KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Bergen april Friluftsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Bergen april 2009. Friluftsliv"

Transkript

1 KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Bergen april 2009 Friluftsliv

2 1 INNLEDNING FRILUFTSLIV HISTORIKK INFLUENSOMRÅDET METODE VERDIVURDERING MYRKDALEN SØR MYRKDALEN VEST MYRKDALEN NORD MYRKDALEN ØST MYRKDALSELVA/DELTA OPPSUMMERING VERDI OMFANG OG KONSEKVENS MYRKDALEN SØR MYRKDALEN VEST MYRKDALEN NORD MYRKDALEN ØST MYRKDALSELVA/DELTA OPPSUMMERING AVBØTENDE TILTAK KILDER Figurliste Figur 1 Myrkdalen (foto Nils Akselberg)... 3 Figur 2 soneindeling for friluftsliv... 4 Figur 4. Ulvund stifaldar (Kjelde. )... 6 Figur 5 friluftsliv... 7 Figur 6 Årmot... 9 Figur 7 planområdet med utbyggingsområder og alpinløyper og heiser

3 1 INNLEDNING I forbindelse med kommunedelplan for Myrkdalen er det gjennomført en konsekvensutredning for tema friluftsliv. Forslag til utbygging kan virke både positivt og negativt med hensyn til friluftsliv. Økt belastning på et område kan redusere mulighetene for enkelte typer friluftsliv (tur, jakt o.l.), samt at bruken av enkelte områder kan nå en tålegrense. Andre typer friluftsaktiviteter vil derimot kunne styrkes blant annet gjennom tilrettelegging av løyper, stier, alpinanlegg m.m. Under følger en kort beskrivelse av den historiske utviklingen av området knyttet til friluftsliv. Deretter vil det redegjøres for metode og kriterier for verdivurdering. Beskrivelse av dagens situasjon følger i kapittel 4. Deretter gjengis en kortfattet skildring av tiltaket, og det gis en vurdering av i hvor stor grad tiltaket virker inn på friluftslivet i Myrkdalen. Tilslutt vil avbøtende tiltak beskrives. 2 FRILUFTSLIV I følge Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (DN håndbok ) skal det i forbindelse med kommuneplanlegging: - sikre friluftsområdet for dagens og for framtidige brukere, - utvikle og ivareta en god tilgang til friluftsområder, - utvikle og ivareta en god tilrettelegging for friluftsliv Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med tanke på miljøforandringer og naturopplevelse (DN håndbok :6). 3 HISTORIKK Friluftslivet har gjennom lengre tid vært viktig i Myrkdalen. Området er kjent for å være snørikt. Skisesongen starter som oftest i november og kan vare helt til mai. I tidligere tider ble det drevet både pensjonatvirksomhet og utleie på gårdene, det siste mest i påsketider. Spesielt om vinteren har det nordligste partiet av planområdet gjennom lange tider vært benyttet som utfartsområde. Skiturene gikk den gang ofte fra Årmot mot Revhaugane og Repjane eller Oppheimsdalen med tilhørende fjell. Da Helgatun Fjellpensjonat ble bygget ble denne aktiviteten forsterket, dette både på grunn av den aktivitet som selve pensjonatet skapte og fordi det da ble opparbeidet et etter forholdene større antall parkeringsplasser. Mangel på parkeringsplasser har alltid har vært en minusfaktor på store utfartsdager. Etableringen av Årmot ski- og skiskytteranlegg medførte videre økt bruk av området. Dette området er fortsatt et populært utfartssted. Mange idrettsarrangement er gjennomført i dette området. Av disse nevnes mange hopprenn, turrennet Helgatunrennet, og en lang rekke ski- og skiskytterkonkurranser i Årmot ski- og skiskytteranlegg. Som et kuriosum kan det nevnes at det siste norgesmesterskapet i skiskyting, hvor det ble brukt grovkalibret våpen, ble arrangert i her. Det var før Årmot ski- og skiskytteranlegg ble etablert. 2

4 Etter at Myrkdalen ble en veletablert vintersportsdestinasjon, blant annet med flere skiheiser/skitrekk og velpreparerte løyper står Voss Fjellandsby nå sentralt i friluftslivet i området. 3.1 INFLUENSOMRÅDET Influensområde for tema friluftsliv omfatter utredningsområdet, samt nærliggende fjellområder. Figur 1 Myrkdalen (foto Nils Akselberg) 3

5 3.2 METODE I Arbeidet med denne rapporten er DN håndbok 25 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder benyttet. Videre bygger rapporten på eksisterende skriftlig informasjon hentet fra Voss kommune og Hordaland fylkeskommune. Videre har muntlig informasjon fra grunneiere, lokalkjente og representanter fra Voss Fjellandsby vært viktig. Registreringer gjort i forbindelse med andre fagrapporter som Naturmiljø og biologisk mangfold, samt Kulturminneregistrering som er utført i forbindelse med denne konsekvensutredningen har gitt viktige innpill til denne delen av planen. Planområdet er for tema friluftsliv delt i 5 soner (jf. figur 2), basert på områdets geografi samt aktuell situasjon i dag i henhold til områder som er preget av utbygging i motsetning til områder som fremstår som urørt. Først blir den enkelte sone beskrevet og verdsatt. I neste del vil omfanget og konsekvensene av tiltaket beskrives, og tilslutt avbøtende tiltak vurderes. Konsekvenser er uttrykt i relativ størrelse på en ni delt skala fra svært stor positiv konsekvens til svært stor negativ konsekvens. Figur 2 soneindeling for friluftsliv1 Myrkdalen sør Myrkdalen vest Myrkdalen nord Myrkdalen øst Myrkdalselva/ delta 1 Kartavgrensingen viser planområdet med de ulike sonen som er beskrevet i rapporten, influenssonen strekker seg videre inn i de omkringliggende fjellområdene 4

6 4 VERDIVURDERING Myrkdalsområdet er delt inn i soner for friluftsområder, og fjellområdene i de vestre delene av planområdet er vurdert som svært viktige friluftsområde. Figur 3 Regionale friluftsområder (Kjelde Hordaland fylkeskommune) Friluftsliv rangeres fra ingen verdi til svært stor verdi. I det følgende vil det gis en kortfattet beskrivelse og verdivurdering på bakgrunn av følgende kriterier: - opplevelseskvaliteter - dagens bruk (brukere, tilgjengelighet, tilrettelegging) - grad av inngrep - potensiell bruk Regionale friluftsområder Svært viktig Viktig Registrert 5

7 4.1 MYRKDALEN SØR Ulvund /Nesheim. De lavereliggende områdene er preget av tradisjonelt jordbrukslandskap og dyrket mark. De bratte fjellsidene opp mot stølsområda er stort sett preget av løvskog, i og rundt stølsområdene er det kulturlandskapet som råder. I de omkringliggende fjellområdene finner man blant annet flere flotte utsiktspunkt, elver og fiskevann. På garden Ulvund er det registrert et område med særlig verdifullt kulturlandskap. Like utenfor planområdet ligg det tre stølsmiljø; Nedre- og øvre Ulvundstølen som tilhører gården Ulvund, samt Fossen som tilhører gården Nesheim. Nesheim har i tillegg sommerstøl på Svoleset i fjellet overfor Bygdalii. Området fremstår stort sett som urørt. Området er i dag ikke mye brukt i friluftsøyemed (tur o.l), men antall brukere er stigende noe som settes i sammenheng med reiselivsnæringen i Myrkdalen i hovedsak ved Voss Fjellandsby (pers.med Kåre Ulvund). Det er bygget traktorvei til nedre Ulvundsstølen og Fossen, ellers går det sti fram til stølsområdene og videre inn til Svolefjell. Det er satt i gang arbeid for å øke tilretteleggingen av området, mange av de gamle stiene i området vil ryddes og merkes før å øke tilgjengeligheten og allmenn ferdsel, jf ill. under. Videre er det tilrettelagt for parkering av ca 20 biler på Ulvund. Området har potensial for større bruk. Figur 4. Ulvund stifaldar 6

8 4.2 MYRKDALEN VEST Tveite/Skjervheim/ Mørkve Området viser et brett spekter av naturtyper. Dalbunnen er preget av jordbrukslandskap; dyrka mark og beitemark. Løvskog og partier med granplantefelt preger dalsiden, som går over i lavalpine heier opp mot fjellområdene. Området er videre preget av et omfattende bekke- og elvesystem. I denne delen av dalen finner man fire stølsområder Tveite, Hiurdi, Skjervheimsstølen og Mørkvestølen. Området er definert som et svært viktig regionalt friluftsområde jf. figur 3. Området fremstår per i dag stort sett som urørt. Hytteeiere ved Tveite, og lokalbefolkningen i Myrkdalen bruker stølsområdene aktivt, på flere støler har man restaurert eldre bygninger. Ved utbygging av hyttefeltet på Tveite har bruken av området som tur og rekreasjonsområde tatt seg opp (pers.med. Lars Mørkve). Det er etablert traktorveg i tillegg til stier til stølsområdene. Stiene fra stølene leder videre inn til sommerstølene i høyfjellet. Disse stiene er svært gamle og er ifølge grunneier til dels vanskelig å finne dersom man ikke er lokalkjent. Området er ikke tilrettelagt med parkeringsplasser. Området har potensial for større bruk, som turområde både sommer og vinterstid, samt for jakt. Figur 5 friluftsliv (Kjelde: Voss Fjellansby) 7

9 4.3 MYRKDALEN NORD Bystålen/Bygårdsli/Helgatun/Flåberget. Området viser et brett spekter av naturtyper. Dalbunnen er til dels preget av tradisjonelt jordbrukslandskap. Løvskog og partier med granplantefelt preger dalsiden, som går over i lavalpine heier opp mot fjellområdene. Voss fjellandsby er etablert i denne delen av dalen. Løypenettet er per i dag utbygd med elleve løyper av varierande lengde og kategori. I tillegg er det etablert preparerte langrennsløyper. I dag er det etablert 6 skiheiser/trekk ved Fjellandsbyen, jf tabell under. Heiser/Trekk Type Lengde Kapasitet Myrkdalsekspressen 6 seters stolheis 1500 m 3000 pers/t Landsbytrekket Tallerkentrekk 300 m 800 pers/t Helgatuntrekket T-krok 1500 m 800 pers/t Kari Traa-trekket T-krok 1350 m 800 pers/t Kråni-trekket T-krok 1050 m 1000 pers/t Badnabandet Skiband 50 m 600 pers/t Tabell 1 heiser/trekk ved Voss Fjellandsby Friluftslivet i området er i stor grad knyttet til alpinanleggene, i tillegg fungerer området som utgangspunkt for turer både på ski og til fots. I følge lokalkjente, er det også populært å ta trekket opp, deretter gå til Finnbunuten før en sklir ned igjen. Området er definert som svært viktig regionalt friluftsområde jf. figur 3. Bruken av området er både lokal og regional, og består av brukere fra Voss og Bergensområdet, i tillegg til hytteeiere ved Voss fjellandsby. Bruken av området har økt i takt med utbygginga av hyttelandsbyen. I en spørreundersøkelse i 2004/2005 blant hytteeierne om bruken av området, viste det seg at det var 50/50 i preferanse alpint og langrenn/turski. Dette betyr at alpinfaktoren ser ut til å være mindre i Myrkdalen enn ved sammenliknbare destinasjoner. Representanter fra Voss fjellandsby oppgir at hyttene er i aktivt bruk også i sommerhalvåret. Området er tilrettelagt for friluftsliv i særlig grad knyttet alpinanleggene. Det er opparbeidet parkeringsplass ved Voss Fjellandsby. Videre kan Voss Fjellandsby, Helgatun Fjellpensjonat og Vossestrand hotell by på varierte overnattingstilbud i denne delen av dalen. Området fremstår som utbygd med hyttefelt, hotell, alpinanlegg og bygg i tilknytning til dette. Området har potensial for større bruk. 8

10 4.4 MYRKDALEN ØST Årmot Området er preget av åpne beitemarker med stølsanlegg, sammenhengende bjørkeskog og store myrareal. I fagrapport for naturmiljø og biomangfold peker en på at dette området har stor verdi som et sammenhengende natur- og kulturmarksområde, med score på en rekke viktige naturfaglige kriterier (NNI rapport ). Stølene Bygdastølen og Røvhaugen er lokalisert i denne delen av dalen. Området fremstår stort sett som urørt. Figur 6 Årmot Området er veldig populært som utfartssted for turer i fjellet. Lokalbefolkning (både Myrkdalen og Voss) samt hytteeiere i dalen bruker området til turer både sommer og vinterstid. I tillegg er Årmotslia skisenter- konkuranseløyper mye brukt. Det er anlagt vei opp til stølsområda. Området er veldig turvennlig, med gradvis stigning innover i fjellet. Det er oppmerkede stier både innover Kvanndalen og opp til Svoleset. Det er ikke tilrettelagt med parkering foruten ved Årmotslia skisenter. Dette skaper trafikkproblemer på populære utfartsdager. Området er mye i bruk som friluftsområde i dag, og har stort potensial til tur både sommer- og vinterstid. 4.5 MYRKDALSELVA/DELTA Myrkdalselva er del av Vossavassdraget som er vernet. Elven fremstår stort sett som urørt. Myrkdalsdelta på sin side er til dels preget av inngrep da deler av deltaet er oppdyrket til jordbruksformål. Elven har et samlet løp og har utløp i Myrkdalsdeltaet ved Myrkdalsvatnet. Elven er lite allment kjent, men er høyt verdsatt av erfarne elvepadlere fra hele verden. Populære aktiviteter knyttet til elven er fiske (særlig fluefiske), rafting og kajakk. I tillegg finnes det bademuligheter flere steder. Området er definert som et viktig regionalt friluftsområde jf. figur 3. Elven er mye brukt til fiske og andre vannsportaktiviteter i friluftssammenheng. Langs elven er det tilrettelagt med diverse fiskeplasser og badeplasser. Det er ikke tilrettelagt med parkering for aktiviteter knyttet utelukkende til bruk av elven. Myrkdalselva er mye brukt i friluftssammenheng i dag. En økning i bruk må vurderes i henhold til elvens tåleevne jf (NNI- rapport ). 9

11 4.6 OPPSUMMERING VERDI Samlet sett kan verdiene av friluftsområdene i og rundt Myrkdalen karakteriseres som store. Området har store opplevelseskvaliteter i form av et rikt og variert kultur og naturlandskap. Størstedelen av området tilbyr et brett spekter av kvaliteter som tilrettelegger for omfattende og variert bruk innenfor tradisjonelle friluftsaktiviteter. Jakt og fiske er organisert gjennom grunneierlag. Alpinanlegget har både lokale og regionale brukere. Hytteeierne i området er i stor grad fra Bergensregionen. Området særlig Årmot/Kvanndalen er mye brukt som turområde både på sommerstid og vintertid. I takt med hytteutbyggingen i området er det registrert økende etterspørsel etter oppkjørte skiløyper i Myrkdalen. Kriterier for verdi Opplevelse i område Dagens bruk Grad av inngrep Myrkdalen sør Myrkdalen vest Myrkdalen nord Myrkdalen øst Myrkdalselva/ delta Jordbrukslandskap, Jordbruks- Jordbruks landskap, Jordbruks- Elveløp, landskap, viktig Alpinområder, landskap, viktig deltaområde, kulturlandskap, natur- og service og næring natur- og fiske, rafting, stølsområder og kulturlandskap, tilknyttet kulturlandskap, kajakk, snaufjell stølsområder, alpinnæringen stølsområder, bademuligheter Traktorveg til stølene, sti opp i fjellet, ca 20 parkeringsplasser på Ulvund snaufjell Turområde for hytteeiere ved Tveite, traktorveg og sti, ingen parkering Hytteeiere og besøkende i alpinanlegget, parkering, overnatting- og serveringssteder Årmotslia skisenter Turgåere sommer og vinter, brukere av traktorveg, ingen parkering (foruten ved Årmotslia skisenter) Fiske, rafting, kajakk, badeplass Urørt Delvis urørt Delvis utbygd Urørt Delvis utbygd (Delta jordbruksjord) Potensiell Stor Stor Stor Stor Stor 2 bruk Samlet Stor Stor Stor Svært stor Stor Verdi Tabell 2 verdisetting av friluftsområder- Myrkdalen 2 En økning i bruk må vurderes i henhold til elvens tåleevne 10

12 5 OMFANG OG KONSEKVENS Det klassiske friluftslivet (ski- og fotturer i fjellet) blir i mange sammenhenger karakterisert som sensitivt for inngrep som endrer store naturområder (særlig urørt natur). I henhold til konsekvensvurderingene er det viktig å ha i mente at alvorlighetsgraden av en eventuell utbygging må sees i sammenheng med alternative områder som er tilgjengelig for friluftsliv. Det vil si at dersom det ikke finnes alternative områder i nærheten vil konsekvensene være mer alvorlig enn om det finnes rikelig med alternative turområder i umiddelbar nærhet. I denne rapporten er skirelaterte aktiviteter, deriblant alpin nedfart definert som friluftsliv jf definisjon s. 2. I det følgende vil omfanget og konsekvensene av det planlagte tiltaket drøftes. O- Alternativ Det forventes ingen vesentlige endringer i bruken av området dersom den foreslåtte utbyggingen ikke gjennomføres. Utbyggingsalternativ I Utbyggingsalternativet er det lagt opp til ca 3400 enheter totalt, fordelt på ulike former for fritidsboliger, hotell, camping, samt utvidelse av eksisterende velkomstsenter ved Voss Fjellandsby. Videre utvidelse av alpinanlegget med nye skiheiser og løyper, samt utvidelse av boligområde, lokalsenterområde og næringsareal for å møte denne utviklingen. Tiltaket vises på figur 7, oransje felt viser eksisterende byggeområde, gule felt viser planlagt byggeområde. Lilla linjer viser eksisterende heiser/trekk, røde linjer viser planlagte heiser/trekk. I det følgende kapittel vil omfanget og konsekvensene av tiltaket drøftes. 11

13 Myrkdalen nord Myrkdalen øst Myrkdalen vest Myrkdalen sør Figur 7 planområdet med utbyggingsområder og alpinløyper og heiser 5.1 MYRKDALEN SØR Omfang Det er foreslått to mindre hyttefelt i dette området, og omfanget vurderes som ubetydelig. Konsekvens Inngrepene er minimale, de naturmessige kvalitetene i området vil ikke endres som følge av tiltaket. Utbyggingsområde på Ulvund legger til rette for hytter av enkel standard blant annet uten innlagt vann eller veitilkomst. Videre skal transport i tilknyting til bygging og vedlikehold foregå på en måte som medfører minimale inngrep i naturen. Tiltaket gi positive ringvirkninger for friluftslivet i denne delen av Myrkdalen. Det er satt i gang arbeid med merking av stier, og informasjonstavler vil monteres til sommeren. Målsettingen er å legge til rette for økt bruk av området i friluftsøyemed. Grunneieren i området erfarer at bruken av området i friluftsøyemed har tatt seg opp i sammenheng med etablering av Voss Fjellandsby. Vurdering: Liten positiv konsekvens 12

14 5.2 MYRKDALEN VEST Omfang Det er ett hyttefelt i området i dag (Tveite). Utbyggingsforslaget skisserer et forholdsvis stort antall hytter og andre overnattingsmuligheter, skiheiser og løyper. Denne delen av planområdet er ikke i særlig grad berørt av inngrep i dag. En eventuell utbygging representerer derfor et inngrep i et forholdsvis uberørt naturområde, omfanget vurderes til middels stor. Konsekvens I denne delen av planområdet finnes verdifulle kulturmarkstyper (Jf NNI rapport ). Selve utbyggingsområdene ligger i et relativ bratt skogsterreng, og representerer en mindre del av området som helhet. Selv om utbyggingsområdene er justert både med hensyn til natur og kulturmiljø, vil tiltaket bidra til å endre områdets uberørte karakter. Denne delen av Myrkdalen har 4 stølsområder. Stølene er populære utfartssteder og er viktig for lokal identitet. Til tross for at stølsområdene ikke vil berøres direkte, vil kulturlandskapet som helhet med sammenhengen mellom gårdene i dalbunnen, vår og høststøl i dalsidene og sommerstøl i høyfjellet, brytes visuelt sett (jf. Kulturminne og kulturmiljø Opus Bergen AS) Alpinanlegget med heiser og løyper er lokalisert i snaufjellet, og vil beslaglegge terreng som har stor verdi for det tradisjonelle friluftslivet. På den annen side kan konsekvensene av en videre utbygging også bidra til økt tilrettelegging for friluftsliv. Utbygging av felt for fritidsboliger, hoteller og infrastruktur knyttet til dette vil bidra med å øke tilgjengeligheten i området. Videre vil en utvidelse løypeområder for alpin nedfart være en positiv tilkomst til denne formen for friluftsliv. Annleggstøy i forbindelse med utbyggingsperioden vil være til sjenanse både for lokalbefolkningen og hytteeiere ved feltet på Tveite. Denne delen av Myrkdalen er i noen grad, men ikke omfattende benyttet i friluftssammenheng. Gjennomføring av et eventuelt tiltak vil ha både positive og negative konsekvenser. Da dette er et område som fremstår som relativt urørt med hensyn til inngrep, vil de negative sidene ved utbyggingen veie tyngst, og tiltaket medfører en liten negativ konsekvens. Vurdering: Liten negativ konsekvens 13

15 5.3 MYRKDALEN NORD Omfang Området fremstår i dag som bebygd både med hensyn til fritidsboliger og alpinløyper og heiser. Tiltaket vil således ikke gripe inn i urørt natur. Planlagd tiltak legger til rette for nytt utbyggingsfelt for fritidsboliger, samt å øke området for alpin nedfart, øke antall preparerte løyper for langrennski, og tilslutt å utvide velkomstsenter ved Voss fjellandsby med overnatting og sentrumsfunksjoner. Omfanget er vurdert til middels. Konsekvens En utvidelse av dette området vil fungere som en fortetting av allerede eksisterende anlegg ved Voss fjellandsby. I et område som allerede i stor grad er preget av alpin utbygging vil tiltaket være positivt for friluftsliv knyttet til skisport. Tiltaket legger opp til et økt og mer variert tilbud innen skirealterte aktiviteter. Videre vil parkeringsdekning, overnattingsmuligheter og annen infrastruktur bygges ut og bidra til økt tilgjengelighet. Annleggstøy i forbindelse med utbyggingsperioden kan være til sjenanse både for lokalbefolkningen og hytteeiere i Voss fjellandsby. Da området allerede fremstår som utbygd vil en videre fortetting med økt tilrettelegging for diverse friluftsaktiviteter vurderes til å ha en middels positiv konsekvens. Vurdering: Middels positiv konsekvens 5.4 MYRKDALEN ØST Omfang Det er ikke lagt opp til noen former for utbygging i dette området, men da Årmotsområdet er et populært utfartssted for turgåere både på sommer og vinterstid, må en regne med at potensielle brukere vil øke i området. Omfanget er vurdert til ubetydelig. Konsekvens Kvalitetsmessig vil friluftslivet som utøves i dette området i liten grad forringes av økt utbygging i nærområdene. Direkte utsyn til alpinanleggene på vestsiden av dalen vil i noen grad påvirke Årmotsområdet. På den annen side vender selve Kvanndalen seg østover og bort fra områdene som er utbygget. Konsekvenser med hensyn til visuelt uttrykk drøftes i rapport om Landskap (Jf. fagrapport Landskap 2009). Vurdering: Ubetydelig konsekvens 14

16 5.5 MYRKDALSELVA/DELTA Omfang Tiltaket vil i svært liten grad berøre Mykdalselva. Det er satt av et område i Jovika på Nesheim der det kan etableres flytebrygge med mulighet for utleie av båter, salg av båtplasser. Omfanget av tiltaket er vurdert til liten. Konsekvens Inngrepene som denne kommuneplanen viser med hensyn til Myrkdalselva er minimale, de naturmessige kvalitetene vil trolig ikke endres som følge av tiltaket. Vurdering: Ubetydelig konsekvens 6 OPPSUMMERING Myrkdalsområdet er i dag aktivt brukt som friluftsområde. Friluftsaktivitetene er knyttet både til alpinanlegget ved Voss fjellandsby, men området er også populært for ski- og fotturer, jakt og fiske. Foruten området rundt Voss fjellandsby og alpinanleggene er Myrkdalen i stor grad preget av urørthet med få tekniske inngrep. Det er to etablerte hyttefelt i området, et i tilknyting til Voss Fjellansdby, og et på Tveite. Det er videre overnattingsmuligheter ved Helgatun fjellpensjonat og Vossastrand hotell i tillegg til at Voss Fjellansby har diverse overnattingstilbud. Dette er tilbud som gjør Myrkdalen til et populært og attraktivt område for friluftsliv. Årmotsområdet har tradisjonelt vært og er fortsatt et populært utfartssted for fot og skiturer. I arbeidet med kommunedelplanen har det vært sentralt å sikre funksjonelle grøntområder både med hensyn til biologisk mangfold, samt natur- og kulturhensyn. Dette er positivt også for friluftslivet. Planen legger til rette for å utvide sti og løypenettet i Myrkdalen, både for vinter (alpin og langrenn), men også stier på barmark. Det er fortsatt kapasitet både sommer og vinterstid i sti og løypenettet, og området har potensial for økt bruk med hensyn til friluftsliv. Blant annet arbeider landskapspark gruppen for Myrkdalen aktivt med rydding og merking av stinettet. I forslag til kommunedelplanen har man arbeidet for å øke tilgjengeligheten for allmennheten med hensyn til friluftsliv, blant annet gjennom utviding av eksisterende løype- og stinett, samt økning i parkeringsareal. Som en positiv ringvirkning av etableringen av Voss Fjellandsby og arbeidet med kommunedelplan for Myrkdalen er det på Ulvund igangsatt arbeid i privat regi for bedre tilretteleggingen for friluftsliv i form av merking av stier. Dette er et arbeid som kan ses i sammenheng med den utviklingen Myrkdalen har vært gjennom med hensyn til reiseliv, i stor grad representert gjennom Voss Fjellandsby. Til tross for en konsentrert utbygging vil Myrkdalsområdet fremdeles være nært knyttet til store fjellområder uten tekniske inngrep. Den østlige delen av planområdet ved Årmot og fjellområdene mot Oppheim er og har vært et populært utfartssted for turgåing både sommer og vinter. Det er ikke planlagt tiltak i denne delen av dalen og bruken av området kan fortsette som før. Sett under ett vil en utbygging i Myrkdalen trolig ha positive konsekvenser for friluftslivet, og totalt sett veie opp for de negative konsekvensene. Tiltaket legg til rette 15

17 for å gjøre Myrkdalen til den beste familiedestinasjonen for vinteropphold i Norden. Det er i samarbeid med Myrkdalen Landskapspark planlagt opparbeiding og merking av nye stier og løyper. Samlet sett kan man konkludere med at det tradisjonelle friluftslivet i liten grad vil forringes som følge av økt utnytting, og noen steder vil en økning i tilrettelegging og tilgjengelighet virke positivt for friluftslivet. Konsekvensvurderinga jf. tabell 3 for friluftslivet i Myrkdalen er satt til liten positiv konsekvens. Område Verdi Omfang Konsekvens Myrkdalen Sør Stor Ubetydelig Liten positiv Myrkdalen Vest Stor Middels Stor Liten negativ Myrkdalen Nord Stor Middels Middels positiv Myrkdalen Øst Svært Stor Ubetydelig Ubetydelig Myrkdalselva Stor Liten Ubetydelig Samla Stor Liten - Middels Liten positiv Tabell 3 samlet konsekvensvurdering 7 AVBØTENDE TILTAK Avbøtende tiltak for tema friluftsliv må delvis sees i sammenheng med andre fagtema, blant annet landskap. Hvordan tiltaket planlegges og tilrettelegges med hensyn til terrenginngrep og visuelt uttrykk generelt må stå sentralt i detaljplanlegging (jf. Rapport om Landskap). Planen må ha fokus på å opprettholde grønne korridorer. Anleggsarbeid bør foregå i løpet av arbeidsuken, helgefred bør opprettholdes av hensyn til allerede etablerte hytteeiere. 16

18 8 KILDER Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Håndbok Internett: Kommunedelplan for Myrkdalen delrapporter: Naturmiljø og biomangfold, NNI rapport Landskap Opus Bergen AS 2009 Kilturminne og Kullturmiljø Opus Bergen AS Muntlig informasjon: - Diverse grunneiere og lokalkjente - Representant fra Voss Fjellandsby, samt hytteforening ved Voss fjellandsby 17

19 FRILUFTSLIV KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Oppdragsgiver: Voss Fjellandsby AS Utarbeidet av: Opus Bergen AS Strandgaten Bergen tlf: faks: Prosjektnummer: P07004 Oppdragsansvarlig: Taral Zahl Jensen Medarbeidere: Kristel Bellerby Omslagsillustrasjon: Voss Fjellandsby AS Mars 2009

Altevatn hyttefelt I, II og III

Altevatn hyttefelt I, II og III Statskog SF Altevatn hyttefelt I, II og III Konsekvensutredning Biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift 2013-09-30 02 20131025 Konsekvensutredning biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift. Endelig

Detaljer

LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen

LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen LAA 234 Landskapsanalysemetoder Kvamskogen Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen Forord SIDE 02 I denne analysen tar vi opp spørsmål rundt utbygging

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina Konsekvensutredninger Utkast WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Innhold Generelt... 2 Metode... 2 Samlet fremstilling av resultatet av konsekvensvurderingene...

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Skorveheia vindpark, Flekkefjord kommune. Stavanger, april 2008 AMBIO.

Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Skorveheia vindpark, Flekkefjord kommune. Stavanger, april 2008 AMBIO. Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av Skorveheia vindpark, Flekkefjord kommune Stavanger, april 2008 AMBIO MILJOi2ÅDGIVNING AMBIO Miljørådgivning AS Godesetdalen 10 4034 STAVANGER A'IBIO

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning SAMFUNN VESTLIA Reiselivs- alpin- og aktivitetsområde

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport landskapsbilde 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 FORORD Statens vegvesen arbeider med kommunedelplan og konsekvensutredning for ny trasé for E39 på

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

Utvidelsesprosjekt Markbulia/ Einunna i Folldal kommune

Utvidelsesprosjekt Markbulia/ Einunna i Folldal kommune 308 Utvidelsesprosjekt Markbulia/ Einunna i Folldal kommune Konsekvenser for jakt, fiske og friluftsliv Oddgeir Andersen Bjørn Petter Kaltenborn NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

Nordfjella villreinområde

Nordfjella villreinområde Nordfjella villreinområde Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv Vegard Gundersen Torill Olsson Olav Strand Magnus Mackay Manuela Panzacchi Bram van Moorter NINAs publikasjoner

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING 2 Oppdrag 167860; RAPPORT RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 568221 12.06.2007 Oppdragsnavn: Øvre Forsland kraftverk konsekvenser for naturmiljø Kunde: HelgelandsKraft

Detaljer

Utbygging av Prestmarka fritidssenter

Utbygging av Prestmarka fritidssenter Forslag til program for konsekvensutredning 1 oktober 2011 Rambøll AS Egersund Spinnerigaten 16 4370 Egersund Mail: svein.skaar@ramboll.no Tlf. 406 23 240 1 Forord Rambøll A/S Norge avdeling Rogaland har

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET 1 BAKGRUNN PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64, 283/1 OPPDAL KOMMUNE Planforslaget er utarbeidet i 2008-11, av Hjellnes Consult og Skaara Arkitekter

Detaljer