MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn."

Transkript

1 ØRSTA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Ørstafjord Dato: Tid: 09:00 Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn. Vi ber om at forfall vert meldt til Toril Langlo på telefon eller per e-postadresse: Varamedlemer får saksdokumenta førebels berre til orientering. Toril Langlo kallar inn varamedlemer. Møtet er ope for publikum. Men møtet kan verte lukka ved handsaming av saker der det kjem fram informasjon som er underlagt teieplikt eller som vert unnateke offentleg innsyn med vising til lovheimel. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på Ørsta kommune si heimeside, servicekontoret og på folkebiblioteket. Rune Hovde Ordførar/leiar i administrasjonsutvalet Side1

2 SAKLISTE Sak nr Tittel Arkivsaknr PS 1/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 2/14 Godkjenning av protokoll frå førre møte PS 3/14 Lønspolitikk for Ørsta kommune 2014/1799 Side2

3 SAKERTILHANDSAMING Side3

4 SAKERTILHANDSAMING PS2/14Godkjenningavprotokollfråførremøte Side4

5 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Idun Lee Hofset Arkivsak: 2014/1799 Løpenr.: 10948/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 3/14 Administrasjonsutvalet Saka gjeld: LØNSPOLITIKK FOR ØRSTA KOMMUNE TILRÅDING TIL VEDTAK: Administrasjonsutvalet vedtek Lønspolitikk for Ørsta kommune med verknad frå Side5

6 Saksvedlegg: Framlegg til Lønspolitikk for Ørsta kommune Høyringsfråsegn Saksopplysningar: Hovudtariffavtalen kap.3 pkt. 3.2 gir føringar for utarbeiding av lokal lønspolitikk. I Ørsta kommune har ein valt å nedsette ei partsamansett arbeidsgruppe som har rullert tidlegare Lønspolitisk plan og på bakgrunn av dette er dokumentet Lønspolitikk for Ørsta kommune utarbeidd. Verdiane våre ligg til grunn for alt arbeidet vi gjer, og hovudmålsettingane for lønspolitikken for Ørsta kommune er nedfelt i arbeidsgivarstrategien vår. Ørsta kommune sin lønspolitikk har som mål å stimulere til initiativ, auka ansvar og god bruk av ressursar. Ørsta kommune skal ha ein lønspolitikk som sikrar likeverdige vilkår, rekruttering og kompetanse. Lønspolitikk for Ørsta kommune er eit omforent dokument, som består av ein generell del og vedlegg for kvart av lønskapitla. I samband med hovudtariffoppgjera vert lønspolitikken evaluert og ved endringar vert det lagt fram sak for administrasjonsutvalet. Om partane vert samde om endringar i vedlegga, vert desse handsama administrativt. Dokumentet har vore til høyring hos dei ulike organisasjonane og seksjonane, i tillegg til at det var lagt fram som orienteringssak for formannskapet i august. Nokre av organisasjonane og to arbeidsgivarrepresentantar gav fråseng under høyringa jf. vedlegg. Dokumentet var også sak på leiarforum og det kom innspel til mindre korrigeringar/presiseringar av ordlyden i dokumentet. Desse innspela vart handsama i arbeidsgruppa og er delvis i møtekomne. Vurdering og konklusjon: Rådmannen rår til at administrasjonsutvalet vedtek Lønspolitikk for Ørsta kommune med verknad frå Ørsta, Wenche Solheim Rådmann Idun Lee Hofset stabsleiar personal Side6

7 ØRSTA KOMMUNE Personalstaben Administrasjonsutvalet Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2014/ /2014 HOFSET LØNSPOLITIKK FOR ØRSTA KOMMUNE- FRAMLEGG TIL ADMINISTRASJONSUTVALET Vedlagt ligg framlegg til Lønspolitikk for Ørsta kommune etter høyring. Med venleg helsing Idun Lee Hofset stabsleiar personal Postadresse: Dalevegen ØRSTA MVA Side7

8 Lønspolitikk for Ørsta kommune Gjeldande frå Foto:Janne G. Dagfinrud Side8

9 LØNSPOLITIKK FOR ØRSTA KOMMUNE Gjeldande frå Verdiane våre ligg til grunn for alt arbeidet vi gjer, og hovudmålsettingane for lønspolitikken for Ørsta kommune er nedfelt i arbeidsgivarstrategien vår. Ørsta kommune sin lønspolitikk har som mål å stimulere til initiativ, auka ansvar og god bruk av ressursar. Ørsta kommune skal ha ein lønspolitikk som sikrar likeverdige vilkår, rekruttering og kompetanse. Ørsta kommune skal gje dei tilsette konkurransedyktige vilkår gjennom forhandlingar. Påskjøning i form av auka løn skal brukast til å motivere til kompetanseutvikling, innsats og resultat på individ- og gruppenivå. med å rekruttere og halde på godt kvalifisert arbeidskraft. Kommunen sin lønspolitikk og kriterium for lønsutvikling skal vere kjent i heile organisasjonen. Lønspolitikken vert utarbeidd i samarbeid mellom tillitsvalde og arbeidsgjevar. Partane ynskjer gjennom lønspolitikken å verte samde om korleis lønssystemet skal brukast, og kva for lønsmessige tiltak som er naudsynte for å nå verksemda sine mål. Lønspolitikken skal vere eit hjelpemiddel i arbeidet Partane er samde om at føremålet med å utarbeide ein lokal lønspolitikk, er at prosessen fører fram til løysingar det er semje om, og som seinare kan vere til nytte ved lokal lønsfastsetjing. Tilsette i Ørsta kommune skal ha likeverdig løn sett i høve til: -kompetanse -lokal lønsutvikling på tvers av seksjonar og kapittel -kvinne/mann Side9

10 I samband med hovudtariffoppgjera vert lønspolitikken evaluert og ved endringar vert det lagt fram sak for administrasjonsutvalet. Om partane vert samde om endringar i vedlegga, vert desse handsama administrativt. Sentrale føringar går framfor lokale føringar og kjem kvart år som tillegg til lønspolitikken. Ørsta kommune sin overordna lønspolitikk gjeld alle som er omfatta av HTA her definert som tilsette i faste stillingar og mellombelse tilsetjingar/vikariat utover 6 månader. Forholdet til kven som er omfatta av lokale forhandlinga, mellom anna forholdet til dei uorganiserte, vert handsama på drøftingsmøta knytt til lokale forhandlingar jf. HTA vedlegg 3. Forhandlingsutvalet fylgjer dei ulike kapitla og har fylgjande samansetning: -Kapittel 3.4.2, kapittel 4 og kapittel 5 : Rådmannen og stabsleiar personal. Aktuelle seksjonsleiar skal vere involvert i prosessen. -Kapittel C: Rådmannen og ordføraren -Kapittel A: 3 representantar frå formannskapet Prosedyre for fastsetjing av løn og kapittelplassering for tilsette i Ørsta kommune: Lønsfastsetjing og lønsendring skjer ved: l. Fastsetjing av løn ved tilsetjing. For stillingar som har minsteløn skal ein ved utlysing/ved tilsetting som hovudregel nytte minsteløn for stillinga, jfr. HTA kap. 4 og minstelønstabell. Avvik frå minsteløn v/utlysing/tilsetjing vert avgjort av forhandlingsutvalet v. rådmannen. 2. Fastsetjing av løn ved sentrale forhandlingar. 3. Fastsetjing av løn ved lokale forhandlingar heimla i sentrale oppgjer og avtale. 4. Fastsetjing av løn etter særskilde forhandlingar 5. Lønsfastsetting av ferievikarar: Det vert frå personalstaben utarbeidd tabell for avlønning av ferievikarar på grunnlag av endringar i lønstabell pr Som hovudregel skal stillingar plasserast i kapittel 4, berre unntaksvis i kapittel 5 (jf. stillingskodar HTA kap.5). Formelle leiarar er plasserte i kapittel 3 Rekrutteringstilskot: For aktuelle yrkesgrupper kan det i kvart einskild tilfelle verte vurdert om det skal ytast eit rekrutteringstilskot. Eit slikt tilskot vert gitt som ein kronesum (stillingstillegg) og kan vere t.d knytt til arbeid ved spesifikk tenestestad. Forhandlingsutvalet avgjer om slikt tilskot skal ytast. Side10

11 Vedlegg 1. Gjeld kapittel 3. Seksjonsleiarar og einingsleiarar Leiarfunksjonen er svært viktig i alle ledd i organisasjonen. I samsvar med vedteken arbeidsgivarstrategi vil kommunen sikre at denne gruppa har eit akseptabelt og konkurransedyktig lønsnivå. Jf. HTA skal leiarar normalt vere sikra ei årleg lønsutvikling. Definisjon av leiar i Ørsta kommune: For å bli normert som leiar må stillinga ha personalansvar, budsjettansvar og fagleg ansvar. Leiarar skal lønast minimum kr ,- høgare enn høgste minstelønn for dei som dei er sett til å leie. (Definisjon høgste minsteløn: t.d. sjukepleiar, førskulelærar, adjunkt) Denne sikringa gjeld ikkje om underordna har høg personleg løn på grunn av spesial-, spisskompetanse eller arbeidstakarar med særleg høgt utdanningsnivå (t.d. lektor i skule/masternivå). I samband med innføring av nytt styringssystem er det for kapittel 3 eit auka fokus på individuell vurdering og lønsfastsetting. Påskjøning i form av auka løn skal brukast til å motivere til kompetanseutvikling, innsats og resultat på individ- og gruppenivå. Ved lønsvurdering av leiarane vert m.a. kriteria i leiaravtalane lagt til grunn. Desse kan t.d vere: -tal årsverk -relevant kompetanse -lønnsnivå i eininga -rekruttering -særlege omsyn i eininga/seksjonen -målkort Side11

12 Vedlegg 2 Gjeld kapittel 4. Definisjonar ulike tillegg kap. 4 : Stillingstillegg: kr.tillegg som fylg stillingsstorleik (t.d. ped.leiar, SFO- koordinator, fagleiar, arbeidsleiar, kompetanse, 20 års ansiennitet, 58 år) Funksjonstillegg: kr.tillegg uavhengig av stillingsstorleik. (t.d lærlingeinstruktør, primærkontakt, fagkoordinator, tillitsvalde, leksehjelp, kontaktlærar, samlingsstyrar) Lista er ikkje uttømmande. Lokale tillegg som er definerte som funksjonstillegg fylgjer den som til ei kvar tid har oppgåva. Dersom oppgåva vert flytta eller fell vekk, misser ein tillegget. Spesifisering av ulike tillegg knytt til kapittel 4. Der ikkje anna er spesifisert skal kostnaden vert trekt av lokal pott i samband med dei første lokale forhandlingar etter at tillegget er gitt. Pedagogisk leiarar (st.kode 7637) og Fagleiarar (st.kode 7453): kr jf. HTA avlønning ped.leiar over sentral minsteløn for gjeldande faggruppe. Dette tillegget skal ikkje gå av lokal pott (jfr. tvisteprotokoll av 2009). Eventuell utjamning ved ytterlegare auke av minstebeløp må krevjast av organisasjonane og skal gå av lokal pott. Relevant tilleggsutdanning/kompetanseutvikling, jfr HTA kap. 4.A.4 Riksmeklingsmannen sitt forslag punkt 5, 4. avsnitt 2010: Om lag kr ,- for lønnstillegg etter 1års relevant videre-/etterutdanning og/eller vurdert realkompetanse. For relevant videre-/etterutdanning av kortere varighet enn 1 år, dog begrenset nedad til 3 måneder, benyttes lønnsrelasjonen forholdsmessig. Ørsta kommune vil nytte slike lønstillegg for relevant vidare/tilleggsutdanning: Studiepoeng/ tilsvarande Kr. tillegg i 100% stilling Det vert ikkje gitt ytterlegare kompetansetillegg utover totalt 60 studiepoeng og ikkje i kombinasjon med endra lønsinnplassering som fylgje av utdanning. Kompensasjon for relevant vidare-/tilleggsutdanning, vert vurdert ved at organisasjonane krev det, rettkjend dokumentasjon skal medfylgje kravet. Side12

13 Realkompetanse: Kompetansegivande oppgåver og anna opplæring som er relevant for stillinga kan verte vurdert i lokale forhandlingar. (Eventuelle tillegg i lønn endrar ikkje plassering på minstelønstabellen) Tillegg ved 20 års ansiennitet: Tilsette får eit lønstillegg jf. tabell nedanfor på kr 5000,- i 100% stilling når dei får 20 års ansiennitet og organisasjonane krev det. Stillingsgrupper Tillegg ved 20 års lønsansiennitet i 100% stilling 4b1 Kr b2 Kr b3-4b4 Kr c1-4c5 Kr Tillegg ved 58 år: Tilsette får eit lønstillegg på kr 5000,- i 100% stilling når dei fyller 58 år og organisasjonane krev det. Side13

14 Vedlegg 3. Gjeld kapittel 5. Etter administrativ omorganisering pr skal alle med formelt leiaransvar i Ørsta kommune vere plassert i kapittel 3. For Ørsta kommune sin del er det berre spesielle stillingsgrupper og særskilde stillingar som vert innplassert i kapittel 5. Det vert årleg gjennomført lønsforhandlingar for tilsette som er plassert i kapittel 5. Lønsreguleringa skal ta omsyn både til lønsutviklinga i tariffområdet og vurderinga av kommunen sin totale situasjon mellom anna med tanke på økonomi og krav til effektivitet. Ved lønsfastsetting vert dei tilsette m.a. vurdert ut i frå HTA 5.4. sine kriterium: - Stillinga si kompleksitet - Kompetanse - Ansvar - Innsats - Resultatoppnåing - Omsynet til behovet for å rekruttere og behalde arbeidstakarar kan også verte vurdert. Side14

15 Til stabsleiar personal: Høyring Lønspolitikk i Ørsta kommune På styrarmøte vart lønspolitisk plan gjennomgått og styrargruppa hadde følgjande merknadar: - Lønspolitikken til Ørsta kommune er formulert for generelt og legg m.a for lite vekt på å behalde dei tilsette og motivere til kompetanseutvikling jmf. kap. 3, pkt. 3.2 i HTA. Dette kjem tydelegast fram ved at ein i vedlegga ser at einingsleiarane heretter ikkje vert tilgodesett med stillingstillegg for 20 års-ansiennitet, 58 år og kompetansetillegg for studiepoenggivande vidare- og tilleggsutdanningar. - Kva som gir lønsmessig uttelling for einingsleiarar er for vagt formulert. Det kan sjå ut til at det blir eit auka fokus på individuell vurdering og på resultat. Styrarane ser med otte på at det innad i seksjonen kan bli store lønsskilnadar basert på skjønsvurderingar og at vi sakkar akterut i lønsutvikling i høve til kollegaer i privat sektor. For styrarane i kommunale barnehagar i Ørsta Janne Spjutøy. Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 VS: Fråsegn til ny plan for lønnspolitikk Side22 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/169923_fix.html Side 1 av Fra: Idun Lee Dato: :19:13 Til: ø-postmottak Tittel: VS: Fråsegn til ny plan for lønnspolitikk Til registrering sak 2014/1799 Idun Lee Hofset leiar personalstaben Ørsta kommune tlf Opprinnelig melding----- Fra: Magnar Selbervik Sendt: 27. august :30 Til: Idun Lee Hofset Kopi: Liv Bente Viddal; Arnstein Nupen; Heidrun ose; Nancy Ann Eide Brattli Emne: Fråsegn til ny plan for lønnspolitikk Vedlagt følgjer framlegg til endringar i plan for lønnspolitikk frå Akademikerne lokalt. Akademikerne består her av Tekna, Nafo, Juristforbundet, Jordmorforbundet og Legeforeininga. Mvh Magnar Selbervik. Tekna

23 VS: Høyringsfråsegn frå Delta - lønspolitikk for Ørsta kommune Side23 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/169925_fix.html Side 1 av Fra: Idun Lee Dato: :20:38 Til: ø-postmottak Tittel: VS: Høyringsfråsegn frå Delta - lønspolitikk for Ørsta kommune Til registrering sak 2014/1799 Idun Lee Hofset leiar personalstaben Ørsta kommune tlf Opprinnelig melding----- Fra: Børild Skåra Sendt: 27. august :21 Til: Idun Lee Hofset Emne: Høyringsfråsegn frå Delta - lønspolitikk for Ørsta kommune Høyring i høve rullering av lønspolitisk plan "Lønspolitikk for Ørsta kommune gjeldande frå " Delta har sett gjennom framlegget og har desse merknadane/innspela: 1) Side 2. Strekpunkta nedst på sida. - lokal lønsutvikling på tvers av seksjonar og kapittel Vi foreslår at ein tek vekk "lokal" og endrar dette til: - lønsutvikling på tvers av seksjonar og kapittel Forklaring: Dei tilsette har for kapittel 4 sentral og lokal lønsutvikling. Kapittel 3 og 4 har berre lokal lønsdanning. Lønspolitikken til Ørsta kommune må vere slik at den ser alt i samanheng. Ordet lokal kan med fordel strykast. 2) Side 3. Teksten nedst; "Lønsfastsetjing av ferievikarar... " Her kan ein rydde og flytte denne teksten opp på sida under "Prosedyre for fastsetjing av løn..." og verte eit punkt der. 3) Side 3. Tekst med overskrift "Rekrutteringstilskot". Av teksten går det fram at dette er eit tiltak knytt til kapittel 4 (det vert vist til minsteløn). Det er då naturleg å flytte dette til vedlegg 2 som gjeld kapittel 4. 4) Side 5 - vedlegg 2. Tekst i høve "tillegg ved oppnådd 20 års ansiennitet" Stillingsgruppa som er kalla 4b1 (ufaglært) er sentralt sikra tillegg for oppnådd 20 års lønsansiennitet. Det er ikkje riktig at denne gruppa skal få både sentralt og lokalt. Foreslår difor til at ein skriv at dette tillegget ikkje gjeld for ufaglærte så lenge dei får tillegg ved 20 års ansiennitet sentral. Dei som allereie har fått lokalt tillegg beheld sjølvsagt tillegget, og endringa trer i kraft frå mvh Børild Skåra HTV i Delta Ørsta tlf

24 VS: Høyringsfråsegn frå Delta - lønspolitikk for Ørsta kommune Side24 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/169925_fix.html Side 2 av Opprinnelig melding----- Fra: Idun Lee Hofset Sendt: 5. august :35 Til: Ø-HTV Emne: Høyring- lønspolitikk for Ørsta kommune Lønspolitikken skal handsamast i adm.utvalet for endeleg godkjenning. Frist for ev. høyringsfråsegn: Sjå vedlegg for meir informasjon. Med helsing Idun Lee Hofset Stabsleiar personal tlf Saman mot nye høgder

25 Side25 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/169924_fix.html Side 1 av Fra: Idun Lee Dato: :19:52 Til: ø-postmottak Tittel: VS: Høyring Lønspolitisk plan Til registrering sak 2014/1799 Idun Lee Hofset leiar personalstaben Ørsta kommune tlf Fra: Orlaug Bjørdal Kårstad Sendt: 27. august :18 Til: Idun Lee Hofset Kopi: Ø-HTV Emne: Høyring Lønspolitisk plan Høyringsinnspel i høve ny Lønspolitisk plan I møte for HTV tysdag var det semje om å kome med fylgjande innspel i høve framlegg til ny Lønspolitisk plan: S.2: Generell del HTV-gruppa ynskjer at punktet om lønsfastsetjing av ferievikarar skal stå som pkt. 5 i lista over : Prosedyre for fastsetjing av løn. Siste side Vedlegg 3 gjeld kapittel 5: HTV-gruppa ynskjer at siste setninga Omsynet til behovet for å rekruttere skal stå som eit strekpunkt i lista over. Desse to innspela er det ei samla HTV-gruppe som stiller seg bak. Om nokon av organisasjonane ynskjer å kome med andre høyringsinnspel, så vil det komne frå den einskilde organisasjon. På vegne av HTV-gruppa: Orlaug Bjørdal Kårstad HTV - Utdanningsforbundet Ørsta

26 VS: Høyring lønspolitikk for Ørsta kommune Side26 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/169926_fix.html Side 1 av Fra: Idun Lee Dato: :29:06 Til: ø-postmottak Tittel: VS: Høyring lønspolitikk for Ørsta kommune Til registrering sak 2014/1799 Idun Lee Hofset leiar personalstaben Ørsta kommune tlf Opprinnelig melding----- Fra: Harald Bjarne Thunem Sendt: 6. august :32 Til: Idun Lee Hofset Emne: SV: Høyring lønspolitikk for Ørsta kommune Høyringssvar Ørsta kommune er i dårleg selskap i høve avlønning av ei lita, men viktig gruppe; skuleinspektørar. ( Nemninga "inspektør" er forresten gamaldags og ikkje i trå verken med dagens lovverk, eller dagens reelle funksjon. Ørsta burde som t.d. Herøy, heller bruke nemninga "assisterande rektor") Det konkrete problemet er at det som alle oppfattar langt på veg som ei overordna stilling - type leiarstilling, om ein vil - vert avlønna på ein måte som bryt med den kommunale tenkinga rundt forholdet mellom ansvar og løn. Ved alle skular med "assisterande rektor" vil det vere slik at same person ville hatt meir i løn som vanleg kontaktlærar, og endå meir viss vedkommande også var øvingslærar. Dette grunna funksjonstillegga. Skilnaden - i feil retning - er på mange tusen kroner Dette forholdet bryt med ei sentral målsetjing i alle lønspolitiske planar; sikre rekruterring inn mot "nøkkelstillingar" Eg tillett meg derfor å foreslå at Ørsta sin lønspolitiske plan vert justert for betre å møte eit problem* som er reelt for ein kjernesektor av kommunal verksemd, ved: A) Det vert lagt til (utvida?) eit punkt der det vert markert ei statusheving for denne gruppa ved bruk av nemninga: "assisterande rektor" Såleis får ein også ei neming som samsvarar med noverande forståing og praksis B) det vert slått fast at dei skal ha eit funksjonstilleg som sikrar dei (symbolsk?) meir lønn enn dei ville hatt i lærarstilling med kontaktlærar- og øvingslærartillegg. Dette fordi "inspektørar" sin naturlege rekrutteringsbase vil vere nettopp blant dei dyktigaste lærarane. *Problem? Sidan eg starta som rektor på Velle skule 2009, har eg no inspektør nr 4 på plass. Vi ser klare tendensar på fleire skular til at tilsette "inspektørar" etter relativt kort tid finn ut at dei heller vil vere vanleg lærar. Løn kan ikkje forklare alt, men det vert for naivt og dumt å ikkje tru at dette spelar nokon rolle. Og som sagt; noverande regime mot denne gruppa, bryt med eit innarbeidd prinsipp som gjeld samanhengen mellom ansvar og avlønning. Mvh, Harald Bj. Thunem, rektor Velle skule -----Opprinnelig melding----- Fra: Idun Lee Hofset Sendt: 5. august :37 Til: Ø-Leiarforum Kopi: Ø-Einingsleiarar Emne: Høyring lønspolitikk for Ørsta kommune Lønspolitikken skal handsamast i adm.utvalet for endeleg godkjenning. Frist for ev. høyringsfråsegn:

27 VS: Høyring lønspolitikk for Ørsta kommune Side27 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/169926_fix.html Side 2 av Sjå vedlegg for meir informasjon. Med helsing Idun Lee Hofset Stabsleiar personal tlf Saman mot nye høgder

ØRSTA KOMMUNE Personalstaben

ØRSTA KOMMUNE Personalstaben ØRSTA KOMMUNE Personalstaben Formannsskapet Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2014/1799 10326/2014 HOFSET 520 14.08.2014 LØNSPOLITIKK FOR ØRSTA KOMMUNE- TIL FORMANNSKAPET Ørsta kommune har i samsvar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/12 12/733 LØNSPOLITISK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 19.01.2016 Møtetid: 13:00-14:55 Møtestad: Kommunehuset Av 8 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.06.2013 Tid: 10:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

RULLERING AV STILLINGSSTRUKTUR

RULLERING AV STILLINGSSTRUKTUR MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.09.2014 Tid: 10.30-11.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/14 14/700

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Møteleiar: Jan Vidar Smenes

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Møteleiar: Jan Vidar Smenes Innkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: 15.06.2017 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf.

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Styret for Ulstein Eigedomsselskap KF Møtestad: Møterom Hasund, Rådhuset Dato: 26.01.2015 Tid: 17:00 Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: Tid: Kl. 09:00-10:45

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: Tid: Kl. 09:00-10:45 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: 15.06.2017 Tid: Kl. 09:00-10:45 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Geir Årvik Stein Robert Osdal

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 17.11.2015 Møtestad: Flora omsorgssenter Møtetid: 12:00 etter arbeidsmiljøutvalet sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Innkalling av Partssamansett utval

Innkalling av Partssamansett utval Innkalling av Partssamansett utval Møtedato: 05.02.2016 Møtestad: Lunsjrommet på kommunehuset Møtetid: 14:00-16:00 Sak 010/16 går til PSU etter HA del B 4, resten av sakene er etter kommunelova 10, etter

Detaljer

Lønnsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 3, 4 og 5 2012 økonomisk ramme, lokale prosessar, lønnsoversikt og verktøy

Lønnsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 3, 4 og 5 2012 økonomisk ramme, lokale prosessar, lønnsoversikt og verktøy Tannhelsedistrikt v/overtannlege Avdelingar i sentraladministrasjonen v/avdelingssjefar Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 52914/2012/512 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 12.09.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15 Medlemer som møtte: Gerhard Furø Frank Lied Oddbjørg Karen Remøy Leiar Nestleiar

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar FORMANNSKAPET 03.12.2015 112/15 PKL KOMMUNESTYRET 17.12.2015 081/15 PKL Saksansv.: Per-Kristian Langlie Arkiv: K1-232 Objekt:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn. ØRSTA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Råd for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Ørstafjord Dato: 22.09.2014 Tid: 14:00 Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer

Detaljer

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING MØTE 4/15 Møtedato: 10.03.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn. ØRSTA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtestad: Ørstafjord Dato: 28.03.2017 Tid: 12:00 Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 SOGNDAL KOMMUNE Tilsetjingsreglement Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 Innhaldsoversyn 1. Omfang... 3 2. Tilsetjingsmynde... 3 3. Før utlysing... 3 4. Utlysing... 3 5. Kvalifikasjonar

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: Austefjorden, 1. etg., rådhuset Dato: 16.06.2016 Tid: 13:30 MØTEINNKALLING Medlemer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 07.03.2017 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:30 etter arbeidsmiljøutvalet. Innkalling til Administrasjonsutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 21:00 (etter kommunestyremøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne

Detaljer

2 av 6 ei eiga avdeling/tilsvarande, med ein eigen reinhaldsleiar. Margot Hisdal bad i samband med dette at kommunen set i verk tiltak for å kunne til

2 av 6 ei eiga avdeling/tilsvarande, med ein eigen reinhaldsleiar. Margot Hisdal bad i samband med dette at kommunen set i verk tiltak for å kunne til SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 24.10.2012 Møtetid: 13:15 14:25 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 14.10.2015 Møtestad: Plan og samfunn - store møterom Møtetid: 13:00-15:30 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Avgjerdsorgan Vedteken av hovudsamarbeidsutvalet i møte Formål Formålet med prosedyren er å definere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2015/510 Løpenr. 5483/2015 Klassering K46 Sakshandsamar: Kolbjørn Snekvik, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer