Merknad til tilleggsutredningene for KU til bybanens forlengelse fra Bergen sentrum til Åsane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merknad til tilleggsutredningene for KU til bybanens forlengelse fra Bergen sentrum til Åsane"

Transkript

1 Merknad til tilleggsutredningene for KU til bybanens forlengelse fra Bergen sentrum til Åsane fra Rolf Olsen Eiendomselskap AS Et bybanestopp ved Gamle Bergen/Sandviken sykehus (linje 1Bb) er avgjørende for å løse ut Hegrenesets potensiale på rundt 3000 arbeidsplasser like mange som Statoil har i Bergen Sandvikstranden/Sandviken Brygge er nå ytterligere tilrettelagt for alternativ 1Bb eller evt. 1Ba Bergen 28.10, 2013

2 Bybanestopp ved Sandviken Brygge (Sandvikstranden) og Gamle Bergen vil ha betydelig ringvirkninger vil bidra til å skape 6000 arbeidsplasser og 1000 boliger Dette er en merknad fra Rolf Olsen gruppen som utfyller vår uttalelse i forbindelse med hovedutredning/ku levert 26.04, Rolf Olsengruppen eier 3 nøkkeleiendommer i Sandviken som har og vil få stor betydning for særlig næringsutviklingen i bydelen; Reperbanekvartalet Sandvikstranden/Saltimporttomten Hegreneset Samlet representerer disse eindommene ca m2 bygg hvorav ca m2 er eksisterende og m2 er nybygg. Det er startet opp eller under oppstart reguleringsplaner for alle tre områder som er forsøkt tilpasset i tid og innretning utvikling av bybanen gjennom Sandviken. De er sånn sett rigget og klart for samarbeid med bybanens reguleringsplanleggere. Vi har gjennomgått tilleggsutredningene og har sammenfattet de momenter som har særlig betydning for vårt hovedinteresseområde som er Sandviken i strekket fra Gjensidigekrysset t.o.m. Hegreneset. Imidlertid er ytre deler av Sandviken samlet sett et så omfattende og antatt viktig område for den helhetlige byutvikling i Bergen, at det er naturlig å ha synspunkt på de overordnete grep for bybanen fra sentrum og gjennom Sandviken og ikke bare effektene for ytre Sandviken. I vår omfattende uttalelse våren 2013 sammenfattet vi vurderingene av traséalternativene gjennom Sandviken i 10 punkt. Vår hovedkonklusjon var og er at alternativ 1Bb er det klart foretrukne for Rolf Olsengruppen, og at følgelig en dagløsning for bybanen har flest plussmoment i første rekke i et samfunnsperspektiv, og dernest utfra posisjonen som eiendomsutvikler. I I nærområdet som alternativ 1Bb med stopp både ved Sandviken brygge og Gamle Bergen betjener er det ferdig eller under utvikling reguleringsplaner som omfatter ca m2 ny næring og ca m2 bolig. Det tilsvarer ca arbeidsplasser og 1000 boliger.

3 Sammenfatning av vår merknad til tillegsutredningene; stikk i strid med bybanens rolle som byutvikler om stoppet ved Gamle Bergen/Nyhavnsvei ikke blir etablert Vår vurderingen av traséalternativ er basert på et grunnholdning til bybanen som i første rekke et BUTVIKLENDE tiltak et viktig svar ikke bare på transport og tilgjengelighet, men også de overordnete målsettingene om at byen må møte den forventede befolkningsveksten med en betydelig fortetning av et utvidet Bergen sentrum dvs. innen en radius av 3-4 km fra Fisketorget. En avstand som muliggjør både gange, sykkel og bybane som realistiske befordningsalternativ til bilbruk. Vi viser her til Klimaforliket og andre nasjonale føringer som angir at veksten i de største norske byene ikke skal resultere i økt privatbilbruk. Siden forrige merknadsrunde har de utviklingspotensialer som bybanestopp både ved Sandviken Brygge og Gamle Bergen/Nyhavn (alternativ 1Bb) kan resultere i blitt ytterligere dokumentert gjennom oppstart av reguleringsplan for Hegreneset med utkast til planprogram. I oppstartsdokumentene fremgår det at Hegreneset representerer med dagens og fremtidens bygningsmasse ca m2 næringsareal som sjematisk vil kunne utgjøre ca arbeidsplasser. Det tilsvarer i størrelse omtrent Statoils arbeidsplassantall i Bergen. Det legges også opp til besøksintensiv virksomhet som et større konferansesenter som også er egnet for konserter og lignende og et galleri etter mønster av Høvikodden eller Lousiana i København. Et hotell med panoramarestaurant på taket av den største siloen vil også kunne bli en byattraksjon. Et teknologik-økonomisk forsknings og undervisningsenter vil skape betydelig besøkstrafikk. Dette er en så omfattende aktivitet sammen med Gamle Bergens planlagte videreutvikling til helårsdestinasjon og Sandviken Sykehus som en betydelig arbeidsplass at vi vanskelig kan se at dette ikke betinger et bybanestopp. Slik vi leser tilleggsutredningene både mht den mer helhetlige oppsummeringen av trafikk og miljøsituasjonen i Sandviken (Delutredning 16) og deltemaene sykkel m.v. så har et byutviklende dagalternativ ikke bare fått ytterlige bekreftet sin gjennomførtbart, men de avbøtende tltakene for ulempene (i første rekke en forflytning av internkjøringen i Sandviken fra nedre nivå til Nye Sandviksveiennivået) er tydliggjort og virker realistiske både i fasen før bymiljøtunnelen og etter. Det utredningene ikke i så stor grad fanger opp er hva som skjer dersom byutviklingen fremover faktisk styrker kompaktbyen. dvs. et mindre transportkrevende, bilbasert livsmønster som øker bruk av gange, sykkel og kollektivtransport til en andel over 30% i Sandvikenområdet. Optimal nærhet til hverdagslivets hovedfunksjoner og god tilgjengelighet basert på attraktivite gå og sykkelmuligheter vil kunne redusere behovet for bruk av bil. Det betinger en kraftfull byutvikling der arbeidsplasser, butikker og fritidstilbud blir bygget ut i stor skala i et utvidet Bergen sentrum. 150m 200m 100m 50m HEGRENESET NYHAVN GAMLE BERGEN SALT IMPORT SANDVIKEN BRYGGE KRISTIANHOLM Sandvikstranden Eiendommer Rolf Olsen Eiendomsselskap AS REPERBANE KVARTALET BONTELABO Den nordligste delen av Sandvikens sjøfront kan yte et betydelig bidrag til Bergens behov for vekstarealer og fortetning i det som må kunne kalles det utvidete sentrum. Rolf Olsengruppen har nøkkeleiendommer innen hele dette området fra den sørligste delen med Reperbanekvartalet til Hegreneset. Området kan imidlertid ikke betjenes av et bybanestopp, men trenger 2; det ved Sandviken Brygge (Sandvikstranden) og ved Gamle Bergen/Nyhavnsveien (Sandviken Sykehus). NORDNES VÅGEN BRYGGEN FISKETORGET

4 Sandviken i perspektiv Tilleggsutredningene som særlig omhandler Sandviken (nr. 9, 10, 11, 12, 14 og 16) er i første rekke myntet på å utdype noen antatte følgevirkninger av bybanens ulike alternativ. De vurderer også et sett avbøtende tiltak i forhold til uønskete dvs. antatt negative konsekvenser. Når vurderingen blir på nivået pluss og minus ved en forskyving av noen få tusen ÅDT trafikk (indre del av trafikksystemet) så er det lett å miste litt av de større perspektivene av syne: En byutvikling som skal takle veksten uten å forverre miljø og klimaforholdene må basere seg på konsentrert vekst med bybanen som byutviklingsnav og bybanekorridorene som akser. Bergen trenger Sandviken som utviklingsområde for å håndtere veksten. Når vi i vår merknad 26.04, 2013 viser til og dokumenterer at det synes å være rom for over m2 ny næring i sjøfronten fra Skuteviken til Breiviken og rundt 2000 boliger, så er dette tilstrekkelig til å dekke ca. 20% av byens behov for nytt næringsareal til 2040 og ca. 2 års boligproduksjon. Sandviken er blant de mest ideelle områdene for å håndtere veksten fordi kollektivandelen i utgangspunkt er høy (30%,) og med bybanen vil den kunne økes ytterligere. Det er også et område som kan baseres på tilgjengelighet fra/til store deler av sentrumskjernen pr. sykkel og gange. Den samlete bilavhengigheten vil derfor kunne bli lav. Det er også et område som planmessig har kommet langt, slik at disse utviklingsarealene lar seg realisere rimelig raskt. Utviklingen i og av området har avventet trafikkale forbedringer og i realiteten; et ham og mentalitetskifte. Snittet mellom fjord og fjell er så snevert i Sandviken at noe må velges vekk fra den smale flaten. Vi deler plan og geodatas innstilling i forbindelse med vårens høring; det er bilveiene som må vike; bybanen, sykkel og gangtrafikk må få prioritet. Det er bybanealternativ i dagen dvs. gjennom Sjøgaten og med stopp ved Sandvikstorget, Sandviken Brygge/Sandvikstranden og Gamle Bergen/Sandviken sykehus kan bidra til er å transformere et avvisende, negativt trafikkområde fra Sandviken Brygge til Slaktehustomten til en fredliggjort og langt mer innbydende trasé for gange, sykkel og kolletivtrafikk. Bergen har betydelige utviklingsareal i en naturlig sentrumsone definert som inntil 4 km fra Fisketorget. Skal Bergen leve opp til Klimaforlikets krav om at den betydelige veksten IKKE kan tas ut i økt bilbruk, så må Bergen bli i større grad en KOMPAKTBY. Bybane i dagen med tilstrekkelig antall stopp og gode sykkelveier er en viktig premiss for å knytte bl.a. Sandviken enda tettete på bykjernen. Illustrasjonen over viser at langs en sykkelvei i sjøfronten er Hegreneset ikke lenger fra Fisketorget enn Høgskolen på Krohnstad.

5 3 områder tilrettelagt 1) Reperbanekvartalet Traséalternativ 1Bb og Ba passerer Reperbanekvartalet på vestsiden med særlig 2 relativt trange punkter. Kvartalet er under utvikling til kultursenter og både den fredete bygningsmassen og de verneverdige delene er under full rehabilitering. I en egen utrednings og avklaringsrunde med bl.a. sykkelgruppen og Statens vegvesen foruten antikvariske mndigheter som deltakere, er det skissert en løsning for 2 felt sykkelvei øst for Reperbanen som kombinerer sykkelvei med en meget påkrevet skjerming av Europas eldste gjenværende reperbane i tre. En del av løsningen er at all gangtrafikk nord-sør fra bl.a. busstoppet ved gangbroen ledes til vestsiden av kvartalet gjennom parkområdet. Det er vist en løsning for gangveien som universell passasje ned til krysset ved Maaseskjærsveien. Denne løsningen for sykkel/gangtrafikk synes å være noenlunde i samsvar med delutredningen om sykkelvei(er). Imidlertid vil en bilfri Sandviksvei vest slik alternative Ibb og Ba angir gi andre muligheter både mht gangtrafikk og sykkel fra områdene f.o.m. Reperbanekvartalet og innover i første rekke til Gamle Bergen sørlige inngang. Det er utredet muligheter for å forlenge sykkelfremkommeligheten på det lave, sjønære nivået, forbi Elsesro og til Nyhavn. Dette vil stille krav til at også en matesykkelvei som dette blir godt tilrettelagt i dette smale snittet. I alternativ IBb og Ba er det lagt inn føringer for å rive det såkalte Satsbygget og flytte Maaseskjærsveien 1 til en form fond -posisjon sentralt i den nye, flotte allmenningen som dette grepet åpner for. Reperbanekvartalet har en, større bygning ut mot den nye allmenningen; det såkalte Provisoriet. Det vurderes nå dette av ulike grunner skal endres bygningsmessig og om det også skal legges funksjoner (nærenergisentral, parkering o.a.) under parken nord for Provisoriet. En vil starte om regulering i løpet av kort tid som vil være tilpasset dette scenariet som bybanealternative 1Bb og ba inviterer til. Konklusjon Reperbanekvartalet Reguleringsplan vll være oppstartet når bybanens regulering påbegynnes. Grunneier og eiendommens utvikler er innstilt på å finne fleksible løsninger slik at byanealternativene 1Bb og Iba får en optimal trasé og tilrettelegging i denne sonen. Illustrasjonen viser Reperbanekvartalet som ferdig utviklet kultursenter på ca m2 og med ca. 100 arbeidsplasser. Bygget på hjørnet mot den nye plassdannelsen ( Maaseskjærsallmenningen ) kan tilpasses bybabens behov og gis en noe annerledes utforming.

6 3 områder tilrettelagt 2) Sandvikstranden/Saltimporttomten Reguleringsplan for dette området ble startet opp sommeren 2012 og planprogrammet er gjort klar for oversendelse til byrådsbehandling. I planens oppstart angis det at det er lagt arealmessig til rette for et bybanestopp og skinneføring frem og fra stoppet. Planen tar sikte på å utvikle et lokalsenter med en småbykarakter med gater, plasser, torg, kaipromenade og en bystrand. Nybgginsareal er vurdert til ca m2 hovedsakelig næring. I tilgrensende planer (Lerøy Seafood, Sandviken Eiendom og Lemkuhlboden) vil lokalsenteret kunne suppleres med tterligere ca næring og ca m2 bolig. I tillegg vil parkering både for Rolf Olsen Eiendomsutviklings arealer og for bl.. Lerøy kunne integreres i samme p-anlegg under bebyggelsen. Videre utforming av planen er gjort interavhengig av bybaneavklaringene. Det foretrukne alternativ IBb viste som viste seg ved vårens fremlegging av traséalternativene foruten stopp også å ha med en veitunnelløsning fra Sandviken sykehusområdet. Det vil si at all biltrafikk til/fra området nord for Gjensidigekrysset og vest for Åsaneveien vil være basert på en tunneltilkomst fra nord. Planen for lokalsenteret er nå ytterligere utviklet slik at denne omfattende, nye infrastrukturen kan takles innen rammene av et velfungerende lokalsenter med høye, urbane kvaliteter. Dette er også skjedd siden forrige høring: 1. Det er foretatt omfattende geotekniske undersøkelser (sonderinger m.v.) i sjø og på land (utført av Multiconsult) for å kartlegge om det er egnet for utfylling i sjø i dette området. Bybanen og det nye veisystemet vil ta såpass mye areal fra den opprinnelige tomten, at det er naturlig å vurdere en kompensasjon i sjø. Skal lokalsenteret få et skikkelig bygrid må den dybden området taper i bakkant mot planlagt bybanestopp og veitunnel, erstattes i sjø. Undersøkelsene indikerer at utfylling lar seg gjennomføre på en relativt grei måte. Dette innebærer også at evt. masser fra tunnelene (vei og bybane) og parkeringsanlegg muligens vil kunne få en kortreist løsning. Det vil i beste fall både spare miljøet for betydelig kjøring av spengmasser og være kostnadsbsparende. 2. I samarbeid med bl.a. Bergen kommune og Framtidens byer er mulighetene for anlegging av en bystrand i tilkntning til bybanestopp og lokalsenter nærmere vurdert. En rapport ble levert 7.oktober. Den konkluderer med at det vil kunne etableres en strand og et badeanlegg av høy kvalitet. I rapporten er det vurdert nærmere også hvordan en sykkelvei kan passere gjennom området og hvordan en biltunnel kan håndteres. 3. Det er tidligere gjort marinarkeologiske undersøkelser i området som indikerer at både bystrand og utfylling i sjø for lokalsenterbebyggelse og byrom, lar seg gjennomføre uten at kulturminner i sjø blir negativt berørt. 4. Det pågår avklaringer med tunge investormiljøer som vil kunne sikre stor gjennomføringskraft for lokalsenteret med siktemålet best mulig koordinasjon med bybaneutbyggingen. Konklusjon Sandvikstranden/Saltimport (stoppet kalt Sandviken Brygge ) 1) Reguleringsplanprosessen er godt i gang. Planen innbefatter allerede et bybanestopp, men det er naturlig og selvsagt at stopp og veisystemet blir regulert i bybanes egen regulering. Imidlertid bør det kunne legges opp til en tett dialog/samarbeid som sikrer at lokalsenteret er mest mulig utviklet og klart for bybanen når den er åpningsklar i ) Det er behov for et raskt møte så snart trasévalget er besluttet, for å avklare hvordan reguleringen for Sandvikstranden kan fortsette best mulig timet med bybanen, men samtidig ikke slik at planen må avvente bybanens regulering.

7 Sandvikstranden (Sandviken Brygge) bybanestopp og lokalsenter Et lokalsenter ved bybanestoppet i Sandvikstranden (Sandviken Brygge) vil ligge spektakulært til i det smale skjæringspunktet med fjord og fjell. For å få til et ordentlig sted med gode urbane kvaliteter, kan det være nødvendig å fylle ut noe i sjø for eksempel masser fra tunnelene. Det er gjort ferske geotekniske undersøkelser som viser at dette er mulig. I en egen studie for Framtidens byer/bergen kommune levert i oktober 2013 er det vist hvordan et lokalsentert med bystrand kan tilpasses de krav bybanestopp her og ny veiløsning i tunell vil stille

8 3 områder tilrettelagt 3) Hegreneset Hegreneset er i dag et aktivt næringsområde med rundt 25 bedrifter.sammensetningen er vid; fra designfirma til sementleveranser og fra blomster til undervannsteknologi i verdenstoppen. Det er gjennom en rekke mulighets og forstudier fastslått at det over 40 mål store området på selve neset har et stort utviklimngspotensiale. I oppstart av reguleringsplanen for Hegreneset angis det å kunne utvikles ca m2 næring hvorav m2 er videreutvikling av dagens bygningsmasse. I tillegg kommer p- anlegg og fjellhaller til ulike former for lagring. Det er vurdert som sannsynlig at en betydelig del av næringsarealet vil bli tatt i bruk av arbeidsintensiv virksomhet m2 næring med en tommelfingerregel på 30 m2 pr. arbeidsplass indikerer at det kan komme inntil rundt 3000 arbeidsplasser på Hegreneset. Hovedfeltene det vil bli satset på er: Fortsatt et sterkt undervannsteknologisk miljø Flere aktører innen marine næringer Et konferansehotell med panoramarestaurant på toppen av den største siloen og med gode saler og lignende fasiliteter som også kan benyttes for bl.a. kulturformål. Disse salene er tenkt plassert under en stor plassdannelse som løfter hele den søndre, ultimate delen av neset. Et teknologisk-økonomisk FOU-miljø Fortsatt rom for bedrifter innen design og kulturnæring Et galleri á la Henie-Onstad spektakulært på odden arbeidsplasser tilsvarer som nevnt innledningsvis omtrent Statoils størrelse i Bergen. Dette er en av flere skisser av hvordan bebyggelsen på ca m2 kan utvikles og funksjoner fordeles på Hegreneset. Det pågår nå omfattende utredninger for å verfisere de ulike grepene. Det er av stor betydning for den videre utformingen at området får en bybanetilkytning.

9 Dette har skjedd siden vårens høring: 1) Reguleringsplanen for Hegreneset som også omfatter nærliggende boligområder (Jægermyren m.v.) pga behovet for å få avklart tunneltraséer og parkeringsanlegg ble startet opp i september d.å. og oppstarten har høringsfrist 8.november. Oppstarten er inne i en omfattende medvirknings og informasjonsprosess vis á vis nærmiljø og kommune/fylke. Planprogram/KU er en del av høringen. 2) Reguleringsplanen som som viktig premiss at det blir etablert et bybanestopp i rimelig nærhet. Det mest realistiske og gunstige er stoppet som alternativ 1Bb angis ved Gamle Bergen/Nyhavnsveien. Men så mange arbeidsplasser og besøksattraksjoner vil det være svært problematisk ikke å ha et godt kollektivtilbud. Hegreneset er lite egnet for å bli betjent med buss. Et bybanestopp på meters avstand vil slik sett være en like god løsning her som den er for eksempel for DNB i Solheimsviken (der avstanden fra DNBs hovedinngang til nærmeste bybanestopp er over 500 meter). 3) Møllekvartalet på 9000 m2 nærmer seg igangsetting. De drøyt 3000 m2 som tillatelsen gir adgang til å ta i bruk med en ramme på ca. 100 arbeidsplasser ser ut til å bli disponert av en av de undervannsteknoligiske vekstbedriftene på Hegreneset; Naxys. En bedrift som nylig ble kjøpt opp av General Electric. General Electric vurder nå å flytte andre av egne bedrifter til hegreneset. 4) Det er ytterligere utredet hvordan tilgjengeligheten til et bybanestopp ved Gamle Bergen kan gjøres rask og enkel ved bruk av rullefortau. Dette er en løsning som vil bl.a. har studert i den baskiske hovedstaden Victoria i Spania. En by på Bergens størrelse med light rail i et gammelt historisk miljø og bratt terreng. Konklusjon mht Hegreneset og bybanen: - Reguleringsplanen også for Hegreneset er startet opp for å være timet med bybaneutviklingen. Dette er en komplisert regulering som bl.a. innbefatter ny tilkomstunnel til Hegreneset. I planen ønsker en å legge til rette for effektive til/fra løsninger i forhold til et ønsket bybanestopp med bl.a. rullefortau og muligens også med bruk av gang og sykkelmuligheter i ny tunnel. (se illustrasjonen under). - Hegreneset (3000 arbeidsplasser besøkende pr. år) sammen Nyhavnutbyggingen (350 boliger), de muligheter som er for nybygg rundt et bybanestopp ved Gamle Bergen (ca. 150 boliger) og Gamle Bergens videreutvikling som helårsdestinasjon, samt vestlandets største psykiatriske sykehus, Sandviken sykehus tilsier at dette er et område som ikke kan være uten bybanetilgang. Det er 2 km fra Sandviken Brygge til NHH i bratt skrånende terreng- ingen sentrale byområder ellers i Bergen har 2 km mellom stoppene. Reguleringsplanen for Hegreneset vil prøve å legge til rette for effektive og utradisjonelle forbindelse til/fra et bybanestopp ved gamle Bergen. Illustrasjonen viser hvordan et rullefortau kan håndtere stigningen fra Nyhavn til bybanestoppet. Bildene til venstre er fra byen Victoria i nord-spania på Bergens størrelse som har en rekke løsninger som dette for sin bybane.

5.Januar 2011! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet!

5.Januar 2011! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet! 5.Januar 2011! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet innspill til Lerøyplanen! Denne rapporten har bakgrunn i 3 forhold 3 innfallsvinkler:! 1) Bergen kommunes planavd.

Detaljer

Rolf Olsen Eiendomsselskap AS

Rolf Olsen Eiendomsselskap AS Rolf Olsen Eiendomsselskap AS Merknad til bybane trasevurdering til Åsane 26. April 2013 Innledning Bybaneutredningen har satt opp i praksis to hovedprinsipp for traséalternativene: 1) En bane i fjell/tunnel

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Fra: Bergen kommune, etat for plan- og geodata Siv.ing Helge Hopen Dato: 2014-03-18 Vurdering av trafikk og tilgjengelighet med bybane i tunnel gjennom sentrum kombinert med alternativ 3 i Sandviken

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger. 07.05.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger. 07.05.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger 07.05.2014 Etat for plan og geodata Alternativ 1: Sentrum: Alt. 1Aa: I dagen via Kaigaten - Småstrandgaten Bryggen

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 200819795-333 Saksbehandler: MASR Emnekode: SARK-5120 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Marte Holm Byråd Lisbeth

Detaljer

Byrådssak 78/16. Bybane sentrum-åsane, behov for nytt trasévalg ESARK

Byrådssak 78/16. Bybane sentrum-åsane, behov for nytt trasévalg ESARK Byrådssak 78/16 Bybane sentrum-åsane, behov for nytt trasévalg OHST ESARK-5120-201125114-546 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok trasé for bybanen fra sentrum til Åsane/Vågsbotn i juni 2014 (sak 137/14).

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider 24.01.2014 Etat for plan og geodata Innhold 1. Innledning... 3 Alternative traséer med holdeplasser... 4 Sentrum... 4 Sandviken... 4 Åsane...

Detaljer

Bergen kommune Etat for plan og geo-data Postboks 7700 5020 Bergen Bergen, 24.april 2013

Bergen kommune Etat for plan og geo-data Postboks 7700 5020 Bergen Bergen, 24.april 2013 Bergen kommune Etat for plan og geo-data Postboks 7700 5020 Bergen Bergen, 24.april 2013 Konsekvensutredning for Bybanen på strekningen Bergen sentrum - Åsane Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Hordaland

Detaljer

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14 BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Hvorfor ønsket vi bybane? 1. Befolkningsvekst i Bergen 2. Miljø. Vi kan ikke kjøre mer bil 3. Vi trenger en annen form for transport. Kapasitet (tid, frekvens, antall).

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Høringsuttale - tilleggsutredninger for bybanen Sentrum-Åsane

Høringsuttale - tilleggsutredninger for bybanen Sentrum-Åsane Statens vegvesen Bergen kommune Etat for plan og geodata Postboks 7700 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Olav Lofthus - 55516212

Detaljer

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker 1 Hvorfor denne høringsuttalelsen? Ringsaker Pensjonistparti vil understreke viktigheten av at det utredes flere

Detaljer

Felt C. et helt nytt sted

Felt C. et helt nytt sted Felt C et helt nytt sted Felt C Åsanebyen Øst - bybanetilpasset Felt C kan fleksibelt tilpasses de ulike bybanealternativene. I en rekke utredninger er dette 45 mål store området vist som en fullverdig

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser. 11.04.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser. 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bergen kommune. Etat for plan og geodata. Bybane sentrum til Åsane. Saksnr. 201125114

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400223 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 SMALVOLLVEIEN

Detaljer

Sykkelløsninger i Sandviken mellom Sjøgaten og NHH

Sykkelløsninger i Sandviken mellom Sjøgaten og NHH Notat 12 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 12. Sykkelløsninger i Sandviken mellom Sjøgaten og NHH 2013-10-07 Til: Bergen kommune, Etat for plan og geodata Fra: Norconsult Dato: 2013-10-07

Detaljer

VEG- OG JERNBANETUNELLER I forbindelse med etableringen av nordre avlastningsvei og opprydding av trafikkforholdene i Osloveien og Innherredsveien, er det vedtatt et omfattende veitunellsystem. Vestre

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 201101320 : E: N20 : Eleanor Clark : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.03.11

Detaljer

Bybanen sentrum-åsane, trasevalg for Sandviken

Bybanen sentrum-åsane, trasevalg for Sandviken Bybanen sentrum-åsane, trasevalg for Sandviken Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 31.01.2018 sak 31/18 og avga følgende innstilling: Bybanen sentrum-åsane, trasevalg for Sandviken

Detaljer

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Plansjef Mette Svanes Etat for plan og geodata, byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata Etat for plan

Detaljer

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen 8. Februar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Hovedpunkter: Vurdering av mulige ringveier Andre samleveier og veilenker som skal inn eller

Detaljer

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema:

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema: Innledning Initiativ:Laksevåg (IL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å bygge opp under Laksevåg som et godt sted å bo og oppholde seg i. Vi definerer Laksevåg som området mellom

Detaljer

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget.

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Notat Saksnr.: 201622846/7 Emnekode: ESARK 0183 Saksbeh.: ROKN Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 07.10.2016

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og Bryggen. 11.04.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og Bryggen. 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og Bryggen 11.04.2014 Etat for plan og geodata 1. Innledning I høring av konsekvensutredningen for bybanetraséer gjennom sentrum har det i media

Detaljer

Trafikk og miljø i Sandviken

Trafikk og miljø i Sandviken Trafikk og miljø i Sandviken Konsekvenser og tiltak med ulike trasealternativ for Bybanen Tilleggsutredning nr. 16 Konsekvensutredning Bybanen Sentrum - Åsane Etat for plan og geodata 07.10.2013 Innhold

Detaljer

EUROPAN 13 BERGEN GRØNNEVIKSØREN

EUROPAN 13 BERGEN GRØNNEVIKSØREN EUROPAN 1 BERGEN GRØNNEVIKSØREN 1 HVOR ER VI Bergen har ca 268.000 innbyggere fordelt på 8 bydeler. Grønneviksøren inngår i Bergenhus bydel som i hovedsak omfatter Bergen sentrum. Bydelen har ca 0.000

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA:

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA: PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT Alternativ BA: Kartet viser at BA-linjen fanger opp mange arbeidsplasser og bosatte i Birkelandsskiftet, samt et stort potensial for e arbeidsplasser i Kokstad Vest/Flyplassvegen.

Detaljer

Nordbyen områderegulering. Ressursgruppa

Nordbyen områderegulering. Ressursgruppa Nordbyen områderegulering Ressursgruppa 4 24.02.16 24.02.16 Agenda 1. Innledning 2. Stadfesting av planprogrammet 3. Status analyser (inkl spørsmål, men drøfting etterpå): a. Visjon og scenarier b. KU

Detaljer

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen Lysbilde 1 Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen 11. Januar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Byplanen skal revideres: Kommunedelplan for sentrum Leiret Kommunedelplan

Detaljer

Rolf Olsen AS vil bygge nytt kontorbygg langs sjøen i Strandens grend som en kopi av en sjøbod som de selv fikk revet for over 20 år siden.

Rolf Olsen AS vil bygge nytt kontorbygg langs sjøen i Strandens grend som en kopi av en sjøbod som de selv fikk revet for over 20 år siden. Rolf Olsen AS vil bygge nytt kontorbygg langs sjøen i Strandens grend som en kopi av en sjøbod som de selv fikk revet for over 20 år siden. Velforeningen i Strandens grend protesterer fordi de vil miste

Detaljer

Bybane Bergen sentrum Åsane. Konsekvensutredning. TRAFIKKANALYSE

Bybane Bergen sentrum Åsane. Konsekvensutredning. TRAFIKKANALYSE Bybane Bergen sentrum Åsane. Konsekvensutredning. TRAFIKKANALYSE Bergen, 19.2.2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 Bergen sentrum... 4 Sandviken... 9 Åsane... 13 3. FORUTSETNINGER OG MODELLVERKTØY...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Byrådssak 192/14. Bybane fra Sentrum til Åsane/Vågsbotn, trasevalg ESARK-5120-201125114-408

Byrådssak 192/14. Bybane fra Sentrum til Åsane/Vågsbotn, trasevalg ESARK-5120-201125114-408 Byrådssak 192/14 Bybane fra Sentrum til Åsane/Vågsbotn, trasevalg NIHO ESARK-5120-201125114-408 Hva saken gjelder: Bystyret inviteres i denne saken til å fatte vedtak om valg av trasé for regulering av

Detaljer

Bybanens framkommelighet i sentrum og Sandviken

Bybanens framkommelighet i sentrum og Sandviken Notat 10 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 10. Bybanens framkommelighet i sentrum og Sandviken 2013-10-07 Til: Bergen kommune, etat for plan- og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato: 2013-10-07

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

Byrådssak 1296 /13. Framtidig bruk av Rådhuskvartalene ESARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1296 /13. Framtidig bruk av Rådhuskvartalene ESARK Hva saken gjelder: Byrådssak 1296 /13 Framtidig bruk av Rådhuskvartalene OLOI ESARK-166-201319418-1 Hva saken gjelder: Rådhuskvartalene, mellom Kaigaten, Christies gate, Allehelgensgate og Peter Motzfeldts gate, har en lang

Detaljer

Stedsanalyse Granveien

Stedsanalyse Granveien Stedsanalyse Granveien Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Lokalisering og planstatus... 3 1.3. Områdets historikk... 4 2. Fortetting... 6 2.1. Fortetting og forhold til overordnet plan...

Detaljer

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret 22.03.2012 Vedtak: Etablering av liggehavn for fiskeflåten

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Planverksteder i uke

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Planverksteder i uke Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16 Planverksteder i uke 34 2016 1 Bakgrunn 2 Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet 30.08.2015 Følgende premisser ligger til grunn for den videre planleggingen: 1.

Detaljer

https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc Etat for plan og geodata

https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc Etat for plan og geodata https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc v/ BBU Etat for plan og geodata PLANOMRÅDET er 2800 daa stort (uten sjø), mens området for den mer detaljerte planleggingen (Indre deler Laksevåg) er 550 daa

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Saknr. 14/5097-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet viser

Detaljer

Bystruktur på bergensk

Bystruktur på bergensk Bystruktur på bergensk Edel Eikeseth Kommunaldirektør Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø 26. november 2010 Bystruktur på bergensk Naturgitt: Fjellene, sjøen, vassdragene, fjord-fjell Klima: Mye

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT REGULERINGSPLAN FOR SLETTEBAKKEN SØR, PLANNR. 10520600 TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT 23.12.2009 Forslag til reguleringsplan for Slettebakken Sør, datert

Detaljer

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Ellen Haug 21.10.2014 ROM-konferansen Bedre byrom der mennesker møtes Stor befolkningsvekst

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen.

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2015 15363/2015 2014/7006 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/18 Komite for plan, næring og miljø 14.04.2015 Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

Saksframlegg. NY REGULERINGSPLAN FOR LIAN OG KYSTADMARKA FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV ALTERNATIV Arkivsaksnr.

Saksframlegg. NY REGULERINGSPLAN FOR LIAN OG KYSTADMARKA FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV ALTERNATIV Arkivsaksnr. Saksframlegg NY REGULERINGSPLAN FOR LIAN OG KYSTADMARKA FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV ALTERNATIV Arkivsaksnr.: 05/4687 Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

Kompaktbyen er svaret hva er spørsmålet. Ola B. Siverts, samfunnsplanlegger, Arkitektgruppen CUBUS

Kompaktbyen er svaret hva er spørsmålet. Ola B. Siverts, samfunnsplanlegger, Arkitektgruppen CUBUS Kompaktbyen er svaret hva er spørsmålet Ola B. Siverts, samfunnsplanlegger, Arkitektgruppen CUBUS Det prosaiske utgangspunkt er grunnfakta som Mobilitetsuken har som klangbunn veitrafikkens andel av klimautslippene

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Byutviklingskomiteen 4. februar 2016. Heimdal Eiendom as v/ adm dir Ellen Tveit Klingenberg

Byutviklingskomiteen 4. februar 2016. Heimdal Eiendom as v/ adm dir Ellen Tveit Klingenberg 1 Byutviklingskomiteen 4. februar 2016 Heimdal Eiendom as v/ adm dir Ellen Tveit Klingenberg 2 Vår historie 1980 Starter som Grunnentreprenør 1982 Bygg og anlegg, (i dag HENT) Heimdal Utbyggingsselskap,

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Prosjekt Sandviken. - historisk identitet som premiss for utvikling og verdiskaping

Prosjekt Sandviken. - historisk identitet som premiss for utvikling og verdiskaping Prosjekt Sandviken - historisk identitet som premiss for utvikling og verdiskaping IN MEMORIAM Internasjonal bakgrunn Det Vestindiske Kompanis internasjonale trekanthandel på 1600-tallet Europeiske varer

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

Nesttunbrekka næringsområde, Nesttunbrekka 95/97 - Områdeanalyse

Nesttunbrekka næringsområde, Nesttunbrekka 95/97 - Områdeanalyse Nesttunbrekka næringsområde, Nesttunbrekka 95/97 - Områdeanalyse 1. Innledning Planområdet er lokalisert sør for Nesttun bydelssenter ved krysset Nesttunbrekka/ Fanavegen. Tomten er avgrenset i nord og

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PROGRAM FOR TILLEGGSUTREDNING Trasé i Åsane sentrale deler

PROGRAM FOR TILLEGGSUTREDNING Trasé i Åsane sentrale deler Områdereguleringsplan for bybanen fra sentrum til Åsane Delstrekning 4: Tertneskrysset Vågsbotn. PlanID 64020000 PROGRAM FOR TILLEGGSUTREDNING Trasé i Åsane sentrale deler 30. 09. 2014 Etat for plan og

Detaljer

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy Kreativ fase notat Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy MULTICONSULT 2008 Innhold Innhold... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 2. Mål med kreativ fase... 4 3. Arbeidsmetode...

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

Bakgrunn for oppdraget Byrådet vedtok oppstart av områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden den

Bakgrunn for oppdraget Byrådet vedtok oppstart av områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden den BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Saksnr.: 201017014/35 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: GUSE Til: Tilbydere Kopi til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 25.05.2012

Detaljer

Varsel om oppstart og høring av planprogram Områderegulering av Videregående skole ved Mjåvann og ny veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410

Varsel om oppstart og høring av planprogram Områderegulering av Videregående skole ved Mjåvann og ny veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1023-5 Arkiv: L12 Saksbeh: Andreas Gimming Stensland Dato: 26.10.2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Teknikk-, plan og naturutvalg Varsel om oppstart og høring

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

NYTT REGJERINGSKVARTAL VARSEL OM ENDRET PLANAVGRENSNING INFOMØTE 16. FEBRUAR 2016

NYTT REGJERINGSKVARTAL VARSEL OM ENDRET PLANAVGRENSNING INFOMØTE 16. FEBRUAR 2016 NYTT REGJERINGSKVARTAL VARSEL OM ENDRET PLANAVGRENSNING INFOMØTE 16. FEBRUAR 2016 MILEPÆLER NYTT REGJERINGSKVARTAL KVU; 27. juni 2013 - Utredningsgrunnlag - anbefalt Øst alternativet KS1; 17. februar 2014

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for «Kvisgårdshjørnet», Gjøvik

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for «Kvisgårdshjørnet», Gjøvik Til Berørte naboer, organisasjoner og offentlige myndigheter Kapp, 31.10.2016 Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for «Kvisgårdshjørnet», Gjøvik I henhold til Plan-

Detaljer

Levanger havn. Revisjon av gjeldende områdereguleringsplan LEVANGER HAVN - PUK

Levanger havn. Revisjon av gjeldende områdereguleringsplan LEVANGER HAVN - PUK Levanger havn Revisjon av gjeldende områdereguleringsplan 1 Orientering i planutvalget 12. oktober 2016 Gjeldende plan Hvorfor endre? Mandat, vedtak i PUK 13. mai 2015 Føringer for planarbeidene Status

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas. Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14 Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.no Utfordringer fra Samling 1 Ny E6 og kopling mellom Strandtorget og

Detaljer

INNSPILL TIL RULLERING AV FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD AREALSTRATEGIEN

INNSPILL TIL RULLERING AV FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD AREALSTRATEGIEN INNSPILL TIL RULLERING AV FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD AREALSTRATEGIEN 2018-2021 FRA SARPSBORG NÆRINGSFORENING Innledning/ bakgrunn Innspillet til arbeidet med fylkesplanens arealstrategi, bygger videre på tidligere

Detaljer

Kommunedelplan E18. Temamøte i Asker kommunestyre

Kommunedelplan E18. Temamøte i Asker kommunestyre Kommunedelplan E18 Temamøte i Asker kommunestyre 19.3.2015 Kommunedelplan E18 Prosess og politisk behandling hittil Opprinnelig planområde: Holmen-Drengsrud Planprogram vedtatt 30. august 2011 Rapport

Detaljer

Byrådssak /17 Saksframstilling

Byrådssak /17 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /17 Saksframstilling Vår referanse: 2017/07101-2 Bybanen sentrum-åsane, trasevalg for Sandviken Hva saken gjelder: Denne saken gjelder valg av trasé for Bybanens delstrekning gjennom

Detaljer