FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015"

Transkript

1 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt forslag med mindre endringar for drøfting i formøtet med årsmøterepresentantane Juridiske ramer og forankring: Samvirkelova 10 Vedtekter for samvirkeforetak, og 54 Vedtektsendring. Gjeldande vedtekter 14: Endring av vedtektene set krav om 2/3 dels fleirtal for vedtak av endra/nye vedtekter, medan det er strengare krav med 4/5-dels fleirtal ved endring føremål, heftereglar, plikt til innskot, mm. Advokat Orwall Andersen ser ikkje føreslåtte endringar til å gje krav til anna enn ordinært 2/3-dels fleirtal i årsmøtet. Mandat: Styrevedtak om oppnemning: 10. april 2014: Føremål: Gå gjennom vedtekter med instruksar og innstille til styret for behandling i årsmøtet Medlemmer har vore: Hanne Sundbø (leiar, nestleiar i styret) - Hjelmeland, Steinar Kyrvestad (ordførar i årsmøtet) - Valle, Tor Gaute Eikeland (valkomiteen) - Bjerkreim, Olav Bjarte Nese (kontrollkomiteen) - Kleppe. Sekretær: dir. Per Harald Vabø. Komiteen har i første møte presisert mål for arbeidet til å føreslå justerte vedtekter som er: - Forståelege og fullstendige - Tidsmessige - I tråd med medlemmene sine forventningar til FKRA SA - I tråd med Samvirkelova og samvirkeprinsippa. Det har vore informert om prosessen og bedt om innspel gjennom Bondevennen, i møte med lokale valnemnder og i dei 19 medlemsmøta i november -14. Innspela frå medlemsmøta er drøfta i vedtektskomiteen og i styret. Det har vore dialog med variert fagleg kompetanse ekstern og internt under komitearbeidet, m.a. leiarar i valkomiteen og kontrollkomiteen. Juridisk spesialkompetanse er konsultert fleire gongar i prosessen. Vedlagte forslag er grundig gjennomgått av advokat. 1

2 Hovudtrekk i vedlagte forslag: Medlemskap, ramer og vilkår: presiseringar og samordning 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tillitsvalde og valordningar: 9, 10, 11, 12, 13, 14 samt Instruks for val i medlemsmøta og Instruks for valkomiteen. Andre endringar: presisering og tilpasning til samfunnsendringar (m.a. Formålsparagraf 2 og 3) og gjeldande praksis (m.a. ny 9), språklege og juridiske feil (m.a. i 10 Årsmøtet), harmonisering i høve andre innkjøpssamvirke. Styret har vurdert vedlagte forslag til endringer til å ikkje vera meir omfattande enn at det etter ei brei drøfting på møtet bør kunne framleggast for vedtak på årsmøtet Styret har gjort få endringar i komiteen sitt framlegg i nye 9 og 13 samt vurdert arbeidet med retningslinjer for medlemskap og styreinstruks. På formøtet på Sola vil forslaget under bli grundig gjennomgått. For vedtektskomiteen Hanne Sundbø /s./ 2

3 Dagens vedtekter (pr ) 1 Firma Felleskjøpet Rogaland Agder SA er eit samvirkeforetak med skiftande kapital, skiftande medlemstal og avgrensa ansvar. Hovudkontor og verneting er i Stavanger. 2 Formål Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt hovudformål er å fremje dei økonomiske interessene til medlemmene og landbruket elles på kort og lang sikt ved produksjon og omsetnad av varer og tenester. Felleskjøpet Rogaland Agder SA står for forskings- og utviklingsarbeid og kjøper inn og formidlar tenester i tilknyting til dette. Felleskjøpet Rogaland Agder SA kan og ved innskott eller på annan måte delta i andre foretak og anna verksemd, gjennom dotterselskap og tilknytta selskap, som årsmøtet eller styret gjer vedtak om. INNSTILLING FRÅ STYRET TIL ÅRSMØTET Endringar i raudt 1 Foretak Felleskjøpet Rogaland Agder SA også kalla foretaket, er eit samvirkeforetak med hovudkontor og verneting i Stavanger. 2 Formål Felleskjøpet Rogaland Agder SA har som formål å medvirke til å styrke medlemma sin økonomi i landbruksverksemda på kort og lang sikt. Formål blir søkt oppnådd ved innkjøp, produksjon og omsetnad av varer og tenester. Foretaket står for forskings- og utviklingsarbeid og kjøper inn og formidlar tenester i tilknyting til dette. Foretaket kan og ved innskott eller på annan måte delta i andre foretak og anna verksemd, gjennom dotterselskap og tilknytta selskap, som årsmøtet eller styret gjer vedtak om. Grunngjeving og forklaring: 1 Nytt namn: Foretak, «Firma» er forelda 1. Heile namnet Felleskjøpet Rogaland Agder SA skal brukast her, i det kan då lesast separat. 2. Ønskjer også å presisere føremålet. 3. Tek ut: og landbruket elles, fordi det er medlemmene sine interesser som er avgjerande. Om ikkje foretaket skal ta på seg ein større landbrukspolitisk rolle, bør dette ut. 3 Medlemskap Medlemskap i Felleskjøpet Rogaland Agder SA er ope for alle som driv landbruk og støttar Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt formål. 3 Medlemskap Medlemskap i Felleskjøpet Rogaland Agder SA er ope for alle som driv landbruk og landbruksrelatert verksemd. Føresetnad for medlemskapen er at medlemmen samhandlar med foretaket. 1. Ønskje om å presisere ramer for medlemskapet i tråd med utviklinga i landbruket. 2. For å være medlem: presisera 3 basis i samhandling med

4 Både fysiske og juridiske personar med eige organisasjonsnummer kan teikne medlemskap, unntatt føretak som opptrer på vegne av andre medlemmer. Styret kan fastsetje nærare retningsliner for medlemskap. Felleskjøpet Rogaland Agder SA fører medlemsprotokoll. Medlemskapen kan ikkje overdragast. (Uendra og Flytta til ny eigen 4 om økonomi under:) Medlemmene er andelseigarar i Felleskjøpet Rogaland Agder SA med kvar sin andel på kr 500,-. Nye medlemmer betalar andelsinnskotet ved innmelding. Andelskapitalen blir ikkje forrenta. Ved utmelding blir innbetalt innskot utbetalt Ny..om kapital (Overflytta:) Medlemmene er andelseigarar i Felleskjøpet Rogaland Agder SA med kvar sin andel på kr 500,-. Nye medlemmer betalar andelsinnskotet ved innmelding. Andelskapitalen blir ikkje forrenta. Både fysiske og juridiske personar med eige organisasjonsnummer og produsentnummer kan teikne medlemskap, unntatt foretak som opptrer på vegne av andre medlemmer. Styret skal fastsetje nærare retningsliner for medlemskap. Foretaket fører medlemsprotokoll. Ved sal eller anna frivillig overdraging av eigedom der seljaren har medlemskap, kan medlemskapen overdragast til ny eigar etter godkjenning frå styret. 4. Andelsinnskot og årsmøtedisposisjonar: Medlemmene er andelseigarar i Felleskjøpet Rogaland Agder SA med kvar sin andel på kr 500,-. Nye medlemmer betalar andelsinnskotet ved innmelding. Andelskapitalen blir ikkje forrenta. selskapet (lik FK Agri). Jf og vedtektene før 2011: «ein vil bruka laget sine varer og tenester og arbeida for laget sitt formål.» Produsentnummer frå det samvirkeeigde produsentregisteret, knytt kun til landbruk. Jf og gjeldande praksis ved innmelding, sjå nettsida fkra.no. 3. Styret skal fastsette retningslinjer for medlemskap. Innskjerping pga stort behov. Jf 14 i Samv.lova 4. Heilt nytt: Medlemskapen kan overdragast ved salg mm av eigedom. Slepp byråkrati rundt inn- og utmelding samt oppnår medlemslister som består av aktive medlemmer. 5. Kursivtekst = uendra og flytta til eigen ny Kapital, sjå under Ny eigen om Andelsinnskot og årsmøtedisposisjonar, for å rydde og definere. 4

5 Årsoverskot kan disponerast til: - annan eigenkapital - etterbetaling - avsetning til etterbetalingsfond - avsetning til medlemskapitalkonti - forretning og annan auke av andels-innskot og medlemskapitalkonti 4 Medlemmene sine plikter Ved innmelding godtek medlemmene Felleskjøpet Rogaland Agder SA sine vedtekter slik dei er og slik dei måtte bli ved vedtektsendring. For at Felleskjøpet Rogaland Agder SA best mogleg skal kunna oppfylla 2 i vedtektene, er det medlemmene sitt ansvar å bruka Felleskjøpet Rogaland Agder SA som leverandør av varer og tenester i eiga verksemd. Ved utmelding blir innbetalt innskot utbetalt. Utmeldt medlem har ikkje krav på etterbetaling og har heller ikkje krav på seinare utbetaling frå etterbetalingsfondet. Årsmøtet vedtar disponering av årsresultat, jfr. 10 Årsmøte. Årsoverskot kan disponerast til: - annan eigenkapital - etterbetaling - avsetning til etterbetalingsfond - avsetning til medlemskapitalkonti - forrenting av medlemskapitalkonti Utdeling frå etterbetalingsfond skal skje på grunnlag av samhandling førre året. Slik utdeling skjer etter dei reglar styret har fastsett. 5 Medlemmene sine plikter Ved innmelding godtek medlemmene Felleskjøpet Rogaland Agder SA sine vedtekter slik dei er til eikvar tid. For at Felleskjøpet Rogaland Agder SA best mogleg skal kunne oppfylla 2 i vedtektene, er det medlemmene sitt ansvar å bruka foretaket som leverandør av varer og tenester i eiga verksemd. Nye punkt kun utfrå advokatråd om komplett opplisting med vilkår, sjølv om desse ikkje er kome i bruk eller er planlagt å brukast. (Ny setning lagt til 10 Årsmøtet, pkt.3: Årsmøtet kan ikkje vedta eit høgare beløp enn det styret foreslår.) Nytt nr. Bedre med ordene til eikvar tid. Sjå også over: samhandling i 3 samt handlingsplikt + valkomite 8. 5

6 5 Medlemsmøte Medlemsmøta skal styrkja informasjonen og kontakten mellom medlemmene, tillitsvalde og administrasjonen i Felleskjøpet Rogaland Agder SA. Medlemsmøte med møterett for alle medlemmer blir kalla inn til krinsvise møte. Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt styre fastset krinsinndelinga for medlemsmøta. Talet på årsmøterepresentantar frå kvar krins skal fastsetjast med vekt på medlemstal og omsetnad. Styret fastset tid, innkalling og møteprogram og peikar ut møteleiar. Instruks blir fastsett av årsmøtet, desse er tatt inn som vedlegg nr Utestenging Styret kan stryka medlemskapen for ein medlem ved vesentleg misleghald frå medlemmen eller når andre tungtvegande grunnar gjer det nødvendig. Medlem som vert utestengd på slikt grunnlag, har ikkje krav på å få att andelsinnskotet og taper retten til etterbetaling. Avgjerda om dette skal meldast til medlemmen, som har høve til å anka denne avgjerda inn for det førstkomande årsmøtet. Utestenging kan og skje når medlemmen ikkje har samhandla med foretaket i minst to år. 7 Medlemsmøte Det blir kalla inn til krinsvise medlemsmøte med møterett for alle medlemmer i krinsen. Medlemsmøta skal styrkja informasjonen og kontakten mellom medlemmene, tillitsvalde og administrasjonen i Felleskjøpet Rogaland Agder SA. Medlemsmøta vel: Årsmøterepresentantar for 2 år, vararepresentantar for 1 år, medlem av lokal valkomite for 3 år. Styret fastset tid, innkalling og møteprogram og peikar ut møteleiar. Instruks blir fastsett av årsmøtet, desse er tatt inn som vedlegg nr. 1. Ny eigen for Utestenging, jf Samvirkel. 23: Samla punkt frå nogjeldande 5. Vesentleg misleghald: Ein medlem som blir utestengt grunna vesentleg misleghald bør miste retten til etterbetaling og bør tape retten til å få tilbake andelsinnskot. Regel vil sjeldan koma til bruk. Medlem som ikke har samhandla med foretaket på 2 år, kan utestengast etter vedtak i styret. Blir følgt opp med retningslinjer. (Likt FK Agri.) 1. Opprydding og språk 2. Inn med val, kun opprydding. 3. Styret sine oppgaver i samband med medlemsmøta er flytta til 14 Styret sine oppgaver: Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt styre fastset krinsinndelinga for medlemsmøta. Talet på årsmøterepresentantar frå kvar krins skal fastsetjast med lik vekt på medlemstal og omsetnad. 6

7 6 Organisasjonsmessige rettar og plikter Alle medlemmer kan veljast til tillitsverv i Felleskjøpet Rogaland Agder SA, men har rett til å nekte attval for ein ny valperiode. Styret kan stryka medlemskapen for medlemmer som motarbeider laget sitt formål. Avgjerda om dette skal meldast til medlemmen, som har høve til å anka denne avgjerda inn for det førstkomande årsmøtet. Tillitsvalde pliktar å teia om saker dei får innsyn i dersom det kan skada Felleskjøpet Rogaland Agder SA eller annan tredjepart at opplysingane kjem ut. 8 Rettar og plikter ved tillitsverv Alle medlemmer kan veljast til tillitsverv i Felleskjøpet Rogaland Agder SA og skal arbeide for foretaket sitt føremål etter 2. Medlemmen har rett til å nekte attval for ein ny valperiode. Berre medlemmer som i hovudsak samhandlar med foretaket kan velgjast til tillitsverv. Tillitsvalde pliktar å teia om saker dei får innsyn i dersom det kan skada Felleskjøpet Rogaland Agder SA eller annan tredjepart at opplysingane kjem ut. Avklaring med «lik» etter råd frå advokat. Gamal regel. Betre definisjon av innhald ved ny tittel: Rettar og plikter ved tillitsverv 1. Ønske om presisere krav medlemmer som tek verv som tillitsvalde. Tilsvarande:.. skal arbeide for laget sitt formål. Berre medlem som i hovudsak samhandlar kan velgast til tillitsverv. 2. Kursivtekst: Er flytta til ny Utestenging. 7

8 9 Informasjonsmøte for årsmøteutsendingar Det skal avhaldast informasjonsmøte før årsmøtet for årsmøterepresentantane. Møta skal styrka informasjon og kontakten mellom medlemmene, tillitsvalde og administrasjonen i Felleskjøpet Rogaland Agder SA og samt drøfta strategiske spørsmål. Ny. Forslag til formalisering av formøta med årsmøteutsendingane: Etablere formøte, eitt tre, med meir konkret funksjon som del av vitalisering av tilhøvet til tillitsvalde. Møta er der allereie og har god funksjon utan at det er godt forankra. Foretaket sin strategiplan skal presenterast eller det skal rapporterast i medhald av utført plan. Styret fastset tid, innkalling, møteprogram og peikar ut møteleiar. Det skal førast referat. 7 Årsmøtet Årsmøtet er Felleskjøpet Rogaland Agder SA si øvste styremakt. Årsmøtet består av inntil 67 valde representantar frå medlemsmøta og ordførar og medlemsvalde styremedlemmer. Styreleiar og administrerande direktør skal vere til stades på årsmøtet. Tilsettes representantar i styret kan vere til stades på årsmøtet. For gyldige vedtak i årsmøtet krevst at minst 2/3 av representantane med stemmerett er til stades. Ordinært årsmøte blir halde innan utgangen av april. Ekstraordinært årsmøte blir halde når styret finn det nødvendig eller når minst 1/4 av årsmøterepresentantane 10 Årsmøtet Årsmøtet er Felleskjøpet Rogaland Agder SA si øvste styremakt. Årsmøtet består av inntil 67 valde representantar frå medlemsmøta og ordførar og medlemsvalde styremedlemmer. Styreleiar og administrerande direktør skal vere til stades på årsmøtet. Tilsette sine representantar i styret kan vere til stades på årsmøtet utan røysterett om ikkje anna klårt går fram av vedtektene. For gyldige vedtak i årsmøtet krevst at minst 2/3 av representantane med stemmerett er til stades. Ordinært årsmøte blir halde innan utgangen av april. Ekstraordinært årsmøte blir halde når styret, revisor eller ordførar finn det nødvendig, eller når minst 1/10 av Jf 15 og Kap 5 i Samvirkelova. 1. Presiserer at tilsette sine representantar ikkje har stemmerett unntatt i visse saker. 2. Ekstraord. årsmøte: Revisor: Etter Samvirkelova. Ordførar: nytt. 8

9 krev det for ei bestemt sak. Framlegg som medlemmene vil ha opp til avgjerd på årsmøtet, må sendast til styret innan 15. januar. Ordføraren i årsmøtet sender skriftleg innkalling med 14 dagars varsel. Sakliste skal leggjast ved. Årsmøtet vel kvart år ordførar og varaordførar som fungerer til neste møte er halde. Ordføraren har plikt til å halde seg underretta om Felleskjøpet Rogaland Agder SA si drift og verksemd og skal i det høve få dei opplysningane om styret sine vedtak m.v. som han ber om. Alle vedtak blir gjort med vanleg fleirtal blant dei som har røysterett om ikkje anna framgår av vedtektene. Styremedlemmene har ikkje røysterett ved handsaming av årsmelding og rekneskap. Ved likt røystetal avgjer ordføraren si røyst. På det ordinære årsmøtet blir handsama: 1. Val av 2 personar til å skriva under møteboka medlemmene eller minst 1/10 av årsmøterepresentantane med fullmakt frå medlemmene krev det for ei bestemt sak. Framlegg som medlemmene vil ha opp til avgjerd på årsmøtet, må sendast til styret innan 15. januar. Ordføraren i årsmøtet sender skriftleg innkalling med 14 dagars varsel. Sakliste, rekneskap og årsmelding med revisjonsmelding samt innstilling frå valkomiteen skal leggjast ved. Årsmøtet vel kvart år ordførar og varaordførar som fungerer til neste møte er halde. Ordføraren har plikt til å halde seg underretta om foretaket si drift og verksemd og skal i det høve få dei opplysningane om styret sine vedtak m.v. som han ber om. Alle vedtak blir gjort med vanleg fleirtal blant dei som har røysterett om ikkje anna framgår av vedtektene. Styremedlemmene har ikkje røysterett ved handsaming av årsmelding og rekneskap. Dei tilsette sine styrerepresentantar kan røysta i val av leiar og nestleiar i styret, ordførar og varaordførar samt leiar, nestleiar og medlemmer i kontrollutvalet. Ved likt røystetal avgjer ordføraren si røyst unntatt ved val. På det ordinære årsmøtet blir handsama: 3. Tekst 42 i Samvirkelova gjer at noverande tekst med ¼-del er ulovleg. Presiseringar etter råd frå advokat. 4. Presisering: Sakliste, rekneskap og årsmelding med revisjons-melding samt innstilling frå valkomiteen skal leggjast ved. 5. Presisering og i tråd med praksis: Dei tilsette sine representantar kan røysta i val av leiar og nestleiar i styret, ordførar og varaordførar samt leiar, nestleiar og medlemmer i kontrollutvalet. 6. Presisering:.ordførar si røyst unntatt ved val. 9

10 2. Godkjenning av årsmelding 3. Godkjenning av årsrekneskap og vedtak om disponering av årsoverskot som er foreslått av styret 4. Val a. Val av styreleiar b. Val av medlemsvalde styremedlemmer c. Val av nestleiar d. Val av 3 varamedlemmer i nummer-orden e. Val av ordførar og varaordførar f. Val av kontrollkomité og varamedlemmer g. Val av leiar og nestleiar i kontrollkomiteen h. Val av valkomité med personlege varamedlemmer for neste ordinære årsmøte i. Val av leiar og nestleiar til valkomiteen og j. Val av revisor 5. Fastsetting av godtgjersle til tillitsvalde 6. Andre saker som er nemnde i innkallinga 7. Årsoverskot kan disponerast til: - annan eigenkapital - etterbetaling - avsetning til etterbetalingsfond - avsetning til medlemskapitalkonti - forretning og annan auke av andelsinnskot og medlemskapitalkonti Årsmøtet kan ikkje vedta eit høgare beløp enn det styret foreslår. 1. Val av 2 personar til å skriva under møteboka 2. Godkjenning av årsmelding 3. Godkjenning av årsrekneskap og lovpålagt revisjon samt vedtak om disponering av årsoverskot. Årsmøtet kan ikkje vedta eit høgare beløp enn det styret foreslår. Jfr Val a. Val av styreleiar b. Val av medlemsvalde styremedlemmer c. Val av nestleiar d. Val av 3 varamedlemmer i nummer-orden e. Val av ordførar og varaordførar f. Val av kontrollkomité og varamedlemmer g. Val av leiar og nestleiar i kontrollkomiteen h. Val av valkomité med 3 varamedlemmer i nummerordenfor neste årsmøte i. Val av leiar og nestleiar til valkomiteen og j.val av revisor etter innstilling frå kontrollkomiteen 5. Fastsetting av godtgjersle til tillitsvalde 6. Andre saker som er nemnde i innkallinga 7. Setning er flytta opp. 8. Nytt etter drøfting med kontrollkomiteen/ ny tilrådd praksis om uavhengig revisor. 9. Heile pkt 7 Årsoverskot er flytta til ny 4 framføre. 10

11 Val i årsmøtet: Ordføraren leier vala. Val av leiar, medlemmer og nestleiar til styret, ordførar og varaordførar i årsmøtet, medlemmer, leiar og nestleiar i kontrollkomiteen skal vera skriftlege om ikkje årsmøtet samrøystes gjer anna vedtak. For å bli vald ved første gongs røysting, må kandidaten få over halvparten av røystene. Oppnår ingen av kandidatane dette, blir det skriftleg omval etter at den med færrast røyster er trekt ut. Oppnår framleis ingen over halvparten av røystene, tas skriftleg omval mellom dei to som har flest røyster. Blir røystetala då like, skal valet avgjerast ved loddtrekning i årsmøtet. Som ansvarleg for revisjonsarbeidet, vel årsmøtet eit statsautorisert revisjonsfirma. Det skal førast møtebok som blir underskriven av ordføraren og 2 representantar valde av møtet. 8 Kontrollkomité Årsmøtet vel ein kontrollkomité på 3 medlemmer med 1 varamedlem. Vala gjeld for 3 år. Leiar og nestleiar blir valde kvart år, varamedlemmene for 1 år. Komiteen møter i årsmøtet. Instruks blir fastsett av årsmøtet, denne er tatt inn som vedlegg nr. 2. Val i årsmøtet: Ordføraren leier vala. Val av leiar, medlemmer og nestleiar til styret, ordførar og varaordførar i årsmøtet, medlemmer, 1. vararepresentant til styret, leiar og nestleiar i kontrollkomiteen skal vera skriftlege og enkeltvis om ikkje årsmøtet samrøystes gjer anna vedtak. For å bli vald ved første gongs røysting, må kandidaten få over halvparten av røystene. Oppnår ingen av kandidatane dette, blir det skriftleg omval etter at den med færrast røyster er trekt ut. Oppnår framleis ingen over halvparten av røystene, tar ein skriftleg omval mellom dei to som har flest røyster. Blir røystetala då like, skal valet avgjerast ved loddtrekning i årsmøtet. Som ansvarleg for revisjonsarbeidet, vel årsmøtet eit statsautorisert revisjonsfirma. Det skal førast møtebok som blir underskriven av ordføraren og 2 representantar valde av møtet. 11 Kontrollkomité Årsmøtet vel ein kontrollkomité på 3 medlemmer med 1 varamedlem. Vala gjeld for 3 år. Leiar og nestleiar blir valde kvart år, varamedlemmene for 1 år. Komiteen møter i årsmøtet. Instruks blir fastsett av årsmøtet, denne er tatt inn som vedlegg nr vara anser komiteen å vera viktig nok til å ha skriftleg val på i det han/ho får sakspapira til styret. 11. Nytt: Enkeltvis OK tekst etter dialog med leiar i kontrollkomite 9 Valkomité for årsmøtet 12 Valkomité for årsmøtet Etter dialog med leiar i valgkomite: 11

12 Felleskjøpet Rogaland Agder SA har ein valkomité på 8 medlemsvalde medlemmer med personlege varamedlemmer. Det skal veljast 2 frå Agder, 4 frå Sør-Rogaland og 2 frå region Nord. Vala gjeld for 3 år. Leiar og nestleiar blir valde kvart år. Medlemmene kan attveljast for 1 periode. Valkomiteens innstilling på kandidatar må føreliggja i så god tid før årsmøtet at innstillinga kan sendast årsmøterepresentantane seinast 14 dagar før møtet. Instruks blir fastsett av årsmøtet, denne er tatt inn som vedlegg nr. 3. Felleskjøpet Rogaland Agder SA har ein valkomité på 8 medlemsvalde medlemmer med tre varamedlemmer i nummerorden. Det skal veljast 2 frå Agder, 4 frå Sør- Rogaland og 2 frå region Nord. Vala gjeld for 3 år. Leiar og nestleiar blir valde kvart år. Medlemmene kan ikkje attveljast. Valkomiteen si innstilling på kandidatar må føreliggja i så god tid før årsmøtet at innstillinga kan sendast årsmøterepresentantane seinast 14 dagar før møtet. Instruks blir fastsett av årsmøtet, denne er tatt inn som vedlegg nr Tre varamedlemmer i nummerorden: gir betre kontinuitet,.. 2. Medlemmene kan ikkje attveljast. Grunn: 3 år er vanleg og tilstrekkeleg. 10 Styret Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir leia av eit styre på 6 medlemmer plussrepresentantar frå dei tilsette. Styret er samansett slik: Styreleiaren, som blir vald fritt mellom medlemmene for 1 år om gongen. Andre medlemsvalde styrerepresentantar utgjer 5. Det skal leggjast vekt på ei godgeografisk fordeling av styrerepresentasjonen. Ein av styrerepresentantane treng ikkje vera medlem i 13 Styret Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir leia av eit styre på ni medlemmer, seks valdte blant foretaket sine medlemmer og tre representantar frå dei tilsette. Styret er samansett slik: Styreleiaren blir vald fritt mellom medlemmene for 1 år om gongen. Andre medlemsvalde styrerepresentantar utgjer 5. Det skal leggjast vekt på ei god geografisk fordeling av styrerepresentasjonen med ein representant frå Agder, ein frå Dalane / Jæren og ein frå Ryfylke / Nord, dei andre kan veljast fritt. Det skal oppnåast balanse mellom kjønna i tråd med samvirkelova 69. Ein av dei årsmøtevalde styrerepresentantane treng ikkje 1. Ny første setning, eitt styre på ni medlemmer, seks valgte blant foretaket sine medlemmer og tre valde frå dei tilsette. Totalt tal repr. skal stå etter lova. 2. Ta vekk: som 3. Nytt om geografi og kjønn: med ein representant frå Agder, ein frå Dalane / Jæren og ein frå Ryfylke/Nord, dei andre kan veljast fritt. For fullstendige kriteria: Det skal oppnåast balanse mellom kjønna i tråd med Samvirkelova

13 Felleskjøpet Rogaland Agder SA og kan veljast fritt innanfor Felleskjøpets marknadsområde. Føresetnaden er at vedkomande kan tilføra Felleskjøpet Rogaland Agder SA verdfulle impulsar og vil arbeide for laget sitt formål. Dei tilsette har representasjon i samsvar med samvirkelova. Administrerande direktør har rett og plikt til å delta i styremøta med forslagsrett, men utan røysterett. Styremedlemmene blir valde for 2 år om gongen. vera medlem i Felleskjøpet Rogaland Agder SA og kan veljast fritt innafor foretaket sitt marknadsområde. Føresetnaden er at vedkomande kan tilføra Felleskjøpet Rogaland Agder SA verdfulle impulsar og vil arbeide for foretaket sitt formål. Administrerande direktør har rett og plikt til å delta i styremøta med forslagsrett, men utan røysterett. Styremedlemmene blir valde for 2 år om gongen. 4. Kun presisering: endre laget til foretaket (Valperiode for styremedlemmer: som før. Styrebehandling: Fleirtal i styret) Nestleiaren blir vald blant styremedlemmene for 1 år om gongen. Varamedlemmene blir valde i nummerorden for 1 år om gongen. Nestleiaren blir vald blant styremedlemmene for 1 år om gongen. 5. Siste avsnitt i 10: Varamedlem blir valde er fjerna då dette allereie står i 10 punkt 4d. 11 Styret sine oppgåver Styret blir kalla saman til møte så ofte leiaren eller administrerande direktør finn det nødvendig eller når minst halvdelen av styremedlemmene krev det. 14 Styret sine oppgåver Styret skal leia foretaket etter gjeldande lovverk, vedtekter, styreinstruks, eigne planar og vedtak i årsmøtet. Styret blir kalla saman til møte så ofte leiaren eller administrerande direktør finn det nødvendig eller når minst 4 av styremedlemmene krev det. 1. Ny første setning, har mangla: styret sine oppgaver: Styret skal leia foretaket etter gjeldande lovverk, vedtekter, styreinstruks, eigne planar og vedtak i årsmøtet. 2. eller når minst 4 styremedlemmer krev det. I tråd med andre i landbrukssamvirke. 13

14 Styret skal fastsetja ein styreinstruks som gir nærare reglar om styrearbeidet og saksbehandling. Den daglege drifta i Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir leia av ein administrerande direktør som styret tilset. Personalet blir tilsett av administrerande direktør. Løner og pensjonsvilkår skal i hovudtrekka godkjennast av styret. For tariffesta løner, mottar styret rapport. Eit styrevedtak krev at fleirtalet av dei styremedlemmene som er med på behandlinga av ei sak har røysta for. Står røystene likt, gjeld det som møteleiaren har røysta for. Dei som har røysta for eit framlegg som inneber ei endring, må likevel alltid utgjere meir enn 1/3 av alle styremedlemmene. Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt styre fastset krinsinndelinga for medlemsmøta. Talet på årsmøterepresentantar frå kvar krins skal fastsetjast med lik vekt på medlemstal og omsetnad. Styret skal fastsetja ein styreinstruks som gir nærare reglar om styrearbeidet og saksbehandling. Den daglege drifta i Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir leia av ein administrerande direktør som styret tilset, kan avsetja, bestemmer lønn og vedtar instruks for. Personalet blir tilsett av administrerande direktør. Styret skal orienterast om hovedtrekk i lønns- og pensjonsvilkår. Eit styrevedtak krev at fleirtalet av dei styremedlemmene som er med på behandlinga av ei sak har røysta for. Står røystene likt, gjeld det som møteleiaren har røysta for. Styret er røysteført når 5 styremedlemmer møter. Dei som har røysta for eit framlegg som inneber ei endring, må likevel alltid utgjere meir enn 1/3 av alle styremedlemmene. 3. Flytta frå 6 medlemsmøta: Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt styre fastset krinsinndelinga for medlemsmøta. Talet på årsmøterepresentantar frå kvar krins skal fastsetjast med lik vekt på medlemstal og omsetnad. 4. Ny presisering.direktør som styret tilset, bestemmer løn og vedtar instruks for. Vanleg tekst. 5. Tatt bort :. For tariffesta løner, mottar styret rapport. Endra: Styret skal orienterast om hovedtrekk i lønns- og pensjonsvilkår. 6. Ny presistering: Styret er røysteført når fem medlemmer møter. 7. Årsoverskot: var feil etter lova, ny setning: Styret skal gje innstilling til årsmøtet om bruk av årsoverskot. Etter styrebehandling og godkjenning av årsrekneskap, skal styret gjera vedtak om bruk av årsoverskot. Styret skal gje innstilling til årsmøtet om bruk av årsoverskot. 14

15 Underskrift av administrerande direktør saman med leiaren eller saman med 2 andre styremedlemmer forpliktar Felleskjøpet Rogaland Agder SA. Styret kan gi prokura. Ordføraren for årsmøtet får tilsendt innkalling og saksdokument for styremøta og kan møta utan røysterett. Underskrift av administrerande direktør saman med leiaren eller saman med 2 andre styremedlemmer forpliktar Felleskjøpet Rogaland Agder SA. Det skal førast protokoll frå styremøta i samsvar med samvirkelova 91. Styret kan gi prokura. Ordføraren for årsmøtet får tilsendt innkalling og saksdokument for styremøta og kan møta utan røysterett. 8. Presisering: Det skal førast protokoll frå styremøta i samsvar med Samvirkelova Forholdet til dotterselskap Styret i Felleskjøpet Rogaland Agder SA sine dotterselskap skal gi styret i morselskapet opplysingar som trengst for å kunne vurdere stilling og resultat av verksemda i dotterselskapet. Felleskjøpet Rogaland Agder SA er representert som eigar i generalforsamling i dotterselskap med dei personar som til ei kvar tid har signatur. Dei som har signatur kan delegere fullmakt frå sak til sak. 13 Tvistemål Oppstår det tvist mellom Felleskjøpet Rogaland Agder SA og nokon av medlemmene om forståing og gjennomføring av desse vedtektene, blir tvisten avgjort med bindande verknad av ein voldgiftsrett på 3 medlemmer. Kvar av partane oppnemnar 1 medlem, medan oppmannen vert oppnemnt av Stavanger Tingrett. Har ein av partane etter 14 dagars varsel ikkje oppnemnt voldgiftsmann, oppnemnar Tingretten voldgiftsmann for 15 Forholdet til dotterselskap Styret i Felleskjøpet Rogaland Agder SA sine dotterselskap skal gi styret i morselskapet opplysingar som trengst for å kunne vurdere stilling og resultat av verksemda i dotterselskapet. Felleskjøpet Rogaland Agder SA er representert som eigar i generalforsamling i dotterselskap med dei personar som til ei kvar tid har signatur. Dei som har signatur kan delegere fullmakt frå sak til sak. 16 Tvistemål Oppstår det tvist mellom Felleskjøpet Rogaland Agder SA og nokon av medlemmene om forståing og gjennomføring av desse vedtektene, blir tvisten avgjort med bindande verknad av ein voldgiftsrett på 3 medlemmer. Kvar av partane oppnemnar 1 medlem, medan oppmannen vert oppnemnt av Stavanger Tingrett. Har ein av partane etter 14 dagars varsel ikkje oppnemnt voldgiftsmann, oppnemnar Tingretten Uendra 15

16 han. 14 Endring i vedtektene Endring i vedtektene kan gjerast i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det skal stå i innkallinga kva framlegget til vedtektsendringa går ut på. Til gyldig vedtak krevst det 2/3 fleirtal av dei røystene som er gitt. Det krev tilslutning frå minst 4/5 av dei røystene som er gitt for vedtektsendring som inneber: 1. vesentlege endringar av formålet 2. meir tyngande heftereglar for medlemmene 3. skjerping i plikta til å gjere innskot i foretaket 4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerping av slik plikt, eller avgrensingar i retten til å tre ut som medlem voldgiftsmann for han. Ein syner elles til Lov om voldgift av 14. mai Endring i vedtektene Endring i vedtektene kan gjerast i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det skal stå i innkallinga kva framlegget til vedtektsendringa går ut på. Til gyldig vedtak krevst det 2/3 fleirtal av dei røystene som er gitt. Saker som er særskilt nemnd i 54 i Samvirkelova, krev tilslutning frå minst 4/5 av dei røystene som er gitt. Presisering Jf Samv.l. 10 og 54. Dette var gjentaking av Samv.l. 54 andre ledd, betre med kort tekst. 15 Samanslutning (fusjon) med andre samvirkeorganisasjonar i landbruket Vedtak om samanslutning (fusjon) med andre samvirkeorganisasjonar kan berre bli vedtatt av eit ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Framlegg om samanslutning må fremjast med minst 1 månads frist før møtet, med orientering til årsmøterepresentantane. For gyldig vedtak krevst at 4/5 av dei frammøtte røystar for samanslutninga. 18 Samanslutning (fusjon) med andre samvirkeorganisasjonar i landbruket Vedtak om samanslutning (fusjon) med andre samvirkeorganisasjonar kan berre bli vedtatt av eit ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Framlegg om samanslutning må fremjast med minst 1 månads frist før møtet, med orientering til årsmøterepresentantane. For gyldig vedtak krevst at 4/5 av dei frammøtte røystar for samanslutninga. Uendra 16 Oppløysing Vedtak om oppløysing av Felleskjøpet Rogaland Agder SA 19 Oppløysing Vedtak om oppløysing av Felleskjøpet Rogaland Agder Uendra 16

17 blir gjort av årsmøtet med 4/5 fleirtal. Framlegg om oppløysing, vedlagt styret si grunngjeving, må vere sendt dei valde representantane minst 2 månader før det møtet saka skal drøftast på. Framlegg om oppløysing skal gjerast kjent i medlemsmøte og/eller ved annonse eller anna kunngjering til medlemmene SA blir gjort av årsmøtet med 4/5 fleirtal. Framlegg om oppløysing, vedlagt styret si grunngjeving, må vere sendt dei valde representantane minst 2 månader før det møtet saka skal drøftast på. Framlegg om oppløysing skal gjerast kjent i medlemsmøte og/eller ved annonse eller anna kunngjering til medlemmene. 17 Fordeling av kapital ved oppløysing Dersom Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir oppløyst, kan midlane nyttast til fremjing av jordbrukssamvirket i Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt distrikt. Alternativt skjer utbetaling til medlemmene etter samhandling med selskapet. Det årsmøtet som tar avgjerd om oppløysing, skal velje medlemsvalde styrerepresentantar til avviklingsstyret. Elles gjeld 10 for styrets samansetning. Avviklingsstyret kallar utan ugrunna opphald og snarast mulig inn til årsmøte. Innkalling går til dei som utgjorde det siste årsmøtet. Framlegg til endeleg disponering av midlane skal vedleggast innkallinga. Innkallinga skal skje etter reglane for ordinært årsmøte 20 Fordeling av kapital ved oppløysing Dersom Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir oppløyst, skal midla utbetalast til dei som er medlem på oppløysningstidspunktet og ut frå deira samhandling med foretaket siste 10 år. Det årsmøtet som tar avgjerd om oppløysing, skal velje medlemsvalde styrerepresentantar til avviklingsstyret. Elles gjeld 13 for styrets samansetning. Avviklingsstyret kallar utan ugrunna opphald og snarast mulig inn til årsmøte. Innkalling går til dei som utgjorde det siste årsmøtet. Framlegg til endeleg disponering av midlane skal vedleggast innkallinga. Innkallinga skal skje etter reglane for ordinært årsmøte. Vald ei løysing. VEDLEGG NR. 1 INSTRUKS FOR VAL I MEDLEMSMØTA VEDLEGG NR. 1 INSTRUKS FOR VAL I MEDLEMSMØTA 17

18 Medlemmene vel representantar med vararepresentantar i nummerorden tilårsmøtet. Kvar fysisk- eller juridisk person som er medlem kan stille på medlemsmøte med to stemmeberettiga representantar. Ingen person har meir enn ei røyst. Medlem kan ikkje overdra røysteretten ved fullmakt. I kvar krins skal det veljast ei valnemnd med 3 medlemmer. Kvar einskild av dei 3 medlemmene i valnemnda blir valde for 3 år. Valnemnda skal komme med framlegg om: 1. årsmøteutsendingar og varamedlemmer i nummerorden 2. nytt medlem i valnemnda. Skriftleg val kan krevjast. Valet blir avgjort med vanleg fleirtal. Ved likt røystetal, kan valet avgjerast ved loddtrekning i møtet. Funksjonstida for årsmøterepresentantane er 2 år, og for vararepresentantane 1 år. Medlemsmøtet skal orienterast om kven av dei medlemsvalde representantane som er på val i først-komande årsmøte i Felleskjøpet Rogaland Agder SA. Medlemsmøtet og medlemmer har innan 15. januar rett til å senda skriftleg framlegg på kandidatar, jmf. 7. Framlegga skal leggjast fram for valkomiteen til årsmøtet. VEDLEGG NR. 2 INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN Medlemmene vel representantar med vararepresentantar i nummerorden til årsmøtet. Valkomiteen for medlemsmøta skal syta for at dei spurde kandidatane er medlemmer som i hovudsak samhandlar med foretaket i medhald av 3, 4 og 5. Kvar fysisk- eller juridisk person som er medlem kan stille på medlemsmøte med to stemmeberettiga representantar. Ingen person har meir enn ei røyst. Medlem kan ikkje overdra røysteretten ved fullmakt. I kvar krins skal det veljast ei valnemnd med 3 medlemmer. Kvar einskild av dei 3medlemmene i valnemnda blir valde for 3 år. Valnemnda skal komme med framlegg om: 1. årsmøteutsendingar og varamedlemmer i nummerorden 2. nytt medlem i valnemnda. Skriftleg val kan krevjast. Valet blir avgjort med vanleg fleirtal. Ved likt røystetal, kan valet avgjerast ved loddtrekning i møtet. Funksjonstida for årsmøterepresentantane er 2 år, og for vararepresentantane 1 år. Medlemsmøtet skal orienterast om kven av dei medlemsvalde representantane som er på val i førstkomande årsmøte i Felleskjøpet Rogaland Agder SA. Medlemsmøtet og medlemmer har innan 15. januar rett til å senda skriftleg framlegg på kandidatar, jmf. 10. Framlegga skal leggjast fram for valkomiteen til årsmøtet. VEDLEGG NR. 2 INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN Nytt avsnitt, innskjerping utfrå praktisk erfaring: Valkomiteen skal syta for at dei spurde kandidatane er medlemmer som i hovudsak samhandlar med foretaket i medhald av 3, 4 og 5. 18

19 1. Kontrollkomiteen blir valt av Årsmøtet og er Årsmøtet sitt kontrollorgan i Felleskjøpet Rogaland Agder SA (FKRA). Det er tre medlemmer i kontrollkomiteen. 2. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med FKRA si verksemd og forvaltning av verdiar. Dette inneber mellom anna å kontrollere at foretaket følgjer lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak som organa i foretaket har gjort. Komiteen kan ta opp alle forhold i verksemda til behandling. 3. Kontrollkomiteen kan føre tilsvarande tilsyn med verksemda i dotterselskap. 4. Kontrollkomiteen skal kvart år komme med forslag til Årsmøtet om godtgjersle til tillitsvalde (som er oppnemnde av Årsmøtet og årsmøterepresentantane). 5. Kontrollkomiteen kan krevje å få lagt fram dei protokollar og dokumenta som er nødvendige for å utføre vervet. Tillitsvalde og tilsette skal gje dei opplysningane som er nødvendige for arbeidet til kontrollkomiteen. 6. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til styreprotokollar og revisjonsprotokollar straks dei føreligg. 7. Kontrollkomiteen skal føre møtebok. Kopi av referat går til ordførar, styreleiar, administrerande direktør og revisor. 1. Kontrollkomiteen blir valt av Årsmøtet og er Årsmøtet sitt kontrollorgan i Felleskjøpet Rogaland Agder SA (FKRA). Det er tre medlemmer i kontrollkomiteen. 2. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med FKRA si verksemd og forvaltning av verdiar. Dette inneber mellom anna å kontrollere at foretaket følgjer lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak som organa i foretaket har gjort. Komiteen kan ta opp alle forhold i verksemda til behandling. 3. Kontrollkomiteen fører tilsyn med eigarstyringa av dotterselskap. 4. Kontrollkomiteen skal kvart år komme med forslag til Årsmøtet om godtgjersle til tillitsvalde (som er oppnemnde av Årsmøtet og årsmøte-representantane). 5. Kontrollkomiteen kan krevje å få lagt fram dei protokollar og dokumenta som er nødvendige for å utføre vervet. 6. Tillitsvalde og tilsette skal gje dei opplysningane som er nødvendige for arbeidet til kontrollkomiteen. 7. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til styreprotokollar og revisjonsprotokollar straks dei føreligg. 8. Kontrollkomiteen skal føre møtebok. Kopi av referat går til ordførar, styreleiar, administrerande direktør og revisor. 1. Endra punkt 3 i samråd med kontrollkomiteen. 2. Delt punkt 5 i to for å tydeleggjera rett til å gje informasjon. 3. Møtebok frå kontrollkomiteen informasjon til styret: Forslag om at møtebøker skal leggjast fram for styret blir tatt inn i revidert styreinstruks. 19

20 8. Dersom kontrollkomiteen har noko å utsetje på drifta, på den måten laget blir styrt, på rekneskapen, på einskilde disposisjonar eller anna, skal ordføraren i Årsmøtet få melding om dette med kopi som blir sendt revisor, styreformann og adm. direktør. 9. Kontrollkomiteen skal gje skriftleg melding til Årsmøtet om arbeidet sitt, seie si meining om rekneskapen og årsmeldinga. Kontrollkomiteen kan i meldinga si også kommentere spesielle saker/forhold, dersom komiteen fi nn grunn for det. 10. Årsmøtet kan gi kontrollkomiteen særskilde pålegg eller oppdrag utanom det som er nemnt ovanfor. 11. Medlemmene i kontrollkomiteen har plikt til å teie med alt dei får kjennskap til i FKRA. Dersom eit medlem av kontrollkomiteen bryt teieplikta, kan Årsmøtet ta ombodet frå medlemmen og velja ein ny. 9. Dersom kontrollkomiteen har noko å utsetje på drifta, på den måten laget blir styrt, på rekneskapen, på einskilde disposisjonar eller anna, skal ordføraren i Årsmøtet få melding om dette med kopi som blir sendt revisor, styreformann og adm. direktør. 10. Kontrollkomiteen skal gje skriftleg melding til Årsmøtet om arbeidet sitt, seie si meining om rekneskapen og årsmeldinga. Kontrollkomiteen kan i meldinga si også kommentere spesielle saker/forhold, dersom komiteen fi nn grunn for det. 11. Årsmøtet kan gi kontrollkomiteen særskilde pålegg eller oppdrag utanom det som er nemnt ovanfor. 12. Medlemmene i kontrollkomiteen har plikt til å teie med alt dei får kjennskap til i FKRA. Dersom eit medlem av kontrollkomiteen bryt teieplikta, kan Årsmøtet ta ombodet frå medlemmen og velja ein ny. VEDLEGG NR. 3 INSTRUKS FOR VALKOMITEEN 1. Valkomiteen blir valt av årsmøtet. Valkomiteen sitt mandat går fram av Felleskjøpet Rogaland Agder SA sine vedtekter Valkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet for val etter 7, pkt. 4, unntatt j. Valkomiteen bør også gi innstilling for andre val som skal VEDLEGG NR. 3 INSTRUKS FOR VALKOMITEEN 1. Valkomiteen blir valt av årsmøtet. Valkomiteen sitt mandat går fram av Felleskjøpet Rogaland Agder SA sine vedtekter Valkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet for val etter 10, pkt. 4, unntatt j. Valkomiteen bør også gi innstilling for andre val som 20

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 NAMN OG FØREMÅL a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer