Bredbåndsprosjektet Samarbeid gir utvikling prosjektrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bredbåndsprosjektet Samarbeid gir utvikling prosjektrapport"

Transkript

1 Bredbåndsprosjektet Samarbeid gir utvikling prosjektrapport Sammendrag I kjølvannet av en gigantisk industriutbygging skapes det utviklingsmuligheter i Hammerfest innenfor teknologi, energi og miljø, akvakultur og fiskerier. Dette forsterker behovet for kompetanseheving, men regionen mangler relevante utdanningstilbud. Gjennom samarbeid mellom folkebiblioteket, IT-avdelinga i kommunen og Hammerfest Næringshage er det etablert høyhastighetsforbindelse og IKT-infrastruktur i folkebiblioteket, slik at innbyggerne fra et godt tilgjengelig multimedierom kan skaffe seg nødvendig kompetanse lokalt. 1. Bakgrunn: Som i de fleste kommuner i Finnmark, har innbyggertallet i Hammerfest vært synkende de siste årene. Iflg. Kommuneplanen for er reduksjonen størst i aldersgruppa år, samtidig som det har vært tilbakegang i antall sysselsatte i kommunen og få ledigmeldte jobber. Snøhvitutbygginga med ilandføringsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest har imidlertid nå ført til optimisme med nye muligheter og utfordringer. Virksomhet innenfor kompetanseområder rettet mot teknologi, industri, akvakultur, energi og miljø vil kunne finne grobunn i regionen. En av forutsetningene for framtidig vekst er at Hammerfest tilføres studietilbud og kompetansearbeidsplasser. Bortsett fra en høgskoleavdeling for helsefag, mangler Hammerfest studietilbud. Høgskolen i Finnmark er lokalisert i Alta, 15 mil fra Hammerfest. Nærmeste universitet ligger i Tromsø, 50 mil unna. Ved å utnytte ny teknologi ser man muligheten for å kompensere for manglende utdanningstilbud i regionen via en bredbåndsforbindelse fra folkebiblioteket til utdanningssteder mv 2. Målsetting, planer og samarbeidspartnere. Hammerfest bibliotek har bl.a. som målsetting å danne gode vilkår for utvikling av den enkelte innbyggers evner og kreativitet gjennom livslang læring og å støtte opp under et utdanningstilbud som er attraktivt for elever og studenter, og som dekker arbeidsmarkedets behov for kompetanse. I rundskriv SB-2/02 fra Statens bibliotektilsyn ble det lyst ut tilskuddsmidler til bredbånd i folkebibliotek. Retningslinjer for tildelingen var føringene i St.prp. 1( ) fra Kulturog kirkedepartementet: Dette vil bl.a. styrke folkebibliotekenes funksjonsom ressurssentre for lokaladministrasjon og det lokale næringsliv, og bidra til å sikre at en størst mulig del av befolkningen har tilgang til moderne datatjenester. For å kunne realisere et studie-, kurs- og konferansetilbud i biblioteket, er vi avhengige av samarbeidspartnere. En utbygging av infrastrukturen vil være for ressurs- og kostnadskrevende for en aktør og vil heller ikke stå i forhold til anvendelsen. Sambruk er derfor løsningen for å oppnå optimal utnyttelse av kapasiteten. 1

2 Det ble tatt kontakt med Hammerfest Næringshage A/S som høsten 2002 var i ferd med å etablere seg i nabobygget til biblioteket, med bl.a. plass til ca. 75 arbeidsplasser fordelt på små kompetansevirksomheter. Næringshagen stilte seg svært positivt til bibliotekets målsetting og planer og ønsket å være med på et samarbeid. Målet var å bidra til å lage et multimediarom for publikum i bibliotekets toppetasje som ikke er innredet, hvor studenter, lokalt næringsliv og andre kan få lyd-/bildetilgang via en høyhastighetsforbindelse til læresteder og fagmiljø som ikke finnes i regionen. Hammerfest kommunes IT-avdeling var samtidig i ferd med å etablere et nytt serverrom, med planlegging av drifts-/supportlokaler og kurslokaler for IKT-opplæring for kommunens ansatte. De hadde bruk for egnede lokaler med nødvendig infrastruktur og var derfor også positiv til innredning av 4. etasjen til slik sambruk. En samordnet utvikling og etablering av IKT-infrastruktur, samt felles IKT-drift og kompetanse ville kunne innebære nye muligheter for hammerfestsamfunnet og med god ressursutnyttelse. Søknad om prosjektmidler ble sendt Statens bibliotektilsyn innen fristen Prosjektkostnaden var beregnet til , og søknadssummen var Det ble lagt fram en finansieringsplan med en egenandel på som skulle dekkes av Hammerfest kommune v/biblioteket og IT-avdelinga og Hammerfest Næringshage A/S, jfr. brev fra næringshagen av med overskriften Intensjon om samordnet utvikling av IKT infrastruktur. Prosjektets viktigste mål: 1. Å utvikle biblioteket til et kompetansesenter ved bl.a. å legge forholdene til rette for fjernundervisning, kursvirksomhet og bedre kommunikasjon, også interaktiv, for næringsliv/småbedrifter, kommune, studenter og hammerfestregionens befolkning for øvrig (bl.a. Seniorsurfdagen og Uka for voksnes læring). Tilbudet skal gis fra et multimediarom i biblioteket med høyhastighetsforbindelse bl.a. til læresteder og andre fagmiljøer. Vi ønsker å gjennom en bred kunnskapsforståelse, jfr. kompetansereformens s. 14, å bidra til at befolkningen også skal utvikle evner til å søke og finne kunnskap i tråd med kravene i framtidas samfunn. 2. Å bidra til at vi gjennom et samarbeid mellom biblioteket, kommunen og næringshagen skal utnytte de lokale ressursene maksimalt, både når det gjelder kompetanse, personale, lokaler og IKT-utstyr. Samarbeidet skal være fruktbart og gjensidig for alle tre aktørene, utvikle gode samarbeidsformer administrativt, økonomisk og pedagogisk, og dermed være en modell for andre folkebibliotek/ kommuner. 3. Å bidra til at biblioteket får nye brukere (studenter, næringslivsaktører), slik at en større del av den voksne befolkningen skal få tilgang til folkeopplysnings-tradisjonen, og at bibliotektilbudet dermed kan bidra til utvikling av det enkelte menneske til å være samfunnsengasjert, demokratisk og deltagende jfr. en av utfordringene i Kompetansereformen. 4. Å heve kompetansen hos bibliotekpersonalet når det gjelder IKT og pedagogikk for derved å gjøre biblioteket til en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass. 2

3 Prosjektets budsjett og finansieringsplan: Utgifter Sum Lønn Kontorutgifter, reiseutgifter Inventar, service og vedlikehold Kjøp av eksterne tjenester Sum utgifter Inntekter Sum Overføringer fra Staten Andre (Hammerfest Næringshage) Sum inntekter Kommunalt tilskudd innenfor ordinært driftsbudsjett Sum Finnmark fylkesbibliotek avd. Hammerfest var involvert fra starten av og deltok i planleggingen av prosjektet. Prosjektet hadde en prosjektgruppe bestående av biblioteksjefen, en representant fra fylkesbibliotekavdelinga, Hammerfest Næringshage A/S og kommunens IT-avdeling. Biblioteksjefen er prosjektansvarlig, jfr. forutsetningen om prosjektets forankring i folkebiblioteket. I brev fra Statens bibliotektilsyn av ble søknaden innvilget med kr Prosjektøkonomien Tilknytning av biblioteket til bredbåndsnettet har vært en del av en større bredbåndsutbygging i kommunen. Utgiftene til utstyr og kjøp av eksterne tjenester til biblioteket har blitt regnskapsført direkte på prosjektet, mens lønnsutgifter og utgifter til opplæring er skjønnsmessig beregnet. Forholdet mellom utgiftene til hhv. utstyr og lønn er blitt omtrent som forventet. Noe av forutsetningen for en del av planene var innredning av bibliotekets fjerde etasje til et mulitmediarom for de tre aktørene. Kostnadene til en slik utbygging på ca. 2 mill. var ikke med i dette prosjektet. Hammerfest næringshage fikk i februar Hammerfest kommunes tillatelse til for egen kostnad å planlegge og gjennomføre innredning av fjerde etasje med serverrom, felles studierom og kurslokale, for så å knytte næringshagen og bibliotekbygget sammen med en gangbro. Disse planene har næringshagen av økonomiske årsaker ikke hatt anledning til å realisere. 4. Resultater Prosjektet hadde følgende arbeidsmål: 1. Etablering av bredbåndsforbindelse til Hammerfest bibliotek. 2. I prosess mellom kommune, næringshage og bibliotek finne, utvikle og etablere områder hvor en kan utnytte de lokale ressurser og kapasiteter optimalt. I dette ligger 3

4 også beslutninger om å utelate områder hvor det ikke finnes muligheter for samordning og fellesløsninger. 3. Designe/velge tekniske løsninger. 4. Utvikle et driftskonsept for valgt løsning som løser de ulike behov som hver enkelt aktør (brukerne av bibliotek, aktører i næringshagen og ansatte i kommunen) måtte ha i dag og i fremtiden. 5. Innrede et multimediarom i bibliotekets fjerde etasje med PC er og lyd-/bildeutstyr samt oppkopling av eksisterende grupperom og studieceller til høyhastighetsnettet. 6. Kompetanseheving for bibliotekets ansatte slik at vi kan drive opplæring og veiledning overfor brukerne. Oppnåelse av mål: Prosjektets hovedinnhold har stort sett vært IKT-teknisk og man har vært avhengig av folk med IKT- og installatørkompetanse. Det har bl.a. tatt tid både å velge løsning for videokonferanseutstyr, og etter hvert også å få prøvd ut bredbåndskommunikasjonen. Framdriften har derfor ikke blitt som planlagt, og biblioteket fikk etter søknad til ABM, fristutsettelse til 1. april. Det overordnede mål er oppnådd så langt, nemlig å legge forholde til rette for å utvikle biblioteket til et kompetansesenter med tilbud innenfor fjernundervisning, kursvirksomhet med lyd-/bildekommunikasjon. Hammerfestregionens befolkning har tilgang til tjenesten innenfor bibliotekets åpningstider. Samarbeidet med Hammerfest Næringshage er noe uavklart, men næringsliv/småbedrifter har samme tilgang til tjenesten som de andre målgruppene. Kommunens IT-avdeling har foreløpig sine kurslokaler i et annet bygg, men det vil være aktuelt å benytte også bibliotekets til kommunal møte- og kursvirksomhet. Utstyret som er installert og bredbåndskommunikasjonen er altså tilgjengelig for alle målgruppene: studenter, næringsliv/småbedrifter, kommunens ansatte og hammerfestregionens befolkning for øvrig. I forhold til prosjektets arbeidsmål er følgende oppnådd: 1. Den tekniske utbyggingen er etablert. Biblioteket er blitt koplet til kommunens bredbåndsnett med infrastruktur i biblioteket og nødvendig brannmurløsning på kommunens server. 2. Det har vært avholdt seks møter i prosjektgruppa. Fordi framdriften av prosjektet for en stor del var av teknisk art, var det på noen av møtene bare biblioteket og IT-avdelinga som var til stede. I møte september 2003 var alle aktørene representert, og for Hammerfest kommune møtte også rådmannen. Her meldte næringshagen fra om at de økonomiske forutsetningene for samarbeidet var blitt noe endret, bl.a. som følge av at en av næringshagens samarbeidsparter var gått konkurs. Dette gjorde at planene om innredning av fjerde etasje med gangbro foreløpig måtte utstå. Næringshagen var imidlertid fortsatt innstilt på at samarbeidet skulle fortsette og overgangsløsninger ble diskutert. Resultatet har blitt at vi foreløpig har måttet ta i bruk bibliotekets grupperom for plassering av videokonferanseutstyret.. 4

5 3. Det er installert aksesspunkt for IP-soner som dekker hele bibliotekets utlånsareale samt studieceller, grupperom og lesesal, og 9 punkter for internkabling. Brannmur er installert på kommunens server. Videre er det anskaffet videokanon, lerret, DVD-spiller, høytalere. og 2 bærbare PC er. Programvare er installert for billedredigering, hjemmesider og konverteringsprogram. Som videokonferanseløsning har man har valgt Sony PCS-IP med kamera, stor plasmaskjerm, høytalere og innebygget mikrofon. Fordi grupperommet også brukes til andre formål, og for å forhindre hærverk og tyveri, er utstyret installert og låst inn i et spesiallaget skap. 4. Biblioteket har nå høyhastighetsforbindelse via IP-soner i hele utlånsarealet, samt i studieceller, lesesal og grupperom. Videokonferanseutstyr er installert i et låsbart skap med hjul, og kan dermed flyttes innad i bygget ved behov. Utstyr og oppkopling til nettet skal betjenes av bibliotekets ansatte, som også skal veilede i bruk av utstyret. Tid for bruk må avtales på forhånd, og tilbudet er tilgjengelig innenfor bibliotekets åpningstider, for tiden 40 timer pr. uke. Utstyret skal først og fremst brukes for formålet kompetanseheving. Målgruppen er de av befolkningen som har behov for lyd-/bildekommunikasjon via en høghastighetsforbindelse til læresteder og fagmiljø utenbys, samt kurs, møter og konferanser. Tilbudet er kostnadsfritt for personlige brukere: studenter, kursdeltagere, ansatte i Hammerfest kommune, m.m. Småbedrifter og næringshagens medlemmer har samme tilgang til utstyr, lokaliteter, veiledning m.m., men må betale timepris for tjenesten. Regler for bruk av utstyret er laget. 5. Multimediarom i fjerde etasje er ennå ikke innredet. Næringshagen klarte ikke å finansiere gangbroen og innredningen er dermed heller ikke blitt realisert. Kommunens IT-avdeling har fremdeles behov for å forbedre lokalitetene til kurslokale for de kommunalt ansatte, men heller ikke kommuneøkonomien gjør det mulig å innrede et nytt lokale nå. Toppetasjen i biblioteket er imidlertid ryddet og kan innredes til et felles multimediarom når økonomien tillater det. I påvente av en slik innredning, vil bibliotekets grupperom fungere som multimedierom. Her er det permanent plass til inntil 10 personer, og tilgjengeligheten kan utvides til ca. 40 personer ved å åpne veggen til lesesalen. 6. Kommunens IT-avdeling har gitt bibliotekets personale en foreløpig opplæring i bruk av utstyret. Men for å å kunne gi et kvalitetssikret og robust tilbud, vil vi så snart som mulig gå i gang med en grundig opplæring av alle ansatte. Vi deltok dessuten på konferansen Bredbånd i Finnmark hvor vi bl.a. fikk innblikk i det potensialet som ligger i ny teknologi. 5. Vurdering av prosjektet Prosjektet har hatt en forholdsvis løs organisering. Hovedtiltakene har vært av teknisk art, og fordi biblioteket mangler teknisk kompetanse, er det kommunens IT-avdeling som har stått for den tekniske gjennomføringen. El.installasjoner, etablering av IP-soner, bestilling av utstyr, etablering av brannvegg og nettoppkopling har blitt foretatt av IT-avdelinga. 5

6 Biblioteksjefen har hatt ansvar for kommunikasjon med andre aktører, for framdrift og ferdigstilling av prosjektet. Det har gått med ca. 1/3 personalressurs inkl. IT-avdelingas arbeid, rydding av fjerde etasje, samt møtevirksomhet og opplæring. Den tekniske gjennomføringen har gått etter intensjonen, men har blitt noe forsinket. Det ble derfor søkt ABM om tre måneders fristutsettelse som ble innvilget. Fordi utstyret ble koplet til så pass seint på våren, har vi ikke hatt anledning til å sette tilbudet ut i praksis. Det er foretatt teknisk utprøving i forhold til bredbåndskommunikasjon via internett til studieavdelingen ved høgskoleavdelinga i Alta og resultatet er vellykket. Samarbeidet med Hammerfest Næringshage fungerte meget godt i begynnelsen, dvs. første halvår Men fordi næringshagen hadde forutsetninger for samarbeidet som ikke var en del av prosjektet meldte det seg problemer da en viktig samarbeidspartner for næringshagen gikk konkurs og måtte innstille driften. I løpet av høsten 2003 ble det etter hvert klart at næringshagen ikke kunne bidra i den grad de hadde ønsket. Planene med innredning av bibliotekets fjerde etasje og gangbro, som næringshagen skulle finansiere og gjennomføre, viste seg å bli for dyrt og er utsatt på ubestemt tid. Samarbeidet med IT-avdelinga har fungert på to plan: avdelinga har både vært aktør (felles infrastruktur og kurslokale) og IKT-teknisk medvirker og støttespiller. Samarbeidet har fungert godt i begge henseende. Kommunens kurslokale for IT er foreløpig etablert i et annet bygg og har begrenset plass og dårlig inneklima, og det utstyret som nå er etablert i biblioteket vil også bli benyttet til kurs og opplæringsformål i kommunal regi. Muligheten for innredning av et komplett og tidsmessig felles kurslokale i biblioteket er imidlertid fortsatt til stede og vi vil arbeide for å få det realisert. Som støttespiller i prosjektet har IT-avdelinga vært tilgjengelig med veiledning og opplæring, samt at de har stått for all teknisk tilrettelegging. Avdelinga har dermed vært en forutsetning for at prosjektet er blitt gjennomført. Det hadde vært en fordel om biblioteket internt hadde hatt bedre IKT-kompetanse, og ikke så totalt avhengig av andre. Prosessen har imidlertid gitt oss mer kunnskap om IKT og potensialet når det gjelder bredbåndskommunikasjon. Prosjektet har også bidratt til at personalet har fått økt kompetanse når det gjelder billedredigering, filkonvertering og hjemmesider. Bevisstheten har også blitt styrket når det gjelder bibliotekets muligheter og rolle som lokalt servicepunkt for småbedrfiter og IKT-kompetansesenter for folk flest. Biblioteket har tidligere hatt lite befatning med prosjektarbeid, men vi har gjennom dette prosjektet skaffet oss mer erfaring og styrket vår kompetanse i dette. I ettertid kan en se at prosjektet hadde tjent på en litt strammere organisering og at prosjektgruppen skulle ha hatt jevnlige møter i stedet for innkalling ved behov. Det kunne ha resultert i bedre kommunikasjon og avklaring mht aktørenes forutsetninger for samarbeid, og dermed en raskere framdrift av prosjektet. 6. Evaluering Etter planen skulle prosjektet evalueres i prosjektgruppa etter at multimedierommet sto ferdig og utstyret var blitt tatt i bruk. Fordi gjennomføring av prosjektet har blitt forsinket, har vi liten erfaring med samarbeidet mellom de tre aktørene og bruk av utstyret. De tekniske og infrastrukturelle forholdene ligger imidlertid til rette og utprøvingen har vært vellykket. 6

7 Utstyret skal betjenes av hele personalgruppen både på folke- og fylkesbiblioteket, og vi skal også drive brukerveiledning. En grundig opplæring av alle skrankevaktene (11 personer) må derfor gjennomføres og opplæringbehovet er meldt til IT-avdelinga for oppstart i august. Markedsføring av det nye tilbudet utsettes til alle ansatte har gjennomgått opplæring. Det er både for å sikre best mulig kvalitet på tjenesten ved at de ansatte er trygge på hvordan vi skal betjene utstyret, samt at vi antar at tilbudet vil få større oppmerksomhet etter ferien. Markedsføring vil bestå av annonsering i dagspressen, pressemelding og forhåpentligvis avisoppslag. Det vil bli forløpende bli gitt informasjon om tilbudet på bibliotekets nettsider og gjennom Servicekontoret i Hammerfest kommune. 7. Konklusjon Den største gevinsten er at biblioteket nå både har bredbåndstilgang og infrastruktur for å kunne være et lokalt servicesenter for studenter, næringsliv og andre som har behov for lyd- /bildekommunikasjon via et høyhastighetsnett. I en situasjon med en gigantisk industriutbygging (Snøhvit) forsterkes behovet for ny kompetanse innenfor flere fagområder. Bibliotekets tilbud bidrar til at innbyggerne ikke samme grad som tidligere trenger å reise fra byen for å oppnå kontakt med relevante fagmiljøer. Teknologien gir muligheter for læring uavhengig av tid og sted og studenter kan følge undervisningstilbudene og få veiledning via lyd-/bildeutstyret fra de studiestedene de er tilknyttet, via biblioteket. Tilbudet til studenter og folk flest er gratis og tilgjengeligheten er forholdsvis god, foreløpig 40 timer pr. uke. Vi har stor tiltro til at vårt nye tjenestetilbud vil medføre at nye brukere oppsøker biblioteket og vil benytte seg av våre tjenester. Uka for voksnes læring vil for eksempel bli markedsført og arrangert i biblioteket med dette prosjektet som bakteppe. Tilbudet vil dermed kunne bidra til at næringslivet i Hammerfest tilføres ny kompetanse og at arbeidsplasser kan utvikles og opprettholdes, at bosetting stimuleres og fraflyttingen blir mindre. Bibliotekets omfattende og relevante samfunnsrolle kan synliggjøres både for publikum og for politikere. Hammerfest bibliotek, 9. juni 2004 Randi Gustavsen prosjektansvarlig/biblioteksjef Vedlegg: Regnskapsoversikt Publikumsinformasjon 7

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på biblioteket»

Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på biblioteket» Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på» Kristiansand folkebibliotek Kristiansand v/ Adnan Agic, IKT-koordinator 27.12.2014 adnan.agic@kristiansand.kommune.no 41515140 Bakgrunn Våren 2014 fikk Kristiansand

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting CI hva du hører Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) Olle Eriksen, Møller kompetansesenter 1) Bakgrunn for prosjektet Mange døve og sterkt tunghørte har liten eller ingen nytte av vanlige

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Statens bibliotektilsyn Postboks 8145 Dep. 0033 Oslo SØKNADSSKJEMA. FORSØK OG UTVIKLING I FOLKE- OG FYLKESBlliLIOTEK 2002

Statens bibliotektilsyn Postboks 8145 Dep. 0033 Oslo SØKNADSSKJEMA. FORSØK OG UTVIKLING I FOLKE- OG FYLKESBlliLIOTEK 2002 - ' KOPI Statens bibliotektilsyn Postboks 8145 Dep 0033 Oslo ~ ~ if bokmål SØKNADSSKJEMA FORSØK OG UTVIKLING I FOLKE- OG FYLKESBlliLIOTEK 2002 Søknadsfrist: 25 januar 2002 \' ~ ' Søknaden sendes: Fylkeskommunen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 16.06.2014 Møtested:

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Tønsberg for fagskoleutdanningen strategisk logistikkstyring fra Folkeuniversitetet Sør-Øst Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71 Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap. 0315 post 71 Sendes: Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo 1 Generelle opplysninger: Frivillighetssentralene

Detaljer

Det er utrolig stas!

Det er utrolig stas! Det er utrolig stas! Erfaringer fra samarbeid mellom høgskole- og folkebibliotek i Vestfold. Ved Rigmor Haug, Larvik bibliotek, Kristin Østerholt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Anita Hvarnes Evensen,

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 EN FELLES FRAMTID? TIDSPERSPEKTIV FOR REFORMEN 4 STATUS PER AUGUST 2015 Orkdal kommune har sett det som mest naturlig å samarbeide

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Saksframlegg INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Forslag til innstilling: Intensjonsavtalen om interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen tas til etterretning, og bystyret

Detaljer

Formidlingskompetanse...

Formidlingskompetanse... Formidlingskompetanse... Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Adresse Torvet 6 4836 Arendal Organisasjonsnummer 974573911 Hjemmeside

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/13725-1 Dato: 7.11.2013 DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE SAK 66/11 SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE Saksopplysning I brev dat. 8.11.2011søkjer biblioteka i Hallingdal, i denne

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 168/06- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 17/06 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

FØRINGER FOR TILDELING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER OG SÆRSKILTE TILTAK

FØRINGER FOR TILDELING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER OG SÆRSKILTE TILTAK FØRINGER FOR TILDELING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER OG SÆRSKILTE TILTAK I statsbudsjettet for 2006 ble bruken av praksisveiledningsmidlene endret. Intensjonen var å stimulere til gode samarbeidsprosjekter

Detaljer

Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen. NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD

Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen. NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD Bredbånd er nyttig Økt konkurranseevne for næringslivet i hele landet Effektivisering

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 123/11 - rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 14/11 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Arkivsak: 08/1212 Sakstittel: REHABILITERING SKOLEBYGG I GRATANGEN KOMMUNE

Arkivsak: 08/1212 Sakstittel: REHABILITERING SKOLEBYGG I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Arkivsak: 08/1212 Sakstittel: REHABILITERING SKOLEBYGG I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& innstilling: takkonstruksjon ved

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011 KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 05.03 Dokument nr: 03 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 Godkjent av: Rektor BIBLIOTEKPLANEN

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Rapport fra Risør kommune 2011

Rapport fra Risør kommune 2011 Risør Rapport fra Risør kommune 2011 Universell utforming, K1 Innledning Risør kommune vedtok v/formannskapet å søke om å bli ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/151 Lnr.: 1455/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Sommerskole i Lunner Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Det innføres ikke frivillig sommerskole i Lunner Side 1

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

1) Det settes i gang et bredbåndsprosjekt i Hedmark basert på fylkesmodellen slik den er framstilt i saksutredningen.

1) Det settes i gang et bredbåndsprosjekt i Hedmark basert på fylkesmodellen slik den er framstilt i saksutredningen. Saknr. 13/6288-6 Saksbehandler: Espen Køhn Bredbåndsutbygging i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1) Det settes i gang et bredbåndsprosjekt i Hedmark

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803 Saksframlegg PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter de prioriteringer som

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i

Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i forslag til tiltak Januar 2009 Forord I barnehagenettverkets forstudie er et av fokusområdene for felles samarbeid i Knutepunktet Felles oversikt over

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634)

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Søknadssum: 450000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én journal for hele helsetjenesten Sist oppdatert 21.mars 2017 2 Om Helseplattformen o o o o «Helseplattformen» er programmet som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele Midt-Norge For første

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Samarbeidsavtale om Drammensbiblioteket

Samarbeidsavtale om Drammensbiblioteket Side 1 av 5 Samarbeidsavtale om Drammensbiblioteket 1. Generelt Parter i avtalen - Drammen kommune. - Buskerud fylkeskommune. - Høgskolen i Buskerud Hva avtalen gjelder Denne avtalen regulerer partenes

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Saksbehandler: Monica Nyhus Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT OG BYLIV/BYSTYRET:

Saksbehandler: Monica Nyhus Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT OG BYLIV/BYSTYRET: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Monica Nyhus Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/9733-1 Dato: 13.11.2015 Utvikling av bibliotektilbudet i Drammen â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT OG BYLIV/BYSTYRET:

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11.

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-433 14/871 14/6367 Anne Haugberg 22.10.2014 Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn Utvalg Møtedato

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet Til Kunnskapsdepartementet HØRINGSVAR angående forslag om lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring Bokhandlerforeningen Tlf.

Detaljer

Fylkemanneni Østfold 1 - j /

Fylkemanneni Østfold 1 - j / MOTTATT l 5 DKT.2015 i Fylkemanneni Østfold 1 - j / Fylkesmannen 4 i Østfold Samarbeidsavtale mellom NAV Østfold, IMDi Øst og Fylkesmannen i Østfold for periode 2015-2017 1. Avtalens parter NAV Østfold:

Detaljer

nmlkji nmlkj nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :09:26 AR

nmlkji nmlkj nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :09:26 AR Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte 2015 Det anbefales at du ser gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner å fylle ut. Felter merket med en rød stjerne må fylles ut før skjemaet

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Budsjettpremisser 2013 2016 Gratangen kommune Vedtatt av Gratangen kommunestyre i møte 24. september 2012

Budsjettpremisser 2013 2016 Gratangen kommune Vedtatt av Gratangen kommunestyre i møte 24. september 2012 Gratangen kommune Saksnr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb Deres ref. Dato 12/841-7 150 SEN//EID 01.10.2012 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETTPREMISSER 2013-2016 Fra møtet i Kommunestyre den 24.09.2012, saksnr

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN 2012-2024 FORANKRING Internt Ledergruppe Personalet Eksternt Rådhuset Fylkesbiblioteket Politikere Samarbeidspartnere Bibliotekbrukere / ikke-brukere FRAMDRIFT Vedtak i bibliotekets

Detaljer

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099)

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Søknadssum: 300000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer