TILSYN ETTER OPPLÆRINGSLOVA SLUTTRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYN ETTER OPPLÆRINGSLOVA SLUTTRAPPORT"

Transkript

1 TILSYN ETTER OPPLÆRINGSLOVA SLUTTRAPPORT Fag- og timefordeling Vurdering - dokumentasjon Fravær - føring av fravær Rett til vgo. - gratisprinsippet Oppland fylkeskommune Lillehammer videregående skole Besøksadresse: Statens hus, Storgata 170, 2615 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2626 Lillehammer Telefon: Telefaks: E-post: Org.nr:

2 1. Tema for tilsynet 1.1 Innledning Tilsynsvirksomheten skal bidra til at barn og unge får oppfylt sine rettigheter til en likeverdig opplæring. Fylkesmannen er delegert myndigheten til å føre tilsyn med offentlig grunnopplæring i Norge. Tilsynet skal kontrollere at lovgivers vilje realiseres slik denne er uttrykt i lov eller i medhold av lov. Dersom pliktene ikke overholdes, skal tilsynsmyndigheten pålegge endringer i praksisen hos skoleeier og/eller hos skoleledelsen. Dette tilsynet tar for seg fire hovedtema: Fag- og timefordeling / tilbudsstrukturen i vgo. Fravær føring av fravær Vurdering dokumentasjon Rett til videregående opplæring - gratisprinsippet Temaene reguleres i opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61(oppll.) med tilhørende forskrifter. Bl.a. Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06); den generelle delen av læreplanen, prinsipp for opplæringa, læreplanene for fag og fag- og timefordeling. 1.2 Fylkeskommunens ansvar Selv om opplæringsloven legger ansvaret på skoleledelsen og det pedagogiske personalet for den daglige gjennomføringen og etterlevelsen av de kontrollerte reglene, vil det være fylkeskommunen som har det overordnede ansvaret. Dette påpekes også ved at opplæringsloven om forsvarlig system for oppfølging av lovkravene utgjør en del av de rettslige kravene som er gjenstand for gransking i tilsynet. Det er skoleeier som må sørge for at skoleledelsen ved den kontrollerte skolen etterlever kravene og pliktene i loven, og at de tilbyr de tjenestene og aktivitetene som beskrives i loven. Selv om skolen har det daglige ansvaret for at lovkravene relatert til de nevnte temaene blir etterlevd og oppfylt, er det fylkeskommunen som er ansvarlig for at eleves rettigheter blir oppfylt og som derfor er adressat for eventuelle pålegg om endring i samsvar med opplæringsloven 14-1 tredje ledd. 1.3 Avgrensning av tilsynet Tilsynet er avgrenset til Lillehammer videregående skoles tilbud innen toppidrett med langrenn eller fotball, innen musikk og innen dans. Tilsynsrapporten gir ikke en helhetsvurdering av skolen og skoleeier. Rapporten omhandler bare resultat fra tilsynet på de tema som er valgt. Tilsynsmetoden er ikke egnet til å vurdere den totale kvaliteten på dette området. Tilsynet avgrenser seg derfor til å vurdere regeletterlevelsen på de oppgitte områdene. Det er opp til skoleeier og skolen å bestemme hvordan opplæringen skal utformes, så lenge det er innenfor rammen av lov og forskrift. 2

3 1.4 Bakgrunn for tilsynet Dette tilsynet er initiert av Fylkesmannen i Oppland på bakgrunn av henvendelser og oppslag i media. Den 10. juni 2011 oversendte rektor ved Gausdal videregående skole en forespørsel om Fylkesmannens vurderinger vedrørende et brev som ble sendt mellom foreldre ved Gausdal ungdomsskole. Brevet har tittelen «Informasjon om basistrening på Lillehammer VGS for håndballjenter født 1995». I brevet framkommer det at foreldrene har vært i kontakt med skolen om et treningstilbud for elevene. Her heter det bl.a.: «Trening vil skje innenfor skolens ordinære tid og vil tas fra kroppsøving og fritimer.» videre «For å kunne benytte seg av et slikt tilbud kreves det en månedlig treningsavgift på ca kr.» Utdanningsdirektøren i Oppland har faste møter med arbeidstakerorganisasjonene. Her har det fra organisasjonenes side, blitt pekt på utfordringer knyttet til kultur- og idrettsfagene som tilbys ved Lillehammer videregående skole. Fylkesmannen har mottatt (ikke journalført)henvendelser fra foreldre vedrørende føring av fravær og kostnader knyttet til skoletilbudet ved Lillehammer vgs. Fylkesmannen mottok 8. juli 2011 kopi av Utdanningsdirektoratets brev til Lillehammer videregående skole der skolen får avslag på sin søknad om dispensasjon fra kravet om obligatorisk eksamen for en rekke elver i fagene teaterproduksjon 2, scenisk dans 2 og instrument, kor og samspill. Denne situasjonen bidro også til enkelte medieoppslag lokalt. På bakgrunn av en risikovurdering med utgangspunkt i denne informasjonen, besluttet Fylkesmannen i Oppland å gjennomføre tilsyn med Lillehammer videregående skole/oppland fylkeskommune. 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Rettslig grunnlag for tilsynet Etter opplæringsloven 14-1 andre ledd har departementet hjemmel til å føre tilsyn med offentlige skoler. Denne retten er delegert til Fylkesmannen, som i denne sammenheng skal ha tilgang til skoleanlegg og dokumentasjon. 2.2 Tilsynet er gjennomført av Fylkesmannen i Oppland v/: Utdanningsdirektør Trond Johnsen Rådgiver Bente Skrefsrud Seniorrådgiver Anders Riis har vært tilsynsleder 2.3 Tilsynsmetoden Tilsynet består av to hovedaktiviteter: i) Undersøkelse av praksis (hos tilsynsobjektene), og ii) Pålegg om korreksjon av lovstridige forhold. Fylkesmannen utarbeider en tilsynsrapport for skoleeier og skole på bakgrunn av undersøkelsene i tilsynet. Tilsynet har vært gjennomført ved å hente inn og vurdere dokumentasjon, skriftlige redegjørelser og muntlige opplysninger framkommet gjennom intervju. 3

4 Fylkesmannens konklusjoner kan evt. være omtalt som lovbrudd og blir fulgt opp av pålegg, eller som anbefalinger. Pålegg er rettslig bindende krav til skoleeier om å gjøre visse endringer for å gjenopprette lovlig praksis. Hjemmel for pålegg om retting er opplæringsloven 14-1 tredje ledd. I rapporten vil det kunne framkomme anbefalinger som skoleeier ikke er rettslig forpliktet til å følge. Dette vil gjelde endringer i skolens praksis som etter Fylkesmannens vurdering vil styrke elevenes rettssikkerhet. 2.4 Gangen i tilsynet Varsel om tilsyn med pålegg om å sende inn dokumentasjon datert 20. januar 2012 Mottak av dokumentasjon fra Lillehammer vgs./oppland fylkeskommune 14. februar 2012 Åpningsmøte og intervju i skolens lokaler 14. mars 2012 Sluttmøte i skolens lokaler 30. mars 2012 Varsel om vedtak og foreløpig rapport datert 30. april 2012 Frist for tilbakemelding på varsel om vedtak og foreløpig rapport: 18. mai 2012 Endelig rapport datert 6. juni Tilsynet avsluttes. 3. Hva er kontrollert i tilsynet 3.1 Planlagt fag- og timefordeling ved Lillehammer vgs. Rettslige krav Opplæringsloven 3-4 Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa er lovhjemmelen for fastsetting av læreplaner, tilbudsstruktur og omfanget og gjennomføringen av videregående opplæring. Forskrift til oppll. 1-3 Vidaregåande opplæring gir bestemmelser om at den videregående opplæringa skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet som omfatter den generelle delen av læreplanen, prinsipp for opplæringa, læreplaner i fag og fag- og timefordeling. Rundskriv Udir Kunnskapsløftet - om fag- og timefordelingen for grunnopplæringen og tilbudsstrukturen i videregående opplæring inneholder bl.a. bestemmelser om fag- og timefordeling for de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring, en beskrivelse av de enkelte programfag og en oversikt over utdanningsprogram og programområder på vg1, vg2 og vg3. Oppll viser til at fylkeskommunen som skoleeier har ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir oppfylt, og at de plikter å ha et forsvarlig system for å sikre dette. Skolene skal ha planlagt undervisning i de fag og med det timetall som framgår av LK06, innenfor det aktuelle programområde og de aktuelle programfag, jf. oppll. 3-4 og forskrift til oppll. 1-3, jf. rundskriv Udir Skoleeier skal sikre at fag- og timefordeling blir planlagt i henhold til forskriften, jf. oppll Dokumentasjon Lillehammer videregående skole (Lvs.) legger fram oversikt over fag- og timefordeling for kulturfagene (Scenisk dans og Instrument, kor og samspill) og toppidrettsfagene (fotball og langrenn)som viser timetallet for disse fagene og for fellesfagene for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013. (Vedlegg 3) Når det gjelder kulturfagene er det i dokumentasjonen ikke anført spesielle forhold mht. fag- og timefordeling, og dette bekreftes gjennom intervju og gjennom framlagt verifikasjon (elevenes timeplan). For de elevene som har valgt programfaget toppidrett 1 i vg1, kommer dette i tillegg til fellesfagene innen studiespesialisering. I en kommentar til fag- og timefordeling skoleåret 2011/2012 skriver Lvs. at elever med toppidrett fotball får redusert undervisningstilbud i samfunnsfag dette året. Dette fordi treningstid og samfunnsfagundervisningen er lagt til samme tid (mandager annen hver 4

5 uke). I andel av faget samfunnsfag utgjør dette 1/3. Dette blir bekreftet gjennom intervju og framlagte timeplaner. Skoleåret 2011/2012 er langrenn og fotball et frivillig valgfag (treningstilbud) for elever i vg3. Dette kommer i tillegg til øvrige fellesfag og programfag. Elever som følger valgfag fotball får et redusert undervisningstilbud i religion og etikk. Dette fordi treningstid og religion og etikkundervisningen er lagt til samme tid (torsdager annen hver uke). I andel av faget religion og etikk utgjør dette 1/3. Dette blir bekreftet gjennom intervju og framlagte timeplaner. I sin redegjørelse påpeker Lvs. at elevene selv må kompensere for det reduserte undervisningstilbudet ved å ta igjen det de «mister» på egenhånd. Elevene kan bli pålagt å følge undervisningen i alle timene dersom faglærer i disse fagene anser det som nødvendig i forhold til faglig utvikling, eller de kan selv velge å ikke delta i treningstimer for å følge undervisningen i hhv. Samfunnsfag eller religion og etikk. Vurdering Skolen har planlagt fag- og timefordeling slik at elever som følger programfaget toppidrett 1 fotball i vg1 eller valgfaget fotball i vg3 ikke kan få oppfylt minstetimetallet i fagene samfunnsfag vg1 og religion og etikk vg3 fordi undervisningen er lagt til samme tidspunkt. Omfanget av denne «dobbeltbookingen» utgjør 1/3 av undervisningstimene både i samfunnsfag og i religion og etikk. Selv om skolen viser til at elevene er innforstått med at de selv må sørge for å holde seg oppdatert og kompensere for redusert undervisningstid, og selv om periodeplaner og undervisningsinnhold er tilgjengelig på skolens læringsplattform «fronter», er det Fylkesmannens vurdering at dette er i strid med den fastsatte timefordelingen for disse fagene. I vedlegg 1 til rundskriv Udir heter det: Alle timetall i teksten og i tabellene er minstetimetall for elevene, dvs. timetall som skoleeier må tilby. I tabell 4 i rundskrivet framgår det at samfunnsfag skal ha 84 undervisningstimer (60 min.) i vg1 og religion og etikk skal ha 84 undervisningstimer i vg3. Nå undervisningen i disse fagene systematisk gjennom hele året er lagt parallelt med undervisnings-/treningstid i fotball, betyr det at skoleeier ikke tilbyr disse elevene minstetimetallet. Det er ikke tilstrekkelig, slik Fylkesmannen ser det, å vise til elevenes eget ansvar for å følge opp lærestoffet i fagene. Videre er det Fylkesmannen vurdering at lettere vil oppstå tilfeller der denne timefordelingen i kombinasjon med enkeltelevers fravær, kan føre til at det er manglende grunnlag for vurdering i faget. Særlig fordi kompetanse i disse fagene til en viss grad må vurderes gjennom deltakelse og aktivitet i timene. Fylkesmannen er klar over at Lillehammer vgs. har vært opptatt av å løse dette problemet, og at det for neste skoleår (2012/2013) planlegges uten denne «dobbeltbookingen». Konklusjon Lillehammer videregående skole oppfyller ikke kravene til fag- og timefordeling i faget samfunnsfag for elever som har programfaget toppidrett 1 fotball i vg1, og i faget religion og etikk for elever som følger valgfaget/treningstilbudet i fotball vg3, slik det følger av rundskriv Udir jf. forskrift til oppll. 1-3 jf. oppll Individuell vurdering dokumentasjon av opplæringa Rettslige krav Opplæringsloven 3-4 Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa er lovhjemmelen for forskrift om vurdering av elever i videregående opplæring, og om eksamen og dokumentasjon av opplæringa. Forskrift til oppll. kap. 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring gir nærmere regler om underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon. I forskriftens 3-1 er det fastsatt at elever i offentlig videregående opplæring har rett til vurdering, både underveisvurdering og sluttvurdering, og at de har rett til dokumentasjon av opplæringa. I 3-2 er det presisert at formålet med underveisvurdering bl.a. er at dette skal brukes som et verktøy i læringsprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. 3-3 viser til at det er læreren 5

6 som skal legge til rette for å framskaffe tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens kompetanse slik at retten etter 3-1 kan oppfylles. Det blir samtidig pekt på elevene må møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læreren får vurderingsgrunnlag. Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Retten til dokumentasjon av fullført grunnopplæring blir stadfestet i forskriftens Her blir det også vist til at elever som har gått gjennom deler av opplæringa, har rett til å få denne dokumentert. Oppll viser til at fylkeskommunen som skoleeier har ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir oppfylt, og at de plikter å ha et forsvarlig system for å sikre dette. Skolens undervisning må være organisert slik at elevenes rett til vurdering kan oppfylles. - dette betyr både underveisvuredering og sluttvurdering - elevene må møte fram og delta aktivt i undervisningen slik at det gir tilstrekkelig grunnlag for vurdering - det er læreren som er ansvarlig for å legge til rette for å framskaffe grunnlag for vurdering, og å varsle dersom det er fare for at vurderingsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig. Forskrift til oppll. 3-1, 3-2 og 3-3. Alle som har fullført grunnopplæringa har rett til dokumentasjon. Elever som har gått gjennom deler av opplæringa, har krav på å få dette dokumentert (kompetansebevis) Forskrift til oppll Skoleeier skal ha et forsvarlig system for føring av halvårsvurdering med karakterer, standpunktkarakterer, eksamenskarakterer m.m. jf. forskrift til oppll. 3-39, jf. oppll Dokumentasjon Observasjoner på dette temaet baserer seg i hovedsak på intervju. Som vi viser til i kap. 1.4 om bakgrunnen for tilsynet, har Lvs. i de to forgående årene hatt en utfordring når det gjelder elever på «kulturlinja» og eksamen/dokumentasjon. Dette er nå løst, og elevene er meldt opp til obligatorisk eksamen 4. mai i de aktuelle fagene. I kap. 3.1 konkluderer tilsynet med at Lvs. har avvik i forhold til den lovpålagte fag- og timefordeling fordi 1/3 av timene i samfunnsfag vg1 og i religion og etikk vg3 er lagt samtidig med timer i programfag/trening. Dette har også betydning når det gjelder individuell vurdering. Gjennom intervjuene avdekkes det at det i enkelte tilfeller kan være svakt grunnlag for å sette karakter i faget pga. liten deltakelse i undervisningstimene. Det er også en bekymring for at underveisvurderingen blir mangelfull. Spesielt i fag der deltakelse og aktivitet i timene er en del av vurderingsgrunnlaget. Under intervjuene ble det lagt fram eksempler som viste stort fravær fra enkelte fag for enkeltelever, og bekymringsmeldinger fra faglærere. Vurdering Det er Fylkesmannens vurdering at skolens planlagte fag- og timefordeling også vil kunne få konsekvenser for vurderingsgrunnlaget. Dette gjelder særlig fagene samfunnsfag vg1 og religion og etikk vg3. Men også andre fag kan bli berørt når treningssamlinger og konkurranser fører til fravær fra undervisningstimer. Dersom elever som deltar i toppidrett fotball og langrenn i tillegg har stort sykefravær eller fravær av andre årsaker (permisjoner), kan det bli vanskelig for faglærer å skaffe grunnlag for vurdering, og det kan ende med at eleven ikke får karakter i faget. I intervjuene ble det lagt fram eksempler på elever som har svært høyt fravær fra enkeltfag, og som kunne stå i fare for å få mangelfullt vurderingsgrunnlag. Det er faglærer som må vurdere grunnlaget for vurdering i de enkelte tilfeller, og å varsle eleven og skolens ledelse dersom det er fare for at det ikke kan settes karakter i faget. Årsaken til elevens fravær fra undervisningstimene har ikke betydning i denne sammenhengen. Skolen må være oppmerksom på dette, særlig i forhold til timeplanlegging, planlagt «fravær» og hvor liberal praksis man kan ha når det gjelder å innvilge permisjoner. Tilsynet vurderer allikevel at skolens praksis ikke er i strid med regelverket på dette området. 6

7 Konklusjon Lillehammer videregående skole gjennomfører individuell vurdering - underveisvurdering og sluttvurdering - i tråd med bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven kap Regler for føring av fravær Rettslige krav Det er 3-47 i forskrift til opplæringsloven som regulerer føring av fravær i den videregående skolen. Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemål eller kompetansebevis, og at det skal føres som dager og enkelttimer. Det er ikke anledning til å konvertere timefravær til hele dager. Elever kan kreve at årsaken til fraværet føres på vitnemålet dersom det kan legges fram dokumentasjon på årsaken ( 3-47 tredje ledd). En elev kan kreve at fravær inntil 10 skoledager per skoleår ikke føres på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: a) helse- og velferdsgrunner b) arbeid som tillitsvalgt c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå ( 3-47 femte ledd). Organisert eller selvstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative oppgaver, skal ikke regnes som fravær ( 3-47 syvende ledd). Det er en forutsetning at slikt arbeid er avtalt med lærer og/eller rektor. Dersom arbeidet ikke er avtalt med lærer/rektor, vil det regnes som fravær. Oppll viser til at fylkeskommunen som skoleeier har ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir oppfylt, og at de plikter å ha et forsvarlig system for å sikre dette. Skolen skal ha rutiner for fraværsføring som ivaretar kravene i forskrift til opplæringsloven Reglene for for føring av fravær, føring av dokumentert årsak til fraværet og hva som ligger i de forskjellige kategoriene a) f) i 3-47 femte ledd må være godt kjent både av faglærere, elever og skolens ledelse. Det må sikres at organisert, selvstendig studiearbeid som ikke skal regnes som fravær er tydelig avtalt med rektor/lærer, at det er tilrettelagt for å gjennomføre slikt selvstendig studiearbeid i den perioden eleven ikke følger undervisningen, og at dette arbeidet er konkret knyttet til det som gjennomføres i undervisningstimene i faget i denne perioden. Dette betyr at faglærer må være involvert i en slik avtale. Skoleeier skal ha et forsvarlig system for føring av fravær, jf. forskrift til oppll. 3-39, jf. oppll Dokumentasjon I innsendt skriftlig dokumentasjon finner vi eksempler på informasjon fra skolens ledelse til faglærere om hvilke elever so har planlagt fravær fra undervisningstimene på bestemte tidspunkt gjennom året, og et internt skriv om rutiner for fraværsføring. (vedlegg 5) Av dokumentasjonen framgår det at dette først og fremst gjelder elever på «skilinja». Videre framgår det at det er trener for langrennselevene som melder til skolen når disse elevene skal være borte fra undervisninga. Det blir sendt melding til faglærer og kontaktlærer om dette. Elevene må i tillegg selv gi beskjed til kontaktlærer. I det interne skrivet blir det pekt på at dette er en type fravær som ikke skal føres på vitnemålet, og i den sammenheng blir det vist til forskrift til oppll syvende ledd om organisert studiearbeid mv. og til den samme paragrafens femte ledd bokstav f), representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. Her blir det også presisert at det er særlig viktig for de elevene dette gjelder å ha lavt fravær fra undervisningen for øvrig. Elever som har så stort fravær at det kan være fare for manglende grunnlag for å sette karakter, kan bli pålagt å følge undervisning i faget i stedet for å delta i samlinger og konkurranser. Disse rutinene for fraværsføring blir bekreftet gjennom intervju, men det kommer fram at faglærere har liten innflytelse på de avtaler som er gjort med elevene om organisert, selvstendig studiearbeid. Ordningen oppleves som urettferdig overfor andre elever som ikke har mulighet til godkjent «fravær» fra undervisningen som ikke kommer fram på vitnemålet. 7

8 Det bekreftes at lærerne i de enkelte fag tilrettelegger for selvstendig studiearbeid gjennom planer på «fronter», og at det er lagt til rette for slikt arbeid i forbindelse med planlagte samlinger. Her vil det også være mulighet for noe veiledning, og det gis mulighet for å gjennomføre prøver i forbindelse med samlingen/arrangementet. Vurdering Lillehammer videregående skole legger til rette for at elever som ønsker å utøve sin idrett (langrenn, fotball) får anledning til dette, noe som medfører at disse elevene ikke er til stede i undervisningen i enkelte timer i enkelte fag. Dette er ikke uproblematisk, da det forutsetter at elevene selv tar ansvaret for å følge opp den undervisningen de går glipp av, og at lærere i de fagene det gjelder legger til rette for dette gjennom veiledning og planer. Når det gjelder fraværsregistrering og føring av dette på vitnemålet, er det Fylkesmannens vurdering at elever som følger skolens undervisningstilbud og tilrettelegging for trening og deltakelse i sportsaktiviteter, og som pga. dette ikke deltar i undervisningen i enkelte timer i noen fag, ikke skal få ført slikt fravær på vitnemålet. Dette må ses på som en del av opplæringen. Det er viktig at det er gjort tydelige avtaler om hva dette innebærer for den enkelte. Konklusjon Lillehammer videregående skole praktiserer føring av fravær fra undervisningen i tråd med de krav som stilles i forskrift til opplæringsloven, bl. a. ved å legge til rette for organisert, selvstendig studiearbeid etter avtale med faglærer/rektor. (jf. forskrift til oppll. 3-47) Se også kp. 4 Anbefalinger i denne rapporten. 3.4 Rett til videregående opplæring - gratisprinsippet Rettslige krav Opplæringsloven 3-1 Rett til vidaregåande opplæring for ungdom gir all ungdom som har fullført grunnskole eller tilsvarende rett til videregående opplæring. I det 9. leddet i denne paragrafen finner vi det som omtales som gratisprinsippet. Her blir det fastsatt at opplæring i offentlig videregående skole og lærebedrift er gratis. Det er fylkeskommunen som skal holde elevene med nødvendig utsyr og læremidler. Når det gjelder læremidler, f.eks. bærbar datamaskin, er det gitt egen forskrift om dette, og det ytes et ikke-behovsprøvd stipend. Jf. forskrift til oppll Når det gjelder andre aktiviteter i opplæringa som f. eks. skoleturer er reglene nærmere presisert i brev fra Udir. til fylkesmennene og fylkeskommunene datert 15. november 2007 med tittelen Gratis videregående opplæring særlig om skoleturer. Brevet omhandler særlig finansiering av skoleturer, men viser til at utgangspunktet er at videregående opplæring skal være gratis, og at dette må gjelde alle aktiviteter som foregår i skolens regi. Videre blir det vist til hvordan gratisprinsippet er lovregulert og praktisert i grunnskolen, jf. oppll og rundskriv F Oppll viser til at fylkeskommunen som skoleeier har ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir oppfylt, og at de plikter å ha et forsvarlig system for å sikre dette. All opplæring i offentlig videregående skole skal være gratis. Jf. oppll. 3-1, 9. ledd Elevene kan ikke pålegges å dekke noen del av utgiftene utover det som følger av forskrift. Forskrift til oppll. 19-6, jf. rundskriv F Skoleeier skal sikre at opplæringen i de videregående skolene er gratis i henhold til lov og forskrift, jf. oppll Dokumentasjon Det framkommer hverken i den skriftlige dokumentasjonen eller gjennom intervju at det er noen form for elevbetaling i forbindelse med fagene scenisk dans eller instrument, kor og samspill. Opplæringstilbudene studiespesialiserende utdanningsprogram med toppidrett (fotballinja og skilinja) presenteres gjennom hjemmesiden for videregående skole i Oppland, og i «Opplæringskatalogen for Oppland 2011/2012». I Opplæringskatalogen blir det vist til at treningstilbudene er i regi av lokale aktører, og at elevene må betale treningsutgifter til disse. På 8

9 skoleeiers hjemmesider beskrives disse tilbudene nærmere. I omtalen av økonomi og organisering når det gjelder fotballinja heter det: Fotballinja AS har ansvaret for den økonomiske og organisatoriske delen når det gjelder sport. Tilbudet innebærer en kostnad på kr ,- for gutta og kr ,- for jentene i året ut fra det tilbudet som gis i dag. Dette betales inn til Fotballinja AS. Pengene går til å dekke trenerutgifter, bane/graderobe/halleie, avtaler med helsestudio, fysioterapi, nødvendig utstyr, treningsleir, turneringsdeltagelse m.m. F otballinja har avtale med Diadora gjennom Rustadstuen sport som gir elevene en gunstig utstyrspakke med nødvendig utstyr til trening Når det gjelder langrennslinja, er det kun vist til at eventuell treningsavgift bestemmes av Lillehammer skiklubb. I intervju anslås dette til ca 7.000,- per år. Gjennom intervju blir det bekreftet at betaling skjer til Fotballinja AS og til Lillehammer skiklubb. Alle elevene som følger toppidrettsfagene betaler denne treningsavgiften, for fotballelevene er det i tillegg en treningsleir i Tyrkia i vg3 i uke 9. Gjennom intervjuene uttrykkes det at kvaliteten på det tilbudet som skolen har når det gjelder toppidrett er avhengig av at elevene betaler til de eksterne aktørene. Vurdering I presentasjon og omtale av toppidrettsfagene ved Lillehammer videregående skole framstår den læreplanrelaterte undervisningen «sport»/trening som en integrert helhet. Det er Fylkesmannens vurdering at hverken skolens elever, lærere eller ledelse kan skille tydelig mellom hva som er knyttet til programfaget toppidrett og hva som er trening/aktiviteter/tilbud i tillegg til skoletilbudet. Det blir derimot pekt på at for å kunne holde høy kvalitet på tilbudet, er det nødvendig å gjennomføre det tilbudet som gis av Fotballinja AS og Lillehammer skiklubb, og som koster penger. Det framkommer ingen steder at det er mulig å gjennomføre programfaget toppidrett (140 t), uten samtidig å delta i de tilbudene som har en kostnad for elevene. Samtlige elever som har valgt studiespesialisering med fotball eller langrenn betaler den kostnad som tilbudet innebærer til hhv. Fotballinja AS eller Lillehammer skiklubb. I årsplanen for fotballtilbudet ved Lvs. ligger det inne en treningsleir i Tyrkia i uke 9 i vg2 og vg3. Selv om denne treningsleiren er lagt til elevenes vinterferie, er det i årsplanen for faget lagt inn aktiviteter knyttet til kompetansemål i kroppsøving og toppidrett. Denne turen foregår altså ikke i skoletiden, men det er Fylkesmannens vurdering at den klart blir knyttet til tema og aktiviteter i videregående opplæring når det gjelder toppidrett fotball. Alle aktiviteter i videregående opplæring som foregår i skolens regi, eller som kan regnes som en del av opplæringen, skal være gratis. Det er Fylkesmannens samlede vurdering av framlagt dokumentasjon, og observasjoner gjort gjennom intervju, at tilbudet innen programfaget toppidrett ved Lvs. har en økonomisk kostnad for elevene. Konklusjon Organiseringen og gjennomføringen av programfag toppidrett ved Lillehammer videregående skole bryter med opplæringslovens bestemmelser om at offentlig videregående opplæring skal være gratis. Jf. oppll. 3-1, 9. ledd, jf. brev fra Udir. av 15. november 2007 Gratis videregående opplæring særlig om skoleturer. 4. Anbefalinger I kap. 3.2 og 3.3 konkluderer Fylkesmannen i Oppland med at Lillehammer videregående skole har en praksis som ikke er i strid med karvene som følger av opplæringsloven med forskrifter. Vi har allikevel et par kommentarer eller anbefalinger knyttet til skolens praksis på disse områdene. Det er Fylkesmannens oppfatning at den planlagte fag- og timefordeling for inneværende skoleår, som er omtalt i kap. 3.1, også har konsekvenser for elevenes fravær fra undervisningen og lærernes grunnlag for vurdering. Når det gjelder fraværet, blir det spesielt viktig for de elvene dette gjelder at de ikke har nevneverdig fravær ut over det som følger av timeplanen. Dette må skolen følge spesielt nøye med på, særlig i forhold til å gi permisjoner til disse elevene ut over planlagte samlinger osv. Det er også viktig at det «fraværet» som blir omtalt som avtalt, organisert studiearbeid, er grundig planlagt og avtalt. Fylkesmannen tillater seg her å peke på at organisert, selvstendig studiearbeid må 9

10 være konkret knyttet til innholdet i den undervisningen elevene mister i den perioden de er borte, det må være lagt til rette for studiearbeid der de er og faglærer må involveres i planlegging og avtale. Bortfall av undervisningstimer for elevene på toppidrettsfagene vil kunne få konsekvenser for grunnlaget for vurdering i fag. Det er derfor svært viktig at skolen er oppmerksom på dette og følger nøye med på om enkelte fag blir spesielt «belastet» f.eks. Det er faglærer som må vurdere om det er tilstrekkelig grunnlag for å sette karakterer, og å varsle fra om dette. Årsaken til elevens fravær fra undervisningen har ikke betydning i denne sammenhengen. Gjennom tilsynet fikk Fylkesmannen et inntrykk av at samarbeid og informasjon internt på skolen i tilknytning til disse temaene er noe mangelfull. Vi vil derfor anbefale en gjennomgang av informasjonsog samarbeidsrutiner når det gjelder tilbudet Lillehammer videregående skole gir i kultur- og toppidrettsfag. 5. Tidligere varslet pålegg om endring På bakgrunn av vurderinger og konklusjoner slik det går fram av kapittel 3.1 og 3.4, varslet Fylkesmannen i Oppland i brev av 2. mai 2012 med vedlagt foreløpig tilsynsrapport følgende vedtak om pålegg om endring: Planlagt fag- og timefordeling Oppland fylkeskommune skal sikre at Lillehammer videregående skole legger plan for - og gjennomfører fag- og timefordeling slik det følger av rundskriv Udir Rett til videregående opplæring - gratisprinsippet Oppland fylkeskommune må sikre at Lillehammer videregående skole oppfyller kravet til at all offentlig videregående opplæring skal være gratis. Se til at tilbudet til elevene innen fagene toppidrett fotball og langrenn blir gjennomført uten kostnad for elevene 6. Tilsynet avsluttes I brev av 16. mai 2012 fra Oppland fylkeskommune viser fylkesopplæringssjefen til at Lillehammer videregående skole fra neste skoleår (2012/2013) har timeplanlagt med fullt timetall i samfunnsfag på vg1 og i faget religion og etikk på vg3, uten at det er lagt parallelt med ev.treningstider/ undervisningstid for elevene på toppidrett. Denne planlagte endringen er dokumentert i vedlegg 3 i tidligere innsendt dokumentasjon fra skolen. Fylkesopplæringssjefen viser videre til at treningsleiren i Tyrkia for vg2 og vg3 fotball gjennomføres i uke 9 vinterferieuka, og er et frivillig tilbud i elevenes fritid, og ikke en skoletur. Denne treningsleiren har vært lagt inn i årsplanen for «fotballinja» kun for å vise tidspunktet for når den gjennomføres. Skolen ser at dette er en informasjon som kan feiltolkes, og vil fjerne denne fra årsplanen for faget. Oppland fylkeskommune Lillehammer videregående skole vil for neste skoleår gjennomføre tiltak som tydeliggjør skillet mellom skolens tilbud i faget toppidrett og den tilrettelegging de gjør for at elever på dette programfaget kan gjøre seg nytte av de frivillige treningstilbudene. De presiserer at skolen neste år også tilbyr programfaget toppidrett uten samarbeid med Fotballinja AS og Lillehammer Skiklubb. (Dokumentasjon er vedlagt brevet) Det er Fylkesmannens vurdering at Oppland fylkeskommune Lillehammer videregående skole gjennom de tiltak de har beskrevet i brev av 16. mai 2012 har gjennomført de endringer som Fylkesmannen i sin foreløpige rapport varslet pålegg om. Tilsynet anses dermed som avsluttet. 10

11 Anders Riis Bente Skrefsrud Trond Johnsen 11

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» UTVORDA SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2 2.1

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune:

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune Tidsrom: Adresse: Fylkesmannens tilsynsgruppe: Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: 24. august 2011 til 28. februar 2012 Oppland fylkeskommune Postboks

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» LAUVSNES SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» STEINKJER UNGDOMSSKOLE STEINKJER KOMMUNE Januar 2014 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet... 2 2.1 Kommunen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG SKOLEBASERT VURDERING. Lebesby kommune Kjøllefjord skole

TILSYNSRAPPORT LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG SKOLEBASERT VURDERING. Lebesby kommune Kjøllefjord skole FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG SKOLEBASERT VURDERING Lebesby kommune Kjøllefjord skole 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Kommunen sitt ansvar...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Valgfag på Kautokeino ungdomsskole Tilsyn med Kautokeino kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet s. 3 2. Gjennomføring av tilsynet s. 3 3. Kontrollområde

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Ytre Namdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Lynghaug skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Lynghaug skole. Rapporten gir ingen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Finnmark Fylkeskommune Alta videregående skole Postadresse:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole TILSYNSRAPPORT Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Blokkhaugen skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Blokkhaugen skole. Rapporten gir

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Eiker videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune St. Hallvard videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Rosthaug videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Inderøy videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

Bruke gamle eksamensoppgaver både skriftlig og muntlig. Flere oppgaver for å kunne vise en bredde (f eks skrivedager) Velge 3 sjangere i løpet av 2

Bruke gamle eksamensoppgaver både skriftlig og muntlig. Flere oppgaver for å kunne vise en bredde (f eks skrivedager) Velge 3 sjangere i løpet av 2 Om sluttvurdering, hentet fra Rundskriv nr 1, 2010, Udir http://www.udir.no/rundskriv/rundskriv-2010/udir-1-2010-individuell-vurdering-i-grunnskolen-og-videregaendeopplaring/ Standpunktkarakteren I femte

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Numedal videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Fredrikstad kommune Torp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet elevenes psykososiale skolemiljø... 2 2. Gjennomføring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Verdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Drammen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Røyken videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Ringerike videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven.

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven. Veiledning om krav til læreplaner for friskoler Denne veiledningen omhandler hvilke krav til innhold og vurdering av opplæringen som stilles til læreplaner for friskoler etter forskrift til friskoleloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Kautokeino kommune Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Kautokeino kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013 Søgne kommune Arkiv: B57 Saksmappe: 2013/1567-14702/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 24.04.2013 Saksframlegg Retningslinjer for skoleturer i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.08.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1634 Deres referanse: Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO TILSYNSRAPPORT Ryenberget skole

Detaljer

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring,

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssentret 2325 HAMAR Vår dato Vår referanse 23.03.2017 2017/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet RETNINGSLINJER FOR UTFORMING AV LÆREPLANER FOR FAG Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Skoleeiermøte 9. oktober 2013

Skoleeiermøte 9. oktober 2013 Skoleeiermøte 9. oktober 2013 Info fra Fylkesmannen v/ Sølvi Melum 3 temaer: 1. Gratisprinsippet i grunnskolen - turer 2. Privat hjemmeundervisning 3. Kort om omgjøring av vedtak uten klage Gratisprinsippet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.05.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Skranevatnet skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Skranevatnet skole. Rapporten

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene VEDLEGG 1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 4-2010 Dato: 09.12.2010 Sted: Oslo SRY-sak 20-05-2010 Dokument Innstilling:

Detaljer

NYTT RUNDSKRIV OM FRAVÆR! «10% regelen»

NYTT RUNDSKRIV OM FRAVÆR! «10% regelen» NYTT RUNDSKRIV OM FRAVÆR! «10% regelen» HENSIKT Elevene skal motiveres til jevn innsats og forhindre skulk. Fraværsgrensen gjelder ikke det dokumenterte fraværet «det er lov å være syk» Myndighetene vil

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Innhold. Udir-1-2015: Endringer. Udir-1-2015: Vedlegg 1. Søk SØK

Innhold. Udir-1-2015: Endringer. Udir-1-2015: Vedlegg 1. Søk SØK Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Finn regelverk - skole og opplæring Sortert etter tema Innhold i opplæringen Fag- og timefordeling og tilbuds... Innhold Udir--205: Endringer Endringer

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT 1 Endelig TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com Rådgiverkonferanse Valgmuligheter og regelverk 14 des 2011 i Bodø Foto: Crestock.com En rettelse etter 14 des Jeg kom antakelig i skade for å si at minoritetsspråklige på studieforberedende kunne omdisponere

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» STEINKJER SKOLE STEINKJER KOMMUNE Januar 2014 Innhold: 1 Innledning 2 2 Tema for tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Bergen kommune, fagavdeling barnehage og skole Postboks 7700 5020 Bergen Vår ref.: 2010/8283 Deres ref.: Arkivnr.: 630 Vår dato: 17.11.2010 Tilsyn med Bergen

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven med merknader

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven med merknader Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven med merknader Utdanningsdirektoratet foreslår følgende alternative endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven (endringene

Detaljer

Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn. introduksjonsloven og opplæringsloven. Ann-Karin Bjerke og Marit Kvamme

Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn. introduksjonsloven og opplæringsloven. Ann-Karin Bjerke og Marit Kvamme Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn introduksjonsloven og opplæringsloven Innhold i presentasjonen Rett til opplæring etter introduksjonsloven Rett til opplæring etter opplæringsloven To lovverk

Detaljer

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Snåsa kommune Breide oppvekstsenter 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Telefon: Telefaks: E-post: Org.nr:

Telefon: Telefaks: E-post: Org.nr: Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: Epost: postmottak@fmop.no Org.nr: www.fylkesmannen.no/oppland 1. Tema for tilsynet 1.1 Innledning 1.2 Kommunen sitt ansvar 1.3 Overordnet formål med tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Oppfølgingstilsyn med Alta kommune Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Statens hus 78 95 03 00 78 95 03

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN SALTDAL KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN SALTDAL KOMMUNE TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN SALTDAL KOMMUNE 19.03.14 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet... 3

Detaljer

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Fraværsgrensen (forskrift 3-3 tredje ledd) I videregående skole skal eleven ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Tysfjord kommune - Kjøpsvik skole

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Tysfjord kommune - Kjøpsvik skole TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Tysfjord kommune - Kjøpsvik skole 20.11.2013 1 Innhold FORELØPIG TILSYNSRAPPORT... 1 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Tysfjord kommune Kjøpsvik skole... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen.

Detaljer