02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER. LM Regnskap NSO LM Rammebudsjett for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER. LM5 02.01-15 Regnskap NSO 2014 1 LM5 02.02-15 Rammebudsjett for 2016 30"

Transkript

1 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Sak Side LM Regnskap NSO LM Rammebudsjett for

2

3 Landsmøtet Sakspapir Møtedato Ansvarlig Kontrollkomiteen og arbeidsutvalget Saksnummer LM Gjelder Regnskap NSO Vedlegg i saken: 1. Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetning 2. Spesifikasjon av regnskap 2014 etter NSOs budsjett 3. Retningslinjer for fond i NSO 5 REGNSKAP NSO FORMÅL Godkjenne Norsk studentorganisasjons regnskap for 2014, samt foreta resultat- /fondsdisponeringer SAKSPRESENTASJON Regnskapet for den ordinære driften til NSO viser et overskudd for 2014 på kr I tillegg har arbeidsutvalget og landsstyret i løpet av året innvilget søknader om midler fra NSO sine fond på totalt kr Totalt sett har dermed NSO et underskudd for 2014 på kr NSO sitt landsmøte 2014 vedtok et budsjett for driften av organisasjonen med et underskudd på kr Landsstyret reviderte budsjettet til et underskudd på kr Vedlegg 1 er regnskap med årsberetning, revisjonsberetning og noter. Vedlegg 2 er en spesifikasjon av resultatregnskapet fordelt i henhold til NSOs budsjett og med kommentarer til postene. NSO har per sju fond, og formålet med disse er blant annet å kunne avsette midler til spesielle formål der penger fra et år blir ført over til neste dersom man ikke bruker opp midlene det inneværende året. Landsmøtet skal årlig behandle fondsdisponeringer under behandlingen av årsregnskapet. Landsmøtet kan velge å sette av mer midler til fondene, enten fra årets overskudd, eller fra annen egenkapital. Annen egenkapital er summen av tidligere års overskudd. Når organisasjonen går med underskudd, dekkes dette ved å redusere annen egenkapital. Dette kalles å disponere fra annen egenkapital. Arbeidsutvalget eller landsstyret innvilger søknader om midler fra samtlige fond mellom landsmøtene, i tråd med de forskjellige fondenes formål. Landsmøtet vedtar disponering av midlene innvilget i løpet av året fra fondene. LM Regnskap NSO sider

4 Etter disponeringene gjort på landsmøtet 2014 ble NSOs fond totalt på kr Dette er avsatt til følgende fond: Utredninger kr Kampanjer og aksjoner kr Seminarer og konferanser kr Internasjonale erfaringsmidler kr Bevilgninger til lokalt samarbeid kr Alumnus og historieprosjekt kr Arrangering av Board Meeting (BM) i ESU kr Formål for de ulike fondene står i retningslinjene i vedlegg KONTROLLKOMITEENS VURDERING Kontrollkomiteen mener at det fremlagte regnskapet viser et korrekt bilde av midlene som er brukt i driften av NSO i Kontrollkomiteen mener at de innvilgede søknadene om midler fra NSOs fond er innvilget i tråd med retningslinjene til fondene. Dermed innstiller kontrollkomiteen på at beløpet på kr skal disponeres fra fond. Overskuddet fra driften på kr disponeres av landsmøtet etter innstilling fra landsstyret, enten til annen egenkapital eller til en økning av fondene ARBEIDSUTVALGETS VURDERING I 2014 er det brukt totalt kr fra fire av NSOs sju fond. Arbeidsutvalget ser ikke behov for å fylle opp igjen noen av disse fondene ettersom det fortsatt er en god del midler igjen. På landsmøte ble det opprettet to nye fond; et fond for alumnus og historieprosjekt og et fond for arrangering av Board Meeting (BM) i ESU. På alumnus og historieprosjekt er formålet å bygge opp en god alumnusordning samt å sikre studentbevegelsens historie. Her ble det foreslått å sette av kr til hver av disse formålene totalt kr per år. På fond for arrangering av Board Meeting i ESU ble det foreslått å sette av kr til fondet hvert år i fire år, slik at det totalt vil komme opp i 1 million kroner. Nå er det bestemt at NSO skal arrangere BM i Totalt kr foreslås overført til disse fondene i år. Med disse disponeringene til fond reduseres annen egenkapital med kr LM Regnskap NSO 2014 side 2

5 68 69 Det foreslås følgende resultatdisponeringer: Sum fond før disponeringene Utredninger disponert fra fond - Kampanjer og aksjoner disponert fra fond Seminarer og konferanser disponert fra fond Internasjonale erfaringsmidler disponert fra fond Bevilgninger til lokalt samarbeid disponert fra fond Alumnus og historieprosjekt disponert fra fond - Arrangering av Board Meeting disponert fra fond - Totalt disponert fra fond Overføring til fond utredninger - Overføring til fond kampanjer og aksjoner - Overføring til fond seminarer og konferanser - Overføring til fond internasjonale erfaringsmidler - Overføring til fond bevilgninger til lokalt samarbeid - Overføring til fond for alumnus og historieprosjekt Overføring til fond arrangering av Board Meeting (BM) i ESU Totalt overføring til fond Sum disponeringer fond Årsresultat Overført fra annen egenkapital Sum egenkapital fond INNSTILLING Kontrollkomiteens innstilling til landsmøtet er at regnskapet for 2014 godkjennes med følgende resultat: kr i overskudd fra ordinær drift. kr er innvilget i tråd med retningslinjene for fond. kr i underskudd på årsregnskapet. kr disponeres fra NSOs fond. Arbeidsutvalgets innstilling til landsstyremøte 4: kr overføres til fond for alumnus og historieprosjekt. kr overføres til fond for arrangering av BM i ESU. kr overføres fra annen egenkapital. LM Regnskap NSO 2014 side 3

6 4 LM Regnskap NSO 2014 vedlegg VEDLEGG 1: REGNSKAP NSO 2014 MED ÅRSBERETNING OG REVISJONSBERETNING 3 4 REGNSKAP FOR Organisasjonsnummer: sider

7 ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art og driftsform Norsk studentorganisasjon (NSO) er en interesseorganisasjon på nasjonalt plan for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. NSO har sitt kontor i Oslo. Norsk studentorganisasjon har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemmer. Norsk studentorganisasjon er partipolitisk uavhengig. Arbeidsmiljø NSO har fokus på tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø, og gjennomføre arbeidsmiljøtiltak for de på kontoret. HMS-håndboken gjelder både for sekretariatet og AU, og sekretariatsleder har det overordnede HMS-ansvaret. Sekretariatet har eget verneombud. NSO fører oversikt over totalt sykefravær blant de ansatte (sekretariatet) og har ved utgangen av ansatte, som totalt utgjør 9,3 årsverk. Det ble i 2014 registrert et sykefravær på 1,72 %. Ingen av disse var langtidsfravær (over 16 dager). Det har ikke inntruffet skader eller alvorlige ulykker på arbeidsplassen i Ytre miljø Organisasjonen driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. Skjøtselen av det ytre miljø forestås av lokalenes eier, KLP Eiendom. Likestilling Alle formelle organer i Norsk studentorganisasjon skal tilstrebe å ha kjønnsmessig lik representasjon. I 2014 har vi hatt 10 ansatte hvorav seks (fem fra juli) kvinner og fem menn. I arbeidsutvalget på seks medlemmer er det fem menn og én kvinne. De to siste årene har arbeidsutvalget (AU) bestått av én kvinne og fem menn og AU har denne perioden bedt landsstyret diskutere hvilke rekrutteringstiltak det bør settes fokus på spesielt rettet mot å sikre kjønnsbalanse. Utvikling i resultat og stilling og forutsetninger for fortsatt drift Arbeidsutvalget (AU) mener at regnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling. Organisasjonens regnskap viser et årsresultat, før avsetninger fond, på minus kr Et resultat med underskudd er et ledd i prosessen med å bygge ned egenkapitalen til nivået skissert av landsstyret, som tilsier 50% av årlig driftsbudsjett. 58 Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 2

8 6 59 Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 3

9 7 Regnskap 2014 Norsk studentorganisasjon Regnskap Regnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftsstøtte Statstilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Informasjonskostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Ekstraordinære driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter ÅRSRESULTAT Overføringer og disponeringer Fra egenkapital fond Til egenkapital fond Overføringer til/fra annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 4

10 8 61 Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 5

11 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Inntektsføring Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter kostnadsføres når de påløper. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer og gjeld knyttet til tjenestekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler eller kortsiktig gjeld. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes og ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Pensjoner Selskapet har sikret sine pensjonsforpliktelser gjennom en forsikringsavtale. Årets premie for den obligatoriske tjenestepensjonen er kostnadsført i resultatregnskapet. Pensjonsmidlene og den beregnede pensjonsforpliktelsen er ikke innarbeidet i regnskapet Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 6

12 Noter Note 1 Personalkostnader Gjennomsnittlig antall ansatte har vært 10 ansatte. Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsordning Avtalefestede personalkostnader Personalforsikringer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum personalkostnader Sekr.leder kr hvorav kr er andre godtgjørelser (dette er fra mai 2014, årslønn ville vært kr hvis ansatt hele året). AU-leder kr Pensjonsordning Pensjonsordning er pensjonsavtale vi har med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for våre ansatte. Som medlem i Virke følger vi landsoverenskomsten for virksomheter mellom Virke og NTL (LO). Landsoverenskomsten sier at det er en tariffplikt at det opprettes en pensjonsordning. Denne skal være en offentlig ytelsesbasert pensjon med bruttogaranti. Note 2 Andre driftskostnader Posten omfatter i hovedsak organisasjonens kostnader i forbindelse med drift av AU/sekretariatet samt drift av de ulike komiteer, utvalg etc. Posten inkluderer også organisasjonens kurs- og konferansevirksomhet. Spesifikasjonen av andre driftskostnader på hovedposter følger av tabellen under: Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 7

13 Kontor- og datautstyr Kontorrekvisita og diverse kontor Kopi- og papirkostnader Litteratur og tidsskrifter Telefoni og porto etc Husleie og felleskostnader Kontorforsikring Kontingenter/tilskudd Revisjon Diverse kostnader Møte, kurs, honorar, oppdatering o.l Overnatting Reisekostnader Diettkostnad Tildeling frifond/nsos fond Sum andre driftskostnader Revisjonskostnadene for 2014 utgjør kr Dette er for avsetning til honorar og bistand for regnskapet Note 3 Ekstraordinære driftskostnader Leiekontrakt Thon Div. Storgata Sum ekstraordinære driftskostnader Note 4 Andre fordringer Driftstilskudd/reiseforskudd/lønnsforskudd/depositum Forskuddsbetalte kostnader Sum andre fordringer Note 5 Bankinnskudd, kontanter og lignende kroner er innskudd på skattetrekkskonto og kroner på egen depositumskonto for Holbergs gate 1. I tillegg er det kr som står på egen konto for bankgaranti overfor Diners International. Da NSO søkte om reisekonto hos Diners måtte det stilles en bankgaranti på kr som skal gjelde i minimum 3 år. Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 8

14 Note 6 Fond Saldo per Fond for utredninger per Disponert i Fond for kampanjer og aksjoner per Disponert i Fond for seminarer og konferanser per Disponert i Fond for internasjonale erfaringsmidler per Disponert i Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid per Disponert i Fond for alumnus og historieprosjekt per Disponert i Fond for arrangering av Board Meeting per Disponert i Sum på fond per Forslag disponeringer Overføring til fond for utredninger - Overføring til fond for kampanjer og aksjoner - Overføring til fond for seminarer og konferanser - Overføring til fond for internasjonale erfaringsmidler - Overføring til fond for bevilgninger til lokalt samarbeid - Overføring til fond for alumnus og historieprosjekt Overføring til fond arrangering av Board Meeting (BM) i ESU Sum bundet egenkapital Note 7 Egenkapital Egenkapital per Årsresultat Sum annen egenkapital per Note 8 Annen kortsiktig gjeld Feriepenger Frifondmidler Andre påløpte kostnader Sum annen kortsiktig gjeld Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 9

15 Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 10

16 Vedlegg 1 til sak LM : Regnskap NSO 2014 med årsberetning og revisjonsberetningside 11

17 15 LM Regnskap NSO 2014 vedlegg 2 1 VEDLEGG 2: SPESIFIKASJON AV REGNSKAP 2014 ETTER BUDSJETT Spesifikasjon av regnskap 2014 Norsk studentorganisasjon Regnskap 2014 Regnskap 2013 Revidert budsjett 2014 Budsjett 2014 Inntekter 1 Driftsstøtte Statstilskudd UHR Andre inntekter Frifond Sum inntekter Utgifter 6 Informasjonskostnader Trykksaker Profilering (effekter) Webside/intranett Analyser Øvrig informasjonsmateriell Personalkostnader Lønnskostnader Pensjonsordning Avtalefestede personalkostnader Personalforsikringer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Kontordrift Kontor- og datautstyr Kontorrekvisita og diverse kontor Kopi-og papirkostnader Media, litteratur og tidsskrifter Telefoni og porto etc Husleie og felleskostnader Kontorforsikring Kontingenter/tilskudd Revisjon sider

18 16 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Revidert budsjett 2014 Budsjett Organisasjonskostnader Reiser innland Reiser utland Interne seminar Landsstyremøter , Landsmøte Politiske komiteer Faglige komiteer KK, VK, VTK og PPK UHR Frifond Organisasjonskurs ICWG Aksjon under regjeringserklæringen Konferanser Avspark Høstkonferansen Vinterkonferanse og ledersamling Vårkonferansen (tidligere Trippelkonferansen) Temamøter/seminarer Regionmøter Diverse kostnader Ekstraordinære driftskostnader Sum utgifter Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank Annen finanskostnad Resultat før fond Fond Fond for utredninger Fond for kampanjer og aksjoner Fond for seminarer og konferanser Fond for internasjonale erfaringsmidler Fond for bevilgn. til lokalt samarbeid Fond for alumnus og historieprosjekt Fond for arrangering av BM i ESU Resultat Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 2

19 17 4 ØVRIGE KOMMENTARER TIL REGNSKAP INNTEKTER 1. Driftsstøtte Vi har fått innbetalt driftsstøtte for 2014 fra alle medlemslag og vi fikk inn ca. kr mer enn budsjettert. Dette skyldes et høyere studenttall enn forventet, spesielt i høstsemesteret hvor studenttallet var ca flere enn høsten Statstilskudd Vi er blitt tildelt kroner i statstilskudd for UHR Dette er for dekking av utgifter knyttet til representasjon i UHR, og må ses i sammenheng med post 9.9 UHR. Vi kan få refundert inntil kr fra UHR hvert år og ettersom vi har brukt mer enn dette det siste året har vi fått utbetalt hele beløpet i Frifond Vi er tildelt kr i midler fra Frifond i år. I tillegg har vi kr i midler overført fra i fjor. Disse midlene skal fordeles videre til medlemslagene, og føres på tilsvarende utgiftspost UTGIFTER 6. Informasjonskostnader 6. Informasjonskostnader 6.1 Trykksaker har vi tilbakeført avsatte restmidler for ev. ekstra opptrykk av pensjonsbrosjyren som ble laget i 2012 (kr 3 060). I tillegg er det trykking av studentboligundersøkelsen (kr 6 938). 6.2 Profilering (effekter) er for notatbøker/fineliner/plastlommer til landsmøtet, gaver til gjester/innledere i form av effekter med NSOs logo, utstyr til AU som de bruker i sitt arbeid som også blir brukt til å profilere NSO ved å ha vår logo på dette samt omslagsmapper med NSOs logo til bruk på kurs, lobbemøter etc. 6.3 Webside/intranett er for support/serviceavtale (kr ) og design, utvikling, prosjektledelse på webprosjekt (kr ) Dekode Interaktiv, årsavgift for Yammer 2014 (kr ) og årsavgift på div. domener. 6.4 Analyser er en nasjonal undersøkelse med 3 spørsmål, gjennomført i april (kr ), samt studentundersøkelser gjennomført i mai (kr ) og i november ( kr ), begge i samarbeid med Universitas. 6.5 Øvrig informasjonsmateriell er medlemskontingent Norsk kommunikasjonsforening og design/trykking av studenthelter-plakat, skilt med NSO-logo til inngangsparti ved kontoret, portretttegninger, design og trykking av nye visittkort og oversettelse av internasjonal plattform til engelsk, 1 års abonnement på TV2 Sumo, fotokostnader etc.. Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 3

20 Personalkostnader 7.1 Lønnskostnader er inkl. overtid og påløpte feriepenger. Foruten faste lønnskostnader er det utbetalt kr for overtidsarbeid i 2014 (i hovedsak for deltakelse på seminarer og NSOs faste arrangement som LM, RM, LS-møter, konferanser etc.) 7.2 Pensjonsordning er blitt mindre enn budsjettert som følge av bl.a. tilbakeført overskudd på premiefond. På revidert budsjett ble det lagt inn en økning her som følge av vedtak om at NSO skal bidra med pensjonssparing for AU. Ettersom vi ikke kan tegne en ny avtale for AU må de selv inngå en privat avtale på dette og ev. få refundert kostnadene på dette fra NSO. Det er ingen som har bedt om refusjon til dette og kostnadene har derfor blitt lavere. 7.3 Avtalefestede personalkostnader er for tiltak i sekretariatet iht. særavtale (bl.a. studietur og kompetanseheving) samt månedskort/treningsutgifter for AU-medlemmene. 7.6 Andre personalkostnader Mat kveldsarbeid Gaver etc Sosiale aktiviteter - velferd Sosiale aktiviteter velferd er bl.a. utgifter i forbindelse med sosiale arrangement for kontoret, som avslutningsmiddager (for AU og ansatte som slutter etc.), HMS-tiltak og julebord. 8. Kontordrift 8.1. Kontor- og datautstyr Administrative støttesystem Frankeringsmaskin Innkjøp kontor- og datautstyr Reparasjoner og vedlikehold etc Administrative støttesystem er vedlikeholdskostnader ACOS Websak, lisens og kundestøtte på systemet (kr ). I tillegg er det 1 års lisens inkl. support på Enalyzer (kr ), Innkjøp kontorutstyr er nytt kamera, HD-SDI kort + div. til stream (kr ), 6 stk. bærbare PCer til AU (kr ), ekstra kostnader for bytte til større møtebord + to ekstra møtebord (kr ), reserveminnemodul (kr 2 700), 5 stk. Apple ipad og tastatur (kr ), 3 stk. bærbare PCer (kr ), talestol m/nsos logo til bruk på NSOs arrangementer (kr ) samt diverse til streaming og ergonomisk utstyr. Reparasjoner og vedlikehold er bl.a. spamfence 1 år (ca. kr ), vedlikehold/support regnskap- og lønnssystem for hele året (kr ), kringkastingsavgift (kr 9 000), oppgradering av regnskapssystemet (kr 3 100), start og oppsett av backup-systemet (kr ) Kontorrekvisita og diverse kontor Her føres kontorrekvisita og diverse som kaffe, te, oppvaskmiddel, toalettpapir etc. 8.3 Kopi- og papirkostnader Dette er service- og leiekostnader på kopimaskinen (kr ), kopipapir (kr 8 500) samt avtale med Kopinor for 2014 (kr 4 600). Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 4

21 Media, litteratur og tidsskrifter Foruten abonnement på diverse aviser/tidsskrifter er det også betalt for medieovervåkning i 1 år (kr ) og for abonnement hos NTB (kr ). Sistnevnte er et viktig verktøy for at NSO skal kunne ha tilgang til kalendere over hva som skjer framover, nyhetsoversikt over planlagte saker, journalister og deres arbeid. 8.5 Telefoni og porto etc. Telefon Internett Porto 744 De lave kostnadene på porto skyldes at vi hadde en del til gode på kontoen på frankeringsmaskinen slik at det ikke har vært nødvendig med nytt påfyll. Vi har altså frankert for mer enn det som vises i regnskapet. Kostnadene i regnskapet er for postpakker samt underfrankerte/ikke frankerte brev som vi har mottatt og har måtte betale porto og gebyr på disse. 8.6 Husleie og felleskostnader Husleie inkl. felleskostnader Strøm og renhold etc Gjelder husleie og felleskostnader Holbergs gate 1, samt leie av ekstra lager i kjeller (kr ) Kostnadene på strøm og renhold er fordelt med kr på renhold og kr på strøm. I tillegg er det kostnader på reparasjon av vindu etter innbruddsforsøk i romjulen. 8.8 Kontingenter/tilskudd ESU LNU Arbeidsgiverorganisasjon (Virke) Annet 760 Medlemskontingent til ESU er på euro. Annet er for FN-sambandet 9. Organisasjonskostnader 9.1 Reiser innland Dette er reise- og oppholdskostnader til div. møter/konferanser/kurs etc. som arbeidsutvalget, sekretariatet eller andre som har reist på vegne av NSO. 9.2 Reiser utland Dette er reiser/deltakeravgift til blant annet.: EMOOCS-konferanse i Sveits i februar Møte DSF/SFS i København i februar ESC i Brussel i mars NOM i Stockholm i april BM66 i Bratislava og Wien i april/mai EUA annual conf. i Brussel i april EAN konf. i Edinburg i juni Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 5

22 Overlappingsmøte NOM i København i juni EQ-F konferanse på Island i september ESC i Firenze i september NOM i Riga i oktober EQAF-konferansen i Barcelona i november BM i Baku i november/desember 9.3 Interne seminarer Her føres kostnader i forbindelse med planseminarer, overlapping for nytt AU og studietur AU: Planseminarer Overlappingsseminar Studietur AU Det har vært gjennomført seks planseminarer i Tre av disse var for hele kontoret, hvorav to som ble avholdt utenfor kontoret (i august og desember) og to var seminarer for Info/politikk-gruppa, et i januar og et i juni. I tillegg har sekretariatet hatt et planseminar over to dager i oktober. I tillegg har 5 personer vært på studietur til Brussel i oktober for for å møte ansatte ved den norske ambassaden til EU og nordmenn som arbeider i EU-systemet med høyere utdanning og forskning. Man har også samtidig hatt møter med ledelsen i den europeiske studentorganisasjonen ESU. Overlapping er for overlappingseminar juni på Hvasser (kr ) og kursing i mediehåndering og mediearbeid for AU (kr ). Studietur AU var planlagt å være på høsten, men på grunn av mye aktivitet på høsten ble denne turen utsatt til våren Flybilletter og hotell ble bestilt i 2014 (kr ) og det er i tillegg avsatt midler til diett og øvrig reise på regnskapet til å få gjennomført turen i februar I tillegg til dette er avsatte midler på regnskapet for 2013 til utsatt studietur for AU denne perioden tilbakeført. Denne turen ble ikke gjennomført på våren 2014 som planlagt. 9.4 Landsstyremøter Dette er kostnader i forbindelse med LS3 som ble arrangert i Oslo i januar, overnatting et døgn for LS4 i Tønsberg (dagen før LM), LS5 på Vettre og LS1 og LS2 som begge ble arrangert i Oslo. Møte, kurs, honorar etc Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Kostnadene ble noe høyere enn budsjettert for LS3 (kr ), men selv om vi gjorde de øvrige LS-møtene rimeligere så har vi gått ca. kr over revidert budsjett totalt sett. LS1 ble også utvidet med en dag ettersom LS ikke fikk den oppstarten som de tidligere har fått ved å delta på Avspark-konferansen, noe de ikke gjorde i år. Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 6

23 Landsmøte Landsmøtet ble avholdt i Tønsberg i mars og her har vi gått mye over budsjett. Mye av dette skyldes flere deltakere enn beregnet. Antall deltakere på landsmøtet økte med ca. 30 personer sammenlignet med i I tillegg ble kostnadene på Quality Hotel Tønsberg (LM) høyere enn beregnet, blant annet på grunn av behov for flere grupperom enn det som var budsjettert med, samt at vi i år leide inn mentometerknapper som det heller ikke var budsjettert med. Regnskapet er fordelt slik: Møte, kurs, honorar etc Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Diverse kostnader er bl.a. for teknikk/scene/internettleie/scenemester (47 timer), leie av mentometerknapper (kr ) og leie av kopimaskiner (kr ). 9.6 Politiske komiteer FFPK - Fag- og forskningspolitisk komite VLPK - Velferds- og likestillingspolitisk komite IK - Internasjonal komite Faglige komiteer FKHS - Helse- og sosialfaglige utd FKHF - Historisk-filosofiske fag FKJ - Juridiske fag FKK - Kunstfag - FKLU - Lærerutdanning og utdanningsvitenskap FKM - Medisin og odontologi FKR - Realfag FKSV - Samfunnsvitenskapelige fag FKT - Teknologiutdanning FKØL - Økonomi- og ledelsesfag KK, VK, VTK og PPK KK VK VTK UHR Dette er utgifter i forbindelse med verv i Universitets- og høgskolerådet som skal faktureres videre til UHR. Inntekten for dette blir ført på post 3. Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 7

24 Frifond Dette er utbetaling av frifondsmidler Det er gitt støtte til følgende institusjoner/prosjekter: HiH Karrieredagen UiS Organisasjonsseminar feb ruar HiSF "Tett På-konferanse 2014" UiO Læringsmiljødugnaden NMBU Avsparkkonf. feb ruar NIH "Dopingdeb atten" HiÅ Kickoff UiT Repr.konf. sept HiH Tillitsvalgtskurs UiN Engasjementshelg HiÅ Verdensdagen HiB Seminar finansieringsmodellen UiO International Students Day HiÅ Restmidler frifond, første runde UiS Restmidler frifond, første runde HiNT Restmidler frifond, første runde MF Restmidler frifond, første runde UiA Restmidler frifond, første runde UiT Restmidler frifond, første runde UiO Restmidler frifond, første runde UiB Restmidler frifond, første runde HSH Restmidler frifond, første runde NIH Restmidler frifond, første runde NMBU Restmidler frifond, første runde HiH Restmidler frifond, første runde NLA Restmidler frifond, første runde NTNU Restmidler frifond, første runde NDH Restmidler frifond, første runde DMMH Restmidler frifond, første runde HiT Restmidler frifond, første runde HVO Restmidler frifond, første runde KiO Restmidler frifond, første runde HBV Restmidler frifond, første runde HiB Restmidler frifond, første runde HiSF GIRA-tur Div. Org.seminar mai NTNU Høstsem. studenråd DMF HiH Restmidler frifond, andre runde HiSF Restmidler frifond, andre runde HiÅ Restmidler frifond, andre runde DMMH Restmidler frifond, andre runde UiS Restmidler frifond, andre runde UiT Restmidler frifond, andre runde UiO Restmidler frifond, andre runde HiØ Restmidler frifond, andre runde Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 8

25 MF Restmidler frifond, andre runde NHH Restmidler frifond, andre runde HiNT Restmidler frifond, andre runde HiB Restmidler frifond, andre runde NMBU Restmidler frifond, andre runde NTNU Restmidler frifond, andre runde UiA Restmidler frifond, andre runde NLA Restmidler frifond, andre runde HiST Restmidler frifond, andre runde UiB Restmidler frifond, andre runde NIH Restmidler frifond, andre runde MH Restmidler frifond, andre runde HiG Restmidler frifond, andre runde UiN Restmidler frifond, andre runde KiO Restmidler frifond, andre runde HiN Restmidler frifond, andre runde HBV Restmidler frifond, andre runde HiT Restmidler frifond, andre runde HiST Praksiskampanje fra 15. sept Totalt Organisasjonskurs Utgifter i forbindelse med kurs vi har avholdt hos våre medlemslag, i tillegg til egne kurssamlinger for kursgruppen og AU i januar og juni. 10. Konferanser 10.1 Avspark Møte, kurs, honorar etc. 598 Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Her har vi gått noe over budsjett (revidert til kr ), men det har vært flere komitemedlemmer med i år enn i fjor Høstkonferansen Høstkonferansen ble arrangert i oktober i Oslo. Kostnadene fordelte seg slik: Møte, kurs, honorar etc Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Her har vi brukt langt mindre enn budsjettert (ca ). Bl.a. ordnet medlemslag med lokaler til arrangementet slik at vi sparte en del kostnader ved å ikke ha dette på konferansehotell. I tillegg var reiseutgiftene noe lavere enn beregnet. Det ble også spart en del på å ha det i Oslo. Eks. så ble konferansen arrangert i Trondheim i Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 9

26 Vinterkonferanse og ledersamling Utgifter i forbindelse med vinterkonferansen som ble arrangert i januar (totalt ca. kr ). Regnskap for konferansen er fordelt slik: Møte, kurs, honorar etc Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader 378 Her var det budsjettert med kr , men det er brukt ca. kr Årsaken til dette er bl.a. at den ble arrangert i Oslo og kun på to dager. I budsjettet var det beregnet at den skulle arrangeres utenfor Oslo og over en helg (fredag-søndag). Dermed sparte vi et døgn i oppholdsutgifter og på diett. De resterende kr er utgifter i forbindelse med ekstraordinær ledersamling som ble arrangert 1. mars i Oslo samt ledersamling arrangert i Oslo i september. Regnskapet for ledersamlingene er fordelt slik: Møte, kurs, honorar etc. 380 Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Vårkonferansen Dette er kostnader i forbindelse med vårkonferansen som ble arrangert februar. Regnskap for konferansen totalt er fordelt slik: Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Her har vi gått ca. kr over budsjett. Dette skyldes i hovedsak at vi i år arrangerte konferansen på hotell og ikke i egne lokaler (NITO konferansesenter) slik det ble gjort i Temamøter/seminarer Dette er kostnader i forbindelse med et fellesmøte som ble arrangert januar i NSOs lokaler hvor de skandinaviske studentorganisasjonene deltok. Tema for møtet var ESU-strategi og valg (kr 9 800). I tillegg er det kvinnelig ledersamling som ble arrangert i Oslo i desember Regionmøter Regionmøtene ble arrangert i forkant av landsmøtet og ble avholdt i Alta, Trondheim, Bergen og Lørenskog. Her har vi gått ca. kr over budsjett. Mye av dette skyldes flere deltakere enn beregnet. I følge påmeldingslistene var det totalt meldt på 155 personer til regionmøtene i 2013 og 239 personer i 2014, altså en økning på over 80 personer. Regnskap for regionmøtene: Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 10

27 Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Diverse kostnader Dette er bl.a. kostnader for stillingsannonse på Finn.no (kr ) vedr. ansettelse av ny medlemskonsulent (vikariat). I tillegg er det kostnader for påfyll til kontorets førstehjelpsutstyr og julekort. 13. Finansinntekter og finanskostnader 13.1 Renteinntekter bank Dette er renteinntekter på våre bankkonti hvorav kr er opptjent på kontoer hvor mesteparten av NSOs egenkapital er plassert Annen finanskostnad Dette er omkostninger/gebyrer belastet våre bankkonti samt provisjonskostnader på bankgarantikontoen vi måtte opprette for å få reisekonto hos Diners. 14. Fond 14.2 Fond for kampanjer og aksjoner Det er gitt støtte til følgende institusjoner/prosjekter: FKHF Rekrutteringskampanje VTOA Kampanjen #boligjakten SAIH Politisk kampanje NSO "Stopp skolepenger" Fond for seminarer og konferanser Det er gitt støtte til følgende institusjoner/prosjekter: HiT Oppstartseminar JSU Bergen Fagråd Juridisk Studentutvalg FKHS/FKLU Seminar skikkethet april FFPK Munin conf. I Tromsø november Div. Innleder Org.seminar mai Fond for internasjonale erfaringsmidler Det er gitt støtte til følgende institusjoner/prosjekter: NTNU Studietur Skottland VTOA Studietur Hamburg juni HiST Overlapp.seminar København juni HiÅ Erfaringstur Island BI Studietur Stockholm oktober FKJ Studietur desember NTNU UNESCO-konferansen Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 11

28 Fond for bevilgning til lokalt samarbeid Det er gitt støtte til følgende institusjoner/prosjekter: Div. Støtte div. formøter til LS Div. Støtte samarbeidsmøter/overlapp UiN Erfaringsutveksling med NLA JSU Bergen Midler til Juridisk Studentutvalg Tromsø Vedlegg 2 til sak LM : Spesifikasjon av regnskap 2014 etter budsjett side 12

29 27 LM Regnskap NSO 2014 vedlegg VEDLEGG 3: RETNINGSLINJER FOR FOND I NSO 1 NSOs fond Disse retningslinjene regulerer bruken av NSOs fond. NSO har 7 fond, disse er: 1. Fond for utredninger 2. Fond for kampanjer og aksjoner 3. Fond for seminarer og konferanser 4. Fond for internasjonale erfaringsmidler 5. Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid 6. Fond for alumnus og historieprosjekt 7. Fond for arrangering av BM i ESU Frifondsmidler har egne retningslinjer. 2 Myndighet 2.1 Landsmøtet behandler årlig fondsdisponeringer. Ubrukte midler overføres neste år. 2.2 Summer opp til kroner pr aktivitet kan vedtas brukt av arbeidsutvalget i NSO. 2.3 Summer over kroner pr aktivitet kan vedtas brukt av landsstyret i NSO. 2.4 Retningslinjene er vedlegg til NSOs økonomireglement, og revideres av landsstyret. 3 Søknadsbehandling 3.1 Det er arbeidsutvalget/landsstyret som forvalter fondene. Andre søknadsberettigede er: NSOs medlemslag. NSOs komiteer. Andre studentdemokratiske organer tilknyttet NSOs medlemslag Andre samarbeidspartnere kan også være søknadsberettigede. Enkeltpersoner kan være søknadsberettigede til fond for utredninger. 3.2 Søknader behandles innen tre uker etter søknadsfristen den 1. hver måned. Søknader som ikke er NSO i hende innen denne fristen risikerer å først bli behandlet etter den 1. i etterfølgende måned. 3.3 Søknad skal være arbeidsutvalget i hende før prosjektstart. 3.4 Søknader må inneholde opplysninger for prosjektets formål, en prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, hvor mye det søkes om, budsjett, navn på hovedarrangør og eventuell medarrangør, samt en kontaktperson. 3 sider

30 Om prosjektet er å regne som en del av ordinær drift for søkerorganisasjonen, må søker kunne dokumentere at prosjektet ikke kan motta ekstra støtte fra utdanningsinstitusjonen og ikke har midler til i sitt ordinære driftsbudsjett til å kunne gjennomføre prosjektet. 3.6 Svar om eventuelt tilskudd under kr skal foreligge søker innen tre 3 uker at NSO har mottatt fullstendig søknad. 3.7 Svar om tilskudd eller avslag på søknader under kr legges frem for landsstyret til orientering. Søknader over kr må være arbeidsutvalget i hende senest fire 4 uker før landsstyremøte. 4 Rapportering og utbetaling 4.1 Aktivitetsrapport, regnskap og kopi av bilag skal foreligge arbeidsutvalget i skriftlig form senest to 2 måneder etter at tiltaket er avsluttet. 4.2 Midler utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Søkere kan spesielt søke arbeidsutvalget om forskuddsutbetaling. 4.3 Ved et eventuelt overskudd vil støttebeløpet fra NSO reduseres tilsvarende. Dersom søknadssummen er forhåndsutbetalt, må søker tilbakebetale overskuddet til NSO. 5 Klageadgang 5.1 Dersom søker er uenig i arbeidsutvalgets behandling av søknad, kan søker klage på avgjørelsen. Skriftlig klage sendes til arbeidsutvalget senest tre -3- uker etter svar er mottatt. Klagen må inneholde en begrunnelse. 5.2 Dersom arbeidsutvalget avviser en klage, kan søker opprettholde sin klage. Klagen sendes da videre til landsstyret for behandling. Vedtak i landsstyret er endelig. 6 Formål De ulike fondene har følgende formål: 6.1 Fond for utredninger Utredningsfondets formål er å gjennomføre utredninger eller undersøkelser som kan bidra til å realisere organisasjonens formål. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, analyser, forskningsrapporter, spørreundersøkelser og masteroppgaver innenfor temaer organisasjonen har behov for mer kunnskap for å utvikle politikk eller legge grunnlaget for å sette politiske saker på dagsorden. Det forutsettes at NSO får tilgang til det ferdige produktet. 6.2 Fond for kampanjer og aksjoner Fondets formål er å gjennomføre kampanjer eller aksjoner som kan bidra til å realisere organisasjonens formål. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, demonstrasjoner, markeringer, stands, informasjonsmateriell osv. på temaer eller områder i tråd med NSOs politiske målsetninger. Vedlegg 3 til sak LM : Retningslinjer for fond i nso side 2

31 Fond for seminarer og konferanser Midlene kan brukes til å arrangere en ekstra møteplass, gjøre økonomiske utjevninger for deltakerne, eller arrangere konferanser eller lignende for å rette oppmerksomhet mot relevante studentpolitiske saker. 6.4 Fond for internasjonale erfaringsmidler Fondets formål er å gjennomføre internasjonale prosjekter som kan bidra til å realisere organisasjonens formål. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, kompetansehevende reiser, markeringer, informasjonsmateriell, deltakelse eller arrangering av internasjonale seminarer osv. 6.5 Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid Tiltak det kan søkes om midler til er alle lokale initiativ som stimulerer til økt aktivitet i og mellom medlemslaga, spesifisert gjennom arrangementstypene lokale samarbeidstiltak, og regionale konferanser. Tiltak skal være av studentpolitisk art eller fremme studentpolitikk Lokale samarbeidstiltak a) Lokale samarbeidstiltak må inneholde samarbeid mellom minst to medlemslag, og det må tydelig fremkomme av søknaden hvem som er hovedarrangør og kontaktperson. b) For lokale samarbeidstiltak kan det søkes om maksimalt kr kr + kr per medlemslag utover to hovedarrangører Regionale konferanser a) Regionmøter eller andre regionale konferanser kan arrangeres av ett medlemslag alene, eller i samarbeid med andre medlemslag. Det forutsettes deltakelse fra andre medlemslag enn arrangøren hvis konferansen arrangeres av ett medlemslag. Denne deltakelsen må dokumenteres i ettertid. b) For regionale konferanser kan det søkes om et generelt deltagertilskudd, oppad begrenset til en snittpris på kr per deltager. 6.6 Fond for alumnus og historieprosjekt Fondets formål er å bygge opp en god alumnus for NSO samt å sikre studentbevegelsens historie. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, alumnusprosjekter, jubileumsarrangement, historiebok/samling. 6.7 Fond for arrangering av BM i ESU Fondets formål er å sette av midler til å kunne arrangere Board Meeting (BM) i ESU. BM er et arrangement på størrelse med et landsmøte, med deltakere fra hele Europa, og det vil koste både i arbeidskraft og utgifter. Vedlegg 3 til sak LM : Retningslinjer for fond i nso side 3

32 Landsmøtet Sakspapir Møtedato Ansvarlig Landsstyret Saksnummer LM Gjelder Rammebudsjett for Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for RAMMEBUDSJETT FOR FORMÅL Vedta et rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon SAKSPRESENTASJON Landsmøtet vedtok følgende endring til NSOs vedtekter på LM4 2014: 15.2 Budsjett Landsmøtet vedtar rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende kalenderår. Landsstyret vedtar spesifisert budsjett på siste møte før rammebudsjettet trer i kraft. Landsstyret innstiller på rammebudsjett til landsmøtet. Begrunnelse fra LS: LS ønsker at NSO skal få mer forutsigbarhet og langsiktighet i budsjetteringen. Samtidig ønsker man å gjøre påvirkningsmuligheten til LM bedre ved å behandle budsjettet før det trer i kraft. Forenklingen av budsjettbehandlingen på LM er en del av å gjøre LM mindre detaljfokusert på organisasjon og å gi mer rom og fokus til å behandle politiske veivalg og lengre linjer for organisasjonsutviklingen. Rammebudsjettet er landsmøtets mulighet til å gi arbeidsutvalget og sentralstyret noen klare, men overordnede prioriteringer om hvordan de ønsker å disponere budsjettet. Ansvaret for å vedta et spesifisert budsjett ligger hos sentralstyret, og gjøres høsten VURDERING Landsstyret forslår å videreføre strukturen fra rammebudsjettet for dette året. Landsstyrets vurdering er at dette gir sentralstyret tilstrekkelig med fleksibilitet hva gjelder endelig budsjett, samtidig som landsmøtet fortsatt har mulighet til å sette de overordnede prioriteringene for disponering av budsjettet. Kommentarer til postene på rammebudsjett 2015: Driftsstøtte Her foreslår vi en liten økning på antall studenter vi får støtte for i Budsjettforslaget er kr ,-. Det er dialog med enkelte institusjoner om et mulig medlemskap i løpet av 2015, som får innvirkning på vår totale driftsstøtte. Det skal også nevnes at vi i regnskapet for 2014 går LM Rammebudsjett for sider

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Godkjenne Norsk studentorganisasjons regnskap for 2014, samt foreta resultat- /fondsdisponeringer.

Godkjenne Norsk studentorganisasjons regnskap for 2014, samt foreta resultat- /fondsdisponeringer. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 17.04.15-19.04.15 Ansvarlig Kontrollkomiteen og arbeidsutvalget Saksnummer LM5 02.01-15 Gjelder Regnskap NSO 2014 1 2 3 4 Vedlegg i saken: 1. Regnskap NSO 2014 med årsberetning

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS5 02.11-14/15 Gjelder Økonomirapport 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.04-15/16 Gjelder Spesifisert budsjett for NSO 2016 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Forslag spesifisert budsjett for

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.06.2016-04.06.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 02.05-15/16 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport 1. kvartal 2016 3 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.06.2016-04.06.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.06-15/16 Gjelder Revidering av retningslinjer for fond i NSO 1 2 3 4 5 Vedlegg til saken: 1. Dagens retningslinjer

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS2 02.05-14/15 Gjelder Spesifisert budsjett 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.03-15/16 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport januar-september 2015 3 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.03-16/17 Gjelder Spesifisert budsjett for NSO 2017 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Forslag spesifisert budsjett

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 19.05.2017-20.05.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 02.05-16/17 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport for 2017 3 ØKONOMIRAPPORT 4

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.02-16/17 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport for 3. kvartal 2016 3 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.12.2017-09.12.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.03-17/18 Gjelder Spesifisert budsjett 2018 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Forslag spesifisert budsjett 2018.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 02.01-16/17 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport for 1. halvår 2016 3 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 02.01-17/18 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport for 1. halvår 2017 3 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 19.05.2017-20.05.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.05-16/17 Gjelder Revidering av retningslinjer for Frifond 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til reviderte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Godkjenne Norsk studentorganisasjons (NSO) regnskap for 2016, samt foreta resultat- /fondsdisponeringer.

Godkjenne Norsk studentorganisasjons (NSO) regnskap for 2016, samt foreta resultat- /fondsdisponeringer. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Kontrollkomiteen og arbeidsutvalget Saksnummer LM7 02.01-17 Gjelder Regnskap for NSO 2016 1 2 3 4 Vedlegg i saken: 1. Regnskap NSO 2016 med

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER. LM Regnskap NSO LM Rammebudsjett for #LMNSO

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER. LM Regnskap NSO LM Rammebudsjett for #LMNSO 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Sak Side LM6 02.01-16 Regnskap NSO 2015 1 LM6 02.02-16 Rammebudsjett for 2017 26 #LMNSO NSOs landsmøte 2016 Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Kontrollkomiteen

Detaljer

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Sak Side LM7 02.01-17 Regnskap for NSO 2016 1 LM7 02.02-17 Rammebudsjett for 2018 29 LM7 02.03-17 Fullmakt revidering av politiske dokumenter 35 Landsmøtet Sakspapir Møtedato

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Årsregnskap NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys 2013 NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 531,017 497,533

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer