Utdanningsplan. Regnskaps- og lønnsmedarbeider Fagskoleutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsplan. Regnskaps- og lønnsmedarbeider Fagskoleutdanning"

Transkript

1 Utdanningsplan Regnskaps- og lønnsmedarbeider Fagskoleutdanning

2 Innhold Mål for utdanningstilbudet 3 Pedagogisk metode Utdanningstilbudets organisering og arbeidsformer 5 Modul 1 - FRL1320 IT 7 Modul 2 - FRL1321 Innføring i regnskap og lønn 8 Modul 3 IT-basert regnskap 10 Modul 4 FRL1323 Praktisk personalarbeid 11 Modul 5 FRL1324 Service og kommunikasjon 12 Modul 6 FRL1325 Økonomi, lønn og budsjettering 13 Modul 7 FRL1326 Aktørene i arbeidslivet 14 Modul 8 FRL1327 Bruk av regneark i økonomiarbeidet 15 Modul 9 FRL1328 Jus i arbeidslivet 16 Oversikt over nivå, omfang, arbeidsmengde og lengde 17 2

3 Mål for utdanningstilbudet Utdanningen bidrar til å imøtekomme den stadige etterspørselen etter regnskaps- og lønnsmedarbeidere. Etter gjennomført utdanning har elevene opparbeidet seg nødvendig kompetanse til å kunne jobbe med ulike arbeidsoppgaver innenfor regnskap-, lønn-/ personal- og HR-området. Arbeidsoppgavene vil variere fra små bedrifter hvor en kan ha hovedansvaret for bedriftens totale regnskap eller ansvaret for bedriftens lønns-/personalavdeling. I større bedrifter vil en ofte fungerer som en del av en større regnskapsavdeling/lønns-/personal/hr avdeling. Målet er å utvikle reflekterte yrkesutøvere, som gjennom fullført utdanning får et grunnlag for livslang læring, med evne til kontinuerlig omstilling, i forhold til samfunnets behov. Følgende læringsutbyttebeskrivelser gjelder for utdanningen som helhet: KUNNSKAPER Etter fullført utdanning skal elevene: ha kunnskaper om Internett og Internetts muligheter og begrensninger. ha kunnskap om datamaskinens oppbygning og virkemåte ha grunnleggende kunnskap bruk av tekstbehandlingsprogrammet Word og regnearkprogrammet Excel. ha kunnskap om grunnleggende prinsipper for regnskapsføring og kunne foreta bilagsregistrering og årsavslutning for ulike typer selskapsformer. ha tilstrekkelig kunnskap om et IT-basert økonomisystem til å utføre bilagsregistrering og avslutning av en bedrifts regnskap. ha kunnskap om bruken av Excel-regneark relatert til arbeidsoppgaver innenfor økonomiområdet. ha kunnskap om hovedfunksjoner og arbeidsoppgaver i en personalavdeling, samt kunne utføre praktiske arbeidsoppgaver. ha en grunnleggende økonomisk forståelse og en grunnleggende forståelse for regnskapsprinsipper knyttet til lønnsområdet. ha kunnskap om rollen som servicemedarbeider i funksjonen som regnskaps- og lønnsmedarbeider. ha kunnskap om mellommenneskelige relasjoner og hva kommunikasjon er, herunder også presentasjonsteknikk. ha kunnskap om aktørene, spillereglene og samspillet i arbeidslivet mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene. ha kunnskap om en lovs tilblivelse, og de mest sentrale lover og regler knyttet til lønns- og personalområdet. Det legges spesiell vekt på inngåelse og opphør av avtaler i arbeidsforhold. ha kunnskap om hva god service er som begrep og som en viktig konkurransefaktor Etter fullført utdanning kan elevene bruke Internett som er arbeidsverktøy i sin jobb bruke mulighetene Word og Excel til å løse arbeidsoppgaver på en effektiv måte bokføre og avslutte et regnskap etter grunnleggende regnskapsprinsipper både manuelt (Excel) og i et IT basert regnskapssystem. bruke Excel som et hjelpemiddel til å forta analyser og beregninger relatert til økonomiområdet utføre mange praktisk oppgaver innenfor personalarbeid som eks.; utarbeidelse av ulike typer dokumentasjon/avtaler, beregne og kjøre lønn, rapportere til myndighetene, tilrettelegge for forhandlinger/samarbeidsmøter med ulike grupper finne fram til og bruke viktige lover og avtaler som regulerer arbeidsmarkedet bruke sin kunnskap om aktørene i arbeidslivet på en konstruktiv måte i ulike arbeidssituasjoner framstå som en serviceinnstilt person med kunnskap om hvordan kommunikasjonsprosesser fungerer gjennomføre gode presentasjoner også ved bruk av IT Etter fullført utdanning skal elevene kunne jobbe etter etiske retningslinjer som gjelder for regnskap og lønnmedarbeider 3

4 utnytte de mulighetene som ligger i bruk av ulike IT verktøy for å få en effektiv arbeidsdag bokføre, avslutte og kontrollere/avstemme et regnskap på en ryddig og oversiktlig måte. anvende sin kompetanse innenfor regnskap og lønn/personal til å være en aktiv diskusjonspartner både på faglig og mellommenneskelig nivå viderebringe sin kompetanse innenfor regnskap og lønn på en god måte forberede og delta i ulike former for samtaler og forhandlinger bruke service som et komparativt fortrinn kommunisere med alle både i og utenfor bedriften på en god og profesjonell måte. utvikle gode presentasjon og bruke god presentasjonsteknikk ved framførelse VARIGHET Tilbudet er normert til å ha et omfang på et halvt år på heltid. Det er imidlertid opp til studentene selv å definere varigheten av utdanningstilbudet, da mange velger å gjennomføre det ved siden av arbeid eller andre studier. 4

5 Pedagogisk metode Utdanningstilbudets organisering og arbeidsformer Det er et sentralt element i prinsippet med nettstudier at det er en stor grad av fleksibilitet og frihet. Frihet til å velge hva man ønsker å ta av utdanning uavhengig av jobb, alder, kjønn og stilling. Fleksibilitet i forhold til å kunne velge når og hvor en skal ta utdanning. Fjernundervisningstilbudet er derfor lagt opp slik at en velger når en skal ta de ulike modulene i kurset, og rekkefølgen på modulene. En del av modulene bygger riktignok på hverandre slik at det foreligger en anbefalt progresjon i tråd med den rekkefølgen modulene er presentert i utdanningsplanen. LÆRESTOFF I tråd med den elektroniske utviklingen foreligger det ikke tradisjonelle lærebøker i tilknytning til utdanningstilbudet. Alt av lærestoff presenteres elektronisk for studentene gjennom konkrete sider på Internett som studentene har tilgang til gjennom egen pålogging. På disse sidene finner studentene den teoretiske tilnærmingen til de ulike modulene gjennom fagstoff som erstatter læreboken i sin ordinære form. I tillegg til at fagstoffet presenteres elektronisk, har studentene på samme måte tilgang til øvingsoppgaver med løsningsforslag. Utdanningstilbudet består som tidligere nevnt blant annet av opplæring i det IT-baserte regnskaps- og økonomisystemet Mamut Business Enterprise E5. Dette økonomisystemet sendes direkte til studentene slik at studentene kan installere det direkte på sin egen datamaskin. Sammen med selve programvaren følger det brukermanualer som studentene kan benytte ved siden av den elektroniske gjennomgangen av fagstoffet INNSENDINGSOPPGAVER Til de ulike modulene i utdanningstilbudet er det utarbeidet obligatoriske innsendingsoppgaver. Disse er ment å være til for å sørge for at NKS Nettstudier som tilbyder av utdanningstilbudet skal kunne følge opp studentene for å kunne vurdere om de faglige målene i de ulike modulene nåes av studentene. I tillegg er disse oppgavene et element for studentene selv til å kunne kontrollere om en har oppnådd de ulike kunnskapsmålene når det gjelder fagstoffet. Denne kontrollen utføres i samarbeid med studentenes veileder som gir skriftlige tilbakemeldinger og foretar evaluering av innsendingsoppgavene. VEILEDERROLLEN Et viktig element i gjennomføringen av utdanningstilbudet er veilederen. I hver enkelt kursmodul har studentene en veileder som har ansvaret for oppfølging av studentenes faglige progresjon. Veilederen har som oppgave å følge opp studentene gjennom å svare på henvendelser fra studentene via e-post og telefon. Videre er veilederens oppgave å gi skriftlige tilbakemeldinger og foreta evaluering av de obligatoriske innsendingsoppgavene. Veilederen skal også arbeide for å stimulere til samarbeid og kommunikasjon seg imellom. SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON Med et elektronisk basert utdanningstilbud ligger forholdene til rette for at studentene skal kunne samarbeide på tross av stor geografisk spredning. Inkludert i utdanningstilbudets organisering er det således lagt opp til muligheter for at studenter som er pålogget skal kunne sende hurtigmeldinger og e-post seg imellom, mens de arbeider med de ulike kursmodulene. Videre er det opprettet såkalte pratekanaler (chat-room), hvor studentene kan gjennomføre diskusjoner både seg imellom og med veileder. OVERSIKT OVER LÆRESTOFF OG UTSTYRSKRAV Det foreligger ikke tradisjonell litteratur i form av lærebøker og arbeidsbøker i tilknytning til utdanningstilbudet. Alt av fagstoff presenteres elektronisk for studentene ved hjelp av Internett og læringsplattformen LUVIT. Utstyrskrav er PC med Internett/e-post og Office-programmer. I kurset IT-basert regnskap benyttes programpakken Mamut Business Enterprise E5 (IT-basert regnskaps- og økonomisystem). VURDERING Hva som vurderes De obligatoriske innsendingsoppgavene. 5

6 Hvordan vurdering foregår Nettstudier bygger på prinsippet om frihet til selv å velge progresjon/fremdrift. Studentene velger derfor selv når de ønsker å levere inn obligatoriske innsendingsoppgaver for vurdering. Det er studentenes veileder som vurderer oppgavene etter at studentene har sendt disse inn per e-post. Oppgavebesvarelsene karaktersettes og det gis en skriftlig tilbakemelding. Dette gjøres innen 5 dager etter at oppgaven er mottatt. Studentene har tilgang til veileder under løsning av oppgavene gjennom telefon eller e-post. Vurderingskriterier Faglig innhold, struktur og utforming. 6

7 Modul 1 - FRL1320 IT ANTALL ARBEIDSTIMER 150 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 3 KUNNSKAP Etter fullført utdanning skal elevene ha kunnskap om hvordan internett teknisk fungerer ha kunnskap om ulike søkemotorer/nettlesere som finnes på internett ha kunnskap om de ulike sosiale medier som finnes på internett ha kunnskap om effektiv lagring av innhentet/mottatt/delt informasjon på internett ha kunnskap om hvordan opprette Microsoft konto og om de ulike bruksområdene for kontoen som Kontaktregister, Sky Drive, Xbox live. ha kunnskap om hvilke bestanddeler en datamaskin består av og hvordan den er bygget opp, hardware ha kunnskap om hvordan ulike mulighet for å sende informasjon inn i en datamaskin ha kunnskap om ulike muligheter for å hente informasjon ut av en datamaskin ha kunnskap om sammenhengen mellom operativsystem og datamaskinens øvrige programmer (applikasjoner, filer)siden ikke alle programmer fungerer sammen med hvilket som helst operativsystem. ha kunnskap om hva en applikasjon (fil) i en datamaskin er ha kunnskap om operativsystemet Windows Vista ha god kunnskap om tekstbehandlingsprogrammet Word ha god kunnskap om regnearkprogrammet Excel Etter fullført kurs kan elevene bruke enkle og avanserte søkefunksjoner effektivt for å hente relevant informasjon fra Internett bruke de mulighetene som ulik sosiale medier på internett gir bruke interaksjonsmulighetene som internett muliggjør lagre informasjon hentet fra internett på en hensiktsmessig måte publisere informasjon via internett dele informasjon via internett bruke til å sende post og motta post med og uten vedlegg bruke til å benytte andre bruksområder som mailkontoen gir adgang til; søker og opprette kontaktregister, Sky Drive, spille Xbox live, etc. legge inn data fra ulike innenheter; mus, tastatur, skanner, etc. og hente ut data via ulike utenheter; skriver, skjerm, høyttalere, nettverkskort. etc. forklarer forskjellen mellom et operativsystem og applikasjoner(filer), Software bruke mulighetene som ligger i operativsystemet Windows Vista bruke tekstbehandlingsprogrammet Word bruke regnearkprogrammet Excel Etter fullført utdanning skal elevene kunne bruke Internett som arbeidsverktøy installere programmer på en PC bruke Word som arbeidsverktøy bruke Excel som arbeidsverktøy forklare oppbyggingen av en datamaskin og hvordan den fungerer 7

8 Modul 2 - FRL1321 Innføring i regnskap og lønn ANTALL ARBEIDSTIMER 200 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 4 KUNNSKAPER Etter fullført kurs skal elevene ha kunnskap om forskjellen mellom det å være regnskapspliktig og bokføringspliktig hvordan kontosystemet i henhold til Norsk Standard, NS 4102,er bygget opp sammenhengen mellom resultatkontoer og balansen og hva de forteller oss krav til dokumentasjon(bilag) og bokføring av ulike økonomiske transaksjoner i et regnskap periodisering/tidsavgrensning av inntekter og kostnader avslutte regnskapet for en periode kjøp og salg på kredit, leverandører og kunder, faktura/kreditnota/rabatter merverdi, merverdisystemet og merverdiavgifts oppgjør arbeidsavtaler og tariffavtaler innberetning og innbetaling til myndighetene av skattetrekk og arbeidsgiveravgift ferieloven, folketrygdloven, brønnøysundregistrene (enhetsregisteret og MVA registeret) årsberetning og noter tabellarisk avslutning nøkkeltallsberegning kalkulasjon Etter fullført kurs kan elvene forklare hvilke selskaper som er regnskapspliktige og hvilke som er bokføringspliktige forklare hvorfor et selskap fører regnskap og hvilken informasjon man kan lese ut av et regnskap bruke kontosystemet Norsk Standard 4102 forklare forskjellen på en resultatkonto og en balansekonto og hvilke poster som bokføres på de ulike kontoene lese ulike typer bilag og se om de tilfredsstiller kravene til et bilag bokføre ulike typer bilag på korrekt konto føre inn- og utgående merverdiavgift og gjennomføre merverdiavgiftsoppgjør avslutte periode- og årsregnskap utarbeide en arbeidsavtale bruke internett til å finne fram til lover og regler og tariffavtaler relatert til lønn. beregne og bokføre lønn forklare og beregne arbeidsgiveravgift nnberette til myndighetene forklare hvorfor man periodiserer/tidsavgrenser inntekter/kostnader i et regnskap avslutte regnskap for et aksjeselskap, noter og årsberetning, ikke skatteregnskap gjennomføre tabellarisk avslutning gjennomføre enkle nøkkeltallsberegninger og kalkulasjon Etter fullført kurs skal elvene kunne ha forståelse for hvilke krav som settes til en regnskapsmedarbeider selvstendig bokføre ulike typer bilag, også lønn og ta ut relevante rapporter 8

9 utvikle gode rutiner for å kontrollere at regnskapet er korrekt ført avslutte perioderegnskap og årsregnskap avslutte MVA terminer og skatt/aga terminer bruke sin kompetanse innenfor lønnsområdet som lønnsmedarbeider 9

10 Modul 3 IT-basert regnskap ANTALL ARBEIDSTIMER 150 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 3 KUNNSKAPER Etter endt kurs skal elevene kunne gjøre nødvendige innstillinger knyttet til å legge inn en firmadatabase i systemet gjøre bruk av systemets hurtigtaster tilpasse nødvendige regnskapsinnstillinger i et IT-basert regnskapssystem opprette og vedlikeholde ulike typer registre som eks kunderegister/leverandørregister bokføre ulike typer bilag/økonomiske transaksjoner ta ut relevante rapporter forstå sammenhengen mellom posteringsjournal og hovedbok utføre årsavslutning med rapportering registrere, kjøre og bokføre lønn registrer innkjøp via bestillingsvinduet registrere innkjøp via innkjøpsveiviser Etter endt kurs skal elevene kunne opprette nye firmadatabaser med tilhørende registre bokføre ulike typer bilag og korrigering av bokførte bilag fakturere gjennomføre reskontroinnstillinger og bokføre inn/utbetalinger via reskontro overføre fra bilagsregistrering til hovedbok ta ut ulike typer rapporter gjennomføre periode/årsavslutning, MVA -oppgjør og terminavslutninger gjennomføre årsavslutning tilpasse systemet til lønnskjøringer gjennomføre lønnskjøring overføre lønnskjøring til regnskapssystemet gjennomføre innkjøp via bestillingsmodulen/innkjøpsvinduet opprette og redigere budsjett Etter fullført kurs skal eleven ha kompetanse til å gjennomføre bilagsregistrering og forstå sammenhengen mellom posteringsjournal og hovedbok kjøre et regnskap i Mamut fra A til Å og ta ut relevante rapporter gjennomføre lønnsregistrering og kjøre lønn i Mamut redigere/oppdatere programoppsettet ved endringer overføre fra Mamut til Altinn det som skal innrapporteres via Altinn 10

11 Modul 4 FRL1323 Praktisk personalarbeid ANTALL ARBEIDSTIMER 150 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 3 KUNNSKAPER Etter gjennomført kurs skal elevene ha kunnskap om personal/hr-avdelingens hoved arbeidsoppgaver og plassering i en organisasjon forskjellen mellom personaladministrasjon og strategisk personalledelse hvilke elementer inngår i bedrifts personalpolitikk personalplanlegging ulike lønns- og personalsystemer bedrifters rapporteringsplikt til myndighetene systemer for oppfølging av ansatte lover og tariffavtaler konflikthåndtering sykefravær pensjon ulike samarbeidsfora i en bedrift Etter fullført kurs kan elevene utarbeide ulik skriftlig dokumentasjon som personalavdelingen har ansvaret for legge til rette for god og strukturert oppfølging av bedriftens ansatte legge til rette for et strukturert og godt samarbeidsklima med ulike interne og eksterne samarbeidspartnere bruke et IT- basert lønnssystem mulighet informere om sykepenger, pensjon, velferdstiltak gjennomføre ulike typer rapportering til myndighetene via Altinn Etter fullført kurs skal elvene kunne forstå hvilket ansvar det er å jobbe med personal- og lønnsrelaterte spørsmål være en konstruktiv bidragsyter innad i en personal/hr avdeling være en god og konstruktiv samarbeidspartner med andre avdelinger/ulike samarbeidsfora i bedriften kunne bruke sin kompetanse i ulike personalprosesser/forhandlinger registrere nødvendige data lønn i et lønnssystem og kjøre lønn med tilhørende rapportering til myndighetene informere om sykelønn, pensjon, lover og regler og tariffavtaler 11

12 Modul 5 FRL1324 Service og kommunikasjon ANTALL ARBEIDSTIMER 100 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 2 KUNNSKAP Etter fullført utdanning skal elevene ha kunnskap om hvilke elementer som inngår i og påvirker kommunikasjonen mellom mennesker ha kunnskap om hvordan en leders kommunikasjon på virker arbeidstakere og hvordan lederen gjennom sin kommunikasjon påvirker arbeidsmiljøet ha kunnskap om viktige kommunikasjonsformer/kommunikasjonsplattformer i en bedrift ha kunnskap om hva begrepet god service betyr ha kunnskap om god service som et konkurransefortrinn for en bedrift ha kunnskap om hvordan man møter både interne og eksterne kunder med god service ha kunnskap om hva som må til for å bli en god møteleder ha kunnskap om elementene som inngår i forhandlingsteknikk ha kunnskap om hvordan man leger og framfører en god presentasjon Etter fullført utdanning skal elevene kunne bruke elementene som inngår i en kommunikasjonsprosess på en konstruktiv måte bruke kommunikasjonsprosessen til å påvirke arbeidsmiljøet positivt bruke sin kunnskap om service til å yte god service overfor kunder gjennomføre møter på en strukturert måte bruke sin kunnskap om forhandlingsteknikk for å bidra til gode forhandlinger lage gode presentasjoner i PowerPoint gjennomføre gode presentasjoner Etter fullført utdanning skal elevene være aktiv bidragsyter til å utvikle gode kommunikasjonsprosesser i en bedrift/organisasjon kunne videreformidle sin kunnskap om kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser gjennom sin arbeidsmåte vise hva god service er overfor både interne og eksterne kunder planlegge, gjennom føre og følge opp møter på en profesjonell måte være en aktiv bidragsyter før, under og etter forhandlinger utarbeide presentasjon i PowerPoint på en profesjonell måte gjennomføre presentasjoner som er interessante å følge med på 12

13 Modul 6 FRL1325 Økonomi, lønn og budsjettering ANTALL ARBEIDSTIMER 100 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 2 KUNNSKAPER Etter fullført kurs skal elevene ha kunnskap om oppbygging av regneark i Excel hvordan man lager formler, redigerer, formaterer, benytter funksjoner, lager diagrammer og bruker bilder/objekter i Excel oppbyggingen av kontosystemet etter NS 4102 hva balansekontoen i et regnskap er og hva den forteller om selskapets økonomiske stilling hva resultatkontoen er og hvordan den påvirker balansen arbeidsgivers plikter overfor ansatte og myndighetene beregning av lønn kalkulasjon i handelsbedrifter og industribedrifter hva budsjettering er og hvorfor vi budsjetterer Etter fullført kurs kan elevene anvende regneark som et verktøy innfor regnskap, lønn, kalkulasjon og budsjettering grunnleggende økonomi og grunnleggende regnskapsprinsipper forskjell på ulike budsjett-typer budsjettering, med spesiell vekt på lønnsområdet Etter fullført kurs skal elvene kunne utarbeide egne regnearkmodeller og bruke ferdige modeller beregne, registrere og bokføre økonomiske hendelser relatert til lønnsområdet ta ut rapporter og analysere data relatert til lønnsområdet rapportere til myndighetene sette opp budsjett for lønnsområdet og bruke Excel som arbeidsverktøy utarbeide egne forslag til arbeidsavtaler og komme med konstruktive endringsforslag innenfor sitt arbeidsfelt med lønn utarbeide forslag til lønnsbudsjett 13

14 Modul 7 FRL1326 Aktørene i arbeidslivet ANTALL ARBEIDSTIMER 100 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 2 KUNNSKAPER Etter fullført kurs skal elevene ha kunnskap om oppbygging og organisering av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene de ulike oppgavene som utføres av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene samspillet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene generelt og spesielt relatert til tarifforhandlingene hvordan bygges en tariffavtale opp og hva er innholdet arbeidskonflikter og ulike måter å håndtere ulike konflikter på forskjellen mellom sentrale og lokale forhandlinger ulike avlønningsformer Etter fullført kurs kan elevene fortelle historien bak framveksten av arbeidstaker- og arbeidsgiver organisasjonene forklare hvilke rolle organisasjonene spiller i dagens arbeidsliv og hvilke lover, regler og avtaler som regulerer samspillet forklare hvordan samspillet mellom organisasjonene fungerer i forbindelse med forhandling av nye og revidering avtaler/tariffavtaler forklare hvilke ulike virkemidler som kan benyttes i håndtering av arbeidskonflikter forklare gangen i hvordan forhandlingene foregår fram til en ny tariffavtale blir godkjent av partene forklare hva ulike begreper relatert til lønnsområdet betyr Etter fullført kurs skal elvene kunne anvende sin tilegnede kunnskap til å bidra med innspill i forbindelse med forhandlinger finne fram i lover og avtaler som er relevante i forhandlingssituasjoner kunne vurdere en arbeidskonflikt og vite hvilke prosedyrer som skal benyttes og hvilke retningslinjer som gjelder vite hvilke virkemidler som kan benyttes i en arbeidskonflikt og hvordan de fungerer 14

15 Modul 8 FRL1327 Bruk av regneark i økonomiarbeidet ANTALL ARBEIDSTIMER 100 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 2 KUNNSKAPER Etter fullført kurs skal elevene ha kunnskap om formatering, oppretting av tabeller, oppretting og bruk av enkle pivottabeller, utarbeidelse og bruk av matriseformler i Excel regneark bruk av regneark som budsjetteringsverktøy bruk av regneark som analyseverktøy bruk av regneark som beregningsverktøy med en eller to variabler Etter fullført kurs kan elevene formatere regneark lage ulike typer tabeller utarbeide ulike typer formler i regneark lage diagrammer i regneark lage budsjettmodeller i regneark sammenligne budsjett mot regnskap og få fram avvik arbeide med flere regneark i en arbeidsbok samtidig og bruke cellereferanser bruke modeller for å beregne ulike typer nøkkeltall Etter fullført kurs skal elvene kunne bruke regneark i utføring av ulike typer økonomioppgaver utarbeide regneark som er tilpasset den oppgaven som skal gjennomføres lage pivottabeller lage regneark/arbeidsbøker som gir informasjon på detaljnivå og slå data fra flere ark sammen til et overordnet nivå utarbeide regneark som gir analysegrunnlag knyttet til ulike nøkkeltallsberegninger i en bedrift; avanse, bruttofortjeneste, ulike nøkkeltall for omløpshastigheter 15

16 Modul 9 FRL1328 Jus i arbeidslivet ANTALL ARBEIDSTIMER 100 ANTALL INNSENDINGSOPPGAVER 2 KUNNSKAPER Etter fullført kurs skal elevene ha kunnskap om oppbyggingen av rettssystemet juridisk metode rettsregler, rettskilder og rettsvirkninger sentrale bestemmelser i avtaleloven, arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven inngåelse av arbeidsavtaler i private bedrifter og i offentlig bedrifter midlertidige ansettelser og lovverket som regulerer dette oppsigelsesvern helse, miljø og sikkerhet (HMS) Etter fullført kurs kan elevene forklare hvordan rettssystemet er bygget opp og hva uttrykket juridisk metode innebærer forklare hva ordene rettsregler, rettskilder og rettsvirkninger betyr og anvende begrepene finne fram i aktuelle lover som gjelder i arbeidslivet forklare hva som menes med tolking av lover Etter fullført kurs skal elvene kunne etterleve etikk og taushetsregler som følger med arbeidsoppgavene de tillegges utarbeide arbeidskontrakter som følger lover retningslinjer utarbeide avtaler ved oppsigelse/avskjed informere om og anvende lover relatert til avtaleloven, folketrygdloven, arbeidsmiljøloven og ferieloven anvende juridisk metode og bruken av rettsregler veilede innenfor ulike trygde- og stønadsordninger 16

17 Oversikt over nivå, omfang, arbeidsmengde og lengde Utdanningstilbudet er bygget opp etter en modell hvor det inngår teori/fagstoff, øvingsoppgaver med løsningsforslag og innsendings-oppgaver. Det er videre lagt opp til kommunikasjon mellom studentene gjennom e-post, hurtigmeldinger og pratekanaler. Arbeidsomfanget som er beskrevet nedenfor baserer seg på en modell der det er lagt opp til 50 arbeidstimer for hver innsendingsoppgave i tråd med retningslinjer for beregninger utarbeidet av Fleksibel utdanning Norge (FUN). STUDENTENES ARBEID MED KURSMODULENE KURSMODUL ARBEIDSFORM STUDENT ARBEIDSTIMER INNSENDINGS OPPGAVER IT Individuell Innføring i regnskap og lønn Individuell IT-basert regnskap Individuell Praktisk personalarbeid Individuell Servcie og kommunikasjon Individuell Økonomi, lønn og budsjettering Individuell Aktørene i arbeidslivet Individuell Bruk av regneark i økonomiarbeidet Individuell Jus i arbeidslivet Individuell SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON Kommunikasjon med veileder Samarbeid med andre studenter Individuell med veileder Sammen med andre medstudenter EKSAMEN Forbredelse og gjennomføring Individuell 30 Sum arbeidstimer:

18 OVERSIKT OVER VURDERINGSFORMER NR: KURSMODUL VURDERINGFORM VURDERING KARAKTER 1 IT Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 2 IT Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 3 IT Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 4 Innføring i regnskap og lønn Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 5 Innføring i regnskap og lønn Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 6 Innføring i regnskap og lønn Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 7 Innføring i regnskap og lønn Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 8 IT-basert regnskap Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 9 IT-basert regnskap Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 10 IT-basert regnskap Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 11 Praktisk personalarbeid Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 12 Praktisk personalarbeid Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 13 Praktisk personalarbeid Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 14 Service og kommunikasjon Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 15 Service og kommunikasjon Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 16 Økonomi, lønn, budsjett Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 17 Økonomi, lønn, budsjett Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 18 Aktørene i arbeidslivet Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 19 Aktørene i arbeidslivet Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 20 Bruk av regneark i økonomiarbeidet Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 21 Bruk av regneark i økonomiarbeidet Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 22 Jus i arbeidslivet Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 23 Jus i arbeidslivet Obligatorisk innsending Veileder Bokstav 24 Tverrfagelig eksamen alle modeller Ekstern + Intern sensor Bokstav 18

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger 3 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

BILBRANSJENS FAGSKOLEUTDANNING. Læreplan. for Bilbransjens Fagskole. Studieretning Verkstedsledelse

BILBRANSJENS FAGSKOLEUTDANNING. Læreplan. for Bilbransjens Fagskole. Studieretning Verkstedsledelse BILBRANSJENS FAGSKOLEUTDANNING Læreplan for Bilbransjens Fagskole Studieretning Verkstedsledelse Godkjent av Norges Bilbransjeforbund 1. april 2007 Innhold Generell informasjon side Innledning 3 Inntakskrav

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste! Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2013 Versjon 3.0.1 av 4. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer