlingsprogrammet Word og regnearkprogrammet Excel. ha kunnskap om grunnleggende prinsipper for regnskapsføring og kunne foreta bilagsregistrering og årsavslutning for ulike typer selskapsformer. ha tilstrekkelig kunnskap om et IT-basert økonomisystem til å utføre bilagsregistrering og avslutning av en bedrifts regnskap. ha kunnskap om bruken av Excel-regneark relatert til arbeidsoppgaver innenfor økonomiområdet. ha kunnskap om hovedfunksjoner og arbeidsoppgaver i en personalavdeling, samt kunne utføre praktiske arbeidsoppgaver. ha en grunnleggende økonomisk forståelse og en grunnleggende forståelse for regnskapsprinsipper knyttet til lønnsområdet. ha kunnskap om rollen som servicemedarbeider i funksjonen som regnskaps- og lønnsmedarbeider. ha kunnskap om mellommenneskelige relasjoner og hva kommunikasjon er, herunder også presentasjonsteknikk. ha kunnskap om aktørene, spillereglene og samspillet i arbeidslivet mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene. ha kunnskap om en lovs tilblivelse, og de mest sentrale lover og regler knyttet til lønns- og personalområdet. Det legges spesiell vekt på inngåelse og opphør av avtaler i arbeidsforhold. ha kunnskap om hva god service er som begrep og som en viktig konkurransefaktor Etter fullført utdanning kan elevene bruke Internett som er arbeidsverktøy i sin jobb bruke mulighetene Word og Excel til å løse arbeidsoppgaver på en effektiv måte bokføre og avslutte et regnskap etter grunnleggende regnskapsprinsipper både manuelt (Excel) og i et IT basert regnskapssystem. bruke Excel som et hjelpemiddel til å forta analyser og beregninger relatert til økonomiområdet utføre mange praktisk oppgaver innenfor personalarbeid som eks.; utarbeidelse av ulike typer dokumentasjon/avtaler, beregne og kjøre lønn, rapportere til myndighetene, tilrettelegge for forhandlinger/samarbeidsmøter med ulike grupper finne fram til og bruke viktige lover og avtaler som regulerer arbeidsmarkedet bruke sin kunnskap om aktørene i arbeidslivet på en konstruktiv måte i ulike arbeidssituasjoner framstå som en serviceinnstilt person med kunnskap om hvordan kommunikasjonsprosesser fungerer gjennomføre gode presentasjoner også ved bruk av IT Etter fullført utdanning skal elevene kunne jobbe etter etiske retningslinjer som gjelder for regnskap og lønnmedarbeider 3

4 utnytte de mulighetene som ligger i bruk av ulike IT verktøy for å få en effektiv arbeidsdag bokføre, avslutte og kontrollere/avstemme et regnskap på en ryddig og oversiktlig måte. anvende sin kompetanse innenfor regnskap og lønn/personal til å være en aktiv diskusjonspartner både på faglig og mellommenneskelig nivå viderebringe sin kompetanse innenfor regnskap og lønn på en god måte forberede og delta i ulike former for samtaler og forhandlinger bruke service som et komparativt fortrinn kommunisere med alle både i og utenfor bedriften på en god og profesjonell måte. utvikle gode presentasjon og bruke god presentasjonsteknikk ved framførelse VARIGHET Tilbudet er normert til å ha et omfang på et halvt år på heltid. Det er imidlertid opp til studentene selv å definere varigheten av utdanningstilbudet, da mange velger å gjennomføre det ved siden av arbeid eller andre studier. 4

5 Pedagogisk metode Utdanningstilbudets organisering og arbeidsformer Det er et sentralt element i prinsippet med nettstudier at det er en stor grad av fleksibilitet og frihet. Frihet til å velge hva man ønsker å ta av utdanning uavhengig av jobb, alder, kjønn og stilling. Fleksibilitet i forhold til å kunne velge når og hvor en skal ta utdanning. Fjernundervisningstilbudet er derfor lagt opp slik at en velger når en skal ta de ulike modulene i kurset, og rekkefølgen på modulene. En del av modulene bygger riktignok på hverandre slik at det foreligger en anbefalt progresjon i tråd med den rekkefølgen modulene er presentert i utdanningsplanen. LÆRESTOFF I tråd med den elektroniske utviklingen foreligger det ikke tradisjonelle lærebøker i tilknytning til utdanningstilbudet. Alt av lærestoff presenteres elektronisk for studentene gjennom konkrete sider på Internett som studentene har tilgang til gjennom egen pålogging. På disse sidene finner studentene den teoretiske tilnærmingen til de ulike modulene gjennom fagstoff som erstatter læreboken i sin ordinære form. I tillegg til at fagstoffet presenteres elektronisk, har studentene på samme måte tilgang til øvingsoppgaver med løsningsforslag. Utdanningstilbudet består som tidligere nevnt blant annet av opplæring i det IT-baserte regnskaps- og økonomisystemet Mamut Business Enterprise E5. Dette økonomisystemet sendes direkte til studentene slik at studentene kan installere det direkte på sin egen datamaskin. Sammen med selve programvaren følger det brukermanualer som studentene kan benytte ved siden av den elektroniske gjennomgangen av fagstoffet INNSENDINGSOPPGAVER Til de ulike modulene i utdanningstilbudet er det utarbeidet obligatoriske innsendingsoppgaver. Disse er ment å være til for å sørge for at NKS Nettstudier som tilbyder av utdanningstilbudet skal kunne følge opp studentene for å kunne vurdere om de faglige målene i de ulike modulene nåes av studentene. I tillegg er disse oppgavene et element for studentene selv til å kunne kontrollere om en har oppnådd de ulike kunnskapsmålene når det gjelder fagstoffet. Denne kontrollen utføres i samarbeid med studentenes veileder som gir skriftlige tilbakemeldinger og foretar evaluering av innsendingsoppgavene. VEILEDERROLLEN Et viktig element i gjennomføringen av utdanningstilbudet er veilederen. I hver enkelt kursmodul har studentene en veileder som har ansvaret for oppfølging av studentenes faglige progresjon. Veilederen har som oppgave å følge opp studentene gjennom å svare på henvendelser fra studentene via e-post og telefon. Videre er veilederens oppgave å gi skriftlige tilbakemeldinger og foreta evaluering av de obligatoriske innsendingsoppgavene. Veilederen skal også arbeide for å stimulere til samarbeid og kommunikasjon seg imellom. SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON Med et elektronisk basert utdanningstilbud ligger forholdene til rette for at studentene skal kunne samarbeide på tross av stor geografisk spredning. Inkludert i utdanningstilbudets organisering er det således lagt opp til muligheter for at studenter som er pålogget skal kunne sende hurtigmeldinger og e-post seg imellom, mens de arbeider med de ulike kursmodulene. Videre er det opprettet såkalte pratekanaler (chat-room), hvor studentene kan gjennomføre diskusjoner både seg imellom og med veileder. OVERSIKT OVER LÆRESTOFF OG UTSTYRSKRAV Det foreligger ikke tradisjonell litteratur i form av lærebøker og arbeidsbøker i tilknytning til utdanningstilbudet. Alt av fagstoff presenteres elektronisk for studentene ved hjelp av Internett og læringsplattformen LUVIT. Utstyrskrav er PC med Internett/e-post og Office-programmer. I kurset IT-basert regnskap benyttes programpakken Mamut Business Enterprise E5 (IT-basert regnskaps- og økonomisystem). VURDERING Hva som vurderes De obligatoriske innsendingsoppgavene. 5

6 Hvordan vurdering foregår Nettstudier bygger på prinsippet om frihet til selv å velge progresjon/fremdrift. Studentene velger derfor selv når de ønsker å levere inn obligatoriske innsendingsoppgaver for vurdering. Det er studentenes veileder som vurderer oppgavene etter at studentene har sendt disse inn per e-post. Oppgavebesvarelsene karaktersettes og det gis en skriftlig tilbakemelding. Dette gjøres innen 5 dager etter at oppgaven er mottatt. Studentene har tilgang til veileder under løsning av oppgavene gjennom telefon eller e-post. Vurderingskriterier Faglig innhold, struktur og utforming. 6

7 Modul 1 - FRL1320 IT ANTALL ARBEIDSTIMER 150 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 3 KUNNSKAP Etter fullført utdanning skal elevene ha kunnskap om hvordan internett teknisk fungerer ha kunnskap om ulike søkemotorer/nettlesere som finnes på internett ha kunnskap om de ulike sosiale medier som finnes på internett ha kunnskap om effektiv lagring av innhentet/mottatt/delt informasjon på internett ha kunnskap om hvordan opprette Microsoft konto og om de ulike bruksområdene for kontoen som Kontaktregister, Sky Drive, Xbox live. ha kunnskap om hvilke bestanddeler en datamaskin består av og hvordan den er bygget opp, hardware ha kunnskap om hvordan ulike mulighet for å sende informasjon inn i en datamaskin ha kunnskap om ulike muligheter for å hente informasjon ut av en datamaskin ha kunnskap om sammenhengen mellom operativsystem og datamaskinens øvrige programmer (applikasjoner, filer)siden ikke alle programmer fungerer sammen med hvilket som helst operativsystem. ha kunnskap om hva en applikasjon (fil) i en datamaskin er ha kunnskap om operativsystemet Windows Vista ha god kunnskap om tekstbehandlingsprogrammet Word ha god kunnskap om regnearkprogrammet Excel Etter fullført kurs kan elevene bruke enkle og avanserte søkefunksjoner effektivt for å hente relevant informasjon fra Internett bruke de mulighetene som ulik sosiale medier på internett gir bruke interaksjonsmulighetene som internett muliggjør lagre informasjon hentet fra internett på en hensiktsmessig måte publisere informasjon via internett dele informasjon via internett bruke til å sende post og motta post med og uten vedlegg bruke til å benytte andre bruksområder som mailkontoen gir adgang til; søker og opprette kontaktregister, Sky Drive, spille Xbox live, etc. legge inn data fra ulike innenheter; mus, tastatur, skanner, etc. og hente ut data via ulike utenheter; skriver, skjerm, høyttalere, nettverkskort. etc. forklarer forskjellen mellom et operativsystem og applikasjoner(filer), Software bruke mulighetene som ligger i operativsystemet Windows Vista bruke tekstbehandlingsprogrammet Word bruke regnearkprogrammet Excel Etter fullført utdanning skal elevene kunne bruke Internett som arbeidsverktøy installere programmer på en PC bruke Word som arbeidsverktøy bruke Excel som arbeidsverktøy forklare oppbyggingen av en datamaskin og hvordan den fungerer 7

8 Modul 2 - FRL1321 Innføring i regnskap og lønn ANTALL ARBEIDSTIMER 200 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 4 KUNNSKAPER Etter fullført kurs skal elevene ha kunnskap om forskjellen mellom det å være regnskapspliktig og bokføringspliktig hvordan kontosystemet i henhold til Norsk Standard, NS 4102,er bygget opp sammenhengen mellom resultatkontoer og balansen og hva de forteller oss krav til dokumentasjon(bilag) og bokføring av ulike økonomiske transaksjoner i et regnskap periodisering/tidsavgrensning av inntekter og kostnader avslutte regnskapet for en periode kjøp og salg på kredit, leverandører og kunder, faktura/kreditnota/rabatter merverdi, merverdisystemet og merverdiavgifts oppgjør arbeidsavtaler og tariffavtaler innberetning og innbetaling til myndighetene av skattetrekk og arbeidsgiveravgift ferieloven, folketrygdloven, brønnøysundregistrene (enhetsregisteret og MVA registeret) årsberetning og noter tabellarisk avslutning nøkkeltallsberegning kalkulasjon Etter fullført kurs kan elvene forklare hvilke selskaper som er regnskapspliktige og hvilke som er bokføringspliktige forklare hvorfor et selskap fører regnskap og hvilken informasjon man kan lese ut av et regnskap bruke kontosystemet Norsk Standard 4102 forklare forskjellen på en resultatkonto og en balansekonto og hvilke poster som bokføres på de ulike kontoene lese ulike typer bilag og se om de tilfredsstiller kravene til et bilag bokføre ulike typer bilag på korrekt konto føre inn- og utgående merverdiavgift og gjennomføre merverdiavgiftsoppgjør avslutte periode- og årsregnskap utarbeide en arbeidsavtale bruke internett til å finne fram til lover og regler og tariffavtaler relatert til lønn. beregne og bokføre lønn forklare og beregne arbeidsgiveravgift nnberette til myndighetene forklare hvorfor man periodiserer/tidsavgrenser inntekter/kostnader i et regnskap avslutte regnskap for et aksjeselskap, noter og årsberetning, ikke skatteregnskap gjennomføre tabellarisk avslutning gjennomføre enkle nøkkeltallsberegninger og kalkulasjon Etter fullført kurs skal elvene kunne ha forståelse for hvilke krav som settes til en regnskapsmedarbeider selvstendig bokføre ulike typer bilag, også lønn og ta ut relevante rapporter 8

9 utvikle gode rutiner for å kontrollere at regnskapet er korrekt ført avslutte perioderegnskap og årsregnskap avslutte MVA terminer og skatt/aga terminer bruke sin kompetanse innenfor lønnsområdet som lønnsmedarbeider 9

10 Modul 3 IT-basert regnskap ANTALL ARBEIDSTIMER 150 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 3 KUNNSKAPER Etter endt kurs skal elevene kunne gjøre nødvendige innstillinger knyttet til å legge inn en firmadatabase i systemet gjøre bruk av systemets hurtigtaster tilpasse nødvendige regnskapsinnstillinger i et IT-basert regnskapssystem opprette og vedlikeholde ulike typer registre som eks kunderegister/leverandørregister bokføre ulike typer bilag/økonomiske transaksjoner ta ut relevante rapporter forstå sammenhengen mellom posteringsjournal og hovedbok utføre årsavslutning med rapportering registrere, kjøre og bokføre lønn registrer innkjøp via bestillingsvinduet registrere innkjøp via innkjøpsveiviser Etter endt kurs skal elevene kunne opprette nye firmadatabaser med tilhørende registre bokføre ulike typer bilag og korrigering av bokførte bilag fakturere gjennomføre reskontroinnstillinger og bokføre inn/utbetalinger via reskontro overføre fra bilagsregistrering til hovedbok ta ut ulike typer rapporter gjennomføre periode/årsavslutning, MVA -oppgjør og terminavslutninger gjennomføre årsavslutning tilpasse systemet til lønnskjøringer gjennomføre lønnskjøring overføre lønnskjøring til regnskapssystemet gjennomføre innkjøp via bestillingsmodulen/innkjøpsvinduet opprette og redigere budsjett Etter fullført kurs skal eleven ha kompetanse til å gjennomføre bilagsregistrering og forstå sammenhengen mellom posteringsjournal og hovedbok kjøre et regnskap i Mamut fra A til Å og ta ut relevante rapporter gjennomføre lønnsregistrering og kjøre lønn i Mamut redigere/oppdatere programoppsettet ved endringer overføre fra Mamut til Altinn det som skal innrapporteres via Altinn 10

11 Modul 4 FRL1323 Praktisk personalarbeid ANTALL ARBEIDSTIMER 150 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 3 KUNNSKAPER Etter gjennomført kurs skal elevene ha kunnskap om personal/hr-avdelingens hoved arbeidsoppgaver og plassering i en organisasjon forskjellen mellom personaladministrasjon og strategisk personalledelse hvilke elementer inngår i bedrifts personalpolitikk personalplanlegging ulike lønns- og personalsystemer bedrifters rapporteringsplikt til myndighetene systemer for oppfølging av ansatte lover og tariffavtaler konflikthåndtering sykefravær pensjon ulike samarbeidsfora i en bedrift Etter fullført kurs kan elevene utarbeide ulik skriftlig dokumentasjon som personalavdelingen har ansvaret for legge til rette for god og strukturert oppfølging av bedriftens ansatte legge til rette for et strukturert og godt samarbeidsklima med ulike interne og eksterne samarbeidspartnere bruke et IT- basert lønnssystem mulighet informere om sykepenger, pensjon, velferdstiltak gjennomføre ulike typer rapportering til myndighetene via Altinn Etter fullført kurs skal elvene kunne forstå hvilket ansvar det er å jobbe med personal- og lønnsrelaterte spørsmål være en konstruktiv bidragsyter innad i en personal/hr avdeling være en god og konstruktiv samarbeidspartner med andre avdelinger/ulike samarbeidsfora i bedriften kunne bruke sin kompetanse i ulike personalprosesser/forhandlinger registrere nødvendige data lønn i et lønnssystem og kjøre lønn med tilhørende rapportering til myndighetene informere om sykelønn, pensjon, lover og regler og tariffavtaler 11

12 Modul 5 FRL1324 Service og kommunikasjon ANTALL ARBEIDSTIMER 100 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 2 KUNNSKAP Etter fullført utdanning skal elevene ha kunnskap om hvilke elementer som inngår i og påvirker kommunikasjonen mellom mennesker ha kunnskap om hvordan en leders kommunikasjon på virker arbeidstakere og hvordan lederen gjennom sin kommunikasjon påvirker arbeidsmiljøet ha kunnskap om viktige kommunikasjonsformer/kommunikasjonsplattformer i en bedrift ha kunnskap om hva begrepet god service betyr ha kunnskap om god service som et konkurransefortrinn for en bedrift ha kunnskap om hvordan man møter både interne og eksterne kunder med god service ha kunnskap om hva som må til for å bli en god møteleder ha kunnskap om elementene som inngår i forhandlingsteknikk ha kunnskap om hvordan man leger og framfører en god presentasjon Etter fullført utdanning skal elevene kunne bruke elementene som inngår i en kommunikasjonsprosess på en konstruktiv måte bruke kommunikasjonsprosessen til å påvirke arbeidsmiljøet positivt bruke sin kunnskap om service til å yte god service overfor kunder gjennomføre møter på en strukturert måte bruke sin kunnskap om forhandlingsteknikk for å bidra til gode forhandlinger lage gode presentasjoner i PowerPoint gjennomføre gode presentasjoner Etter fullført utdanning skal elevene være aktiv bidragsyter til å utvikle gode kommunikasjonsprosesser i en bedrift/organisasjon kunne videreformidle sin kunnskap om kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser gjennom sin arbeidsmåte vise hva god service er overfor både interne og eksterne kunder planlegge, gjennom føre og følge opp møter på en profesjonell måte være en aktiv bidragsyter før, under og etter forhandlinger utarbeide presentasjon i PowerPoint på en profesjonell måte gjennomføre presentasjoner som er interessante å følge med på 12

13 Modul 6 FRL1325 Økonomi, lønn og budsjettering ANTALL ARBEIDSTIMER 100 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 2 KUNNSKAPER Etter fullført kurs skal elevene ha kunnskap om oppbygging av regneark i Excel hvordan man lager formler, redigerer, formaterer, benytter funksjoner, lager diagrammer og bruker bilder/objekter i Excel oppbyggingen av kontosystemet etter NS 4102 hva balansekontoen i et regnskap er og hva den forteller om selskapets økonomiske stilling hva resultatkontoen er og hvordan den påvirker balansen arbeidsgivers plikter overfor ansatte og myndighetene beregning av lønn kalkulasjon i handelsbedrifter og industribedrifter hva budsjettering er og hvorfor vi budsjetterer Etter fullført kurs kan elevene anvende regneark som et verktøy innfor regnskap, lønn, kalkulasjon og budsjettering grunnleggende økonomi og grunnleggende regnskapsprinsipper forskjell på ulike budsjett-typer budsjettering, med spesiell vekt på lønnsområdet Etter fullført kurs skal elvene kunne utarbeide egne regnearkmodeller og bruke ferdige modeller beregne, registrere og bokføre økonomiske hendelser relatert til lønnsområdet ta ut rapporter og analysere data relatert til lønnsområdet rapportere til myndighetene sette opp budsjett for lønnsområdet og bruke Excel som arbeidsverktøy utarbeide egne forslag til arbeidsavtaler og komme med konstruktive endringsforslag innenfor sitt arbeidsfelt med lønn utarbeide forslag til lønnsbudsjett 13

14 Modul 7 FRL1326 Aktørene i arbeidslivet ANTALL ARBEIDSTIMER 100 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 2 KUNNSKAPER Etter fullført kurs skal elevene ha kunnskap om oppbygging og organisering av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene de ulike oppgavene som utføres av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene samspillet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene generelt og spesielt relatert til tarifforhandlingene hvordan bygges en tariffavtale opp og hva er innholdet arbeidskonflikter og ulike måter å håndtere ulike konflikter på forskjellen mellom sentrale og lokale forhandlinger ulike avlønningsformer Etter fullført kurs kan elevene fortelle historien bak framveksten av arbeidstaker- og arbeidsgiver organisasjonene forklare hvilke rolle organisasjonene spiller i dagens arbeidsliv og hvilke lover, regler og avtaler som regulerer samspillet forklare hvordan samspillet mellom organisasjonene fungerer i forbindelse med forhandling av nye og revidering avtaler/tariffavtaler forklare hvilke ulike virkemidler som kan benyttes i håndtering av arbeidskonflikter forklare gangen i hvordan forhandlingene foregår fram til en ny tariffavtale blir godkjent av partene forklare hva ulike begreper relatert til lønnsområdet betyr Etter fullført kurs skal elvene kunne anvende sin tilegnede kunnskap til å bidra med innspill i forbindelse med forhandlinger finne fram i lover og avtaler som er relevante i forhandlingssituasjoner kunne vurdere en arbeidskonflikt og vite hvilke prosedyrer som skal benyttes og hvilke retningslinjer som gjelder vite hvilke virkemidler som kan benyttes i en arbeidskonflikt og hvordan de fungerer 14

15 Modul 8 FRL1327 Bruk av regneark i økonomiarbeidet ANTALL ARBEIDSTIMER 100 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 2 KUNNSKAPER Etter fullført kurs skal elevene ha kunnskap om formatering, oppretting av tabeller, oppretting og bruk av enkle pivottabeller, utarbeidelse og bruk av matriseformler i Excel regneark bruk av regneark som budsjetteringsverktøy bruk av regneark som analyseverktøy bruk av regneark som beregningsverktøy med en eller to variabler Etter fullført kurs kan elevene formatere regneark lage ulike typer tabeller utarbeide ulike typer formler i regneark lage diagrammer i regneark lage budsjettmodeller i regneark sammenligne budsjett mot regnskap og få fram avvik arbeide med flere regneark i en arbeidsbok samtidig og bruke cellereferanser bruke modeller for å beregne ulike typer nøkkeltall Etter fullført kurs skal elvene kunne bruke regneark i utføring av ulike typer økonomioppgaver utarbeide regneark som er tilpasset den oppgaven som skal gjennomføres lage pivottabeller lage regneark/arbeidsbøker som gir informasjon på detaljnivå og slå data fra flere ark sammen til et overordnet nivå utarbeide regneark som gir analysegrunnlag knyttet til ulike nøkkeltallsberegninger i en bedrift; avanse, bruttofortjeneste, ulike nøkkeltall for omløpshastigheter 15

16 Modul 9 FRL1328 Jus i arbeidslivet ANTALL ARBEIDSTIMER 100 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 2 KUNNSKAPER Etter fullført kurs skal elevene ha kunnskap om oppbyggingen av rettssystemet juridisk metode rettsregler, rettskilder og rettsvirkninger sentrale bestemmelser i avtaleloven, arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven inngåelse av arbeidsavtaler i private bedrifter og i offentlig bedrifter midlertidige ansettelser og lovverket som regulerer dette oppsigelsesvern helse, miljø og sikkerhet (HMS) Etter fullført kurs kan elevene forklare hvordan rettssystemet er bygget opp og hva uttrykket juridisk metode innebærer forklare hva ordene rettsregler, rettskilder og rettsvirkninger betyr og anvende begrepene finne fram i aktuelle lover som gjelder i arbeidslivet forklare hva som menes med tolking av lover Etter fullført kurs skal elvene kunne etterleve etikk og taushetsregler som følger med arbeidsoppgavene de tillegges utarbeide arbeidskontrakter som følger lover retningslinjer utarbeide avtaler ved oppsigelse/avskjed informere om og anvende lover relatert til avtaleloven, folketrygdloven, arbeidsmiljøloven og ferieloven anvende juridisk metode og bruken av rettsregler veilede innenfor ulike trygde- og stønadsordninger 16

17 Oversikt over nivå, omfang, arbeidsmengde og lengde Utdanningstilbudet er bygget opp etter en modell hvor det inngår teori/fagstoff, øvingsoppgaver med løsningsforslag og innsendings-oppgaver. Det er videre lagt opp til kommunikasjon mellom studentene gjennom e-post, hurtigmeldinger og pratekanaler. Arbeidsomfanget som er beskrevet nedenfor baserer seg på en modell der det er lagt opp til 50 arbeidstimer for hver innsendingsoppgave i tråd med retningslinjer for beregninger utarbeidet av Fleksibel utdanning Norge (FUN). STUDENTENES ARBEID MED KURSMODULENE KURSMODUL ARBEIDSFORM STUDENT ARBEIDSTIMER INNSENDINGS OPPGAVER IT Individuell Innføring i regnskap og lønn Individuell IT-basert regnskap Individuell Praktisk personalarbeid Individuell Servcie og kommunikasjon Individuell Økonomi, lønn og budsjettering Individuell Aktørene i arbeidslivet Individuell Bruk av regneark i økonomiarbeidet Individuell Jus i arbeidslivet Individuell SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON Kommunikasjon med veileder Samarbeid med andre studenter Individuell med veileder Sammen med andre medstudenter EKSAMEN Forbredelse og gjennomføring Individuell 30 Sum arbeidstimer:

18 OVERSIKT OVER VURDERINGSFORMER NR: KURSMODUL VURDERINGFORM VURDERING KARAKTER 1 IT Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 2 IT Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 3 IT Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 4 Innføring i regnskap og lønn Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 5 Innføring i regnskap og lønn Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 6 Innføring i regnskap og lønn Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 7 Innføring i regnskap og lønn Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 8 IT-basert regnskap Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 9 IT-basert regnskap Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 10 IT-basert regnskap Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 11 Praktisk personalarbeid Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 12 Praktisk personalarbeid Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 13 Praktisk personalarbeid Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 14 Service og kommunikasjon Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 15 Service og kommunikasjon Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 16 Økonomi, lønn, budsjett Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 17 Økonomi, lønn, budsjett Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 18 Aktørene i arbeidslivet Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 19 Aktørene i arbeidslivet Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 20 Bruk av regneark i økonomiarbeidet Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 21 Bruk av regneark i økonomiarbeidet Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 22 Jus i arbeidslivet Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 23 Jus i arbeidslivet Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 24 Tverrfagelig eksamen alle modeller Ekstern + Intern sensor Bokstav 18

Vurderingskriterier i kontor og administrasjonsfaget

Vurderingskriterier i kontor og administrasjonsfaget Vurderingskriterier i kontor og administrasjonsfaget Fagprøve i kontorfaget Kontorservice Planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver i samsvar med instrukser, rutiner,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lønns- og personalarbeid (høst 2017 - vår 2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Personalforvaltning er en sentral del av virksomhetenes totale ressursforvaltning. Arbeidsoppgavene

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

KONTORFAGET Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv.

KONTORFAGET Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv. Dok.id.: 2.14.8.1.1 O-S-11-SSSSA1 Utgave: 1.00 Skrevet av: Ellinor Tande Gjelder fra: 01.01.2016 Godkjent av: Sylvi Berg Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 KONTORFAGET Formål Formålet med faget

Detaljer

Egenvurdering i Salg, service og sikkerhet. (Kontor-og administrasjonsfaget,salgsfaget og sikkerhetsfaget)

Egenvurdering i Salg, service og sikkerhet. (Kontor-og administrasjonsfaget,salgsfaget og sikkerhetsfaget) Søkerens navn: Telefon: Egenvurdering i Salg, service og sikkerhet. (Kontor-og administrasjonsfaget,salgsfaget og sikkerhetsfaget) Egenvurderingsskjema til læreplanene i Salg, service og sikkerhet. Salg-,

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015

Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015 Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015 Innledning Løsningen for rapportering av arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd (arbeidsgivers andel) i A- meldingen

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Team- og prosjektledelse

Team- og prosjektledelse FAGSKOLEUTDANNING NASJONAL PLAN Team- og prosjektledelse Fagskoleutdanning 30 fp 1 Innhold Innledning... 3 Om tilbudet... 3 Om planen... 4 Overordnede læringsutbyttebeskrivelser (O-LUB)... 5 Emneoversikt...

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Modulene 2 5 omfatter kompetansemålene i gjeldende læreplan for salgsfaget Vg3 / opplæring i bedrift.

Modulene 2 5 omfatter kompetansemålene i gjeldende læreplan for salgsfaget Vg3 / opplæring i bedrift. Forsøk Forsøkslæreplan i salgsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Gjelder fra 01.09.2017 til 01.09.2020 ARTIKKEL SIST ENDRET: 01.09.2017 Denne forsøkslæreplanen er utviklet for utprøving med modulstrukturert

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning

Folkehøgskolens lederutdanning Folkehøgskolens lederutdanning - Verdibasert endringsledelse Inge Vinje, HSN og Bjarne Kvam, NLA Rektormøtet 2016 Hvorfor en egen lederutdanning for folkehøgskolen? Behov og ønske fra folkehøgskolene.

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk.

Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret?

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Regnskap, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? INNHOLD

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Ny dirigent? Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Arbeidslivsfag Tema: HMS Trinn: 8 Tidsramme: 8 uker (Undervisningen pr uke er lagt opp slik at elevene har en undervisningstime 45 min i klasserom, og tre praktiske undervisningstimer

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

GJELDER kurs seminar fjernopplæring

GJELDER kurs seminar fjernopplæring GJELDER 2012 kurs seminar fjernopplæring FORORD Daldata er totalleverandør innen IKT-produkter og - tjenester. Det innebærer at vi også arrangerer ulike kurs, samt tilbyr opplæring via andre plattformer.

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Hva skal vi snakke om? Juridiske rammer Praktisk gjennomføring Ansvar og ledelse Først litt juss Arbeidsgiver og arbeidstaker Aml. 1-8: (1) «Med arbeidstaker menes i denne lov

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

RADØY UNGDOMSSKULE. Halvtårsplan Arbeidslivfag 9. trinn haust Innhold. Vurderingskriteriar... 2 Årsplan haust

RADØY UNGDOMSSKULE. Halvtårsplan Arbeidslivfag 9. trinn haust Innhold. Vurderingskriteriar... 2 Årsplan haust Halvtårsplan Arbeidslivfag 9. trinn haust 2016 Innhold Vurderingskriteriar... 2 Årsplan haust 2016... 4 1 Vurderingskriteriar Kompetansemål 1. Planlegge og gjennomføre aktuelle arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfaget 1. Kontorservice Kontor- og administrasjonsfaget Hovedområdet omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling.

Detaljer

Vurderingskriterier til kompetansemålene

Vurderingskriterier til kompetansemålene Kompetansemål Du skal kunne: Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle direkte og indirekte. Utføre risiko- og funksjonsvurdering, sluttkontroll og gi en estetisk vurdering av eget arbeid.

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Bokføringsverktøy... 3 4.1 Hvem kan bokføre i tekstbehandlings-

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

Gjennomgående plan ARBEIDSLIVSFAGET (ALF) for trinn ved Atlanten ungdomsskole. Side 1

Gjennomgående plan ARBEIDSLIVSFAGET (ALF) for trinn ved Atlanten ungdomsskole. Side 1 Side 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3-4 8. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER, VURDERING AV LÆRING s. 7-8 9. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER,

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Agenda Kort om endringer i lovverk og konsekvenser? Hva skal man gjøre og passe på ved oppgradering av Visma DI?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser VISMA LØNN / HR Visma Lønn Lønnssystemet som tar markedsandeler Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser Svært innholdsrik og moderne Forenkler og effektiviserer brukerens hverdag

Detaljer

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring Bøker, CD-ROM eller Online? For deg som IT-bruker utvikler vi opplæringsprodukter med høy kvalitet til gunstige priser. DataPower Learning er en av Skandinavias største leverandører av opplæringsprodukter

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres?

Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres? Nytt avsnitt i kapittel 9.3, side 211, etter teksten som står der. Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres? Regnskapet skal

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov

Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov 2016 Innholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 Innledning... 1 Organisering og omfang... 1 Mål... 1 Krav for å

Detaljer

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Dette eksempelet er ment til hjelp for virksomhetene ved implementering av nye krav til S-rapport. Fra 1.1.2014

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler.

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler. Årsavslutningen Regnskapsavslutninger g Oppgaver og planlegning Hjelpemidler Oppgaver og bokføring ved årsslutt Arbeidsoppgaver Vurderinger og estimater Bokføring av tilleggs- og avslutnings- posteringer

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Gull inn gull ut Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Alkymistens laboratorium Dette handler om Kvalitet i datagrunnlag Tilstrekkelig kompetanse Felles rutiner horisontalt og vertikalt

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer