Fagkonferansen 2009 om nevromuskulære sykdommer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagkonferansen 2009 om nevromuskulære sykdommer"

Transkript

1 Fagkonferansen 2009 om nevromuskulære sykdommer Pompes-sykdom, EM-bilde forstørrelse 3000X Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge

2 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Planleggingen... 4 Form og innhold... 4 Programkomite... 4 Forelesere faglig program... 5 Målgruppen... 5 Krav til konferansehotell... 5 Brukeropplæringsparallellen - også en praktisk utfordring... 5 Den sosiale arenaen... 5 Gjennomføring... 6 Evalueringsresultater... 7 Figur 1 Deltakerprofilen for innleverte evalueringsskjema plenumsdagen... 7 Plenumsdagen... 7 Figur 2 Praktisk gjennomføring plenumsdag... 8 Figur 3 Praktisk tilrettelegging plenumsdag... 8 Figur 4 Temarelevans plenumsdag (engelsk del)... 9 Figur 5 Temarelevans plenumsdag (norsk del)... 9 Frie kommentarer (engelsk del):...10 Frie kommentarer (norsk del):...10 Kommentarer eller tips:...10 Parallell A Å leve med muskelsykdom (Brukeropplæring)...11 Figur 6 Temarelevans Parallell A...11 Figur 7 Praktisk tilrettelegging Parallell A...11 Figur 8 Lengde av opplæringstilbud for muskelsyke...12 Frie kommentarer:...12 Parallell B ReHabiliteringsworkshop...13 Figur 9 Praktisk tilrettelegging Parallell B...13 Figur 10 Temarelevans Parallell B...13 Frie kommentarer:...14 Kommentarer eller tips til neste fagkonferanse:...14 Parallell C Diagnostikk, behandling og forskning...15 Figur 11 Praktisk tilrettelegging Parallell C...15 Figur 12 Temarelevans Parallell C...15 Frie kommentarer:...16 Kommentarer eller tips til neste fagkonferanse:...16 Konklusjon etter evalueringsoppsummering...16 Økonomi

3 Sammendrag Planleggingen av Fagkonferansen 2009 startet i begynnelsen av oktober Da ble første skisse lagt om form og innhold av lederteamet for NMK. I midten av desember var første møte i programkomiteen innkalt, og det ble foretatt befaring på aktuelle hoteller. Arbeidet med de parallelle sesjonene foregikk i egne under-komiteer. Brukeropplæringen ble planlagt i samarbeid med og etter retningslinjer fra Lærings og mestringssenteret ved UNN. Målgruppen for konferansen var det tverrfaglige miljøet i Norge. Det ble derfor forsøkt å spre informasjon til disse målgruppene via e-post. Dessuten ble målgruppen voksne med nevromuskulær sykdom nådd gjennom organisasjonsledd i Foreningen for Muskelsyke (FFM) og deres blad: Muskelnytt. Målet med konferansen var å bringe ny kunnskap ut i miljøet, skape en felles arena for brukere og fagfolk, der noe var felles - samtidig som alle fikk en faglig fordypning innen sitt felt. Det var 85 betalende deltakere i konferansen (verken forelesere eller komitémedlemmer). Alle deltakere fikk evalueringsskjema utdelt i kursmappene første dag. Det ble også distribuert evalueringsskjema på hver av de parallelle sesjonene dag 2. Det ble levert inn 38 evalueringsskjema dag 1 og til sammen 59 skjema fra parallellene dag 2. Resultat av evalueringen er jevnt over positiv. Det som bemerkes negativt i rammeforholdene er særlig temperaturen i forelesningssalen dag 1, og tilretteleggingen ved lunsjen dag 1. Programmet for Fagkonferansen ble positivt evaluert når det gjelder både relevans i temavalg og forelesernes fremføring. Det er kommet konstruktive innspill til tema for neste fagkonferanse og neste brukeropplæringstilbud. Det evalueres som svært positivt å arrangere brukeropplæringstilbud i tilknytning til fagkonferanse fra både fagfolk, brukere og pårørende. I tillegg bør man nok også satse på regionale brukerkurs med tema som kan engasjere andre målgrupper også. Når det gjelder brukeropplæringen (A) var deltakere stort sett fornøyd. Noe rot med manglende utplassering av hjelpemidler til enkelte rom etc. Flere av brukerdeltakerne opplever det vanskelig å kommunisere med sitt NAV-kontor for å få refundert utgiftene. Rehabiliteringsworkshopen (B) oppsummeres i hovedsak positivt selv om den hadde et vidt spekter av yrkesgrupper fra flere nivå i helsetjenesten. Noen deltakere valgte å bytte mellom Parallell A og B for å få mer breddekunnskap. Diagnostisk workshop (C) ble også positivt evaluert. Det fungerte både som en diskusjonsarena og som en presentasjon av NMKs tilbud og spisskompetanse. Samtidig fikk andre fagmiljø presentere interessante prosjekter og muligheter for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Økonomisk ble resultatet omtrent som forventet. Underskuddet på ca kr dekkes av NMKs driftsbudsjett. Det var svært positivt at Universitetet ved dekan for Det medisinske fakultet ga støtte til konferansen på kr. 3

4 Planleggingen Med utgangspunkt i tradisjonen at NMK arrangerer nasjonal fagkonferanse om nevromuskulære sykdommer i Norge hvert annet år, startet planleggingen av Fagkonferansen 2009 opp i lederteammøte i NMK 6.oktober Det ble bestemt at konferansen i 2009 skulle legges til juni, og at en ville finne en dato som kunne passe for viktige forelesere fra utlandet som kunne tilføre inspirasjon og ny kunnskap til det norske fagmiljøet. Det ble sendt ut forespørsel i det tverrfaglige miljøet ved UNN og i kontaktnettet for øvrig (Foreningen for Muskelsyke (FFM), Haukeland, Rikshospitalet og Sunnaas sykehus) om de ønsket å bidra til å lage en fin konferanse i Tromsø. Form og innhold Allerede i lederteammøtet 6.oktober ble hovedtrekkene i skissen lagt for konferansen. Sitat: Vi tenker oss at dag 1 blir de store linjer, nytt fra fagfeltet og utfordringer NÅ (siste nytt). Dag 2 tenker vi kan deles i 3 parallelle sesjoner: 1. Diagnostisk møte med drøfting av kasus (engelsk) med Kate Bushby og det norske fagmiljøet på diagnostisk side. 2. Nettverkskonferanse for Barnehabilitering (norsk) 3. Brukerkurs med fokus på å leve med... (norsk) Programkomite Programkomiteen ble sammensatt av fagfolk tilhørende forskjellige profesjoner og fagfelt. Første møte for storkomiteen var Etter hvert ble denne programkomiteen inndelt i mindre komiteer som tok ansvar for hver sin parallellsesjon. Storkomiteen gjennomførte 3 møter som det ble skrevet referat fra. Komiteen hadde også satellitt -medlemmene i Helse Sør-Øst og Helse Vest. Disse fikk alle innkallinger/referater til møtene og kunne delta i programdiskusjonene. Underkomiteene for parallellsesjonene hadde egne møter i tillegg ved behov. Medlemmene i programkomiteen var (alfabetisk ordnet): Bekkelund, Svein, Avdelingsoverlege Nevrologisk avd. Ingulfsen, Anne Lise, Ergoterapeut, Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter Johnsen, Grethe Berg, Sykepleier Nevrologisk avd. Kvitnes, Anna Kirsti, Konsulent NMK, Nevrologisk avd Lindal, Sigurd, Overlege Patologi, leder NMKs styringsgruppe (fagansvarlig) Lund, Irene, senterleder NMK, (leder for programkomiteen) Løseth, Sissel, Overlege, Nevrologisk avd, Løvlie, Trude, Spesialergoterapeut Avd for Barnehabilitering, Nicolaysen, Randi Beck, Overlege Barneavdelingen Nilssen, Øivind, Professor, Medisinsk genetikk Nøren, Tone, Leder Lærings- og mestringssenteret Olsen, Annie, Brukerrepresentant FFM Troms og Finnmark Stensland, Eva, Overlege, Nevrologisk avd Storjord, Hilde I. Overbioingeniør, Patologisk avd. Strand, Merete Enoksen, sykepleier Lærings- og mestringssenteret Østern, Rune H., Overlege, Medisinsk genetikk Åsheim, Mona, sekretær NMK Satellitt-medlemmer som deltok i planleggingen pr e-post: Bindoff, Laurence, Nevroklinikken, Haukeland universitetssykehus, Bergen 4

5 Haugstad, Tor, Avd.overlege, Sunnaas sykehus, avd. Askim (deltok ikke i konferansen) Moen, Bjørn, Brukerrepresentant FFM, Tomte, Hedmark Rasmussen, Magnhild, Overlege i barnenevrologi, Rikshospitalet, Oslo Forelesere faglig program Utvelgelsen av aktuelle forelesere ble diskutert i programkomiteen. Det var et ønske om å bringe dyktige utenlandske forelesere til den norske fellesarenaen, samtidig som problemstillingene skulle oppleves relevante for det norske fagnettverket. Programmet skulle favne det tverrfaglige miljøet med brukere på det allmenne planet i noen forelesninger, mens man skulle gå i dybden innen tre spesialfelt i de parallelle sesjonene. Forskning og nytt fra verden/europa skulle kombineres med det mer praktiske å leve med muskelsykdom. Mestrings-tankegangen og psykologisk ivaretakelse skulle kombineres med diagnostisk- og rehabiliterings- faglig spisskompetanse. Målgruppen Målgruppen for konferansen var det tverrfaglige miljøet i Norge. Dette innebærer mange yrkesgrupper og legespesialiteter, alle nivåer i helsetjenesten. Erfaring viser at NMKs fagkonferanser er særlig aktuelt for fagfolk innen medisinske laboratoriefag, nevrologi, pediatri, rehabilitering, habilitering, men også personell fra primærhelsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner som arbeider innen feltet. Det ble derfor forsøkt å spre informasjon til disse målgruppene via e-post. Dessuten ble målgruppen voksne med nevromuskulær sykdom nådd gjennom organisasjonsledd i Foreningen for Muskelsyke (FFM) og deres blad: Muskelnytt. Krav til konferansehotell Med bakgrunn i ønsket om å lage et arrangement der brukerne kunne delta på lik linje med fagfolk, var det viktig å legge arrangementet til et hotell som kunne imøtekomme kravene om tilrettelegging for rullestolbrukere. Representanter for programkomiteen innhentet tilbud fra aktuelle hoteller i Tromsø og dro på befaring. Valget falt på Radisson SAS Hotel, sentralt plassert i sentrum av byen og nært beliggende til andre hoteller med HC-rom som vi kunne leie etter behov. Brukeropplæringsparallellen - også en praktisk utfordring Brukererfaring om de praktiske sidene av å arrangere brukerkurs for muskelsyke var viktig i planleggingen av denne delen. Det ble tatt kontakt med påmeldte til brukerkurset på forhånd for å kartlegge behov for å låne hjelpemidler under oppholdet i Tromsø. Dette ble avtalt med Hjelpemiddelsentralen i Tromsø kommune. Hjelpemidlene ble fraktet til hotellet av komitemedlemmer, mens hotellet sto for utplasseringen på riktig rom. Den sosiale arenaen Fagkonferansen i NMK-regi skal fylle mange forventninger til både formelle diskusjoner og mer uformelle samtaler. Det ble derfor bestemt at konferansemiddagen om kvelden første dag, skulle være inkludert i påmeldingsavgiften. En ville også planlegge gode pauser slik at de uformelle kontaktene kunne realiseres. I tillegg ble alle forelesere og programkomiteen invitert til en middag som sosial sammenkomst kvelden før konferansestart. 5

6 Gjennomføring Medlemmer av programkomiteen sto for den organisatoriske gjennomføringen; registrering, møteledelse, tillaging av konferansehefte, kursmapper og annen support for deltakerne. Kursmappene inneholdt kurshefte med program, abstrakter fra foreleserne og deltakerliste samt evalueringsskjema for første dag. Alle de 115 deltakerne fikk kursmappe og navneskilt, mens assistentene fikk navneskilt og adgang til å følge konferansen og måltidene. Konferansen ble søkt godkjent som tellende videre/etterutdanning for leger (flere spesialiteter), sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og bioingeniører. Det ble sendt ut kursbevis pr e-post etter konferansen. Hotellet sørget for frukt, kaffe og te m.m. til alle pausene. Det ble bestilt blomsterutsmykning til plenumssalen. Forelesere og kulturarbeidere fikk små gaver (glasspingviner eller roser). Utenlandske foredragsholdere fikk et lite honorar. Alle forelesere fikk reise og opphold dekket + gratis deltakelse under hele konferansen. Programkomiteen ble dag 2 fordelt på de tre parallelle sesjonene og gjennomførte etter programmet. Det var anledning for deltakere til å følge foredrag fra flere sesjoner, selv om alle deltakere primært var påmeldt til en av de tre parallellene. Det ble delt ut egne evalueringsskjema i hver av de tre parallelle sesjonene, og deltakerne ble oppfordret til å levere inn utfylte evalueringsskjema før de forlot konferansen. Alle parallellene sluttet samtidig med et felles kulturinnslag planlagt fra Barnehabiliteringsavdelingen. Det ble en fin avslutning som samlet deltakerne, før avslutningen av to effektive konferansedager. Evalueringsskjemaene ble oppsummert etter konferansen og programkomiteen samles til evalueringsmøte i etterkant. 6

7 Evalueringsresultater Evalueringsresultatene er kommet fram etter oppsummering av evalueringsskjemaene. Hver deltaker kunne levere inn to skjema: ett hvitt fra plenumsdagen og et farget fra parallellsesjonen vedkommende fulgte. Det var 85 betalende deltakere i konferansen (verken forelesere eller komitémedlemmer). Til sammen kom det inn 38 (45%) utfylte hvite evalueringsskjema, 17 (89%) gule skjema fra parallell A (av 19 deltakere), 18 (62%) grønne skjema fra parallell B (av 29 deltakere), 24 (65%) blå skjema fra parallell C (37 deltakere). Prosenten er regnet ut i forhold til betalende deltakerne. Det var mulighet for å gi evaluering av konferansen som helhet, rammene rundt og de enkelte forelesningene. Det ble etterspurt evaluering av både relevans og fremføring av de enkelte foredrag. Det presenteres ikke ranking av fremføringene, men det er regnet ut gjennomsnitts- karakter for de enkelte foredragsholderes fremføring. Det ga et resultat som varierte fra 3,2 til 4,6 for samtlige foredragsholdere. (1 = for dårlig, 2 = burde vært bedre, 3 = fornøyd, 4 = bra, 5 = svært bra) Evalueringsresultatene angis i prosent i forhold til totalt angitte svar på de enkelte spørsmålene. Figur 1 Deltakerprofilen for innleverte evalueringsskjema plenumsdagen. Evalueringsrespons Plenumsdag 38 utfylte skjema 6 5 prosentandel Fagperson Bruker Pårørende Ikke markert kategori Kategorier Plenumsdagen Onsdag 24.juni startet programmet kl med en engelskspråklig sesjon om forskning i tverrfaglig perspektiv. Det var lunsj fra Etter lunsj startet den norske delen av konferansen, og den varte til kl 18. Kl var det konferansemiddag med kulturinnslag for alle deltakere og assistenter (101 personer). 7

8 Figur 2 Praktisk gjennomføring plenumsdag Praktisk gjennomføring Plenumsdag 7 6 Prosentandel for dårlig burde vært bedre fornøyd bra svært bra 1 Konferanseledelse Praktisk tilrettelegging Bekjentgjøring/annonsering Figur 3 Praktisk tilrettelegging plenumsdag Praktisk tilrettelegging Plenumsdag 7 6 Prosentandel for dårlig burde vært bedre fornøyd bra svært bra 1 Hvordan har du opplevd dagen som helhet? Hvordan har plenumsdagen svart til dine forventninger? Hva synes du om lokalene? Hva synes du om matserveringen? 8

9 Figur 4 Temarelevans plenumsdag (engelsk del) Relevante tema? Plenumsdag - engelsk del 6 5 Prosentandel for dårlig burde vært bedre fornøyd bra svært bra International collaboration in Neuromuscular Diseases - the w ay forw ard? Michelle Eagle Mutation in titin causes hereditary myopathy w ith early respiratory failure. Thomas Sejersen Ventilatory support for children w ith SMA type 1, -a nordic study on decision making. Thomas Sejersen Limb Girdle type 2I in Norw ay. Eva Stensland Limb Girdle type Limb Girdle type 2I: Molecular 2I in children and Characterization young people. of FuKutin Magnhild Related Protein Rasmussen (FKRP). Øivind Nilssen Figur 5 Temarelevans plenumsdag (norsk del) Relevante tema? Plenumsdag - norsk del 8 7 Prosentandel for dårlig burde vært bedre fornøyd bra svært bra Hva er viktig for meg? Bjørn Moen Hva er viktig for meg?anita O. Bertinussen Det nasjonale muskelregisteret situasjonen etter 1 års drift. Eva Stensland Genetisk utredning av nevromuskulære sykdommer. Rune A. Helland Østern Duchennes muskeldystrofi. Går det att bota en obotlig muskelsykdom? Már Tulinius Tverrfaglig oppfølging ved muskelklinikken i Bergen. Laurence Bindoff Fysisk træning som mulig behandling af patienter med muskelsygdomme. John Vissing Hjemmerespirator? Nasjonalt nettverk av hjelpere. Carla Fagerli Respirasjonsstøtte hvordan tilrettelegge på en god måte? Merete Enoksen Strand Psykologiske dimensjoner betydningen av å få en rikere fortelling om seg selv. Cecilie Thommessen 9

10 Frie kommentarer (engelsk del): -Litt for lav temperatur i lokalet, ellers prima hotell for rullestolbrukere. Veldig kaldt i salen, ellers bra. Måtte gå og finne varmere klær. Litt kaldt i lokalet, ellers svært bra. For kaldt på konferanserommet. Litt kaldt lokale, ellers fine lokaler. Middels lunsj. Dårlig lyd. Kaldt i plenumsrommet. Mye kø som kunne vært redusert med litt veiledning ved lunsjen. Vel kaldt i lokalene, for øvrig bra lyd og lys, luft, maten OK, rødvin lite god. Litt mørke lokaler til fest sommerstid. For kaldt i forelesningssalen. Var kaldt i lokalet. Litt kaldt i lokalet. Kalde lokaler. 1.gang deltaker på Fagkonferansen! Alt for lang kø for å få lunsj. Måtte stress-spise for å bli ferdig til neste foredrag. Et nymoderne konferansehotell burde ha et mye bedre system på dette. Projektoren i konferansesalen blinket kontinuerlig. Dette burde hotellet ha sjekket og ordnet før konferansen. I det minste burde det vært utbedret under lunsjen. -Flott med gode pauser på grunn av hjelpebehov. Kalde lokaler, trang bespisningssted når det var masse folk. Frie kommentarer (norsk del): -Lydnivået for lavt for mange talere! Bedre dag 2! -Hva maten inneholder burde vært opplyst. Vanskelig å rate om temaene er relevante eller ikke. Kommentarer eller tips: -Må styre strengere for å unngå forsinkelser. Savnet lenger pause midt på dagen, når det varte så lenge. -Bekjentgjøring: Kom 4-5g til meg! Godt kulturelt program. Dyrt møte med reise/hotell og kursavgift. -Om mulig annet hvert år helseregion Nord og årets konferanse. Kanskje flere brukere ser mulighet til å delta på en regional konferanse. IMPONERENDE forarbeide. 10

11 Parallell A Å leve med muskelsykdom (Brukeropplæring) Brukeropplæringsdelen hadde deltakere fra alle helseregioner, det var 69% brukere og 31% pårørende. Deltakerne var i alderen: år, med gjennomsnittsalder på 50 år. Det var 11 kvinner og 8 menn. Mange av deltakerne måtte reise dagen før for å være uthvilt til kursstart kl 12. Det betydde at over halvparten (10 av 16) av deltakerne fikk 2 netter på hotellet. 3 deltakere hadde ikke behov for hotellrom. De som allerede var i Tromsø, hadde anledning til å følge konferansen fra morgenen av, selv om Brukeropplæringstilbudet formelt startet kl 12 med lunsj. Møtestart var kl 13. Figur 6 Temarelevans Parallell A Relevant tema? Evaluering av program Parallell A Brukeropplæring Hvordan kommuniserer vi om sykdommen? Cecilie Thommessen Å leve i et parforhold. Laila og Svein Erik Bakke- Larsen Om BPA, respirasjonsstøtte og andre utfordringer. Anita Oliva Bertinussen 1- for dårlig 2- burde vært bedre 3- fornøyd 4- bra 5- svært bra Figur 7 Praktisk tilrettelegging Parallell A Praktisk tilrettelegging Parallell A, Brukeropplæring for dårlig burde vært bedre 3- fornøyd 4- bra 5- svært bra 1 Hvordan har du opplevd dagen som helhet? Har brukeropplæringen svart til dine forventninger? Hva synes du om lokalene? Hva synes du om tilrettelegging på hotellrommet Hvordan har din kontakt med NAV-kontoret fungert i forhold til dette brukeropplæringstilbudet? Hvordan mener du det har fungert med et brukerkurs som en del av en fagkonferanse? 11

12 Figur 8 Lengde av opplæringstilbud for muskelsyke Hvor lenge synes du et opplæringstilbud for muskelsyke bør vare? en dag to dager tre dager eller mer Frie kommentarer: -Synes det er meget bra at fagpersoner kan være sammen med oss. Positivt at vi kan dele erfaringer. -Litt bedre temperatur på dagens konferanserom. KALDT KONFERANSEROM, godt med pauser! Rommet manglet toalettforhøyer og armlener. Og så var det badekar, ikke dusj, gjør det bittelitt mer tungvint. Ellers bra, god størrelse på rommet. -Gode senger, kort vei til heis, bad bra kunne gå rett inn i dusjen. Kunne ikke vært bedre. -For tung dør til hotellrom. -Hjertelig takk for to lærerike og positive dager. -Det bør være fleire støpsel som fungerer når man tar av hovedbryteren. Mange bruker pustemaskin, skal lade telefon og stoler. Ba om allergirom, fikk rom med teppegolv. -Har ikke brukt hotell eller NAV Kalde lokaler og teppegulv. -Veldig fint opplegg. Bra hotell, god mat. -Tips til neste kurs: Ernæring? Få med flere ungdommer, tema som er relevante for de yngre. 12

13 Parallell B ReHabiliteringsworkshop Rehabiliteringsworkshopen skulle favne tverrfaglig både voksen og barne-feltet innen habilitering og fysikalsk medisinsk rehabilitering. Det var deltakere fra alle helseregioner og fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Figur 9 Praktisk tilrettelegging Parallell B Praktisk tilrettelegging Parallell B - ReHabiliteringsworkshop for dårlig 2- burde vært bedre 3- fornøyd 4- bra 5- svært bra 1 Hvordan har du opplevd dagen som helhet? Har w orkshopen svart til dine forventninger? Hva synes du om lokalene? Hvordan mener du det har fungert med et brukerkurs som en del av en fagkonferanse? Figur 10 Temarelevans Parallell B Evaluering av programmet Parallell B - ReHabiliteringsworkshop for dårlig 2- burde vært bedre 3- fornøyd 4- bra 5- svært bra Fra ung til voksen. Brukererfaringer (film) Spesialisthelsetjenestens bidrag i prosessen overgang fra ung til voksen. v/rehabiliteringsklinikken, MBR Fysisk aktivitetsnivå og funksjonsnivå hos gående ungdom med nevromuskulær sykdom. Elizabeth Holtebekk A toolkit for the clinical evaluation of SMA. Michelle Eagle Håndfunksjon hos barn og ungdom med muskelsykdommer. Britt Marie Eriksson 13

14 Frie kommentarer: -Mye om tilbud for barn, skulle hatt mer om voksne. -1.gangs deltaker på fagkonferansen! Varmt og dårlig luft. For stort fokus på barn og ulike vurderingsskalaer. Ved neste konferanse bør fokus i større grad være på tiltak. Vanskelig å være flere steder samtidig. Mange parallelle, interessante innslag. Litt vel mye målinger og skalaer/diagrammer etter min smak. Kommentarer eller tips til neste fagkonferanse: - Oppgaver og roller for rehabiliteringstjenestene i kommunene og helsetjenesten i kommunene, inkludert skole, fritid, PP-tjeneste, om mulig avklaring i forhold til spesialisthelsetjenesten. - M.Eagle: For mye tid på detaljert gjennomgang av hvordan man scorer på noen testbatterier. Hadde vært bedre med en overordnet presentasjon med prinsipielle diskusjoner, så henvist til hvor testene finnes og hvordan man får brukeropplæring. Generelt: Behov for å fokusere mer på hva helsepersonell kan gjøre for å hjelpe brukerne til å fungere best mulig. Fremdeles er fokus først og fremst på kartlegging og evaluering av tilstanden, uavhengig av tiltak som iverksettes. BM Eriksson: Veldig konkret, klinisk relevant, velstrukturert og godt presentert. Også noe fokus på tiltak. Bra! 14

15 Parallell C Diagnostikk, behandling og forskning Denne workshopen hadde også deltakere fra hele landet og var tverrfaglig sammensatt gruppe bestående av mest leger (flere spesialiteter), bioingeniører og fagfolk fra forskermiljø. Deltakerne var i overveiende grad fra spesialisthelsetjenesten. Figur 11 Praktisk tilrettelegging Parallell C Praktisk tilrettelegging Parallell C Diagnostisk workshop for dårlig 2- burde vært bedre 3- fornøyd 4- bra 5- svært bra Hvordan har du opplevd dagen som helhet? Har w orkshopen svart til dine forventninger? Hva synes du om lokalene? Hvordan mener du det har fungert med et brukerkurs som en del av en fagkonferanse? Figur 12 Temarelevans Parallell C Relevant tema? Evaluering av programmet Parallell C - Diagnostisk workshop for dårlig 2- burde vært bedre 3- fornøyd 4- bra 5- svært bra 1 Genetisk utredning ved NMK. Rune A. H. Østern EU-prosjekt, NMD-CHIP. Thomas Sejersen Limb Girdle MD i Danmark: Hvordan kan vi samarbeide om disse pasienter? John Vissing Mitokondriella sjukdomar hos barn. Már Tulinius Pompes sykdom - manglende diagnose gir manglende behandling. Arvid Heiberg Diagnostikk i praksis: kasuspresentasjon 15

16 Frie kommentarer: -Dyrt hotell, ikke spesielt god frokost/lunsj! -Lyd må bli bedre, det vil si stabil. -Kunne vært mer presentasjon fra brukerne. Kommentarer eller tips til neste fagkonferanse: -Bra med en dag felles og en dag med parallelle sesjoner. -1.dag skulle vært kortere (til kl 16). -For vanskelig diagnostikk-del for en vanlig kliniker. -Oral helse og oralfunksjon. Status behandlingsmuligheter og evt resultat. Samhandling medisinsk habilitering og tannhelsetjenesten. Konklusjon etter evalueringsoppsummering Det er i hovedsak en positiv trend i evalueringen av konferansen. Det var ikke så bra romforhold (temperatur) under plenumsdagen. Videre har hotellet sviktet noe i forhold til utplassering av hjelpemidler på enkelte hotellrom. Programmet har vært godt evaluert når det gjelder både relevans i temavalg og forelesernes fremføring. Det er kommet konstruktive innspill til tema for neste fagkonferanse og neste brukeropplæringstilbud. Brukeropplæringstilbud av denne type bør være 2 dager med 2 overnattinger og tid for gode pauser. Det evalueres som svært positivt å arrangere brukeropplæringstilbud i tilknytning til fagkonferanse fra både fagfolk, brukere og pårørende. I tillegg bør man nok også satse på regionale brukerkurs med tema som kan engasjere andre målgrupper også. Brukeropplæringstilbudet hadde denne gangen i hovedsak et voksent publikum (gjennomsnittsalder 50 år) Det etterspørres tema som kan være mer aktuelle for unge voksne. Foredraget om parforhold opplevdes som mindre relevant for noen av de som bor alene. Kontakten med NAV-kontoret i kommunen har vært for dårlig for noen av deltakerne ved brukerkurset. Deltakerne ble fakturert for opplæringstilbudet, kost og losji - som senere skulle dekkes av NAV (etter gjeldene takster og regler for egenandeler). Rehabiliteringsworkshopen oppsummeres i hovedsak positivt selv om den hadde et vidt spekter av yrkesgrupper fra flere nivå i helsetjenesten. Noen deltakere valgte å bytte mellom Parallell A og B for å få mer breddekunnskap. Diagnostisk workshop ble også meget godt evaluert. Det fungerte både som en diskusjonsarena og som en presentasjon av NMKs tilbud og spisskompetanse. Samtidig fikk andre fagmiljø presentere interessante prosjekter og muligheter for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Dette kan derfor oppsummeres som en Fagkonferanse på høyt nivå for det tverrfaglige miljøet og et vellykket brukeropplæringstilbud for voksne brukere med nevromuskulær sykdom og pårørende i Norge. 16

17 Økonomi Fagkonferansen er i utgangspunktet ikke gitt særskilt budsjett i Det var derfor med utgangspunkt i en ramme tilsvarende NMKs driftsbudsjett for 2009 at planleggingen startet. Det ble utarbeidet omtrentlige budsjetter med utgangspunkt i avtale inngått med Radisson SAS hotell, tidligere arrangerte konferanser og med NAVs takster for pasientopplæring. Fagkonferansen ble beregnet til å kunne ha et underskudd på ca kr. Det ble søkt Helsedirektoratet om støtte og Universitetet i Tromsø v/det medisinske fakultet. Helsedirektoratet sa seg villig til å dekke utgifter til assistenter for forelesere. Det medisinske fakultet ved dekan innvilget støtte til underskuddet på inntil kr Reiseutgifter for forelesere som også sitter i styret for Muskelregisteret dekkes av SKDE. Det gir et bruttoregnskap som følger: REGNSKAP Fagkonferanse om nevromuskulære sykdommer Tromsø, juni 2009 Inntekter Deltakeravgift Utgifter Faktura Radisson SAS Reiseutgifter forelesere Honorar forelesere 7500 Reiseutgifter kurskomité 4320 Konferansemateriell 5534 Kulturelt innslag 4750 Representasjonsutgifter 6491 Underskudd Totalt

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge 1 Konferansen ble avholdt i Auditorium 5 i MH-bygget, Universitetet i Tromsø. Det var 75 deltakere av 80 påmeldte. 29 var eksterne påmeldte.

Detaljer

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Innhold Innledning... 3 Program... Evaluering... 5 Intern evaluering av NMK... 6 Oppsummering etter questback

Detaljer

Evaluering av Fagkonferansen 2011 om nevromuskulære sykdommer Radisson Blu Hotell, Tromsø 10.-11.oktober

Evaluering av Fagkonferansen 2011 om nevromuskulære sykdommer Radisson Blu Hotell, Tromsø 10.-11.oktober Evaluering av Fagkonferansen 2011 om nevromuskulære sykdommer Radisson Blu Hotell, Tromsø 10.-11.oktober Skrevet av Irene Lund Nevromuskulært Kompetansesenter (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge Innhold

Detaljer

10:00 10: 30 Kaffe/te

10:00 10: 30 Kaffe/te Fagkonferansen 2016 (oppdatert 02.03.16) Mandag 12.september Oppstart Brukerkurs (LMS-kurs) 09:00 10:00 Velkommen til Brukerkurs! Bli kjent i gruppa 10:00 11:00 Livskvalitet og mestring introduksjon v/

Detaljer

Nevromuskulært kompetansesenter

Nevromuskulært kompetansesenter Nevromuskulært kompetansesenter Et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne arvelige nevromuskulære sykdommer Irene Lund Senterleder Disposisjon Litt historikk NMKs organisering Hva kan NMK tilby i dag?

Detaljer

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Samarbeidsavtale for NMK-samarbeidet -en del av : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Hovedformålet med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 938 Universitetssykehuset Nord-Norge Årsrapport 21 Innledning (Muskelregisteret)

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser Rehabilitering Rehabilitering defineres i St. melding nr 21 Ansvar og mestring

Detaljer

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Velkommen til et opphold hos Nevromuskulært Kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Side 2 Side 3 Innhold Den tverrfaglige organiseringen... 5 Under ditt besøk ved NMK kan du treffe på:...

Detaljer

Årsrapport 2011 12.10.12

Årsrapport 2011 12.10.12 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Oppfølging av barn og ungdom med nevromuskulære sykdommer, i Troms og

Detaljer

Oppsummering fra Samhandlingskonferansen 25. januar 2013

Oppsummering fra Samhandlingskonferansen 25. januar 2013 Oppsummering fra Samhandlingskonferansen 25. januar 2013 Nancy Haugan Leder program- og arrangementskomiteen Administrativt Samarbeidsutvalg 04.04.13 Innhold: Evaluering fra deltakerne Oppsummering fra

Detaljer

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Velkommen til et opphold hos Nevromuskulært Kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Side 2 Side 3 Innhold Den tverrfaglige organiseringen... 5 Under ditt besøk ved NMK kan du treffe på:...

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør:

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Evaluering av kurset Med fokus på pusten Med fokus på pusten - om lungeproblematikk hos personer med muskelsykdommer 4 og 5.

Evaluering av kurset Med fokus på pusten Med fokus på pusten - om lungeproblematikk hos personer med muskelsykdommer 4 og 5. Helse Nord Evaluering av kurset Med fokus på pusten Med fokus på pusten - om lungeproblematikk hos personer med muskelsykdommer 4 og 5. juni 2015 jwi2307unn 2015 Innhold Innledning... 3 Program... 4 Evaluering...

Detaljer

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014 Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø 2009 o Oppdragsdokument fra Helse Nord til Rehab.klinikken om å gi et regionalt utredningsog

Detaljer

Evalueringsrapport 1

Evalueringsrapport 1 Evalueringsrapport 1 Innhold Innhold... 2 Innledning:... 3 Programkomite... 3 Evaluering... 3 Evaluering av Nevromuskulært seminar på hurtigruten... 4 Dag 1... 4 1.Hvordan har du opplevd dagene som helhet?...

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen.

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Formålet med konferansen Samhandlingsavdelingen er sykehusets kontaktpunkt for samarbeid med kommuner, organisasjoner m.v. Formålet med konferansen

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Velkommen til et opphold hos Nevromuskulært Kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Side 2 Side 3 Innhold Den tverrfaglige organiseringen... 5 Under ditt besøk ved NMK kan du treffe på:...

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Bare pisspreik prate om å late vannet. ExtraStiftelsen prosjektnummer: 2009/3/0409

Bare pisspreik prate om å late vannet. ExtraStiftelsen prosjektnummer: 2009/3/0409 Bare pisspreik prate om å late vannet ExtraStiftelsen prosjektnummer: 2009/3/0409 Forord Prosjektet fikk navnet Bare pisspreik for å alminneliggjøre og skape humor omkring et alvorlig tema. Det har sannelig

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Bli en bedre pasient Sluttrapport

Bli en bedre pasient Sluttrapport Bli en bedre pasient Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet De fleste funksjonshemmede og kronisk syke har mer kontakt med helsevesenet og helsepersonell i enn annen ungdom. Unge funksjonshemmede

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende 1 Innledning Pasient- og pårørendeopplæring er i følge lov om spesialisthelsetjenester, en av sykehusets hovedoppgaver på lik linje

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Evalueringsrapport etter kommunikasjonsundersøkelse i regi av NMK-samarbeidet

Evalueringsrapport etter kommunikasjonsundersøkelse i regi av NMK-samarbeidet 21.09.2017 Evalueringsrapport etter kommunikasjonsundersøkelse i regi av NMK-samarbeidet Utført mai-2017 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Formål... 2 Organisering... 2 Deltakelse... 2 Hovedfunn...

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Noen nøkler til god ReHabilitering; kvalitet, samhandling og kompetanse Mandag 22. oktober 09.30 Velkommen til årets ReHabiliteringskonferanse 09.40

Detaljer

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund Helgeland Driftsassistanse VA i samarbeid med inviterer til Årskonferanse 13. og 14. april 2011 Thon Hotel - Brønnøysund MÅLGRUPPEN er alle som arbeider innenfor VA-sektoren på Helgeland/ Nordland Messeområde/

Detaljer

Protokoll. SSM 12. juni 06/2014

Protokoll. SSM 12. juni 06/2014 Sted: Skype. Tid: torsdag kl. 20.00 21.30 Protokoll SSM 12. juni 06/2014 Innkalt: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig, Vibeke Aars Nicolaysen Interessepolitisk talsperson, Laila

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Fagkonferansen 2009 om nevromuskulære sykdommer

Fagkonferansen 2009 om nevromuskulære sykdommer Fagkonferansen 2009 om nevromuskulære sykdommer Radisson SAS Hotell, Tromsø 24.-25.juni Pompes-sykdom, EM-bilde forstørrelse 3000X Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge 2 Velkommen

Detaljer

Møtesaksnummer 12/10. Saksnummer 09/82. Dato 3. februar Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Evaluering av konferansen Helse i Utvikling 10

Møtesaksnummer 12/10. Saksnummer 09/82. Dato 3. februar Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Evaluering av konferansen Helse i Utvikling 10 Møtesaksnummer 12/ Saksnummer 9/82 Dato 3. februar Kontaktperson Ånen Ringard Sak Evaluering av konferansen Helse i Utvikling Bakgrunn Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering arrangerte sin andre årskonferanse

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL I pasient- og pårørendeopplæring som avdelingene på sykehusene i Kristiansund og Molde gjennomfører i samarbeid

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Frambu 10. januar 2008 Kinderegg tre ting på en gang 1. Tiltak og tjenester for

Detaljer

BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER

BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER Sunnaas Sykehus HF Klinikk for Nevrologi, Vurdering og Smerterehabilitering, Askim Torsdag den 28 mai 2009 Åse Sissel Hagen og Anne-Grete Wiborg Bakgrunn Klinikk NVS ved

Detaljer

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Protokoll Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Sted: Skype Tid: Onsdag 26.08.15 kl 20.00-21.00 Innkalt: Møteleder: Referent: Permisjon: Meldt forfall: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig,

Detaljer

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Rehabilitering må prioriteres først ved utvikling og ressurstildeling innen helsetjenesten

Detaljer

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER 17-18 Nordlandssykehuset REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER Utdanningsprogram innen rehabilitering og andre nevrologiske tilstander FORORD: Nye Nordlandssykehuset, Vesterålen ble ferdigstilt og tatt

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD»

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD» Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging 2015/FB4772 «Aktiv med MS i nord» MS-Forbundet Lise Johnsen, MS-forbundet region nord

Detaljer

Av legene var det 20,0 % som hadde mer enn 20 års erfaring. Av bioingeniørene var det 61,5 % som hadde mer enn 20 års erfaring, p=0,011.

Av legene var det 20,0 % som hadde mer enn 20 års erfaring. Av bioingeniørene var det 61,5 % som hadde mer enn 20 års erfaring, p=0,011. Evalueringsrapport Norsk cytologisk forening årsmøte 2013 Det var totalt 108 deltakere på årsmøtet. Det var 54 personer som besvarte spørreskjemaet tilsvarende svarprosent på 50 %. Det var ingen av utstillerne

Detaljer

Sluttrapport utviklingsprosjekt CFS/ME 2008/2009 Universitetssykehuset Nord-Norge, Rehabiliteringssenteret Nord- Norges Kurbad og Tromsø kommune

Sluttrapport utviklingsprosjekt CFS/ME 2008/2009 Universitetssykehuset Nord-Norge, Rehabiliteringssenteret Nord- Norges Kurbad og Tromsø kommune Helsedirektoratet Divisjon spesialisthelsetjenester Avdeling sykehustjenester Att: Ingunn Løvstad Sørensen Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo VÅR REF.: DERES REF.: Audhild Høyem 08/4110 Tromsø, 26.

Detaljer

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen 2014. Evalueringen

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF Program MANDAG 21. oktober 2013 09.30 Kulturelt innslag fra musikalen Annie 09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF 10.05 Utvikling

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

Prosjektleder Kaja Giltvedt

Prosjektleder Kaja Giltvedt HabSam - et prosjekt om videreutvikling av samarbeidsformer mellom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og habiliteringstjenesten (HABU og HAVO) i Norge Prosjektleder Kaja Giltvedt

Detaljer

NYHETSBREV 4 2010. God Jul

NYHETSBREV 4 2010. God Jul NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV 4 2010 G God Jul Først vil vi presentere AU som er det samme som i 2009/2010. Styret for 2010/2011 er: For barnenettverket:

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28. august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiologer

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014 Forvaltningspolitikk medvirkning, styring og autonomi Høst 2014 Evalueringsrapport 1 Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultat for kullet som gjennomførte emnet «Forvaltningspolitikk medvirkning,

Detaljer

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2.

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 15.10 kl 10.00-15.00 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Nina Kløve, Cathrine Utne Sandberg, Anita

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Yngre personer med demens

Yngre personer med demens Oslo, 14. juni, 2013 Yngre personer med demens erfaringer fra Utviklingsprogrammet Per Kristian Haugen Antall personer under 65 år som har diagnosen demens i Norge (Harvey, 2003) : 1 200 1 500 Faktisk

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 Vi vil først presentere de nye styrene for

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER TREAT-NMD TREAT-NMD er et europeisk nettverk for nevromuskulære sykdommer. Etablert i 2007 som et EU-finansiert network of excellence,

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember NYHETSBREV RHABU Nr. 2 2013 Desember Regional fagkonferanse Nåer programmet for vår regionale fagkonferanse (nesten) klart. I tillegg til spennende plenumsforelesninger har vi over 20 bidrag til de parallelle

Detaljer

Program Intensiv habilitering Nord

Program Intensiv habilitering Nord Program Intensiv habilitering Nord Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Informasjonsbrosjyre Barnehabiliteringen, Barne- og ungdomsklinikken, UNN Tromsø 1

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter 8.-9. mars 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

Når det gnistrer i hjernen

Når det gnistrer i hjernen NORSK EPILEPSIFORBUND Når det gnistrer i hjernen - Fagkonferanse om subklinisk aktivitet Rehabilitering - 2009/3/0104 Rapport vedrørende prosjektet Når det gnistrer i hjernen FORORD Norsk Epilepsiforbund

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Evaluering av Helse i Utvikling 08. Håkon Lund og Ånen Ringard. Berit Mørland. Rapport om evaluering av konferansen Helse i Utvikling 08

Evaluering av Helse i Utvikling 08. Håkon Lund og Ånen Ringard. Berit Mørland. Rapport om evaluering av konferansen Helse i Utvikling 08 Dato / 9 Møtesaksnummer /9 Fagansvarlig Ansvarlig Evaluering av Helse i Utvikling 8 Håkon Lund og Ånen Ringard Sign: Berit Mørland Sign: Arkivnummer 8/ (og 9/8) Rapport om evaluering av konferansen Helse

Detaljer

Skjema for søknad om prosjektmidler

Skjema for søknad om prosjektmidler Skjema for søknad om prosjektmidler Tittel: Sammendrag Prosjektsøknad Norsk gruppe for konservativ av tilnærming anal- og rektalfunksjonsproblemer, inkludert pilot for kvalitetsregister Analinkontinens

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Rapport etter kartleggingsundersøkelse om molekylærgenetiske analyser knyttet til nevromuskulære sykdommer.

Rapport etter kartleggingsundersøkelse om molekylærgenetiske analyser knyttet til nevromuskulære sykdommer. Rapport etter kartleggingsundersøkelse om molekylærgenetiske analyser knyttet til nevromuskulære sykdommer. Resultater av spørreundersøkelse vår 2004 Irene Lund, Nevromuskulært kompetansesenter Universitetsykehuset

Detaljer

Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling. NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere

Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling. NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere SAK 20. NSFLOS retningslinjer for arrangering av seminardager og GF Orienteringssak v/landsgruppeleder Aina Hauge Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer