Bredbåndsprosjektet Samarbeid gir utvikling prosjektrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bredbåndsprosjektet Samarbeid gir utvikling prosjektrapport"

Transkript

1 Bredbåndsprosjektet Samarbeid gir utvikling prosjektrapport Sammendrag I kjølvannet av en gigantisk industriutbygging skapes det utviklingsmuligheter i Hammerfest innenfor teknologi, energi og miljø, akvakultur og fiskerier. Dette forsterker behovet for kompetanseheving, men regionen mangler relevante utdanningstilbud. Gjennom samarbeid mellom folkebiblioteket, IT-avdelinga i kommunen og Hammerfest Næringshage er det etablert høyhastighetsforbindelse og IKT-infrastruktur i folkebiblioteket, slik at innbyggerne fra et godt tilgjengelig multimedierom kan skaffe seg nødvendig kompetanse lokalt. 1. Bakgrunn: Som i de fleste kommuner i Finnmark, har innbyggertallet i Hammerfest vært synkende de siste årene. Iflg. Kommuneplanen for er reduksjonen størst i aldersgruppa år, samtidig som det har vært tilbakegang i antall sysselsatte i kommunen og få ledigmeldte jobber. Snøhvitutbygginga med ilandføringsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest har imidlertid nå ført til optimisme med nye muligheter og utfordringer. Virksomhet innenfor kompetanseområder rettet mot teknologi, industri, akvakultur, energi og miljø vil kunne finne grobunn i regionen. En av forutsetningene for framtidig vekst er at Hammerfest tilføres studietilbud og kompetansearbeidsplasser. Bortsett fra en høgskoleavdeling for helsefag, mangler Hammerfest studietilbud. Høgskolen i Finnmark er lokalisert i Alta, 15 mil fra Hammerfest. Nærmeste universitet ligger i Tromsø, 50 mil unna. Ved å utnytte ny teknologi ser man muligheten for å kompensere for manglende utdanningstilbud i regionen via en bredbåndsforbindelse fra folkebiblioteket til utdanningssteder mv 2. Målsetting, planer og samarbeidspartnere. Hammerfest bibliotek har bl.a. som målsetting å danne gode vilkår for utvikling av den enkelte innbyggers evner og kreativitet gjennom livslang læring og å støtte opp under et utdanningstilbud som er attraktivt for elever og studenter, og som dekker arbeidsmarkedets behov for kompetanse. I rundskriv SB-2/02 fra Statens bibliotektilsyn ble det lyst ut tilskuddsmidler til bredbånd i folkebibliotek. Retningslinjer for tildelingen var føringene i St.prp. 1( ) fra Kulturog kirkedepartementet: Dette vil bl.a. styrke folkebibliotekenes funksjonsom ressurssentre for lokaladministrasjon og det lokale næringsliv, og bidra til å sikre at en størst mulig del av befolkningen har tilgang til moderne datatjenester. For å kunne realisere et studie-, kurs- og konferansetilbud i biblioteket, er vi avhengige av samarbeidspartnere. En utbygging av infrastrukturen vil være for ressurs- og kostnadskrevende for en aktør og vil heller ikke stå i forhold til anvendelsen. Sambruk er derfor løsningen for å oppnå optimal utnyttelse av kapasiteten. 1

2 Det ble tatt kontakt med Hammerfest Næringshage A/S som høsten 2002 var i ferd med å etablere seg i nabobygget til biblioteket, med bl.a. plass til ca. 75 arbeidsplasser fordelt på små kompetansevirksomheter. Næringshagen stilte seg svært positivt til bibliotekets målsetting og planer og ønsket å være med på et samarbeid. Målet var å bidra til å lage et multimediarom for publikum i bibliotekets toppetasje som ikke er innredet, hvor studenter, lokalt næringsliv og andre kan få lyd-/bildetilgang via en høyhastighetsforbindelse til læresteder og fagmiljø som ikke finnes i regionen. Hammerfest kommunes IT-avdeling var samtidig i ferd med å etablere et nytt serverrom, med planlegging av drifts-/supportlokaler og kurslokaler for IKT-opplæring for kommunens ansatte. De hadde bruk for egnede lokaler med nødvendig infrastruktur og var derfor også positiv til innredning av 4. etasjen til slik sambruk. En samordnet utvikling og etablering av IKT-infrastruktur, samt felles IKT-drift og kompetanse ville kunne innebære nye muligheter for hammerfestsamfunnet og med god ressursutnyttelse. Søknad om prosjektmidler ble sendt Statens bibliotektilsyn innen fristen Prosjektkostnaden var beregnet til , og søknadssummen var Det ble lagt fram en finansieringsplan med en egenandel på som skulle dekkes av Hammerfest kommune v/biblioteket og IT-avdelinga og Hammerfest Næringshage A/S, jfr. brev fra næringshagen av med overskriften Intensjon om samordnet utvikling av IKT infrastruktur. Prosjektets viktigste mål: 1. Å utvikle biblioteket til et kompetansesenter ved bl.a. å legge forholdene til rette for fjernundervisning, kursvirksomhet og bedre kommunikasjon, også interaktiv, for næringsliv/småbedrifter, kommune, studenter og hammerfestregionens befolkning for øvrig (bl.a. Seniorsurfdagen og Uka for voksnes læring). Tilbudet skal gis fra et multimediarom i biblioteket med høyhastighetsforbindelse bl.a. til læresteder og andre fagmiljøer. Vi ønsker å gjennom en bred kunnskapsforståelse, jfr. kompetansereformens s. 14, å bidra til at befolkningen også skal utvikle evner til å søke og finne kunnskap i tråd med kravene i framtidas samfunn. 2. Å bidra til at vi gjennom et samarbeid mellom biblioteket, kommunen og næringshagen skal utnytte de lokale ressursene maksimalt, både når det gjelder kompetanse, personale, lokaler og IKT-utstyr. Samarbeidet skal være fruktbart og gjensidig for alle tre aktørene, utvikle gode samarbeidsformer administrativt, økonomisk og pedagogisk, og dermed være en modell for andre folkebibliotek/ kommuner. 3. Å bidra til at biblioteket får nye brukere (studenter, næringslivsaktører), slik at en større del av den voksne befolkningen skal få tilgang til folkeopplysnings-tradisjonen, og at bibliotektilbudet dermed kan bidra til utvikling av det enkelte menneske til å være samfunnsengasjert, demokratisk og deltagende jfr. en av utfordringene i Kompetansereformen. 4. Å heve kompetansen hos bibliotekpersonalet når det gjelder IKT og pedagogikk for derved å gjøre biblioteket til en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass. 2

3 Prosjektets budsjett og finansieringsplan: Utgifter Sum Lønn Kontorutgifter, reiseutgifter Inventar, service og vedlikehold Kjøp av eksterne tjenester Sum utgifter Inntekter Sum Overføringer fra Staten Andre (Hammerfest Næringshage) Sum inntekter Kommunalt tilskudd innenfor ordinært driftsbudsjett Sum Finnmark fylkesbibliotek avd. Hammerfest var involvert fra starten av og deltok i planleggingen av prosjektet. Prosjektet hadde en prosjektgruppe bestående av biblioteksjefen, en representant fra fylkesbibliotekavdelinga, Hammerfest Næringshage A/S og kommunens IT-avdeling. Biblioteksjefen er prosjektansvarlig, jfr. forutsetningen om prosjektets forankring i folkebiblioteket. I brev fra Statens bibliotektilsyn av ble søknaden innvilget med kr Prosjektøkonomien Tilknytning av biblioteket til bredbåndsnettet har vært en del av en større bredbåndsutbygging i kommunen. Utgiftene til utstyr og kjøp av eksterne tjenester til biblioteket har blitt regnskapsført direkte på prosjektet, mens lønnsutgifter og utgifter til opplæring er skjønnsmessig beregnet. Forholdet mellom utgiftene til hhv. utstyr og lønn er blitt omtrent som forventet. Noe av forutsetningen for en del av planene var innredning av bibliotekets fjerde etasje til et mulitmediarom for de tre aktørene. Kostnadene til en slik utbygging på ca. 2 mill. var ikke med i dette prosjektet. Hammerfest næringshage fikk i februar Hammerfest kommunes tillatelse til for egen kostnad å planlegge og gjennomføre innredning av fjerde etasje med serverrom, felles studierom og kurslokale, for så å knytte næringshagen og bibliotekbygget sammen med en gangbro. Disse planene har næringshagen av økonomiske årsaker ikke hatt anledning til å realisere. 4. Resultater Prosjektet hadde følgende arbeidsmål: 1. Etablering av bredbåndsforbindelse til Hammerfest bibliotek. 2. I prosess mellom kommune, næringshage og bibliotek finne, utvikle og etablere områder hvor en kan utnytte de lokale ressurser og kapasiteter optimalt. I dette ligger 3

4 også beslutninger om å utelate områder hvor det ikke finnes muligheter for samordning og fellesløsninger. 3. Designe/velge tekniske løsninger. 4. Utvikle et driftskonsept for valgt løsning som løser de ulike behov som hver enkelt aktør (brukerne av bibliotek, aktører i næringshagen og ansatte i kommunen) måtte ha i dag og i fremtiden. 5. Innrede et multimediarom i bibliotekets fjerde etasje med PC er og lyd-/bildeutstyr samt oppkopling av eksisterende grupperom og studieceller til høyhastighetsnettet. 6. Kompetanseheving for bibliotekets ansatte slik at vi kan drive opplæring og veiledning overfor brukerne. Oppnåelse av mål: Prosjektets hovedinnhold har stort sett vært IKT-teknisk og man har vært avhengig av folk med IKT- og installatørkompetanse. Det har bl.a. tatt tid både å velge løsning for videokonferanseutstyr, og etter hvert også å få prøvd ut bredbåndskommunikasjonen. Framdriften har derfor ikke blitt som planlagt, og biblioteket fikk etter søknad til ABM, fristutsettelse til 1. april. Det overordnede mål er oppnådd så langt, nemlig å legge forholde til rette for å utvikle biblioteket til et kompetansesenter med tilbud innenfor fjernundervisning, kursvirksomhet med lyd-/bildekommunikasjon. Hammerfestregionens befolkning har tilgang til tjenesten innenfor bibliotekets åpningstider. Samarbeidet med Hammerfest Næringshage er noe uavklart, men næringsliv/småbedrifter har samme tilgang til tjenesten som de andre målgruppene. Kommunens IT-avdeling har foreløpig sine kurslokaler i et annet bygg, men det vil være aktuelt å benytte også bibliotekets til kommunal møte- og kursvirksomhet. Utstyret som er installert og bredbåndskommunikasjonen er altså tilgjengelig for alle målgruppene: studenter, næringsliv/småbedrifter, kommunens ansatte og hammerfestregionens befolkning for øvrig. I forhold til prosjektets arbeidsmål er følgende oppnådd: 1. Den tekniske utbyggingen er etablert. Biblioteket er blitt koplet til kommunens bredbåndsnett med infrastruktur i biblioteket og nødvendig brannmurløsning på kommunens server. 2. Det har vært avholdt seks møter i prosjektgruppa. Fordi framdriften av prosjektet for en stor del var av teknisk art, var det på noen av møtene bare biblioteket og IT-avdelinga som var til stede. I møte september 2003 var alle aktørene representert, og for Hammerfest kommune møtte også rådmannen. Her meldte næringshagen fra om at de økonomiske forutsetningene for samarbeidet var blitt noe endret, bl.a. som følge av at en av næringshagens samarbeidsparter var gått konkurs. Dette gjorde at planene om innredning av fjerde etasje med gangbro foreløpig måtte utstå. Næringshagen var imidlertid fortsatt innstilt på at samarbeidet skulle fortsette og overgangsløsninger ble diskutert. Resultatet har blitt at vi foreløpig har måttet ta i bruk bibliotekets grupperom for plassering av videokonferanseutstyret.. 4

5 3. Det er installert aksesspunkt for IP-soner som dekker hele bibliotekets utlånsareale samt studieceller, grupperom og lesesal, og 9 punkter for internkabling. Brannmur er installert på kommunens server. Videre er det anskaffet videokanon, lerret, DVD-spiller, høytalere. og 2 bærbare PC er. Programvare er installert for billedredigering, hjemmesider og konverteringsprogram. Som videokonferanseløsning har man har valgt Sony PCS-IP med kamera, stor plasmaskjerm, høytalere og innebygget mikrofon. Fordi grupperommet også brukes til andre formål, og for å forhindre hærverk og tyveri, er utstyret installert og låst inn i et spesiallaget skap. 4. Biblioteket har nå høyhastighetsforbindelse via IP-soner i hele utlånsarealet, samt i studieceller, lesesal og grupperom. Videokonferanseutstyr er installert i et låsbart skap med hjul, og kan dermed flyttes innad i bygget ved behov. Utstyr og oppkopling til nettet skal betjenes av bibliotekets ansatte, som også skal veilede i bruk av utstyret. Tid for bruk må avtales på forhånd, og tilbudet er tilgjengelig innenfor bibliotekets åpningstider, for tiden 40 timer pr. uke. Utstyret skal først og fremst brukes for formålet kompetanseheving. Målgruppen er de av befolkningen som har behov for lyd-/bildekommunikasjon via en høghastighetsforbindelse til læresteder og fagmiljø utenbys, samt kurs, møter og konferanser. Tilbudet er kostnadsfritt for personlige brukere: studenter, kursdeltagere, ansatte i Hammerfest kommune, m.m. Småbedrifter og næringshagens medlemmer har samme tilgang til utstyr, lokaliteter, veiledning m.m., men må betale timepris for tjenesten. Regler for bruk av utstyret er laget. 5. Multimediarom i fjerde etasje er ennå ikke innredet. Næringshagen klarte ikke å finansiere gangbroen og innredningen er dermed heller ikke blitt realisert. Kommunens IT-avdeling har fremdeles behov for å forbedre lokalitetene til kurslokale for de kommunalt ansatte, men heller ikke kommuneøkonomien gjør det mulig å innrede et nytt lokale nå. Toppetasjen i biblioteket er imidlertid ryddet og kan innredes til et felles multimediarom når økonomien tillater det. I påvente av en slik innredning, vil bibliotekets grupperom fungere som multimedierom. Her er det permanent plass til inntil 10 personer, og tilgjengeligheten kan utvides til ca. 40 personer ved å åpne veggen til lesesalen. 6. Kommunens IT-avdeling har gitt bibliotekets personale en foreløpig opplæring i bruk av utstyret. Men for å å kunne gi et kvalitetssikret og robust tilbud, vil vi så snart som mulig gå i gang med en grundig opplæring av alle ansatte. Vi deltok dessuten på konferansen Bredbånd i Finnmark hvor vi bl.a. fikk innblikk i det potensialet som ligger i ny teknologi. 5. Vurdering av prosjektet Prosjektet har hatt en forholdsvis løs organisering. Hovedtiltakene har vært av teknisk art, og fordi biblioteket mangler teknisk kompetanse, er det kommunens IT-avdeling som har stått for den tekniske gjennomføringen. El.installasjoner, etablering av IP-soner, bestilling av utstyr, etablering av brannvegg og nettoppkopling har blitt foretatt av IT-avdelinga. 5

6 Biblioteksjefen har hatt ansvar for kommunikasjon med andre aktører, for framdrift og ferdigstilling av prosjektet. Det har gått med ca. 1/3 personalressurs inkl. IT-avdelingas arbeid, rydding av fjerde etasje, samt møtevirksomhet og opplæring. Den tekniske gjennomføringen har gått etter intensjonen, men har blitt noe forsinket. Det ble derfor søkt ABM om tre måneders fristutsettelse som ble innvilget. Fordi utstyret ble koplet til så pass seint på våren, har vi ikke hatt anledning til å sette tilbudet ut i praksis. Det er foretatt teknisk utprøving i forhold til bredbåndskommunikasjon via internett til studieavdelingen ved høgskoleavdelinga i Alta og resultatet er vellykket. Samarbeidet med Hammerfest Næringshage fungerte meget godt i begynnelsen, dvs. første halvår Men fordi næringshagen hadde forutsetninger for samarbeidet som ikke var en del av prosjektet meldte det seg problemer da en viktig samarbeidspartner for næringshagen gikk konkurs og måtte innstille driften. I løpet av høsten 2003 ble det etter hvert klart at næringshagen ikke kunne bidra i den grad de hadde ønsket. Planene med innredning av bibliotekets fjerde etasje og gangbro, som næringshagen skulle finansiere og gjennomføre, viste seg å bli for dyrt og er utsatt på ubestemt tid. Samarbeidet med IT-avdelinga har fungert på to plan: avdelinga har både vært aktør (felles infrastruktur og kurslokale) og IKT-teknisk medvirker og støttespiller. Samarbeidet har fungert godt i begge henseende. Kommunens kurslokale for IT er foreløpig etablert i et annet bygg og har begrenset plass og dårlig inneklima, og det utstyret som nå er etablert i biblioteket vil også bli benyttet til kurs og opplæringsformål i kommunal regi. Muligheten for innredning av et komplett og tidsmessig felles kurslokale i biblioteket er imidlertid fortsatt til stede og vi vil arbeide for å få det realisert. Som støttespiller i prosjektet har IT-avdelinga vært tilgjengelig med veiledning og opplæring, samt at de har stått for all teknisk tilrettelegging. Avdelinga har dermed vært en forutsetning for at prosjektet er blitt gjennomført. Det hadde vært en fordel om biblioteket internt hadde hatt bedre IKT-kompetanse, og ikke så totalt avhengig av andre. Prosessen har imidlertid gitt oss mer kunnskap om IKT og potensialet når det gjelder bredbåndskommunikasjon. Prosjektet har også bidratt til at personalet har fått økt kompetanse når det gjelder billedredigering, filkonvertering og hjemmesider. Bevisstheten har også blitt styrket når det gjelder bibliotekets muligheter og rolle som lokalt servicepunkt for småbedrfiter og IKT-kompetansesenter for folk flest. Biblioteket har tidligere hatt lite befatning med prosjektarbeid, men vi har gjennom dette prosjektet skaffet oss mer erfaring og styrket vår kompetanse i dette. I ettertid kan en se at prosjektet hadde tjent på en litt strammere organisering og at prosjektgruppen skulle ha hatt jevnlige møter i stedet for innkalling ved behov. Det kunne ha resultert i bedre kommunikasjon og avklaring mht aktørenes forutsetninger for samarbeid, og dermed en raskere framdrift av prosjektet. 6. Evaluering Etter planen skulle prosjektet evalueres i prosjektgruppa etter at multimedierommet sto ferdig og utstyret var blitt tatt i bruk. Fordi gjennomføring av prosjektet har blitt forsinket, har vi liten erfaring med samarbeidet mellom de tre aktørene og bruk av utstyret. De tekniske og infrastrukturelle forholdene ligger imidlertid til rette og utprøvingen har vært vellykket. 6

7 Utstyret skal betjenes av hele personalgruppen både på folke- og fylkesbiblioteket, og vi skal også drive brukerveiledning. En grundig opplæring av alle skrankevaktene (11 personer) må derfor gjennomføres og opplæringbehovet er meldt til IT-avdelinga for oppstart i august. Markedsføring av det nye tilbudet utsettes til alle ansatte har gjennomgått opplæring. Det er både for å sikre best mulig kvalitet på tjenesten ved at de ansatte er trygge på hvordan vi skal betjene utstyret, samt at vi antar at tilbudet vil få større oppmerksomhet etter ferien. Markedsføring vil bestå av annonsering i dagspressen, pressemelding og forhåpentligvis avisoppslag. Det vil bli forløpende bli gitt informasjon om tilbudet på bibliotekets nettsider og gjennom Servicekontoret i Hammerfest kommune. 7. Konklusjon Den største gevinsten er at biblioteket nå både har bredbåndstilgang og infrastruktur for å kunne være et lokalt servicesenter for studenter, næringsliv og andre som har behov for lyd- /bildekommunikasjon via et høyhastighetsnett. I en situasjon med en gigantisk industriutbygging (Snøhvit) forsterkes behovet for ny kompetanse innenfor flere fagområder. Bibliotekets tilbud bidrar til at innbyggerne ikke samme grad som tidligere trenger å reise fra byen for å oppnå kontakt med relevante fagmiljøer. Teknologien gir muligheter for læring uavhengig av tid og sted og studenter kan følge undervisningstilbudene og få veiledning via lyd-/bildeutstyret fra de studiestedene de er tilknyttet, via biblioteket. Tilbudet til studenter og folk flest er gratis og tilgjengeligheten er forholdsvis god, foreløpig 40 timer pr. uke. Vi har stor tiltro til at vårt nye tjenestetilbud vil medføre at nye brukere oppsøker biblioteket og vil benytte seg av våre tjenester. Uka for voksnes læring vil for eksempel bli markedsført og arrangert i biblioteket med dette prosjektet som bakteppe. Tilbudet vil dermed kunne bidra til at næringslivet i Hammerfest tilføres ny kompetanse og at arbeidsplasser kan utvikles og opprettholdes, at bosetting stimuleres og fraflyttingen blir mindre. Bibliotekets omfattende og relevante samfunnsrolle kan synliggjøres både for publikum og for politikere. Hammerfest bibliotek, 9. juni 2004 Randi Gustavsen prosjektansvarlig/biblioteksjef Vedlegg: Regnskapsoversikt Publikumsinformasjon 7

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Formål, problemstillinger...1

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer