A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/ FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS"

Transkript

1 A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/ FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Wenche Larsen, Rune Engeseth og Vidar Bøe. Runar Sveen, Johan Conradson, Oddleif Dahlen (t.o.m. sak 01) og Heidi Annette Garthus (t.o.m. sak 04). A: DISKUSJONSSAK Se eget notat om politisk påvirkningsarbeid. Momenter fra diskusjonen: Fylkeskommunen med 6 mrd. i budsjett, burde kunne bruke noe midler på anleggsinvesteringer. Man ser en fremvekst av idrett på utsiden av norsk idrett, kan idrettskretsen være en bro mellom idrettslagene og utd.institusjonene? Må snakke med aktørene Bjartnes, Inge Andersen, NTG osv. Signal fra Nifs generalsekretær om at AIK bør forholde seg til NTG o vgs i Akershus o NTG og Wang, stor organisasjon o Regionalt kompetansesenter skal/bør AIK ha en koordinerende rolle? Saken må utredes Forsiktig med å blande oss inn i toppidrett, fokuset vårt er på tilrettelegging Hva gjør de i andre kretser? Bør være aktive også i samarbeid med særidrettene Kan legges til rette for trening i kombinasjon skole/idrett B: BESLUTNINGSSAKER Sak 01/13 Komité for utarbeidelse av ny anleggspolicy Forrige policydokument for perioden ble utarbeidet av: Arild Mossing(fra styret); Eystein Weltzien; Ola Skarderud; Pål Torneby (leder); Øystein Svendsen; Torgrim Bilstad. I tråd med tidligere praksis foreslås ny komité bestående av en representant fra hver region, én fra styret i AIK og anleggskonsulenten som sekretær. Så langt har vi fått aksept fra følgende 3 personer som vi mener har svært god anleggskompetanse og i tillegg ønsker å bidra: 1

2 Follo: Arild Kristiansen. Han har vært leder i Vestby idrettsråd i flere år, er engasjert og har svært god kontaktflate både inn mot særkretser og kommuner. Nedre Romerike: Svein Hagberg. Han er i dag anleggsansvarlig for Norges Gymnastikk og Turnforbund og er i tillegg nestleder i Lørenskog Idrettsråd. Øvre Romerike: Egil Martin Dahlum. Han har i flere år vært engasjert i anleggsutbygging i Eidsvoll kommune og har i tillegg vært engasjert i håndballkretsen. Svært god erfaring i drift av anlegg Vest-regionen: Vi har så langt ikke klart å få frem en kandidat fra Vestregionen, men regner med at dette vil være på plass innen kort tid. Det tas sikte på å gjennomføre først møte i løpet av mars Adhoc-komité for revidering av AIKs anleggspolicy består av Kjell Kvifte, Arild Kristiansen, Svein Hagberg, Egil Martin Dahlum samt en representant fra Vest-regionen. Administrasjonen og anleggsansvarlig i styret får fullmakt til å avtale med representant fra Asker eller Bærum. Sak 02/13 Revidering av budsjett Det vises til vedtatt tiltaksplan og budsjett for 2013 (sak 78/12). Det vedtatte budsjettet hadde en underdekning på kr ,-. Det var forespeilet en regulering av budsjettet når resultatet fra 2012 var klart. Det foreligger ikke et endelig avlagt regnskap for fjoråret, men det er kun få bilagsføringer som gjenstår. Regnskapet legges frem for behandling Resultatet vil vise et underskudd, men ikke så stort underskudd som budsjettert (planlagt underskudd som følge av disponering av midler fra året før). Det er beregnet at kr ,- vil være tilgjengelig for disponering. Det har nylig blitt tildelt et ekstra beløp fra NIF som økning av rammetilskuddet. Det utgjør kr , -. I tillegg har vi på bakgrunn av tildeling i desember 2012, samt forventet økning i inneværende år, vurdert nivået for momskompensasjon på nytt. Det foreslås regulert opp. Akershus fylkeskommune har også tildelt kr til AIKs internasjonale arbeid. Vedlagte tabell viser forslag til budsjettreguleringer. Tabellen inneholder momenter som ble tatt med i teksten til forrige budsjettsak. Totalt har forslaget et netto resultat på minus kr , dvs. forbruk av egenkapital utover det som tidligere er vedtatt til disposisjon. Kommentarer til forslagene: 2

3 a. Tilskudd til idrettslag er foreslått økt med Se egen sak vedrørende kriterier for de ulike ordningene til idrettslag. b. Tilskudd idrettsråd ,-. I 2012 fikk vi relativt få søkere c. AIKs jubileum har ikke blitt foreslått med eget beløp, men jubileet kan likevel markeres ved å «stemple tilskudd som jubileumstilskudd» samt at DSK og andre tiltak benyttes til å synliggjøre at AIK i 2013 fyller 25 år. d. Det er flere organisasjonsledd som har høstet god erfaring med å legge til rette for en sikker og god håndtering av elektroniske dokumenter via en «styreportal». Dette sikrer en mer oversiktlig dokumentflyt. e. Internasjonalt: AIK fikk kroner fra fylkeskommunen til å styrke vårt internasjonale arbeid. I tildelingsbrevet står det at midlene skal bli brukt i nært samarbeid med fylkeskommunen. Administrasjonen har vært i kontakt med fylkeskommunen for å få en enighet om hva midlene kan benyttes til. Totalt vil disse tiltakene beløpe seg til kroner. Tilskuddet vil med andre ord styrke AIKs budsjett netto med kroner. f. For to år siden startet administrasjonen arbeidet med å sertifisere Idrettens Hus i tråd med stiftelsen Miljøfyrtårn. Arbeidet var mer omfattende enn forventet, og det stoppet opp. Det er tatt tak i prosessene igjen, og forslaget innebærer kostnader i forbindelse med ekstern konsulent (avtale) og selve sertifiseringen. g. Dette er forslag til konkret tiltak for å senke strømkostnader ved å ta en delinvestering av full utskifting (50% av kostnad). Dette innebærer moderne ovner med sentral styring for å unngå unødig forbruk av strøm. h. Forslag om en økning av budsjett for kurs. i. I etterkant av vedtatt budsjett er faktura for 2013 (del 1) allerede innkommet, og endringen er med bakgrunn i årets reelle tall. j. I forrige budsjettsak var kommunikasjonsstrategien nevnt, og tiltak var ikke lagt inn i budsjettet. Tallet er et anslag uten at strategien er påbegynt. Det vil eksempelvis være elektronisk nyhetsbrev, utstyr, materiell osv. k. Det er foreslått noe midler til en fornyelse av bilder og utsmykning på huset. l. Det er foreslått en post til antrekk for representasjon. m. I tidligere sak var studietur et tema. I tabellen er det foreslått en sum som kan dekke reise og opphold for styret og administrasjonen i 3 døgn (torsdag-søndag). Styret gir signaler om ønskelige rammer og innhold dersom tiltaket ønskes prioritert. Administrasjonen orienterte om størrelsene på de totale tilskudd til idrettsråd og idrettslag i 2012 og i budsjett Styret kommenterte god økonomistyring, og at det fordeles tilnærmet 20% til IL og IR Tilleggsforslag: Som en jubileumsmarkering tildeler AIK kr i forbindelse med DSK til de tre idrettslagene som har drevet best for ungdom. Det deles ut , og til de tre beste. Administrasjonen bes presentere totalbeløpene i våre informasjonskanaler. 3

4 Forslag: Studietur til Kiel: Ta med eksperter på verdier, anlegg, ungdom, media for det faglige. Innholdet bør være en kombinasjon av noe faglig og noe sosialt. Innholdet i arbeidet på det internasjonale i forhold til fylkeskommunens tilskudd ble drøftet. I «Ungdomsløftet» må det for eksempel bygges opp muligheter for unge ledere, hvor det også inngår et internasjonalt løp. For å kunne sende ungdom ut må det forberedes, og blant annet ble det nevnt å bygge et nettverk i England. De foreslåtte budsjettjusteringer vedtas som presentert i tabellen, og i tillegg ble det vedtatt å øke tilskudd til idrettslag med ytterligere kr ,-. Beløpet belastes egenkapitalen. Sak 03/13 Kriterier for tilskuddsordninger Viser til styresak 55/12 (styremøte 07/12), hvor styret vedtok overordnet mål og tildelingsprinsipper for AIKs tilskuddsordninger. Administrasjonen har utarbeidet følgende forslag i tråd med prinsipper og virkemidler som tidligere vedtatt. I budsjett for 2013 er det lagt opp til følgende tilskuddsordninger: 1. Ungdomsløftet «Lederkurs for ungdom» 2. 30pluss (foreslås endret til 20pluss) 3. 60pluss 4. Egendefinerte prosjekter 5. Midler til idrett for funksjonshemmede Det er satt av totalt kr i opprinnelig budsjettet til disse tilskuddene. I forbindelse med regulering av budsjettet for 2013 foreslås det to nye tilskuddsordninger: 6. Frivillig pluss 7. Verdiarbeid Rent idrettslag Det vises til egen sak om regulering av budsjett hvor tilskudd idrettslag er foreslått øket med kr Beløpet er innarbeidet i forslagene nedenfor. Felles for alle tilskuddsordninger: Kun idrettslag i Akershus som kan søke. Tiltaket kan gjerne være i samarbeid med andre idrettslag. Midlene er ment å gå til oppstartsstøtte og/eller videreutvikling av allerede etablerte tiltak. Aktiviteter som er ment å pågå regelmessig over en lengre periode vil bli prioritert. Tiltaket må være forankret i styret i idrettslaget. 4

5 Alle tildelinger må ansees som enkelttilskudd. Søkere må derfor belage seg på å søke hvert år, eller forsøke å finne andre finansieringskilder underveis for videreføring. Idrettslaget sier automatisk ja til å delta i felles markedsføring av aktivitetskonseptet på AIKs nettsider, Facebook og i nyhetsbrev. Ved tildelinger under kr må man svare på questback når tiltaket er gjennomført/startet opp. Ved tildelinger over kr skal det sendes inn en enkel rapport i etterkant av tiltaket/oppstart av tiltaket. Søknadsfrist 7. april (behandles 23/4) og 6. oktober (behandles 22/10), med unntak av Ungdomsløftet hvor frister er 26. mai (behandles 11. juni) og 17. november (behandles 3. desember) ifm «Lederkurs for ungdom». Fristene er samlet for enklere markedsføring og administrasjon, samt forutsigbarhet for søkere. For hver enkelt tilskuddsordning gjelder følgende: 1. UNGDOMSLØFTET «LEDERKURS FOR UNGDOM» Målgruppe: idrettslag som har deltakere på Lederkurs for ungdom (april og oktober 2013). Tildelingssum: (forslag økes til ) 50 % av potten deles ut i hver runde. Søknadssum: Idrettslaget søker om midler med hensikt å gjennomføre tiltak som involverer årets deltakere på Lederkurs for ungdom i idrettslagets aktivitetsutvikling og/eller klubbutvikling. Tiltaket det søkes på skal være vedtatt i styret, hvor deltakerne på Lederkurs for ungdom skal ha en sentral rolle i planleggingen og/eller gjennomføringen PLUSS (FORESLÅS ENDRET TIL 20PLUSS) Målgruppe: Voksne i aldersgruppen år. Tildelingssum: (foreslås økt til ) 50 % av potten deles ut i hver runde. Søknadssum: Inntil kr Tilskudd skal gå til oppstart av nytt aktivitetstilbud eller videreutvikling av allerede eksisterende tilbud for målgruppen PLUSS Målgruppe: Voksne i aldersgruppen 60+ Tildelingssum: (foreslås økt til ) 50 % av potten deles ut i hver runde. Søknadssum: Inntil kr Tilskudd skal gå til oppstart av nytt aktivitetstilbud eller videreutvikling av allerede eksisterende tilbud for målgruppen. 4. EGENDEFINERTE PROSJEKTER Målgruppe: Alle Tildelingssum: , 50 % av potten deles ut i hver runde. Søknadssum: Inntil kr

6 Tilskudd til aktivitet som ikke går innunder kriteriene for de andre tilskuddsordningene til NIF og/eller AIK. 5. MIDLER TIL IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE Målgruppe: idrettslag som har eller ønsker å etablere tilbud til funksjonshemmede. Tildelingssum: (Foreslås økt til ) Søknadssum: inntil Man kan søke om midler til utdanning av trenere, markedsføring av tilbudet, utstyr til trening og annen drift av tilbudet. Integrering i idrettsskoler er tiltak som vil bli høyt prioritert. Søkerberettiget i prioritert rekkefølge er: IL som har idrettsskoler som integrerer funksjonshemmede. Idrettslag som skal etablere nye tilbud. Idrettslag som ønsker å videreutvikle eksisterende tilbud. 6. FRIVILLIG PLUSS Målgruppe: Frivillighet Tildelingssum: % av potten deles ut i hver runde. Søknadssum: Inntil kr Tiltak som har til hensikt å stimulere frivillig arbeid, med mål om: 1. å gjøre noe for de som allerede er frivillige i idrettslaget 2. å rekruttere flere frivillige inn i idrettslaget Tilskuddet skal gå til utgifter idrettslaget har ved å sette i gang/gjennomføre tiltaket. 7. VERDIARBEID «RENT IDRETTSLAG» Målgruppe: Alle idrettslag som fullfører Antidoping Norges «Rent idrettslag» Tildelingssum: Søknadssum: Søknadsfrist: Idrettslag trenger ikke søke om disse midlene. Utbetales kvartalsvis til de 15 første idrettslagene som gjennomfører Rent idrettslag i regi av Antidoping Norge i AIKs tilskuddsordninger utvides med to nye ordninger for 2013 i henhold til saksfremstillingen ovenfor. 30pluss endrer navn til 20pluss. Total tilskuddssum utvides i tråd med regulert budsjett for 2013 (se sak 02/13). Tilskuddsordningene med tilhørende kriterier vedtas. Administrasjonen utvikler nytt søknadsskjema og oppdaterer nettsider ihht vedtatte kriterier. 6

7 Sak 04/13 Årsmøter i idrettsrådene Så langt har administrasjonen fått inn følgende oversikt over årsmøter i idrettsrådene: Idrettsråd Årsmøte dato Sted Asker IR 20/3 kl Framtia/Snippen Lørenskog IR 20/3 kl Lørenskog Hus Ullensaker IR 11/4 kl Bærum IR 11/3 kl Høvik Ifs klubbhus Vestby IR 13/3 kl Vestby Arena Nesodden IR 21/3 kl Berger Stadion Nes IR 20/3 kl Nes Rådhus Årnes Ski IR 21/3 kl Industriveien 3 A i Ski Frogn IR 19/3 kl Frognhallen Oppegård IR 12/3 kl Østre Greverud Rælingen IR 5/3 kl Løvenstad klubbhus De øvrige årsmøtemøtedatoer vil bli sendt til respektive styremedlem så snart administrasjonen mottar dette. Dersom et styremedlem ikke har anledning til å møte må han/hun selv sørge for en stedfortreder. Tidligere praksis har vært at styremedlemmene selv tar kontakt med respektive idrettsrådet i god tid før møtet. Det er da viktig å avklare at man får en tid på agendaen som representant fra AIK, samt forhøre seg om at 2-4 er ivaretatt. Paragrafen sier følgende: 2-4 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styret, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn (2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. Dersom bestemmelsen ikke oppfylles sier forskrift til NIFs lov 2-4, 2 (2) a): «Ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas.» 7

8 AIKs rapportskjema benyttes av styremedlemmene på det enkelte møtet, skjemaet er det samme som er benyttet tidligere (sendes ut separat). Skjemat returneres til administrasjonen i etterkant av årsmøtet. Forslag til presentasjon på årsmøtet. Ungdomsløftet er et stort satsningsområde i norsk idrett. AIK har allerede satt i gang flere gode tiltak, som lederkurs for ungdom og YouMe, og her vil det være god mulighet til å informere mange om tiltakene som har startet. Administrasjonen foreslår derfor at en presentasjon utarbeides i hensikt å gi idrettslagenes representanter en god innsikt i hva ungdomsløftet vil bety for idrettslagene. Styret fordelte følgende idrettsråd. Sørum: Gro Eidsvoll: Sven Nannestad må avklares. Husk å minne om: valg av tingdelegater til AIKs kretsting i 2014, ny lov for idrettsrådet må godkjennes (basert på ny lovnorm) og den nasjonale idrettsrådskonferansen ( ). AIK må ha klargjort beløpet som idrettsrådene støttes med. Det respektive styremedlem tar kontakt med sitt idrettsråd i forkant av årsmøtet. Et manus/presentasjon om ungdomsløftet utarbeides av administrasjonen. Rapport etter årsmøte sendes inn i etterkant av årsmøtet. Sak 05/13 Årsrapport 2012 Arbeidet med årsrapporten for 2012 er satt i gang. Administrasjonen har satt seg fore å klare å levere årsrapporten i ferdig trykket format før 17. mai. Den vil i all vesentlighet følge den samme malen som tidligere år. Rapporten vil også være den siste hvor idrettskretsen rapporterer på den virksomhetsplanen. Fra inneværende år vil det være rapport for virksomhetsplanen som ble vedtatt på kretstinget i Administrasjonen har satt opp følgende tidsfrister for årsrapporten: 11. mars skal samtlige ha skrevet ferdig sin del av årsrapporten. Vi skal da også sende det dokumentet til korrektur, som er ferdig 21. mars. Den 18. april skal InDesign-versjonen av rapporten være klar. Denne versjonen vil da bli presentert på styremøtet 23. april. Hvis det skulle være noen mangler har vi frem til 6. mai, da den endelige InDesignfilen vil bli sendt til trykk skal årsrapporten for 2012 være ferdig trykket. Hvert år har vi hatt med et første kapittel som ikke har direkte med årets resultatrapportering å gjøre, men som tegner et bilde av hvordan vi i Akershus ser på idretten. Vi har løftet frem noen personer og tema de siste årene vi mener har vært viktige. Til denne årsrapporten foreslår administrasjonen at vi 8

9 tar tak i ungdomsløftet, og intervjuer (og filmer) noen ungdommer som har vært med i noen av de lederkursene og/eller Meridretten. Det vil i løpet av 2013 være et større fokus på ungdom og hva kan da være bedre enn at vi presenterer det arbeidet vi har drevet med siden 2004?! Dette er jo de fremtidige idrettslederne, og dagens talenter. Årsrapporten legges frem i trykkeklar versjon (InDesign-versjon) til styremøtet 23. april. Den skal være ferdig trykket 15. mai. Det første kapittelet skal omhandle ungdom og ledelse. Det legges opp til intervjuer med ungdommer som har vært igjennom lederkurs for ungdom i regi av AIK. Sak 06/13 Saken er unntatt offentlighet Sak 07/13 Ledermøtet for idrettsrådene Forslag til agenda Det er ledermøte for idrettsråd 7. mars. Idrettsrådene er forespurt og bedt om å melde inn et tema de er interesserte i å diskutere, eller få satt på agendaen. Fra administrasjonens side synes det å være av interesse å se litt mer nøye på innholdet i begrepet «frafall». Det finnes mange rapporter som snakker om frafall. Selv om vi ser at idretten over tid har økt antallet medlemmer, er det mange som mener at idretten mislykkes. AIK har fått muligheten å utarbeide egen statistikk fra undersøkelsen Norsk monitor, som har gjennomført spørreundersøkelser de siste årene annet hvert år med over 4000 respondenter. Datainnsamlingen er unik og så stor at det er mulig å se hvordan Akershusbefolkningen har forandret sine vaner og holdninger til fysisk aktivitet. Adhoc-komiteen som nevnt i sak 06 har meldt inn et aktuelt tema som bør settes på agendaen. Møtene med idrettsrådene er viktige, og flest mulig fra styret bør stille. Det er kutyme at møtene åpnes av kretsleder og ledes av leder for IR-forum. Møteleder avklares i styremøtet. Fra administrasjonen deltar Heidi og Johan. Samlingen er berammet til Skihallen. Hovedtema på ledermøtet for idrettsråd blir «Frafall hva er det?», et tema etter innspill fra idrettsrådene samt ovennevnte fra adhoc-komiteen i styret. Jon Syversen leder møtet. 9

10 Sak 08/13 Beramme kretstinget 2014, AIK har neste kretsting i 2014, og det bør berammes sted og dato. I tråd med forrige kretsting foreslås en dato i mai. På grunn av inneklemte dager/ langhelger ser det ut til at kan være aktuell. Dersom det er aktuelt med to dager kan det være 9. og 10. I henhold til tidligere plan om 2-dagers kretsting annenhver gang ligger det an til en dag i 14. NIF har berammet sitt ledermøte i Bergen Når det gjelder valg av sted er det vest-regionen som står for tur. I tråd med kretstinget i 2012 vil det være behov for å legge tinget til et konferansehotell. Kretstinget bør berammes etter ledermøtet i NIF. Saken utsettes til marsmøtet. Administrasjonen kommer tilbake med forslag til ny dato i juni Sak 09/13 Komité for innstilling til nye æresmedlemmer AIK har en komité for innstilling av æresmedlemmer. Komiteen innstiller til styret, og æresmedlemmer får sine hederstegn på kretstinget. Komiteen bør aktiveres / fornyes. Fra det sittende styre er det nestleder som er medlem. Øvrige medlemmer er fra gruppen av æresmedlemmer: Tormod Knutsen, Kathe Langvik, Tore Milsett og Sigurd Carson. Det er fortsatt god tid til selve arbeidet, men høsten 2013 bør det innkalles til et møte. Vi vet at minst en av disse ikke ønsker å sitte videre. Administrasjonen forespør komitémedlemmene om videre engasjement, og forespør eventuelt nye. Komiteen ledes av styrets kontaktperson. Saken tas opp på nytt etter signaler fra sittende komité og styret. Sak 10/13 Idrettskonferansen Det vises til tidligere styresak. Konferansen for idrettsråd, særkretser og kommunepolitikere, samt ansatte i kommunene, er nå gått over i en markedsføringsfase. Tema for konferansen er satt etter innspill på sist styremøte og i samråd med fylkeskommunen. Som hovedtema er det valgt å fokusere på ungdom som «case», men samtidig behandle flere temaer i en helhet interkommunalt samarbeid (som inkluderer anlegg m.m.), internasjonale muligheter osv. Selv om hovedtema for 10

11 konferansen er ungdom, handler det også om hvordan idretten og kommunen samarbeider for å tilrettelegge idrettsaktiviteter slik at flere blir i idretten. Det er altså mulig å finne flere vinklinger til debatten. Det som gjenstår av planlegging er hvilke personer som skal delta i paneldebatten. Det er ikke invitert noen til å sitte i panelet, ettersom ønsket vinkling på debatten er avgjørende for hvem som bør delta. Det legges derfor opp til diskusjon på styremøtet om hvilke personer styret ønsker skal delta i paneldebatten. Det kan være positivt dersom styret også tar de aktuelle kontaktene. Styremøtet bør også diskutere hvilke(n) vinkling(er) debatten bør få. Administrasjonen tar deretter opp dette i samtale med konferansieren. Om foreleserne: Mats Trondman - Sveriges morsomste «stå opp» forsker. Mats Trondman hadde tanker om å bli idrettslærer, men karakterene var ikke gode nok. I dag er han professor i kultursosiologi ved Linnéuniversitetet. Med røtter fra 50- og 60- tallets svenske folkehjem og idrettsbevegelse, ble han svært opptatt av barnenes og ungdommenes situasjon i samfunnet fra et klasseperspektiv. Videre skal Ullensaker idrettsråd, sammen med ordfører Harald Espelund, fortelle om hvordan de jobber sammen for å skape en bedre kommune for befolkningen. Det vil også bli en sekvens med informasjon om hvilke internasjonale muligheter man har direkte fra Brussel og Oslos EU-kontor. Først ut er imidlertid Mads Andreassen, som er seksjonsleder for barne- og ungdomsidrett i Idrettsforbundet. Mads skal fortelle om hvordan Idrettsforbundet arbeider for og med ungdom, for at flere skal bli i idretten. For å få med flere ansatte i kommunen til å delta enn sist konferanse, legges det opp til en kombinasjon av dagskonferanse og en med overnatting. Disse to konferansene møtes på midten. Selve åpningen kommer derfor klokken Det er først da de fleste kommunepolitikere og idrettsrådspersoner har anledning til å komme. Derfor repeteres fredagens program på lørdagen. Hele konferansen avsluttes deretter med en debatt. Program fredag: Velkommen og info om konferansen Mads Andreassen, Seksjonsleder barn og ungdom "Idrettens satsing på ungdom" Ullensaker IR og kommune «Slik samarbeider vi» Oslos Europakontor «Dette burde dere gjøre - internasjonale muligheter» 11

12 Åpning med kulturelt innslag Mats Trondman Middag for overnattende deltakere Program lørdag Mads Andreassen, Seksjonsleder barn og ungdom "Idrettens satsing på ungdom" Ullensaker IR og kommune «Slik samarbeider vi» Oslos Europakontor «Dette burde dere gjøre - internasjonale muligheter» Debatt Lunsj, hjemreise Aktuelle personer for debatten ble drøftet. Administrasjonen bes å invitere aktuelle deltakere i paneldebatten etter styrets signaler. Styret tar selv kontakt med de politikere de mener bør inngå i paneldebatten. Sak 11/13 Fadderordning for nyvalgte styremedlemmer På styreseminaret høsten 2012 (Losby) ble det drøftet behovet for å ha en fadderordning for nye styremedlemmer. Konklusjonen ble at dette var ønskelig, og det er sannsynligvis representasjon på årsmøter hvor dette er mest aktuelt. Se for øvrig egen sak om idrettsrådenes årsmøter. Idrettsrådenes årsmøter er i noen grad berammet (ca. halvparten). Det er kun to som er nye i denne rollen, og det mest ønskelige er om man kan delta på et årsmøte sammen med «fadderen» i forkant av sitt eget. Dette bør tas konkret i forhold til den enkeltes ønsker og aktuelle datoer. Kretsleder bør veilede og foreslå aktuelle fadder i samråd med det enkelte styremedlem. Styret etablerer fadderordning i tråd med ovennevnte. Sak 12/13 Internasjonalt Olympisk Akademi - ekstrasak Frist for å søke som deltaker er , og det ble vist til utlysning på En kandidat har tatt kontakt med AIK, og det ble vist til hennes bakgrunn. Akershus bør forsøke å få med en kandidat til den internasjonale delen av Det Olympiske Akademi. AIK støtter kandidaturet til Lotte F. Flateby. 12

13 C: Orienteringssaker a) Idémøte vedr ungdomsløftet i forbindelse med YOG 2016, Involverer alle IK. b) Verdiarbeidet, møte med NIFs generalsekretær Ref AIKs svar bør skrive egen kronikk c) Oppfølging av idrettslag RS orienterte d) Fordeling av utstyrsmidler 7 klubber som søkte, men 4 av disse søkte om støtte utenfor ordningen. 3 klubber får penger, totalt kr ,-. Dette dekker 33 % av klubbenes kostnader til utstyret. e) IK-samling høsten 2013 innspill til Programkomiteen f) Referat fra møte i IR-forum delt ut, Jon orienterte g) Fra administrasjonen; Helen Kyhen har vært ansatt i 30 år. Markeres i staben Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Strømmen Sportsklubb Khuram Shezad Cricket/ Skedsmo bandy Drøbak Karateklubb Fredrik Lloyd Kluwer Kampsport Frogn Leirsund Bordtennisklubb Jon-Olav Haugen Bordtennis Skedsmo b) Oppløst: Sunnaas Handicapidrettslag Nittedal Golfklubb c) Endring av IK-tilhørighet og navnendring Oslo Dolphin Masters Svømmeklubb endret IK-tilhørighet fra Oslo til Akershus. Navnendring til: Dolphin Masters Svømmeklubb. Representasjon styret: Sted Dato Representert av: Møte med særidrettene Idr.hus Sven, Bent, Gro, Jon, Oda, Vidar, Rune Nes Turn 40 år Gro H. R. Svendsen 13

14 Aurskog-Høland IR styremøte Gro H.R. Svendsen Idémøte vedr ungdomsløftet i forbindelse med Sven E. Maamoen YOG 2016 Nittedal IL utdeling av frivillighetspris Vidar Bøe 14

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen.

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen. PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokoll STYREMØTE 02/16 TIRSDAG, 1. MARS 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/15 TIRSDAG, 26. MAI 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Jon Syversen, Gro-Helen Randem Svendsen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Cecilie Nyquist

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often,

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 18/2014-2016 Utsendelsesdato: 14. mars 2016 Merknadsfrist: 18. mars 2016 Møtetid: Onsdag 1. mars 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 22.09.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 220910-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 220910-01 Økonomi Sigurd 220910-02 Kommunikasjon

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Oppsummering av kveldsseminar for særidrettene 20.01.2015 Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Åpning: Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket velkommen til seminaret. Han la vekt på viktigheten

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad

PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus.

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58 Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Ragnar Tellefsen Jo Skaali Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 26/2009-2012 Utsendelsesdato: 10. november Merknadsfrist: 17. november Møtetid: Tirsdag 8. november 2011 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS)

Detaljer

INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015

INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015 NORDLAND SKIKRETS Til kretsens medlemslag og tillitsvalgte INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015 Sted: SCANDIC BODØ (tidligere Rica Bodø) Tid: 25-26.4.2015 Tidsramme: Lørdag 15:00 20:00, Søndag 09:00-12:00

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Trondheim 9. april 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Jul Linda Hofstad

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen Protokollside 44 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Forfall: Aslak Heim-Pedersen Hege Backstrøm Sandblost Jo Skaali

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 03.02.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 030210-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 030210-01 Økonomi, regnskap 2009 Hanne, Pål, Sverre

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 STED: Scandic Bergen City Hotel DATO/ÅR: Fredag 15. mai kl. 18.00-20.30 Lørdag 16. mai kl. 08.30-12.00 DELTAKERE: Styreleder Nestleder 1.varamedlem

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Protokollside 18 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Sissel Haugland Orsteen Hege Backstrøm

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

VEDTEKTER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB VEDTEKTER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1Formål Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiskekomité(nif). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 18.02.2015 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 26.03.14 kl. 2000 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 16 Godkjenning av protokoll og Jan Godkjent innkalling 17 Presentasjon av nytt styre Jan Orientering

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 8. mars 2013 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte torsdag 02.05.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 25 Besøk fra Akershus Idrettskrets AIK Til

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Trondheim 15. september 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold Sandefjord 22.01.15 PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014 Til

Detaljer

Protokoll 3/15. Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00. Karl Johans gate 7, Oslo

Protokoll 3/15. Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00. Karl Johans gate 7, Oslo Protokoll 3/15 Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Karl Johans gate 7, Oslo Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein-Atle Roestad, Ragnhild

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Tonje Berger Ausland Per Harald Bai Stabell

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 Møtetid: Tirsdag 11. mai 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

VELKOMMEN 04.09 VELKOMMEN TIL. foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no TRENER/LEDER KONFERANSEN

VELKOMMEN 04.09 VELKOMMEN TIL. foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no TRENER/LEDER KONFERANSEN VELKOMMEN 04.09 foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no VELKOMMEN TIL TRENER/LEDER TRENER/LEDER VELKOMMEN TIL TRENER-/LEDERKONFERANSE Trener/Lederkonferansen er en arena for motivasjon, læring

Detaljer