Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV."

Transkript

1

2 2

3 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte... 6 Faglig utvikling Opplæring... 7 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennom-førte årsverk:... 8 Varig tilrettelagt arbeid (VTA)... 8 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)... 8 Oversikt over bedriftens ulike avdelinger:... 9 Tverretatlig samarbeid Resultat av attføringstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Interessepart tilfredshet Utplassering av elever fra videregående skole Velferdstiltak Helse, Miljø og sikkerhet Generelle betraktninger Driftsrapport fra avdelingene Produksjonsenheten Kantinedriften Driftsinntekter Hvordan det gikk med prioriterte oppgaver i Prioriterte oppgaver for Åsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Noter til regnskapet for Revisors beretning for Årsrapport 2011 fra Arbeidsmiljøutvalget... 33

4 4 Bakgrunn Spekter Pluss AS ble etablert som eget aksjeselskap den 1. januar 1991 under navnet Breistein Industrier A/S. Bedriften ble registrert med nytt navn fra 8. februar Virksomheten er underlagt aksjeloven og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Tiltaksarrangør Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. Eierforhold Spekter Pluss AS har en aksjekapital på kr ,- fordelt på 50 aksjer à kr ,-. Bergen Kommune er eier av samtlige aksjer. Eierinteressene blir ivaretatt av Byråd for helse og inkludering. Bedriftens styre Styret består av følgende medlemmer pr : Valgt av generalforsamlingen: Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Valgt av de ansatte: Styremedlem: Jarle Veivåg Cathrine Helen Ulvøy Jon Helge Gullaksen Sara Bell Trine Johansen Aga Styret har i år 2011 avholdt 5 møter og behandlet 37 saker. Det ble avholdt ordinær generalforsamling den 26. mai 2011.

5 5 Revisjon Ernst & Young v/ Frank Helland og Dag Sverre Meland. Organisasjonskart Organisasjon Ledergruppa Byrådsavdeling for finans Styret Daglig leder Pers/attf. leder Rådgivende utv alg Daglig leder Prod/markedsleder Drif tsleder Kantine Adm.- konsulent Pers-og attf. leder Attføringskonsulent ORDREPRODUKSJON KANTINEDRIFT Produksjons- og markedsleder Driftsleder kantiner Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Åsane Storsenter Mekanisk Vedprod Boss Pakkeavd. Såler Pakkeavd. Krydder Pakkeavd. Lager og ekspedisjon NLA Sandviken Åsane Vid. Skole NLA Breistein Sandviken Sykehus

6 6 Arbeidsmarkedstiltakene Tiltaksarrangør Spekter Pluss AS er tiltaksarrangør for arbeidsmarkedstiltakene "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). I tillegg har vi avtale med Hordaland Fylkeskommune om utprøving av yrkeshemmede elever fra videregående skole. Vi har også avtale med Hordaland Friomsorgskontor om utplassering av domfelte som har fått samfunnsstraff og skal gjennomføre samfunnsnyttig tjeneste. Ordinært ansatte Pr hadde bedriften 17 ordinært ansatte fordelt på 16,5 stillingshjemler. En arbeidsleder gikk ut i fødselspermisjon og skal være borte i ett år. I hennes sted er det tatt inn vikar. Attføringskonsulent sa opp sin stilling pr En midlertidig ansatt gikk over i fast stilling som attføringskonsulent pr Stillinger med attføringsfaglig ansvar / kompetanse: Personal- og attføringsleder: Kompetanse innenfor pedagogiske fag, personalvesen og bedriftsledelse, samt 15 års erfaring fra attføringsarbeid. Attføringskonsulent (nytilsatt): Kompetanse innen pedagogikk og folkehelsearbeid. Driftsleder kantine: Kokkefagbrev i tillegg til pedagogisk kompetanse. Produksjons- og markedsleder: Kompetanse innen mekaniske fag og produksjonsledelse. Arbeidslederne (10 stillinger): Yrkesfaglig bakgrunn innenfor kokkefaget, konditorfaget og mekaniske fag. En arbeidsleder er utdannet vernepleier, mens de andre har 5 21 års realkompetanse innen tilrettelegging av arbeidsplasser for personer med ulike yrkeshemninger. Alle arbeidsledere blir jevnlig kurset i attføringsfaglige tema.

7 7 Faglig utvikling 2011 Opplæring ASVL E-læringskurs for arbeidsledere i VTA Ytterligere 2 personer har tatt kurset i 2011, slik at av 16 personer som er involvert i tjenestetilbudet til VTA har nå 14 personer tatt kurset. ASVL`s fagseminar Ulike plenumsforedrag og workshops innen attføringsfaget februar 2011 (3 dager) 3 personer Norturas Fagdag for kantiner og institusjoner 12. april 2011 (1dag) 2 personer HELSE BERGEN: Nettverksmøte Prader Willis syndrom 26. april arbeidsleder er medlem i nettverksgruppen Målsetting: Få økt kompetanse i forhold til oppfølging av unge og voksne med Prader-Willis syndrom. Info Tjenester Oppfølging av sykemeldte 3. mai 2011 (1 dag) 2 personer KALLERUD KOMPETANSE A/S Basiskurs i attføring: 29. august 23. november deltakere. 3 samlinger à 3 dager med gjennomføring av praksisoppgaver mellom samlingene. Ved utgangen av 2011 har da 7 av 10 medarbeidere gjennomført kurset. Sortland Arbeidssenter AS KVP konferansen 2011: Hvordan lykkes med kvalifiseringsprogrammet oktober person

8 8 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk: Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bedriften er godkjent for 63 VTA- arbeidsplasser som er tilrettelagt for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. I tillegg til VTA plasser godkjent av NAV, har Bergen Kommune siden kjøpt 3 plasser som kommunen fullfinansierer. Til sammen fikk bedriften i 2011 tildelt kr ,- i driftstilskudd fra staten og kr fra Bergen kommune. Gjennomsnittlig tilskudd pr. godkjent NAVplass var kr fra staten og kr ,- fra kommunen og pr. godkjent plass fra Bergen Kommune var gjennomsnittlig tilskudd kr fra kommunen. Totaltilskuddet pr. godkjent tiltaksplass for 2011 ble da kr Pr var det tilsatt 67 yrkeshemmede arbeidstakere på bedriften sine VTA- plasser, derav 32 kvinner og 35 menn. Faktisk gjennomførte årsverk i VTA- tiltaket i 2011 har vært 53 årsverk. Bedriften utbetaler bonuslønn basert på den verdiskapning de yrkeshemmede arbeidstakerne ved sitt arbeid bidrar med. Det praktiseres et differensiert lønnssystem for arbeidstakerne. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Bedriften er godkjent for 5 APS- plasser for personer som trener arbeidstrening med oppfølging. For 2011 fikk tiltaket tildelt et driftstilskudd fra staten på til sammen kr Tilskudd pr. plass var kr ,- pr. måned. Pr var 5 tiltaksdeltakere inne i APS- tiltaket, derav 3 kvinner og 2 menn. APS- tiltaket gir arbeidstrening innen lager/logistikk, sjåfør / varelevering, vaktmestertjenester og kantinearbeid.

9 9 Oversikt over bedriftens ulike avdelinger: Mekanisk avdeling: Foruten mekanisk delproduksjon for bedriftskunder, inneholder denne avdelingen også vedproduksjon og en ryddegruppe som plukker boss i oppdrag for Bergen kommune og næringslivet i Åsane bydel. Avdelingen gir tilrettelagte arbeidsoppgaver til 8 faste tiltaksdeltakere i VTA. Pakkeavdeling: Avdelingen tilrettelegger enkle pakkesoppgaver og gir arbeid til 26 tiltaksdeltakere i VTA. Såleavdeling: Avdelingen tilrettelegger arbeidsoppgaver innen industrisøm og stansing og gir fast arbeid til 2 tiltaksdeltaker i VTA, i tillegg til at den genererer arbeid for pakkeavdelingen. Avdeling Bare barnematen : Avdelingen pakker og distribuerer matvarer og non- food -varer til barnehager og skoler og gir tilrettelagte arbeidsoppgaver innen lager / logistikk for 8 tiltaksdeltakere i VTA, samt tilbyr arbeidstreningsplass til tiltaksdeltakere i APS. Kantineavdeling: Avdelingen drifter 4 kantiner på videregående skoler / høyskoler og institusjoner og gir tilrettelagt arbeid til 19 VTA- tiltaksdeltakere, samt tilbyr arbeidstreningsplasser til tiltaksdeltaker i APS. Avdeling for rydding og renhold: Avdelingen tilbyr sine tjenester til Åsane Storsenter og andre butikker i nærområdet. Avdelingen gir tilrettelagte arbeid innen kildesortering, plenklipping, snømåking og andre vaktmesterlignende tjenester til 4 VTA- tiltaksdeltakere i tillegg til å tilby arbeidstreningsplasser til tiltaksdeltakere i APS.

10 10 Tverretatlig samarbeid I tillegg til tett samarbeid med saksbehandlerne på NAV, har bedriften et godt samarbeid med helse- og sosiale tjenester i de respektive bydeler hvor tiltaksdeltakerne bor. Målsettingen med samarbeidet er å få til et helhetlig tilbud rundt den enkelte tiltaksdeltaker for å bedre dennes livskvalitet. Tiltaksdeltakerne har rett til å la seg bistå av primærkontakt fra bolig eller hjelpeverge ved oppfølgingssamtaler og i møter i Rådgivende utvalg. Vi deltar også i ansvarsgruppemøter i regi av helse- og sosiale tjenester etter behov og hvis tiltaksdeltaker ønsker det. Resultat av attføringstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) VTA- tiltaket er ikke tidsbegrenset og gjennomstrømningen i tiltaket er derfor liten. Tiltaksdeltakerne er ansatt i bedriften etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. I løpet av 2011 sluttet 3 personer i tiltaket. Disse plassene ble umiddelbart fylt opp igjen, slik at pr var alle plassene fullt utnyttet med 67 personer inne på 63+3 godkjente VTA- plasser. I tillegg stod ved årsskiftet 4 personer på venteliste for inntak. Det er i løpet av året gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige tiltaksdeltakere. For tiltaksdeltakere som har avsluttet prøveperioden, utarbeides individuelle handlingsplaner med hovedmål og delmål. Målene settes i nært samarbeid med tiltaksdeltaker som etterstreber å oppnå delmålene i løpet av ett år. I samtalene blir ev. handlingsplan fra forrige periode evaluert og ny eller revidert handlingsplan utarbeidet. I 2011 ble 67 handlingsplaner evaluert. Herav hadde 32 tiltaksdeltaker (48 %) oppnådd målsettingen i planen, mens 35 tiltaksdeltakere (52 %) av ulike grunner ikke oppnådde målene satt i planen. For 7 tiltaksdeltakere forelå det i 2011 ingen handlingsplan til evaluering, da disse tiltaksdeltakerne ikke var kommet langt nok i tiltaksløpet. Bedriften har Rådgivende utvalg og alle handlingsplaner er forelagt det Rådgivende utvalget for godkjenning. Det er utarbeidet 6-måneders rapporter etter avsluttet prøvetid, årlige rapporter etter vurdering av handlingsplanene og sluttrapporter for de tiltaksdeltakerne som sluttet i tiltaket.

11 11 For alle tiltaksdeltakerne på pakkegruppen (26 personer) ble det i 2011 gjennomført bedriftsinternt kurs i sittestilling og kroppsholdning for å forebygge belastningsskader. Kurset ble avholdt av ergoterapeut. Det er også gjennomført internt kurs i helse- og kosthold etter Libra Helse og Kosthold sitt konsept av sertifisering instruktør. 3 titaksdeltakere VTA fullførte kurset i Det er også i 2011 gjennomført valg av tillitsvalgt blant de yrkeshemmede arbeidstakerne. Tillitsvalg forhandler fram bonuslønn og andre godtgjørelser / velferdsgoder med daglig leder og er medlem i Arbeidsmiljøutvalget. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Ved inngangen av 2011 hadde bedriften 6 personer inne på 5 godkjente APSplasser. I løpet av året avsluttet 7 personer tiltaket og 6 personer ble tatt inn, slik at ved årsskiftet var de 5 godkjente APS- plassene besatt. To tiltaksdeltakere gikk ved avslutning over til andre aktive løsninger, en tiltaksdeltaker flyttet, en tiltaksdeltaker søkte uføretrygd og 3 tiltaksdeltakere sluttet uten å ha noe annet aktivt tiltak å gå til. Tiltaksdeltakere i APS får gjennom hele prosessen tett oppfølging og veiledning av vår attføringskonsulent. Etter en kartleggingsperiode på 4 uker, utarbeides individuell handlingsplan med hovedmål og delmål i henhold til NAV sin bestilling. Handlingsplanen evalueres hver 3. måned og ny ev. revidert handlingsplan utarbeides. I løpet av 2011 ble 26 handlingsplaner evaluert. Herav hadde 20 tiltaksdeltaker (77 %) oppnådd målsettingen i planen, mens for 5 tiltaksdeltaker (20 %) ble målsettingen ikke oppnådd. For en tiltaksdeltaker (3 %) ble det ikke utarbeidet individuell handlingsplan før hun avsluttet tiltaket og flyttet. Alle handlingsplaner er forelagt bedriftens Rådgivende utvalg for godkjenning. Det er utarbeidet 3-måneders rapporter for alle tiltaksdeltakerne og slutt-rapporter for alle som har sluttet i tiltaket.

12 12 Deltakertilfredshet. Høsten 2011 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant tiltaksdeltakerne. Av 73 tiltaksdeltakere valgte 55 å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen var anonym og bestod av 8 spørsmål under overskriftene; medvirkning, trivsel, samarbeid, støtte, livskvalitet og oppsummering. Under hvert spørsmål kunne deltakerne velge mellom fire svaralternativ. Oppsummeringen viste at 89,5 % av tiltaksdeltakerne som deltok var tilfreds med tiltaket. Interessepart tilfredshet Bedriften avholdt 4/ samarbeidsmøte med NAV med evaluering av tjenestene som Spekter Pluss leverer til etaten. Erfaringer, måloppnåelse, brukertilfredshet, kvalitetssikring og driftsmessige omlegginger i Spekter Pluss ble drøftet. Tilbakemeldingen til Spekter Pluss var at NAV er fornøyd med bedriftens levering av attføringstjenester, og at det leveres i henhold til avtale og kravspesifikasjon. Samarbeidsavtalen med NAV er fornyet med virkning for Tilsvarende er det inngått ny avtale for 2011/2012 med opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune om arbeidsutprøving og kartlegging av elever med særskilt behov i videregående skole. Utplassering av elever fra videregående skole Bedriften har inngått avtale med Hordaland Fylkeskommune om arbeidsutprøving av utviklingshemmede elever i videregående skole. I 2011 har bedriften hatt samarbeid med 3 skoler om utprøving og kartlegging av til sammen 9 elever. Dette er elever som med høy sannsynlighet vil søke Varig tilrettelagt Arbeid etter avsluttet skolegang. 3 av elevene har allerede søkt om inntak i VTA fra høsten 2012.

13 13 Velferdstiltak Julebord Bedriftens julemiddag ble også dette året holdt på Nyborg i Spekter Pluss sitt fine kantinelokale. Det var leid inn musiker som underholdt oss under hele middagen med flott sang og gitarspill. Menyen var Pinnekjøtt med tilbehør og karamellpudding. En vellykket samling for alle med god mat, taler, sang og musikk. Blåtur Dette året gikk blåturen til Panorama Konferansehotell helt sør på Sotra. Turen foregikk med buss fra Nyborg via Nordsjøfartmuseet på Telavåg, der vi fikk servert vafler og kaffe. Vi kunne gå rundt å se på utstillingen, og vi fikk se film fra krigens dager: Så gikk turen videre til Konferansehotellet. Det var flotte lokaler som ligger vakkert til i skjærgården. Her hadde vi bestilt bankettmeny i anledning bedriftens 20- års jubileum. Menyen besto av tre utsøkte retter. Etter middag og diverse taler bar det hjemover igjen og alle fikk utdelt T- skjorte og godtepose i bussen.

14 14 Helse, Miljø og sikkerhet Bedriften har organisert vernearbeidet i to områder, produksjonsavdelingene og kantineavdelingene. Det er oppnevnt verneombud for hvert av verneområdene. Alle ansatte og tiltaksdeltakere har tilgang til HMS- håndboka og mulighet til å registrere avvik. Avvik følges opp fortløpende av ledelsen og behandles i AMU. Bedriften har i 2011 etablert godkjent bedriftshelsetjeneste med Afahelse AS som samarbeidspartner. Det er gjennomført en egen vurdering av kontorarbeidsplassene i tillegg til vernerundene i de enkelte verneområdene. Sammen med bedriftshelsetjenesten er det foreslått og deretter gjennomført forbedringstiltak. Den løpende oppfølging av HMS- arbeidet danner grunnlaget for årlige HMS handlingsplaner. Bergen Brannvesen gjennomførte tilsyn i bedriften den 30/11-11 som medførte en merknad. Avviket er under utbedring i Det vises for øvrig til årsmeldingen fra Arbeidsmiljøutvalget, som følger som bilag lenger bak i denne årsrapporten. Generelle betraktninger Året 2011 har vært et konsoliderings- år i Spekter Pluss. Etter høy aktivitet i de forutgående årene med ombygging av lokaler, navneskifte og utvikling av nytt kvalitetssystem, har bedriften i større grad konsentrert seg om ordinær drift. Den økonomiske utviklingen i 2011 vurderes som god. Driftsinntektene har økt både når det gjelder salg av velferdstjenester og av varer/tjenester som bedriften produserer. Dekningsgraden har samtidig utviklet seg positivt. Vi har tjent mer pr. omsatt krone enn tidligere. De faste og indirekte kostnadene viser samlet en svak økning i tråd med generell prisutvikling. Resultatet ble et overskudd før skatt på kr ,-, som er 72 % bedre enn planlagt. Det er ikke gjennomført større investeringer i året. Leveringen av velferdstjenester til våre tiltaksdeltakere og samarbeidspartnere er gjennomført programmessig gjennom året. Det har ikke vært endringer i antall tiltaksplasser. Bedriften har et godt samarbeid med NAV. Vi er svært glade for de positive tilbakemeldingene vi har fått for arbeidet vi har utført. Innsøkingen har vært bra, og det er signert ny samarbeidsavtale med NAV for Alle tiltaksplassene vi har i henhold til avtalene med NAV og kommunen er belagt, og vel så det.

15 15 Vi er bekymret for de signaler vi får fra NAV om endringer i rammebetingelsene for tiltaksarrangørene. Det er snakk om endring i betalingsbetingelser for tilskudd og endring i oppsigelsesreglene for tiltaksplassene. Det er signaler om nye beregningsregler for plassutnyttelse som kan medføre at bedriften må ta inn mange flere tiltaksdeltakere for å opprettholde nødvendige tilskudd fra det offentlige. Mest alvorlig er rapporten fra det regjeringsnedsatte Utvalget for arbeidsrettede tiltak, som foreslår ulike modeller for hvordan behovene til målgruppene kan dekkes i framtiden. Vekst- og attføringsbedriftenes rolle i arbeidsmarkedspolitikken kan i verste fall bli rasert hvis de mest kontroversielle forslagene vinner fram hos de sentrale myndighetene. Vi mener denne utviklingen må vies stor oppmerksomhet hos vår eier. Alle mulige virkemidler må brukes for å påvirke at de yrkeshemmede i kommunen fortsatt kan få gå på jobb i framtiden. De må sikres utvikling og gis mulighet til et meningsfullt og godt liv. Et verdig liv. Spekter Pluss har gått inn i året 2012 med mange utfordringer på agendaen. Omstilling fra produksjonsvirksomhet til tjenesteleverandør og utflytting av arbeidsplasser til andre bedrifter eller til det offentlige rom er igangsatt, og vil pågå videre. Leieavtalen for våre lokaler på Nyborg utløper i 1. kvartal Dette krever gode forberedelser og vurdering av alternative løsninger. Vårt kvalitetssystem må fornyes og sertifiseres annethvert år, et arbeid som startes opp i 2012 og sluttføres våren Vi har et spennende og krevende år foran oss. Driftsrapport fra avdelingene Produksjonsenheten Produksjonsenheten består av mekanisk produksjonsavdeling, rydde- og renholdsavdeling, ved- avdeling, pakkeavdeling, såleproduksjon og lager- og logistikkavdelingen Bare Barnematen. Til produksjonsenheten er det tilknyttet 48 arbeidstakere, 5 avdelingsledere og en overordnet produksjons- og markedsleder. Spekter Pluss har målsetting om å bli ett kraftsenter innen attføringsarbeid. Vi jobber derfor kontinuerlig med å utvikle allsidige arbeidsoppgaver og gode arbeidsplasser for de som er på tiltak i avdelingen. Produksjonsenheten framstår som en veldreven enhet med god produktivitet og godt samarbeidsklima. Det er lagt godt til rette for at de som har permanent arbeid i avdelingen kan oppnå

16 16 personlig utvikling og vekst, og at de som er i arbeidspraksis får god støtte på sin vei mot ordinært arbeid. I produksjonsenheten har vi som leveregel at alle kundene skal oppleve riktig kvalitet, forutsigbarhet og motta varer/tjenester på avtalte tidspunkter. Mekanisk avdeling, ved produksjon, rydde- og renholdstjenester: Mekanisk avdeling har hatt en noe nedadgående trend. Marked krever maskiner, utstyr, teknologi og kompetanse som muliggjør å produsere effektivt uten feil i små serier til lav kostnad. Dette er en utfordring for Spekter Pluss. Det kreves høye investeringer og satsing i et marked som er konjunkturfølsomt og sterkt konkurranseutsatt. I lys av dette har bedriften valgt å tone ned aktivitetsnivået i avdelingen, og påtar seg nå kun mindre underleverandøroppdrag som vi erfaringsmessig mestrer på en god måte. Verkstedet har oppnådd sitt budsjettmål for 2011 med en omsetning på kr ,-. På servicesiden i avdelingen har vi hatt jevn drift i arbeidsgruppen for Rydde- og renholdstjenester. Vi har oppdrag i store deler av butikk- og senterområdene i Åsane, og vi holder det fint i mange store borettslag både sommer og vinter. Godt valg -gruppen på Åsane storsenter har også i år hatt en fin utvikling i oppdragsmengden. Bedriften jobber videre for ytterligere å øke aktivitetsnivået innen dette området. Omsetningen ble kr ,- Salget av ved har hatt en tilbakegang. På grunn av sprengkulde og meget god omsetning i slutten av 2010 gikk vi inn i 2011 uten ved på lagret. Etterspørselen høsten 2011 var preget av varme og godvær og lot vente på seg. Lagrene ble derfor store inn i Produksjon av ved er en allsidig og aktiv arbeidsoppgave med muligheter for alle. Omsetningen ble kr ,-. Såleproduksjonen: Breisteinsålen solgte godt også i Dette er et produkt som skaper mange og allsidige oppgaver i våre avdelinger. Vi har produsert par såler og omsetningen stoppet på kr ,-. Pakkeavdelingene: Det har vært middels aktivitet i våre pakkeavdelinger. Et vanskelig år med for mange små og sporadiske oppdrag. Vi har faste kunder, men det er behov for flere og mer utfordrende arbeidsoppgaver som gir kontinuerlig beskjeftigelse for de som er i arbeider i avdelingen. Det har vært å registre nedgang i omsetningen, som endte på kr ,-.

17 17 Bare Barnematen: Bare Barnematen har vært hektisk og jevnt over godt belagt. Bedriften inngikk høsten 2011 avtale med A2G AS, Grønneviken AS og Nordnes Verksteder AS om å samordne seg i et felles anbud om levering av matvarer til skoler, barnehager og sfo er i Bergen og omkringliggende kommuner. A2G AS vant anbudskonkurransen på vegne av grupperingen. Oppdraget har oppstart den 2/ og skal operere sin virksomhet ut fra A2G s lagerlokale i Storebotn 110. Spekter Pluss og Grønneviken skal driver pakkeriet, mens A2G står for ordremottak, bestillinger og utkjøring. Spekter Pluss tilrettelegger for at inntil 10 arbeidstakere og en arbeidsleder skal delta i oppdraget. Vår oppfatning er at dette blir svært gode arbeidsplasser med stor aktivitet, spennende oppgaver og god muligheter for utvikling. Et sted for å styrke sin selvtillit og bygge opp en følelse av å delta i viktige samfunnsoppgaver. Avdelingens omsetning stoppet på ca. 3,7 mill. kroner.

18 18 Kantinedriften Spekter Pluss AS har i 2011drevet kantinene på NLA Breistein, Åsane videregående skole, Sandviken Sykehus og NLA Sandviken. Personalkantinen på Nyborg har vært i drift kun i en kortere periode. Driften på de eksterne kantinene har vært besørget av fire kantineledere sammen med 4 6 arbeidstakere på hvert sted. Til sammen har det arbeidet 19 arbeidstakere i kantinene. Kantinelederne har gjort en glimrende jobb dette året, både når det gjelder attføringsarbeidet og det produksjonsmessige. Sammen med arbeidstakerne har de lagt grunnlag for økt aktivitet i alle kantinene. Godt samarbeidsklima og høy trivselsfaktor preger kantinene og de som jobber her. Salget viste god økning i alle kantinene i Omsetningen for året endte på kr ,-. Alle kantinene ble i løpet av 2011 utstyrt med bankterminaler og kan nå tilby kundene å betale for sine kjøp elektronisk.

19 19 Driftsinntekter 2011 Egeninntekten utgjør 44,9 % av de totale driftsinntektene på kr ,-. Tabell: Fordeling av driftsinntekter på produkt- og tjenesteområder

20 20 Hvordan det gikk med prioriterte oppgaver i 2011 Rutinene for kvalitetsarbeidet i bedriften følges opp fortløpende og synes nå å fungere godt. Bedriften har i 2011hatt deltakere i tiltaket som er knyttet til NAV s kvalifiseringsprogram. Av kapasitetsmessige grunner har ikke bedriften så langt evnet å utvikle et tilbud som møter behovet i antall plasser og med nødvendig kvalitet. Arbeidet fortsetter i Bedriften har i 2011 inngått avtale om etablering av arbeidsplasser i samarbeid med Grønneviken AS og A2G AS om pakking av matvarer (tørrvarer, frukt/grønt, melkevarer, ferskvarer med mer) til barnehager, skoler og sfo er i Bergen og omkringliggende kommuner. Vårt tidligere konsept Bare Barnematen vil bli inkludert i denne aktiviteten. Aktivitetene i Åsane Storsenter og det pågående arbeidet med å videreutvikle en arbeidsgruppe som påtar seg rydde- og renholdsoppdrag i nærområdet forventes å vokse i takt med at vi avvikler mekanisk verksted og frigjør arbeidstakerkapasitet der. Ved avvikling av Bare Barnematen og mekaniske verksted kan bedriften frigjøre nærmere 1000 m2 av lokalene som i dag benyttes til virksomheten. Arbeidsmiljøet i Spekter Pluss er godt, men preges av høyt langtidsfravær i deler av organisasjonen. Bedriften har inngått samarbeid med Alfahelse AS om bedriftshelsetjeneste, og vurderer aktuelle tiltak for å redusere fraværet. Prioriterte oppgaver for 2012 Avklare lokaler for bedriften etter at leieavtalen i Langarinden 8 på Nyborg utløper den 31. mars 2013 Intensivere arbeidet med oppfølging av sykefravær Oppgradere bedriftens markedsføringsmateriell og hjemmesider

21 21 Åsberetning 2011 Spekter Pluss AS Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet er et arbeidsmarkedstiltak som leverer tjenester til Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Bedriften er godkjent av NAV for gjennomføring av arbeidsmarkedstiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Tiltaksdeltagerne utfører arbeid i bedriftens ordinære handels- og produksjonsvirksomhet. Dette omfatter kantinedrift, pakking av matvarer for utkjøring til barnehager, skoler og skolefritidsordninger i Bergensområdet, såleproduksjon, delproduksjon i eget mekanisk verksted, diverse pakkearbeid, bossrydding, kildesortering og vedproduksjon. Bergen Kommune er eneeier av bedriften. Ved årsskiftet hadde bedriften 17 ordinært ansatte og 72 tiltaksdeltakere. Selskapets virksomhet drives fra Langarinden 8, 5132 Nyborg. Fortsatt drift Ved utarbeidelsen av regnskapet er det lagt til grunn forutsetning om fortsatt drift. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet gis høyt fokus og følges opp regelmessig. Bedriften har i 2011 etabler godkjent bedriftshelsetjeneste med Alfahelse AS som samarbeidspartner. De 16 årsverkene som ble utført i bedriften hadde i 2011 et kortidsfravær på 2,1 % og et langtidsfravær på 13 %, totalt sykefravær på 15 % eller timer. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsulykker med personskader på arbeidsplassen i Bedriften har inngått avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). Praksis i henhold til likestillingsloven. Selskapet praktiserer en politikk som likestiller kvinner og menn, og har en målsetting om full likebehandling på alle områder. Ordinært ansatte, tiltaksdeltakere og styremedlemmer fordeler seg mellom kvinner og menn slik: 17 ordinært ansatte: 11 kvinner og 6 menn 67 på VTA-tiltak: 32 kvinner og 35 menn 5 på APS-tiltak: 3 kvinner og 2 menn. 5 styremedlemmer: 3 kvinner 2 menn.

22 22 Ytre miljø Det er styrets oppfatning at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. Avfall fra den mekaniske virksomheten sorteres og leveres til gjenvinningsstasjon. Papp og papir sorteres i egen container. Produksjon og salg omfatter kun varer og tjenester som ikke medfører fare for utslipp eller helseskade i nevneverdig grad. Omsetningstall og resultat Årets salgsinntekter i Spekter Pluss AS utgjør kr ,-. Dette er en økning på 1,8 % eller kr ,- i forhold til Økningen gjenspeiler høyere aktivitet i samtlige kantiner, i kildesorteringsoppdraget vi utfører for butikkene i Åsane Storsenter og i andre miljørettede tjenester vi gjennomfører på oppdrag for både næringslivskunder og Bergen kommune. Driftstilskuddene fra det offentlige økte fra kr ,- i 2010, til kr ,- i Økningen på kr ,-/8,2 % skyldes dels økningen i de statlige satser for attføringstiltak i 2011 og dels at vi har fått full årlig effekt av at Bergen Kommune kjøpte 3 nye VTA -plasser i august Antall tiltaksplasser i bedriften forventes i 2012 å bli på samme nivå som i Det er foretatt investeringer i anleggsmidler i 2011 for kr ,-. Bedriftens likviditetsbeholdning har gjennom året økt med kr ,- til kr ,-. Det er i hovedsak kontantstrømmen fra årets drift som har muliggjort dette. Økning i kapitalbindingen i sum fordringer på kr ,- vurderes ikke å gi økt risiko for tap. Det er foretatt nedskrivning for ukurans i varelagrene. Bokførte verdier bundet i anleggsmidler som ikke kommer til å bli brukt i den videre driften er vurdert og nedskrevet til antatt salgsverdi. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr ,- mot kr ,- året før. Årets resultat ble et overskudd på ,-. Egenkapitalen pr blir etter dette kr ,-. Dette gir en egenkapitalandel på 57,7 % som er en nedgang på 0,2 % i forhold til Nyborg, 27. mars 2012

23 23 Resultatregnskap Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 3, Avskrivning Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital

24 24 Balanseregnskap Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

25 25 Balanse pr. 31. desember Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 8, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

26 26 Noter til regnskapet for 2011 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

27 27 Pensjoner Selskapets pensjonsordning er ytelsesbasert for medarbeidere som er ansatt før mens den er innskuddsbasert for medarbeidere ansatt etter I henhold til god regnskapsskikk for små foretak er pensjonsforpliktelsen knyttet til ytelsesplanen ikke balanseført. Skatter Selskapet er en vernet bedrift som ikke er skattepliktig for sin virksomhet. Note 2 - Bankinnskudd 2011 Bundne skattetrekksmidler utgjør Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 16 årsverk. I regnskapet er avsatt kr til bonus for Beløpet er inklusiv arbeidsgiveravgift. Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser Daglig leder Styremedlemmer Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Revisjon Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

28 28 Note 4 - Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har en offentlig ytelsesbasert pensjonsordning som pr omfatter 9 personer som er aktive i bedriften. Ordningen omfatter også 10 pensjonister og 11 personer som har sluttet i bedriften (hovedsakelig G-regulering). Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden.forpliktelsene er dekket gjennom KLP Forsikring og gjelder både AFP og kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsen er ikke beregnet. Årets kostnadsførte pensjonspremie utgjør kr Pensjonspremiefondet pr utgjør kr Selskapet har fra og med 2007 innført innskuddsbasert pensjonsordning for nyansatte som tilfredstiller kravene i lov om foretakspensjon. Denne ordning gjelder for 9 ansatte og det er kostnadsført kr i Denne ordning går inn under den private LO/NHO ordningen og dekker både pensjon og AFP. Gammel AFP-ordning er vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen frem til Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert til å være uvesentlig og det er ikke avsatt for dette i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFPordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFPordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes i prosent av lønnen til dem som ordningen omfatter. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er betalt premie til den nye ordningen for første gang i Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Note 5 - Varer Råvarer og innkjøpte halvfabrikater Varer i arbeid Ferdige egentilvirkede varer Nedskriving for ukurans (medtatt som varekostnad) Sum Nedskriving for ukurans er foretatt som følge av at bedriften vil avvikle noen virksomhetsområder.

29 29 Note 6 - Varige driftsmidler Driftsløsøre, Sum inventar, verktøy mm. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 3-5år Avskrivningsplan Lineær Det er i 2011 foretatt nedskrivinger av driftsmidler med kr Dette skyldes at bedriften vil avvikle noen virksomhetsområder og nedskriving er foretatt til påregnelig salgsverdi. Note 7 - Fordringer og gjeld Selskapet har ikke fordringer med forfall senere enn ett år og ikke gjeld som forfaller etter mer enn fem år. Note 8 - Egenkapital Aksjekapital Annen Sum egenkapital Egenkapital Årsresultat Egenkapital

30 30 Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer kr Oversikt over aksjonærene i selskapet pr : Ordinære Eier- Stemmeaksjer andel andel Bergen Kommune % 100 % 31. desember 2011 Bergen, 27. mars 2012

31 31 Revisors beretning for 2011

32 32

33 Årsrapport 2011 fra Arbeidsmiljøutvalget 33

34 34

35 35

36 36

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS ØSTSIDEN SYKEHJEM Byggherre: Fredrikstad kommune Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor Byggestart: Oktober 2013Ferdigstillelse: Des. 2014 + prøvedrift

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Stabburveien. Forsiden: Bergen Seilforening (Foto: Truls Løtvedt). Marineholmen. Betongflåte klar for levering. STABBURVEIEN Arkitekt: Faaland Arkitekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer