02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER. LM Regnskap NSO LM Rammebudsjett for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER. LM5 02.01-15 Regnskap NSO 2014 1 LM5 02.02-15 Rammebudsjett for 2016 30"

Transkript

1 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Sak Side LM Regnskap NSO LM Rammebudsjett for

2

3 Landsmøtet Sakspapir Møtedato Ansvarlig Kontrollkomiteen og arbeidsutvalget Saksnummer LM Gjelder Regnskap NSO Vedlegg i saken: 1. Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetning 2. Spesifikasjon av regnskap 2014 etter NSOs budsjett 3. Retningslinjer for fond i NSO 5 REGNSKAP NSO FORMÅL Godkjenne Norsk studentorganisasjons regnskap for 2014, samt foreta resultat- /fondsdisponeringer SAKSPRESENTASJON Regnskapet for den ordinære driften til NSO viser et overskudd for 2014 på kr I tillegg har arbeidsutvalget og landsstyret i løpet av året innvilget søknader om midler fra NSO sine fond på totalt kr Totalt sett har dermed NSO et underskudd for 2014 på kr NSO sitt landsmøte 2014 vedtok et budsjett for driften av organisasjonen med et underskudd på kr Landsstyret reviderte budsjettet til et underskudd på kr Vedlegg 1 er regnskap med årsberetning, revisjonsberetning og noter. Vedlegg 2 er en spesifikasjon av resultatregnskapet fordelt i henhold til NSOs budsjett og med kommentarer til postene. NSO har per sju fond, og formålet med disse er blant annet å kunne avsette midler til spesielle formål der penger fra et år blir ført over til neste dersom man ikke bruker opp midlene det inneværende året. Landsmøtet skal årlig behandle fondsdisponeringer under behandlingen av årsregnskapet. Landsmøtet kan velge å sette av mer midler til fondene, enten fra årets overskudd, eller fra annen egenkapital. Annen egenkapital er summen av tidligere års overskudd. Når organisasjonen går med underskudd, dekkes dette ved å redusere annen egenkapital. Dette kalles å disponere fra annen egenkapital. Arbeidsutvalget eller landsstyret innvilger søknader om midler fra samtlige fond mellom landsmøtene, i tråd med de forskjellige fondenes formål. Landsmøtet vedtar disponering av midlene innvilget i løpet av året fra fondene. LM Regnskap NSO sider

4 Etter disponeringene gjort på landsmøtet 2014 ble NSOs fond totalt på kr Dette er avsatt til følgende fond: Utredninger kr Kampanjer og aksjoner kr Seminarer og konferanser kr Internasjonale erfaringsmidler kr Bevilgninger til lokalt samarbeid kr Alumnus og historieprosjekt kr Arrangering av Board Meeting (BM) i ESU kr Formål for de ulike fondene står i retningslinjene i vedlegg KONTROLLKOMITEENS VURDERING Kontrollkomiteen mener at det fremlagte regnskapet viser et korrekt bilde av midlene som er brukt i driften av NSO i Kontrollkomiteen mener at de innvilgede søknadene om midler fra NSOs fond er innvilget i tråd med retningslinjene til fondene. Dermed innstiller kontrollkomiteen på at beløpet på kr skal disponeres fra fond. Overskuddet fra driften på kr disponeres av landsmøtet etter innstilling fra landsstyret, enten til annen egenkapital eller til en økning av fondene ARBEIDSUTVALGETS VURDERING I 2014 er det brukt totalt kr fra fire av NSOs sju fond. Arbeidsutvalget ser ikke behov for å fylle opp igjen noen av disse fondene ettersom det fortsatt er en god del midler igjen. På landsmøte ble det opprettet to nye fond; et fond for alumnus og historieprosjekt og et fond for arrangering av Board Meeting (BM) i ESU. På alumnus og historieprosjekt er formålet å bygge opp en god alumnusordning samt å sikre studentbevegelsens historie. Her ble det foreslått å sette av kr til hver av disse formålene totalt kr per år. På fond for arrangering av Board Meeting i ESU ble det foreslått å sette av kr til fondet hvert år i fire år, slik at det totalt vil komme opp i 1 million kroner. Nå er det bestemt at NSO skal arrangere BM i Totalt kr foreslås overført til disse fondene i år. Med disse disponeringene til fond reduseres annen egenkapital med kr LM Regnskap NSO 2014 side 2

5 68 69 Det foreslås følgende resultatdisponeringer: Sum fond før disponeringene Utredninger disponert fra fond - Kampanjer og aksjoner disponert fra fond Seminarer og konferanser disponert fra fond Internasjonale erfaringsmidler disponert fra fond Bevilgninger til lokalt samarbeid disponert fra fond Alumnus og historieprosjekt disponert fra fond - Arrangering av Board Meeting disponert fra fond - Totalt disponert fra fond Overføring til fond utredninger - Overføring til fond kampanjer og aksjoner - Overføring til fond seminarer og konferanser - Overføring til fond internasjonale erfaringsmidler - Overføring til fond bevilgninger til lokalt samarbeid - Overføring til fond for alumnus og historieprosjekt Overføring til fond arrangering av Board Meeting (BM) i ESU Totalt overføring til fond Sum disponeringer fond Årsresultat Overført fra annen egenkapital Sum egenkapital fond INNSTILLING Kontrollkomiteens innstilling til landsmøtet er at regnskapet for 2014 godkjennes med følgende resultat: kr i overskudd fra ordinær drift. kr er innvilget i tråd med retningslinjene for fond. kr i underskudd på årsregnskapet. kr disponeres fra NSOs fond. Arbeidsutvalgets innstilling til landsstyremøte 4: kr overføres til fond for alumnus og historieprosjekt. kr overføres til fond for arrangering av BM i ESU. kr overføres fra annen egenkapital. LM Regnskap NSO 2014 side 3

6 4 LM Regnskap NSO 2014 vedlegg VEDLEGG 1: REGNSKAP NSO 2014 MED ÅRSBERETNING OG REVISJONSBERETNING 3 4 REGNSKAP FOR Organisasjonsnummer: sider

7 ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art og driftsform Norsk studentorganisasjon (NSO) er en interesseorganisasjon på nasjonalt plan for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. NSO har sitt kontor i Oslo. Norsk studentorganisasjon har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemmer. Norsk studentorganisasjon er partipolitisk uavhengig. Arbeidsmiljø NSO har fokus på tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø, og gjennomføre arbeidsmiljøtiltak for de på kontoret. HMS-håndboken gjelder både for sekretariatet og AU, og sekretariatsleder har det overordnede HMS-ansvaret. Sekretariatet har eget verneombud. NSO fører oversikt over totalt sykefravær blant de ansatte (sekretariatet) og har ved utgangen av ansatte, som totalt utgjør 9,3 årsverk. Det ble i 2014 registrert et sykefravær på 1,72 %. Ingen av disse var langtidsfravær (over 16 dager). Det har ikke inntruffet skader eller alvorlige ulykker på arbeidsplassen i Ytre miljø Organisasjonen driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. Skjøtselen av det ytre miljø forestås av lokalenes eier, KLP Eiendom. Likestilling Alle formelle organer i Norsk studentorganisasjon skal tilstrebe å ha kjønnsmessig lik representasjon. I 2014 har vi hatt 10 ansatte hvorav seks (fem fra juli) kvinner og fem menn. I arbeidsutvalget på seks medlemmer er det fem menn og én kvinne. De to siste årene har arbeidsutvalget (AU) bestått av én kvinne og fem menn og AU har denne perioden bedt landsstyret diskutere hvilke rekrutteringstiltak det bør settes fokus på spesielt rettet mot å sikre kjønnsbalanse. Utvikling i resultat og stilling og forutsetninger for fortsatt drift Arbeidsutvalget (AU) mener at regnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling. Organisasjonens regnskap viser et årsresultat, før avsetninger fond, på minus kr Et resultat med underskudd er et ledd i prosessen med å bygge ned egenkapitalen til nivået skissert av landsstyret, som tilsier 50% av årlig driftsbudsjett. 58 Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 2

8 6 59 Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 3

9 7 Regnskap 2014 Norsk studentorganisasjon Regnskap Regnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftsstøtte Statstilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Informasjonskostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Ekstraordinære driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter ÅRSRESULTAT Overføringer og disponeringer Fra egenkapital fond Til egenkapital fond Overføringer til/fra annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 4

10 8 61 Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 5

11 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Inntektsføring Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter kostnadsføres når de påløper. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer og gjeld knyttet til tjenestekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler eller kortsiktig gjeld. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes og ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Pensjoner Selskapet har sikret sine pensjonsforpliktelser gjennom en forsikringsavtale. Årets premie for den obligatoriske tjenestepensjonen er kostnadsført i resultatregnskapet. Pensjonsmidlene og den beregnede pensjonsforpliktelsen er ikke innarbeidet i regnskapet Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 6

12 Noter Note 1 Personalkostnader Gjennomsnittlig antall ansatte har vært 10 ansatte. Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsordning Avtalefestede personalkostnader Personalforsikringer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum personalkostnader Sekr.leder kr hvorav kr er andre godtgjørelser (dette er fra mai 2014, årslønn ville vært kr hvis ansatt hele året). AU-leder kr Pensjonsordning Pensjonsordning er pensjonsavtale vi har med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for våre ansatte. Som medlem i Virke følger vi landsoverenskomsten for virksomheter mellom Virke og NTL (LO). Landsoverenskomsten sier at det er en tariffplikt at det opprettes en pensjonsordning. Denne skal være en offentlig ytelsesbasert pensjon med bruttogaranti. Note 2 Andre driftskostnader Posten omfatter i hovedsak organisasjonens kostnader i forbindelse med drift av AU/sekretariatet samt drift av de ulike komiteer, utvalg etc. Posten inkluderer også organisasjonens kurs- og konferansevirksomhet. Spesifikasjonen av andre driftskostnader på hovedposter følger av tabellen under: Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 7

13 Kontor- og datautstyr Kontorrekvisita og diverse kontor Kopi- og papirkostnader Litteratur og tidsskrifter Telefoni og porto etc Husleie og felleskostnader Kontorforsikring Kontingenter/tilskudd Revisjon Diverse kostnader Møte, kurs, honorar, oppdatering o.l Overnatting Reisekostnader Diettkostnad Tildeling frifond/nsos fond Sum andre driftskostnader Revisjonskostnadene for 2014 utgjør kr Dette er for avsetning til honorar og bistand for regnskapet Note 3 Ekstraordinære driftskostnader Leiekontrakt Thon Div. Storgata Sum ekstraordinære driftskostnader Note 4 Andre fordringer Driftstilskudd/reiseforskudd/lønnsforskudd/depositum Forskuddsbetalte kostnader Sum andre fordringer Note 5 Bankinnskudd, kontanter og lignende kroner er innskudd på skattetrekkskonto og kroner på egen depositumskonto for Holbergs gate 1. I tillegg er det kr som står på egen konto for bankgaranti overfor Diners International. Da NSO søkte om reisekonto hos Diners måtte det stilles en bankgaranti på kr som skal gjelde i minimum 3 år. Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 8

14 Note 6 Fond Saldo per Fond for utredninger per Disponert i Fond for kampanjer og aksjoner per Disponert i Fond for seminarer og konferanser per Disponert i Fond for internasjonale erfaringsmidler per Disponert i Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid per Disponert i Fond for alumnus og historieprosjekt per Disponert i Fond for arrangering av Board Meeting per Disponert i Sum på fond per Forslag disponeringer Overføring til fond for utredninger - Overføring til fond for kampanjer og aksjoner - Overføring til fond for seminarer og konferanser - Overføring til fond for internasjonale erfaringsmidler - Overføring til fond for bevilgninger til lokalt samarbeid - Overføring til fond for alumnus og historieprosjekt Overføring til fond arrangering av Board Meeting (BM) i ESU Sum bundet egenkapital Note 7 Egenkapital Egenkapital per Årsresultat Sum annen egenkapital per Note 8 Annen kortsiktig gjeld Feriepenger Frifondmidler Andre påløpte kostnader Sum annen kortsiktig gjeld Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 9

15 Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 10

16 Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 11

17 15 LM Regnskap NSO 2014 vedlegg 2 1 VEDLEGG 2: SPESIFIKASJON AV REGNSKAP 2014 ETTER BUDSJETT Spesifikasjon av regnskap 2014 Norsk studentorganisasjon Regnskap 2014 Regnskap 2013 Revidert budsjett 2014 Budsjett 2014 Inntekter 1 Driftsstøtte Statstilskudd UHR Andre inntekter Frifond Sum inntekter Utgifter 6 Informasjonskostnader Trykksaker Profilering (effekter) Webside/intranett Analyser Øvrig informasjonsmateriell Personalkostnader Lønnskostnader Pensjonsordning Avtalefestede personalkostnader Personalforsikringer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Kontordrift Kontor- og datautstyr Kontorrekvisita og diverse kontor Kopi-og papirkostnader Media, litteratur og tidsskrifter Telefoni og porto etc Husleie og felleskostnader Kontorforsikring Kontingenter/tilskudd Revisjon sider

18 16 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Revidert budsjett 2014 Budsjett Organisasjonskostnader Reiser innland Reiser utland Interne seminar Landsstyremøter , Landsmøte Politiske komiteer Faglige komiteer KK, VK, VTK og PPK UHR Frifond Organisasjonskurs ICWG Aksjon under regjeringserklæringen Konferanser Avspark Høstkonferansen Vinterkonferanse og ledersamling Vårkonferansen (tidligere Trippelkonferansen) Temamøter/seminarer Regionmøter Diverse kostnader Ekstraordinære driftskostnader Sum utgifter Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank Annen finanskostnad Resultat før fond Fond Fond for utredninger Fond for kampanjer og aksjoner Fond for seminarer og konferanser Fond for internasjonale erfaringsmidler Fond for bevilgn. til lokalt samarbeid Fond for alumnus og historieprosjekt Fond for arrangering av BM i ESU Resultat Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 2

19 17 4 ØVRIGE KOMMENTARER TIL REGNSKAP INNTEKTER 1. Driftsstøtte Vi har fått innbetalt driftsstøtte for 2014 fra alle medlemslag og vi fikk inn ca. kr mer enn budsjettert. Dette skyldes et høyere studenttall enn forventet, spesielt i høstsemesteret hvor studenttallet var ca flere enn høsten Statstilskudd Vi er blitt tildelt kroner i statstilskudd for UHR Dette er for dekking av utgifter knyttet til representasjon i UHR, og må ses i sammenheng med post 9.9 UHR. Vi kan få refundert inntil kr fra UHR hvert år og ettersom vi har brukt mer enn dette det siste året har vi fått utbetalt hele beløpet i Frifond Vi er tildelt kr i midler fra Frifond i år. I tillegg har vi kr i midler overført fra i fjor. Disse midlene skal fordeles videre til medlemslagene, og føres på tilsvarende utgiftspost UTGIFTER 6. Informasjonskostnader 6. Informasjonskostnader 6.1 Trykksaker har vi tilbakeført avsatte restmidler for ev. ekstra opptrykk av pensjonsbrosjyren som ble laget i 2012 (kr 3 060). I tillegg er det trykking av studentboligundersøkelsen (kr 6 938). 6.2 Profilering (effekter) er for notatbøker/fineliner/plastlommer til landsmøtet, gaver til gjester/innledere i form av effekter med NSOs logo, utstyr til AU som de bruker i sitt arbeid som også blir brukt til å profilere NSO ved å ha vår logo på dette samt omslagsmapper med NSOs logo til bruk på kurs, lobbemøter etc. 6.3 Webside/intranett er for support/serviceavtale (kr ) og design, utvikling, prosjektledelse på webprosjekt (kr ) Dekode Interaktiv, årsavgift for Yammer 2014 (kr ) og årsavgift på div. domener. 6.4 Analyser er en nasjonal undersøkelse med 3 spørsmål, gjennomført i april (kr ), samt studentundersøkelser gjennomført i mai (kr ) og i november ( kr ), begge i samarbeid med Universitas. 6.5 Øvrig informasjonsmateriell er medlemskontingent Norsk kommunikasjonsforening og design/trykking av studenthelter-plakat, skilt med NSO-logo til inngangsparti ved kontoret, portretttegninger, design og trykking av nye visittkort og oversettelse av internasjonal plattform til engelsk, 1 års abonnement på TV2 Sumo, fotokostnader etc.. Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 3

20 Personalkostnader 7.1 Lønnskostnader er inkl. overtid og påløpte feriepenger. Foruten faste lønnskostnader er det utbetalt kr for overtidsarbeid i 2014 (i hovedsak for deltakelse på seminarer og NSOs faste arrangement som LM, RM, LS-møter, konferanser etc.) 7.2 Pensjonsordning er blitt mindre enn budsjettert som følge av bl.a. tilbakeført overskudd på premiefond. På revidert budsjett ble det lagt inn en økning her som følge av vedtak om at NSO skal bidra med pensjonssparing for AU. Ettersom vi ikke kan tegne en ny avtale for AU må de selv inngå en privat avtale på dette og ev. få refundert kostnadene på dette fra NSO. Det er ingen som har bedt om refusjon til dette og kostnadene har derfor blitt lavere. 7.3 Avtalefestede personalkostnader er for tiltak i sekretariatet iht. særavtale (bl.a. studietur og kompetanseheving) samt månedskort/treningsutgifter for AU-medlemmene. 7.6 Andre personalkostnader Mat kveldsarbeid Gaver etc Sosiale aktiviteter - velferd Sosiale aktiviteter velferd er bl.a. utgifter i forbindelse med sosiale arrangement for kontoret, som avslutningsmiddager (for AU og ansatte som slutter etc.), HMS-tiltak og julebord. 8. Kontordrift 8.1. Kontor- og datautstyr Administrative støttesystem Frankeringsmaskin Innkjøp kontor- og datautstyr Reparasjoner og vedlikehold etc Administrative støttesystem er vedlikeholdskostnader ACOS Websak, lisens og kundestøtte på systemet (kr ). I tillegg er det 1 års lisens inkl. support på Enalyzer (kr ), Innkjøp kontorutstyr er nytt kamera, HD-SDI kort + div. til stream (kr ), 6 stk. bærbare PCer til AU (kr ), ekstra kostnader for bytte til større møtebord + to ekstra møtebord (kr ), reserveminnemodul (kr 2 700), 5 stk. Apple ipad og tastatur (kr ), 3 stk. bærbare PCer (kr ), talestol m/nsos logo til bruk på NSOs arrangementer (kr ) samt diverse til streaming og ergonomisk utstyr. Reparasjoner og vedlikehold er bl.a. spamfence 1 år (ca. kr ), vedlikehold/support regnskap- og lønnssystem for hele året (kr ), kringkastingsavgift (kr 9 000), oppgradering av regnskapssystemet (kr 3 100), start og oppsett av backup-systemet (kr ) Kontorrekvisita og diverse kontor Her føres kontorrekvisita og diverse som kaffe, te, oppvaskmiddel, toalettpapir etc. 8.3 Kopi- og papirkostnader Dette er service- og leiekostnader på kopimaskinen (kr ), kopipapir (kr 8 500) samt avtale med Kopinor for 2014 (kr 4 600). Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 4

21 Media, litteratur og tidsskrifter Foruten abonnement på diverse aviser/tidsskrifter er det også betalt for medieovervåkning i 1 år (kr ) og for abonnement hos NTB (kr ). Sistnevnte er et viktig verktøy for at NSO skal kunne ha tilgang til kalendere over hva som skjer framover, nyhetsoversikt over planlagte saker, journalister og deres arbeid. 8.5 Telefoni og porto etc. Telefon Internett Porto 744 De lave kostnadene på porto skyldes at vi hadde en del til gode på kontoen på frankeringsmaskinen slik at det ikke har vært nødvendig med nytt påfyll. Vi har altså frankert for mer enn det som vises i regnskapet. Kostnadene i regnskapet er for postpakker samt underfrankerte/ikke frankerte brev som vi har mottatt og har måtte betale porto og gebyr på disse. 8.6 Husleie og felleskostnader Husleie inkl. felleskostnader Strøm og renhold etc Gjelder husleie og felleskostnader Holbergs gate 1, samt leie av ekstra lager i kjeller (kr ) Kostnadene på strøm og renhold er fordelt med kr på renhold og kr på strøm. I tillegg er det kostnader på reparasjon av vindu etter innbruddsforsøk i romjulen. 8.8 Kontingenter/tilskudd ESU LNU Arbeidsgiverorganisasjon (Virke) Annet 760 Medlemskontingent til ESU er på euro. Annet er for FN-sambandet 9. Organisasjonskostnader 9.1 Reiser innland Dette er reise- og oppholdskostnader til div. møter/konferanser/kurs etc. som arbeidsutvalget, sekretariatet eller andre som har reist på vegne av NSO. 9.2 Reiser utland Dette er reiser/deltakeravgift til blant annet.: EMOOCS-konferanse i Sveits i februar Møte DSF/SFS i København i februar ESC i Brussel i mars NOM i Stockholm i april BM66 i Bratislava og Wien i april/mai EUA annual conf. i Brussel i april EAN konf. i Edinburg i juni Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 5

22 Overlappingsmøte NOM i København i juni EQ-F konferanse på Island i september ESC i Firenze i september NOM i Riga i oktober EQAF-konferansen i Barcelona i november BM i Baku i november/desember 9.3 Interne seminarer Her føres kostnader i forbindelse med planseminarer, overlapping for nytt AU og studietur AU: Planseminarer Overlappingsseminar Studietur AU Det har vært gjennomført seks planseminarer i Tre av disse var for hele kontoret, hvorav to som ble avholdt utenfor kontoret (i august og desember) og to var seminarer for Info/politikk-gruppa, et i januar og et i juni. I tillegg har sekretariatet hatt et planseminar over to dager i oktober. I tillegg har 5 personer vært på studietur til Brussel i oktober for for å møte ansatte ved den norske ambassaden til EU og nordmenn som arbeider i EU-systemet med høyere utdanning og forskning. Man har også samtidig hatt møter med ledelsen i den europeiske studentorganisasjonen ESU. Overlapping er for overlappingseminar juni på Hvasser (kr ) og kursing i mediehåndering og mediearbeid for AU (kr ). Studietur AU var planlagt å være på høsten, men på grunn av mye aktivitet på høsten ble denne turen utsatt til våren Flybilletter og hotell ble bestilt i 2014 (kr ) og det er i tillegg avsatt midler til diett og øvrig reise på regnskapet til å få gjennomført turen i februar I tillegg til dette er avsatte midler på regnskapet for 2013 til utsatt studietur for AU denne perioden tilbakeført. Denne turen ble ikke gjennomført på våren 2014 som planlagt. 9.4 Landsstyremøter Dette er kostnader i forbindelse med LS3 som ble arrangert i Oslo i januar, overnatting et døgn for LS4 i Tønsberg (dagen før LM), LS5 på Vettre og LS1 og LS2 som begge ble arrangert i Oslo. Møte, kurs, honorar etc Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Kostnadene ble noe høyere enn budsjettert for LS3 (kr ), men selv om vi gjorde de øvrige LS-møtene rimeligere så har vi gått ca. kr over revidert budsjett totalt sett. LS1 ble også utvidet med en dag ettersom LS ikke fikk den oppstarten som de tidligere har fått ved å delta på Avspark-konferansen, noe de ikke gjorde i år. Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 6

23 Landsmøte Landsmøtet ble avholdt i Tønsberg i mars og her har vi gått mye over budsjett. Mye av dette skyldes flere deltakere enn beregnet. Antall deltakere på landsmøtet økte med ca. 30 personer sammenlignet med i I tillegg ble kostnadene på Quality Hotel Tønsberg (LM) høyere enn beregnet, blant annet på grunn av behov for flere grupperom enn det som var budsjettert med, samt at vi i år leide inn mentometerknapper som det heller ikke var budsjettert med. Regnskapet er fordelt slik: Møte, kurs, honorar etc Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Diverse kostnader er bl.a. for teknikk/scene/internettleie/scenemester (47 timer), leie av mentometerknapper (kr ) og leie av kopimaskiner (kr ). 9.6 Politiske komiteer FFPK - Fag- og forskningspolitisk komite VLPK - Velferds- og likestillingspolitisk komite IK - Internasjonal komite Faglige komiteer FKHS - Helse- og sosialfaglige utd FKHF - Historisk-filosofiske fag FKJ - Juridiske fag FKK - Kunstfag - FKLU - Lærerutdanning og utdanningsvitenskap FKM - Medisin og odontologi FKR - Realfag FKSV - Samfunnsvitenskapelige fag FKT - Teknologiutdanning FKØL - Økonomi- og ledelsesfag KK, VK, VTK og PPK KK VK VTK UHR Dette er utgifter i forbindelse med verv i Universitets- og høgskolerådet som skal faktureres videre til UHR. Inntekten for dette blir ført på post 3. Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 7

24 Frifond Dette er utbetaling av frifondsmidler Det er gitt støtte til følgende institusjoner/prosjekter: HiH Karrieredagen UiS Organisasjonsseminar feb ruar HiSF "Tett På-konferanse 2014" UiO Læringsmiljødugnaden NMBU Avsparkkonf. feb ruar NIH "Dopingdeb atten" HiÅ Kickoff UiT Repr.konf. sept HiH Tillitsvalgtskurs UiN Engasjementshelg HiÅ Verdensdagen HiB Seminar finansieringsmodellen UiO International Students Day HiÅ Restmidler frifond, første runde UiS Restmidler frifond, første runde HiNT Restmidler frifond, første runde MF Restmidler frifond, første runde UiA Restmidler frifond, første runde UiT Restmidler frifond, første runde UiO Restmidler frifond, første runde UiB Restmidler frifond, første runde HSH Restmidler frifond, første runde NIH Restmidler frifond, første runde NMBU Restmidler frifond, første runde HiH Restmidler frifond, første runde NLA Restmidler frifond, første runde NTNU Restmidler frifond, første runde NDH Restmidler frifond, første runde DMMH Restmidler frifond, første runde HiT Restmidler frifond, første runde HVO Restmidler frifond, første runde KiO Restmidler frifond, første runde HBV Restmidler frifond, første runde HiB Restmidler frifond, første runde HiSF GIRA-tur Div. Org.seminar mai NTNU Høstsem. studenråd DMF HiH Restmidler frifond, andre runde HiSF Restmidler frifond, andre runde HiÅ Restmidler frifond, andre runde DMMH Restmidler frifond, andre runde UiS Restmidler frifond, andre runde UiT Restmidler frifond, andre runde UiO Restmidler frifond, andre runde HiØ Restmidler frifond, andre runde Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 8

25 MF Restmidler frifond, andre runde NHH Restmidler frifond, andre runde HiNT Restmidler frifond, andre runde HiB Restmidler frifond, andre runde NMBU Restmidler frifond, andre runde NTNU Restmidler frifond, andre runde UiA Restmidler frifond, andre runde NLA Restmidler frifond, andre runde HiST Restmidler frifond, andre runde UiB Restmidler frifond, andre runde NIH Restmidler frifond, andre runde MH Restmidler frifond, andre runde HiG Restmidler frifond, andre runde UiN Restmidler frifond, andre runde KiO Restmidler frifond, andre runde HiN Restmidler frifond, andre runde HBV Restmidler frifond, andre runde HiT Restmidler frifond, andre runde HiST Praksiskampanje fra 15. sept Totalt Organisasjonskurs Utgifter i forbindelse med kurs vi har avholdt hos våre medlemslag, i tillegg til egne kurssamlinger for kursgruppen og AU i januar og juni. 10. Konferanser 10.1 Avspark Møte, kurs, honorar etc. 598 Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Her har vi gått noe over budsjett (revidert til kr ), men det har vært flere komitemedlemmer med i år enn i fjor Høstkonferansen Høstkonferansen ble arrangert i oktober i Oslo. Kostnadene fordelte seg slik: Møte, kurs, honorar etc Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Her har vi brukt langt mindre enn budsjettert (ca ). Bl.a. ordnet medlemslag med lokaler til arrangementet slik at vi sparte en del kostnader ved å ikke ha dette på konferansehotell. I tillegg var reiseutgiftene noe lavere enn beregnet. Det ble også spart en del på å ha det i Oslo. Eks. så ble konferansen arrangert i Trondheim i Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 9

26 Vinterkonferanse og ledersamling Utgifter i forbindelse med vinterkonferansen som ble arrangert i januar (totalt ca. kr ). Regnskap for konferansen er fordelt slik: Møte, kurs, honorar etc Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader 378 Her var det budsjettert med kr , men det er brukt ca. kr Årsaken til dette er bl.a. at den ble arrangert i Oslo og kun på to dager. I budsjettet var det beregnet at den skulle arrangeres utenfor Oslo og over en helg (fredag-søndag). Dermed sparte vi et døgn i oppholdsutgifter og på diett. De resterende kr er utgifter i forbindelse med ekstraordinær ledersamling som ble arrangert 1. mars i Oslo samt ledersamling arrangert i Oslo i september. Regnskapet for ledersamlingene er fordelt slik: Møte, kurs, honorar etc. 380 Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Vårkonferansen Dette er kostnader i forbindelse med vårkonferansen som ble arrangert februar. Regnskap for konferansen totalt er fordelt slik: Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Her har vi gått ca. kr over budsjett. Dette skyldes i hovedsak at vi i år arrangerte konferansen på hotell og ikke i egne lokaler (NITO konferansesenter) slik det ble gjort i Temamøter/seminarer Dette er kostnader i forbindelse med et fellesmøte som ble arrangert januar i NSOs lokaler hvor de skandinaviske studentorganisasjonene deltok. Tema for møtet var ESU-strategi og valg (kr 9 800). I tillegg er det kvinnelig ledersamling som ble arrangert i Oslo i desember Regionmøter Regionmøtene ble arrangert i forkant av landsmøtet og ble avholdt i Alta, Trondheim, Bergen og Lørenskog. Her har vi gått ca. kr over budsjett. Mye av dette skyldes flere deltakere enn beregnet. I følge påmeldingslistene var det totalt meldt på 155 personer til regionmøtene i 2013 og 239 personer i 2014, altså en økning på over 80 personer. Regnskap for regionmøtene: Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 10

27 Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Diverse kostnader Dette er bl.a. kostnader for stillingsannonse på Finn.no (kr ) vedr. ansettelse av ny medlemskonsulent (vikariat). I tillegg er det kostnader for påfyll til kontorets førstehjelpsutstyr og julekort. 13. Finansinntekter og finanskostnader 13.1 Renteinntekter bank Dette er renteinntekter på våre bankkonti hvorav kr er opptjent på kontoer hvor mesteparten av NSOs egenkapital er plassert Annen finanskostnad Dette er omkostninger/gebyrer belastet våre bankkonti samt provisjonskostnader på bankgarantikontoen vi måtte opprette for å få reisekonto hos Diners. 14. Fond 14.2 Fond for kampanjer og aksjoner Det er gitt støtte til følgende institusjoner/prosjekter: FKHF Rekrutteringskampanje VTOA Kampanjen #boligjakten SAIH Politisk kampanje NSO "Stopp skolepenger" Fond for seminarer og konferanser Det er gitt støtte til følgende institusjoner/prosjekter: HiT Oppstartseminar JSU Bergen Fagråd Juridisk Studentutvalg FKHS/FKLU Seminar skikkethet april FFPK Munin conf. I Tromsø november Div. Innleder Org.seminar mai Fond for internasjonale erfaringsmidler Det er gitt støtte til følgende institusjoner/prosjekter: NTNU Studietur Skottland VTOA Studietur Hamburg juni HiST Overlapp.seminar København juni HiÅ Erfaringstur Island BI Studietur Stockholm oktober FKJ Studietur desember NTNU UNESCO-konferansen Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 11

28 Fond for bevilgning til lokalt samarbeid Det er gitt støtte til følgende institusjoner/prosjekter: Div. Støtte div. formøter til LS Div. Støtte samarbeidsmøter/overlapp UiN Erfaringsutveksling med NLA JSU Bergen Midler til Juridisk Studentutvalg Tromsø Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 12

29 27 LM Regnskap NSO 2014 vedlegg VEDLEGG 3: RETNINGSLINJER FOR FOND I NSO 1 NSOs fond Disse retningslinjene regulerer bruken av NSOs fond. NSO har 7 fond, disse er: 1. Fond for utredninger 2. Fond for kampanjer og aksjoner 3. Fond for seminarer og konferanser 4. Fond for internasjonale erfaringsmidler 5. Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid 6. Fond for alumnus og historieprosjekt 7. Fond for arrangering av BM i ESU Frifondsmidler har egne retningslinjer. 2 Myndighet 2.1 Landsmøtet behandler årlig fondsdisponeringer. Ubrukte midler overføres neste år. 2.2 Summer opp til kroner pr aktivitet kan vedtas brukt av arbeidsutvalget i NSO. 2.3 Summer over kroner pr aktivitet kan vedtas brukt av landsstyret i NSO. 2.4 Retningslinjene er vedlegg til NSOs økonomireglement, og revideres av landsstyret. 3 Søknadsbehandling 3.1 Det er arbeidsutvalget/landsstyret som forvalter fondene. Andre søknadsberettigede er: NSOs medlemslag. NSOs komiteer. Andre studentdemokratiske organer tilknyttet NSOs medlemslag Andre samarbeidspartnere kan også være søknadsberettigede. Enkeltpersoner kan være søknadsberettigede til fond for utredninger. 3.2 Søknader behandles innen tre uker etter søknadsfristen den 1. hver måned. Søknader som ikke er NSO i hende innen denne fristen risikerer å først bli behandlet etter den 1. i etterfølgende måned. 3.3 Søknad skal være arbeidsutvalget i hende før prosjektstart. 3.4 Søknader må inneholde opplysninger for prosjektets formål, en prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, hvor mye det søkes om, budsjett, navn på hovedarrangør og eventuell medarrangør, samt en kontaktperson. 3 sider

30 Om prosjektet er å regne som en del av ordinær drift for søkerorganisasjonen, må søker kunne dokumentere at prosjektet ikke kan motta ekstra støtte fra utdanningsinstitusjonen og ikke har midler til i sitt ordinære driftsbudsjett til å kunne gjennomføre prosjektet. 3.6 Svar om eventuelt tilskudd under kr skal foreligge søker innen tre 3 uker at NSO har mottatt fullstendig søknad. 3.7 Svar om tilskudd eller avslag på søknader under kr legges frem for landsstyret til orientering. Søknader over kr må være arbeidsutvalget i hende senest fire 4 uker før landsstyremøte. 4 Rapportering og utbetaling 4.1 Aktivitetsrapport, regnskap og kopi av bilag skal foreligge arbeidsutvalget i skriftlig form senest to 2 måneder etter at tiltaket er avsluttet. 4.2 Midler utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Søkere kan spesielt søke arbeidsutvalget om forskuddsutbetaling. 4.3 Ved et eventuelt overskudd vil støttebeløpet fra NSO reduseres tilsvarende. Dersom søknadssummen er forhåndsutbetalt, må søker tilbakebetale overskuddet til NSO. 5 Klageadgang 5.1 Dersom søker er uenig i arbeidsutvalgets behandling av søknad, kan søker klage på avgjørelsen. Skriftlig klage sendes til arbeidsutvalget senest tre -3- uker etter svar er mottatt. Klagen må inneholde en begrunnelse. 5.2 Dersom arbeidsutvalget avviser en klage, kan søker opprettholde sin klage. Klagen sendes da videre til landsstyret for behandling. Vedtak i landsstyret er endelig. 6 Formål De ulike fondene har følgende formål: 6.1 Fond for utredninger Utredningsfondets formål er å gjennomføre utredninger eller undersøkelser som kan bidra til å realisere organisasjonens formål. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, analyser, forskningsrapporter, spørreundersøkelser og masteroppgaver innenfor temaer organisasjonen har behov for mer kunnskap for å utvikle politikk eller legge grunnlaget for å sette politiske saker på dagsorden. Det forutsettes at NSO får tilgang til det ferdige produktet. 6.2 Fond for kampanjer og aksjoner Fondets formål er å gjennomføre kampanjer eller aksjoner som kan bidra til å realisere organisasjonens formål. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, demonstrasjoner, markeringer, stands, informasjonsmateriell osv. på temaer eller områder i tråd med NSOs politiske målsetninger. Vedlegg 3 til sak LM : Retningslinjer for fond i nso side 2

31 Fond for seminarer og konferanser Midlene kan brukes til å arrangere en ekstra møteplass, gjøre økonomiske utjevninger for deltakerne, eller arrangere konferanser eller lignende for å rette oppmerksomhet mot relevante studentpolitiske saker. 6.4 Fond for internasjonale erfaringsmidler Fondets formål er å gjennomføre internasjonale prosjekter som kan bidra til å realisere organisasjonens formål. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, kompetansehevende reiser, markeringer, informasjonsmateriell, deltakelse eller arrangering av internasjonale seminarer osv. 6.5 Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid Tiltak det kan søkes om midler til er alle lokale initiativ som stimulerer til økt aktivitet i og mellom medlemslaga, spesifisert gjennom arrangementstypene lokale samarbeidstiltak, og regionale konferanser. Tiltak skal være av studentpolitisk art eller fremme studentpolitikk Lokale samarbeidstiltak a) Lokale samarbeidstiltak må inneholde samarbeid mellom minst to medlemslag, og det må tydelig fremkomme av søknaden hvem som er hovedarrangør og kontaktperson. b) For lokale samarbeidstiltak kan det søkes om maksimalt kr kr + kr per medlemslag utover to hovedarrangører Regionale konferanser a) Regionmøter eller andre regionale konferanser kan arrangeres av ett medlemslag alene, eller i samarbeid med andre medlemslag. Det forutsettes deltakelse fra andre medlemslag enn arrangøren hvis konferansen arrangeres av ett medlemslag. Denne deltakelsen må dokumenteres i ettertid. b) For regionale konferanser kan det søkes om et generelt deltagertilskudd, oppad begrenset til en snittpris på kr per deltager. 6.6 Fond for alumnus og historieprosjekt Fondets formål er å bygge opp en god alumnus for NSO samt å sikre studentbevegelsens historie. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, alumnusprosjekter, jubileumsarrangement, historiebok/samling. 6.7 Fond for arrangering av BM i ESU Fondets formål er å sette av midler til å kunne arrangere Board Meeting (BM) i ESU. BM er et arrangement på størrelse med et landsmøte, med deltakere fra hele Europa, og det vil koste både i arbeidskraft og utgifter. Vedlegg 3 til sak LM : Retningslinjer for fond i nso side 3

32 Landsmøtet Sakspapir Møtedato Ansvarlig Landsstyret Saksnummer LM Gjelder Rammebudsjett for Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for RAMMEBUDSJETT FOR FORMÅL Vedta et rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon SAKSPRESENTASJON Landsmøtet vedtok følgende endring til NSOs vedtekter på LM4 2014: 15.2 Budsjett Landsmøtet vedtar rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende kalenderår. Landsstyret vedtar spesifisert budsjett på siste møte før rammebudsjettet trer i kraft. Landsstyret innstiller på rammebudsjett til landsmøtet. Begrunnelse fra LS: LS ønsker at NSO skal få mer forutsigbarhet og langsiktighet i budsjetteringen. Samtidig ønsker man å gjøre påvirkningsmuligheten til LM bedre ved å behandle budsjettet før det trer i kraft. Forenklingen av budsjettbehandlingen på LM er en del av å gjøre LM mindre detaljfokusert på organisasjon og å gi mer rom og fokus til å behandle politiske veivalg og lengre linjer for organisasjonsutviklingen. Rammebudsjettet er landsmøtets mulighet til å gi arbeidsutvalget og sentralstyret noen klare, men overordnede prioriteringer om hvordan de ønsker å disponere budsjettet. Ansvaret for å vedta et spesifisert budsjett ligger hos sentralstyret, og gjøres høsten VURDERING Landsstyret forslår å videreføre strukturen fra rammebudsjettet for dette året. Landsstyrets vurdering er at dette gir sentralstyret tilstrekkelig med fleksibilitet hva gjelder endelig budsjett, samtidig som landsmøtet fortsatt har mulighet til å sette de overordnede prioriteringene for disponering av budsjettet. Kommentarer til postene på rammebudsjett 2015: Driftsstøtte Her foreslår vi en liten økning på antall studenter vi får støtte for i Budsjettforslaget er kr ,-. Det er dialog med enkelte institusjoner om et mulig medlemskap i løpet av 2015, som får innvirkning på vår totale driftsstøtte. Det skal også nevnes at vi i regnskapet for 2014 går LM Rammebudsjett for sider

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859.

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859. Resultatrapport 2013 Asyl og integrering 123 492 Medlemsorganisasjonen 24 495 Miner og våpen 265 484 Omsetning 2012 849 917 2013 826 929 Langsiktig utvikling 346 859 Givere 2012 57 613 2013 65 114 Donorer

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer