AVTALE FOR PARTNERGRUPPENI NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE FOR PARTNERGRUPPENI NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SA"

Transkript

1 Worwegian Centres of Expertise 'Olk^^^'<i=i AVTALE FOR PARTNERGRUPPENI NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SA 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FREMME AV NCE SUBSEA SA SITT VIRKE 2. AVTALE OM ØKONOMISK STØTTE TIL REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING 3. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA DRIFT AS 1 11

2 BAKGRUNN FOR AVTALEN Nonwegian Centres of Expertice (NCE) programmet ble i sin tid etablert etter oppdrag fra daværende Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. I Bergensregionen, som har ett av verdens steri<este fagmiljøer innen undervannsteknologi (heretter kalt klyngen), ble det i denne forbindelse etablert en forening navngitt Ekspertsenter Undervannsteknologi for å forsterke og videreutvikle eksisterende fagmiljøer innen feltet. Foreningen har senere skiftet navn til Non/vegian Centres of Expertise Subsea (heretter NCE Subsea). Deltakerne i partnergruppen i NCE Subsea inngikk 8. mars 2006, i tråd med 4 i foreningens vedtekter, partneravtale for regulering av partnergruppens bidrag til foreningens aktivitet. Avtalen av 2006 ble erstattet med ny partneravtale av 2010, som løp fra og med 1. januar til og med 31. desember NCE Subsea har besluttet å videreføre det fellesskap som i dag er foreningen NCE Subsea til et nystiftet samvirkeforetak, NonA/egian Centre of Expertise Subsea SA (heretter NCE Subsea SA). NCE Subsea oppløses i forbindelse med stiftelsen av NCE Subsea SA. NCE Subsea Drift AS er etablert som den administrative og utøvende enhet for NCE prosjektet. NCE Subsea Drift AS har i tråd med NCE programmets intensjon ytt tjenester mot vederiag til foreningens medlemmer, herunder dens partnere i tråd med dette. NCE Subsea SA har kjøpt alle aksjene i NCE Subsea Drift AS av Høgskolen i Bergen. NCE Subsea Drift AS er det planlagt å fusjonere NCE Subsea Drift AS inn i NCE Subsea SA. Fusjonen planlegges gjennomført så snart som praktisk mulig, og senest innen utgangen av Den virksomhet som i dag utøves i NCE Subsea Drift AS skal etter at fusjonen er gjennomført videreføres i NCE Subsea SA. Partnergruppen i NCE Subsea ønsker å videreføre den innsats den enkelte partner og partnergruppen som sådan har gjort ovenfor NCE Subsea i de senere år, til NCE Subsea SA. Partnergruppens innsats i så henseende har vært regulert av partneravtalen av 2010, som utløp per 31. desember Nærværende avtale fomnaliserer partnergnjppens og de øvrige avtaleparters enighet om å videreføre partneravtalen av 2010 i en ny partneravtale av Nærværende partneravtale består av tre avtaler 1. Avtale om samarbeid til fremme av NCE Subsea SA sitt virke 2. Avtale om økonomisk støtte til regional næringsutvikling 3. Avtale om partnernes kjøp av tjenester fra NCE Subsea Drift AS Disse avtalene omtales her samlet som Avtalen

3 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FREMME AV NCE SUBSEA SA SITT VIRKE 1.1. Avtalepartene - Partnergruppen Følgende er partnere i NCE Subsea per dags dato, og skal også være partnere i NCE Subsea SA når dette er stiftet: Aker Solutions Bergen kommune Christian Michelsen Research Coast Center Base Det Norske Veritas Emerson/Roxar Fjell kommune FMC Technologies Framo Engineering Handelshøyskolen Bl Bergen Havforskningsinstituttet Hordaland Fylkeskommune Høyskolen i Bergen Polytec Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Statoil UNI Research Øygarden kommune Den enkelte partner er selvstendig avtalepart i Avtalen. Partnerne benevnes her i felleskap som Partnergruppen. En partner skal være medlem i NCE Subsea SA. Endringer i hvem som er partner fremgår av vedlegg nummer 1 til Avtalen Intensjonen med Partnergruppen Formålet med NCE Subsea SA er å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det internasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskapning hos de ulike aktørene i klyngen og i klyngen som helhet. Intensjonen med Partnergruppen er at den skal være den ledende kraften i NCE Subsea SA, og at Partnergruppen skal aktivt bidra til at NCE Subsea SA realiserer sitt formål. Partnergruppen bærer, som sentrale medlemmer i NCE Subsea SA, et overordnet strategisk ansvar for utvikling av klyngen og fasilitatoren NCE Subsea SA, og Partnergruppen skal derfor særlig bidra til å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det internasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskapning hos de ulike medlemmene i NCE Subsea SA, aktørene i klyngen og i klyngen som helhet

4 1.3. Forpliktelser Partnerne skal: delta aktivt for å fremme Partnergruppens felles visjon og mål gjennom felles innsats i NCE Subsea SA ha et spesielt ansvar for å fremme samhandling og innovasjon blant medlemmene i NCE Subsea SA ha et spesielt ansvar for strategiutvikling for klyngen og for NCE Subsea SA bidra med intern kompetanse og aktiviteter som kan benyttes av klyngen og av medlemmene i NCE Subsea SA Partnerne skal videre etter status: Dersom de er Bedriftspartnere Dersom de er Kompetanseaktører Dersom de er Regionale utviklingsaktører delta aktivt i utviklingen av klyngen og fasilitatoren ved å fremme og delta i prosjekter, samt gjennom strategiutvikling og målstyring delta med kompetanse i utvikling og gjennomføring av aktiviteter og av strategiutvikling, samt drive faglige fora iht. sin kompetanse delta ved å legge til rette for aktiv næringsutvikling og ved støtte til politiske og strategiske prosesser 1.4. Utadrettet virksomhet All utadrettet aktivitet på vegne av NCE Subsea SA, dets medlemmer og klyngen for øvrig skjer i regi av, og fra NCE Subsea SA. Den enkelte partner eller Partnergruppen som sådan skal avstå fra utadrettet virksomhet på vegne av NCE Subsea SA eller dets medlemmer, uten at dette er positivt avtalt med NCE Subsea SA. 2. AVTALE OM ØKONOMISK STØTTE TIL REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING NCE Subsea Drift AS har vært den administrative og utøvende enhet for NCE Subsea og NCE prosjektet i Bergens regionen. De regionale utviklingsaktører har ytt ensidig økonomisk støtte til NCE Subsea Drift AS, til bruk i selskapets innovasjonsaktivitet under Norwegian Centres of Expertice (NCE) programmet. Støtten har vært ytt som ledd de regionale utviklingsaktørenes utviklingstiltak i aktørens respektive næringsområder. Forutsatt de nødvendige bevillinger og politiske beslutninger ønsker de regionale utviklingsaktørene å yte støtte til NCE Subsea Drift AS til selskapets innovasjonsaktivitet under Nonwegian Centres of Expertice (NCE) programmet også i årene

5 Under nevnte forutsetninger vil støtten ytes slik i perioden : Kategori RU 1 NOK per år Fylkeskommuner Kategori RU2 NOK per år Kommuner med stor befolkning og subsea aktivitet Kategori RU3 NOK per år Kommuner med mellomstor befolkning og betydelig subsea aktivitet Kategori RU4 NOK per år Kommuner med mellomstor befolkning og stor subsea aktivitet Kategori RU 5 NOK per år Kommuner med mellomstor/liten befolkning og moderat subsea aktivitet Regional utviklingsaktør under Avtalen er følgende: Hordaland fylkeskommune (RU1) Bergen kommune (RU2) Fjell kommune (RU3) Øygarden kommune (RUS) De regionale utviklingsaktører er innforstått med at NCE Subsea SA vil erverve aksjene i NCE Subsea Drift AS, og at NCE Subsea Drift AS er planlagt innfusjonert i NCE Subsea SA. Etter at fusjonen er gjennomført vil NCE Subsea SA overta alle rettigheter og plikter som før fusjonen lå hos NCE Subsea Drift AS. NCE Subsea SA overtar da også rettigheter som tilligger NCE Subsea Drift AS etter Avtalen. Siden NCE Subsea SA etter fusjonen skal videreføre den virksomhet som i dag ligger hos NCE Subsea Drift AS, også den aktivitet knyttet til innovasjonsaktivitet under NonA^egian Centres of Expertice (NCE) programmet, er de Regionale utviklingsaktørene innforstått med at støtten tilfaller NCE Subsea SA etter at fusjonen er gjennomført. 3. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA DRIFT AS NCE Subsea Drift AS har som den administrative og utøvende enheten for NCE Subsea og NCE prosjektet i Bergensregionen solgt tjenester til medlemmer i foreningen, herunder til partnerne. I tråd med videreføringen av partneravtalen av 2010 videreføres også partnerens kjøpsavtale med NCE Subsea Drift AS, og med dette formaliseres nå den felles forståelse som har vært siden 1. januar 2013 mellom NCE Subsea Drift AS og de som var partnerne i NCE Subsea per 31. desember 2012, om videreføring av kjøpsavtalen mellom partene. NCE Subsea Drift AS skal mot vederiag yte de tjenester som fremgår av vedlegg nummer 2 til Avtalen. 5 1

6 Den enkelte partners rett til ytelser fra NCE Subsea Drift AS varierer i omfang etter hvilken kategori den enkelte partner befinner seg i. Det avtalte vederiaget gjenspeiler omfanget av tjenesteytelser fra NCE Subsea Drift AS som partene vurderer er nødvendige for å dekke den enkelte partners behov. Forutsetningen mellom partene er at tjenesteleveransene fra NCE Subsea Drift AS under Avtalen fullt ut dekker den enkelte partners behov i denne sammenheng. I den grad en partner har behov for tjenester utover det som omfattes av Avtalen, skal det utarbeides separat avtale for slike leveranser. Partnerne er, etter deres ulike behov for tjenester fra NCE Subsea Drift AS, delt inn i to kategorier; Kompetanseaktør eller Bedriftspartner. De partnerne som inngår i kategorien Bedriftspartner har også noe ulikt behov for tjenester fra NCE Subsea Drift AS. Kategorien Bedriftspartner er derfor delt inn i ytteriigere kategorier etter støn-elsen på bedriften, dens subsea aktivitet, slik at denne inndelingen av Bedriftspartnere i kategorier i størst mulig grad gjenspeiler den enkelte Bedriftspartner sitt faktiske behov for tjenester fra NCE Subsea Drift AS, og følgelig også etter i hvor stort omfang NCE Subsea Drift AS faktisk skal yte tjenester under Avtalen. Bedriftspartnerne skal etter i hvilken kategori den er åriig betale slikt vederiag: Kategori Bl NOK per år Stor bedrift/betydelig subsea aktivitet Kategori B2 NOK per år Mellomstor bedrift/høy til betydelig subsea aktivitet Kategori B3 NOK per år Mindre bedrift/moderat subsea aktivitet Kompetanseaktører skal betale åriig vederiag på NOK minimum Kompetanseaktørene har rett til å gjøre opp sitt vederiag gjennom å yte tjenester tilbake til NCE Subsea SA. Som hhv. Bedriftspartner og Kompetanseaktør er etter denne avtale følgende: Bedriftspartnere Statoil (Bl) FMC Technologies (B2) Aker Solutions (B2) Framo Engineering (B2) DNV (B3) CCB (B3) Emerson/Roxar (B3) Kompetanseaktører Havforskningsinstituttet CMR UNI Research HiB SNF Bl Polytec Til avtalt vederiag tilkommer merverdiavgift etter den til enhver tid gjeldende sats. Vederiaget forfaller etter påkrav ved faktura

7 4. AVTALEPERIODE, OPPSIGELSESFRIST MV. Avtalen er en formalisering av partenes enighet om å videreføre partneravtale av 2010, og Avtalen er derfor bindende fra og med 1. Januar Avtalen løper til og med Enhver avtalepart kan si opp sitt avtaleforhold med 12 måneders skriftlig varsel. Avtalepartens rettigheter og forpliktelser under Avtalen bortfaller ved utgangen av oppsigelsestiden. En partners uttreden som medlem i NCE Subsea SA likestilles med oppsigelse av Avtalen. Dersom en avtalepart vesentlig misligholder sine forpliktelser under Avtalen kan de øvrige avtaleparter med simpelt flertall beslutte å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning ovenfor den avtalepart som har misligholdt Avtalen. Avtalens minimum løpetid er ikke til hinder for slikt ekstraordinært opphør. Nye partnere som er kommet til i avtaleperioden knytter seg til Avtalen gjennom vedlegg nummer 1 til Avtalen. Hvis det oppstår tvist mellom partene i Avtalen om tolkningen eller rettsvirkningene av denne, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem kan hver av Partene foriange tvisten avgjort ved norske domstoler. Nordhordland tingrett er verneting for tvister etter denne avtalen

8 5. SIGNATUR Denne avtalen underskrives i 1 eksemplar som beholdes av NCE Subsea SA. Hver av partnerne får oversendt kopi av den signerte avtalen. Ågotnes, 12. April 2013 For Aker Solutions: For Handelshøyskolen Bl Bergen: For Bergen kommune: For Christian Michelsen Research: For Coast Center Base: For Det Norske Veritas: For Emerson/Roxar For Fjell kommune: For FMC Technologies: For Framo Engineering: For Havforskningsinstituttet: For Hordaland Fylkeskommune: For Høgskolen i Bergen: For Polytec: For Samfunns- og næringslivsforskning: For Statoil ASA: For UNI Research AS: For Øygarden kommune: For NCE Subsea Drift AS: 8 1 3

9 VEDLEGG NUMMER 1 Nye partnere: Ved signering nedenfor tiltredes Avtalen. Partnere som trer ut: Ved signering nedenfor sier vedkommende partner opp Avtalen, og trer ut som partner etter de oppsigelsesbestemmelser som fremkommer av Avtalens punkt 4. NAVN PÅ PARTNER SIGNATUR DATO

10 VEDLEGG NUMMER 2 I tråd med avtale om kjøp av tjenester fra NCE Subsea Drift AS jf. punkt 3 ovenfor skal NCE Subsea Drift AS yte følgende tjenester til partnere: Tjenester i form av tilgang til møteplasser, aktiviteter mv.; Møteplasser for medlemmene i egen regi og i samarbeid med andre organisasjoner. Samarbeidsprosjekter i klyngen, som bidrar til forskning, innovasjon, kompetanseutvikling og internasjonal forretningsutvikling. Aktiviteter som fremmer medlemmenes muligheter for internasjonale prosjekter, leveranser og etableringer. Aktiviteter som bidrar til nyetableringer innen klyngens kjemevirksomhet Aktiviteter som bidrar til økt samhandling og erfaringsoverføring i klyngen Tjenester til bruk for å sikre tilstrekkelig kompetanse til partneres virksomhet; Bidra til en mer attraktiv bransje: Gjennomføre regional klyngefokusert meri^evarekampanje Publisere gode historier om selskaper i klyngen Kommunisere innhold i nasjonalt omdømmeprosjekt Oljeteknologiindustrien - Norges nye fastlandsindustri Gjennomføre markedstiltak som kommuniserer til ungdom hva subseaindustrien er Ha tilgjengelig aktive rollemodeller fra industrien Oppsøke og informere presse og aktuelle saker Øke kompetanse i bedriftene: Etablere tilbud for relevant etter- og videreutdanning Etablere fast masterstudie i unden/annsteknologi i Bergen Synliggjøre relevante utdanningstilbud på web, blogg, sosiale medier og trykket informasjonsmateriell Etablere database hvor bedrifter kan legge inn potensielle master- og bacheloroppgaver Etablering av nærings-phd i klyngen Styrke langsiktig rekruttering: Sikre tilstrekkelig med praksisplasser for subsea bachelor Etablering av subsea bachelor i Florø Sikre kompetansemessig mangfold; Delta i mangfoldskampanjer Kommunisere subsearelaterte studier til kvinner Sikre at mentorprogrammer for kvinner gjennomføres Infonnasjon om eksisterende traineeordninger Tjenester til bruk for å videreutvikle partnerens forretningspotensial Økt antall bedrifter som eksporterer Åriig kartlegging hvem som vil gå internasjonalt/til nye markeder, og hvor. Møter/dialog med utekontorer til INTSOK og Innovasjon Norge Etablere varig samartjeid med andre internasjonale klynger og organisasjoner Øke omsetning og samhandling innad i klyngen An^angere temamøter - Subsea Network Forum, hydroakustikk, maskinering og lignende. Arrangere bedriftsbesøk Arrangere Møteforum, speed dating for klyngen Arrangere møteplasser/speed dating mellom ulike regioner Legge til rette for prosesser for å få SMB'er inn som leverandører til de større kundene

11 Etablere bedriftsnettverk Øke antall spin-off og nyetableringer Gjennomføre forretningsutviklingsprogram, som Subsea First Step og Subsea Next Step Gjennomføres Subsea GrQnder Åriig kåring av Subsea Upcoming Company of the Year Fasilitere søknader om etablererstøtte Bidra til etablering av spin-off fra FoU-miljøer Kanalisere etablererbedrifter inn i inkubatorer Styrke nasjonale og internasjonale møteplasser Markedsføring og Branding av eksisterende møteplasser i klyngen Styrke samarbeid med UTF knytte til UTO Videreutvikle konseptet Offshore Technology Week Drift og oppdatering av Subsea Index Videreutvikling av Subsea Index til global database Tjenester til bruk for å styrke partnerens innovasjon Stimulere utvikling av nye produkter og tjenester i bedriftene Gjennomføres bedriftsbesøk for å identifisere nye prosjektideer og forslag knyttet tit utvikling av produkter, tjenester og prosesser/metoder Delta aktivt i utfonning av mulige forprosjekter, søknader om støtte forprosjekt og tidligfase finansiering Bidra til å få frem søknader om forprosjekter til NCE Subsea eller virkemiddelapparat Oppdatere og distribuere veiviser til virkemiddelapparatet Konsulentbistand til prosjektutvikling i enkeltbedrifter Utgi oversikt over teknologiutfordringer for subseaindustrien Dialog med virkemiddelapparat for å etablere støtteordninger for tidligfase ideutvikling i bedriftene Gjennomføre temamøter og kurs om IPR og patentering Bistand i IPR- og kontraktsspørsmål i samarbeid med patent-zadvokatkontor Styrke FoU i bedriftene og øke antall utløste forskningsprosjekter og patenter Dialog med FoU-institusjoner for å utvikle og styrke FoU-samarbeid med bedriftene Etablere FoU HUB for formidling og koordinering av FoU i klyngen Gjennomføre fagseminarer og workshops med FoU-institusjonene for å invitere til nye prosjekter i samarbeid med bedrifter Identifisere og lansere forslag til samarbeids- og utviklingsprosjekter, basert på identifiserte teknologiutfordringer Gjennomføre Subsea Technology Day Etablering av større FoU-prosjekt i samarbeid med bedrifter og FoU-institusjoner, med sikte på å søke langsiktig FoU-program Styrke samarbeid innen FoU mellom akademia og industri Markedsføre kompetanse og erfaring i klyngen inn mot undervisningsinstitusjonene Tjenester til bruk for en bedre markedsorientering Forbedre markedsinfomiasjon Tilrettelegge for presentasjoner og maricedsrapporter om muligheter i nasjonale og internasjonale markeder Ressursgruppe for markedsinformasjon hvor kunnskap, kompetanse og erfaringer kan deles med andre bedrifter Gjennomføre workshops for erfaringsoverføring om marked, land, kunder og prosjekter Bestille og distribuere markedsrapporter for subseaindustrien 11

12 Gjennomføre entry-programmer sammen med andre aktører, som INTOK, Innovasjon Norge eller andre. Studieturer til relevante olje- og gassmesser Fellesstands på relevante olje- og gassmesser Legge til rette for intemasjonale delegasjoner som besøker klyngen Gjennomføres fellesarangementer i andre regioner og med andre klynge, med formål om økt samarbeid og forretningsutvikling Kompetanseheving i bedrift - mari<edsføring, meri<evarebygging, strategi og internasjonalisering CEO Forum med tema merkevarebygging og mari^edsføring Etablere kurs og studier innen merkevarebygging, mari<edsføring, strategi og internasjonalisering for olje- og gassindustrien Seminar om tema innen merkevarebygging, markedsføring, strategi og internasjonalisering Koordinere blogg om tema relevant for subseaindustrien Startpakke innen mari<edsføring og meri<evarebygging for SMB'er i klyngen Markedsføring - økt kjennskap og kunnskap i mari<edene Publisere felles annonsebilag gjennom relevant fagtidsskrift Produsere artikler til relevante publikasjoner Kommunisere en tydelig og gjenkjennelig profil og spisset budskap Tilgjengelig mari<edsmateriell for bedrifter som ønsker å bmke NCE Subsea som sub-brand Innholdet på nettportalen er relevant, oppdatert og dynamisk

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA ****** 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FORENINGEN NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SITT VIRKE 2. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA

Detaljer

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I GCE SUBSEA SA

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I GCE SUBSEA SA AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I GCE SUBSEA SA ****** 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FREMME AV GCE SUBSEA SA SITT VIRKE 2. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA GCE SUBSEA SA 3. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER TIL REGIONAL

Detaljer

AVTALER OG ØKONOMISKE ANSVAR SOM MEDLEM AV PARTNARGRUPPA I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE (NCE) SUBSEA

AVTALER OG ØKONOMISKE ANSVAR SOM MEDLEM AV PARTNARGRUPPA I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE (NCE) SUBSEA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 200507829-24 Arkivnr. 135.3 Saksh. Arnesen, Arthur K. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 AVTALER OG ØKONOMISKE

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Partnerskapsavtale. for. samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO

Partnerskapsavtale. for. samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO Partnerskapsavtale for samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO 2008 1 Bakgrunn Denne partnerskapsavtalen er utviklet for å ivareta partneres

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Presentasjon Delegasjon fra Helgeland

Presentasjon Delegasjon fra Helgeland Presentasjon Delegasjon fra Helgeland 22. mai 2012, Trond Olsen, Daglig leder trond.olsen@ncesubsea.noolsen@ncesubsea no 1 The Future of Solutions 2 The Future of Solutions www.ncesubsea.no Norwegian Centres

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as, organisasjonsnummer 989 618 660 og... (målbedrift)... (organisasjonsnummer)... (antall ansatte)

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016 Vedtekter for Subsea Valley Org.nr. 996869253 Gjeldende fra 24. mai 2016 1 Navn og organisasjonsform Foreningens navn er Subsea Valley. 2 Formål Subsea Valley er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 er et langsiktig, helhetlig utviklingsprosjekt i regi av Kongsberg Næringsforum. Utgangspunktet

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger 1. Bakgrunn Bærum kommune (BK) skal gjennomføre et OPS - prosjekt for Rykkinn skole avdeling Berger (Prosjektet). BK har i den

Detaljer

MEDLEMSAVTALE

MEDLEMSAVTALE MEDLEMSAVTALE 2017 www.smartconstruction.no/bli-medlem/ MEDLEMSAVTALE 1 Om Smart Construction Cluster SA - sammen for lønnsom digitalisering Smart Construction Cluster SA, heretter SCC, er en medlemsstyrt

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist;

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist; Utlysning 2017 Innovasjon Norge inviterer klynger til et nasjonalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter med sikte på raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. Informasjonsmøte for

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Avtale om bruk av KS SvarUt

Avtale om bruk av KS SvarUt Avtale om bruk av KS SvarUt mellom Ørland kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og KS KommIT (heretter kalt Leverandøren) Side 1 av 7 avtale ks svarut.docx Innhold Innhold... 2 Avtalens formål... 3 Formål...

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Åpningsuken ved HIB, 26.09.2014 Førsteamanuensis Inger Beate Pettersen, Senter for nyskaping Avdeling for ingeniør-

Detaljer

A K S J O N Æ R A V T A L E

A K S J O N Æ R A V T A L E A K S J O N Æ R A V T A L E vedrørende NYTT NAVN AS Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått den [dato] mellom (1) BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531 (2) ROGALAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Erfaringer fra en vertsinstitusjon. FME Avlsutningkonferanse, 22. mai, 2017 Kristin Guldbrandsen Frøysa/Arvid Nøttvedt, CMR

Erfaringer fra en vertsinstitusjon. FME Avlsutningkonferanse, 22. mai, 2017 Kristin Guldbrandsen Frøysa/Arvid Nøttvedt, CMR Erfaringer fra en vertsinstitusjon FME Avlsutningkonferanse, 22. mai, 2017 Kristin Guldbrandsen Frøysa/Arvid Nøttvedt, CMR FME ordningen Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og Samfunn, Sikkerhet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control Side 1 av 7 1 Formål

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Hva har fungert bra vi bra og hva ville vi gjort annerledes, erfaringer med FME

Hva har fungert bra vi bra og hva ville vi gjort annerledes, erfaringer med FME Hva har fungert bra vi bra og hva ville vi gjort annerledes, erfaringer med FME Kristin Guldbrandsen Frøysa Direktør NORCOWE kristin@cmr.no Slide 1 / 19-May-15 Riktig og viktig Fokus Strategisk ledelse

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale om konsulentbistand. vedrørende. Bistand næringsutvikling i Verdal kommune

Avtale om konsulentbistand. vedrørende. Bistand næringsutvikling i Verdal kommune Avtale om konsulentbistand vedrørende Bistand næringsutvikling i mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandør) Undertegnelse: For Dato: 25.01. 2008 For Knut Baglo Daglig leder Rudolf

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Foreløpig plan for utvidet havromssatsing OCEAN NETWORK. v/styreleder Nils Erik Pettersen. Marin Arena, Kristiansund 17.

Foreløpig plan for utvidet havromssatsing OCEAN NETWORK. v/styreleder Nils Erik Pettersen. Marin Arena, Kristiansund 17. Foreløpig plan for utvidet havromssatsing OCEAN NETWORK v/styreleder Nils Erik Pettersen Marin Arena, Kristiansund 17. januar 2017 Innhold Historikk Status ON Foreløpig plan for utvidet havromssatsing

Detaljer

Oppstartsmøte Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold

Oppstartsmøte Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold Oppstartsmøte Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold 19.mai 2011 Bergen Næringsråd Presentasjon av rapport og utgangspunkt for et nytt senter av Asbjørn Algrøy Adm. direktør Business Region

Detaljer

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling Strategi 2020 Visjon Best på utvikling Formål Skogmo Industripark AS skal: Ivareta bedriftenes behov for felles tjenester Ivareta felles omdømmebygging og profilering Være nettverksbygger Være Motor i

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Velkommen til samling! Olje- og gassklynge Helgeland 15. april 2015

Velkommen til samling! Olje- og gassklynge Helgeland 15. april 2015 Velkommen til samling! Olje- og gassklynge Helgeland 15. april 2015 MOTOR MEGLER MØTEPLASS Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Olje- og gassklynge Helgeland Krevende tider men også gode nyheter MOTOR MEGLER

Detaljer

Ledelse av nettverk og klynger

Ledelse av nettverk og klynger Ledelse av nettverk og klynger Erfaringer fra NCE Systems Engineering, Kongsberg VRI, Alta 16.3.2010 Daglig leder Torkil Bjørnson NCE Systems Engineering Kongsberg Disposisjon Kort om Kongsbergklyngen

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X]

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., og [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet har, med forbehold om at alle formalia

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon 16. Juni 2010, LMI, Ole Johan Borge, Ph.D. Side 1 Disposisjon 1. Om Innovasjon Norge 2. INs virkemidler

Detaljer

Avtale for BUAordninger

Avtale for BUAordninger Avtale for BUAordninger mellom [Navn på avtalepartner org nr. 000000000] (heretter omtalt som «BUAordning») og BUA Org.nr: 913 099 834 1. Bakgrunn BUA er en forening som tilbyr en tjeneste til idrettsforeninger,

Detaljer

OGH Kick Off. Endringer, utfordringer og muligheter. Hvilke grep tar GCE Subsea for fremtiden CEO Owe Hagesæther, owe.hagesaether@ncesubsea.

OGH Kick Off. Endringer, utfordringer og muligheter. Hvilke grep tar GCE Subsea for fremtiden CEO Owe Hagesæther, owe.hagesaether@ncesubsea. OGH Kick Off Endringer, utfordringer og muligheter. Hvilke grep tar GCE Subsea for fremtiden CEO Owe Hagesæther, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet og pålitelighet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control 2006

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Statens standardavtale SSA-R SSA-R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Avtale om Ventilasjon og anlegg med varme/kjølemedie.

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

Utkast RAMMEAVTALE OM JURIDISK BISTAND

Utkast RAMMEAVTALE OM JURIDISK BISTAND Vedlegg 4 Utkast RAMMEAVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom Advokatfirma Org. nr. (heretter kalt Advokaten) og Hamar kommune Org. nr. 970 540 008 (heretter kalt Oppdragsgiver) Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Intelligente sensorsystemer for intelligente tjenester ARENA-søknad levert Innovasjon Norge 24. april 2015

Intelligente sensorsystemer for intelligente tjenester ARENA-søknad levert Innovasjon Norge 24. april 2015 ARENA Intelligente sensorsystemer ISS Intelligente sensorsystemer for intelligente tjenester ARENA-søknad levert Innovasjon Norge 24. april 2015 IoT / Sensor samling 21.mai 0900-1200 (Knowit Colours) Senior

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Alle foto: Mye i media Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Høstmøte 2015 Nye metoder og teknologi til å møte bergindustriens utfordringer Rune Finsveen Prosjektleder Mineralklynge

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Agenda Kick-off seminar Velkommen bakgrunnen for BioTech North Næringsforeningens rolle i prosessen til navet for bioteknologi Grete Kristoffersen,

Detaljer

Norwegian Centres of Expertise Nasjonalt program for utvikling av vekstkraftige regionale næringsklynger

Norwegian Centres of Expertise Nasjonalt program for utvikling av vekstkraftige regionale næringsklynger Presentasjon ifm Petropoolen 19. juni 2008, Trond Olsen, Daglig leder NCE Subsea Image: Aker Kværner Subsea/A5 reklame Norwegian Centres of Expertise Nasjonalt program for utvikling av vekstkraftige regionale

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon Arena

Søknadskonferanse Informasjon Arena Søknadskonferanse Informasjon Arena Hans Eirik Melandsø 30.03.2017 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2016 5. Noen tips på

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner SAMARBEIDSAVTALE mellom Rissa kommune, org.nr: 944 30 5483 - prosjekteier 0g Nofima AS, org.nr: NO 989 278 835 MVA - samarbeidspartner NTNU/ SVT, org.nr: 874 749 842 - samarbeidspartner SINTEF Teknologi

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer