KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Bergen april Friluftsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Bergen april 2009. Friluftsliv"

Transkript

1 KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Bergen april 2009 Friluftsliv

2 1 INNLEDNING FRILUFTSLIV HISTORIKK INFLUENSOMRÅDET METODE VERDIVURDERING MYRKDALEN SØR MYRKDALEN VEST MYRKDALEN NORD MYRKDALEN ØST MYRKDALSELVA/DELTA OPPSUMMERING VERDI OMFANG OG KONSEKVENS MYRKDALEN SØR MYRKDALEN VEST MYRKDALEN NORD MYRKDALEN ØST MYRKDALSELVA/DELTA OPPSUMMERING AVBØTENDE TILTAK KILDER Figurliste Figur 1 Myrkdalen (foto Nils Akselberg)... 3 Figur 2 soneindeling for friluftsliv... 4 Figur 4. Ulvund stifaldar (Kjelde. )... 6 Figur 5 friluftsliv... 7 Figur 6 Årmot... 9 Figur 7 planområdet med utbyggingsområder og alpinløyper og heiser

3 1 INNLEDNING I forbindelse med kommunedelplan for Myrkdalen er det gjennomført en konsekvensutredning for tema friluftsliv. Forslag til utbygging kan virke både positivt og negativt med hensyn til friluftsliv. Økt belastning på et område kan redusere mulighetene for enkelte typer friluftsliv (tur, jakt o.l.), samt at bruken av enkelte områder kan nå en tålegrense. Andre typer friluftsaktiviteter vil derimot kunne styrkes blant annet gjennom tilrettelegging av løyper, stier, alpinanlegg m.m. Under følger en kort beskrivelse av den historiske utviklingen av området knyttet til friluftsliv. Deretter vil det redegjøres for metode og kriterier for verdivurdering. Beskrivelse av dagens situasjon følger i kapittel 4. Deretter gjengis en kortfattet skildring av tiltaket, og det gis en vurdering av i hvor stor grad tiltaket virker inn på friluftslivet i Myrkdalen. Tilslutt vil avbøtende tiltak beskrives. 2 FRILUFTSLIV I følge Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (DN håndbok ) skal det i forbindelse med kommuneplanlegging: - sikre friluftsområdet for dagens og for framtidige brukere, - utvikle og ivareta en god tilgang til friluftsområder, - utvikle og ivareta en god tilrettelegging for friluftsliv Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med tanke på miljøforandringer og naturopplevelse (DN håndbok :6). 3 HISTORIKK Friluftslivet har gjennom lengre tid vært viktig i Myrkdalen. Området er kjent for å være snørikt. Skisesongen starter som oftest i november og kan vare helt til mai. I tidligere tider ble det drevet både pensjonatvirksomhet og utleie på gårdene, det siste mest i påsketider. Spesielt om vinteren har det nordligste partiet av planområdet gjennom lange tider vært benyttet som utfartsområde. Skiturene gikk den gang ofte fra Årmot mot Revhaugane og Repjane eller Oppheimsdalen med tilhørende fjell. Da Helgatun Fjellpensjonat ble bygget ble denne aktiviteten forsterket, dette både på grunn av den aktivitet som selve pensjonatet skapte og fordi det da ble opparbeidet et etter forholdene større antall parkeringsplasser. Mangel på parkeringsplasser har alltid har vært en minusfaktor på store utfartsdager. Etableringen av Årmot ski- og skiskytteranlegg medførte videre økt bruk av området. Dette området er fortsatt et populært utfartssted. Mange idrettsarrangement er gjennomført i dette området. Av disse nevnes mange hopprenn, turrennet Helgatunrennet, og en lang rekke ski- og skiskytterkonkurranser i Årmot ski- og skiskytteranlegg. Som et kuriosum kan det nevnes at det siste norgesmesterskapet i skiskyting, hvor det ble brukt grovkalibret våpen, ble arrangert i her. Det var før Årmot ski- og skiskytteranlegg ble etablert. 2

4 Etter at Myrkdalen ble en veletablert vintersportsdestinasjon, blant annet med flere skiheiser/skitrekk og velpreparerte løyper står Voss Fjellandsby nå sentralt i friluftslivet i området. 3.1 INFLUENSOMRÅDET Influensområde for tema friluftsliv omfatter utredningsområdet, samt nærliggende fjellområder. Figur 1 Myrkdalen (foto Nils Akselberg) 3

5 3.2 METODE I Arbeidet med denne rapporten er DN håndbok 25 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder benyttet. Videre bygger rapporten på eksisterende skriftlig informasjon hentet fra Voss kommune og Hordaland fylkeskommune. Videre har muntlig informasjon fra grunneiere, lokalkjente og representanter fra Voss Fjellandsby vært viktig. Registreringer gjort i forbindelse med andre fagrapporter som Naturmiljø og biologisk mangfold, samt Kulturminneregistrering som er utført i forbindelse med denne konsekvensutredningen har gitt viktige innpill til denne delen av planen. Planområdet er for tema friluftsliv delt i 5 soner (jf. figur 2), basert på områdets geografi samt aktuell situasjon i dag i henhold til områder som er preget av utbygging i motsetning til områder som fremstår som urørt. Først blir den enkelte sone beskrevet og verdsatt. I neste del vil omfanget og konsekvensene av tiltaket beskrives, og tilslutt avbøtende tiltak vurderes. Konsekvenser er uttrykt i relativ størrelse på en ni delt skala fra svært stor positiv konsekvens til svært stor negativ konsekvens. Figur 2 soneindeling for friluftsliv1 Myrkdalen sør Myrkdalen vest Myrkdalen nord Myrkdalen øst Myrkdalselva/ delta 1 Kartavgrensingen viser planområdet med de ulike sonen som er beskrevet i rapporten, influenssonen strekker seg videre inn i de omkringliggende fjellområdene 4

6 4 VERDIVURDERING Myrkdalsområdet er delt inn i soner for friluftsområder, og fjellområdene i de vestre delene av planområdet er vurdert som svært viktige friluftsområde. Figur 3 Regionale friluftsområder (Kjelde Hordaland fylkeskommune) Friluftsliv rangeres fra ingen verdi til svært stor verdi. I det følgende vil det gis en kortfattet beskrivelse og verdivurdering på bakgrunn av følgende kriterier: - opplevelseskvaliteter - dagens bruk (brukere, tilgjengelighet, tilrettelegging) - grad av inngrep - potensiell bruk Regionale friluftsområder Svært viktig Viktig Registrert 5

7 4.1 MYRKDALEN SØR Ulvund /Nesheim. De lavereliggende områdene er preget av tradisjonelt jordbrukslandskap og dyrket mark. De bratte fjellsidene opp mot stølsområda er stort sett preget av løvskog, i og rundt stølsområdene er det kulturlandskapet som råder. I de omkringliggende fjellområdene finner man blant annet flere flotte utsiktspunkt, elver og fiskevann. På garden Ulvund er det registrert et område med særlig verdifullt kulturlandskap. Like utenfor planområdet ligg det tre stølsmiljø; Nedre- og øvre Ulvundstølen som tilhører gården Ulvund, samt Fossen som tilhører gården Nesheim. Nesheim har i tillegg sommerstøl på Svoleset i fjellet overfor Bygdalii. Området fremstår stort sett som urørt. Området er i dag ikke mye brukt i friluftsøyemed (tur o.l), men antall brukere er stigende noe som settes i sammenheng med reiselivsnæringen i Myrkdalen i hovedsak ved Voss Fjellandsby (pers.med Kåre Ulvund). Det er bygget traktorvei til nedre Ulvundsstølen og Fossen, ellers går det sti fram til stølsområdene og videre inn til Svolefjell. Det er satt i gang arbeid for å øke tilretteleggingen av området, mange av de gamle stiene i området vil ryddes og merkes før å øke tilgjengeligheten og allmenn ferdsel, jf ill. under. Videre er det tilrettelagt for parkering av ca 20 biler på Ulvund. Området har potensial for større bruk. Figur 4. Ulvund stifaldar 6

8 4.2 MYRKDALEN VEST Tveite/Skjervheim/ Mørkve Området viser et brett spekter av naturtyper. Dalbunnen er preget av jordbrukslandskap; dyrka mark og beitemark. Løvskog og partier med granplantefelt preger dalsiden, som går over i lavalpine heier opp mot fjellområdene. Området er videre preget av et omfattende bekke- og elvesystem. I denne delen av dalen finner man fire stølsområder Tveite, Hiurdi, Skjervheimsstølen og Mørkvestølen. Området er definert som et svært viktig regionalt friluftsområde jf. figur 3. Området fremstår per i dag stort sett som urørt. Hytteeiere ved Tveite, og lokalbefolkningen i Myrkdalen bruker stølsområdene aktivt, på flere støler har man restaurert eldre bygninger. Ved utbygging av hyttefeltet på Tveite har bruken av området som tur og rekreasjonsområde tatt seg opp (pers.med. Lars Mørkve). Det er etablert traktorveg i tillegg til stier til stølsområdene. Stiene fra stølene leder videre inn til sommerstølene i høyfjellet. Disse stiene er svært gamle og er ifølge grunneier til dels vanskelig å finne dersom man ikke er lokalkjent. Området er ikke tilrettelagt med parkeringsplasser. Området har potensial for større bruk, som turområde både sommer og vinterstid, samt for jakt. Figur 5 friluftsliv (Kjelde: Voss Fjellansby) 7

9 4.3 MYRKDALEN NORD Bystålen/Bygårdsli/Helgatun/Flåberget. Området viser et brett spekter av naturtyper. Dalbunnen er til dels preget av tradisjonelt jordbrukslandskap. Løvskog og partier med granplantefelt preger dalsiden, som går over i lavalpine heier opp mot fjellområdene. Voss fjellandsby er etablert i denne delen av dalen. Løypenettet er per i dag utbygd med elleve løyper av varierande lengde og kategori. I tillegg er det etablert preparerte langrennsløyper. I dag er det etablert 6 skiheiser/trekk ved Fjellandsbyen, jf tabell under. Heiser/Trekk Type Lengde Kapasitet Myrkdalsekspressen 6 seters stolheis 1500 m 3000 pers/t Landsbytrekket Tallerkentrekk 300 m 800 pers/t Helgatuntrekket T-krok 1500 m 800 pers/t Kari Traa-trekket T-krok 1350 m 800 pers/t Kråni-trekket T-krok 1050 m 1000 pers/t Badnabandet Skiband 50 m 600 pers/t Tabell 1 heiser/trekk ved Voss Fjellandsby Friluftslivet i området er i stor grad knyttet til alpinanleggene, i tillegg fungerer området som utgangspunkt for turer både på ski og til fots. I følge lokalkjente, er det også populært å ta trekket opp, deretter gå til Finnbunuten før en sklir ned igjen. Området er definert som svært viktig regionalt friluftsområde jf. figur 3. Bruken av området er både lokal og regional, og består av brukere fra Voss og Bergensområdet, i tillegg til hytteeiere ved Voss fjellandsby. Bruken av området har økt i takt med utbygginga av hyttelandsbyen. I en spørreundersøkelse i 2004/2005 blant hytteeierne om bruken av området, viste det seg at det var 50/50 i preferanse alpint og langrenn/turski. Dette betyr at alpinfaktoren ser ut til å være mindre i Myrkdalen enn ved sammenliknbare destinasjoner. Representanter fra Voss fjellandsby oppgir at hyttene er i aktivt bruk også i sommerhalvåret. Området er tilrettelagt for friluftsliv i særlig grad knyttet alpinanleggene. Det er opparbeidet parkeringsplass ved Voss Fjellandsby. Videre kan Voss Fjellandsby, Helgatun Fjellpensjonat og Vossestrand hotell by på varierte overnattingstilbud i denne delen av dalen. Området fremstår som utbygd med hyttefelt, hotell, alpinanlegg og bygg i tilknytning til dette. Området har potensial for større bruk. 8

10 4.4 MYRKDALEN ØST Årmot Området er preget av åpne beitemarker med stølsanlegg, sammenhengende bjørkeskog og store myrareal. I fagrapport for naturmiljø og biomangfold peker en på at dette området har stor verdi som et sammenhengende natur- og kulturmarksområde, med score på en rekke viktige naturfaglige kriterier (NNI rapport ). Stølene Bygdastølen og Røvhaugen er lokalisert i denne delen av dalen. Området fremstår stort sett som urørt. Figur 6 Årmot Området er veldig populært som utfartssted for turer i fjellet. Lokalbefolkning (både Myrkdalen og Voss) samt hytteeiere i dalen bruker området til turer både sommer og vinterstid. I tillegg er Årmotslia skisenter- konkuranseløyper mye brukt. Det er anlagt vei opp til stølsområda. Området er veldig turvennlig, med gradvis stigning innover i fjellet. Det er oppmerkede stier både innover Kvanndalen og opp til Svoleset. Det er ikke tilrettelagt med parkering foruten ved Årmotslia skisenter. Dette skaper trafikkproblemer på populære utfartsdager. Området er mye i bruk som friluftsområde i dag, og har stort potensial til tur både sommer- og vinterstid. 4.5 MYRKDALSELVA/DELTA Myrkdalselva er del av Vossavassdraget som er vernet. Elven fremstår stort sett som urørt. Myrkdalsdelta på sin side er til dels preget av inngrep da deler av deltaet er oppdyrket til jordbruksformål. Elven har et samlet løp og har utløp i Myrkdalsdeltaet ved Myrkdalsvatnet. Elven er lite allment kjent, men er høyt verdsatt av erfarne elvepadlere fra hele verden. Populære aktiviteter knyttet til elven er fiske (særlig fluefiske), rafting og kajakk. I tillegg finnes det bademuligheter flere steder. Området er definert som et viktig regionalt friluftsområde jf. figur 3. Elven er mye brukt til fiske og andre vannsportaktiviteter i friluftssammenheng. Langs elven er det tilrettelagt med diverse fiskeplasser og badeplasser. Det er ikke tilrettelagt med parkering for aktiviteter knyttet utelukkende til bruk av elven. Myrkdalselva er mye brukt i friluftssammenheng i dag. En økning i bruk må vurderes i henhold til elvens tåleevne jf (NNI- rapport ). 9

11 4.6 OPPSUMMERING VERDI Samlet sett kan verdiene av friluftsområdene i og rundt Myrkdalen karakteriseres som store. Området har store opplevelseskvaliteter i form av et rikt og variert kultur og naturlandskap. Størstedelen av området tilbyr et brett spekter av kvaliteter som tilrettelegger for omfattende og variert bruk innenfor tradisjonelle friluftsaktiviteter. Jakt og fiske er organisert gjennom grunneierlag. Alpinanlegget har både lokale og regionale brukere. Hytteeierne i området er i stor grad fra Bergensregionen. Området særlig Årmot/Kvanndalen er mye brukt som turområde både på sommerstid og vintertid. I takt med hytteutbyggingen i området er det registrert økende etterspørsel etter oppkjørte skiløyper i Myrkdalen. Kriterier for verdi Opplevelse i område Dagens bruk Grad av inngrep Myrkdalen sør Myrkdalen vest Myrkdalen nord Myrkdalen øst Myrkdalselva/ delta Jordbrukslandskap, Jordbruks- Jordbruks landskap, Jordbruks- Elveløp, landskap, viktig Alpinområder, landskap, viktig deltaområde, kulturlandskap, natur- og service og næring natur- og fiske, rafting, stølsområder og kulturlandskap, tilknyttet kulturlandskap, kajakk, snaufjell stølsområder, alpinnæringen stølsområder, bademuligheter Traktorveg til stølene, sti opp i fjellet, ca 20 parkeringsplasser på Ulvund snaufjell Turområde for hytteeiere ved Tveite, traktorveg og sti, ingen parkering Hytteeiere og besøkende i alpinanlegget, parkering, overnatting- og serveringssteder Årmotslia skisenter Turgåere sommer og vinter, brukere av traktorveg, ingen parkering (foruten ved Årmotslia skisenter) Fiske, rafting, kajakk, badeplass Urørt Delvis urørt Delvis utbygd Urørt Delvis utbygd (Delta jordbruksjord) Potensiell Stor Stor Stor Stor Stor 2 bruk Samlet Stor Stor Stor Svært stor Stor Verdi Tabell 2 verdisetting av friluftsområder- Myrkdalen 2 En økning i bruk må vurderes i henhold til elvens tåleevne 10

12 5 OMFANG OG KONSEKVENS Det klassiske friluftslivet (ski- og fotturer i fjellet) blir i mange sammenhenger karakterisert som sensitivt for inngrep som endrer store naturområder (særlig urørt natur). I henhold til konsekvensvurderingene er det viktig å ha i mente at alvorlighetsgraden av en eventuell utbygging må sees i sammenheng med alternative områder som er tilgjengelig for friluftsliv. Det vil si at dersom det ikke finnes alternative områder i nærheten vil konsekvensene være mer alvorlig enn om det finnes rikelig med alternative turområder i umiddelbar nærhet. I denne rapporten er skirelaterte aktiviteter, deriblant alpin nedfart definert som friluftsliv jf definisjon s. 2. I det følgende vil omfanget og konsekvensene av det planlagte tiltaket drøftes. O- Alternativ Det forventes ingen vesentlige endringer i bruken av området dersom den foreslåtte utbyggingen ikke gjennomføres. Utbyggingsalternativ I Utbyggingsalternativet er det lagt opp til ca 3400 enheter totalt, fordelt på ulike former for fritidsboliger, hotell, camping, samt utvidelse av eksisterende velkomstsenter ved Voss Fjellandsby. Videre utvidelse av alpinanlegget med nye skiheiser og løyper, samt utvidelse av boligområde, lokalsenterområde og næringsareal for å møte denne utviklingen. Tiltaket vises på figur 7, oransje felt viser eksisterende byggeområde, gule felt viser planlagt byggeområde. Lilla linjer viser eksisterende heiser/trekk, røde linjer viser planlagte heiser/trekk. I det følgende kapittel vil omfanget og konsekvensene av tiltaket drøftes. 11

13 Myrkdalen nord Myrkdalen øst Myrkdalen vest Myrkdalen sør Figur 7 planområdet med utbyggingsområder og alpinløyper og heiser 5.1 MYRKDALEN SØR Omfang Det er foreslått to mindre hyttefelt i dette området, og omfanget vurderes som ubetydelig. Konsekvens Inngrepene er minimale, de naturmessige kvalitetene i området vil ikke endres som følge av tiltaket. Utbyggingsområde på Ulvund legger til rette for hytter av enkel standard blant annet uten innlagt vann eller veitilkomst. Videre skal transport i tilknyting til bygging og vedlikehold foregå på en måte som medfører minimale inngrep i naturen. Tiltaket gi positive ringvirkninger for friluftslivet i denne delen av Myrkdalen. Det er satt i gang arbeid med merking av stier, og informasjonstavler vil monteres til sommeren. Målsettingen er å legge til rette for økt bruk av området i friluftsøyemed. Grunneieren i området erfarer at bruken av området i friluftsøyemed har tatt seg opp i sammenheng med etablering av Voss Fjellandsby. Vurdering: Liten positiv konsekvens 12

14 5.2 MYRKDALEN VEST Omfang Det er ett hyttefelt i området i dag (Tveite). Utbyggingsforslaget skisserer et forholdsvis stort antall hytter og andre overnattingsmuligheter, skiheiser og løyper. Denne delen av planområdet er ikke i særlig grad berørt av inngrep i dag. En eventuell utbygging representerer derfor et inngrep i et forholdsvis uberørt naturområde, omfanget vurderes til middels stor. Konsekvens I denne delen av planområdet finnes verdifulle kulturmarkstyper (Jf NNI rapport ). Selve utbyggingsområdene ligger i et relativ bratt skogsterreng, og representerer en mindre del av området som helhet. Selv om utbyggingsområdene er justert både med hensyn til natur og kulturmiljø, vil tiltaket bidra til å endre områdets uberørte karakter. Denne delen av Myrkdalen har 4 stølsområder. Stølene er populære utfartssteder og er viktig for lokal identitet. Til tross for at stølsområdene ikke vil berøres direkte, vil kulturlandskapet som helhet med sammenhengen mellom gårdene i dalbunnen, vår og høststøl i dalsidene og sommerstøl i høyfjellet, brytes visuelt sett (jf. Kulturminne og kulturmiljø Opus Bergen AS) Alpinanlegget med heiser og løyper er lokalisert i snaufjellet, og vil beslaglegge terreng som har stor verdi for det tradisjonelle friluftslivet. På den annen side kan konsekvensene av en videre utbygging også bidra til økt tilrettelegging for friluftsliv. Utbygging av felt for fritidsboliger, hoteller og infrastruktur knyttet til dette vil bidra med å øke tilgjengeligheten i området. Videre vil en utvidelse løypeområder for alpin nedfart være en positiv tilkomst til denne formen for friluftsliv. Annleggstøy i forbindelse med utbyggingsperioden vil være til sjenanse både for lokalbefolkningen og hytteeiere ved feltet på Tveite. Denne delen av Myrkdalen er i noen grad, men ikke omfattende benyttet i friluftssammenheng. Gjennomføring av et eventuelt tiltak vil ha både positive og negative konsekvenser. Da dette er et område som fremstår som relativt urørt med hensyn til inngrep, vil de negative sidene ved utbyggingen veie tyngst, og tiltaket medfører en liten negativ konsekvens. Vurdering: Liten negativ konsekvens 13

15 5.3 MYRKDALEN NORD Omfang Området fremstår i dag som bebygd både med hensyn til fritidsboliger og alpinløyper og heiser. Tiltaket vil således ikke gripe inn i urørt natur. Planlagd tiltak legger til rette for nytt utbyggingsfelt for fritidsboliger, samt å øke området for alpin nedfart, øke antall preparerte løyper for langrennski, og tilslutt å utvide velkomstsenter ved Voss fjellandsby med overnatting og sentrumsfunksjoner. Omfanget er vurdert til middels. Konsekvens En utvidelse av dette området vil fungere som en fortetting av allerede eksisterende anlegg ved Voss fjellandsby. I et område som allerede i stor grad er preget av alpin utbygging vil tiltaket være positivt for friluftsliv knyttet til skisport. Tiltaket legger opp til et økt og mer variert tilbud innen skirealterte aktiviteter. Videre vil parkeringsdekning, overnattingsmuligheter og annen infrastruktur bygges ut og bidra til økt tilgjengelighet. Annleggstøy i forbindelse med utbyggingsperioden kan være til sjenanse både for lokalbefolkningen og hytteeiere i Voss fjellandsby. Da området allerede fremstår som utbygd vil en videre fortetting med økt tilrettelegging for diverse friluftsaktiviteter vurderes til å ha en middels positiv konsekvens. Vurdering: Middels positiv konsekvens 5.4 MYRKDALEN ØST Omfang Det er ikke lagt opp til noen former for utbygging i dette området, men da Årmotsområdet er et populært utfartssted for turgåere både på sommer og vinterstid, må en regne med at potensielle brukere vil øke i området. Omfanget er vurdert til ubetydelig. Konsekvens Kvalitetsmessig vil friluftslivet som utøves i dette området i liten grad forringes av økt utbygging i nærområdene. Direkte utsyn til alpinanleggene på vestsiden av dalen vil i noen grad påvirke Årmotsområdet. På den annen side vender selve Kvanndalen seg østover og bort fra områdene som er utbygget. Konsekvenser med hensyn til visuelt uttrykk drøftes i rapport om Landskap (Jf. fagrapport Landskap 2009). Vurdering: Ubetydelig konsekvens 14

16 5.5 MYRKDALSELVA/DELTA Omfang Tiltaket vil i svært liten grad berøre Mykdalselva. Det er satt av et område i Jovika på Nesheim der det kan etableres flytebrygge med mulighet for utleie av båter, salg av båtplasser. Omfanget av tiltaket er vurdert til liten. Konsekvens Inngrepene som denne kommuneplanen viser med hensyn til Myrkdalselva er minimale, de naturmessige kvalitetene vil trolig ikke endres som følge av tiltaket. Vurdering: Ubetydelig konsekvens 6 OPPSUMMERING Myrkdalsområdet er i dag aktivt brukt som friluftsområde. Friluftsaktivitetene er knyttet både til alpinanlegget ved Voss fjellandsby, men området er også populært for ski- og fotturer, jakt og fiske. Foruten området rundt Voss fjellandsby og alpinanleggene er Myrkdalen i stor grad preget av urørthet med få tekniske inngrep. Det er to etablerte hyttefelt i området, et i tilknyting til Voss Fjellansdby, og et på Tveite. Det er videre overnattingsmuligheter ved Helgatun fjellpensjonat og Vossastrand hotell i tillegg til at Voss Fjellansby har diverse overnattingstilbud. Dette er tilbud som gjør Myrkdalen til et populært og attraktivt område for friluftsliv. Årmotsområdet har tradisjonelt vært og er fortsatt et populært utfartssted for fot og skiturer. I arbeidet med kommunedelplanen har det vært sentralt å sikre funksjonelle grøntområder både med hensyn til biologisk mangfold, samt natur- og kulturhensyn. Dette er positivt også for friluftslivet. Planen legger til rette for å utvide sti og løypenettet i Myrkdalen, både for vinter (alpin og langrenn), men også stier på barmark. Det er fortsatt kapasitet både sommer og vinterstid i sti og løypenettet, og området har potensial for økt bruk med hensyn til friluftsliv. Blant annet arbeider landskapspark gruppen for Myrkdalen aktivt med rydding og merking av stinettet. I forslag til kommunedelplanen har man arbeidet for å øke tilgjengeligheten for allmennheten med hensyn til friluftsliv, blant annet gjennom utviding av eksisterende løype- og stinett, samt økning i parkeringsareal. Som en positiv ringvirkning av etableringen av Voss Fjellandsby og arbeidet med kommunedelplan for Myrkdalen er det på Ulvund igangsatt arbeid i privat regi for bedre tilretteleggingen for friluftsliv i form av merking av stier. Dette er et arbeid som kan ses i sammenheng med den utviklingen Myrkdalen har vært gjennom med hensyn til reiseliv, i stor grad representert gjennom Voss Fjellandsby. Til tross for en konsentrert utbygging vil Myrkdalsområdet fremdeles være nært knyttet til store fjellområder uten tekniske inngrep. Den østlige delen av planområdet ved Årmot og fjellområdene mot Oppheim er og har vært et populært utfartssted for turgåing både sommer og vinter. Det er ikke planlagt tiltak i denne delen av dalen og bruken av området kan fortsette som før. Sett under ett vil en utbygging i Myrkdalen trolig ha positive konsekvenser for friluftslivet, og totalt sett veie opp for de negative konsekvensene. Tiltaket legg til rette 15

17 for å gjøre Myrkdalen til den beste familiedestinasjonen for vinteropphold i Norden. Det er i samarbeid med Myrkdalen Landskapspark planlagt opparbeiding og merking av nye stier og løyper. Samlet sett kan man konkludere med at det tradisjonelle friluftslivet i liten grad vil forringes som følge av økt utnytting, og noen steder vil en økning i tilrettelegging og tilgjengelighet virke positivt for friluftslivet. Konsekvensvurderinga jf. tabell 3 for friluftslivet i Myrkdalen er satt til liten positiv konsekvens. Område Verdi Omfang Konsekvens Myrkdalen Sør Stor Ubetydelig Liten positiv Myrkdalen Vest Stor Middels Stor Liten negativ Myrkdalen Nord Stor Middels Middels positiv Myrkdalen Øst Svært Stor Ubetydelig Ubetydelig Myrkdalselva Stor Liten Ubetydelig Samla Stor Liten - Middels Liten positiv Tabell 3 samlet konsekvensvurdering 7 AVBØTENDE TILTAK Avbøtende tiltak for tema friluftsliv må delvis sees i sammenheng med andre fagtema, blant annet landskap. Hvordan tiltaket planlegges og tilrettelegges med hensyn til terrenginngrep og visuelt uttrykk generelt må stå sentralt i detaljplanlegging (jf. Rapport om Landskap). Planen må ha fokus på å opprettholde grønne korridorer. Anleggsarbeid bør foregå i løpet av arbeidsuken, helgefred bør opprettholdes av hensyn til allerede etablerte hytteeiere. 16

18 8 KILDER Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Håndbok Internett: Kommunedelplan for Myrkdalen delrapporter: Naturmiljø og biomangfold, NNI rapport Landskap Opus Bergen AS 2009 Kilturminne og Kullturmiljø Opus Bergen AS Muntlig informasjon: - Diverse grunneiere og lokalkjente - Representant fra Voss Fjellandsby, samt hytteforening ved Voss fjellandsby 17

19 FRILUFTSLIV KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Oppdragsgiver: Voss Fjellandsby AS Utarbeidet av: Opus Bergen AS Strandgaten Bergen tlf: faks: Prosjektnummer: P07004 Oppdragsansvarlig: Taral Zahl Jensen Medarbeidere: Kristel Bellerby Omslagsillustrasjon: Voss Fjellandsby AS Mars 2009

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Fantoft Park

KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Fantoft Park KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE Bergen mai 2010 Kulturminne og Kulturmiljø 1. SAMMENDRAG... 2 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, METODER... 4 3.2 METODER

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Panoramautsikt fra aktuelle byggeområder mot Ringstadsetra, Storhornet og Sunnmørsalpene Oppdragsgiver: Mivo

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Side 1 av 23 KVAMSKOGEN KVAMSKOGEN EN VIKTIG DEL AV HARDANGER HØRINGSDOKUMENT SJØKABELUTREDNING SIMA SAMNANGER

Side 1 av 23 KVAMSKOGEN KVAMSKOGEN EN VIKTIG DEL AV HARDANGER HØRINGSDOKUMENT SJØKABELUTREDNING SIMA SAMNANGER Side 1 av 23 KVAMSKOGEN KVAMSKOGEN EN VIKTIG DEL AV HARDANGER HØRINGSDOKUMENT SJØKABELUTREDNING SIMA SAMNANGER Side 2 av 23 Innhold INNLEDNING... 3 FJELLOMRÅDET KVAMSKOGEN... 3 OM KVAMSKOGEN:... 3 ALTERNATIV

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Landskap

KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Landskap KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Landskap Bergen mars 2009 Landskapsanalyse Myrkdalen 1 Innledning I forbindelse med kommunedelplan for Myrkdalen er det utarbeidet en landskapsanalyse

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel:

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Vedlegg 1 Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Til informasjon er viltarter/funksjonsområder for vilt oppført med et tall i parantes. Dette er vekttall som sier noe om

Detaljer

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Laila og Johan Midtaune Konsekvensutredning Reguleringsplan for ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Os kommune 2016-05-25 1 Arbeidsmetodikk for konsekvensutredning av tiltak i reguleringsplan Bakgrunn For nye utbyggingsområder

Detaljer

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet OMRÅDETYPER Kode Områdetype Kartfigur LR Leke- og rekreasjonsområde Flate NT Nærturterreng Flate

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad

STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad Foto Johnny Foss Visjonen er å skape en utradisjonell hyttelandsby, ut i fra en kollektiv tanke med en sterk miljøprofil. I det kollektive ligger at friarealer,

Detaljer

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato:17. september 2012 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Alle

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Presentasjon av områdetyper

Presentasjon av områdetyper Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Sept 16 - oppstartsmøter INNLEDNING Tegn på kart Oversiktskart kommunen Hvor er kommunens store

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Detaljreguleringsplan for Lørenskog vinterpark Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Kulturminne og kulturmiljø

Kulturminne og kulturmiljø KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Bergen mars 2009 Kulturminne og kulturmiljø 1 INNLEIING... 2 1.1 KULTURMINNE OG MILJØ... 2 1.1.1 Kulturminne og kulturmiljø... 2 1.1.2 Influensområde...

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 REGULERINGS REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 1 BYGGEOMRÅDE ( 20-4 NR 1) 1.1 Plankrav: Før det gies tillatelse til fradeling eller til tiltak etter

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark Lofotodden nasjonalpark Dagens situasjon og konsekvenser av vern som nasjonalpark for Fritidshus/hytter Jakt og fiske Reiseliv Hanne Lykkja 1) Nå-situasjon for fritidsboliger/hytter + påregnelig utvikling

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser Foreløpige resultater KVU E134 Gvammen - Vågsli Anne Karen Haukland og Hans Kortner Ryen Tema som utredes: Landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmangfold Kulturmiljø Naturresurser

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Plan-ID: 201203 Høghaugen Øvre - Hafjell ØYER. REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.12.2012 Godkjent

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Strategidokument for Kvamskogen Vel

Strategidokument for Kvamskogen Vel Strategidokument for Kvamskogen Vel Vedtekter for Kvamskogen Vel 1 - Velforeningens formål er å medvirke til å utvikle og i vareta allmenne interesser som knytter seg til Kvamskogen som hytte-, rekreasjons-

Detaljer

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Ca. 6000 innbyggere Nodeland er kommunesenter Gode naturgitte forhold for friluftsliv Tradisjonelt

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Sendes elektronisk Til Miljødirektoratet post@miljodir.no Vår ref.arkivsak Vår saksbehandler Deres ref. Dato 2015/8240 Tore Rødseth Ulvund 2015/10586 25.11.2015 DOKUMENTER

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Boondocks AS - 2005 sveinung@boondocksconsulting.com truls@boondocksconsulting.com Denne håndboken bygger på Nasjonal merke- og graderingsstandard

Detaljer

Krødsherad kommune for 2013-2018

Krødsherad kommune for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sia friluftslivsområder Krødsherad for 2013-2018 Fakta om n pr 31.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sia friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga Dokument type Analyse Dato 09.09.2013 Rev.8.10.2013 Landskapsanalyse Landskapsanalyse AUSVIGA Revisjon A. 2013/10/08 Dato 2013/09/09 Utført av Hanne Alnæs Kontrollert Mari-Ann Ekern av Godkjent av Hanne

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Tiltakshaver: Levanger Næringsselskap As Konsulent: Selberg Arkitektkontor As 29.06.2010 1 Bakgrunn Planforslaget er innsendt 29.06.2010 av Levanger Næringsselskap

Detaljer

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Om vi går og sykler mer...til jobben, skolen, butikken, svømmehallen, fotballbanen i stedet

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon

Detaljer

Krødsherad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter. PLANBESKRIVELSE

Krødsherad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter. PLANBESKRIVELSE Områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PLANBESKRIVELSE innledning...3 1.1 Formåletmedplanarbeidet... Planforslag 11.06.20103 Områderegulering for Øvre del av Norefjell

Detaljer

RAPPORT. SJØHAUGEN Landskapsbilde Oppdragsnr: Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG

RAPPORT. SJØHAUGEN Landskapsbilde Oppdragsnr: Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Områdereguleringsplan Gulsvikfjellet

Områdereguleringsplan Gulsvikfjellet Høgevarde Vel v/per E. Fagerlund Til Høgevarde AS Oslo, 2012-01-18 v/knut Sterud - prosessansvarlig Områdereguleringsplan Gulsvikfjellet Kommentarer til Mulighetsstudie av 2011-12-20 og Planprogram av

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Konsekvensutredning - Kjelvassløypa

Konsekvensutredning - Kjelvassløypa Konsekvensutredning - Kjelvassløypa Under de forskjellige temaene er det foretatt en forenklet konsekvensutredning. Vurdering av konsekvenser er gjort og det er sett på avbøtende tiltak. Under er det listet

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV VESTLIA Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning NÆRMILJØ & FRILUFTSLIV VESTLIA

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting

BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting OPPSTARTSDOKUMENT Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Organisering av arbeidet a. Geografisk avgrensing b. Arbeidsgruppe c. Referansegruppe

Detaljer

Bjørnlia Nord 2010 S4A. Planprogram hyttefelt Bjørnlia Nord i Kvalsund kommune

Bjørnlia Nord 2010 S4A. Planprogram hyttefelt Bjørnlia Nord i Kvalsund kommune Planprogram hyttefelt Bjørnlia Nord i Kvalsund kommune Innhold Innledning... 3 Presentasjon av Bjørnlia Nord... 3 Bakgrunn for prosjektet... 3 Formålet med planprogrammet... 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

INNLEIING OG PROSESS...

INNLEIING OG PROSESS... 1 SAMANDRAG... 5 2 INNLEIING OG PROSESS... 7 2.1 BAKGRUNN...7 2.2 PLANPROSESS...7 2.3 TILTAKSHAVAR...9 3 KOMMUNED ELPLAN...10 3.1 FØREMÅL MED KOMMUNEDELPLANEN...10 3.2 TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING...11 3.3

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

20 attraktive høyfjellsleiligheter

20 attraktive høyfjellsleiligheter 20 attraktive høyfjellsleiligheter Unik beliggenhet På Trysilfjellets beste utsiktstomt tilbyr vi nå 20 attraktive høyfjellsleiligheter. Den sørvestvendte beliggenheten helt oppe ved tregrensen gir panoramautsikt

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Området omfatter tilnærmet sammenhengende barskog på middels og dårligere bonitet.

Området omfatter tilnærmet sammenhengende barskog på middels og dårligere bonitet. 9. Støy Ikke registrert. 10. Gang og sykkel Ikke relevant. 11. Kollektiv Ikke relevant. 12. Trafikk Ikke registrert. 13. Veger Avklares i reguleringsplan 14. Markslag Skog 15. Fredning /vern 16. Inngrepsfri

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal Kommunedelplan Savalen 2014 2017 (2025) Tiltaksplan 2014-2015 Vedtatt i Kommunestyret i Tynset 30.10.14 og Kommunestyret i Alvdal 04.09.14. 1. KOMMUNEDELPLANENS FORMÅL OG VISJON FOR OMRÅDET Målet med kommunedelplanen

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

Norsk Friluftslivspolitikk

Norsk Friluftslivspolitikk Norsk friluftslivspolitikk Erlend Smedshaug Ørebro, 1 Den statlige definisjonen av friluftsliv Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse Definisjonen

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SOLHEIM SKOLE - PAVILJONG

SOLHEIM SKOLE - PAVILJONG SOLHEIM SKOLE - PAVILJONG Fasader øst og sør. Fasader nord og vest. Utomhusplan. Solheim skole utvides med paviljong mellom Tennishallen og Kjenn folkebad. Fortauet fra Hasselveien forlenges langs parkeringsplassen

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Kristiansand kommune Rådmannen Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand. Sukkevann, 30. september 2010 HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEPLAN 2011 2022

Kristiansand kommune Rådmannen Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand. Sukkevann, 30. september 2010 HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEPLAN 2011 2022 Kristiansand kommune Rådmannen Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand Sukkevann, 30. september 2010 HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEPLAN 2011 2022 Det vises til utsendt forslag til kommuneplan for Kristiansand

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN 17.06.2016 STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 FORVENTET FREMDRIFT Det jobbes gjennom sommeren med fullføring av alle

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 1: Sandes ressurser og aktiviteter: Hvilke konkrete ressurser / arealer og aktiviteter skal danne utgangspunkt for å utvikle Sande

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

GANGSTØA. hytte- og boligområde på sagaøya Leka. utsikt fra hytteområdet

GANGSTØA. hytte- og boligområde på sagaøya Leka. utsikt fra hytteområdet GANGSTØA hytte- og boligområde på sagaøya Leka utsikt fra hytteområdet Gangstøa Gangstøa ligger i Leka kommune ca. 2 km fra Leka sentrum og like nedenfor Leka Camping. Øya har fergeforbindele fra Gutvik

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Hvordan tilrettelegge for friluftsliv på Lille Hjertøya? Legge til rette for friluftsaktivitet på en naturvennlig måte Hindre at fysisk tilrettelegging og

Detaljer

R-57 STORMOEN HUMMELFJELL

R-57 STORMOEN HUMMELFJELL Planbestemmelser for R-57 STORMOEN HUMMELFJELL Planen er vist på plankart datert 25.05.2010 Plan med bestemmelser er sist revidert 25.05.2010. GENERELT Der er registrert automatisk fredede kulturminner

Detaljer

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Mer miljøtilpassede fritidsboliger nasjonal politikk og konkret oppfølging

Mer miljøtilpassede fritidsboliger nasjonal politikk og konkret oppfølging Mer miljøtilpassede fritidsboliger nasjonal politikk og konkret oppfølging Seniorrådgiver Bjørn Casper Horgen Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006 Fritidsboliger i Norge 1.1.2006 I alt: 379 169 Hordaland:

Detaljer

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Planprosessen Gjeldende arealplan vedtatt i 2000 Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Vedtak av planprogram for planarbeidet i januar 2006 Vedtak om planprinsipper i februar 2006 Første

Detaljer

2.9 Retningslinjer for hensynsonene

2.9 Retningslinjer for hensynsonene 2.9 Retningslinjer for hensynsonene 2.9.1 Generelle retningslinjer for alle hensynssoner Den regionale planen er en overordnet og retningsgivende plan. Følgende gjelder generelt i hele planområdet: Felles

Detaljer

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter IIII LILLEHAMMER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 21.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 24.04.2013 Godkjent

Detaljer

Landbruk - jord og skog

Landbruk - jord og skog KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Bergen mai 2009 Landbruk - jord og skog Landbruk, jord og skog 1 LANDBRUK, JORD OG SKOG... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 METODE... 2 1.3 INFLUENSOMRÅDE...

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 Saksbehandler: Sigbjørn Strand HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune

Detaljer

Resortdirektør Quality Spa & Resort Norefjell. Resortdirektør Quality Spa & Resort Trysil. På vegne av oppdragsgiver

Resortdirektør Quality Spa & Resort Norefjell. Resortdirektør Quality Spa & Resort Trysil. På vegne av oppdragsgiver På vegne av oppdragsgiver søkes følgende 2 stillinger besatt: Resortdirektør Quality Spa & Resort Norefjell og Resortdirektør Quality Spa & Resort Trysil Telefonnr. 913 90 269 Innhold Innledning Side 3

Detaljer

KONSEKVENS- UTREDNING STRANDSONE, SJØ OG VASSDRAG

KONSEKVENS- UTREDNING STRANDSONE, SJØ OG VASSDRAG KONSEKVENS- UTREDNING STRANDSONE, SJØ OG VASSDRAG GNR 92 BNR 1 M. FL., NAPPEN, GULEN KOMMUNE 30.11.2014 INNHOLD INNHOLD... 1 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 METODIKK... 3 3 BAKGRUNN... 8 4 INFLUENSOMRÅDET...

Detaljer