FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015"

Transkript

1 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt forslag med mindre endringar for drøfting i formøtet med årsmøterepresentantane Juridiske ramer og forankring: Samvirkelova 10 Vedtekter for samvirkeforetak, og 54 Vedtektsendring. Gjeldande vedtekter 14: Endring av vedtektene set krav om 2/3 dels fleirtal for vedtak av endra/nye vedtekter, medan det er strengare krav med 4/5-dels fleirtal ved endring føremål, heftereglar, plikt til innskot, mm. Advokat Orwall Andersen ser ikkje føreslåtte endringar til å gje krav til anna enn ordinært 2/3-dels fleirtal i årsmøtet. Mandat: Styrevedtak om oppnemning: 10. april 2014: Føremål: Gå gjennom vedtekter med instruksar og innstille til styret for behandling i årsmøtet Medlemmer har vore: Hanne Sundbø (leiar, nestleiar i styret) - Hjelmeland, Steinar Kyrvestad (ordførar i årsmøtet) - Valle, Tor Gaute Eikeland (valkomiteen) - Bjerkreim, Olav Bjarte Nese (kontrollkomiteen) - Kleppe. Sekretær: dir. Per Harald Vabø. Komiteen har i første møte presisert mål for arbeidet til å føreslå justerte vedtekter som er: - Forståelege og fullstendige - Tidsmessige - I tråd med medlemmene sine forventningar til FKRA SA - I tråd med Samvirkelova og samvirkeprinsippa. Det har vore informert om prosessen og bedt om innspel gjennom Bondevennen, i møte med lokale valnemnder og i dei 19 medlemsmøta i november -14. Innspela frå medlemsmøta er drøfta i vedtektskomiteen og i styret. Det har vore dialog med variert fagleg kompetanse ekstern og internt under komitearbeidet, m.a. leiarar i valkomiteen og kontrollkomiteen. Juridisk spesialkompetanse er konsultert fleire gongar i prosessen. Vedlagte forslag er grundig gjennomgått av advokat. 1

2 Hovudtrekk i vedlagte forslag: Medlemskap, ramer og vilkår: presiseringar og samordning 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tillitsvalde og valordningar: 9, 10, 11, 12, 13, 14 samt Instruks for val i medlemsmøta og Instruks for valkomiteen. Andre endringar: presisering og tilpasning til samfunnsendringar (m.a. Formålsparagraf 2 og 3) og gjeldande praksis (m.a. ny 9), språklege og juridiske feil (m.a. i 10 Årsmøtet), harmonisering i høve andre innkjøpssamvirke. Styret har vurdert vedlagte forslag til endringer til å ikkje vera meir omfattande enn at det etter ei brei drøfting på møtet bør kunne framleggast for vedtak på årsmøtet Styret har gjort få endringar i komiteen sitt framlegg i nye 9 og 13 samt vurdert arbeidet med retningslinjer for medlemskap og styreinstruks. På formøtet på Sola vil forslaget under bli grundig gjennomgått. For vedtektskomiteen Hanne Sundbø /s./ 2

3 Dagens vedtekter (pr ) 1 Firma Felleskjøpet Rogaland Agder SA er eit samvirkeforetak med skiftande kapital, skiftande medlemstal og avgrensa ansvar. Hovudkontor og verneting er i Stavanger. 2 Formål Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt hovudformål er å fremje dei økonomiske interessene til medlemmene og landbruket elles på kort og lang sikt ved produksjon og omsetnad av varer og tenester. Felleskjøpet Rogaland Agder SA står for forskings- og utviklingsarbeid og kjøper inn og formidlar tenester i tilknyting til dette. Felleskjøpet Rogaland Agder SA kan og ved innskott eller på annan måte delta i andre foretak og anna verksemd, gjennom dotterselskap og tilknytta selskap, som årsmøtet eller styret gjer vedtak om. INNSTILLING FRÅ STYRET TIL ÅRSMØTET Endringar i raudt 1 Foretak Felleskjøpet Rogaland Agder SA også kalla foretaket, er eit samvirkeforetak med hovudkontor og verneting i Stavanger. 2 Formål Felleskjøpet Rogaland Agder SA har som formål å medvirke til å styrke medlemma sin økonomi i landbruksverksemda på kort og lang sikt. Formål blir søkt oppnådd ved innkjøp, produksjon og omsetnad av varer og tenester. Foretaket står for forskings- og utviklingsarbeid og kjøper inn og formidlar tenester i tilknyting til dette. Foretaket kan og ved innskott eller på annan måte delta i andre foretak og anna verksemd, gjennom dotterselskap og tilknytta selskap, som årsmøtet eller styret gjer vedtak om. Grunngjeving og forklaring: 1 Nytt namn: Foretak, «Firma» er forelda 1. Heile namnet Felleskjøpet Rogaland Agder SA skal brukast her, i det kan då lesast separat. 2. Ønskjer også å presisere føremålet. 3. Tek ut: og landbruket elles, fordi det er medlemmene sine interesser som er avgjerande. Om ikkje foretaket skal ta på seg ein større landbrukspolitisk rolle, bør dette ut. 3 Medlemskap Medlemskap i Felleskjøpet Rogaland Agder SA er ope for alle som driv landbruk og støttar Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt formål. 3 Medlemskap Medlemskap i Felleskjøpet Rogaland Agder SA er ope for alle som driv landbruk og landbruksrelatert verksemd. Føresetnad for medlemskapen er at medlemmen samhandlar med foretaket. 1. Ønskje om å presisere ramer for medlemskapet i tråd med utviklinga i landbruket. 2. For å være medlem: presisera 3 basis i samhandling med

4 Både fysiske og juridiske personar med eige organisasjonsnummer kan teikne medlemskap, unntatt føretak som opptrer på vegne av andre medlemmer. Styret kan fastsetje nærare retningsliner for medlemskap. Felleskjøpet Rogaland Agder SA fører medlemsprotokoll. Medlemskapen kan ikkje overdragast. (Uendra og Flytta til ny eigen 4 om økonomi under:) Medlemmene er andelseigarar i Felleskjøpet Rogaland Agder SA med kvar sin andel på kr 500,-. Nye medlemmer betalar andelsinnskotet ved innmelding. Andelskapitalen blir ikkje forrenta. Ved utmelding blir innbetalt innskot utbetalt Ny..om kapital (Overflytta:) Medlemmene er andelseigarar i Felleskjøpet Rogaland Agder SA med kvar sin andel på kr 500,-. Nye medlemmer betalar andelsinnskotet ved innmelding. Andelskapitalen blir ikkje forrenta. Både fysiske og juridiske personar med eige organisasjonsnummer og produsentnummer kan teikne medlemskap, unntatt foretak som opptrer på vegne av andre medlemmer. Styret skal fastsetje nærare retningsliner for medlemskap. Foretaket fører medlemsprotokoll. Ved sal eller anna frivillig overdraging av eigedom der seljaren har medlemskap, kan medlemskapen overdragast til ny eigar etter godkjenning frå styret. 4. Andelsinnskot og årsmøtedisposisjonar: Medlemmene er andelseigarar i Felleskjøpet Rogaland Agder SA med kvar sin andel på kr 500,-. Nye medlemmer betalar andelsinnskotet ved innmelding. Andelskapitalen blir ikkje forrenta. selskapet (lik FK Agri). Jf og vedtektene før 2011: «ein vil bruka laget sine varer og tenester og arbeida for laget sitt formål.» Produsentnummer frå det samvirkeeigde produsentregisteret, knytt kun til landbruk. Jf og gjeldande praksis ved innmelding, sjå nettsida fkra.no. 3. Styret skal fastsette retningslinjer for medlemskap. Innskjerping pga stort behov. Jf 14 i Samv.lova 4. Heilt nytt: Medlemskapen kan overdragast ved salg mm av eigedom. Slepp byråkrati rundt inn- og utmelding samt oppnår medlemslister som består av aktive medlemmer. 5. Kursivtekst = uendra og flytta til eigen ny Kapital, sjå under Ny eigen om Andelsinnskot og årsmøtedisposisjonar, for å rydde og definere. 4

5 Årsoverskot kan disponerast til: - annan eigenkapital - etterbetaling - avsetning til etterbetalingsfond - avsetning til medlemskapitalkonti - forretning og annan auke av andels-innskot og medlemskapitalkonti 4 Medlemmene sine plikter Ved innmelding godtek medlemmene Felleskjøpet Rogaland Agder SA sine vedtekter slik dei er og slik dei måtte bli ved vedtektsendring. For at Felleskjøpet Rogaland Agder SA best mogleg skal kunna oppfylla 2 i vedtektene, er det medlemmene sitt ansvar å bruka Felleskjøpet Rogaland Agder SA som leverandør av varer og tenester i eiga verksemd. Ved utmelding blir innbetalt innskot utbetalt. Utmeldt medlem har ikkje krav på etterbetaling og har heller ikkje krav på seinare utbetaling frå etterbetalingsfondet. Årsmøtet vedtar disponering av årsresultat, jfr. 10 Årsmøte. Årsoverskot kan disponerast til: - annan eigenkapital - etterbetaling - avsetning til etterbetalingsfond - avsetning til medlemskapitalkonti - forrenting av medlemskapitalkonti Utdeling frå etterbetalingsfond skal skje på grunnlag av samhandling førre året. Slik utdeling skjer etter dei reglar styret har fastsett. 5 Medlemmene sine plikter Ved innmelding godtek medlemmene Felleskjøpet Rogaland Agder SA sine vedtekter slik dei er til eikvar tid. For at Felleskjøpet Rogaland Agder SA best mogleg skal kunne oppfylla 2 i vedtektene, er det medlemmene sitt ansvar å bruka foretaket som leverandør av varer og tenester i eiga verksemd. Nye punkt kun utfrå advokatråd om komplett opplisting med vilkår, sjølv om desse ikkje er kome i bruk eller er planlagt å brukast. (Ny setning lagt til 10 Årsmøtet, pkt.3: Årsmøtet kan ikkje vedta eit høgare beløp enn det styret foreslår.) Nytt nr. Bedre med ordene til eikvar tid. Sjå også over: samhandling i 3 samt handlingsplikt + valkomite 8. 5

6 5 Medlemsmøte Medlemsmøta skal styrkja informasjonen og kontakten mellom medlemmene, tillitsvalde og administrasjonen i Felleskjøpet Rogaland Agder SA. Medlemsmøte med møterett for alle medlemmer blir kalla inn til krinsvise møte. Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt styre fastset krinsinndelinga for medlemsmøta. Talet på årsmøterepresentantar frå kvar krins skal fastsetjast med vekt på medlemstal og omsetnad. Styret fastset tid, innkalling og møteprogram og peikar ut møteleiar. Instruks blir fastsett av årsmøtet, desse er tatt inn som vedlegg nr Utestenging Styret kan stryka medlemskapen for ein medlem ved vesentleg misleghald frå medlemmen eller når andre tungtvegande grunnar gjer det nødvendig. Medlem som vert utestengd på slikt grunnlag, har ikkje krav på å få att andelsinnskotet og taper retten til etterbetaling. Avgjerda om dette skal meldast til medlemmen, som har høve til å anka denne avgjerda inn for det førstkomande årsmøtet. Utestenging kan og skje når medlemmen ikkje har samhandla med foretaket i minst to år. 7 Medlemsmøte Det blir kalla inn til krinsvise medlemsmøte med møterett for alle medlemmer i krinsen. Medlemsmøta skal styrkja informasjonen og kontakten mellom medlemmene, tillitsvalde og administrasjonen i Felleskjøpet Rogaland Agder SA. Medlemsmøta vel: Årsmøterepresentantar for 2 år, vararepresentantar for 1 år, medlem av lokal valkomite for 3 år. Styret fastset tid, innkalling og møteprogram og peikar ut møteleiar. Instruks blir fastsett av årsmøtet, desse er tatt inn som vedlegg nr. 1. Ny eigen for Utestenging, jf Samvirkel. 23: Samla punkt frå nogjeldande 5. Vesentleg misleghald: Ein medlem som blir utestengt grunna vesentleg misleghald bør miste retten til etterbetaling og bør tape retten til å få tilbake andelsinnskot. Regel vil sjeldan koma til bruk. Medlem som ikke har samhandla med foretaket på 2 år, kan utestengast etter vedtak i styret. Blir følgt opp med retningslinjer. (Likt FK Agri.) 1. Opprydding og språk 2. Inn med val, kun opprydding. 3. Styret sine oppgaver i samband med medlemsmøta er flytta til 14 Styret sine oppgaver: Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt styre fastset krinsinndelinga for medlemsmøta. Talet på årsmøterepresentantar frå kvar krins skal fastsetjast med lik vekt på medlemstal og omsetnad. 6

7 6 Organisasjonsmessige rettar og plikter Alle medlemmer kan veljast til tillitsverv i Felleskjøpet Rogaland Agder SA, men har rett til å nekte attval for ein ny valperiode. Styret kan stryka medlemskapen for medlemmer som motarbeider laget sitt formål. Avgjerda om dette skal meldast til medlemmen, som har høve til å anka denne avgjerda inn for det førstkomande årsmøtet. Tillitsvalde pliktar å teia om saker dei får innsyn i dersom det kan skada Felleskjøpet Rogaland Agder SA eller annan tredjepart at opplysingane kjem ut. 8 Rettar og plikter ved tillitsverv Alle medlemmer kan veljast til tillitsverv i Felleskjøpet Rogaland Agder SA og skal arbeide for foretaket sitt føremål etter 2. Medlemmen har rett til å nekte attval for ein ny valperiode. Berre medlemmer som i hovudsak samhandlar med foretaket kan velgjast til tillitsverv. Tillitsvalde pliktar å teia om saker dei får innsyn i dersom det kan skada Felleskjøpet Rogaland Agder SA eller annan tredjepart at opplysingane kjem ut. Avklaring med «lik» etter råd frå advokat. Gamal regel. Betre definisjon av innhald ved ny tittel: Rettar og plikter ved tillitsverv 1. Ønske om presisere krav medlemmer som tek verv som tillitsvalde. Tilsvarande:.. skal arbeide for laget sitt formål. Berre medlem som i hovudsak samhandlar kan velgast til tillitsverv. 2. Kursivtekst: Er flytta til ny Utestenging. 7

8 9 Informasjonsmøte for årsmøteutsendingar Det skal avhaldast informasjonsmøte før årsmøtet for årsmøterepresentantane. Møta skal styrka informasjon og kontakten mellom medlemmene, tillitsvalde og administrasjonen i Felleskjøpet Rogaland Agder SA og samt drøfta strategiske spørsmål. Ny. Forslag til formalisering av formøta med årsmøteutsendingane: Etablere formøte, eitt tre, med meir konkret funksjon som del av vitalisering av tilhøvet til tillitsvalde. Møta er der allereie og har god funksjon utan at det er godt forankra. Foretaket sin strategiplan skal presenterast eller det skal rapporterast i medhald av utført plan. Styret fastset tid, innkalling, møteprogram og peikar ut møteleiar. Det skal førast referat. 7 Årsmøtet Årsmøtet er Felleskjøpet Rogaland Agder SA si øvste styremakt. Årsmøtet består av inntil 67 valde representantar frå medlemsmøta og ordførar og medlemsvalde styremedlemmer. Styreleiar og administrerande direktør skal vere til stades på årsmøtet. Tilsettes representantar i styret kan vere til stades på årsmøtet. For gyldige vedtak i årsmøtet krevst at minst 2/3 av representantane med stemmerett er til stades. Ordinært årsmøte blir halde innan utgangen av april. Ekstraordinært årsmøte blir halde når styret finn det nødvendig eller når minst 1/4 av årsmøterepresentantane 10 Årsmøtet Årsmøtet er Felleskjøpet Rogaland Agder SA si øvste styremakt. Årsmøtet består av inntil 67 valde representantar frå medlemsmøta og ordførar og medlemsvalde styremedlemmer. Styreleiar og administrerande direktør skal vere til stades på årsmøtet. Tilsette sine representantar i styret kan vere til stades på årsmøtet utan røysterett om ikkje anna klårt går fram av vedtektene. For gyldige vedtak i årsmøtet krevst at minst 2/3 av representantane med stemmerett er til stades. Ordinært årsmøte blir halde innan utgangen av april. Ekstraordinært årsmøte blir halde når styret, revisor eller ordførar finn det nødvendig, eller når minst 1/10 av Jf 15 og Kap 5 i Samvirkelova. 1. Presiserer at tilsette sine representantar ikkje har stemmerett unntatt i visse saker. 2. Ekstraord. årsmøte: Revisor: Etter Samvirkelova. Ordførar: nytt. 8

9 krev det for ei bestemt sak. Framlegg som medlemmene vil ha opp til avgjerd på årsmøtet, må sendast til styret innan 15. januar. Ordføraren i årsmøtet sender skriftleg innkalling med 14 dagars varsel. Sakliste skal leggjast ved. Årsmøtet vel kvart år ordførar og varaordførar som fungerer til neste møte er halde. Ordføraren har plikt til å halde seg underretta om Felleskjøpet Rogaland Agder SA si drift og verksemd og skal i det høve få dei opplysningane om styret sine vedtak m.v. som han ber om. Alle vedtak blir gjort med vanleg fleirtal blant dei som har røysterett om ikkje anna framgår av vedtektene. Styremedlemmene har ikkje røysterett ved handsaming av årsmelding og rekneskap. Ved likt røystetal avgjer ordføraren si røyst. På det ordinære årsmøtet blir handsama: 1. Val av 2 personar til å skriva under møteboka medlemmene eller minst 1/10 av årsmøterepresentantane med fullmakt frå medlemmene krev det for ei bestemt sak. Framlegg som medlemmene vil ha opp til avgjerd på årsmøtet, må sendast til styret innan 15. januar. Ordføraren i årsmøtet sender skriftleg innkalling med 14 dagars varsel. Sakliste, rekneskap og årsmelding med revisjonsmelding samt innstilling frå valkomiteen skal leggjast ved. Årsmøtet vel kvart år ordførar og varaordførar som fungerer til neste møte er halde. Ordføraren har plikt til å halde seg underretta om foretaket si drift og verksemd og skal i det høve få dei opplysningane om styret sine vedtak m.v. som han ber om. Alle vedtak blir gjort med vanleg fleirtal blant dei som har røysterett om ikkje anna framgår av vedtektene. Styremedlemmene har ikkje røysterett ved handsaming av årsmelding og rekneskap. Dei tilsette sine styrerepresentantar kan røysta i val av leiar og nestleiar i styret, ordførar og varaordførar samt leiar, nestleiar og medlemmer i kontrollutvalet. Ved likt røystetal avgjer ordføraren si røyst unntatt ved val. På det ordinære årsmøtet blir handsama: 3. Tekst 42 i Samvirkelova gjer at noverande tekst med ¼-del er ulovleg. Presiseringar etter råd frå advokat. 4. Presisering: Sakliste, rekneskap og årsmelding med revisjons-melding samt innstilling frå valkomiteen skal leggjast ved. 5. Presisering og i tråd med praksis: Dei tilsette sine representantar kan røysta i val av leiar og nestleiar i styret, ordførar og varaordførar samt leiar, nestleiar og medlemmer i kontrollutvalet. 6. Presisering:.ordførar si røyst unntatt ved val. 9

10 2. Godkjenning av årsmelding 3. Godkjenning av årsrekneskap og vedtak om disponering av årsoverskot som er foreslått av styret 4. Val a. Val av styreleiar b. Val av medlemsvalde styremedlemmer c. Val av nestleiar d. Val av 3 varamedlemmer i nummer-orden e. Val av ordførar og varaordførar f. Val av kontrollkomité og varamedlemmer g. Val av leiar og nestleiar i kontrollkomiteen h. Val av valkomité med personlege varamedlemmer for neste ordinære årsmøte i. Val av leiar og nestleiar til valkomiteen og j. Val av revisor 5. Fastsetting av godtgjersle til tillitsvalde 6. Andre saker som er nemnde i innkallinga 7. Årsoverskot kan disponerast til: - annan eigenkapital - etterbetaling - avsetning til etterbetalingsfond - avsetning til medlemskapitalkonti - forretning og annan auke av andelsinnskot og medlemskapitalkonti Årsmøtet kan ikkje vedta eit høgare beløp enn det styret foreslår. 1. Val av 2 personar til å skriva under møteboka 2. Godkjenning av årsmelding 3. Godkjenning av årsrekneskap og lovpålagt revisjon samt vedtak om disponering av årsoverskot. Årsmøtet kan ikkje vedta eit høgare beløp enn det styret foreslår. Jfr Val a. Val av styreleiar b. Val av medlemsvalde styremedlemmer c. Val av nestleiar d. Val av 3 varamedlemmer i nummer-orden e. Val av ordførar og varaordførar f. Val av kontrollkomité og varamedlemmer g. Val av leiar og nestleiar i kontrollkomiteen h. Val av valkomité med 3 varamedlemmer i nummerordenfor neste årsmøte i. Val av leiar og nestleiar til valkomiteen og j.val av revisor etter innstilling frå kontrollkomiteen 5. Fastsetting av godtgjersle til tillitsvalde 6. Andre saker som er nemnde i innkallinga 7. Setning er flytta opp. 8. Nytt etter drøfting med kontrollkomiteen/ ny tilrådd praksis om uavhengig revisor. 9. Heile pkt 7 Årsoverskot er flytta til ny 4 framføre. 10

11 Val i årsmøtet: Ordføraren leier vala. Val av leiar, medlemmer og nestleiar til styret, ordførar og varaordførar i årsmøtet, medlemmer, leiar og nestleiar i kontrollkomiteen skal vera skriftlege om ikkje årsmøtet samrøystes gjer anna vedtak. For å bli vald ved første gongs røysting, må kandidaten få over halvparten av røystene. Oppnår ingen av kandidatane dette, blir det skriftleg omval etter at den med færrast røyster er trekt ut. Oppnår framleis ingen over halvparten av røystene, tas skriftleg omval mellom dei to som har flest røyster. Blir røystetala då like, skal valet avgjerast ved loddtrekning i årsmøtet. Som ansvarleg for revisjonsarbeidet, vel årsmøtet eit statsautorisert revisjonsfirma. Det skal førast møtebok som blir underskriven av ordføraren og 2 representantar valde av møtet. 8 Kontrollkomité Årsmøtet vel ein kontrollkomité på 3 medlemmer med 1 varamedlem. Vala gjeld for 3 år. Leiar og nestleiar blir valde kvart år, varamedlemmene for 1 år. Komiteen møter i årsmøtet. Instruks blir fastsett av årsmøtet, denne er tatt inn som vedlegg nr. 2. Val i årsmøtet: Ordføraren leier vala. Val av leiar, medlemmer og nestleiar til styret, ordførar og varaordførar i årsmøtet, medlemmer, 1. vararepresentant til styret, leiar og nestleiar i kontrollkomiteen skal vera skriftlege og enkeltvis om ikkje årsmøtet samrøystes gjer anna vedtak. For å bli vald ved første gongs røysting, må kandidaten få over halvparten av røystene. Oppnår ingen av kandidatane dette, blir det skriftleg omval etter at den med færrast røyster er trekt ut. Oppnår framleis ingen over halvparten av røystene, tar ein skriftleg omval mellom dei to som har flest røyster. Blir røystetala då like, skal valet avgjerast ved loddtrekning i årsmøtet. Som ansvarleg for revisjonsarbeidet, vel årsmøtet eit statsautorisert revisjonsfirma. Det skal førast møtebok som blir underskriven av ordføraren og 2 representantar valde av møtet. 11 Kontrollkomité Årsmøtet vel ein kontrollkomité på 3 medlemmer med 1 varamedlem. Vala gjeld for 3 år. Leiar og nestleiar blir valde kvart år, varamedlemmene for 1 år. Komiteen møter i årsmøtet. Instruks blir fastsett av årsmøtet, denne er tatt inn som vedlegg nr vara anser komiteen å vera viktig nok til å ha skriftleg val på i det han/ho får sakspapira til styret. 11. Nytt: Enkeltvis OK tekst etter dialog med leiar i kontrollkomite 9 Valkomité for årsmøtet 12 Valkomité for årsmøtet Etter dialog med leiar i valgkomite: 11

12 Felleskjøpet Rogaland Agder SA har ein valkomité på 8 medlemsvalde medlemmer med personlege varamedlemmer. Det skal veljast 2 frå Agder, 4 frå Sør-Rogaland og 2 frå region Nord. Vala gjeld for 3 år. Leiar og nestleiar blir valde kvart år. Medlemmene kan attveljast for 1 periode. Valkomiteens innstilling på kandidatar må føreliggja i så god tid før årsmøtet at innstillinga kan sendast årsmøterepresentantane seinast 14 dagar før møtet. Instruks blir fastsett av årsmøtet, denne er tatt inn som vedlegg nr. 3. Felleskjøpet Rogaland Agder SA har ein valkomité på 8 medlemsvalde medlemmer med tre varamedlemmer i nummerorden. Det skal veljast 2 frå Agder, 4 frå Sør- Rogaland og 2 frå region Nord. Vala gjeld for 3 år. Leiar og nestleiar blir valde kvart år. Medlemmene kan ikkje attveljast. Valkomiteen si innstilling på kandidatar må føreliggja i så god tid før årsmøtet at innstillinga kan sendast årsmøterepresentantane seinast 14 dagar før møtet. Instruks blir fastsett av årsmøtet, denne er tatt inn som vedlegg nr Tre varamedlemmer i nummerorden: gir betre kontinuitet,.. 2. Medlemmene kan ikkje attveljast. Grunn: 3 år er vanleg og tilstrekkeleg. 10 Styret Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir leia av eit styre på 6 medlemmer plussrepresentantar frå dei tilsette. Styret er samansett slik: Styreleiaren, som blir vald fritt mellom medlemmene for 1 år om gongen. Andre medlemsvalde styrerepresentantar utgjer 5. Det skal leggjast vekt på ei godgeografisk fordeling av styrerepresentasjonen. Ein av styrerepresentantane treng ikkje vera medlem i 13 Styret Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir leia av eit styre på ni medlemmer, seks valdte blant foretaket sine medlemmer og tre representantar frå dei tilsette. Styret er samansett slik: Styreleiaren blir vald fritt mellom medlemmene for 1 år om gongen. Andre medlemsvalde styrerepresentantar utgjer 5. Det skal leggjast vekt på ei god geografisk fordeling av styrerepresentasjonen med ein representant frå Agder, ein frå Dalane / Jæren og ein frå Ryfylke / Nord, dei andre kan veljast fritt. Det skal oppnåast balanse mellom kjønna i tråd med samvirkelova 69. Ein av dei årsmøtevalde styrerepresentantane treng ikkje 1. Ny første setning, eitt styre på ni medlemmer, seks valgte blant foretaket sine medlemmer og tre valde frå dei tilsette. Totalt tal repr. skal stå etter lova. 2. Ta vekk: som 3. Nytt om geografi og kjønn: med ein representant frå Agder, ein frå Dalane / Jæren og ein frå Ryfylke/Nord, dei andre kan veljast fritt. For fullstendige kriteria: Det skal oppnåast balanse mellom kjønna i tråd med Samvirkelova

13 Felleskjøpet Rogaland Agder SA og kan veljast fritt innanfor Felleskjøpets marknadsområde. Føresetnaden er at vedkomande kan tilføra Felleskjøpet Rogaland Agder SA verdfulle impulsar og vil arbeide for laget sitt formål. Dei tilsette har representasjon i samsvar med samvirkelova. Administrerande direktør har rett og plikt til å delta i styremøta med forslagsrett, men utan røysterett. Styremedlemmene blir valde for 2 år om gongen. vera medlem i Felleskjøpet Rogaland Agder SA og kan veljast fritt innafor foretaket sitt marknadsområde. Føresetnaden er at vedkomande kan tilføra Felleskjøpet Rogaland Agder SA verdfulle impulsar og vil arbeide for foretaket sitt formål. Administrerande direktør har rett og plikt til å delta i styremøta med forslagsrett, men utan røysterett. Styremedlemmene blir valde for 2 år om gongen. 4. Kun presisering: endre laget til foretaket (Valperiode for styremedlemmer: som før. Styrebehandling: Fleirtal i styret) Nestleiaren blir vald blant styremedlemmene for 1 år om gongen. Varamedlemmene blir valde i nummerorden for 1 år om gongen. Nestleiaren blir vald blant styremedlemmene for 1 år om gongen. 5. Siste avsnitt i 10: Varamedlem blir valde er fjerna då dette allereie står i 10 punkt 4d. 11 Styret sine oppgåver Styret blir kalla saman til møte så ofte leiaren eller administrerande direktør finn det nødvendig eller når minst halvdelen av styremedlemmene krev det. 14 Styret sine oppgåver Styret skal leia foretaket etter gjeldande lovverk, vedtekter, styreinstruks, eigne planar og vedtak i årsmøtet. Styret blir kalla saman til møte så ofte leiaren eller administrerande direktør finn det nødvendig eller når minst 4 av styremedlemmene krev det. 1. Ny første setning, har mangla: styret sine oppgaver: Styret skal leia foretaket etter gjeldande lovverk, vedtekter, styreinstruks, eigne planar og vedtak i årsmøtet. 2. eller når minst 4 styremedlemmer krev det. I tråd med andre i landbrukssamvirke. 13

14 Styret skal fastsetja ein styreinstruks som gir nærare reglar om styrearbeidet og saksbehandling. Den daglege drifta i Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir leia av ein administrerande direktør som styret tilset. Personalet blir tilsett av administrerande direktør. Løner og pensjonsvilkår skal i hovudtrekka godkjennast av styret. For tariffesta løner, mottar styret rapport. Eit styrevedtak krev at fleirtalet av dei styremedlemmene som er med på behandlinga av ei sak har røysta for. Står røystene likt, gjeld det som møteleiaren har røysta for. Dei som har røysta for eit framlegg som inneber ei endring, må likevel alltid utgjere meir enn 1/3 av alle styremedlemmene. Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt styre fastset krinsinndelinga for medlemsmøta. Talet på årsmøterepresentantar frå kvar krins skal fastsetjast med lik vekt på medlemstal og omsetnad. Styret skal fastsetja ein styreinstruks som gir nærare reglar om styrearbeidet og saksbehandling. Den daglege drifta i Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir leia av ein administrerande direktør som styret tilset, kan avsetja, bestemmer lønn og vedtar instruks for. Personalet blir tilsett av administrerande direktør. Styret skal orienterast om hovedtrekk i lønns- og pensjonsvilkår. Eit styrevedtak krev at fleirtalet av dei styremedlemmene som er med på behandlinga av ei sak har røysta for. Står røystene likt, gjeld det som møteleiaren har røysta for. Styret er røysteført når 5 styremedlemmer møter. Dei som har røysta for eit framlegg som inneber ei endring, må likevel alltid utgjere meir enn 1/3 av alle styremedlemmene. 3. Flytta frå 6 medlemsmøta: Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt styre fastset krinsinndelinga for medlemsmøta. Talet på årsmøterepresentantar frå kvar krins skal fastsetjast med lik vekt på medlemstal og omsetnad. 4. Ny presisering.direktør som styret tilset, bestemmer løn og vedtar instruks for. Vanleg tekst. 5. Tatt bort :. For tariffesta løner, mottar styret rapport. Endra: Styret skal orienterast om hovedtrekk i lønns- og pensjonsvilkår. 6. Ny presistering: Styret er røysteført når fem medlemmer møter. 7. Årsoverskot: var feil etter lova, ny setning: Styret skal gje innstilling til årsmøtet om bruk av årsoverskot. Etter styrebehandling og godkjenning av årsrekneskap, skal styret gjera vedtak om bruk av årsoverskot. Styret skal gje innstilling til årsmøtet om bruk av årsoverskot. 14

15 Underskrift av administrerande direktør saman med leiaren eller saman med 2 andre styremedlemmer forpliktar Felleskjøpet Rogaland Agder SA. Styret kan gi prokura. Ordføraren for årsmøtet får tilsendt innkalling og saksdokument for styremøta og kan møta utan røysterett. Underskrift av administrerande direktør saman med leiaren eller saman med 2 andre styremedlemmer forpliktar Felleskjøpet Rogaland Agder SA. Det skal førast protokoll frå styremøta i samsvar med samvirkelova 91. Styret kan gi prokura. Ordføraren for årsmøtet får tilsendt innkalling og saksdokument for styremøta og kan møta utan røysterett. 8. Presisering: Det skal førast protokoll frå styremøta i samsvar med Samvirkelova Forholdet til dotterselskap Styret i Felleskjøpet Rogaland Agder SA sine dotterselskap skal gi styret i morselskapet opplysingar som trengst for å kunne vurdere stilling og resultat av verksemda i dotterselskapet. Felleskjøpet Rogaland Agder SA er representert som eigar i generalforsamling i dotterselskap med dei personar som til ei kvar tid har signatur. Dei som har signatur kan delegere fullmakt frå sak til sak. 13 Tvistemål Oppstår det tvist mellom Felleskjøpet Rogaland Agder SA og nokon av medlemmene om forståing og gjennomføring av desse vedtektene, blir tvisten avgjort med bindande verknad av ein voldgiftsrett på 3 medlemmer. Kvar av partane oppnemnar 1 medlem, medan oppmannen vert oppnemnt av Stavanger Tingrett. Har ein av partane etter 14 dagars varsel ikkje oppnemnt voldgiftsmann, oppnemnar Tingretten voldgiftsmann for 15 Forholdet til dotterselskap Styret i Felleskjøpet Rogaland Agder SA sine dotterselskap skal gi styret i morselskapet opplysingar som trengst for å kunne vurdere stilling og resultat av verksemda i dotterselskapet. Felleskjøpet Rogaland Agder SA er representert som eigar i generalforsamling i dotterselskap med dei personar som til ei kvar tid har signatur. Dei som har signatur kan delegere fullmakt frå sak til sak. 16 Tvistemål Oppstår det tvist mellom Felleskjøpet Rogaland Agder SA og nokon av medlemmene om forståing og gjennomføring av desse vedtektene, blir tvisten avgjort med bindande verknad av ein voldgiftsrett på 3 medlemmer. Kvar av partane oppnemnar 1 medlem, medan oppmannen vert oppnemnt av Stavanger Tingrett. Har ein av partane etter 14 dagars varsel ikkje oppnemnt voldgiftsmann, oppnemnar Tingretten Uendra 15

16 han. 14 Endring i vedtektene Endring i vedtektene kan gjerast i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det skal stå i innkallinga kva framlegget til vedtektsendringa går ut på. Til gyldig vedtak krevst det 2/3 fleirtal av dei røystene som er gitt. Det krev tilslutning frå minst 4/5 av dei røystene som er gitt for vedtektsendring som inneber: 1. vesentlege endringar av formålet 2. meir tyngande heftereglar for medlemmene 3. skjerping i plikta til å gjere innskot i foretaket 4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerping av slik plikt, eller avgrensingar i retten til å tre ut som medlem voldgiftsmann for han. Ein syner elles til Lov om voldgift av 14. mai Endring i vedtektene Endring i vedtektene kan gjerast i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det skal stå i innkallinga kva framlegget til vedtektsendringa går ut på. Til gyldig vedtak krevst det 2/3 fleirtal av dei røystene som er gitt. Saker som er særskilt nemnd i 54 i Samvirkelova, krev tilslutning frå minst 4/5 av dei røystene som er gitt. Presisering Jf Samv.l. 10 og 54. Dette var gjentaking av Samv.l. 54 andre ledd, betre med kort tekst. 15 Samanslutning (fusjon) med andre samvirkeorganisasjonar i landbruket Vedtak om samanslutning (fusjon) med andre samvirkeorganisasjonar kan berre bli vedtatt av eit ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Framlegg om samanslutning må fremjast med minst 1 månads frist før møtet, med orientering til årsmøterepresentantane. For gyldig vedtak krevst at 4/5 av dei frammøtte røystar for samanslutninga. 18 Samanslutning (fusjon) med andre samvirkeorganisasjonar i landbruket Vedtak om samanslutning (fusjon) med andre samvirkeorganisasjonar kan berre bli vedtatt av eit ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Framlegg om samanslutning må fremjast med minst 1 månads frist før møtet, med orientering til årsmøterepresentantane. For gyldig vedtak krevst at 4/5 av dei frammøtte røystar for samanslutninga. Uendra 16 Oppløysing Vedtak om oppløysing av Felleskjøpet Rogaland Agder SA 19 Oppløysing Vedtak om oppløysing av Felleskjøpet Rogaland Agder Uendra 16

17 blir gjort av årsmøtet med 4/5 fleirtal. Framlegg om oppløysing, vedlagt styret si grunngjeving, må vere sendt dei valde representantane minst 2 månader før det møtet saka skal drøftast på. Framlegg om oppløysing skal gjerast kjent i medlemsmøte og/eller ved annonse eller anna kunngjering til medlemmene SA blir gjort av årsmøtet med 4/5 fleirtal. Framlegg om oppløysing, vedlagt styret si grunngjeving, må vere sendt dei valde representantane minst 2 månader før det møtet saka skal drøftast på. Framlegg om oppløysing skal gjerast kjent i medlemsmøte og/eller ved annonse eller anna kunngjering til medlemmene. 17 Fordeling av kapital ved oppløysing Dersom Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir oppløyst, kan midlane nyttast til fremjing av jordbrukssamvirket i Felleskjøpet Rogaland Agder SA sitt distrikt. Alternativt skjer utbetaling til medlemmene etter samhandling med selskapet. Det årsmøtet som tar avgjerd om oppløysing, skal velje medlemsvalde styrerepresentantar til avviklingsstyret. Elles gjeld 10 for styrets samansetning. Avviklingsstyret kallar utan ugrunna opphald og snarast mulig inn til årsmøte. Innkalling går til dei som utgjorde det siste årsmøtet. Framlegg til endeleg disponering av midlane skal vedleggast innkallinga. Innkallinga skal skje etter reglane for ordinært årsmøte 20 Fordeling av kapital ved oppløysing Dersom Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir oppløyst, skal midla utbetalast til dei som er medlem på oppløysningstidspunktet og ut frå deira samhandling med foretaket siste 10 år. Det årsmøtet som tar avgjerd om oppløysing, skal velje medlemsvalde styrerepresentantar til avviklingsstyret. Elles gjeld 13 for styrets samansetning. Avviklingsstyret kallar utan ugrunna opphald og snarast mulig inn til årsmøte. Innkalling går til dei som utgjorde det siste årsmøtet. Framlegg til endeleg disponering av midlane skal vedleggast innkallinga. Innkallinga skal skje etter reglane for ordinært årsmøte. Vald ei løysing. VEDLEGG NR. 1 INSTRUKS FOR VAL I MEDLEMSMØTA VEDLEGG NR. 1 INSTRUKS FOR VAL I MEDLEMSMØTA 17

18 Medlemmene vel representantar med vararepresentantar i nummerorden tilårsmøtet. Kvar fysisk- eller juridisk person som er medlem kan stille på medlemsmøte med to stemmeberettiga representantar. Ingen person har meir enn ei røyst. Medlem kan ikkje overdra røysteretten ved fullmakt. I kvar krins skal det veljast ei valnemnd med 3 medlemmer. Kvar einskild av dei 3 medlemmene i valnemnda blir valde for 3 år. Valnemnda skal komme med framlegg om: 1. årsmøteutsendingar og varamedlemmer i nummerorden 2. nytt medlem i valnemnda. Skriftleg val kan krevjast. Valet blir avgjort med vanleg fleirtal. Ved likt røystetal, kan valet avgjerast ved loddtrekning i møtet. Funksjonstida for årsmøterepresentantane er 2 år, og for vararepresentantane 1 år. Medlemsmøtet skal orienterast om kven av dei medlemsvalde representantane som er på val i først-komande årsmøte i Felleskjøpet Rogaland Agder SA. Medlemsmøtet og medlemmer har innan 15. januar rett til å senda skriftleg framlegg på kandidatar, jmf. 7. Framlegga skal leggjast fram for valkomiteen til årsmøtet. VEDLEGG NR. 2 INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN Medlemmene vel representantar med vararepresentantar i nummerorden til årsmøtet. Valkomiteen for medlemsmøta skal syta for at dei spurde kandidatane er medlemmer som i hovudsak samhandlar med foretaket i medhald av 3, 4 og 5. Kvar fysisk- eller juridisk person som er medlem kan stille på medlemsmøte med to stemmeberettiga representantar. Ingen person har meir enn ei røyst. Medlem kan ikkje overdra røysteretten ved fullmakt. I kvar krins skal det veljast ei valnemnd med 3 medlemmer. Kvar einskild av dei 3medlemmene i valnemnda blir valde for 3 år. Valnemnda skal komme med framlegg om: 1. årsmøteutsendingar og varamedlemmer i nummerorden 2. nytt medlem i valnemnda. Skriftleg val kan krevjast. Valet blir avgjort med vanleg fleirtal. Ved likt røystetal, kan valet avgjerast ved loddtrekning i møtet. Funksjonstida for årsmøterepresentantane er 2 år, og for vararepresentantane 1 år. Medlemsmøtet skal orienterast om kven av dei medlemsvalde representantane som er på val i førstkomande årsmøte i Felleskjøpet Rogaland Agder SA. Medlemsmøtet og medlemmer har innan 15. januar rett til å senda skriftleg framlegg på kandidatar, jmf. 10. Framlegga skal leggjast fram for valkomiteen til årsmøtet. VEDLEGG NR. 2 INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN Nytt avsnitt, innskjerping utfrå praktisk erfaring: Valkomiteen skal syta for at dei spurde kandidatane er medlemmer som i hovudsak samhandlar med foretaket i medhald av 3, 4 og 5. 18

19 1. Kontrollkomiteen blir valt av Årsmøtet og er Årsmøtet sitt kontrollorgan i Felleskjøpet Rogaland Agder SA (FKRA). Det er tre medlemmer i kontrollkomiteen. 2. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med FKRA si verksemd og forvaltning av verdiar. Dette inneber mellom anna å kontrollere at foretaket følgjer lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak som organa i foretaket har gjort. Komiteen kan ta opp alle forhold i verksemda til behandling. 3. Kontrollkomiteen kan føre tilsvarande tilsyn med verksemda i dotterselskap. 4. Kontrollkomiteen skal kvart år komme med forslag til Årsmøtet om godtgjersle til tillitsvalde (som er oppnemnde av Årsmøtet og årsmøterepresentantane). 5. Kontrollkomiteen kan krevje å få lagt fram dei protokollar og dokumenta som er nødvendige for å utføre vervet. Tillitsvalde og tilsette skal gje dei opplysningane som er nødvendige for arbeidet til kontrollkomiteen. 6. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til styreprotokollar og revisjonsprotokollar straks dei føreligg. 7. Kontrollkomiteen skal føre møtebok. Kopi av referat går til ordførar, styreleiar, administrerande direktør og revisor. 1. Kontrollkomiteen blir valt av Årsmøtet og er Årsmøtet sitt kontrollorgan i Felleskjøpet Rogaland Agder SA (FKRA). Det er tre medlemmer i kontrollkomiteen. 2. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med FKRA si verksemd og forvaltning av verdiar. Dette inneber mellom anna å kontrollere at foretaket følgjer lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak som organa i foretaket har gjort. Komiteen kan ta opp alle forhold i verksemda til behandling. 3. Kontrollkomiteen fører tilsyn med eigarstyringa av dotterselskap. 4. Kontrollkomiteen skal kvart år komme med forslag til Årsmøtet om godtgjersle til tillitsvalde (som er oppnemnde av Årsmøtet og årsmøte-representantane). 5. Kontrollkomiteen kan krevje å få lagt fram dei protokollar og dokumenta som er nødvendige for å utføre vervet. 6. Tillitsvalde og tilsette skal gje dei opplysningane som er nødvendige for arbeidet til kontrollkomiteen. 7. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til styreprotokollar og revisjonsprotokollar straks dei føreligg. 8. Kontrollkomiteen skal føre møtebok. Kopi av referat går til ordførar, styreleiar, administrerande direktør og revisor. 1. Endra punkt 3 i samråd med kontrollkomiteen. 2. Delt punkt 5 i to for å tydeleggjera rett til å gje informasjon. 3. Møtebok frå kontrollkomiteen informasjon til styret: Forslag om at møtebøker skal leggjast fram for styret blir tatt inn i revidert styreinstruks. 19

20 8. Dersom kontrollkomiteen har noko å utsetje på drifta, på den måten laget blir styrt, på rekneskapen, på einskilde disposisjonar eller anna, skal ordføraren i Årsmøtet få melding om dette med kopi som blir sendt revisor, styreformann og adm. direktør. 9. Kontrollkomiteen skal gje skriftleg melding til Årsmøtet om arbeidet sitt, seie si meining om rekneskapen og årsmeldinga. Kontrollkomiteen kan i meldinga si også kommentere spesielle saker/forhold, dersom komiteen fi nn grunn for det. 10. Årsmøtet kan gi kontrollkomiteen særskilde pålegg eller oppdrag utanom det som er nemnt ovanfor. 11. Medlemmene i kontrollkomiteen har plikt til å teie med alt dei får kjennskap til i FKRA. Dersom eit medlem av kontrollkomiteen bryt teieplikta, kan Årsmøtet ta ombodet frå medlemmen og velja ein ny. 9. Dersom kontrollkomiteen har noko å utsetje på drifta, på den måten laget blir styrt, på rekneskapen, på einskilde disposisjonar eller anna, skal ordføraren i Årsmøtet få melding om dette med kopi som blir sendt revisor, styreformann og adm. direktør. 10. Kontrollkomiteen skal gje skriftleg melding til Årsmøtet om arbeidet sitt, seie si meining om rekneskapen og årsmeldinga. Kontrollkomiteen kan i meldinga si også kommentere spesielle saker/forhold, dersom komiteen fi nn grunn for det. 11. Årsmøtet kan gi kontrollkomiteen særskilde pålegg eller oppdrag utanom det som er nemnt ovanfor. 12. Medlemmene i kontrollkomiteen har plikt til å teie med alt dei får kjennskap til i FKRA. Dersom eit medlem av kontrollkomiteen bryt teieplikta, kan Årsmøtet ta ombodet frå medlemmen og velja ein ny. VEDLEGG NR. 3 INSTRUKS FOR VALKOMITEEN 1. Valkomiteen blir valt av årsmøtet. Valkomiteen sitt mandat går fram av Felleskjøpet Rogaland Agder SA sine vedtekter Valkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet for val etter 7, pkt. 4, unntatt j. Valkomiteen bør også gi innstilling for andre val som skal VEDLEGG NR. 3 INSTRUKS FOR VALKOMITEEN 1. Valkomiteen blir valt av årsmøtet. Valkomiteen sitt mandat går fram av Felleskjøpet Rogaland Agder SA sine vedtekter Valkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet for val etter 10, pkt. 4, unntatt j. Valkomiteen bør også gi innstilling for andre val som 20

VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet

VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 24.03. 2011 1 Firma Felleskjøpet Rogaland Agder SA er eit samvirkeforetak med skiftande kapital, skiftande medlemstal og avgrensa ansvar. Hovudkontor og verneting er i Stavanger.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet årsmøtet

VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet årsmøtet VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet årsmøtet 26.03. 2015 1 Foretak Felleskjøpet Rogaland Agder SA også kalla foretaket, er eit samvirkeforetak med hovudkontor og verneting i Stavanger. 2 Formål Felleskjøpet

Detaljer

Dagens vedtekter (pr )

Dagens vedtekter (pr ) Innstilling til Årsmøtet i FKRA 2015 Dagens vedtekter (pr. 24.03.2011) * 1 Firma Felleskjøpet Rogaland Agder SA er eit samvirkeforetak med skiftande kapital, skiftande medlemstal og avgrensa ansvar. Hovudkontor

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA NLT Hordaland - ditt lokale vikarbyrå - 2 1 Organisasjon. Norske Landbrukstenester Hordaland SA. Org.nr. : 971 358 017 MVA nedafor kalla laget, er eit partlag

Detaljer

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna Vedtekter for Landbrukstenester Folgefonna Landbrukstenester Folgefonna - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon. Landbrukstenester Folgefonna SA. Org. Nr. 974254514 nedafor kalla laget, er eit andelslag

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt SA

Vedtekter for Sognefrukt SA Side 1 av 5 Vedtekter for Sognefrukt SA 1 Laget Selskapet sitt namn er Sognefrukt SA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER

VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER 1 Organisasjon Sunnfjord Landbrukstenester SA med org. nr 971365145 nedafor kalla laget, er eit lutlag etter samvirkeprinsippet med avgrensa økonomisk ansvar,

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

VEDTEKTER. (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA

VEDTEKTER. (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA VEDTEKTER (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA 1 Reviderte vedtekter ved omdannelse fra AL til SA som selskapsform Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22. august 2012. Endring i 8 2. avsnitt på

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

for NORDTVEIT VASSVERK SA

for NORDTVEIT VASSVERK SA VEDTEKTER Rev.1 for NORDTVEIT VASSVERK SA Organisasjonsnr.: 970548637 Gjeldene fra 01.01.2013 1. Selskapsform og forretningsstad Nordtveit Vassverk SA, i desse vedtekter kalt NV, er eit samvirkeføretak

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009:

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009: Vedtekter for Vikedal Bygdahus L/L Reviderte etter årsmøtet 11.02.2010 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus L/L er eit andelslag med vekslande medlemstal, Vekslande kapital og avgrensa ansvar. 2 Føremål

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt BA

Vedtekter for Sognefrukt BA Vedtekter for Sognefrukt BA 1 Selskapet sitt namn er Sognefrukt BA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna partskapital. 2 Føremål

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 VEDTEKTER FOR Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Luster Sparebank er skipa ved samanslåing av desse sparebankane: Hafslo Sparebank skipa 4. mai 1848, Jostedal Sparebank skipa 9. oktober 1937 og Luster

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune.

3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune. VEDTEKTER Namn, føremål, ansvar og lokalisering 1 Namn Partlagets namn er Fitjar Kraftlag SA (Kraftlaget) 2 Føremål Fitjar Kraftlag SA er eit ålmennyttig partlag med skiftande parteigartal og kapital.

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon 211004 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap,

Detaljer

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag 1 LUSETERMORKJE BEITELAG Lusetermorkje beitelag, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarane og grunneigarane i Lusetermorkje. Som

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført )

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført ) VEDTEKTER FOR SANDE NORD STORVALD (ajourført 07.04.2008) 1 Sande Nord storvald Sande Nord storvald er ein samanslutning av rettshavarar innafor område som går fram av paragraf 3. Medlemmane har avgrensa

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA

VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA Vedtatt på årsmøtet 2015. KAPITTEL 1: FORETAKET 1 Laget Felleskjøpet Agri SA, i det videre kalt FKA, er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og begrenset ansvar.

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

av 21.11.14 samt 10.12.14 = raudt

av 21.11.14 samt 10.12.14 = raudt KOMITEFORSLAG AV 10.12.2014 HS supplert 12.12.14 etter avklaring FS/OA Dagens vedtekter Endring forslag frå vedtektskomiteen (pr 24.03.2011) av 21.11.14 samt 10.12.14 = raudt 1 Firma Felleskjøpet Rogaland

Detaljer

Unios vedtekter. nynorsk utgåve

Unios vedtekter. nynorsk utgåve Unios vedtekter nynorsk utgåve 1 2 Nynorsk versjon er basert på Unios vedtekter, vedtatt av representantskapet 11. desember 2013. 1 2 Namn Namnet på organisasjonen er Unio. Hovudmål Unio er ein partipolitisk

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken VEDTEKTER FOR Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken 1. BEITELAGET HØMROBEKKEN- TØSOBEKKEN Beitelaget Hømrobekken- Tøsobekken, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarar under

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal 1. Namn. Vest Telemark brannvesen IKS er eit interkommunalt

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE Vedtatt på årsmøte i representantskapet for Vikedal Bygdahus 09.02.2012 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus SA er eit samvirkeføretak med vekslande

Detaljer

Lover for Norges Bondelag 2014

Lover for Norges Bondelag 2014 Lover for Norges Bondelag 2014 Innhald Vedtekne 1896 med seinare revisjonar. Siste endring vedteke av årsmøtet 2014. Originalen er på bokmål. KAP. I. VANLEGE FØRESEGNER FOR NORGES BONDELAG 2 1. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25.februar 2004( 11), 1. mars 2006( 11), 4.mars 2008( 10), 3.mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23.februar 2011 ( 11 4. avsnitt), 17.februar 2016 (

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Kapittel I Firma og føremål

Kapittel I Firma og føremål Kapittel I Firma og føremål 1 Firma Vestskog BA er eit andelslag for skogeigarar. Andelslaget har vekslande kapital og skiftande tal andelseigarar. Andelseigarane heftar berre for føretaket sine forpliktingar

Detaljer

REGLEMENT FOR Utval for Levekår

REGLEMENT FOR Utval for Levekår REGLEMENT FOR Utval for Levekår 1. SAMANSETJING OG VAL Utvalet skal ha 7 medlemar inklusiv leiar og nestleiar. Medlemane og varamedlemane skal veljast blant medlemane i kommunestyret i samsvar med prinsipp

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) DATO: LOV-2007-06-29-81 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2008-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-33

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16)

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) 1.1 Føremål Føremålet med dette reglementet er: Gje hovudretningsliner for arbeidet i dei politiske organa Gje einsarta og like retningsliner for

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyre den 29. april 2009 Sak 027/09) 1. Val og samansetjing. Administrasjonsutvalet består av 10 personar med varamedlemar.

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 27.10.2011 Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 11/794 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL 2011-2015 2/11 11/795

Detaljer

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag Norsk Sau og Geit Lover for lands-, fylkes- og lokallag Vedtekne 25. mars 2009 Innhald KAP. 1 OVERORDNA MÅL... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjonsform... 3 3 Medlemskap... 3 4 Plikter... 3 5 Valdgift... 3

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Vedtekter. for Vekselbanken. Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. ajourført med endringar til og med generalforsamling 25.04.2014

Vedtekter. for Vekselbanken. Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. ajourført med endringar til og med generalforsamling 25.04.2014 1 Vedtekter for Vekselbanken Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ajourført med endringar til og med generalforsamling 25.04.2014 2 Vedtekter for Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Kap. 1. Firma. Kontorkommune.

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

ÅRSMØTE Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tysdag 7. juni kl i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen.

ÅRSMØTE Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tysdag 7. juni kl i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. ÅRSMØTE 2016 Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tysdag 7. juni kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg: Same dag kl. 17.00 18.30 Fitjar

Detaljer

STYRINGSFØRESEGN FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Vedteken 06.02.91, sist endra 18.03.15)

STYRINGSFØRESEGN FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Vedteken 06.02.91, sist endra 18.03.15) STYRINGSFØRESEGN FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Vedteken 06.02.91, sist endra 18.03.15) 1 INNMELDING I LAGET Styret(1) fastset dei opplysningane som skal gjevast ved innmelding(2) i laget. På innmeldingsskjemaet

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember Nynorsk utgåve

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember Nynorsk utgåve Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Nynorsk utgåve 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Namn Namnet på organisasjonen er Unio. 2 Formål Unio skal

Detaljer

Andelseigarane sitt ansvar for føretaket sine forpliktingar er avgrensa til den einkvar tid innbetalte del av andelsinnskotet, jf. 4.

Andelseigarane sitt ansvar for føretaket sine forpliktingar er avgrensa til den einkvar tid innbetalte del av andelsinnskotet, jf. 4. 1 Navn Samvirkeføretaket sitt namn er Vestskog SA. Andelseigarane sitt ansvar for føretaket sine forpliktingar er avgrensa til den einkvar tid innbetalte del av andelsinnskotet, jf. 4. Vestskog SA sitt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Generalforsamling i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Generalforsamling i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Vekselbanken Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Generalforsamling i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Park Hotel Vossevangen onsdag 13. april 2011 kl. 17.30 Registrering og enkel servering frå kl. 16.30

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer