KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Bergen april Friluftsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Bergen april 2009. Friluftsliv"

Transkript

1 KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Bergen april 2009 Friluftsliv

2 1 INNLEDNING FRILUFTSLIV HISTORIKK INFLUENSOMRÅDET METODE VERDIVURDERING MYRKDALEN SØR MYRKDALEN VEST MYRKDALEN NORD MYRKDALEN ØST MYRKDALSELVA/DELTA OPPSUMMERING VERDI OMFANG OG KONSEKVENS MYRKDALEN SØR MYRKDALEN VEST MYRKDALEN NORD MYRKDALEN ØST MYRKDALSELVA/DELTA OPPSUMMERING AVBØTENDE TILTAK KILDER Figurliste Figur 1 Myrkdalen (foto Nils Akselberg)... 3 Figur 2 soneindeling for friluftsliv... 4 Figur 4. Ulvund stifaldar (Kjelde. )... 6 Figur 5 friluftsliv... 7 Figur 6 Årmot... 9 Figur 7 planområdet med utbyggingsområder og alpinløyper og heiser

3 1 INNLEDNING I forbindelse med kommunedelplan for Myrkdalen er det gjennomført en konsekvensutredning for tema friluftsliv. Forslag til utbygging kan virke både positivt og negativt med hensyn til friluftsliv. Økt belastning på et område kan redusere mulighetene for enkelte typer friluftsliv (tur, jakt o.l.), samt at bruken av enkelte områder kan nå en tålegrense. Andre typer friluftsaktiviteter vil derimot kunne styrkes blant annet gjennom tilrettelegging av løyper, stier, alpinanlegg m.m. Under følger en kort beskrivelse av den historiske utviklingen av området knyttet til friluftsliv. Deretter vil det redegjøres for metode og kriterier for verdivurdering. Beskrivelse av dagens situasjon følger i kapittel 4. Deretter gjengis en kortfattet skildring av tiltaket, og det gis en vurdering av i hvor stor grad tiltaket virker inn på friluftslivet i Myrkdalen. Tilslutt vil avbøtende tiltak beskrives. 2 FRILUFTSLIV I følge Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (DN håndbok ) skal det i forbindelse med kommuneplanlegging: - sikre friluftsområdet for dagens og for framtidige brukere, - utvikle og ivareta en god tilgang til friluftsområder, - utvikle og ivareta en god tilrettelegging for friluftsliv Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med tanke på miljøforandringer og naturopplevelse (DN håndbok :6). 3 HISTORIKK Friluftslivet har gjennom lengre tid vært viktig i Myrkdalen. Området er kjent for å være snørikt. Skisesongen starter som oftest i november og kan vare helt til mai. I tidligere tider ble det drevet både pensjonatvirksomhet og utleie på gårdene, det siste mest i påsketider. Spesielt om vinteren har det nordligste partiet av planområdet gjennom lange tider vært benyttet som utfartsområde. Skiturene gikk den gang ofte fra Årmot mot Revhaugane og Repjane eller Oppheimsdalen med tilhørende fjell. Da Helgatun Fjellpensjonat ble bygget ble denne aktiviteten forsterket, dette både på grunn av den aktivitet som selve pensjonatet skapte og fordi det da ble opparbeidet et etter forholdene større antall parkeringsplasser. Mangel på parkeringsplasser har alltid har vært en minusfaktor på store utfartsdager. Etableringen av Årmot ski- og skiskytteranlegg medførte videre økt bruk av området. Dette området er fortsatt et populært utfartssted. Mange idrettsarrangement er gjennomført i dette området. Av disse nevnes mange hopprenn, turrennet Helgatunrennet, og en lang rekke ski- og skiskytterkonkurranser i Årmot ski- og skiskytteranlegg. Som et kuriosum kan det nevnes at det siste norgesmesterskapet i skiskyting, hvor det ble brukt grovkalibret våpen, ble arrangert i her. Det var før Årmot ski- og skiskytteranlegg ble etablert. 2

4 Etter at Myrkdalen ble en veletablert vintersportsdestinasjon, blant annet med flere skiheiser/skitrekk og velpreparerte løyper står Voss Fjellandsby nå sentralt i friluftslivet i området. 3.1 INFLUENSOMRÅDET Influensområde for tema friluftsliv omfatter utredningsområdet, samt nærliggende fjellområder. Figur 1 Myrkdalen (foto Nils Akselberg) 3

5 3.2 METODE I Arbeidet med denne rapporten er DN håndbok 25 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder benyttet. Videre bygger rapporten på eksisterende skriftlig informasjon hentet fra Voss kommune og Hordaland fylkeskommune. Videre har muntlig informasjon fra grunneiere, lokalkjente og representanter fra Voss Fjellandsby vært viktig. Registreringer gjort i forbindelse med andre fagrapporter som Naturmiljø og biologisk mangfold, samt Kulturminneregistrering som er utført i forbindelse med denne konsekvensutredningen har gitt viktige innpill til denne delen av planen. Planområdet er for tema friluftsliv delt i 5 soner (jf. figur 2), basert på områdets geografi samt aktuell situasjon i dag i henhold til områder som er preget av utbygging i motsetning til områder som fremstår som urørt. Først blir den enkelte sone beskrevet og verdsatt. I neste del vil omfanget og konsekvensene av tiltaket beskrives, og tilslutt avbøtende tiltak vurderes. Konsekvenser er uttrykt i relativ størrelse på en ni delt skala fra svært stor positiv konsekvens til svært stor negativ konsekvens. Figur 2 soneindeling for friluftsliv1 Myrkdalen sør Myrkdalen vest Myrkdalen nord Myrkdalen øst Myrkdalselva/ delta 1 Kartavgrensingen viser planområdet med de ulike sonen som er beskrevet i rapporten, influenssonen strekker seg videre inn i de omkringliggende fjellområdene 4

6 4 VERDIVURDERING Myrkdalsområdet er delt inn i soner for friluftsområder, og fjellområdene i de vestre delene av planområdet er vurdert som svært viktige friluftsområde. Figur 3 Regionale friluftsområder (Kjelde Hordaland fylkeskommune) Friluftsliv rangeres fra ingen verdi til svært stor verdi. I det følgende vil det gis en kortfattet beskrivelse og verdivurdering på bakgrunn av følgende kriterier: - opplevelseskvaliteter - dagens bruk (brukere, tilgjengelighet, tilrettelegging) - grad av inngrep - potensiell bruk Regionale friluftsområder Svært viktig Viktig Registrert 5

7 4.1 MYRKDALEN SØR Ulvund /Nesheim. De lavereliggende områdene er preget av tradisjonelt jordbrukslandskap og dyrket mark. De bratte fjellsidene opp mot stølsområda er stort sett preget av løvskog, i og rundt stølsområdene er det kulturlandskapet som råder. I de omkringliggende fjellområdene finner man blant annet flere flotte utsiktspunkt, elver og fiskevann. På garden Ulvund er det registrert et område med særlig verdifullt kulturlandskap. Like utenfor planområdet ligg det tre stølsmiljø; Nedre- og øvre Ulvundstølen som tilhører gården Ulvund, samt Fossen som tilhører gården Nesheim. Nesheim har i tillegg sommerstøl på Svoleset i fjellet overfor Bygdalii. Området fremstår stort sett som urørt. Området er i dag ikke mye brukt i friluftsøyemed (tur o.l), men antall brukere er stigende noe som settes i sammenheng med reiselivsnæringen i Myrkdalen i hovedsak ved Voss Fjellandsby (pers.med Kåre Ulvund). Det er bygget traktorvei til nedre Ulvundsstølen og Fossen, ellers går det sti fram til stølsområdene og videre inn til Svolefjell. Det er satt i gang arbeid for å øke tilretteleggingen av området, mange av de gamle stiene i området vil ryddes og merkes før å øke tilgjengeligheten og allmenn ferdsel, jf ill. under. Videre er det tilrettelagt for parkering av ca 20 biler på Ulvund. Området har potensial for større bruk. Figur 4. Ulvund stifaldar 6

8 4.2 MYRKDALEN VEST Tveite/Skjervheim/ Mørkve Området viser et brett spekter av naturtyper. Dalbunnen er preget av jordbrukslandskap; dyrka mark og beitemark. Løvskog og partier med granplantefelt preger dalsiden, som går over i lavalpine heier opp mot fjellområdene. Området er videre preget av et omfattende bekke- og elvesystem. I denne delen av dalen finner man fire stølsområder Tveite, Hiurdi, Skjervheimsstølen og Mørkvestølen. Området er definert som et svært viktig regionalt friluftsområde jf. figur 3. Området fremstår per i dag stort sett som urørt. Hytteeiere ved Tveite, og lokalbefolkningen i Myrkdalen bruker stølsområdene aktivt, på flere støler har man restaurert eldre bygninger. Ved utbygging av hyttefeltet på Tveite har bruken av området som tur og rekreasjonsområde tatt seg opp (pers.med. Lars Mørkve). Det er etablert traktorveg i tillegg til stier til stølsområdene. Stiene fra stølene leder videre inn til sommerstølene i høyfjellet. Disse stiene er svært gamle og er ifølge grunneier til dels vanskelig å finne dersom man ikke er lokalkjent. Området er ikke tilrettelagt med parkeringsplasser. Området har potensial for større bruk, som turområde både sommer og vinterstid, samt for jakt. Figur 5 friluftsliv (Kjelde: Voss Fjellansby) 7

9 4.3 MYRKDALEN NORD Bystålen/Bygårdsli/Helgatun/Flåberget. Området viser et brett spekter av naturtyper. Dalbunnen er til dels preget av tradisjonelt jordbrukslandskap. Løvskog og partier med granplantefelt preger dalsiden, som går over i lavalpine heier opp mot fjellområdene. Voss fjellandsby er etablert i denne delen av dalen. Løypenettet er per i dag utbygd med elleve løyper av varierande lengde og kategori. I tillegg er det etablert preparerte langrennsløyper. I dag er det etablert 6 skiheiser/trekk ved Fjellandsbyen, jf tabell under. Heiser/Trekk Type Lengde Kapasitet Myrkdalsekspressen 6 seters stolheis 1500 m 3000 pers/t Landsbytrekket Tallerkentrekk 300 m 800 pers/t Helgatuntrekket T-krok 1500 m 800 pers/t Kari Traa-trekket T-krok 1350 m 800 pers/t Kråni-trekket T-krok 1050 m 1000 pers/t Badnabandet Skiband 50 m 600 pers/t Tabell 1 heiser/trekk ved Voss Fjellandsby Friluftslivet i området er i stor grad knyttet til alpinanleggene, i tillegg fungerer området som utgangspunkt for turer både på ski og til fots. I følge lokalkjente, er det også populært å ta trekket opp, deretter gå til Finnbunuten før en sklir ned igjen. Området er definert som svært viktig regionalt friluftsområde jf. figur 3. Bruken av området er både lokal og regional, og består av brukere fra Voss og Bergensområdet, i tillegg til hytteeiere ved Voss fjellandsby. Bruken av området har økt i takt med utbygginga av hyttelandsbyen. I en spørreundersøkelse i 2004/2005 blant hytteeierne om bruken av området, viste det seg at det var 50/50 i preferanse alpint og langrenn/turski. Dette betyr at alpinfaktoren ser ut til å være mindre i Myrkdalen enn ved sammenliknbare destinasjoner. Representanter fra Voss fjellandsby oppgir at hyttene er i aktivt bruk også i sommerhalvåret. Området er tilrettelagt for friluftsliv i særlig grad knyttet alpinanleggene. Det er opparbeidet parkeringsplass ved Voss Fjellandsby. Videre kan Voss Fjellandsby, Helgatun Fjellpensjonat og Vossestrand hotell by på varierte overnattingstilbud i denne delen av dalen. Området fremstår som utbygd med hyttefelt, hotell, alpinanlegg og bygg i tilknytning til dette. Området har potensial for større bruk. 8

10 4.4 MYRKDALEN ØST Årmot Området er preget av åpne beitemarker med stølsanlegg, sammenhengende bjørkeskog og store myrareal. I fagrapport for naturmiljø og biomangfold peker en på at dette området har stor verdi som et sammenhengende natur- og kulturmarksområde, med score på en rekke viktige naturfaglige kriterier (NNI rapport ). Stølene Bygdastølen og Røvhaugen er lokalisert i denne delen av dalen. Området fremstår stort sett som urørt. Figur 6 Årmot Området er veldig populært som utfartssted for turer i fjellet. Lokalbefolkning (både Myrkdalen og Voss) samt hytteeiere i dalen bruker området til turer både sommer og vinterstid. I tillegg er Årmotslia skisenter- konkuranseløyper mye brukt. Det er anlagt vei opp til stølsområda. Området er veldig turvennlig, med gradvis stigning innover i fjellet. Det er oppmerkede stier både innover Kvanndalen og opp til Svoleset. Det er ikke tilrettelagt med parkering foruten ved Årmotslia skisenter. Dette skaper trafikkproblemer på populære utfartsdager. Området er mye i bruk som friluftsområde i dag, og har stort potensial til tur både sommer- og vinterstid. 4.5 MYRKDALSELVA/DELTA Myrkdalselva er del av Vossavassdraget som er vernet. Elven fremstår stort sett som urørt. Myrkdalsdelta på sin side er til dels preget av inngrep da deler av deltaet er oppdyrket til jordbruksformål. Elven har et samlet løp og har utløp i Myrkdalsdeltaet ved Myrkdalsvatnet. Elven er lite allment kjent, men er høyt verdsatt av erfarne elvepadlere fra hele verden. Populære aktiviteter knyttet til elven er fiske (særlig fluefiske), rafting og kajakk. I tillegg finnes det bademuligheter flere steder. Området er definert som et viktig regionalt friluftsområde jf. figur 3. Elven er mye brukt til fiske og andre vannsportaktiviteter i friluftssammenheng. Langs elven er det tilrettelagt med diverse fiskeplasser og badeplasser. Det er ikke tilrettelagt med parkering for aktiviteter knyttet utelukkende til bruk av elven. Myrkdalselva er mye brukt i friluftssammenheng i dag. En økning i bruk må vurderes i henhold til elvens tåleevne jf (NNI- rapport ). 9

11 4.6 OPPSUMMERING VERDI Samlet sett kan verdiene av friluftsområdene i og rundt Myrkdalen karakteriseres som store. Området har store opplevelseskvaliteter i form av et rikt og variert kultur og naturlandskap. Størstedelen av området tilbyr et brett spekter av kvaliteter som tilrettelegger for omfattende og variert bruk innenfor tradisjonelle friluftsaktiviteter. Jakt og fiske er organisert gjennom grunneierlag. Alpinanlegget har både lokale og regionale brukere. Hytteeierne i området er i stor grad fra Bergensregionen. Området særlig Årmot/Kvanndalen er mye brukt som turområde både på sommerstid og vintertid. I takt med hytteutbyggingen i området er det registrert økende etterspørsel etter oppkjørte skiløyper i Myrkdalen. Kriterier for verdi Opplevelse i område Dagens bruk Grad av inngrep Myrkdalen sør Myrkdalen vest Myrkdalen nord Myrkdalen øst Myrkdalselva/ delta Jordbrukslandskap, Jordbruks- Jordbruks landskap, Jordbruks- Elveløp, landskap, viktig Alpinområder, landskap, viktig deltaområde, kulturlandskap, natur- og service og næring natur- og fiske, rafting, stølsområder og kulturlandskap, tilknyttet kulturlandskap, kajakk, snaufjell stølsområder, alpinnæringen stølsområder, bademuligheter Traktorveg til stølene, sti opp i fjellet, ca 20 parkeringsplasser på Ulvund snaufjell Turområde for hytteeiere ved Tveite, traktorveg og sti, ingen parkering Hytteeiere og besøkende i alpinanlegget, parkering, overnatting- og serveringssteder Årmotslia skisenter Turgåere sommer og vinter, brukere av traktorveg, ingen parkering (foruten ved Årmotslia skisenter) Fiske, rafting, kajakk, badeplass Urørt Delvis urørt Delvis utbygd Urørt Delvis utbygd (Delta jordbruksjord) Potensiell Stor Stor Stor Stor Stor 2 bruk Samlet Stor Stor Stor Svært stor Stor Verdi Tabell 2 verdisetting av friluftsområder- Myrkdalen 2 En økning i bruk må vurderes i henhold til elvens tåleevne 10

12 5 OMFANG OG KONSEKVENS Det klassiske friluftslivet (ski- og fotturer i fjellet) blir i mange sammenhenger karakterisert som sensitivt for inngrep som endrer store naturområder (særlig urørt natur). I henhold til konsekvensvurderingene er det viktig å ha i mente at alvorlighetsgraden av en eventuell utbygging må sees i sammenheng med alternative områder som er tilgjengelig for friluftsliv. Det vil si at dersom det ikke finnes alternative områder i nærheten vil konsekvensene være mer alvorlig enn om det finnes rikelig med alternative turområder i umiddelbar nærhet. I denne rapporten er skirelaterte aktiviteter, deriblant alpin nedfart definert som friluftsliv jf definisjon s. 2. I det følgende vil omfanget og konsekvensene av det planlagte tiltaket drøftes. O- Alternativ Det forventes ingen vesentlige endringer i bruken av området dersom den foreslåtte utbyggingen ikke gjennomføres. Utbyggingsalternativ I Utbyggingsalternativet er det lagt opp til ca 3400 enheter totalt, fordelt på ulike former for fritidsboliger, hotell, camping, samt utvidelse av eksisterende velkomstsenter ved Voss Fjellandsby. Videre utvidelse av alpinanlegget med nye skiheiser og løyper, samt utvidelse av boligområde, lokalsenterområde og næringsareal for å møte denne utviklingen. Tiltaket vises på figur 7, oransje felt viser eksisterende byggeområde, gule felt viser planlagt byggeområde. Lilla linjer viser eksisterende heiser/trekk, røde linjer viser planlagte heiser/trekk. I det følgende kapittel vil omfanget og konsekvensene av tiltaket drøftes. 11

13 Myrkdalen nord Myrkdalen øst Myrkdalen vest Myrkdalen sør Figur 7 planområdet med utbyggingsområder og alpinløyper og heiser 5.1 MYRKDALEN SØR Omfang Det er foreslått to mindre hyttefelt i dette området, og omfanget vurderes som ubetydelig. Konsekvens Inngrepene er minimale, de naturmessige kvalitetene i området vil ikke endres som følge av tiltaket. Utbyggingsområde på Ulvund legger til rette for hytter av enkel standard blant annet uten innlagt vann eller veitilkomst. Videre skal transport i tilknyting til bygging og vedlikehold foregå på en måte som medfører minimale inngrep i naturen. Tiltaket gi positive ringvirkninger for friluftslivet i denne delen av Myrkdalen. Det er satt i gang arbeid med merking av stier, og informasjonstavler vil monteres til sommeren. Målsettingen er å legge til rette for økt bruk av området i friluftsøyemed. Grunneieren i området erfarer at bruken av området i friluftsøyemed har tatt seg opp i sammenheng med etablering av Voss Fjellandsby. Vurdering: Liten positiv konsekvens 12

14 5.2 MYRKDALEN VEST Omfang Det er ett hyttefelt i området i dag (Tveite). Utbyggingsforslaget skisserer et forholdsvis stort antall hytter og andre overnattingsmuligheter, skiheiser og løyper. Denne delen av planområdet er ikke i særlig grad berørt av inngrep i dag. En eventuell utbygging representerer derfor et inngrep i et forholdsvis uberørt naturområde, omfanget vurderes til middels stor. Konsekvens I denne delen av planområdet finnes verdifulle kulturmarkstyper (Jf NNI rapport ). Selve utbyggingsområdene ligger i et relativ bratt skogsterreng, og representerer en mindre del av området som helhet. Selv om utbyggingsområdene er justert både med hensyn til natur og kulturmiljø, vil tiltaket bidra til å endre områdets uberørte karakter. Denne delen av Myrkdalen har 4 stølsområder. Stølene er populære utfartssteder og er viktig for lokal identitet. Til tross for at stølsområdene ikke vil berøres direkte, vil kulturlandskapet som helhet med sammenhengen mellom gårdene i dalbunnen, vår og høststøl i dalsidene og sommerstøl i høyfjellet, brytes visuelt sett (jf. Kulturminne og kulturmiljø Opus Bergen AS) Alpinanlegget med heiser og løyper er lokalisert i snaufjellet, og vil beslaglegge terreng som har stor verdi for det tradisjonelle friluftslivet. På den annen side kan konsekvensene av en videre utbygging også bidra til økt tilrettelegging for friluftsliv. Utbygging av felt for fritidsboliger, hoteller og infrastruktur knyttet til dette vil bidra med å øke tilgjengeligheten i området. Videre vil en utvidelse løypeområder for alpin nedfart være en positiv tilkomst til denne formen for friluftsliv. Annleggstøy i forbindelse med utbyggingsperioden vil være til sjenanse både for lokalbefolkningen og hytteeiere ved feltet på Tveite. Denne delen av Myrkdalen er i noen grad, men ikke omfattende benyttet i friluftssammenheng. Gjennomføring av et eventuelt tiltak vil ha både positive og negative konsekvenser. Da dette er et område som fremstår som relativt urørt med hensyn til inngrep, vil de negative sidene ved utbyggingen veie tyngst, og tiltaket medfører en liten negativ konsekvens. Vurdering: Liten negativ konsekvens 13

15 5.3 MYRKDALEN NORD Omfang Området fremstår i dag som bebygd både med hensyn til fritidsboliger og alpinløyper og heiser. Tiltaket vil således ikke gripe inn i urørt natur. Planlagd tiltak legger til rette for nytt utbyggingsfelt for fritidsboliger, samt å øke området for alpin nedfart, øke antall preparerte løyper for langrennski, og tilslutt å utvide velkomstsenter ved Voss fjellandsby med overnatting og sentrumsfunksjoner. Omfanget er vurdert til middels. Konsekvens En utvidelse av dette området vil fungere som en fortetting av allerede eksisterende anlegg ved Voss fjellandsby. I et område som allerede i stor grad er preget av alpin utbygging vil tiltaket være positivt for friluftsliv knyttet til skisport. Tiltaket legger opp til et økt og mer variert tilbud innen skirealterte aktiviteter. Videre vil parkeringsdekning, overnattingsmuligheter og annen infrastruktur bygges ut og bidra til økt tilgjengelighet. Annleggstøy i forbindelse med utbyggingsperioden kan være til sjenanse både for lokalbefolkningen og hytteeiere i Voss fjellandsby. Da området allerede fremstår som utbygd vil en videre fortetting med økt tilrettelegging for diverse friluftsaktiviteter vurderes til å ha en middels positiv konsekvens. Vurdering: Middels positiv konsekvens 5.4 MYRKDALEN ØST Omfang Det er ikke lagt opp til noen former for utbygging i dette området, men da Årmotsområdet er et populært utfartssted for turgåere både på sommer og vinterstid, må en regne med at potensielle brukere vil øke i området. Omfanget er vurdert til ubetydelig. Konsekvens Kvalitetsmessig vil friluftslivet som utøves i dette området i liten grad forringes av økt utbygging i nærområdene. Direkte utsyn til alpinanleggene på vestsiden av dalen vil i noen grad påvirke Årmotsområdet. På den annen side vender selve Kvanndalen seg østover og bort fra områdene som er utbygget. Konsekvenser med hensyn til visuelt uttrykk drøftes i rapport om Landskap (Jf. fagrapport Landskap 2009). Vurdering: Ubetydelig konsekvens 14

16 5.5 MYRKDALSELVA/DELTA Omfang Tiltaket vil i svært liten grad berøre Mykdalselva. Det er satt av et område i Jovika på Nesheim der det kan etableres flytebrygge med mulighet for utleie av båter, salg av båtplasser. Omfanget av tiltaket er vurdert til liten. Konsekvens Inngrepene som denne kommuneplanen viser med hensyn til Myrkdalselva er minimale, de naturmessige kvalitetene vil trolig ikke endres som følge av tiltaket. Vurdering: Ubetydelig konsekvens 6 OPPSUMMERING Myrkdalsområdet er i dag aktivt brukt som friluftsområde. Friluftsaktivitetene er knyttet både til alpinanlegget ved Voss fjellandsby, men området er også populært for ski- og fotturer, jakt og fiske. Foruten området rundt Voss fjellandsby og alpinanleggene er Myrkdalen i stor grad preget av urørthet med få tekniske inngrep. Det er to etablerte hyttefelt i området, et i tilknyting til Voss Fjellansdby, og et på Tveite. Det er videre overnattingsmuligheter ved Helgatun fjellpensjonat og Vossastrand hotell i tillegg til at Voss Fjellansby har diverse overnattingstilbud. Dette er tilbud som gjør Myrkdalen til et populært og attraktivt område for friluftsliv. Årmotsområdet har tradisjonelt vært og er fortsatt et populært utfartssted for fot og skiturer. I arbeidet med kommunedelplanen har det vært sentralt å sikre funksjonelle grøntområder både med hensyn til biologisk mangfold, samt natur- og kulturhensyn. Dette er positivt også for friluftslivet. Planen legger til rette for å utvide sti og løypenettet i Myrkdalen, både for vinter (alpin og langrenn), men også stier på barmark. Det er fortsatt kapasitet både sommer og vinterstid i sti og løypenettet, og området har potensial for økt bruk med hensyn til friluftsliv. Blant annet arbeider landskapspark gruppen for Myrkdalen aktivt med rydding og merking av stinettet. I forslag til kommunedelplanen har man arbeidet for å øke tilgjengeligheten for allmennheten med hensyn til friluftsliv, blant annet gjennom utviding av eksisterende løype- og stinett, samt økning i parkeringsareal. Som en positiv ringvirkning av etableringen av Voss Fjellandsby og arbeidet med kommunedelplan for Myrkdalen er det på Ulvund igangsatt arbeid i privat regi for bedre tilretteleggingen for friluftsliv i form av merking av stier. Dette er et arbeid som kan ses i sammenheng med den utviklingen Myrkdalen har vært gjennom med hensyn til reiseliv, i stor grad representert gjennom Voss Fjellandsby. Til tross for en konsentrert utbygging vil Myrkdalsområdet fremdeles være nært knyttet til store fjellområder uten tekniske inngrep. Den østlige delen av planområdet ved Årmot og fjellområdene mot Oppheim er og har vært et populært utfartssted for turgåing både sommer og vinter. Det er ikke planlagt tiltak i denne delen av dalen og bruken av området kan fortsette som før. Sett under ett vil en utbygging i Myrkdalen trolig ha positive konsekvenser for friluftslivet, og totalt sett veie opp for de negative konsekvensene. Tiltaket legg til rette 15

17 for å gjøre Myrkdalen til den beste familiedestinasjonen for vinteropphold i Norden. Det er i samarbeid med Myrkdalen Landskapspark planlagt opparbeiding og merking av nye stier og løyper. Samlet sett kan man konkludere med at det tradisjonelle friluftslivet i liten grad vil forringes som følge av økt utnytting, og noen steder vil en økning i tilrettelegging og tilgjengelighet virke positivt for friluftslivet. Konsekvensvurderinga jf. tabell 3 for friluftslivet i Myrkdalen er satt til liten positiv konsekvens. Område Verdi Omfang Konsekvens Myrkdalen Sør Stor Ubetydelig Liten positiv Myrkdalen Vest Stor Middels Stor Liten negativ Myrkdalen Nord Stor Middels Middels positiv Myrkdalen Øst Svært Stor Ubetydelig Ubetydelig Myrkdalselva Stor Liten Ubetydelig Samla Stor Liten - Middels Liten positiv Tabell 3 samlet konsekvensvurdering 7 AVBØTENDE TILTAK Avbøtende tiltak for tema friluftsliv må delvis sees i sammenheng med andre fagtema, blant annet landskap. Hvordan tiltaket planlegges og tilrettelegges med hensyn til terrenginngrep og visuelt uttrykk generelt må stå sentralt i detaljplanlegging (jf. Rapport om Landskap). Planen må ha fokus på å opprettholde grønne korridorer. Anleggsarbeid bør foregå i løpet av arbeidsuken, helgefred bør opprettholdes av hensyn til allerede etablerte hytteeiere. 16

18 8 KILDER Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Håndbok Internett: Kommunedelplan for Myrkdalen delrapporter: Naturmiljø og biomangfold, NNI rapport Landskap Opus Bergen AS 2009 Kilturminne og Kullturmiljø Opus Bergen AS Muntlig informasjon: - Diverse grunneiere og lokalkjente - Representant fra Voss Fjellandsby, samt hytteforening ved Voss fjellandsby 17

19 FRILUFTSLIV KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Oppdragsgiver: Voss Fjellandsby AS Utarbeidet av: Opus Bergen AS Strandgaten Bergen tlf: faks: Prosjektnummer: P07004 Oppdragsansvarlig: Taral Zahl Jensen Medarbeidere: Kristel Bellerby Omslagsillustrasjon: Voss Fjellandsby AS Mars 2009

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Fantoft Park

KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Fantoft Park KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE Bergen mai 2010 Kulturminne og Kulturmiljø 1. SAMMENDRAG... 2 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, METODER... 4 3.2 METODER

Detaljer

Villreinkonferansen 2017

Villreinkonferansen 2017 Villreinkonferansen 2017 Myrkdalen 3 november 2017 Nils Akselberg Eigedomsdirektør Villreinen og reiselivsutvikling. Planar om vidare reiselivsutvikling og mulege tiltak for bevare villreinstamma. Bygdeutvikling

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Panoramautsikt fra aktuelle byggeområder mot Ringstadsetra, Storhornet og Sunnmørsalpene Oppdragsgiver: Mivo

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 6 Friluftsliv og rekreasjon

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 6 Friluftsliv og rekreasjon REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 6 Friluftsliv og rekreasjon Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Landskap

KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Landskap KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Landskap Bergen mars 2009 Landskapsanalyse Myrkdalen 1 Innledning I forbindelse med kommunedelplan for Myrkdalen er det utarbeidet en landskapsanalyse

Detaljer

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel:

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Vedlegg 1 Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Til informasjon er viltarter/funksjonsområder for vilt oppført med et tall i parantes. Dette er vekttall som sier noe om

Detaljer

Side 1 av 23 KVAMSKOGEN KVAMSKOGEN EN VIKTIG DEL AV HARDANGER HØRINGSDOKUMENT SJØKABELUTREDNING SIMA SAMNANGER

Side 1 av 23 KVAMSKOGEN KVAMSKOGEN EN VIKTIG DEL AV HARDANGER HØRINGSDOKUMENT SJØKABELUTREDNING SIMA SAMNANGER Side 1 av 23 KVAMSKOGEN KVAMSKOGEN EN VIKTIG DEL AV HARDANGER HØRINGSDOKUMENT SJØKABELUTREDNING SIMA SAMNANGER Side 2 av 23 Innhold INNLEDNING... 3 FJELLOMRÅDET KVAMSKOGEN... 3 OM KVAMSKOGEN:... 3 ALTERNATIV

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad

STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad Foto Johnny Foss Visjonen er å skape en utradisjonell hyttelandsby, ut i fra en kollektiv tanke med en sterk miljøprofil. I det kollektive ligger at friarealer,

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Laila og Johan Midtaune Konsekvensutredning Reguleringsplan for ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Os kommune 2016-05-25 1 Arbeidsmetodikk for konsekvensutredning av tiltak i reguleringsplan Bakgrunn For nye utbyggingsområder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 25.06.13. Dato: 25. juni 2013 Tid: kl. 08:30 16:00 Sted: Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Reguleringsplan for H7 Mykkelseter Fåvang Østfjell

Reguleringsplan for H7 Mykkelseter Fåvang Østfjell Reguleringsplan for H7 Mykkelseter Fåvang Østfjell Utvidelsen av felt H7- Langs skogkanten og innover marka. Planbeskrivelsen er utarbeidet av Stenumgård bygg AS 10.08.2015 v/ Sindre Myhrsveen Med endringer

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Høgliseter består av viktig naturtyper registrert av DN Biologisk mangfoldregistrering.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Høgliseter består av viktig naturtyper registrert av DN Biologisk mangfoldregistrering. Dok: 41-5 Navn: Borgegrammi seter Forslagstiller: Liv Olaug Rudi og Julius Grøtjorden Dagens Formål: LNF Foreslått formål: Kommersiell drift/ Næring Arealstørrelse Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk

Detaljer

Presentasjon av områdetyper

Presentasjon av områdetyper Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Sept 16 - oppstartsmøter INNLEDNING Tegn på kart Oversiktskart kommunen Hvor er kommunens store

Detaljer

SLÅSETERLIA HYTTEGREND

SLÅSETERLIA HYTTEGREND REGULERINGSPLAN FOR SLÅSETERLIA HYTTEGREND Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 01.11.2011 Tilhørende plankart er sist revidert: 25.01.2011 Godkjent av kommunestyret: 24.11.2011 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet OMRÅDETYPER Kode Områdetype Kartfigur LR Leke- og rekreasjonsområde Flate NT Nærturterreng Flate

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato:17. september 2012 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Alle

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Kulturminne og kulturmiljø

Kulturminne og kulturmiljø KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Bergen mars 2009 Kulturminne og kulturmiljø 1 INNLEIING... 2 1.1 KULTURMINNE OG MILJØ... 2 1.1.1 Kulturminne og kulturmiljø... 2 1.1.2 Influensområde...

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark Lofotodden nasjonalpark Dagens situasjon og konsekvenser av vern som nasjonalpark for Fritidshus/hytter Jakt og fiske Reiseliv Hanne Lykkja 1) Nå-situasjon for fritidsboliger/hytter + påregnelig utvikling

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Detaljregulering for del av Finnkonneset, Festvåg

Detaljregulering for del av Finnkonneset, Festvåg Noreie AS Detaljregulering for del av Finnkonneset, Festvåg Konsekvensutredning 2013-01-30 Oppdrags nr: 5114104 : 5114104 : : 30.1.2013 Konsekvensutredning Friluftsliv og strandsone MaLun Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Detaljreguleringsplan for Lørenskog vinterpark Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 REGULERINGS REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 1 BYGGEOMRÅDE ( 20-4 NR 1) 1.1 Plankrav: Før det gies tillatelse til fradeling eller til tiltak etter

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Planen skal være et overordnet styringsredskap for området. Utbygging innenfor det enkelte regulerte område krever godkjent bebyggelsesplan.

Planen skal være et overordnet styringsredskap for området. Utbygging innenfor det enkelte regulerte område krever godkjent bebyggelsesplan. BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN KVITÅVATN ØST VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 105/97, 16.10.97 PLANENS MÅLSETTING: Planen skal være et overordnet styringsredskap for området. Utbygging innenfor det enkelte

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

Marka. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Marka. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Marka Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/friluftsliv/marka/ Side 1 / 5 Marka Publisert 15.05.2017 av Miljødirektoratet I dag bor omtrent 80 prosent av Norges befolkning i byer og tettsteder.

Detaljer

Strategidokument for Kvamskogen Vel

Strategidokument for Kvamskogen Vel Strategidokument for Kvamskogen Vel Vedtekter for Kvamskogen Vel 1 - Velforeningens formål er å medvirke til å utvikle og i vareta allmenne interesser som knytter seg til Kvamskogen som hytte-, rekreasjons-

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd)

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Arealet som er avsatt til småbåthavn i høringsforslaget ligger ved Bogenstranda, i kommunedelen

Detaljer

Vikerfjell naturreservat

Vikerfjell naturreservat Forenklet besøksstrategi for Vikerfjell naturreservat som grunnlag for informasjonstiltak Fylkesmannen i Buskerud Drammen, september 2017 1. Innledning Vikerfjell er et stort naturreservat i Ringerike

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Graneistølen Plan ID:

Graneistølen Plan ID: DETALJREGULERING FOR Graneistølen Plan ID: 20160125 i Etnedal kommune ENDRING AV GJELDENDE PLANBESKRIVELSE Dato: 03.01.2017 Revisjon: 05.01.2017 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse..... 2 1.

Detaljer

Konsekvensutredning - Kjelvassløypa

Konsekvensutredning - Kjelvassløypa Konsekvensutredning - Kjelvassløypa Under de forskjellige temaene er det foretatt en forenklet konsekvensutredning. Vurdering av konsekvenser er gjort og det er sett på avbøtende tiltak. Under er det listet

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Røyrvik kommune

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Røyrvik kommune 2016 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Røyrvik kommune Røyrvik kommune Høringsnotat 06.07.2016 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Røyrvik kommune er en skog- og utmarkskommune på til sammen

Detaljer

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal.

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal. Vedlegg 5 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkning på friluftsliv og nærmiljø. Ved vurdering av planendringsforslagets virkning på friluftsliv og nærmiljø inkluderes her også vurderinger

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark Lofotodden nasjonalpark Dagens situasjon og konsekvenser av vern som nasjonalpark for Fritidshus/hytter Jakt og fiske Reiseliv Hanne Lykkja 1) Nå-situasjon for fritidsboliger/hytter + påregnelig utvikling

Detaljer

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan.

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Sak.nr. 201116162 Gbnr: 93/163 Saksbehandler Ronald Kvamme Vedtaksdato: 07.11.2011 Tiltakshaver: Evy Margrethe

Detaljer

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Plan-ID: 201203 Høghaugen Øvre - Hafjell ØYER. REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.12.2012 Godkjent

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Mottatte høringsuttalelser I forbindelse med høringsrunden knyttet til behandlingen av konsesjonssøknaden for Salvasskardelva kraftverk er det

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 13 BNR 808 M. FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: Storetveit barnehage

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 13 BNR 808 M. FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: Storetveit barnehage KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 13 BNR 808 M. FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: 61400000 Storetveit barnehage Bergen februar 2011 1.Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Mål, metoder... 3 3.1 Mål

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik 11.09.2017 0906 Telefon: 477 00 507 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1879 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

INNLEIING OG PROSESS...

INNLEIING OG PROSESS... 1 SAMANDRAG... 5 2 INNLEIING OG PROSESS... 7 2.1 BAKGRUNN...7 2.2 PLANPROSESS...7 2.3 TILTAKSHAVAR...9 3 KOMMUNED ELPLAN...10 3.1 FØREMÅL MED KOMMUNEDELPLANEN...10 3.2 TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING...11 3.3

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Krødsherad kommune for 2013-2018

Krødsherad kommune for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sia friluftslivsområder Krødsherad for 2013-2018 Fakta om n pr 31.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sia friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Krødsherad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter. PLANBESKRIVELSE

Krødsherad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter. PLANBESKRIVELSE Områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PLANBESKRIVELSE innledning...3 1.1 Formåletmedplanarbeidet... Planforslag 11.06.20103 Områderegulering for Øvre del av Norefjell

Detaljer

Merking av ny sti fra Prestholtskardet til Skarvsenden og Vesleskardet.

Merking av ny sti fra Prestholtskardet til Skarvsenden og Vesleskardet. Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 14.06.2013 Saksframlegg: Utvalg Saksnr Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 22-2013 25.06.13 Merking av ny sti fra Prestholtskardet til

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Ca. 6000 innbyggere Nodeland er kommunesenter Gode naturgitte forhold for friluftsliv Tradisjonelt

Detaljer

Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon.

Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon. Dok: 34-7 Navn: Forslagstiller: Tor Heggelien Dagens Formål: LNF Foreslått formål: Utleie/Næring Arealstørrelse 21,5 dekar Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon.

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Kommuneplan og hyttepolitikk. Åpent møte 12. april 2017

Kommuneplan og hyttepolitikk. Åpent møte 12. april 2017 Kommuneplan og hyttepolitikk Åpent møte 12. april 2017 Nord-Fron kommune er i gang med å revidere kommuneplanen, som er vårt overordna styringsdokument. Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2017 2028

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser Foreløpige resultater KVU E134 Gvammen - Vågsli Anne Karen Haukland og Hans Kortner Ryen Tema som utredes: Landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmangfold Kulturmiljø Naturresurser

Detaljer

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Boondocks AS - 2005 sveinung@boondocksconsulting.com truls@boondocksconsulting.com Denne håndboken bygger på Nasjonal merke- og graderingsstandard

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/341 Klageadgang: Ja FRADELING 47/2. 6 NAUSTTOMTER Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN 47/2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/16

Detaljer

Høringsforslag fra Formannskapet

Høringsforslag fra Formannskapet Høringsforslag fra Formannskapet 28.11.13 Målet med kommunedelplanen er å bidra til helhetlig og langsiktig forvaltning og verdiskaping i området. Planen avklarer strategier og innsatsområder for utvikling,

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

Hvorfor kartlegge og verdsette friluftslivsområder? Nils-Yngve Berg, Sola, 20. sept 2011

Hvorfor kartlegge og verdsette friluftslivsområder? Nils-Yngve Berg, Sola, 20. sept 2011 Hvorfor kartlegge og verdsette friluftslivsområder? Nils-Yngve Berg, Sola, 20. sept 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon bidrar

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting

BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting OPPSTARTSDOKUMENT Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Organisering av arbeidet a. Geografisk avgrensing b. Arbeidsgruppe c. Referansegruppe

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009 Innhold Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill 1 Bakgrunn og prosess Nasjonalparkmeldinga 1993 Oppdrag

Detaljer

FRILUFTSLIVSKARTLEGGING VERDSETTING KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I BUSKERUD

FRILUFTSLIVSKARTLEGGING VERDSETTING KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I BUSKERUD FRILUFTSLIVSKARTLEGGING VERDSETTING KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I BUSKERUD Gjennomført - erfaringer Gjennomført - erfaringer Verdsetting, Friluftslivskartlegging Verdsetting gjøres

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga Dokument type Analyse Dato 09.09.2013 Rev.8.10.2013 Landskapsanalyse Landskapsanalyse AUSVIGA Revisjon A. 2013/10/08 Dato 2013/09/09 Utført av Hanne Alnæs Kontrollert Mari-Ann Ekern av Godkjent av Hanne

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Områdereguleringsplan Gulsvikfjellet

Områdereguleringsplan Gulsvikfjellet Høgevarde Vel v/per E. Fagerlund Til Høgevarde AS Oslo, 2012-01-18 v/knut Sterud - prosessansvarlig Områdereguleringsplan Gulsvikfjellet Kommentarer til Mulighetsstudie av 2011-12-20 og Planprogram av

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer