A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/ FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS"

Transkript

1 A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/ FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Wenche Larsen, Rune Engeseth og Vidar Bøe. Runar Sveen, Johan Conradson, Oddleif Dahlen (t.o.m. sak 01) og Heidi Annette Garthus (t.o.m. sak 04). A: DISKUSJONSSAK Se eget notat om politisk påvirkningsarbeid. Momenter fra diskusjonen: Fylkeskommunen med 6 mrd. i budsjett, burde kunne bruke noe midler på anleggsinvesteringer. Man ser en fremvekst av idrett på utsiden av norsk idrett, kan idrettskretsen være en bro mellom idrettslagene og utd.institusjonene? Må snakke med aktørene Bjartnes, Inge Andersen, NTG osv. Signal fra Nifs generalsekretær om at AIK bør forholde seg til NTG o vgs i Akershus o NTG og Wang, stor organisasjon o Regionalt kompetansesenter skal/bør AIK ha en koordinerende rolle? Saken må utredes Forsiktig med å blande oss inn i toppidrett, fokuset vårt er på tilrettelegging Hva gjør de i andre kretser? Bør være aktive også i samarbeid med særidrettene Kan legges til rette for trening i kombinasjon skole/idrett B: BESLUTNINGSSAKER Sak 01/13 Komité for utarbeidelse av ny anleggspolicy Forrige policydokument for perioden ble utarbeidet av: Arild Mossing(fra styret); Eystein Weltzien; Ola Skarderud; Pål Torneby (leder); Øystein Svendsen; Torgrim Bilstad. I tråd med tidligere praksis foreslås ny komité bestående av en representant fra hver region, én fra styret i AIK og anleggskonsulenten som sekretær. Så langt har vi fått aksept fra følgende 3 personer som vi mener har svært god anleggskompetanse og i tillegg ønsker å bidra: 1

2 Follo: Arild Kristiansen. Han har vært leder i Vestby idrettsråd i flere år, er engasjert og har svært god kontaktflate både inn mot særkretser og kommuner. Nedre Romerike: Svein Hagberg. Han er i dag anleggsansvarlig for Norges Gymnastikk og Turnforbund og er i tillegg nestleder i Lørenskog Idrettsråd. Øvre Romerike: Egil Martin Dahlum. Han har i flere år vært engasjert i anleggsutbygging i Eidsvoll kommune og har i tillegg vært engasjert i håndballkretsen. Svært god erfaring i drift av anlegg Vest-regionen: Vi har så langt ikke klart å få frem en kandidat fra Vestregionen, men regner med at dette vil være på plass innen kort tid. Det tas sikte på å gjennomføre først møte i løpet av mars Adhoc-komité for revidering av AIKs anleggspolicy består av Kjell Kvifte, Arild Kristiansen, Svein Hagberg, Egil Martin Dahlum samt en representant fra Vest-regionen. Administrasjonen og anleggsansvarlig i styret får fullmakt til å avtale med representant fra Asker eller Bærum. Sak 02/13 Revidering av budsjett Det vises til vedtatt tiltaksplan og budsjett for 2013 (sak 78/12). Det vedtatte budsjettet hadde en underdekning på kr ,-. Det var forespeilet en regulering av budsjettet når resultatet fra 2012 var klart. Det foreligger ikke et endelig avlagt regnskap for fjoråret, men det er kun få bilagsføringer som gjenstår. Regnskapet legges frem for behandling Resultatet vil vise et underskudd, men ikke så stort underskudd som budsjettert (planlagt underskudd som følge av disponering av midler fra året før). Det er beregnet at kr ,- vil være tilgjengelig for disponering. Det har nylig blitt tildelt et ekstra beløp fra NIF som økning av rammetilskuddet. Det utgjør kr , -. I tillegg har vi på bakgrunn av tildeling i desember 2012, samt forventet økning i inneværende år, vurdert nivået for momskompensasjon på nytt. Det foreslås regulert opp. Akershus fylkeskommune har også tildelt kr til AIKs internasjonale arbeid. Vedlagte tabell viser forslag til budsjettreguleringer. Tabellen inneholder momenter som ble tatt med i teksten til forrige budsjettsak. Totalt har forslaget et netto resultat på minus kr , dvs. forbruk av egenkapital utover det som tidligere er vedtatt til disposisjon. Kommentarer til forslagene: 2

3 a. Tilskudd til idrettslag er foreslått økt med Se egen sak vedrørende kriterier for de ulike ordningene til idrettslag. b. Tilskudd idrettsråd ,-. I 2012 fikk vi relativt få søkere c. AIKs jubileum har ikke blitt foreslått med eget beløp, men jubileet kan likevel markeres ved å «stemple tilskudd som jubileumstilskudd» samt at DSK og andre tiltak benyttes til å synliggjøre at AIK i 2013 fyller 25 år. d. Det er flere organisasjonsledd som har høstet god erfaring med å legge til rette for en sikker og god håndtering av elektroniske dokumenter via en «styreportal». Dette sikrer en mer oversiktlig dokumentflyt. e. Internasjonalt: AIK fikk kroner fra fylkeskommunen til å styrke vårt internasjonale arbeid. I tildelingsbrevet står det at midlene skal bli brukt i nært samarbeid med fylkeskommunen. Administrasjonen har vært i kontakt med fylkeskommunen for å få en enighet om hva midlene kan benyttes til. Totalt vil disse tiltakene beløpe seg til kroner. Tilskuddet vil med andre ord styrke AIKs budsjett netto med kroner. f. For to år siden startet administrasjonen arbeidet med å sertifisere Idrettens Hus i tråd med stiftelsen Miljøfyrtårn. Arbeidet var mer omfattende enn forventet, og det stoppet opp. Det er tatt tak i prosessene igjen, og forslaget innebærer kostnader i forbindelse med ekstern konsulent (avtale) og selve sertifiseringen. g. Dette er forslag til konkret tiltak for å senke strømkostnader ved å ta en delinvestering av full utskifting (50% av kostnad). Dette innebærer moderne ovner med sentral styring for å unngå unødig forbruk av strøm. h. Forslag om en økning av budsjett for kurs. i. I etterkant av vedtatt budsjett er faktura for 2013 (del 1) allerede innkommet, og endringen er med bakgrunn i årets reelle tall. j. I forrige budsjettsak var kommunikasjonsstrategien nevnt, og tiltak var ikke lagt inn i budsjettet. Tallet er et anslag uten at strategien er påbegynt. Det vil eksempelvis være elektronisk nyhetsbrev, utstyr, materiell osv. k. Det er foreslått noe midler til en fornyelse av bilder og utsmykning på huset. l. Det er foreslått en post til antrekk for representasjon. m. I tidligere sak var studietur et tema. I tabellen er det foreslått en sum som kan dekke reise og opphold for styret og administrasjonen i 3 døgn (torsdag-søndag). Styret gir signaler om ønskelige rammer og innhold dersom tiltaket ønskes prioritert. Administrasjonen orienterte om størrelsene på de totale tilskudd til idrettsråd og idrettslag i 2012 og i budsjett Styret kommenterte god økonomistyring, og at det fordeles tilnærmet 20% til IL og IR Tilleggsforslag: Som en jubileumsmarkering tildeler AIK kr i forbindelse med DSK til de tre idrettslagene som har drevet best for ungdom. Det deles ut , og til de tre beste. Administrasjonen bes presentere totalbeløpene i våre informasjonskanaler. 3

4 Forslag: Studietur til Kiel: Ta med eksperter på verdier, anlegg, ungdom, media for det faglige. Innholdet bør være en kombinasjon av noe faglig og noe sosialt. Innholdet i arbeidet på det internasjonale i forhold til fylkeskommunens tilskudd ble drøftet. I «Ungdomsløftet» må det for eksempel bygges opp muligheter for unge ledere, hvor det også inngår et internasjonalt løp. For å kunne sende ungdom ut må det forberedes, og blant annet ble det nevnt å bygge et nettverk i England. De foreslåtte budsjettjusteringer vedtas som presentert i tabellen, og i tillegg ble det vedtatt å øke tilskudd til idrettslag med ytterligere kr ,-. Beløpet belastes egenkapitalen. Sak 03/13 Kriterier for tilskuddsordninger Viser til styresak 55/12 (styremøte 07/12), hvor styret vedtok overordnet mål og tildelingsprinsipper for AIKs tilskuddsordninger. Administrasjonen har utarbeidet følgende forslag i tråd med prinsipper og virkemidler som tidligere vedtatt. I budsjett for 2013 er det lagt opp til følgende tilskuddsordninger: 1. Ungdomsløftet «Lederkurs for ungdom» 2. 30pluss (foreslås endret til 20pluss) 3. 60pluss 4. Egendefinerte prosjekter 5. Midler til idrett for funksjonshemmede Det er satt av totalt kr i opprinnelig budsjettet til disse tilskuddene. I forbindelse med regulering av budsjettet for 2013 foreslås det to nye tilskuddsordninger: 6. Frivillig pluss 7. Verdiarbeid Rent idrettslag Det vises til egen sak om regulering av budsjett hvor tilskudd idrettslag er foreslått øket med kr Beløpet er innarbeidet i forslagene nedenfor. Felles for alle tilskuddsordninger: Kun idrettslag i Akershus som kan søke. Tiltaket kan gjerne være i samarbeid med andre idrettslag. Midlene er ment å gå til oppstartsstøtte og/eller videreutvikling av allerede etablerte tiltak. Aktiviteter som er ment å pågå regelmessig over en lengre periode vil bli prioritert. Tiltaket må være forankret i styret i idrettslaget. 4

5 Alle tildelinger må ansees som enkelttilskudd. Søkere må derfor belage seg på å søke hvert år, eller forsøke å finne andre finansieringskilder underveis for videreføring. Idrettslaget sier automatisk ja til å delta i felles markedsføring av aktivitetskonseptet på AIKs nettsider, Facebook og i nyhetsbrev. Ved tildelinger under kr må man svare på questback når tiltaket er gjennomført/startet opp. Ved tildelinger over kr skal det sendes inn en enkel rapport i etterkant av tiltaket/oppstart av tiltaket. Søknadsfrist 7. april (behandles 23/4) og 6. oktober (behandles 22/10), med unntak av Ungdomsløftet hvor frister er 26. mai (behandles 11. juni) og 17. november (behandles 3. desember) ifm «Lederkurs for ungdom». Fristene er samlet for enklere markedsføring og administrasjon, samt forutsigbarhet for søkere. For hver enkelt tilskuddsordning gjelder følgende: 1. UNGDOMSLØFTET «LEDERKURS FOR UNGDOM» Målgruppe: idrettslag som har deltakere på Lederkurs for ungdom (april og oktober 2013). Tildelingssum: (forslag økes til ) 50 % av potten deles ut i hver runde. Søknadssum: Idrettslaget søker om midler med hensikt å gjennomføre tiltak som involverer årets deltakere på Lederkurs for ungdom i idrettslagets aktivitetsutvikling og/eller klubbutvikling. Tiltaket det søkes på skal være vedtatt i styret, hvor deltakerne på Lederkurs for ungdom skal ha en sentral rolle i planleggingen og/eller gjennomføringen PLUSS (FORESLÅS ENDRET TIL 20PLUSS) Målgruppe: Voksne i aldersgruppen år. Tildelingssum: (foreslås økt til ) 50 % av potten deles ut i hver runde. Søknadssum: Inntil kr Tilskudd skal gå til oppstart av nytt aktivitetstilbud eller videreutvikling av allerede eksisterende tilbud for målgruppen PLUSS Målgruppe: Voksne i aldersgruppen 60+ Tildelingssum: (foreslås økt til ) 50 % av potten deles ut i hver runde. Søknadssum: Inntil kr Tilskudd skal gå til oppstart av nytt aktivitetstilbud eller videreutvikling av allerede eksisterende tilbud for målgruppen. 4. EGENDEFINERTE PROSJEKTER Målgruppe: Alle Tildelingssum: , 50 % av potten deles ut i hver runde. Søknadssum: Inntil kr

6 Tilskudd til aktivitet som ikke går innunder kriteriene for de andre tilskuddsordningene til NIF og/eller AIK. 5. MIDLER TIL IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE Målgruppe: idrettslag som har eller ønsker å etablere tilbud til funksjonshemmede. Tildelingssum: (Foreslås økt til ) Søknadssum: inntil Man kan søke om midler til utdanning av trenere, markedsføring av tilbudet, utstyr til trening og annen drift av tilbudet. Integrering i idrettsskoler er tiltak som vil bli høyt prioritert. Søkerberettiget i prioritert rekkefølge er: IL som har idrettsskoler som integrerer funksjonshemmede. Idrettslag som skal etablere nye tilbud. Idrettslag som ønsker å videreutvikle eksisterende tilbud. 6. FRIVILLIG PLUSS Målgruppe: Frivillighet Tildelingssum: % av potten deles ut i hver runde. Søknadssum: Inntil kr Tiltak som har til hensikt å stimulere frivillig arbeid, med mål om: 1. å gjøre noe for de som allerede er frivillige i idrettslaget 2. å rekruttere flere frivillige inn i idrettslaget Tilskuddet skal gå til utgifter idrettslaget har ved å sette i gang/gjennomføre tiltaket. 7. VERDIARBEID «RENT IDRETTSLAG» Målgruppe: Alle idrettslag som fullfører Antidoping Norges «Rent idrettslag» Tildelingssum: Søknadssum: Søknadsfrist: Idrettslag trenger ikke søke om disse midlene. Utbetales kvartalsvis til de 15 første idrettslagene som gjennomfører Rent idrettslag i regi av Antidoping Norge i AIKs tilskuddsordninger utvides med to nye ordninger for 2013 i henhold til saksfremstillingen ovenfor. 30pluss endrer navn til 20pluss. Total tilskuddssum utvides i tråd med regulert budsjett for 2013 (se sak 02/13). Tilskuddsordningene med tilhørende kriterier vedtas. Administrasjonen utvikler nytt søknadsskjema og oppdaterer nettsider ihht vedtatte kriterier. 6

7 Sak 04/13 Årsmøter i idrettsrådene Så langt har administrasjonen fått inn følgende oversikt over årsmøter i idrettsrådene: Idrettsråd Årsmøte dato Sted Asker IR 20/3 kl Framtia/Snippen Lørenskog IR 20/3 kl Lørenskog Hus Ullensaker IR 11/4 kl Bærum IR 11/3 kl Høvik Ifs klubbhus Vestby IR 13/3 kl Vestby Arena Nesodden IR 21/3 kl Berger Stadion Nes IR 20/3 kl Nes Rådhus Årnes Ski IR 21/3 kl Industriveien 3 A i Ski Frogn IR 19/3 kl Frognhallen Oppegård IR 12/3 kl Østre Greverud Rælingen IR 5/3 kl Løvenstad klubbhus De øvrige årsmøtemøtedatoer vil bli sendt til respektive styremedlem så snart administrasjonen mottar dette. Dersom et styremedlem ikke har anledning til å møte må han/hun selv sørge for en stedfortreder. Tidligere praksis har vært at styremedlemmene selv tar kontakt med respektive idrettsrådet i god tid før møtet. Det er da viktig å avklare at man får en tid på agendaen som representant fra AIK, samt forhøre seg om at 2-4 er ivaretatt. Paragrafen sier følgende: 2-4 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styret, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn (2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. Dersom bestemmelsen ikke oppfylles sier forskrift til NIFs lov 2-4, 2 (2) a): «Ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas.» 7

8 AIKs rapportskjema benyttes av styremedlemmene på det enkelte møtet, skjemaet er det samme som er benyttet tidligere (sendes ut separat). Skjemat returneres til administrasjonen i etterkant av årsmøtet. Forslag til presentasjon på årsmøtet. Ungdomsløftet er et stort satsningsområde i norsk idrett. AIK har allerede satt i gang flere gode tiltak, som lederkurs for ungdom og YouMe, og her vil det være god mulighet til å informere mange om tiltakene som har startet. Administrasjonen foreslår derfor at en presentasjon utarbeides i hensikt å gi idrettslagenes representanter en god innsikt i hva ungdomsløftet vil bety for idrettslagene. Styret fordelte følgende idrettsråd. Sørum: Gro Eidsvoll: Sven Nannestad må avklares. Husk å minne om: valg av tingdelegater til AIKs kretsting i 2014, ny lov for idrettsrådet må godkjennes (basert på ny lovnorm) og den nasjonale idrettsrådskonferansen ( ). AIK må ha klargjort beløpet som idrettsrådene støttes med. Det respektive styremedlem tar kontakt med sitt idrettsråd i forkant av årsmøtet. Et manus/presentasjon om ungdomsløftet utarbeides av administrasjonen. Rapport etter årsmøte sendes inn i etterkant av årsmøtet. Sak 05/13 Årsrapport 2012 Arbeidet med årsrapporten for 2012 er satt i gang. Administrasjonen har satt seg fore å klare å levere årsrapporten i ferdig trykket format før 17. mai. Den vil i all vesentlighet følge den samme malen som tidligere år. Rapporten vil også være den siste hvor idrettskretsen rapporterer på den virksomhetsplanen. Fra inneværende år vil det være rapport for virksomhetsplanen som ble vedtatt på kretstinget i Administrasjonen har satt opp følgende tidsfrister for årsrapporten: 11. mars skal samtlige ha skrevet ferdig sin del av årsrapporten. Vi skal da også sende det dokumentet til korrektur, som er ferdig 21. mars. Den 18. april skal InDesign-versjonen av rapporten være klar. Denne versjonen vil da bli presentert på styremøtet 23. april. Hvis det skulle være noen mangler har vi frem til 6. mai, da den endelige InDesignfilen vil bli sendt til trykk skal årsrapporten for 2012 være ferdig trykket. Hvert år har vi hatt med et første kapittel som ikke har direkte med årets resultatrapportering å gjøre, men som tegner et bilde av hvordan vi i Akershus ser på idretten. Vi har løftet frem noen personer og tema de siste årene vi mener har vært viktige. Til denne årsrapporten foreslår administrasjonen at vi 8

9 tar tak i ungdomsløftet, og intervjuer (og filmer) noen ungdommer som har vært med i noen av de lederkursene og/eller Meridretten. Det vil i løpet av 2013 være et større fokus på ungdom og hva kan da være bedre enn at vi presenterer det arbeidet vi har drevet med siden 2004?! Dette er jo de fremtidige idrettslederne, og dagens talenter. Årsrapporten legges frem i trykkeklar versjon (InDesign-versjon) til styremøtet 23. april. Den skal være ferdig trykket 15. mai. Det første kapittelet skal omhandle ungdom og ledelse. Det legges opp til intervjuer med ungdommer som har vært igjennom lederkurs for ungdom i regi av AIK. Sak 06/13 Saken er unntatt offentlighet Sak 07/13 Ledermøtet for idrettsrådene Forslag til agenda Det er ledermøte for idrettsråd 7. mars. Idrettsrådene er forespurt og bedt om å melde inn et tema de er interesserte i å diskutere, eller få satt på agendaen. Fra administrasjonens side synes det å være av interesse å se litt mer nøye på innholdet i begrepet «frafall». Det finnes mange rapporter som snakker om frafall. Selv om vi ser at idretten over tid har økt antallet medlemmer, er det mange som mener at idretten mislykkes. AIK har fått muligheten å utarbeide egen statistikk fra undersøkelsen Norsk monitor, som har gjennomført spørreundersøkelser de siste årene annet hvert år med over 4000 respondenter. Datainnsamlingen er unik og så stor at det er mulig å se hvordan Akershusbefolkningen har forandret sine vaner og holdninger til fysisk aktivitet. Adhoc-komiteen som nevnt i sak 06 har meldt inn et aktuelt tema som bør settes på agendaen. Møtene med idrettsrådene er viktige, og flest mulig fra styret bør stille. Det er kutyme at møtene åpnes av kretsleder og ledes av leder for IR-forum. Møteleder avklares i styremøtet. Fra administrasjonen deltar Heidi og Johan. Samlingen er berammet til Skihallen. Hovedtema på ledermøtet for idrettsråd blir «Frafall hva er det?», et tema etter innspill fra idrettsrådene samt ovennevnte fra adhoc-komiteen i styret. Jon Syversen leder møtet. 9

10 Sak 08/13 Beramme kretstinget 2014, AIK har neste kretsting i 2014, og det bør berammes sted og dato. I tråd med forrige kretsting foreslås en dato i mai. På grunn av inneklemte dager/ langhelger ser det ut til at kan være aktuell. Dersom det er aktuelt med to dager kan det være 9. og 10. I henhold til tidligere plan om 2-dagers kretsting annenhver gang ligger det an til en dag i 14. NIF har berammet sitt ledermøte i Bergen Når det gjelder valg av sted er det vest-regionen som står for tur. I tråd med kretstinget i 2012 vil det være behov for å legge tinget til et konferansehotell. Kretstinget bør berammes etter ledermøtet i NIF. Saken utsettes til marsmøtet. Administrasjonen kommer tilbake med forslag til ny dato i juni Sak 09/13 Komité for innstilling til nye æresmedlemmer AIK har en komité for innstilling av æresmedlemmer. Komiteen innstiller til styret, og æresmedlemmer får sine hederstegn på kretstinget. Komiteen bør aktiveres / fornyes. Fra det sittende styre er det nestleder som er medlem. Øvrige medlemmer er fra gruppen av æresmedlemmer: Tormod Knutsen, Kathe Langvik, Tore Milsett og Sigurd Carson. Det er fortsatt god tid til selve arbeidet, men høsten 2013 bør det innkalles til et møte. Vi vet at minst en av disse ikke ønsker å sitte videre. Administrasjonen forespør komitémedlemmene om videre engasjement, og forespør eventuelt nye. Komiteen ledes av styrets kontaktperson. Saken tas opp på nytt etter signaler fra sittende komité og styret. Sak 10/13 Idrettskonferansen Det vises til tidligere styresak. Konferansen for idrettsråd, særkretser og kommunepolitikere, samt ansatte i kommunene, er nå gått over i en markedsføringsfase. Tema for konferansen er satt etter innspill på sist styremøte og i samråd med fylkeskommunen. Som hovedtema er det valgt å fokusere på ungdom som «case», men samtidig behandle flere temaer i en helhet interkommunalt samarbeid (som inkluderer anlegg m.m.), internasjonale muligheter osv. Selv om hovedtema for 10

11 konferansen er ungdom, handler det også om hvordan idretten og kommunen samarbeider for å tilrettelegge idrettsaktiviteter slik at flere blir i idretten. Det er altså mulig å finne flere vinklinger til debatten. Det som gjenstår av planlegging er hvilke personer som skal delta i paneldebatten. Det er ikke invitert noen til å sitte i panelet, ettersom ønsket vinkling på debatten er avgjørende for hvem som bør delta. Det legges derfor opp til diskusjon på styremøtet om hvilke personer styret ønsker skal delta i paneldebatten. Det kan være positivt dersom styret også tar de aktuelle kontaktene. Styremøtet bør også diskutere hvilke(n) vinkling(er) debatten bør få. Administrasjonen tar deretter opp dette i samtale med konferansieren. Om foreleserne: Mats Trondman - Sveriges morsomste «stå opp» forsker. Mats Trondman hadde tanker om å bli idrettslærer, men karakterene var ikke gode nok. I dag er han professor i kultursosiologi ved Linnéuniversitetet. Med røtter fra 50- og 60- tallets svenske folkehjem og idrettsbevegelse, ble han svært opptatt av barnenes og ungdommenes situasjon i samfunnet fra et klasseperspektiv. Videre skal Ullensaker idrettsråd, sammen med ordfører Harald Espelund, fortelle om hvordan de jobber sammen for å skape en bedre kommune for befolkningen. Det vil også bli en sekvens med informasjon om hvilke internasjonale muligheter man har direkte fra Brussel og Oslos EU-kontor. Først ut er imidlertid Mads Andreassen, som er seksjonsleder for barne- og ungdomsidrett i Idrettsforbundet. Mads skal fortelle om hvordan Idrettsforbundet arbeider for og med ungdom, for at flere skal bli i idretten. For å få med flere ansatte i kommunen til å delta enn sist konferanse, legges det opp til en kombinasjon av dagskonferanse og en med overnatting. Disse to konferansene møtes på midten. Selve åpningen kommer derfor klokken Det er først da de fleste kommunepolitikere og idrettsrådspersoner har anledning til å komme. Derfor repeteres fredagens program på lørdagen. Hele konferansen avsluttes deretter med en debatt. Program fredag: Velkommen og info om konferansen Mads Andreassen, Seksjonsleder barn og ungdom "Idrettens satsing på ungdom" Ullensaker IR og kommune «Slik samarbeider vi» Oslos Europakontor «Dette burde dere gjøre - internasjonale muligheter» 11

12 Åpning med kulturelt innslag Mats Trondman Middag for overnattende deltakere Program lørdag Mads Andreassen, Seksjonsleder barn og ungdom "Idrettens satsing på ungdom" Ullensaker IR og kommune «Slik samarbeider vi» Oslos Europakontor «Dette burde dere gjøre - internasjonale muligheter» Debatt Lunsj, hjemreise Aktuelle personer for debatten ble drøftet. Administrasjonen bes å invitere aktuelle deltakere i paneldebatten etter styrets signaler. Styret tar selv kontakt med de politikere de mener bør inngå i paneldebatten. Sak 11/13 Fadderordning for nyvalgte styremedlemmer På styreseminaret høsten 2012 (Losby) ble det drøftet behovet for å ha en fadderordning for nye styremedlemmer. Konklusjonen ble at dette var ønskelig, og det er sannsynligvis representasjon på årsmøter hvor dette er mest aktuelt. Se for øvrig egen sak om idrettsrådenes årsmøter. Idrettsrådenes årsmøter er i noen grad berammet (ca. halvparten). Det er kun to som er nye i denne rollen, og det mest ønskelige er om man kan delta på et årsmøte sammen med «fadderen» i forkant av sitt eget. Dette bør tas konkret i forhold til den enkeltes ønsker og aktuelle datoer. Kretsleder bør veilede og foreslå aktuelle fadder i samråd med det enkelte styremedlem. Styret etablerer fadderordning i tråd med ovennevnte. Sak 12/13 Internasjonalt Olympisk Akademi - ekstrasak Frist for å søke som deltaker er , og det ble vist til utlysning på En kandidat har tatt kontakt med AIK, og det ble vist til hennes bakgrunn. Akershus bør forsøke å få med en kandidat til den internasjonale delen av Det Olympiske Akademi. AIK støtter kandidaturet til Lotte F. Flateby. 12

13 C: Orienteringssaker a) Idémøte vedr ungdomsløftet i forbindelse med YOG 2016, Involverer alle IK. b) Verdiarbeidet, møte med NIFs generalsekretær Ref AIKs svar bør skrive egen kronikk c) Oppfølging av idrettslag RS orienterte d) Fordeling av utstyrsmidler 7 klubber som søkte, men 4 av disse søkte om støtte utenfor ordningen. 3 klubber får penger, totalt kr ,-. Dette dekker 33 % av klubbenes kostnader til utstyret. e) IK-samling høsten 2013 innspill til Programkomiteen f) Referat fra møte i IR-forum delt ut, Jon orienterte g) Fra administrasjonen; Helen Kyhen har vært ansatt i 30 år. Markeres i staben Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Strømmen Sportsklubb Khuram Shezad Cricket/ Skedsmo bandy Drøbak Karateklubb Fredrik Lloyd Kluwer Kampsport Frogn Leirsund Bordtennisklubb Jon-Olav Haugen Bordtennis Skedsmo b) Oppløst: Sunnaas Handicapidrettslag Nittedal Golfklubb c) Endring av IK-tilhørighet og navnendring Oslo Dolphin Masters Svømmeklubb endret IK-tilhørighet fra Oslo til Akershus. Navnendring til: Dolphin Masters Svømmeklubb. Representasjon styret: Sted Dato Representert av: Møte med særidrettene Idr.hus Sven, Bent, Gro, Jon, Oda, Vidar, Rune Nes Turn 40 år Gro H. R. Svendsen 13

14 Aurskog-Høland IR styremøte Gro H.R. Svendsen Idémøte vedr ungdomsløftet i forbindelse med Sven E. Maamoen YOG 2016 Nittedal IL utdeling av frivillighetspris Vidar Bøe 14

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

en tilstandsrapport om norsk idrett

en tilstandsrapport om norsk idrett en tilstandsrapport om norsk idrett Kari Fasting Trond Svela Sand Kjønn i endring en tilstandsrapport om norsk idrett - 1 Kari Fasting og Trond Svela Sand en tilstandsrapport om norsk idrett Akilles Oslo

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18 - 2-2003 - 200 TINGPAPIRER INNHOLD Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge Side Saksliste 3 Organisasjon forts. Side Forretningsorden 4 Idrettskretsstyrets beretning 5 - Styret 5 - Kontrollkomité

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer