AVTALE FOR PARTNERGRUPPENI NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE FOR PARTNERGRUPPENI NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SA"

Transkript

1 Worwegian Centres of Expertise 'Olk^^^'<i=i AVTALE FOR PARTNERGRUPPENI NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SA 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FREMME AV NCE SUBSEA SA SITT VIRKE 2. AVTALE OM ØKONOMISK STØTTE TIL REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING 3. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA DRIFT AS 1 11

2 BAKGRUNN FOR AVTALEN Nonwegian Centres of Expertice (NCE) programmet ble i sin tid etablert etter oppdrag fra daværende Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. I Bergensregionen, som har ett av verdens steri<este fagmiljøer innen undervannsteknologi (heretter kalt klyngen), ble det i denne forbindelse etablert en forening navngitt Ekspertsenter Undervannsteknologi for å forsterke og videreutvikle eksisterende fagmiljøer innen feltet. Foreningen har senere skiftet navn til Non/vegian Centres of Expertise Subsea (heretter NCE Subsea). Deltakerne i partnergruppen i NCE Subsea inngikk 8. mars 2006, i tråd med 4 i foreningens vedtekter, partneravtale for regulering av partnergruppens bidrag til foreningens aktivitet. Avtalen av 2006 ble erstattet med ny partneravtale av 2010, som løp fra og med 1. januar til og med 31. desember NCE Subsea har besluttet å videreføre det fellesskap som i dag er foreningen NCE Subsea til et nystiftet samvirkeforetak, NonA/egian Centre of Expertise Subsea SA (heretter NCE Subsea SA). NCE Subsea oppløses i forbindelse med stiftelsen av NCE Subsea SA. NCE Subsea Drift AS er etablert som den administrative og utøvende enhet for NCE prosjektet. NCE Subsea Drift AS har i tråd med NCE programmets intensjon ytt tjenester mot vederiag til foreningens medlemmer, herunder dens partnere i tråd med dette. NCE Subsea SA har kjøpt alle aksjene i NCE Subsea Drift AS av Høgskolen i Bergen. NCE Subsea Drift AS er det planlagt å fusjonere NCE Subsea Drift AS inn i NCE Subsea SA. Fusjonen planlegges gjennomført så snart som praktisk mulig, og senest innen utgangen av Den virksomhet som i dag utøves i NCE Subsea Drift AS skal etter at fusjonen er gjennomført videreføres i NCE Subsea SA. Partnergruppen i NCE Subsea ønsker å videreføre den innsats den enkelte partner og partnergruppen som sådan har gjort ovenfor NCE Subsea i de senere år, til NCE Subsea SA. Partnergruppens innsats i så henseende har vært regulert av partneravtalen av 2010, som utløp per 31. desember Nærværende avtale fomnaliserer partnergnjppens og de øvrige avtaleparters enighet om å videreføre partneravtalen av 2010 i en ny partneravtale av Nærværende partneravtale består av tre avtaler 1. Avtale om samarbeid til fremme av NCE Subsea SA sitt virke 2. Avtale om økonomisk støtte til regional næringsutvikling 3. Avtale om partnernes kjøp av tjenester fra NCE Subsea Drift AS Disse avtalene omtales her samlet som Avtalen

3 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FREMME AV NCE SUBSEA SA SITT VIRKE 1.1. Avtalepartene - Partnergruppen Følgende er partnere i NCE Subsea per dags dato, og skal også være partnere i NCE Subsea SA når dette er stiftet: Aker Solutions Bergen kommune Christian Michelsen Research Coast Center Base Det Norske Veritas Emerson/Roxar Fjell kommune FMC Technologies Framo Engineering Handelshøyskolen Bl Bergen Havforskningsinstituttet Hordaland Fylkeskommune Høyskolen i Bergen Polytec Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Statoil UNI Research Øygarden kommune Den enkelte partner er selvstendig avtalepart i Avtalen. Partnerne benevnes her i felleskap som Partnergruppen. En partner skal være medlem i NCE Subsea SA. Endringer i hvem som er partner fremgår av vedlegg nummer 1 til Avtalen Intensjonen med Partnergruppen Formålet med NCE Subsea SA er å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det internasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskapning hos de ulike aktørene i klyngen og i klyngen som helhet. Intensjonen med Partnergruppen er at den skal være den ledende kraften i NCE Subsea SA, og at Partnergruppen skal aktivt bidra til at NCE Subsea SA realiserer sitt formål. Partnergruppen bærer, som sentrale medlemmer i NCE Subsea SA, et overordnet strategisk ansvar for utvikling av klyngen og fasilitatoren NCE Subsea SA, og Partnergruppen skal derfor særlig bidra til å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det internasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskapning hos de ulike medlemmene i NCE Subsea SA, aktørene i klyngen og i klyngen som helhet

4 1.3. Forpliktelser Partnerne skal: delta aktivt for å fremme Partnergruppens felles visjon og mål gjennom felles innsats i NCE Subsea SA ha et spesielt ansvar for å fremme samhandling og innovasjon blant medlemmene i NCE Subsea SA ha et spesielt ansvar for strategiutvikling for klyngen og for NCE Subsea SA bidra med intern kompetanse og aktiviteter som kan benyttes av klyngen og av medlemmene i NCE Subsea SA Partnerne skal videre etter status: Dersom de er Bedriftspartnere Dersom de er Kompetanseaktører Dersom de er Regionale utviklingsaktører delta aktivt i utviklingen av klyngen og fasilitatoren ved å fremme og delta i prosjekter, samt gjennom strategiutvikling og målstyring delta med kompetanse i utvikling og gjennomføring av aktiviteter og av strategiutvikling, samt drive faglige fora iht. sin kompetanse delta ved å legge til rette for aktiv næringsutvikling og ved støtte til politiske og strategiske prosesser 1.4. Utadrettet virksomhet All utadrettet aktivitet på vegne av NCE Subsea SA, dets medlemmer og klyngen for øvrig skjer i regi av, og fra NCE Subsea SA. Den enkelte partner eller Partnergruppen som sådan skal avstå fra utadrettet virksomhet på vegne av NCE Subsea SA eller dets medlemmer, uten at dette er positivt avtalt med NCE Subsea SA. 2. AVTALE OM ØKONOMISK STØTTE TIL REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING NCE Subsea Drift AS har vært den administrative og utøvende enhet for NCE Subsea og NCE prosjektet i Bergens regionen. De regionale utviklingsaktører har ytt ensidig økonomisk støtte til NCE Subsea Drift AS, til bruk i selskapets innovasjonsaktivitet under Norwegian Centres of Expertice (NCE) programmet. Støtten har vært ytt som ledd de regionale utviklingsaktørenes utviklingstiltak i aktørens respektive næringsområder. Forutsatt de nødvendige bevillinger og politiske beslutninger ønsker de regionale utviklingsaktørene å yte støtte til NCE Subsea Drift AS til selskapets innovasjonsaktivitet under Nonwegian Centres of Expertice (NCE) programmet også i årene

5 Under nevnte forutsetninger vil støtten ytes slik i perioden : Kategori RU 1 NOK per år Fylkeskommuner Kategori RU2 NOK per år Kommuner med stor befolkning og subsea aktivitet Kategori RU3 NOK per år Kommuner med mellomstor befolkning og betydelig subsea aktivitet Kategori RU4 NOK per år Kommuner med mellomstor befolkning og stor subsea aktivitet Kategori RU 5 NOK per år Kommuner med mellomstor/liten befolkning og moderat subsea aktivitet Regional utviklingsaktør under Avtalen er følgende: Hordaland fylkeskommune (RU1) Bergen kommune (RU2) Fjell kommune (RU3) Øygarden kommune (RUS) De regionale utviklingsaktører er innforstått med at NCE Subsea SA vil erverve aksjene i NCE Subsea Drift AS, og at NCE Subsea Drift AS er planlagt innfusjonert i NCE Subsea SA. Etter at fusjonen er gjennomført vil NCE Subsea SA overta alle rettigheter og plikter som før fusjonen lå hos NCE Subsea Drift AS. NCE Subsea SA overtar da også rettigheter som tilligger NCE Subsea Drift AS etter Avtalen. Siden NCE Subsea SA etter fusjonen skal videreføre den virksomhet som i dag ligger hos NCE Subsea Drift AS, også den aktivitet knyttet til innovasjonsaktivitet under NonA^egian Centres of Expertice (NCE) programmet, er de Regionale utviklingsaktørene innforstått med at støtten tilfaller NCE Subsea SA etter at fusjonen er gjennomført. 3. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA DRIFT AS NCE Subsea Drift AS har som den administrative og utøvende enheten for NCE Subsea og NCE prosjektet i Bergensregionen solgt tjenester til medlemmer i foreningen, herunder til partnerne. I tråd med videreføringen av partneravtalen av 2010 videreføres også partnerens kjøpsavtale med NCE Subsea Drift AS, og med dette formaliseres nå den felles forståelse som har vært siden 1. januar 2013 mellom NCE Subsea Drift AS og de som var partnerne i NCE Subsea per 31. desember 2012, om videreføring av kjøpsavtalen mellom partene. NCE Subsea Drift AS skal mot vederiag yte de tjenester som fremgår av vedlegg nummer 2 til Avtalen. 5 1

6 Den enkelte partners rett til ytelser fra NCE Subsea Drift AS varierer i omfang etter hvilken kategori den enkelte partner befinner seg i. Det avtalte vederiaget gjenspeiler omfanget av tjenesteytelser fra NCE Subsea Drift AS som partene vurderer er nødvendige for å dekke den enkelte partners behov. Forutsetningen mellom partene er at tjenesteleveransene fra NCE Subsea Drift AS under Avtalen fullt ut dekker den enkelte partners behov i denne sammenheng. I den grad en partner har behov for tjenester utover det som omfattes av Avtalen, skal det utarbeides separat avtale for slike leveranser. Partnerne er, etter deres ulike behov for tjenester fra NCE Subsea Drift AS, delt inn i to kategorier; Kompetanseaktør eller Bedriftspartner. De partnerne som inngår i kategorien Bedriftspartner har også noe ulikt behov for tjenester fra NCE Subsea Drift AS. Kategorien Bedriftspartner er derfor delt inn i ytteriigere kategorier etter støn-elsen på bedriften, dens subsea aktivitet, slik at denne inndelingen av Bedriftspartnere i kategorier i størst mulig grad gjenspeiler den enkelte Bedriftspartner sitt faktiske behov for tjenester fra NCE Subsea Drift AS, og følgelig også etter i hvor stort omfang NCE Subsea Drift AS faktisk skal yte tjenester under Avtalen. Bedriftspartnerne skal etter i hvilken kategori den er åriig betale slikt vederiag: Kategori Bl NOK per år Stor bedrift/betydelig subsea aktivitet Kategori B2 NOK per år Mellomstor bedrift/høy til betydelig subsea aktivitet Kategori B3 NOK per år Mindre bedrift/moderat subsea aktivitet Kompetanseaktører skal betale åriig vederiag på NOK minimum Kompetanseaktørene har rett til å gjøre opp sitt vederiag gjennom å yte tjenester tilbake til NCE Subsea SA. Som hhv. Bedriftspartner og Kompetanseaktør er etter denne avtale følgende: Bedriftspartnere Statoil (Bl) FMC Technologies (B2) Aker Solutions (B2) Framo Engineering (B2) DNV (B3) CCB (B3) Emerson/Roxar (B3) Kompetanseaktører Havforskningsinstituttet CMR UNI Research HiB SNF Bl Polytec Til avtalt vederiag tilkommer merverdiavgift etter den til enhver tid gjeldende sats. Vederiaget forfaller etter påkrav ved faktura

7 4. AVTALEPERIODE, OPPSIGELSESFRIST MV. Avtalen er en formalisering av partenes enighet om å videreføre partneravtale av 2010, og Avtalen er derfor bindende fra og med 1. Januar Avtalen løper til og med Enhver avtalepart kan si opp sitt avtaleforhold med 12 måneders skriftlig varsel. Avtalepartens rettigheter og forpliktelser under Avtalen bortfaller ved utgangen av oppsigelsestiden. En partners uttreden som medlem i NCE Subsea SA likestilles med oppsigelse av Avtalen. Dersom en avtalepart vesentlig misligholder sine forpliktelser under Avtalen kan de øvrige avtaleparter med simpelt flertall beslutte å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning ovenfor den avtalepart som har misligholdt Avtalen. Avtalens minimum løpetid er ikke til hinder for slikt ekstraordinært opphør. Nye partnere som er kommet til i avtaleperioden knytter seg til Avtalen gjennom vedlegg nummer 1 til Avtalen. Hvis det oppstår tvist mellom partene i Avtalen om tolkningen eller rettsvirkningene av denne, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem kan hver av Partene foriange tvisten avgjort ved norske domstoler. Nordhordland tingrett er verneting for tvister etter denne avtalen

8 5. SIGNATUR Denne avtalen underskrives i 1 eksemplar som beholdes av NCE Subsea SA. Hver av partnerne får oversendt kopi av den signerte avtalen. Ågotnes, 12. April 2013 For Aker Solutions: For Handelshøyskolen Bl Bergen: For Bergen kommune: For Christian Michelsen Research: For Coast Center Base: For Det Norske Veritas: For Emerson/Roxar For Fjell kommune: For FMC Technologies: For Framo Engineering: For Havforskningsinstituttet: For Hordaland Fylkeskommune: For Høgskolen i Bergen: For Polytec: For Samfunns- og næringslivsforskning: For Statoil ASA: For UNI Research AS: For Øygarden kommune: For NCE Subsea Drift AS: 8 1 3

9 VEDLEGG NUMMER 1 Nye partnere: Ved signering nedenfor tiltredes Avtalen. Partnere som trer ut: Ved signering nedenfor sier vedkommende partner opp Avtalen, og trer ut som partner etter de oppsigelsesbestemmelser som fremkommer av Avtalens punkt 4. NAVN PÅ PARTNER SIGNATUR DATO

10 VEDLEGG NUMMER 2 I tråd med avtale om kjøp av tjenester fra NCE Subsea Drift AS jf. punkt 3 ovenfor skal NCE Subsea Drift AS yte følgende tjenester til partnere: Tjenester i form av tilgang til møteplasser, aktiviteter mv.; Møteplasser for medlemmene i egen regi og i samarbeid med andre organisasjoner. Samarbeidsprosjekter i klyngen, som bidrar til forskning, innovasjon, kompetanseutvikling og internasjonal forretningsutvikling. Aktiviteter som fremmer medlemmenes muligheter for internasjonale prosjekter, leveranser og etableringer. Aktiviteter som bidrar til nyetableringer innen klyngens kjemevirksomhet Aktiviteter som bidrar til økt samhandling og erfaringsoverføring i klyngen Tjenester til bruk for å sikre tilstrekkelig kompetanse til partneres virksomhet; Bidra til en mer attraktiv bransje: Gjennomføre regional klyngefokusert meri^evarekampanje Publisere gode historier om selskaper i klyngen Kommunisere innhold i nasjonalt omdømmeprosjekt Oljeteknologiindustrien - Norges nye fastlandsindustri Gjennomføre markedstiltak som kommuniserer til ungdom hva subseaindustrien er Ha tilgjengelig aktive rollemodeller fra industrien Oppsøke og informere presse og aktuelle saker Øke kompetanse i bedriftene: Etablere tilbud for relevant etter- og videreutdanning Etablere fast masterstudie i unden/annsteknologi i Bergen Synliggjøre relevante utdanningstilbud på web, blogg, sosiale medier og trykket informasjonsmateriell Etablere database hvor bedrifter kan legge inn potensielle master- og bacheloroppgaver Etablering av nærings-phd i klyngen Styrke langsiktig rekruttering: Sikre tilstrekkelig med praksisplasser for subsea bachelor Etablering av subsea bachelor i Florø Sikre kompetansemessig mangfold; Delta i mangfoldskampanjer Kommunisere subsearelaterte studier til kvinner Sikre at mentorprogrammer for kvinner gjennomføres Infonnasjon om eksisterende traineeordninger Tjenester til bruk for å videreutvikle partnerens forretningspotensial Økt antall bedrifter som eksporterer Åriig kartlegging hvem som vil gå internasjonalt/til nye markeder, og hvor. Møter/dialog med utekontorer til INTSOK og Innovasjon Norge Etablere varig samartjeid med andre internasjonale klynger og organisasjoner Øke omsetning og samhandling innad i klyngen An^angere temamøter - Subsea Network Forum, hydroakustikk, maskinering og lignende. Arrangere bedriftsbesøk Arrangere Møteforum, speed dating for klyngen Arrangere møteplasser/speed dating mellom ulike regioner Legge til rette for prosesser for å få SMB'er inn som leverandører til de større kundene

11 Etablere bedriftsnettverk Øke antall spin-off og nyetableringer Gjennomføre forretningsutviklingsprogram, som Subsea First Step og Subsea Next Step Gjennomføres Subsea GrQnder Åriig kåring av Subsea Upcoming Company of the Year Fasilitere søknader om etablererstøtte Bidra til etablering av spin-off fra FoU-miljøer Kanalisere etablererbedrifter inn i inkubatorer Styrke nasjonale og internasjonale møteplasser Markedsføring og Branding av eksisterende møteplasser i klyngen Styrke samarbeid med UTF knytte til UTO Videreutvikle konseptet Offshore Technology Week Drift og oppdatering av Subsea Index Videreutvikling av Subsea Index til global database Tjenester til bruk for å styrke partnerens innovasjon Stimulere utvikling av nye produkter og tjenester i bedriftene Gjennomføres bedriftsbesøk for å identifisere nye prosjektideer og forslag knyttet tit utvikling av produkter, tjenester og prosesser/metoder Delta aktivt i utfonning av mulige forprosjekter, søknader om støtte forprosjekt og tidligfase finansiering Bidra til å få frem søknader om forprosjekter til NCE Subsea eller virkemiddelapparat Oppdatere og distribuere veiviser til virkemiddelapparatet Konsulentbistand til prosjektutvikling i enkeltbedrifter Utgi oversikt over teknologiutfordringer for subseaindustrien Dialog med virkemiddelapparat for å etablere støtteordninger for tidligfase ideutvikling i bedriftene Gjennomføre temamøter og kurs om IPR og patentering Bistand i IPR- og kontraktsspørsmål i samarbeid med patent-zadvokatkontor Styrke FoU i bedriftene og øke antall utløste forskningsprosjekter og patenter Dialog med FoU-institusjoner for å utvikle og styrke FoU-samarbeid med bedriftene Etablere FoU HUB for formidling og koordinering av FoU i klyngen Gjennomføre fagseminarer og workshops med FoU-institusjonene for å invitere til nye prosjekter i samarbeid med bedrifter Identifisere og lansere forslag til samarbeids- og utviklingsprosjekter, basert på identifiserte teknologiutfordringer Gjennomføre Subsea Technology Day Etablering av større FoU-prosjekt i samarbeid med bedrifter og FoU-institusjoner, med sikte på å søke langsiktig FoU-program Styrke samarbeid innen FoU mellom akademia og industri Markedsføre kompetanse og erfaring i klyngen inn mot undervisningsinstitusjonene Tjenester til bruk for en bedre markedsorientering Forbedre markedsinfomiasjon Tilrettelegge for presentasjoner og maricedsrapporter om muligheter i nasjonale og internasjonale markeder Ressursgruppe for markedsinformasjon hvor kunnskap, kompetanse og erfaringer kan deles med andre bedrifter Gjennomføre workshops for erfaringsoverføring om marked, land, kunder og prosjekter Bestille og distribuere markedsrapporter for subseaindustrien 11

12 Gjennomføre entry-programmer sammen med andre aktører, som INTOK, Innovasjon Norge eller andre. Studieturer til relevante olje- og gassmesser Fellesstands på relevante olje- og gassmesser Legge til rette for intemasjonale delegasjoner som besøker klyngen Gjennomføres fellesarangementer i andre regioner og med andre klynge, med formål om økt samarbeid og forretningsutvikling Kompetanseheving i bedrift - mari<edsføring, meri<evarebygging, strategi og internasjonalisering CEO Forum med tema merkevarebygging og mari^edsføring Etablere kurs og studier innen merkevarebygging, mari<edsføring, strategi og internasjonalisering for olje- og gassindustrien Seminar om tema innen merkevarebygging, markedsføring, strategi og internasjonalisering Koordinere blogg om tema relevant for subseaindustrien Startpakke innen mari<edsføring og meri<evarebygging for SMB'er i klyngen Markedsføring - økt kjennskap og kunnskap i mari<edene Publisere felles annonsebilag gjennom relevant fagtidsskrift Produsere artikler til relevante publikasjoner Kommunisere en tydelig og gjenkjennelig profil og spisset budskap Tilgjengelig mari<edsmateriell for bedrifter som ønsker å bmke NCE Subsea som sub-brand Innholdet på nettportalen er relevant, oppdatert og dynamisk

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Sigrunn Tvedten Birgit A. Apenes Solem Eiri Elvestad Are Thorkildsen SKRIFT- SERIEN

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer